Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 20 lipca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 10g:
a)
po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

"8a. W przypadku szkoły podstawowej, w której liczba uczniów klas IV-VIII jest większa niż 59 uczniów, a liczba uczniów klasy IV jest mniejsza niż 10 uczniów, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu mogą być organizowane w grupie liczącej co najmniej 5 uczniów. Przepisów ust. 5-7 nie stosuje się.",

b)
ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Tygodniowa liczba godzin zajęć wspomagających nie może być wyższa od liczby oddziałów szkolnych w szkole, o której mowa w § 10f ust. 1, wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., z tym że:

1) w przypadku szkoły podstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej - do liczby oddziałów nie wlicza się oddziałów klas I-III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom I-III szkoły podstawowej;

2) w przypadku zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. - tygodniowa liczba godzin tych zajęć nie może być wyższa niż iloczyn 2 godzin i liczby oddziałów szkolnych w szkole, o której mowa w § 10f ust. 1, wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., z uwzględnieniem pkt 1.";

2)
w § 10j:
a)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku niezłożenia informacji, o której mowa w ust. 2, dyrektor publicznej szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, prowadzonej przez:

1) jednostkę samorządu terytorialnego - może złożyć do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym tej szkoły,

2) właściwego ministra - może złożyć do ministra będącego organem prowadzącym tej szkoły

- w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. informację o zajęciach wspomagających zaplanowanych do realizacji w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.",

b)
w ust. 3:
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1-2a",
w pkt 3 wyrazy "ust. 1 lub 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1-2a",
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) listę przedmiotów zaplanowanych do realizacji w ramach tych zajęć, uwzględniającą możliwości organizacyjne szkoły, z tym że w przypadku informacji, o której mowa w ust. 1 i 2 - także uwzględniającą informacje zawarte w deklaracjach, o których mowa w § 10g ust. 4;",

c)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. W przypadku organizowania zajęć wspomagających w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. dyrektor publicznej szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, prowadzonej przez:

1) jednostkę samorządu terytorialnego - może złożyć do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym tej szkoły,

2) właściwego ministra - może złożyć do ministra będącego organem prowadzącym tej szkoły

- w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. korektę informacji, o której mowa w ust. 2, uwzględniającą zmianę w zakresie liczby godzin lub listy przedmiotów, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 4, z tym że dokonując zmiany w zakresie listy przedmiotów, nie uwzględnia się informacji zawartych w deklaracjach, o których mowa w § 10g ust. 4.

3b. W przypadku składania informacji, o której mowa w ust. 2a, albo korekty informacji, o której mowa w ust. 3a, przepisów § 10g ust. 1 i 3 nie stosuje się.",

d)
w ust. 4 wyrazy "10 godzin zajęć wspomagających" zastępuje się wyrazami "15 godzin zajęć wspomagających";
3)
w § 10l:
a)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, może złożyć w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. odpowiednio do organu rejestrującego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.",

b)
w ust. 3 wyrazy "10 godzin zajęć wspomagających" zastępuje się wyrazami "15 godzin zajęć wspomagających",
c)
ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. Kwota zawarta we wniosku, o którym mowa w ust. 2 albo 2a, nie może być wyższa niż iloczyn liczby oddziałów, o których mowa w ust. 3, i 15 godzin zajęć wspomagających oraz kwoty, o której mowa w § 10m ust. 2.

6. Suma kwot, o których mowa w ust. 4 i 5, nie może być wyższa niż iloczyn liczby oddziałów, o których mowa w ust. 3, i 15 godzin zajęć wspomagających oraz kwoty, o której mowa w § 10m ust. 2.",

d)
w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1-2a",
e)
po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu:

"7a. W przypadku organizowania zajęć wspomagających w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. dyrektor szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, może złożyć w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. odpowiednio do jednostki samorządu terytorialnego będącej organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, jednostki samorządu terytorialnego,

o której mowa w § 10la, lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego korektę wniosku, o którym mowa w ust. 2, uwzględniającą zmianę w zakresie wnioskowanej kwoty dotacji, liczby godzin lub listy przedmiotów, o których mowa w ust. 7 pkt 3-5.

7b. W przypadku składania wniosku, o którym mowa w ust. 2a, albo korekty wniosku, o której mowa w ust. 7a, przepisów § 10g ust. 1 i 3 nie stosuje się.",

f)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Naliczenia dotacji celowej dla danej szkoły na dofinansowanie, o którym mowa w § 10k, na podstawie wniosków, o których mowa w ust. 1-2a, z uwzględnieniem korekty wniosku, o której mowa w ust. 7a, o ile została złożona, dokonuje odpowiednio:

1) jednostka samorządu terytorialnego będąca organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, albo jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w § 10la - w przypadku szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1 pkt 1 i 2, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego;

2) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w przypadku szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1 pkt 3, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego.",

g)
w ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w terminie do dnia 20 września 2021 r. po rozpatrzeniu:

a) wniosku, o którym mowa w ust. 2, z uwzględnieniem korekty wniosku, o której mowa w ust. 7a, o ile została złożona, albo

b) wniosku, o którym mowa w ust. 2a.",

h)
w ust. 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) odpowiednio nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, albo jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w § 10la, lub wskazanie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;",

i)
ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Dyrektor szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, przekazuje, w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r., rozliczenie wykorzystania dotacji celowej oraz zwraca kwotę niewykorzystanej dotacji celowej, odpowiednio do jednostki samorządu terytorialnego będącej organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w § 10la, lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, do którego złożył wniosek, o którym mowa w ust. 1-2a.";

4)
po § 10l dodaje się § 10la w brzmieniu:

"§ 10la. W przypadku zmiany siedziby szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, na podstawie:

1) zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,

2) wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

- dotacji celowej na dofinansowanie, o którym mowa w § 10k, udziela jednostka samorządu terytorialnego będąca dla szkoły w momencie złożenia wniosku, o którym mowa w § 10l ust. 1-2a, organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.";

5)
w § 10n w pkt 1 i 2 wyrazy "ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1-2a".
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

Zmiany w prawie

Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1343

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Data aktu: 20/07/2021
Data ogłoszenia: 22/07/2021
Data wejścia w życie: 23/07/2021