Szczegółowe warunki udzielania operatorowi wyznaczonemu środków związanych z funkcjonowaniem do dnia 31 grudnia 2020 r. usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwolnionych z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 1
z dnia 6 października 2021 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania operatorowi wyznaczonemu środków związanych z funkcjonowaniem do dnia 31 grudnia 2020 r. usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwolnionych z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej

Na podstawie art. 15zzu10h ust. 8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania operatorowi wyznaczonemu środków, o których mowa w art. 15zzu10h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanych dalej "środkami", zwolnionych z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej na zasadach określonych w decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2012, str. 3).
§  2. 
Środki są udzielane za wykonywanie w ramach usługi pocztowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwanej dalej "usługą", dodatkowych czynności związanych z doręczeniem do adresata przesyłek w postaci dokumentu elektronicznego, wynikających z upoważnienia, o którym mowa w art. 15zzu10b ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanych dalej "czynnościami dodatkowymi".
§  3. 
Środki są udzielane, jeżeli zachodzą łącznie następujące przesłanki:
1)
całkowita kwota wszystkich środków przyznanych operatorowi wyznaczonemu w 2020 r. nie przekracza równowartości 15 mln euro i stanowi sumę wszystkich pojedynczych płatności liczonych według kursu średniego euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu przekazania środków na rachunek operatora wyznaczonego;
2)
operator wyznaczony zapewnia rozdzielność rachunkową, wyodrębniając wszystkie koszty i przychody dotyczące wykonywania czynności dodatkowych;
3)
operator wyznaczony przedstawi ministrowi właściwemu do spraw łączności ostateczne rozliczenie środków za okres od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., zwany dalej "okresem rozliczenia".
§  4. 
Kwotę środków należnych operatorowi wyznaczonemu ustala się z uwzględnieniem wartości udokumentowanych i zaewidencjonowanych przez operatora wyznaczonego zgodnie z wzorem:

gdzie:

P = W " kjo " (1 + WACC)

P - oznacza kwotę środków za okres rozliczenia,

Wo - oznacza rzeczywisty wolumen przesyłek doręczonych w ramach usługi w okresie rozliczenia,

kjo - oznacza całkowity koszt jednostkowy przesyłki doręczanej w ramach usługi w okresie rozliczenia, wyliczony zgodnie z art. 15zzu10h ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

WACC - oznacza wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału dla Poczty Polskiej S.A. w wysokości 10,82% 2 .

§  5. 
1. 
Operator wyznaczony do dnia 31 października 2021 r. przekaże ministrowi właściwemu do spraw łączności, w formie pisemnej, ostateczne rozliczenie kwoty środków za wykonywanie czynności dodatkowych w okresie rozliczenia, zawierające zestawienie liczby przesyłek doręczonych w ramach usługi oraz całkowity koszt jednostkowy czynności dodatkowych realizowanych na etapie doręczenia w tym okresie.
2. 
Za koszty jednostkowe czynności dodatkowych za okres rozliczenia przyjmuje się średnie koszty jednostkowe czynności dodatkowych w całym okresie powierzenia świadczenia usługi.
3. 
Ostateczne rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, jest weryfikowane przez biegłego rewidenta. Weryfikacja ta może zostać przeprowadzona w ramach badania sprawozdania finansowego operatora wyznaczonego.
4. 
Operator wyznaczony przekazuje ministrowi właściwemu do spraw łączności opinię biegłego rewidenta w terminie 120 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
§  6. 
Po przekazaniu ostatecznego rozliczenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, w przypadku wystąpienia:
1)
nadpłaty - operator wyznaczony zwraca ją w terminie 7 dni roboczych, liczonych od dnia następującego po dniu przekazania tego rozliczenia;
2)
niedopłaty - jest ona wypłacana operatorowi wyznaczonemu w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.;
3)
środków niezweryfikowanych badaniem rozliczenia lub, częściowo albo całkowicie, zweryfikowanych negatywnie - operator wyznaczony zwraca pobraną nadpłatę w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania ministrowi właściwemu do spraw łączności opinii biegłego rewidenta, o której mowa w § 5 ust. 4.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 943).
2 Wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału dla Poczty Polskiej S.A. w wysokości 10,82% został określony w decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 19 maja 2014 r., znak: DRP-WAS-7112-1/14(13), określającej wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału dla Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie w wysokości 10,82%.

Zmiany w prawie

Ustawa przenosząca obsługę 500 plus do ZUS podpisana przez prezydenta

Nowelizacja przepisów, pozwalająca na przekazanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zadań związanych z obsługą programu 500 plus, które dotychczas były wykonywane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie, została podpisana przez prezydenta i może wejść w życie.

Krzysztof Sobczak 22.10.2021
Będzie można przejąć skład podatkowy - prezydent jest za

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy.

Krzysztof Koślicki 22.10.2021
Minister edukacji: Szczepmy się, by uniknąć zdalnego nauczania

Chcę uniknąć przejścia na naukę zdalną, która była koniecznością, ale wyrządziła wiele szkód. Nie wracajmy do nauki zdalnej, ale żeby do niej nie wracać – szczepmy się – zaapelował w czwartek w Biłgoraju minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Monika Sewastianowicz 22.10.2021
Od 1 listopada będą nowe zasady wystawiania faktur

Resort finansów potwierdził w czwartek, że przygotowuje nowe rozporządzenie dotyczące wystawiania faktur. Przepisy w tym zakresie wejdą w życie już 1 listopada. Pojawi się m.in. inny sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych. Obowiązujące obecnie przepisy stracą wtedy ważność.

Krzysztof Koślicki 21.10.2021
Handel w niedzielę - nowelizacja z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę mającą uszczelnić zakaz handlu w niedzielę. Nowe przepisy pozwolą na otwarcie w niehandlowe niedziele sklepów, które świadczą też usługi pocztowe, jeśli przychody z tej działalności przekroczą 40 proc. przychodów danej placówki.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.10.2021
Nowelizacja ustawy budżetowej na 2021 rok z podpisem prezydenta

Kancelaria prezydenta poinformowała we wtorek, że Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy budżetowej i okołobudżetowej na 2021 rok. Łączna kwota dochodów budżetu w 2021 roku po nowelizacji wyniesie ponad 482,98 mld zł a wydatki prawie 523,5 mld zł. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 40,5 mld zł.

Krzysztof Koślicki 19.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1848

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki udzielania operatorowi wyznaczonemu środków związanych z funkcjonowaniem do dnia 31 grudnia 2020 r. usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwolnionych z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej.
Data aktu: 06/10/2021
Data ogłoszenia: 12/10/2021
Data wejścia w życie: 13/10/2021