Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 lipca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1824 i 2429) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny ustala się przy zastosowaniu następujących mnożników kwoty bazowej:

1)

Lp. Stanowisko Mnożnik kwoty bazowej
wynagrodzenia zasadniczego dodatku funkcyjnego
1 2 3 4
1 Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów 8,68 2,8
2 Wicemarszałek Sejmu, wicemarszałek Senatu, Wiceprezes Rady Ministrów, Prezes Najwyższej Izby Kontroli 7,98 2,24
3 Szef Kancelarii Prezydenta, minister, Rzecznik Praw Obywa-telskich, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczący Krajo-wej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli 7,84 2,10
4 Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta, zastępca Szefa Kance-larii Sejmu, zastępca Szefa Kancelarii Senatu 7,46 2
5 sekretarz stanu, Kierownik Krajowego Biura Wyborczego 7,04 1,92
6 podsekretarz stanu (wiceminister) 7,04 1,92
7 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Rzecznik Finansowy, Prezes Polskiej Akademii Nauk, członek Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czyn-ności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczaj-ności wobec małoletniego poniżej lat 15 7 1,82
8 zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Zastępca Rzecznika Praw Dziecka, zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przed-siębiorców, zastępca Rzecznika Finansowego, członek Krajo-wej Rady Radiofonii i Telewizji 6,86 1,68
9 Główny Inspektor Pracy, zastępca Prokuratora Generalnego, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, wojewoda 6,16 1,68
10 Zastępca Głównego Inspektora Pracy, wicewojewoda 5,60 1,68

2)

Lp. Stanowisko Mnożnik kwoty bazowej
wynagrodzenia zasadniczego dodatku funkcyjnego
1 Kierownik urzędu centralnego, zastępca kierownika urzędu centralnego, Szef Służby Cywilnej 1,40-7,04 1,40-1,92

3)

Lp. Stanowisko Mnożnik kwoty bazowej
wynagrodzenia zasadniczego dodatku funkcyjnego
1 2 3 4
1 Prezes Narodowego Banku Polskiego 8,68 2,8
2 Pierwszy zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego 7,98 2,24
3 Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego 7,84 2,10

"

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2021 r.

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021