Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 27 lipca 2021 r.
w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi 2

Na podstawie art. 46c ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 i 1163) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 11 lit. a-g, i oraz j ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
§  2. 
Wykaz, o którym mowa w § 1, obejmuje następujące krajowe stanowiska i funkcje publiczne:
1)
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
Prezes Rady Ministrów;
3)
wiceprezes Rady Ministrów;
4)
minister;
5)
sekretarz stanu;
6)
podsekretarz stanu;
7)
poseł;
8)
senator;
9)
poseł do Parlamentu Europejskiego;
10)
członek organu reprezentującego na zewnątrz partię polityczną zgłoszoną do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie;
11)
członek organu partii politycznej zgłoszonej do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, uprawniony do zaciągania zobowiązań majątkowych;
12)
sędzia Trybunału Stanu;
13)
sędzia Sądu Najwyższego;
14)
sędzia Trybunału Konstytucyjnego;
15)
sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego;
16)
sędzia Sądu Apelacyjnego;
17)
Prezes Narodowego Banku Polskiego;
18)
członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego;
19)
członek Rady Polityki Pieniężnej;
20)
pełnomocny przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej;
21)
chargés d'affaires;
22)
oficer zajmujący stanowisko służbowe w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zaszeregowane do stopni generalskich (admiralskich);
23)
pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej powołany na podstawie odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej;
24)
dyrektor, prezes przedsiębiorstwa państwowego lub inne stanowisko równoważne;
25)
przewodniczący rady nadzorczej przedsiębiorstwa państwowego;
26)
członek rady nadzorczej przedsiębiorstwa państwowego;
27)
prezes zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;
28)
członek zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;
29)
przewodniczący rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;
30)
członek rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;
31)
dyrektor generalny urzędu naczelnego organu państwa;
32)
dyrektor generalny urzędu centralnego organu państwa;
33)
dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego;
34)
Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
35)
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
36)
Szef Kancelarii Sejmu;
37)
Szef Kancelarii Senatu;
38)
wojewoda;
39)
wicewojewoda;
40)
marszałek województwa;
41)
inny niż marszałek województwa członek zarządu województwa;
42)
wójt, burmistrz, prezydent miasta;
43)
zastępca wójta, burmistrza i prezydenta miasta;
44)
starosta;
45)
inny niż starosta członek zarządu powiatu;
46)
Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
47)
zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
48)
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych;
49)
zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
50)
Dyrektor Generalny Służby Więziennej;
51)
zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;
52)
dyrektor generalny służby zagranicznej;
53)
dyrektor generalny urzędu przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów;
54)
dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;
55)
zastępca dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;
56)
Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji;
57)
zastępca Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji;
58)
dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
59)
zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
60)
Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego;
61)
zastępca Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego;
62)
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
63)
zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;
64)
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
65)
zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
66)
Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
67)
Główny Geodeta Kraju;
68)
zastępca Głównego Geodety Kraju;
69)
Główny Inspektor Farmaceutyczny;
70)
zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
71)
Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
72)
zastępca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
73)
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
74)
zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
75)
Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
76)
zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
77)
Główny Inspektor Ochrony Środowiska;
78)
Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
79)
Główny Inspektor Pracy;
80)
zastępca Głównego Inspektora Pracy;
81)
Główny Inspektor Sanitarny;
82)
zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego;
83)
Główny Inspektor Transportu Drogowego;
84)
zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego;
85)
Główny Lekarz Weterynarii;
86)
zastępca Głównego Lekarza Weterynarii;
87)
Główny Rzecznik Dyscypliny Finansowej;
88)
zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansowej;
89)
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;
90)
zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;
91)
Komendant Główny Policji;
92)
zastępca Komendanta Głównego Policji;
93)
Komendant Główny Straży Granicznej;
94)
zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej;
95)
Komendant Służby Ochrony Państwa;
96)
zastępca Komendanta Służby Ochrony Państwa;
97)
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych;
98)
zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
99)
Prezes Agencji Mienia Wojskowego;
100)
zastępca Prezesa Agencji Mienia Wojskowego;
101)
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
102)
zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
103)
Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych;
104)
Prezes Głównego Urzędu Miar;
105)
wiceprezes Głównego Urzędu Miar;
106)
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;
107)
wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego;
108)
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
109)
zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
110)
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
111)
zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
112)
Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości;
113)
zastępca Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości;
114)
Prezes Najwyższej Izby Kontroli;
115)
wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli;
116)
członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli;
117)
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia;
118)
zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;
119)
Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
120)
zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
121)
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki;
122)
wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki;
123)
Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej;
124)
wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej;
125)
Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego;
126)
Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego;
127)
Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
128)
zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
129)
Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej;
130)
wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej;
131)
Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
132)
wiceprezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
133)
Prezes Rządowego Centrum Legislacji;
134)
wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji;
135)
Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;
136)
zastępca Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;
137)
Prezes Urzędu Dozoru Technicznego;
138)
Wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego;
139)
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
140)
zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
141)
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
142)
wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
143)
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
144)
zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
145)
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
146)
wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
147)
Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;
148)
zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;
149)
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki;
150)
wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki;
151)
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
152)
Wiceprezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
153)
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;
154)
wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego;
155)
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych;
156)
wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych;
157)
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
158)
wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego;
159)
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
160)
członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
161)
Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;
162)
wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;
163)
członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;
164)
Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
165)
zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
166)
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
167)
zastępca Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
168)
Prokurator Generalny;
169)
zastępca Prokuratora Generalnego;
170)
Prokurator Krajowy;
171)
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego;
172)
Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;
173)
członek Komisji Nadzoru Finansowego;
174)
Przewodniczący Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15;
175)
członek Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15;
176)
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
177)
zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
178)
członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
179)
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej;
180)
zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej;
181)
członek Państwowej Komisji Wyborczej;
182)
przewodniczący Rady do Spraw Uchodźców;
183)
wiceprzewodniczący Rady do Spraw Uchodźców;
184)
Przewodniczący Rady Mediów Narodowych;
185)
członek Rady Mediów Narodowych;
186)
Rzecznik Finansowy;
187)
zastępca Rzecznika Finansowego;
188)
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców;
189)
zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;
190)
Rzecznik Praw Dziecka;
191)
zastępca Rzecznika Praw Dziecka;
192)
Rzecznik Praw Obywatelskich;
193)
zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich;
194)
Rzecznik Praw Pacjenta;
195)
zastępca Rzecznika Praw Pacjenta;
196)
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
197)
zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
198)
Szef Agencji Wywiadu;
199)
zastępca Szefa Agencji Wywiadu;
200)
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego;
201)
Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego;
202)
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
203)
Szef Krajowego Biura Wyborczego;
204)
Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
205)
zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
206)
Szef Służby Cywilnej;
207)
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
208)
zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
209)
Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
210)
zastępca Szefa Służby Wywiadu Wojskowego;
211)
Szef Służby Zagranicznej;
212)
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
213)
zastępca Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
214)
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
215)
zastępca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2021 r.
1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającą dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 43).

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021