Turnusy leczniczo-profilaktyczne dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2021.136
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 stycznia 2021 r.
w sprawie turnusów leczniczo-profilaktycznych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz funkcjonariuszy Agencji Wywiadu
Na podstawie art. 85b ust. 9 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) organ właściwy do kierowania funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz funkcjonariusza Agencji Wywiadu, zwanych dalej "funkcjonariuszami", na badania lekarskie i psychologiczne, o których mowa w art. 85b ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, zwane dalej "badaniami";
2) zakres badań;
3) podmiot właściwy do przeprowadzania badań;
4) rodzaje i wzory dokumentów wystawianych po przeprowadzeniu badań;
5) tryb kierowania funkcjonariusza wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus leczniczo-profilaktyczny;
6) podmiot kierujący na turnus leczniczo-profilaktyczny;
7) ramowy program turnusu leczniczo-profilaktycznego;
8) podmiot prowadzący turnus leczniczo-profilaktyczny;
9) rodzaje i wzory dokumentów wystawianych w związku z kierowaniem na turnus leczniczo-profilaktyczny.
§  2. 
1.  Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", albo Szef Agencji Wywiadu, zwanej dalej "AW", kieruje funkcjonariusza na badania po jego powrocie do kraju.
2.  Badania:
1) lekarskie - przeprowadza lekarz podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest odpowiednio Szef ABW W albo Szef AW;
2) psychologiczne - przeprowadza psycholog pełniący służbę lub zatrudniony odpowiednio w ABW albo AW.
3.  Zakres badań jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
4.  Po przeprowadzeniu badań funkcjonariusza wystawia się dokument zawierający podsumowanie badań, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Szef ABW albo Szef AW, na wniosek lekarza podmiotu leczniczego lub psychologa przeprowadzającego badania, może skierować funkcjonariusza na turnus leczniczo-profilaktyczny po zakończeniu badań przez tego funkcjonariusza.
2.  Podstawą wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, są ustalenia zawarte w podsumowaniu badań oraz wyniki badań funkcjonariusza.
3.  Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
4.  Funkcjonariusz skierowany na turnus leczniczo-profilaktyczny informuje odpowiednio Szefa ABW albo Szefa AW, który z pełnoletnich najbliższych członków jego rodziny będzie przebywać z nim na turnusie leczniczo-profilaktycznym.
§  4. 
1.  Turnusy leczniczo-profilaktyczne są prowadzone przez ośrodki posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
2.  Ramowy program turnusu leczniczo-profilaktycznego jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAKRES BADAŃ LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH FUNKCJONARIUSZA prowadzonych na podstawie art. 85b ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PODSUMOWANIE BADAŃ LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH FUNKCJONARIUSZA przeprowadzonych na podstawie art. 85b ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2020 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WNIOSEK O SKIEROWANIE FUNKCJONARIUSZA NA TURNUS LECZNICZO-PROFILAKTYCZNY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

RAMOWY PROGRAM TURNUSU LECZNICZO-PROFILAKTYCZNEGO

I. 

Informacje ogólne

1. Turnus leczniczo-profilaktyczny prowadzi się zgodnie z programem profilaktyki psychologicznej, dalej określanym jako "trening antystresowy".
2. Trening antystresowy realizuje się przez oddziaływania psychologiczne i psychoterapeutyczne.
3. Trening antystresowy prowadzą wykwalifikowani psycholodzy kliniczni i psychoterapeuci.
4. Trening antystresowy składa się z następujących części:
a) sesje relaksacyjne,
b) sesje zajęć grupowych (np. zajęcia psychoedukacyjne, warsztatowe, zajęcia w grupie wsparcia),
c) sesje indywidualne z psychologiem lub lekarzem psychiatrą,
d) zabiegi rehabilitacyjne,
e) fakultatywne zajęcia wieczorne.
5. Trening antystresowy może być łączony z rehabilitacją mającą na celu usunięcie lub leczenie innych stwierdzonych dysfunkcji medycznych. Organizacja rehabilitacji tego typu powinna być dostosowana do ramowego planu treningu antystresowego.
6. Turnus leczniczo-profilaktyczny trwa nieprzerwanie 14 dni (do tego okresu wlicza się dzień przyjazdu i dzień wyjazdu funkcjonariusza).
7. W czasie trwania turnusu leczniczo-profilaktycznego powinny zostać określone godziny przyjęć psychologa oraz lekarza psychiatry i powinna być zapewniona możliwość całodobowego kontaktu telefonicznego z tymi specjalistami (w formie dyżuru).
8. Funkcjonariusz po zakwaterowaniu w ośrodku prowadzącym turnus leczniczo-profilaktyczny otrzymuje harmonogram pobytu opracowany na podstawie planu ramowego treningu antystresowego określonego w cz. II.
9. W drugim dniu turnusu leczniczo-profilaktycznego odbywają się badania lekarskie i konsultacje indywidualne oraz zapisy na zabiegi rehabilitacyjne.
10. Zajęcia treningu antystresowego o charakterze psychologicznym powinny się rozpocząć od sesji zajęć grupowych najpóźniej po południu trzeciego dnia turnusu leczniczo-profilaktycznego.
11. Ostatnia sesja zajęć grupowych powinna odbyć się przed południem w dzień poprzedzający dzień zakończenia turnusu leczniczo-profilaktycznego.
12. Po zakończeniu treningu antystresowego funkcjonariusz otrzymuje epikryzę wypisową wystawianą przez podmiot wykonujący świadczenia z zakresu uzdrowiskowego leczenia szpitalnego oraz uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych i przygotowaną przez specjalistę prowadzącego trening antystresowy. Epikryza powinna być zamieszczona w karcie informacyjnej.
13. Osoba towarzysząca funkcjonariuszowi w czasie trwania turnusu leczniczo-profilaktycznego może brać udział w sesjach zajęć grupowych funkcjonariuszy (za ich zgodą) oraz w fakultatywnych zajęciach wieczornych. Dla osób towarzyszących funkcjonariuszom mogą być prowadzone osobne zajęcia grupowe.
II 

Ramowy plan treningu antystresowego

Dzień Rodzaj zajęć
przed południem po południu wieczorem
1 2 3 4
I dzień turnusu zakwaterowanie zakwaterowanie zakwaterowanie
II dzień turnusu badania lekarskie psychologiczne konsultacje indywidualne propozycje organizatora
III dzień turnusu zabiegi rehabilitacyjne, psychoedukacyjne zajęcia grupowe relaksacja,

możliwość konsultacji indywidualnych, zabiegi rehabilitacyjne

propozycje organizatora
IV dzień turnusu zabiegi rehabilitacyjne, psychoedukacyjne zajęcia grupowe relaksacja,

możliwość konsultacji indywidualnych, zabiegi rehabilitacyjne

propozycje organizatora
V dzień turnusu zabiegi rehabilitacyjne relaksacja,

możliwość konsultacji indywidualnych, zabiegi rehabilitacyjne

propozycje organizatora
VI dzień turnusu zabiegi rehabilitacyjne, psychologiczne zajęcia grupowe relaksacja,

możliwość konsultacji indywidualnych, zabiegi rehabilitacyjne

propozycje organizatora
VII dzień turnusu propozycje organizatora propozycje organizatora propozycje organizatora
VIII dzień turnusu propozycje organizatora propozycje organizatora propozycje organizatora
IX dzień turnusu zabiegi rehabilitacyjne, psychologiczne zajęcia grupowe relaksacja,

możliwość konsultacji indywidualnych, zabiegi rehabilitacyjne

propozycje organizatora
X dzień turnusu zabiegi rehabilitacyjne relaksacja,

możliwość konsultacji indywidualnych, zabiegi rehabilitacyjne

propozycje organizatora
XI dzień turnusu zabiegi rehabilitacyjne, psychologiczne zajęcia grupowe relaksacja,

możliwość konsultacji indywidualnych, zabiegi rehabilitacyjne

propozycje organizatora
XII dzień turnusu zabiegi rehabilitacyjne relaksacja,

możliwość konsultacji indywidualnych, zabiegi rehabilitacyjne

propozycje organizatora
XIII dzień turnusu zabiegi rehabilitacyjne, psychologiczne zajęcia grupowe relaksacja,

psychologiczne konsultacje indywidualne

spotkanie pożegnalne
XIV dzień turnusu wyjazd wyjazd wyjazd
1. Istnieje możliwość zamiany zajęć przedpołudniowych na popołudniowe, ale w sposób, który nie zmieni ogólnej liczby sesji zajęć grupowych (6) i relaksacyjnych (9).
2. Pozostała część dnia zajęć powinna być wypełniona innymi możliwymi zabiegami relaksacyjno-rehabilitacyjnymi, czyli masażami, ćwiczeniami w basenie i innymi formami aktywności związanymi z dostępnym zapleczem czy zaleceniami medycznymi.
3. Wieczorna część turnusu leczniczo-profilaktycznego powinna być zorganizowana przez instruktorów kulturalno-oświatowych w sposób umożliwiający funkcjonariuszom fakultatywne uczestnictwo np. w spotkaniach zapoznawczych, tanecznych, zawodach, meczach, wycieczkach, projekcjach filmów, wyjściu do kina, teatru, na ognisko itp. Zaleca się wcześniejsze zorganizowanie i zaplanowanie propozycji, aby mogły być one przedstawione pierwszego dnia w harmonogramie pobytu.
4. Każdy funkcjonariusz uczestniczący w turnusie leczniczo-profilaktycznym powinien wziąć udział w indywidualnej konsultacji z psychologiem (na początku i pod koniec turnusu), a przez cały czas trwania turnusu leczniczo-profilaktycznego powinien mieć możliwość umówienia się na taką konsultację.
III. 

Ogólna charakterystyka sesji psychologicznych zajęć grupowych

1. W czasie turnusu leczniczo-profilaktycznego odbywa się 6 sesji zajęć grupowych.
2. Każda sesja zajęć grupowych powinna trwać co najmniej 3 godziny.
3. Sesje zajęć grupowych powinny odbywać się w jednym przeznaczonym do tego pomieszczeniu.
4. Na pierwszej sesji zajęć grupowych psycholog razem z uczestnikami ustala zasady pracy grupy oraz określa jej główny charakter.
5. Sesje zajęć grupowych mogą mieć charakter zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów psychologicznych lub grupy wsparcia.
6. Wskazane jest, aby wszystkie sesje zajęć grupowych prowadził ten sam psycholog.
IV. 

Ogólna charakterystyka sesji relaksacyjnych

1. W czasie turnusu leczniczo-profilaktycznego powinno odbyć się 9 sesji relaksacyjnych.
2. Każda sesja relaksacyjna powinna trwać 1,5 godziny wraz z przygotowaniem grupy i omówieniem sesji.
3. W skład sesji relaksacyjnych mogą wchodzić wszelkie oddziaływania psychologiczne dotyczące redukcji napięcia mięśniowego i pracy z ciałem, tj. nauka oddychania przeponowego, trening autogenny, wizualizacja, biofeedback, hipnoza psychoterapeutyczna, muzykoterapia.
4. Sesje relaksacyjne mogą być zaplanowane wymiennie, ale zaleca się co najmniej dwa różne rodzaje zajęć prowadzonych przez dwie różne osoby.
5. Możliwe jest dwukrotne zastąpienie sesji relaksacyjnych wycieczkami plenerowymi, wycieczkami krajoznawczymi lub inną zorganizowaną aktywnością fizyczną lub połączenie tych sesji z tego rodzaju aktywnością.
6. Sesje relaksacyjne powinien prowadzić psycholog specjalizujący się w pracy z ciałem lub hipnoterapii we współpracy z instruktorem kulturalno-oświatowym, jeżeli będą realizowane zajęcia, o których mowa w pkt 5.

Zmiany w prawie

Sejm rozpoczął prace nad projektem o e-hulajnogach

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym regulującego status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 24.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej

Senatorowie odrzucili ustawę o służbie zagranicznej, zgodnie z którą powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Ustawa zmienia też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych. Według Senatu ustawy nie da się poprawić. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Rząd wprowadza zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Rada Ministrów chce zwiększyć udogodnienia dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.136

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Turnusy leczniczo-profilaktyczne dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.
Data aktu: 13/01/2021
Data ogłoszenia: 21/01/2021
Data wejścia w życie: 05/02/2021