Koordynacja i organizacja rozkładów lotów.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów 2

Na podstawie art. 67g ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 847) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa sposób:
1)
wprowadzenia oraz znoszenia koordynacji i organizacji rozkładów lotów;
2)
wyboru, powoływania oraz odwoływania koordynatora i organizatora rozkładów lotów oraz dokumenty i informacje, jakie powinny zostać złożone przez kandydata ubiegającego się o powołanie na koordynatora lub organizatora rozkładów lotów;
3)
opracowywania i opiniowania projektu budżetu koordynatora i organizatora rozkładów lotów, termin złożenia projektu budżetu koordynatora i organizatora rozkładów lotów do zatwierdzenia oraz dokumenty i informacje, jakie powinny być złożone do tych projektów;
4)
obliczania wysokości opłat za koordynację i organizację rozkładów lotów wnoszonych przez przewoźników lotniczych;
5)
postępowania Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przypadku zniesienia koordynacji i organizacji rozkładów lotów;
6)
wyznaczania parametrów koordynacyjnych;
7)
obliczania rekompensaty, o której mowa w art. 67d ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu skróty i określenia oznaczają:
1)
Dziennik Urzędowy - Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
2)
initial submission deadline - termin, w którym zgodnie z kalendarzem działań koordynacyjnych ustalonym przez Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA) i zamieszczonym w Worldwide Slot Guidelines 3  przewoźnicy lotniczy są obowiązani przedstawiać zaplanowane operacje lotnicze koordynatorom i organizatorom rozkładów lotów w portach lotniczych z wprowadzoną koordynacją albo organizacją rozkładów lotów;
3)
konferencja - konferencję organizowaną przez IATA, dotyczącą koordynacji lub organizacji zaplanowanych operacji lotniczych w portach lotniczych z wprowadzoną koordynacją albo organizacją rozkładów lotów, która odbywa się dwa razy w roku w sezonie letnim i zimowym;
4)
koordynacja - koordynację rozkładów lotów;
5)
Prezes Urzędu - Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
6)
rozporządzenie nr 95/93/WE - rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 14 z 22.01.1993, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 2, str. 3);
7)
ustawa - ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.

Rozdział  2

Wprowadzenie koordynacji albo organizacji rozkładów lotów

§  3. 
1. 
Prezes Urzędu wprowadza w porcie lotniczym koordynację albo organizację rozkładów lotów na wniosek zarządzającego lotniskiem albo z urzędu.
2. 
Wprowadzenie w porcie lotniczym koordynacji albo organizacji rozkładów lotów następuje po przeprowadzeniu konsultacji z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 95/93/WE.
3. 
W celu przeprowadzenia konsultacji Prezes Urzędu przekazuje podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 95/93/WE, analizę przepustowości, o której mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia nr 95/93/WE, oraz inne dokumenty zawierające istotne informacje w zakresie ograniczeń wpływających na możliwość wykonywania operacji lotniczych w porcie lotniczym, jeżeli takie posiada.
4. 
W terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 3, podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 95/93/WE, mogą przedstawić Prezesowi Urzędu w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, opinie w sprawie wprowadzenia koordynacji albo organizacji rozkładów lotów wraz z uzasadnieniem.
5. 
Prezes Urzędu może zorganizować spotkanie z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 95/93/WE, w celu omówienia ograniczeń wpływających na możliwość wykonywania operacji lotniczych w porcie lotniczym oraz oceny zasadności wprowadzenia koordynacji albo organizacji rozkładów lotów.
6. 
Informację o wprowadzeniu w porcie lotniczym koordynacji albo organizacji rozkładów lotów ogłasza się w Dzienniku Urzędowym.

Rozdział  3

Koordynator

§  4. 
1. 
Prezes Urzędu informuje, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym, o wszczęciu procedury wyboru w porcie lotniczym koordynatora, wyznaczając termin na zgłaszanie kandydatur.
2. 
Kandydat ubiegający się o powołanie na koordynatora składa Prezesowi Urzędu w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie następujące dokumenty i informacje:
1)
zgłoszenie kandydata zawierające jego dane: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę osoby prawnej oraz adres jej siedziby;
2)
kopię dokumentu poświadczającego wyższe wykształcenie;
3)
kopie referencji, świadectw pracy lub innych dokumentów, potwierdzających posiadanie wiedzy lub doświadczenia w zakresie planowania rozkładów lotów lub siatki połączeń;
4)
zaświadczenie z właściwego rejestru lub inny dokument, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 67b ust. 2 pkt 3 ustawy, albo ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem;
5)
kopię dokumentu potwierdzającego biegłą znajomość języka angielskiego - w przypadku obywatela polskiego albo kopie dokumentów potwierdzających biegłą znajomość języka polskiego oraz angielskiego, z zastrzeżeniem art. 67b ust. 3 ustawy - w przypadku obywatela państwa obcego;
6)
plan gospodarczy koordynatora w porcie lotniczym obejmujący co najmniej 2 lata działalności koordynacyjnej, a w przypadku gdy koordynacja jest wprowadzana na okres krótszy - okres tej koordynacji, zawierający w szczególności:
a)
opis sposobu zapewnienia koordynacji, w tym wskazanie liczby etatów przeznaczonych dla realizacji koordynacji, oraz opis systemów informatycznych i teleinformatycznych wykorzystywanych w celu zapewnienia koordynacji,
b)
opis sposobu zapewnienia przydzielania czasów na start lub lądowanie w przypadku nagłym, o którym mowa w art. 4 ust. 5 rozporządzenia nr 95/93/WE, poza godzinami pracy koordynatora,
c)
opis sposobu monitorowania zgodności operacji lotniczych z czasami na start lub lądowanie przydzielonymi dla tych operacji, o którym mowa w art. 4 ust. 6 rozporządzenia nr 95/93/WE,
d)
opis sposobu udostępniania informacji, o których mowa w art. 4 ust. 8 rozporządzenia nr 95/93/WE,
e)
prognozowane koszty działalności ponoszone od momentu rozpoczęcia koordynacji przez okres co najmniej 2 lat, a w przypadku gdy koordynacja jest wprowadzana na okres krótszy - okres tej koordynacji, w podziale na koszty:
osobowe, w tym koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, świadczeń, szkoleń, staży oraz związane z rozwojem zawodowym osób faktycznie pełniących działalność w zakresie koordynacji,
obsługi informatycznej, w tym koszty związane z infrastrukturą informatyczną oraz oprogramowaniem, służącymi obsłudze systemu alokacji i monitorowania przestrzegania czasów na start lub lądowanie,
udziału w spotkaniach, w tym koszty udziału w konferencjach, komitetach koordynacyjnych oraz innych spotkaniach organizowanych poza siedzibą koordynatora,
ubezpieczenia oraz koszty administracyjne, w tym koszty obsługi prawnej oraz wynajmu pomieszczeń,
usług obcych wraz z podaniem kategorii tych usług oraz wyjaśnieniem przyczyn braku ich realizacji w ramach wewnętrznych zasobów;
7)
kopie sprawozdań finansowych obejmujących co najmniej 2 lata działalności gospodarczej poprzedzającej zgłoszenie kandydata, jeżeli w tym okresie kandydat prowadził działalność gospodarczą;
8)
oświadczenie o spełnianiu przez kandydata warunku niezależności w rozumieniu art. 4 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 95/93/WE.
3. 
Jeżeli kandydat ubiegający się o powołanie na koordynatora pełni funkcję koordynatora w innym porcie lotniczym lub wykonuje usługi inne niż koordynacja w porcie lotniczym, w którym ubiega się o powołanie na koordynatora, przedstawia w ramach prognozowanych kosztów działalności, o których mowa w ust. 2 pkt 6 lit. e, łączne koszty swojego funkcjonowania, wraz z uzasadnieniem wysokości kosztów alokowanych dla sprawowania koordynacji w porcie lotniczym, którego dotyczy plan gospodarczy.
4. 
W przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 6 rozporządzenia nr 95/93/WE, kandydat ubiegający się o powołanie na koordynatora składa, poza dokumentami i informacjami określonymi w ust. 2, projekt budżetu, o którym mowa w art. 67d ust. 8 ustawy, na okres koordynacji, uwzględniający założenia planu gospodarczego, o którym mowa w ust. 2 pkt 6.
5. 
Jeżeli o powołanie na koordynatora ubiega się osoba prawna, przepisy ust. 2 pkt 2-5 i 8 stosuje się odpowiednio do osób działających w jej imieniu w zakresie koordynacji oraz osób mających faktycznie pełnić działalność w zakresie koordynacji.
6. 
Prezes Urzędu może żądać przedstawienia dodatkowych wyjaśnień dotyczących planu gospodarczego, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, oraz dodatkowych wyjaśnień, dokumentów i informacji, potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 67b ust. 2 ustawy, na każdym etapie procedury wyboru w porcie lotniczym koordynatora.
7. 
Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu ogłasza w Dzienniku Urzędowym, w drodze komunikatu, listę kandydatów ubiegających się o powołanie na koordynatora spełniających warunki, o których mowa w art. 67b ust. 2 ustawy. Prezes Urzędu przekazuje niezwłocznie tę listę podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 95/93/WE, wraz z prognozowanymi przez każdego z kandydatów na niej ujętych kosztami działalności, o których mowa w ust. 2 pkt 6 lit. e.
8. 
W przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 6 rozporządzenia nr 95/93/WE, wraz z listą, o której mowa w ust. 7, Prezes Urzędu przekazuje podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 95/93/WE, projekty budżetów, o których mowa w art. 67d ust. 8 ustawy, na okres koordynacji, przedstawione przez ujętych na liście kandydatów ubiegających się o powołanie na koordynatora.
9. 
W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w ust. 7, podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 95/93/WE, mogą przedstawić Prezesowi Urzędu w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, opinie dotyczące kandydatów wskazanych w tym komunikacie.
§  5. 
1. 
Prezes Urzędu powołuje koordynatora, w drodze decyzji administracyjnej, spośród kandydatów wskazanych w komunikacie, o którym mowa w § 4 ust. 7, na podstawie oceny dokumentów, informacji i wyjaśnień, o których mowa w § 4 ust. 2-4 i 6, biorąc w szczególności pod uwagę wiedzę i doświadczenie kandydatów, adekwatność prognozowanych kosztów działalności, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 6 lit. e, oraz posiadanie niezbędnych do realizacji zadań koordynatora zasobów ludzkich i teleinformatycznych, z uwzględnieniem uwarunkowań portu lotniczego, w którym ma zostać powołany koordynator.
2. 
Prezes Urzędu odwołuje koordynatora, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadkach określonych w art. 67b ust. 7 i 8 ustawy.
3. 
Informację o powołaniu i odwołaniu koordynatora ogłasza się w Dzienniku Urzędowym.
§  6. 
1. 
Projekt budżetu koordynatora jest opracowywany na okres 12 miesięcy obejmujących dwa kolejne sezony rozkładowe, a w przypadku wprowadzenia koordynacji na okres krótszy - na okres tej koordynacji.
2. 
Do projektu budżetu koordynatora stosuje się podział kosztów, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 6 lit. e.
3. 
Koordynator przekazuje projekt budżetu do zaopiniowania podmiotom, o których mowa w art. 67d ust. 5 ustawy.
4. 
Podmioty, o których mowa w art. 67d ust. 5 ustawy, mogą przedstawiać koordynatorowi opinie do projektu budżetu w terminie 10 dni od dnia przekazania przez koordynatora projektu budżetu.
5. 
W terminie 12 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 4, koordynator organizuje spotkanie z podmiotami, o których mowa w art. 67d ust. 5 ustawy, mające na celu konsultację otrzymanych opinii.
6. 
Koordynator przedstawia projekt budżetu Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem okresu objętego projektem budżetu. W przypadku nowo powołanego koordynatora, jeżeli ten termin nie może zostać dotrzymany, projekt budżetu jest przedstawiany Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia w terminie 45 dni od dnia doręczenia decyzji o powołaniu na koordynatora.
7. 
Do projektu budżetu przedstawionego Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia koordynator dołącza opinie, o których mowa w ust. 4, oraz informację o przebiegu i wynikach konsultacji otrzymanych opinii, a w przypadku rozbieżności w opiniach - protokół rozbieżności.
8. 
Korespondencja między koordynatorem a podmiotami, o których mowa w art. 67d ust. 5 ustawy, odbywa się w języku polskim lub angielskim. Korespondencja może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej.
9. 
Przepisów ust. 3-8 nie stosuje się do projektu budżetu w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 6 rozporządzenia nr 95/93/WE.
10. 
Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się do projektu nowego budżetu, o którym mowa w art. 67d ust. 9 ustawy.
§  7. 
1. 
W przypadku odmowy zatwierdzenia projektu budżetu koordynator przedstawia nowy projekt budżetu:
1)
do zaopiniowania podmiotom, o których mowa w art. 67d ust. 5 ustawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budżetu, wyznaczając termin na przekazanie opinii,
2)
Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia, po zakończeniu opiniowania, o którym mowa w pkt 1, jednak nie później niż w terminie 28 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budżetu

- chyba że koordynator złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2. 
Do nowego projektu budżetu nie stosuje się przepisu § 6 ust. 5 oraz przepisu § 6 ust. 7 w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy informacji o przebiegu i wynikach konsultacji otrzymanych opinii oraz protokołu rozbieżności.
3. 
W przypadku niezatwierdzenia projektu budżetu przed rozpoczęciem okresu objętego projektem budżetu, do czasu zatwierdzenia projektu budżetu, koszty koordynacji są ponoszone na podstawie budżetu zatwierdzonego dla poprzedniego analogicznego okresu, a w przypadku nowo powołanego koordynatora - na podstawie projektu budżetu.
§  8. 
Koordynator przekazuje niezwłocznie podmiotom uprawnionym do opiniowania projektu budżetu kopię decyzji Prezesa Urzędu zatwierdzającej projekt budżetu oraz odpis zatwierdzonego budżetu.
§  9. 
1. 
Wysokość opłaty za koordynację ogłasza się w Dzienniku Urzędowym z początkiem każdego sezonu rozkładowego lub z początkiem okresu koordynacji, jeżeli nie pokrywa się on z sezonem rozkładowym.
2. 
Wysokość opłaty za koordynację oblicza się według wzoru:

,

gdzie:

an - oznacza wysokość opłaty za koordynację, gdzie n oznacza okres, na który ustala się opłatę za koordynację,

m - oznacza łączną kwotę kosztów zaplanowanych w budżecie koordynatora podzieloną przez 2,

y - oznacza:

-
w przypadku projektu budżetu opracowywanego dla nowo powołanego koordynatora - łączną liczbę operacji lotniczych (startów i lądowań) wykonanych w dwóch pełnych sezonach rozkładowych poprzedzających moment przedstawienia przez koordynatora projektu budżetu Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia, zgodnie z § 6 ust. 6,
-
w przypadku projektu budżetu opracowywanego na okres 12 miesięcy - łączną liczbę operacji lotniczych (startów i lądowań), dla których zostały przydzielone czasy na start lub lądowanie w rozumieniu rozporządzenia nr 95/93/WE, wykonanych w dwóch pełnych sezonach rozkładowych poprzedzających moment przedstawienia przez koordynatora projektu budżetu Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia, zgodnie z § 6 ust. 6; jeżeli liczba operacji lotniczych odchyliła się o co najmniej 25% od liczby operacji lotniczych przyjętych do obliczenia opłaty za koordynację w okresie n-1, stosuje się średnią arytmetyczną z łącznej liczby operacji lotniczych (startów i lądowań) wykorzystanej do obliczenia opłaty za koordynację w okresie n-1 oraz z liczby operacji lotniczych (startów i lądowań), dla których zostały przydzielone czasy na start lub lądowanie w rozumieniu rozporządzenia nr 95/93/WE, wykonanych w dwóch pełnych sezonach rozkładowych poprzedzających moment przedstawienia do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu projektu budżetu przez koordynatora,
-
w przypadku wprowadzenia koordynacji na okres krótszy niż 12 miesięcy - łączną liczbę operacji lotniczych (startów i lądowań), dla których zostały przydzielone czasy na start lub lądowanie w rozumieniu rozporządzenia nr 95/93/WE, wykonanych w analogicznym okresie roku poprzedzającego w stosunku do okresu, na który wprowadzono koordynację, wskazanego w decyzji wprowadzającej koordynację w danym porcie lotniczym; jeżeli liczba operacji lotniczych odchyliła się o co najmniej 25% od liczby operacji lotniczych przyjętych do obliczenia opłaty za koordynację w okresie n-1, stosuje się średnią arytmetyczną z łącznej liczby operacji lotniczych (startów i lądowań) wykorzystanej do obliczenia opłaty za koordynację w okresie n-1 oraz z liczby operacji lotniczych (startów i lądowań), dla których zostały przydzielone czasy na start lub lądowanie w rozumieniu rozporządzenia nr 95/93/WE, wykonanych w analogicznym okresie roku poprzedzającego w stosunku do okresu, na który wprowadzono koordynację, wskazanego w decyzji wprowadzającej koordynację w danym porcie lotniczym.
§  10. 
1. 
W przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 6 rozporządzenia nr 95/93/WE, zarządzający lotniskiem w porcie lotniczym, w którym wprowadzono koordynację, w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia koordynacji informuje w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, Prezesa Urzędu oraz przewoźników lotniczych regularnie korzystających z portu lotniczego i ich reprezentatywne organizacje, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 95/93/WE, o zamiarze korzystania z prawa do rekompensaty, o którym mowa w art. 67d ust. 4 ustawy.
2. 
W informacji, o której mowa w ust. 1, podaje się propozycję rekompensaty.
3. 
Propozycję rekompensaty oblicza się według wzoru:

gdzie:

a - oznacza propozycję rekompensaty,

m - oznacza łączną kwotę kosztów zaplanowanych w budżecie koordynatora podzieloną przez 2,

у - oznacza prognozowaną na okres koordynacji liczbę operacji lotniczych (startów i lądowań), dla których zostaną przydzielone czasy na start lub lądowanie w rozumieniu rozporządzenia nr 95/93/WE.

4. 
Zarządzający lotniskiem przekazuje w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, Prezesowi Urzędu oraz przewoźnikom lotniczym wykonującym operacje lotnicze, dla których zostały przydzielone czasy na start lub lądowanie w rozumieniu rozporządzenia nr 95/93/WE w okresie koordynacji, o której mowa w ust. 1, kalkulację rekompensaty, w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu koordynacji.
5. 
Rekompensatę oblicza się według wzoru:

gdzie:

a - oznacza rekompensatę,

m - oznacza łączną kwotę kosztów zaplanowanych w budżecie koordynatora podzieloną przez 2,

у - oznacza rzeczywistą liczbę operacji lotniczych (startów i lądowań), dla których zostały przydzielone czasy na start lub lądowanie w rozumieniu rozporządzenia nr 95/93/WE w okresie koordynacji.

Rozdział  4

Organizator rozkładów lotów

§  11. 
1. 
Prezes Urzędu informuje, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym, o wszczęciu procedury wyboru w porcie lotniczym organizatora rozkładów lotów, wyznaczając termin na zgłaszanie kandydatur.
2. 
Kandydat ubiegający się o powołanie na organizatora rozkładów lotów składa Prezesowi Urzędu w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie następujące dokumenty i informacje:
1)
zgłoszenie kandydata zawierające jego dane: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę osoby prawnej oraz adres jej siedziby;
2)
kopię dokumentu poświadczającego wyższe wykształcenie;
3)
kopie referencji, świadectw pracy lub innych dokumentów, potwierdzających posiadanie wiedzy lub doświadczenia w zakresie planowania rozkładów lotów lub siatki połączeń;
4)
zaświadczenie z właściwego rejestru lub inny dokument, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 67b ust. 2 pkt 3 ustawy, albo ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem;
5)
kopię dokumentu potwierdzającego biegłą znajomość języka angielskiego - w przypadku obywatela polskiego albo kopie dokumentów potwierdzających biegłą znajomość języka polskiego oraz angielskiego - w przypadku obywatela państwa obcego;
6)
plan gospodarczy organizatora rozkładów lotów w porcie lotniczym obejmujący co najmniej 2 lata działalności organizatora rozkładów lotów, a w przypadku gdy organizacja rozkładów lotów jest wprowadzana na okres krótszy - okres tej organizacji rozkładów lotów, zawierający w szczególności:
a)
opis sposobu zapewnienia organizacji rozkładów lotów, w tym wskazanie liczby etatów przeznaczonych dla realizacji organizacji rozkładów lotów, oraz opis systemów informatycznych i teleinformatycznych wykorzystywanych w celu zapewnienia organizacji rozkładów lotów,
b)
opis sposobu monitorowania zgodności operacji lotniczych z zaleconymi rozkładami, o którym mowa w art. 4 ust. 6 rozporządzenia nr 95/93/WE,
c)
prognozowane koszty działalności ponoszone od momentu rozpoczęcia organizacji rozkładów lotów przez okres co najmniej 2 lat, a w przypadku gdy organizacja rozkładów lotów jest wprowadzana na okres krótszy - okres tej organizacji rozkładów lotów, w podziale na koszty:
osobowe, w tym koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, świadczeń, szkoleń, staży oraz związane z rozwojem zawodowym osób faktycznie pełniących działalność w zakresie organizacji rozkładów lotów,
obsługi informatycznej, w tym koszty związane z infrastrukturą informatyczną oraz oprogramowaniem, służącymi obsłudze systemu wspomagającego zalecanie rozkładów i monitorowanie przestrzegania zaleconych rozkładów,
udziału w spotkaniach, w tym koszty udziału w konferencjach oraz innych spotkaniach organizowanych poza siedzibą organizatora rozkładów lotów,
ubezpieczenia oraz koszty administracyjne, w tym koszty obsługi prawnej oraz wynajmu pomieszczeń,
usług obcych wraz z podaniem kategorii tych usług oraz wyjaśnieniem przyczyn braku ich realizacji w ramach wewnętrznych zasobów;
7)
kopie sprawozdań finansowych obejmujących co najmniej 2 lata działalności gospodarczej poprzedzającej zgłoszenie kandydata, jeżeli w tym okresie kandydat prowadził działalność gospodarczą;
8)
oświadczenie o spełnianiu przez kandydata warunku niezależności w rozumieniu art. 4 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 95/93/WE.
3. 
Jeżeli kandydat ubiegający się o powołanie na organizatora rozkładów lotów pełni funkcję organizatora rozkładów lotów w innym porcie lotniczym lub wykonuje usługi inne niż organizacja rozkładów lotów w porcie lotniczym, w którym ubiega się o powołanie na organizatora rozkładów lotów, przedstawia w ramach prognozowanych kosztów działalności, o których mowa w ust. 2 pkt 6 lit. c, łączne koszty swojego funkcjonowania, wraz z uzasadnieniem wysokości kosztów alokowanych dla sprawowania organizacji rozkładów lotów w porcie lotniczym, którego dotyczy plan gospodarczy.
4. 
Jeżeli o powołanie na organizatora rozkładów lotów ubiega się osoba prawna, przepisy ust. 2 pkt 2-5 i 8 stosuje się odpowiednio do osób działających w jej imieniu w zakresie organizacji rozkładów lotów oraz osób mających faktycznie pełnić działalność w zakresie organizacji rozkładów lotów.
5. 
Prezes Urzędu może żądać przedstawienia dodatkowych wyjaśnień dotyczących planu gospodarczego, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, oraz dodatkowych wyjaśnień, dokumentów i informacji, potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 67b ust. 2 ustawy, na każdym etapie procedury wyboru w porcie lotniczym organizatora rozkładów lotów.
6. 
Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu ogłasza w Dzienniku Urzędowym, w drodze komunikatu, listę kandydatów ubiegających się o powołanie na organizatora rozkładów lotów spełniających warunki, o których mowa w art. 67b ust. 2 ustawy. Prezes Urzędu przekazuje niezwłocznie tę listę podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 95/93/WE, wraz z prognozowanymi przez każdego z kandydatów na niej ujętych kosztami działalności, o których mowa w ust. 2 pkt 6 lit. c.
7. 
W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w ust. 6, podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 95/93/WE, mogą przedstawić Prezesowi Urzędu w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, opinie dotyczące kandydatów wskazanych w tym komunikacie.
§  12. 
1. 
Prezes Urzędu powołuje organizatora rozkładów lotów, w drodze decyzji administracyjnej, spośród kandydatów wskazanych w komunikacie, o którym mowa w § 11 ust. 6, na podstawie oceny dokumentów, informacji i wyjaśnień, o których mowa w § 11 ust. 2, 3 i 5, biorąc w szczególności pod uwagę wiedzę i doświadczenie kandydatów, adekwatność prognozowanych kosztów działalności, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 6 lit. c, oraz posiadanie niezbędnych do realizacji zadań organizatora rozkładów lotów zasobów ludzkich i teleinformatycznych, z uwzględnieniem uwarunkowań portu lotniczego, w którym ma zostać powołany organizator rozkładów lotów.
2. 
Prezes Urzędu odwołuje organizatora rozkładów lotów, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadkach określonych w art. 67b ust. 7 i 8 ustawy.
3. 
Informację o powołaniu i odwołaniu organizatora rozkładów lotów ogłasza się w Dzienniku Urzędowym.
§  13. 
1. 
Projekt budżetu organizatora rozkładów lotów jest opracowywany na okres 12 miesięcy obejmujących dwa kolejne sezony rozkładowe, a w przypadku wprowadzenia organizacji rozkładów lotów na okres krótszy - na okres tej organizacji rozkładów lotów.
2. 
Do projektu budżetu organizatora rozkładów lotów stosuje się podział kosztów, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 6 lit. c.
3. 
Organizator rozkładów lotów przekazuje projekt budżetu do zaopiniowania podmiotom, o których mowa w art. 67d ust. 5 ustawy.
4. 
Podmioty, o których mowa w art. 67d ust. 5 ustawy, mogą przedstawiać organizatorowi rozkładów lotów opinie do projektu budżetu w terminie 10 dni od dnia przekazania przez organizatora rozkładów lotów projektu budżetu.
5. 
W terminie 12 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 4, organizator rozkładów lotów organizuje spotkanie z podmiotami, o których mowa w art. 67d ust. 5 ustawy, mające na celu konsultację otrzymanych opinii.
6. 
Organizator rozkładów lotów przedstawia projekt budżetu Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem okresu objętego projektem budżetu. W przypadku nowo powołanego organizatora rozkładów lotów, jeżeli ten termin nie może zostać dotrzymany, projekt budżetu jest przedstawiany Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia w terminie 45 dni od dnia doręczenia decyzji o powołaniu na organizatora rozkładów lotów.
7. 
Do projektu budżetu przedstawionego Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia organizator rozkładów lotów dołącza opinie, o których mowa w ust. 4, oraz informację o przebiegu i wynikach konsultacji otrzymanych opinii, a w przypadku rozbieżności w opiniach - protokół rozbieżności.
8. 
Korespondencja między organizatorem rozkładów lotów a podmiotami, o których mowa w art. 67d ust. 5 ustawy, odbywa się w języku polskim lub angielskim. Korespondencja może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej.
9. 
Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się do projektu nowego budżetu, o którym mowa w art. 67d ust. 9 ustawy.
§  14. 
1. 
W przypadku odmowy zatwierdzenia projektu budżetu organizator rozkładów lotów przedstawia nowy projekt budżetu:
1)
do zaopiniowania podmiotom, o których mowa w art. 67d ust. 5 ustawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budżetu, wyznaczając termin na przekazanie opinii,
2)
Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia, po zakończeniu opiniowania, o którym mowa w pkt 1, jednak nie później niż w terminie 28 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budżetu

- chyba że organizator rozkładów lotów złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2. 
Do nowego projektu budżetu nie stosuje się przepisu § 13 ust. 5 oraz przepisu § 13 ust. 7 w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy informacji o przebiegu i wynikach konsultacji otrzymanych opinii oraz protokołu rozbieżności.
3. 
W przypadku niezatwierdzenia projektu budżetu przed rozpoczęciem okresu objętego projektem budżetu, do czasu zatwierdzenia projektu budżetu, koszty organizacji rozkładów lotów są ponoszone na podstawie budżetu zatwierdzonego dla poprzedniego analogicznego okresu, a w przypadku nowo powołanego organizatora rozkładów lotów - na podstawie projektu budżetu.
§  15. 
Organizator rozkładów lotów przekazuje niezwłocznie podmiotom uprawnionym do opiniowania projektu budżetu kopię decyzji Prezesa Urzędu zatwierdzającej projekt budżetu oraz odpis zatwierdzonego budżetu.
§  16. 
1. 
Wysokość opłaty za organizację rozkładów lotów ogłasza się w Dzienniku Urzędowym z początkiem każdego sezonu rozkładowego lub z początkiem okresu organizacji rozkładów lotów, jeżeli nie pokrywa się on z sezonem rozkładowym.
2. 
Wysokość opłaty za organizację rozkładów lotów oblicza się według wzoru:

,

gdzie:

an - oznacza wysokość opłaty za organizację rozkładów lotów, gdzie n oznacza okres, na który ustala się opłatę za organizację rozkładów lotów,

m - oznacza łączną kwotę kosztów zaplanowanych w budżecie organizatora rozkładów lotów podzieloną przez 2,

y - oznacza:

-
w przypadku projektu budżetu opracowywanego dla nowo powołanego organizatora rozkładów lotów oraz w przypadku projektu budżetu opracowywanego na okres 12 miesięcy - łączną liczbę operacji lotniczych (startów i lądowań) wykonanych w dwóch pełnych sezonach rozkładowych poprzedzających moment przedstawienia przez organizatora rozkładów lotów projektu budżetu Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia, zgodnie z § 13 ust. 6; jeżeli liczba operacji lotniczych odchyliła się o co najmniej 25% od liczby operacji lotniczych przyjętych do obliczenia opłaty za organizację rozkładów lotów w okresie n-1, stosuje się średnią arytmetyczną z łącznej liczby operacji lotniczych (startów i lądowań) wykorzystanej do obliczenia opłaty za organizację rozkładów lotów w okresie n-1 oraz z łącznej liczby operacji lotniczych (startów i lądowań), wykonanych w dwóch pełnych sezonach rozkładowych poprzedzających moment przedstawienia do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu projektu budżetu przez organizatora rozkładów lotów,
-
w przypadku wprowadzenia organizacji rozkładów lotów na okres krótszy niż 12 miesięcy - łączną liczbę operacji lotniczych (startów i lądowań) wykonanych w analogicznym okresie roku poprzedzającego w stosunku do okresu, na który wprowadzono organizację rozkładów lotów, wskazanego w decyzji wprowadzającej organizację rozkładów lotów w danym porcie lotniczym; jeżeli liczba operacji lotniczych odchyliła się o co najmniej 25% od liczby operacji lotniczych przyjętych do obliczenia opłaty za organizację rozkładów lotów w okresie n-1, stosuje się średnią arytmetyczną z łącznej liczby operacji lotniczych (startów i lądowań) wykorzystanej do obliczenia opłaty za organizację rozkładów lotów w okresie n-1 oraz z łącznej liczby operacji lotniczych (startów i lądowań), wykonanych w analogicznym okresie roku poprzedzającego w stosunku do okresu, na który wprowadzono organizację rozkładów lotów, wskazanego w decyzji wprowadzającej organizację rozkładów lotów w danym porcie lotniczym.

Rozdział  5

Zniesienie koordynacji albo organizacji rozkładów lotów

§  17. 
1. 
Prezes Urzędu znosi w porcie lotniczym koordynację albo organizację rozkładów lotów na wniosek zarządzającego lotniskiem albo z urzędu.
2. 
Zniesienie w porcie lotniczym koordynacji albo organizacji rozkładów lotów następuje po przeprowadzeniu konsultacji z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 95/93/WE.
3. 
W terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia o rozpoczęciu konsultacji, o których mowa w ust. 2, podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 95/93/WE, mogą przedstawić Prezesowi Urzędu w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, opinie w sprawie zniesienia koordynacji albo organizacji rozkładów lotów wraz z uzasadnieniem.
4. 
Prezes Urzędu może zorganizować spotkanie z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 95/93/WE, w celu omówienia zasadności zniesienia koordynacji albo organizacji rozkładów lotów.
5. 
Informację o zniesieniu w porcie lotniczym koordynacji albo organizacji rozkładów lotów ogłasza się w Dzienniku Urzędowym.
6. 
W przypadku zniesienia koordynacji albo organizacji rozkładów lotów i braku wprowadzenia w porcie lotniczym odpowiednio koordynacji albo organizacji rozkładów lotów dotychczasowy koordynator albo dotychczasowy organizator rozkładów lotów dokonuje rozliczenia środków i zwraca środki niewykorzystane, które pobrał w związku z pełnieniem odpowiednio koordynacji albo organizacji rozkładów lotów za okres, w którym koordynacja albo organizacja rozkładów lotów nie będzie kontynuowana.

Rozdział  6

Parametry koordynacyjne

§  18. 
1. 
Zarządzający lotniskiem w porcie lotniczym, w którym wprowadzono koordynację, wyznacza parametry koordynacyjne dla przedziałów czasowych określonych przez koordynatora, z uwzględnieniem wymagań, o których mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 95/93/WE.
2. 
Zarządzający lotniskiem przekazuje proponowane parametry koordynacyjne, wraz z opisem metodyki wykorzystanej do ich opracowania, do konsultacji w ramach komitetu koordynacyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 95/93/WE.
3. 
Zarządzający lotniskiem przekazuje koordynatorowi parametry koordynacyjne w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, po przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w ust. 2, jednak nie później niż w terminie 7 dni przed datą initial submission deadline.
4. 
W przypadku zmiany parametrów koordynacyjnych, wynikającej z zaistnienia nagłych, szczególnych okoliczności, mających wpływ na zmniejszenie albo zwiększenie przepustowości portu lotniczego, gdy taka zmiana parametrów koordynacyjnych jest nieunikniona, zarządzający lotniskiem bez zbędnej zwłoki:
1)
informuje w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, o zaistniałej sytuacji koordynatora i członków komitetu koordynacyjnego;
2)
wyznacza nowe parametry koordynacyjne w porozumieniu z koordynatorem i komitetem koordynacyjnym oraz przekazuje je koordynatorowi w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania nagłych, szczególnych okoliczności, mających wpływ na zmniejszenie albo zwiększenie przepustowości portu lotniczego.
5. 
Zarządzający lotniskiem niezwłocznie przekazuje informację o wyznaczeniu nowych parametrów koordynacyjnych w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, członkom komitetu koordynacyjnego oraz Prezesowi Urzędu.
§  19. 
1. 
Zarządzający lotniskiem w porcie lotniczym, w którym wprowadzono organizację rozkładów lotów, wyznacza parametry koordynacyjne dla przedziałów czasowych określonych przez organizatora rozkładów lotów, z uwzględnieniem wymagań, o których mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 95/93/WE.
2. 
Zarządzający lotniskiem przekazuje parametry koordynacyjne organizatorowi rozkładów lotów w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie 7 dni przed datą initial submission deadline.
3. 
W przypadku zmiany parametrów koordynacyjnych, wynikającej z zaistnienia nagłych, szczególnych okoliczności, mających wpływ na zmniejszenie albo zwiększenie przepustowości portu lotniczego, gdy taka zmiana parametrów koordynacyjnych jest nieunikniona, zarządzający lotniskiem bez zbędnej zwłoki wyznacza nowe parametry koordynacyjne w porozumieniu z organizatorem rozkładów lotów oraz przekazuje je organizatorowi rozkładów lotów w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania nagłych, szczególnych okoliczności, mających wpływ na zmniejszenie albo zwiększenie przepustowości portu lotniczego.
4. 
Zarządzający lotniskiem niezwłocznie przekazuje informację o wyznaczeniu nowych parametrów koordynacyjnych w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, Prezesowi Urzędu.

Rozdział  7

Przepisy przejściowe i przepis końcowy

§  20. 
1. 
Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. 
W przypadku odmowy zatwierdzenia projektu budżetu koordynatora lub organizatora rozkładów lotów, przedstawionego Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego do zatwierdzenia przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do postępowania w sprawie zatwierdzenia nowego projektu budżetu stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§  21. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 4 . 5
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).
2 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 95/93 z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 14 z 22.01.1993, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 2, str. 3, Dz. Urz. WE L 142 z 31.05.2002, str. 3 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 6, str. 252, Dz. Urz. UE L 221 z 04.09.2003, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 415, Dz. Urz. UE L 138 z 30.04.2004, str. 50 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 171, Dz. Urz. UE L 167 z 29.06.2009, str. 24 oraz Dz. Urz. UE L 99 z 31.03.2020, str. 1).
3 Dokument wydawany przez Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA), określający standardy w zakresie koordynacji i organizacji rozkładów lotów w portach lotniczych, dostępny pod adresem https://www.iata.org/policy/slots/Pages/slot-guidelines.aspx.
4 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8 września 2020 r.
5 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów (Dz. U. poz. 768), które zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 235) traci moc z dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o budowie płotu na granicy z Białorusią z poprawkami Senatu

W środę wieczorem Senat przyjął z kilkunastoma poprawkami ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Jedna z nich stanowi, że do zamówień związanych z inwestycją stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych. Za ustawą głosowało 52 senatorów, 46 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ustawą ponownie zajmie się teraz Sejm.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca roku. Resort finansów pracuje nad tym, by korzystne zasady dla kredytobiorców (m.in. dla frankowiczów) obowiązywały dłużej, także w kolejnych latach.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Minister edukacji: Nie chcemy powrotu do zdalnego nauczania, ale niebezpieczeństwo zawsze istnieje

Jest ogromny problem z kwestią kondycji psychicznej dzieci po lockdownie, po okresie nauki zdalnej i izolacji. To obserwujemy w szkołach. Nie jest tak tragicznie jak przewidywano, ale jest źle. Dokładne dane będziemy mieli za kilka tygodni - mówił Przemysław Czarnek. Podkreślił, że kolejne przejście na zdalne nauczanie negatywnie odbiłoby się na uczniach.

Monika Sewastianowicz 26.10.2021
Ustawa przenosząca obsługę 500 plus do ZUS podpisana przez prezydenta

Nowelizacja przepisów, pozwalająca na przekazanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zadań związanych z obsługą programu 500 plus, które dotychczas były wykonywane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie, została podpisana przez prezydenta i może wejść w życie.

Krzysztof Sobczak 22.10.2021
Będzie można przejąć skład podatkowy - prezydent jest za

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy.

Krzysztof Koślicki 22.10.2021
Od 1 listopada będą nowe zasady wystawiania faktur

Resort finansów potwierdził w czwartek, że przygotowuje nowe rozporządzenie dotyczące wystawiania faktur. Przepisy w tym zakresie wejdą w życie już 1 listopada. Pojawi się m.in. inny sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych. Obowiązujące obecnie przepisy stracą wtedy ważność.

Krzysztof Koślicki 21.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1756 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Koordynacja i organizacja rozkładów lotów.
Data aktu: 20/08/2020
Data ogłoszenia: 28/09/2021
Data wejścia w życie: 23/09/2020