Wzór znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 16 lipca 2021 r.
w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku

Na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802, 1163 i 1243) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wzór znaku informującego podróżnych, o których mowa w art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług;
2)
pieczęć organu celnego, o której mowa w art. 128 ust. 3 i 5a ustawy;
3)
szczegółowe dane, które powinien zawierać dokument elektroniczny TAX FREE oraz wydruk tego dokumentu.
§  2. 
Wzór znaku informującego podróżnych, o których mowa w art. 126 ust. 1 ustawy, o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, określa załącznik do rozporządzenia.
§  3. 
Pieczęcią organu celnego, o której mowa w art. 128 ust. 3 i 5a ustawy, jest pieczęć "Polska-Cło", której wzór został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.).
§  4. 
Dokument elektroniczny TAX FREE zawiera:
1)
kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje dokument;
2)
unikalny numer systemowy dokumentu nadawany automatycznie przez system TAX FREE;
3)
dane sprzedawcy:
a)
nazwę,
b)
adres,
c)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;
4)
adres miejsca prowadzenia działalności, w którym dokonano sprzedaży towaru;
5)
dane podróżnego:
a)
nazwisko i imię,
b)
datę urodzenia,
c)
numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość podróżnego, na podstawie którego ustalono miejsce stałego zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej, oraz nazwę kraju, który wydał paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość podróżnego;
6)
nazwę sprzedanego towaru, która pozwala na jego jednoznaczną identyfikację, miarę i ilość towaru, cenę jednostkową netto towaru, wartość netto towaru, stawkę i kwotę podatku od towarów i usług, wartość brutto towaru, kwotę podatku od towarów i usług ogółem oraz wartość brutto towarów ogółem;
7)
formę dokonania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnemu - wypłata gotówkowa lub rozliczenie bezgotówkowe;
8)
numer rachunku bankowego, karty płatniczej lub innego środka rozliczenia bezgotówkowego podróżnego - w przypadku zwrotu podatku od towarów i usług w formie rozliczenia bezgotówkowego;
9)
numer unikatowy kasy rejestrującej, na której zaewidencjonowano sprzedaż towaru, numer paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie tej sprzedaży, datę tej sprzedaży;
10)
imię i nazwisko oraz unikalny identyfikator ID SISC osoby wystawiającej dokument;
11)
datę i godzinę zatwierdzenia dokumentu w systemie TAX FREE.
§  5. 
Wydruk dokumentu, o którym mowa w art. 127a ustawy, oprócz danych, o których mowa w § 4, zawiera:
1)
oznaczenie "TAX FREE FOR TOURISTS";
2)
kod kreskowy w standardzie GS1-128 unikalnego numeru systemowego dokumentu nadawanego automatycznie przez system TAX FREE;
3)
miejsce na potwierdzenie przez organ celny pieczęcią "Polska-Cło" wywozu towarów przez podróżnego poza terytorium Unii Europejskiej;
4)
napis: "Zwrot podatku w kwocie ........... zł ...... gr otrzymałem(-łam)", a pod nim miejsce na wstawienie daty otrzymanego zwrotu podatku od towarów i usług oraz własnoręczny czytelny podpis podróżnego - w przypadku zwrotu podatku od towarów i usług dokonanego w formie wypłaty gotówkowej;
5)
miejsce na uwagi urzędowe.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR ZNAKU INFORMUJĄCEGO PODRÓŻNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 126 UST. 1 USTAWY, O MOŻLIWOŚCI ZAKUPU TOWARÓW, OD KTÓRYCH PRZYSŁUGUJE ZWROT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

wzór

Opis:

Znak TAX FREE jest wykonany w formie naklejki samoprzylepnej o wymiarach 120 x 120 mm.

Tło znaku TAX FREE jest białe.

Ramka znaku TAX FREE i napis "TAX FREE FOR TOURISTS" są zielone (w odcieniach Pantone 355C, CMYK 85 10 100 25, RGB 0 130 60, HEX 00823C, RAL 6037).

Wysokość ramki - 96 mm.

Wysokość liter w napisie:

- "TAX FREE" - 16 mm,

- "FOR TOURISTS" - 4,6 mm.

1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
2 Zakres spraw uregulowanych w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 521), które traci moc z dniem 1 stycznia 2022 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419).

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1347

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wzór znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku.
Data aktu: 16/07/2021
Data ogłoszenia: 23/07/2021
Data wejścia w życie: 01/01/2022