Protokół nr 15 zmieniający konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Strasburg.2013.06.24.

Protokół nr 15
sporządzony w Strasburgu dnia 24 czerwca 2013 r.
zmieniający konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podaje do powszechnej wiadomości:

dnia 24 czerwca 2013 r. w Strasburgu został sporządzony Protokół nr 15 zmieniający konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w następującym brzmieniu:

Przekład

Protokół nr 15

zmieniający Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Preambuła

Państwa-Członkowie Rady Europy oraz inne Wysokie Układające się Strony Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku (zwanej dalej "Konwencją"), sygnatariusze niniejszego Protokołu, Mając na uwadze deklarację przyjętą podczas Konferencji Wysokiego Szczebla na temat przyszłości Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, która odbyła się w Brighton w dniach 19 i 20 kwietnia 2012 roku, jak również deklaracje przyjęte na konferencjach, które odbyły się w Interlaken w dniach 18 i 19 lutego 2010 roku oraz w Izmirze w dniach 26 i 27 kwietnia 2011 roku;

Mając na uwadze Opinię nr 283 (2013) przyjętą przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy dnia 26 kwietnia 2013 roku;

Zważywszy na potrzebę zapewnienia, aby Europejski Trybunał Praw Człowieka (zwany dalej "Trybunałem") mógł nadal odgrywać swoją pierwszoplanową rolę w zakresie ochrony praw człowieka w Europie,

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

Na końcu preambuły do Konwencji 1  dodaje się nowy ustęp w następującym brzmieniu:

"potwierdzając, że Wysokie Układające się Strony, zgodnie z zasadą subsydiamości, ponoszą główną odpowiedzialność za zapewnienie praw i wolności określonych w niniejszej Konwencji i jej Protokołach oraz że korzystają przy tym z marginesu oceny, pod kontrolą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ustanowionego niniejszą Konwencją, "

Artykuł  2
1. 
W Artykule 21 Konwencji 2  dodaje się nowy ustęp 2 w następującym brzmieniu:

"Kandydaci nie mogą mieć ukończonych 65 lat w dniu, do którego Zgromadzenie Parlamentarne zażądało przedstawienia listy trzech kandydatów, zgodnie z Artykułem 22."

2. 
Ustępy 2 i 3 Artykułu 21 Konwencji stają się odpowiednio ustępami 3 i 4 Artykułu 21.
3. 
Skreśla się ustęp 2 Artykułu 23 Konwencji 3 . Ustępy 3 i 4 Artykułu 23 stają się odpowiednio ustępami 2 i 3 Artykułu 23.
Artykuł  3

W Artykule 30 Konwencji 4  usuwa się wyrazy: "chyba że sprzeciwia się temu jedna ze stron.".

Artykuł  4

W Artykule 35 ustęp 1 Konwencji 5  wyrazy "w ciągu sześciu miesięcy" zastępuje się wyrazami "w ciągu czterech miesięcy".

Artykuł  5

W Artykule 35 ustęp 3 punkt b) Konwencji 6  usuwa się wyrazy "oraz pod warunkiem, że żadna sprawa, która nie została należycie rozpatrzona przez sąd krajowy, nie może być odrzucona na tej podstawie".

Przepisy końcowe i przejściowe

Artykuł  6
1. 
Niniejszy Protokół jest otwarty do podpisu dla Wysokich Układających się Stron Konwencji, które mogą przyjąć wynikające z niego zobowiązania przez:
a)
podpisanie bez zastrzeżenia ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia; lub
b)
podpisanie z zastrzeżeniem ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia, po którym taka ratyfikacja, przyjęcie lub zatwierdzenie następuje.
2. 
Dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia lub zatwierdzenia deponuje się Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy.
Artykuł  7

Niniejszy Protokół wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od daty, w której wszystkie Wysokie Układające się Strony Konwencji wyrażą zgodę na związanie się Protokołem, zgodnie z postanowieniami Artykułu 6.

Artykuł  8
1. 
Zmiany wprowadzone Artykułem 2 niniejszego Protokołu mają zastosowanie tylko do kandydatów umieszczonych na listach przedstawionych Zgromadzeniu Parlamentarnemu przez Wysokie Układające się Strony, zgodnie z Artykułem 22 Konwencji, po wejściu w życie niniejszego Protokołu.
2. 
Zmiana wprowadzona Artykułem 3 niniejszego Protokołu nie ma zastosowania do żadnej sprawy zawisłej, w której jedna ze stron sprzeciwiła się przed wejściem w życie niniejszego Protokołu propozycji Izby Trybunału zrzeczenia się swojej właściwości na rzecz Wielkiej Izby.
3. 
Artykuł 4 niniejszego Protokołu wejdzie w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego Protokołu. Artykuł 4 niniejszego Protokołu nie ma zastosowania do skarg, w których ostateczna decyzja w rozumieniu Artykułu 35 ustęp 1 Konwencji została podjęta przed wejściem w życie Artykułu 4 niniejszego Protokołu.
4. 
Wszystkie pozostałe przepisy niniejszego Protokołu mają zastosowanie od dnia jego wejścia w życie, zgodnie z postanowieniami Artykułu 7.
Artykuł  9

Sekretarz Generalny Rady Europy notyfikuje Państwom-Członkom Rady Europy oraz innym Wysokim Układającym się Stronom Konwencji:

a)
każde podpisanie;
b)
zdeponowanie każdego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia;
c)
datę wejścia w życie niniejszego Protokołu zgodnie z Artykułem 7; oraz
d)
każde inne działanie, notyfikację lub zawiadomienie dotyczące niniejszego Protokołu.

Na dowód czego niżej podpisani, będąc do tego należycie upoważnieni, podpisali niniejszy Protokół.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 24 czerwca 2013 roku, w językach angielskim i francuskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne, w jednym egzemplarzu który zostanie zdeponowany w archiwum Rady Europy. Sekretarz Generalny Rady Europy przekaże uwierzytelnione kopie każdemu z Państw-Członków Rady Europy oraz innym Wysokim Układającym się Stronom Konwencji.

Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

- jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,

- będzie niezmiennie zachowywany.

na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 21 lipca 2015 r.

1 Zmiana dotyczy preambuły w brzmieniu ogłoszonym w tekście Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. poz. 284).
2 Zmiany dotyczą Artykułu 21 w brzmieniu nadanym przez Protokół nr 11 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczący przekształcenia mechanizmu kontrolnego ustanowionego przez Konwencję, sporządzony w Strasburgu dnia 11 maja 1994 r. (Dz. U. z 1998 r. poz. 962).
3 Zmiany dotyczą Artykułu 23 w brzmieniu nadanym przez Protokół nr 14 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniający system kontroli Konwencji, sporządzony w Strasburgu dnia 13 maja 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. poz. 587).
4 Zmiana dotyczy Artykułu 30 w brzmieniu nadanym przez Protokół nr 11 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczący przekształcenia mechanizmu kontrolnego ustanowionego przez Konwencję, sporządzony w Strasburgu dnia 11 maja 1994 r. (Dz. U. z 1998 r. poz. 962).
5 Zmiana dotyczy Artykułu 35 ust. 1 w brzmieniu nadanym przez Protokół nr 11 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczący przekształcenia mechanizmu kontrolnego ustanowionego przez Konwencję, sporządzony w Strasburgu dnia 11 maja 1994 r. (Dz. U. z 1998 r. poz. 962).
6 Zmiana dotyczy Artykułu 35 ust. 3 pkt b w brzmieniu nadanym przez Protokół nr 14 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniający system kontroli Konwencji, sporządzony w Strasburgu dnia 13 maja 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. poz. 587).

Zmiany w prawie

Czarnek: Nie ma planów przechodzenia na zdalne nauczanie

Nie ma żadnych planów wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń w szkole. Nauka nadal będzie odbywać się stacjonarnie - zapowiedział w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w Radiu Wnet. Tłumaczył natomiast, że rektorzy mogą przechodzić na nauczanie zdalne na wyższych uczelniach.

Monika Sewastianowicz 26.11.2021
Ustawa pozwalająca na wyższe nakłady na obwodnice miast podpisana

Zwiększenie limitu wsparcia budowy obwodnic miast w ciągach dróg wojewódzkich do ponad 2 mld zł przewiduje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Zwiększenie limitu na obwodnice oznacza powiększenie kwoty na ten cel w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Krzysztof Sobczak 24.11.2021
Prezydent podpisał ustawę przeciw wykorzystywaniu nieuczciwych praktyk w obrocie produktami rolnymi

Będą nowe zasady i tryb przeciwdziałania nieuczciwym praktykom wykorzystującym przewagę kontraktową. Celem nowych przepisów jest większa ochrona producentów rolnych np. przed dużymi sieciami handlowymi. W stosunku do obowiązującej ustawy projekt wprowadza większe kompetencje dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Monika Sewastianowicz 24.11.2021
Ustawa podpisana - minister sportu przyzna stypendia

Minister sportu będzie miał prawo do przyznawania z inicjatywy własnej albo na wniosek polskiego związku sportowego lub Instytutu Sportu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stypendium sportowego dla członków kadry narodowej, w wieku od 16 do 23 lat, w tym także osobom przygotowującym się do olimpiady szachowej. Takie m.in. uprawnienia nadaje podpisana właśnie przez prezydenta ustawa.

Krzysztof Sobczak 24.11.2021
Prezydent podpisał nową umowę podatkową z Maltą

Nowe porozumienie z Maltą ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego i walkę z agresywną optymalizacją. Chodzi też o wzmocnienie międzynarodowej współpracy podatkowej. Zmieniona została również stosowana metoda unikania podwójnego opodatkowania. Umowa zawiera całkowitą nowość – jest to tzw. klauzula nieruchomościowa oraz klauzula testu głównego.

Krzysztof Koślicki 19.11.2021
W nowych e-fakturach trzeba będzie podawać dużo więcej informacji

Krajowy System e-Faktur zacznie działać 1 stycznia 2022 roku. Korzystanie z niego będzie dobrowolne, ale resort finansów chce, by od 2023 roku stało się obowiązkowe. Nowe zasady fakturowania spowodują konieczność podawania dużo większej liczby informacji o transakcji – w wielu przypadkach pokrywających się z innymi raportami. Zamiast uproszczeń, będą dodatkowe obowiązki.

Krzysztof Koślicki 18.11.2021