Przedterminowe wybory wójta gminy Wiązownica w województwie podkarpackim.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 października 2021 r.
w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wiązownica w województwie podkarpackim

Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz. 1834) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta gminy Wiązownica w województwie podkarpackim.
§  2. 
Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 5 grudnia 2021 r.
§  3. 
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Lp. Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej
1 2 3
1 w dniu wejścia w życie rozporządzenia - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Woje-wody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przed-terminowych wyborów wójta gminy Wiązownica w województwie podkarpackim
2 do dnia 29 października 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, infor-macji o siedzibie gminnej komisji wyborczej,

- zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wy-borczego

3 do dnia 2 listopada 2021 r. - zgłaszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej
4 do dnia 3 listopada 2021 r. - powołanie przez komisarza wyborczego gminnej komisji wyborczej
5 do dnia 12 listopada 2021 r. (do godz. 24.00) - zgłaszanie gminnej komisji wyborczej kandydatów na wójta
6 do dnia 17 listopada 2021 r. - zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wybor-czych,

- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach pub-licznych nadawców radiowych i telewizyjnych,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, infor-macji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyzna-czonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, wtym oloka-lach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika

7 do dnia 19 listopada 2021 r. - powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wy-borczych,

- sporządzenie spisów wyborców

8 do dnia 22 listopada 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, ob-wieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandy-datach na wójta, na którym są umieszczone, w kolejności alfabe-tycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wybor-ców niepełnosprawnych, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, oraz przez wybor-ców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

9 od dnia 22 listopada 2021 r. - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
10 do dnia 26 listopada 2021 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głoso-wania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
1 2 3
11 do dnia 30 listopada 2021 r. - składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wy-borców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

12 w dniu 3 grudnia 2021 r. o godz. 24.00 - zakończenie kampanii wyborczej
13 w dniu 4 grudnia 2021 r. - przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych
14 w dniu 5 grudnia 2021 r. godz. 7.00-21.00 - głosowanie

Zmiany w prawie

Czarnek: Nie ma planów przechodzenia na zdalne nauczanie

Nie ma żadnych planów wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń w szkole. Nauka nadal będzie odbywać się stacjonarnie - zapowiedział w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w Radiu Wnet. Tłumaczył natomiast, że rektorzy mogą przechodzić na nauczanie zdalne na wyższych uczelniach.

Monika Sewastianowicz 26.11.2021
Ustawa pozwalająca na wyższe nakłady na obwodnice miast podpisana

Zwiększenie limitu wsparcia budowy obwodnic miast w ciągach dróg wojewódzkich do ponad 2 mld zł przewiduje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Zwiększenie limitu na obwodnice oznacza powiększenie kwoty na ten cel w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Krzysztof Sobczak 24.11.2021
Prezydent podpisał ustawę przeciw wykorzystywaniu nieuczciwych praktyk w obrocie produktami rolnymi

Będą nowe zasady i tryb przeciwdziałania nieuczciwym praktykom wykorzystującym przewagę kontraktową. Celem nowych przepisów jest większa ochrona producentów rolnych np. przed dużymi sieciami handlowymi. W stosunku do obowiązującej ustawy projekt wprowadza większe kompetencje dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Monika Sewastianowicz 24.11.2021
Ustawa podpisana - minister sportu przyzna stypendia

Minister sportu będzie miał prawo do przyznawania z inicjatywy własnej albo na wniosek polskiego związku sportowego lub Instytutu Sportu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stypendium sportowego dla członków kadry narodowej, w wieku od 16 do 23 lat, w tym także osobom przygotowującym się do olimpiady szachowej. Takie m.in. uprawnienia nadaje podpisana właśnie przez prezydenta ustawa.

Krzysztof Sobczak 24.11.2021
Prezydent podpisał nową umowę podatkową z Maltą

Nowe porozumienie z Maltą ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego i walkę z agresywną optymalizacją. Chodzi też o wzmocnienie międzynarodowej współpracy podatkowej. Zmieniona została również stosowana metoda unikania podwójnego opodatkowania. Umowa zawiera całkowitą nowość – jest to tzw. klauzula nieruchomościowa oraz klauzula testu głównego.

Krzysztof Koślicki 19.11.2021
W nowych e-fakturach trzeba będzie podawać dużo więcej informacji

Krajowy System e-Faktur zacznie działać 1 stycznia 2022 roku. Korzystanie z niego będzie dobrowolne, ale resort finansów chce, by od 2023 roku stało się obowiązkowe. Nowe zasady fakturowania spowodują konieczność podawania dużo większej liczby informacji o transakcji – w wielu przypadkach pokrywających się z innymi raportami. Zamiast uproszczeń, będą dodatkowe obowiązki.

Krzysztof Koślicki 18.11.2021