Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2021.135
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu
Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Funkcjonariusze Agencji Wywiadu, zwani dalej "funkcjonariuszami", pełnią służbę w rozkładzie czasu służby:
1) zmianowym - na stanowiskach służbowych, na których jest wymagane pełnienie służby w systemie zmianowym lub w sposób ciągły;
2) podstawowym - na pozostałych stanowiskach służbowych.
2.  W uzasadnionych przypadkach, wynikających w szczególności ze sposobu pełnienia służby albo szczególnego charakteru wykonywanych zadań, funkcjonariusz może pełnić służbę w indywidualnym rozkładzie czasu służby.
§  2.  Kierownik jednostki organizacyjnej Agencji Wywiadu, zwany dalej "kierownikiem":
1) wprowadza w kierowanej przez niego jednostce organizacyjnej rozkład czasu służby, o którym mowa w § 1 ust. 1;
2) może wprowadzić w stosunku do podległych mu funkcjonariuszy indywidualny rozkład czasu służby.
§  3. 
1.  Funkcjonariusz pełni służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby na zmiany trwające po 8, 12 lub 24 godziny, w zależności od rodzaju i sposobu pełnienia służby.
2.  Godziny rozpoczęcia i zakończenia służby w zmianowym rozkładzie czasu służby określa kierownik.
3.  Funkcjonariuszowi, który pełni służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby na zmiany trwające po:
1) 8 godzin - udziela się, po zakończeniu zmiany, 16 godzin na wypoczynek, a po 5 kolejnych służbach pełnionych w porze nocnej - 48 godzin na wypoczynek;
2) 12 godzin - udziela się, po zakończeniu zmiany, 24 godzin na wypoczynek, a jeżeli pełnił służbę w porze nocnej - 48 godzin na wypoczynek;
3) 24 godziny - udziela się, po zakończeniu zmiany, 72 godzin na wypoczynek.
4.  Do czasu służby pełnionej w zmianowym rozkładzie czasu służby wlicza się:
1) 20 minut przerwy, w przypadku służby na zmianie trwającej 8 godzin;
2) 45 minut przerwy, w przypadku służby na zmianie trwającej 12 godzin;
3) 60 minut przerwy, w przypadku służby na zmianie trwającej 24 godziny.
5.  W przypadku uzasadnionym potrzebami służby, kierownik, za zgodą lub na polecenie Szefa Agencji Wywiadu, może wydać podległym mu funkcjonariuszom pełniącym służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby polecenie pełnienia służby w dniu harmonogramowo wolnym od służby.
§  4. 
1.  Funkcjonariusz pełni służbę w podstawowym rozkładzie czasu służby przez 8 godzin codziennie od poniedziałku do piątku.
2.  Funkcjonariusz pełniący służbę w podstawowym rozkładzie czasu służby może rozpoczynać służbę między godziną 730 a 900.
3.  W przypadku uzasadnionym potrzebami służby kierownik może:
1) ustalić w kierowanej przez niego jednostce organizacyjnej inne dni pełnienia służby niż określone w ust. 1 lub inne godziny rozpoczynania służby niż określone w ust. 2;
2) za zgodą lub na polecenie Szefa Agencji Wywiadu wydać podległym mu funkcjonariuszom pełniącym służbę w podstawowym rozkładzie czasu służby polecenie pełnienia służby w niedzielę, święto lub w dniu dodatkowo wolnym od służby.
§  5. 
1.  Czas pełnienia służby w podstawowym rozkładzie czasu służby ponad wymiar, o którym mowa w § 4 ust. 1, może zostać przedłużony w szczególności w przypadkach:
1) zaistnienia zagrożenia dla bezpieczeństwa lub obronności państwa mogącego wywołać poważne zakłócenia w funkcjonowaniu państwa;
2) przestępczego zagrożenia życia lub zdrowia funkcjonariusza wykonującego zadania służbowe;
3) konieczności wykonywania innych zadań niecierpiących zwłoki.
2.  Czas pełnienia służby, o którym mowa w ust. 1, przedłuża kierownik, za zgodą lub na polecenie Szefa Agencji Wywiadu.
§  6. 
1.  Funkcjonariusz, do którego zadań służbowych należy kierowanie pojazdem samochodowym, może pełnić służbę do 12 godzin na dobę, w tym kierować pojazdem nie dłużej niż 10 godzin.
2.  Czas nieprzerwanego kierowania pojazdem samochodowym nie może przekraczać 6 godzin, po których następuje przerwa trwająca co najmniej 30 minut.
§  7. 
1.  Funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w podstawowym albo indywidualnym rozkładzie czasu służby oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w § 6 ust. 1, po zakończeniu pełnienia służby przysługuje co najmniej 10 godzin na wypoczynek.
2.  W przypadku przedłużenia czasu pełnienia służby w podstawowym rozkładzie czasu służby funkcjonariuszowi po zakończeniu pełnienia służby przysługuje co najmniej 8 godzin na wypoczynek.
§  8.  Funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w:
1) zmianowym rozkładzie czasu służby, który na polecenie, o którym mowa w § 3 ust. 5, pełnił służbę w dniu harmonogramowo wolnym od służby,
2) podstawowym rozkładzie czasu służby, który na polecenie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, pełnił służbę w niedzielę, święto lub dniu dodatkowo wolnym od służby

- udziela się dnia wolnego od służby w innym terminie. Dni wolnych od służby z tego tytułu udziela się najpóźniej do końca roku kalendarzowego.

§  9. 
1.  Kierownik może wyznaczyć funkcjonariusza do pełnienia dyżuru domowego, w wymiarze nieprzekraczającym 12 godzin na dobę. Czasu dyżuru domowego nie wlicza się do czasu służby, jeżeli podczas dyżuru funkcjonariusz nie wykonywał zadań służbowych.
2.  Dyżuru domowego nie wyznacza się więcej niż 4 razy w miesiącu, w tym nie więcej niż jeden raz w dzień dodatkowo lub harmonogramowo wolny od służby, niedzielę lub święto.
3.  Jeżeli funkcjonariusz wykonywał na polecenie przełożonego zadania służbowe w czasie dyżuru domowego pełnionego:
1) po godzinach służby, to za czas ich wykonywania udziela się mu w tym samym wymiarze czasu na wypoczynek;
2) w niedzielę, święto, dniu dodatkowo lub harmonogramowo wolnym od służby, udziela się mu dodatkowo dnia wolnego od służby.

Przepis § 8 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

§  10.  W jednostkach organizacyjnych Agencji Wywiadu prowadzi się ewidencję czasu służby, którą udostępnia się funkcjonariuszowi na jego żądanie. W szczególności mogą być prowadzone: lista obecności, ewidencja wyjść w godzinach pełnienia służby i harmonogram służby.
§  11.  W uzasadnionych przypadkach Szef Agencji Wywiadu może ustalić dniem wolnym od służby dzień przypadający między dniami wolnymi od służby albo dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy, pod warunkiem wyznaczenia soboty dniem służby.
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 17 września 1997 r. w sprawie ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa (M. P. Nr 68, poz. 672 i Nr 85, poz. 854), zachowanym w mocy na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877) oraz zachowanym w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676).

Zmiany w prawie

Sejm rozpoczął prace nad projektem o e-hulajnogach

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym regulującego status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 24.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej

Senatorowie odrzucili ustawę o służbie zagranicznej, zgodnie z którą powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Ustawa zmienia też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych. Według Senatu ustawy nie da się poprawić. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Rząd wprowadza zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Rada Ministrów chce zwiększyć udogodnienia dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021