Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 września 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego

Na podstawie art. 52 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2020 r. poz. 1366 oraz z 2021 r. poz. 21) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 34) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zespół może opracować zadania praktyczne na podstawie akt spraw lub innych materiałów zakwalifikowanych przez zespół na potrzeby egzaminu. Do zadań praktycznych zespół dołącza opis istotnych zagadnień występujących w zadaniach.";

2)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu przewodniczący zespołu przekazuje przewodniczącemu komisji, za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Szkoły, w sposób uniemożliwiający ujawnienie, opracowane zadania praktyczne wraz z materiałami na część pisemną egzaminu i opisami istotnych zagadnień występujących w zadaniach oraz zestawy kazusów na część ustną egzaminu. Przekazanie wymaga sporządzenia protokołu, w którym wskazuje się także sposób i miejsce przechowywania w Krajowej Szkole dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym.

2. Opracowane przez zespół zadania praktyczne wraz z materiałami na część pisemną egzaminu i opisami istotnych zagadnień występujących w zadaniach oraz zestawy kazusów na część ustną egzaminu przechowuje się w Krajowej Szkole w sposób uniemożliwiający ich ujawnienie. Dostęp do nich wymaga upoważnienia przewodniczącego komisji.";

3)
w § 32 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Opis zabezpieczeń przed fałszerstwem dyplomu złożenia egzaminu sędziowskiego oraz dyplomu złożenia egzaminu prokuratorskiego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.";

4)
załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;
5)
po załączniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3-5, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OPIS ZABEZPIECZEŃ PRZED FAŁSZERSTWEM DYPLOMU ZŁOŻENIA EGZAMINU SĘDZIOWSKIEGO ORAZ DYPLOMU ZŁOŻENIA EGZAMINU PROKURATORSKIEGO

1.
Zabezpieczenia w papierze:
1)
papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym;
2)
papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony chemicznie);
3)
znak wodny dwutonowy;
4)
włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w świetle widzialnym, w dwóch kolorach;
5)
włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym,

w dwóch kolorach;

6)
dwukolorowe włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym;
7)
losowo rozmieszczone drobiny niewidoczne w świetle widzialnym i wykazujące luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym.
2.
Zabezpieczenia w druku - strona z danymi personalnymi:
1)
druk offsetowy;
2)
dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego;
3)
mikrodruki;
4)
element graficzny wykonany farbą aktywną wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym;
5)
element graficzny wykonany farbą irydyscentną.
3.
Zabezpieczenia w druku - pozostałe strony:

BRAK.

Zmiany w prawie

Ustawa o budowie płotu na granicy z Białorusią z poprawkami Senatu

W środę wieczorem Senat przyjął z kilkunastoma poprawkami ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Jedna z nich stanowi, że do zamówień związanych z inwestycją stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych. Za ustawą głosowało 52 senatorów, 46 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ustawą ponownie zajmie się teraz Sejm.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca roku. Resort finansów pracuje nad tym, by korzystne zasady dla kredytobiorców (m.in. dla frankowiczów) obowiązywały dłużej, także w kolejnych latach.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Minister edukacji: Nie chcemy powrotu do zdalnego nauczania, ale niebezpieczeństwo zawsze istnieje

Jest ogromny problem z kwestią kondycji psychicznej dzieci po lockdownie, po okresie nauki zdalnej i izolacji. To obserwujemy w szkołach. Nie jest tak tragicznie jak przewidywano, ale jest źle. Dokładne dane będziemy mieli za kilka tygodni - mówił Przemysław Czarnek. Podkreślił, że kolejne przejście na zdalne nauczanie negatywnie odbiłoby się na uczniach.

Monika Sewastianowicz 26.10.2021
Ustawa przenosząca obsługę 500 plus do ZUS podpisana przez prezydenta

Nowelizacja przepisów, pozwalająca na przekazanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zadań związanych z obsługą programu 500 plus, które dotychczas były wykonywane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie, została podpisana przez prezydenta i może wejść w życie.

Krzysztof Sobczak 22.10.2021
Będzie można przejąć skład podatkowy - prezydent jest za

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy.

Krzysztof Koślicki 22.10.2021
Od 1 listopada będą nowe zasady wystawiania faktur

Resort finansów potwierdził w czwartek, że przygotowuje nowe rozporządzenie dotyczące wystawiania faktur. Przepisy w tym zakresie wejdą w życie już 1 listopada. Pojawi się m.in. inny sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych. Obowiązujące obecnie przepisy stracą wtedy ważność.

Krzysztof Koślicki 21.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1755

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego
Data aktu: 21/09/2021
Data ogłoszenia: 28/09/2021
Data wejścia w życie: 01/10/2021, 01/07/2022