Przedterminowe wybory burmistrza Szczytnej w województwie dolnośląskim

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 października 2021 r.
w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Szczytnej w województwie dolnośląskim

Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz. 1834) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Szczytnej w województwie dolnośląskim.
§  2. 
Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 5 grudnia 2021 r.
§  3. 
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Lp. Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej
1 2 3
1 w dniu wejścia w życie rozporządzenia - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Woje-wody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przed-terminowych wyborów burmistrza Szczytnej w województwie dolno-śląskim
2 do dnia 26 października 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, infor-macji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej,

- zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wy-borczego

3 do dnia 27 października 2021 r. - zgłaszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków miej-skiej komisji wyborczej
4 do dnia 29 października 2021 r. - powołanie przez komisarza wyborczego miejskiej komisji wyborczej
5 do dnia 12 listopada 2021 r. (do godz. 24.00) - zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej kandydatów na burmistrza
6 do dnia 17 listopada 2021 r. - zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wybor-czych,

- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach pub-licznych nadawców radiowych i telewizyjnych,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, infor-macji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyzna-czonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lo-kalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika

7 do dnia 19 listopada 2021 r. - powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wy-borczych,

- sporządzenie spisów wyborców

8 do dnia 22 listopada 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, ob-wieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kan-dydatach na burmistrza, na którym są umieszczone, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miej-sce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wybor-ców niepełnosprawnych, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, oraz przez wybor-ców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

9 od dnia 22 listopada 2021 r. - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
10 do dnia 26 listopada 2021 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głoso-wania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
1 2 3
11 do dnia 30 listopada 2021 r. - składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wy-borców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wybor-ców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantan-nie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

12 w dniu 3 grudnia 2021 r. o godz. 24.00 - zakończenie kampanii wyborczej
13 w dniu 4 grudnia 2021 r. - przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych ko-misji wyborczych
14 w dniu 5 grudnia 2021 r. godz. 7.00-21.00 - głosowanie

Zmiany w prawie

Ustawa przenosząca obsługę 500 plus do ZUS podpisana przez prezydenta

Nowelizacja przepisów, pozwalająca na przekazanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zadań związanych z obsługą programu 500 plus, które dotychczas były wykonywane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie, została podpisana przez prezydenta i może wejść w życie.

Krzysztof Sobczak 22.10.2021
Będzie można przejąć skład podatkowy - prezydent jest za

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy.

Krzysztof Koślicki 22.10.2021
Minister edukacji: Szczepmy się, by uniknąć zdalnego nauczania

Chcę uniknąć przejścia na naukę zdalną, która była koniecznością, ale wyrządziła wiele szkód. Nie wracajmy do nauki zdalnej, ale żeby do niej nie wracać – szczepmy się – zaapelował w czwartek w Biłgoraju minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Monika Sewastianowicz 22.10.2021
Od 1 listopada będą nowe zasady wystawiania faktur

Resort finansów potwierdził w czwartek, że przygotowuje nowe rozporządzenie dotyczące wystawiania faktur. Przepisy w tym zakresie wejdą w życie już 1 listopada. Pojawi się m.in. inny sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych. Obowiązujące obecnie przepisy stracą wtedy ważność.

Krzysztof Koślicki 21.10.2021
Handel w niedzielę - nowelizacja z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę mającą uszczelnić zakaz handlu w niedzielę. Nowe przepisy pozwolą na otwarcie w niehandlowe niedziele sklepów, które świadczą też usługi pocztowe, jeśli przychody z tej działalności przekroczą 40 proc. przychodów danej placówki.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.10.2021
Nowelizacja ustawy budżetowej na 2021 rok z podpisem prezydenta

Kancelaria prezydenta poinformowała we wtorek, że Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy budżetowej i okołobudżetowej na 2021 rok. Łączna kwota dochodów budżetu w 2021 roku po nowelizacji wyniesie ponad 482,98 mld zł a wydatki prawie 523,5 mld zł. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 40,5 mld zł.

Krzysztof Koślicki 19.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1845

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przedterminowe wybory burmistrza Szczytnej w województwie dolnośląskim
Data aktu: 08/10/2021
Data ogłoszenia: 11/10/2021
Data wejścia w życie: 12/10/2021