Wnioski i dokumenty dotyczące prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 26 lipca 2021 r.
w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin 2

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293, z 2020 r. poz. 2023 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wzory formularzy wniosków o:
a)
zarejestrowanie pobytu,
b)
wydanie karty pobytowej,
c)
wymianę lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
d)
wymianę lub wydanie nowej karty pobytowej;
2)
wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub karty pobytowej;
3)
wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub karty pobytowej;
4)
wzór zaświadczenia o zwrocie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub karty pobytowej;
5)
wzór zaświadczenia potwierdzającego zatrzymanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub karty pobytowej;
6)
wzór zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej;
7)
wzór karty pobytowej;
8)
dokumenty, które dołącza się do wniosku o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytowej;
9)
liczbę fotografii i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanych do wniosków, o których mowa w pkt 1;
10)
sposób pobierania odcisków linii papilarnych od członka rodziny niebędącego obywatelem Unii Europejskiej;
11)
sposób utrwalania danych umieszczanych w zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub karcie pobytowej i przekazywania ich w celu spersonalizowania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty pobytowej;
12)
sposób i tryb anulowania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub karty pobytowej.
§  2. 
1. 
Wzór formularza wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Wzór formularza wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. 
Wzór formularza wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
4. 
Wzór formularza wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. d, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
5. 
Wzór formularza, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
6. 
Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 3, jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
7. 
Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 4, jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
8. 
Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 5, jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
9. 
Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 6, jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia
10. 
Wzór karty pobytowej, o której mowa w § 1 pkt 7, jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.
§  3. 
1. 
Do wniosku o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytowej dołącza się, w przypadku, o którym mowa w:
1)
art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, zwanej dalej "ustawą":
a)
pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi Unii Europejskiej, zwanemu dalej "obywatelem UE", wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy lub
b)
pisemne oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego albo o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dowód potwierdzający, że obywatel UE jest osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
art. 16 pkt 2 ustawy:
a)
dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej,
b)
dokument potwierdzający:
objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub
posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub
uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
3)
art. 16 pkt 3 ustawy:
a)
zaświadczenie:
jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów lub
jednostki prowadzącej szkolenie zawodowe o przyjęciu na takie szkolenie,
b)
pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej, lub dowód potwierdzający ich posiadanie,
c)
dokument potwierdzający:
objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub
posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub
uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
4)
art. 16 pkt 4 ustawy - dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej;
5)
art. 18 ustawy - zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydane obywatelowi UE, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto:
a)
małżonek obywatela UE - dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,
b)
bezpośredni zstępni obywatela UE lub jego małżonka - dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
c)
bezpośredni wstępni obywatela UE lub jego małżonka - dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
d)
bezpośredni wstępni małoletniego obywatela UE - dokument potwierdzający sprawowanie faktycznej opieki nad małoletnim obywatelem UE oraz dokument poświadczający pozostawanie małoletniego obywatela UE na jego utrzymaniu;
6)
art. 18a ustawy:
a)
małżonek obywatela Rzeczypospolitej Polskiej:
dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,
dokument potwierdzający, że obywatel Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed przyjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadał prawo pobytu powyżej 3 miesięcy lub prawo stałego pobytu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
dowód potwierdzający, że obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamierza ponownie zamieszkać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe,
b)
małżonek obywatela Rzeczypospolitej Polskiej posiadającego poprzednio obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:
dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,
dokument potwierdzający posiadanie poprzednio przez obywatela Rzeczypospolitej Polskiej obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
c)
bezpośredni zstępni obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub jego małżonka:
dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub jego małżonka,
dokument potwierdzający, że obywatel Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed przyjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadał prawo pobytu powyżej 3 miesięcy lub prawo stałego pobytu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
dowód potwierdzający, że obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamierza ponownie zamieszkać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe,
d)
bezpośredni wstępni obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub jego małżonka:
dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub jego małżonka,
dokument potwierdzający, że obywatel Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed przyjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadał prawo pobytu powyżej 3 miesięcy lub prawo stałego pobytu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
dowód potwierdzający, że obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamierza ponownie zamieszkać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe,
e)
bezpośredni wstępni małoletniego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej:
dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych, dokument potwierdzający sprawowanie faktycznej opieki nad małoletnim obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokument poświadczający pozostawanie małoletniego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej na jego utrzymaniu,
dokument potwierdzający, że małoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed przyjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadał prawo pobytu powyżej 3 miesięcy lub prawo stałego pobytu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
dowód potwierdzający, że małoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamierza ponownie zamieszkać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.
2. 
Dowodami potwierdzającymi posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej, mogą być w szczególności:
1)
zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową - wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu;
2)
zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu;
3)
dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;
4)
zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków - wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu.
3. 
Dowodem potwierdzającym, że obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamierza ponownie zamieszkać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe może być w szczególności pisemne oświadczenie obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, jego przedstawiciela ustawowego lub bezpośredniego wstępnego sprawującego faktyczną opiekę nad małoletnim obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej o zamiarze ponownego zamieszkania na stałe na tym terytorium.
§  4. 
1. 
Do wniosku o:
1)
zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytowej dołącza się cztery aktualne fotografie osoby, której wniosek dotyczy;
2)
wymianę lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub wymianę lub wydanie nowej karty pobytowej dołącza się dwie aktualne fotografie osoby, której wniosek dotyczy.
2. 
Fotografie dołączane do wniosków, o których mowa w ust. 1, spełniają następujące wymagania:
1)
są nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
2)
mają wymiary 35 mm × 45 mm;
3)
zostały wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
4)
przedstawiają twarz obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii;
5)
przedstawiają wyraźnie oczy obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE, a zwłaszcza źrenice; linia oczu obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii;
6)
przedstawiają obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry.
3. 
Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, to fotografia dołączona do wniosku, o którym mowa w ust. 1, może przedstawiać tę osobę w okularach z ciemnymi szkłami. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.
§  5. 
1. 
W przypadku wniosku o wydanie karty pobytowej lub wniosku o wymianę lub wydanie nowej karty pobytowej od wnioskodawcy pobiera się odciski linii papilarnych palców wskazujących obu dłoni za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków linii papilarnych.
2. 
W przypadku gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jest jednego z tych palców, odciski linii papilarnych pobiera się kolejno z pary palców środkowych, serdecznych albo pary kciuków.
3. 
W przypadku gdy wnioskodawca, o którym mowa w ust. 1, ma tylko jedną dłoń lub nie ma pary palców odpowiadających sobie w obu dłoniach, pobiera się odcisk linii papilarnych palca wskazującego jednej dłoni. W przypadku gdy linie papilarne na palcu wskazującym są nieczytelne lub brak jest tego palca, odcisk linii papilarnych pobiera się w kolejności, o której mowa w ust. 2.
§  6. 
1. 
Dane, które są umieszczane w zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karcie pobytowej, utrwala się w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym.
2. 
W przypadku gdy pobranie odcisków linii papilarnych było fizycznie niemożliwe, informację o braku odcisków linii papilarnych z podaniem przyczyny braku możliwości pobrania odcisków linii papilarnych utrwala się w systemie teleinformatycznym.
3. 
Przekazanie danych i informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, w celu spersonalizowania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty pobytowej następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§  7. 
Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub kartę pobytową anuluje się poprzez wprowadzenie informacji o dacie i przyczynie anulowania do odpowiednich rejestrów, o których mowa w art. 79 pkt 1 і 2 ustawy.
§  8. 
Anulowane zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub kartę pobytową, jeśli są dostępne dla pracownika organu, który anuluje te dokumenty, oznacza się przez ich nacięcie w połowie dłuższego boku, na odcinku nie krótszym niż 3 cm.
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2021 r. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O ZAREJESTROWANIE POBYTU

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE KARTY POBYTOWEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYMIANĘ / WYDANIE NOWEGO ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYMIANĘ / WYDANIE NOWEJ KARTY POBYTOWEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ LUB KARTY POBYTOWEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UTRACIE LUB USZKODZENIU ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ LUB KARTY POBYTOWEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O ZWROCIE ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ LUB KARTY POBYTOWEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO ZATRZYMANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ LUB KARTY POBYTOWEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ

wzór

AWERS

1. Tło giloszowe;

2. Dwuliterowy kod Rzeczypospolitej Polskiej wydrukowany w sposób kontrastujący na tle niebieskiego prostokąta i otoczony 12 żółtymi gwiazdami;

3. Nadrukowany farbą optycznie zmienną symbol biometrii;

4. Czarne napisy wykonane czcionką o różnej wielkości; w języku polskim: antykwa (czcionka prosta), w tłumaczeniu angielskim: kursywa (czcionka pochylona)*:

a) ZAŚWIADCZENIE O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UE/CERTIFICATE OF REGISTRATION OF THE EU CITIZEN'S STAY,

b) NR DOKUMENTU,

c) NAZWISKO (NAZWISKA) I IMIĘ (IMIONA)/ SURNAME(S) AND FORENAME(S),

d) PŁEĆ/SEX,

e) OBYWATELSTWO/NATIONALITY,

f) DATA URODZENIA/DATE OF BIRTH,

g) DATA WAŻNOŚCI/DATE OF EXPIRY,

h) UWAGI/REMARKS,

i) PODPIS POSIADACZA/SIGNATURE OF THE HOLDER,

j) NR CAN;

5. Pole do umieszczenia fotografii posiadacza zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE.

* Z wyjątkiem tłumaczenia angielskiego dla tytułu dokumentu w dolnej części awersu, w przypadku którego zastosowano czcionkę prostą.

wzór

REWERS

1. Tło giloszowe;

2. Czarne napisy wykonane czcionką o tej samej wielkości; w języku polskim: antykwa (czcionka prosta), w tłumaczeniu angielskim: kursywa (czcionka pochylona):

a) DATA ZAREJESTROWANIA POBYTU/DATE OF STAY REGISTRATION,

b) ORGAN WYDAJĄCY/ ISSUING AUTHORITY,

c) MIEJSCE URODZENIA/PLACE OF BIRTH,

d) ADRES ZAMELDOWANIA/ADDRESS OF REGISTRATION,

e) NUMER EWIDENCYJNY PESEL/PERSONAL NUMBER (PESEL).

LISTA JAWNYCH ZABEZPIECZEŃ DOKUMENTU:

1. Kinegram® - transparentný element dyfrakcyjny.

2. Grawerowanie laserowe - technika personalizacji.

3. Grawerowanie wypukłe - numer CAN, numer i data ważności dokumentu.

4. Mikrotekst negatywowy - wkomponowany w tło o zmiennej wielkości liter.

5. Mikrotekst pozytywowy - o zmiennej wysokości liter, wkomponowany w tło.

6. Tłoczenie powierzchni karty - wyczuwalne na powierzchni karty wypukłe i wklęsłe elementy, zawierają mikroteksty, karta zawiera tłoczenia błyszczące i matowe.

7. MLI - element optycznie zmienny, pod odpowiednim kątem prezentuje personalizowane laserowo zdjęcie i rok wydania dokumentu.

8. OVI® - element nadrukowany farbą optycznie zmienną, przedstawia logotyp ICAO (dokument elektroniczny z chipem), pod kątem widoczna zmiana koloru z zielonego na fioletowy, wykazuje również fluorescencję w UV.

9. Tła giloszowe - linie tworzące tło dokumentu wydrukowane w technice irysowej.

10. Element aktywny w UV - druk irysowy niewidoczny w świetle dziennym, a widoczny w UV.

11. Druk reliefowy - wkomponowany w tło.

Dokument ma formę karty formatu IDI o wymiarach 53,98 x 85,60 mm wykonanej z poliwęglanu.

Tekst NR DOKUMENTU oraz NR CAN nie jest tekstem stałym naniesionym trwale na blankiecie, a jedynie określa pole, w którym w trakcie personalizacji będzie nanoszony indywidualny dla danego dokumentu numer tego dokumentu oraz numer CAN.

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR KARTY POBYTOWEJ

wzór

AWERS

wzór

REWERS

Tekst NR DOKUMENTU oraz NR CAN nie jest tekstem stałym naniesionym trwale na blankiecie, a jedynie określa pole, w którym w trakcie personalizacji będzie nanoszony indywidualny dla danego dokumentu numer tego dokumentu oraz numer CAN.

Dokument ma formę karty formatu Ш1 o wymiarach 53,98 x 85,60 mm wykonanej z poliwęglanu.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 67).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1969 oraz z 2020 r. poz. 2442), które zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2369) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021