Nadanie statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 10 listopada 2008 r.
w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi

Na podstawie art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211 i 1551) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2008 r.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI

§  1. 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, zwana dalej "RDOŚ", działa na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211 i 1551), zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego statutu.
§  2. 
1. 
RDOŚ jest urzędem administracji rządowej, obsługującym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, zwanego dalej "Regionalnym Dyrektorem".
2. 
RDOŚ jest państwową jednostką budżetową, działającą na obszarze województwa łódzkiego.
3. 
Siedzibą RDOŚ jest Łódź.
§  3. 
1. 
Regionalny Dyrektor kieruje RDOŚ przy pomocy zastępcy Regionalnego Dyrektora, osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-5, i osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 6-8.
2. 
Zastępcą Regionalnego Dyrektora jest regionalny konserwator przyrody, który sprawuje nadzór nad komórką organizacyjną, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.
3. 
Zakresy czynności zastępcy Regionalnego Dyrektora, osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 3-5, i osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 6-8, ustala Regionalny Dyrektor, natomiast zakres czynności osoby kierującej komórką organizacyjną, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, ustala Regionalny Dyrektor na wniosek zastępcy Regionalnego Dyrektora.
4. 
(uchylony).
5. 
Regionalny Dyrektor może udzielać pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności cywilnoprawnych lub faktycznych lub rodzajów czynności w zakresie jego właściwości.
§  4. 
1. 
W skład RDOŚ wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska:
1)
Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko;
2)
Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000;
3)
Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem;
4)
Zespół Budżetu i Finansów;
5)
Zespół Organizacyjno-Administracyjny, Kadr i Zamówień Publicznych;
6)
samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej - radca prawny;
7)
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych;
8)
inspektor ochrony danych.
2. 
Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, są kierowane przez naczelników.
3. 
Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 4, jest kierowana przez głównego księgowego, a komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 5, jest kierowana przez kierownika Zespołu.
§  5. 
Przy Regionalnym Dyrektorze działają:
1)
Regionalna Rada Ochrony Przyrody - realizując zadania określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098);
2)
Regionalna Komisja do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko - realizując zadania określone w ustawie.
§  6. 
Regionalny Dyrektor może powoływać zespoły opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz zasady ich obsługi.
§  7. 
Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-5, oraz szczegółowy zakres zadań stanowisk, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 6-8, określa regulamin organizacyjny nadany przez Regionalnego Dyrektora, po zatwierdzeniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
§  8. 
(uchylony)
1 Obecnie działem administracji rządowej - środowisko kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz.U.2021.941).

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021