Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 20 lipca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 10g:
a)
po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

"8a. W przypadku szkoły podstawowej, w której liczba uczniów klas IV-VIII jest większa niż 59 uczniów, a liczba uczniów klasy IV jest mniejsza niż 10 uczniów, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu mogą być organizowane w grupie liczącej co najmniej 5 uczniów. Przepisów ust. 5-7 nie stosuje się.",

b)
ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Tygodniowa liczba godzin zajęć wspomagających nie może być wyższa od liczby oddziałów szkolnych w szkole, o której mowa w § 10f ust. 1, wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., z tym że:

1) w przypadku szkoły podstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej - do liczby oddziałów nie wlicza się oddziałów klas I-III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom I-III szkoły podstawowej;

2) w przypadku zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. - tygodniowa liczba godzin tych zajęć nie może być wyższa niż iloczyn 2 godzin i liczby oddziałów szkolnych w szkole, o której mowa w § 10f ust. 1, wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., z uwzględnieniem pkt 1.";

2)
w § 10j:
a)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku niezłożenia informacji, o której mowa w ust. 2, dyrektor publicznej szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, prowadzonej przez:

1) jednostkę samorządu terytorialnego - może złożyć do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym tej szkoły,

2) właściwego ministra - może złożyć do ministra będącego organem prowadzącym tej szkoły

- w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. informację o zajęciach wspomagających zaplanowanych do realizacji w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.",

b)
w ust. 3:
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1-2a",
w pkt 3 wyrazy "ust. 1 lub 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1-2a",
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) listę przedmiotów zaplanowanych do realizacji w ramach tych zajęć, uwzględniającą możliwości organizacyjne szkoły, z tym że w przypadku informacji, o której mowa w ust. 1 i 2 - także uwzględniającą informacje zawarte w deklaracjach, o których mowa w § 10g ust. 4;",

c)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. W przypadku organizowania zajęć wspomagających w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. dyrektor publicznej szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, prowadzonej przez:

1) jednostkę samorządu terytorialnego - może złożyć do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym tej szkoły,

2) właściwego ministra - może złożyć do ministra będącego organem prowadzącym tej szkoły

- w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. korektę informacji, o której mowa w ust. 2, uwzględniającą zmianę w zakresie liczby godzin lub listy przedmiotów, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 4, z tym że dokonując zmiany w zakresie listy przedmiotów, nie uwzględnia się informacji zawartych w deklaracjach, o których mowa w § 10g ust. 4.

3b. W przypadku składania informacji, o której mowa w ust. 2a, albo korekty informacji, o której mowa w ust. 3a, przepisów § 10g ust. 1 i 3 nie stosuje się.",

d)
w ust. 4 wyrazy "10 godzin zajęć wspomagających" zastępuje się wyrazami "15 godzin zajęć wspomagających";
3)
w § 10l:
a)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, może złożyć w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. odpowiednio do organu rejestrującego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.",

b)
w ust. 3 wyrazy "10 godzin zajęć wspomagających" zastępuje się wyrazami "15 godzin zajęć wspomagających",
c)
ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. Kwota zawarta we wniosku, o którym mowa w ust. 2 albo 2a, nie może być wyższa niż iloczyn liczby oddziałów, o których mowa w ust. 3, i 15 godzin zajęć wspomagających oraz kwoty, o której mowa w § 10m ust. 2.

6. Suma kwot, o których mowa w ust. 4 i 5, nie może być wyższa niż iloczyn liczby oddziałów, o których mowa w ust. 3, i 15 godzin zajęć wspomagających oraz kwoty, o której mowa w § 10m ust. 2.",

d)
w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1-2a",
e)
po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu:

"7a. W przypadku organizowania zajęć wspomagających w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. dyrektor szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, może złożyć w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. odpowiednio do jednostki samorządu terytorialnego będącej organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, jednostki samorządu terytorialnego,

o której mowa w § 10la, lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego korektę wniosku, o którym mowa w ust. 2, uwzględniającą zmianę w zakresie wnioskowanej kwoty dotacji, liczby godzin lub listy przedmiotów, o których mowa w ust. 7 pkt 3-5.

7b. W przypadku składania wniosku, o którym mowa w ust. 2a, albo korekty wniosku, o której mowa w ust. 7a, przepisów § 10g ust. 1 i 3 nie stosuje się.",

f)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Naliczenia dotacji celowej dla danej szkoły na dofinansowanie, o którym mowa w § 10k, na podstawie wniosków, o których mowa w ust. 1-2a, z uwzględnieniem korekty wniosku, o której mowa w ust. 7a, o ile została złożona, dokonuje odpowiednio:

1) jednostka samorządu terytorialnego będąca organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, albo jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w § 10la - w przypadku szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1 pkt 1 i 2, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego;

2) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w przypadku szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1 pkt 3, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego.",

g)
w ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w terminie do dnia 20 września 2021 r. po rozpatrzeniu:

a) wniosku, o którym mowa w ust. 2, z uwzględnieniem korekty wniosku, o której mowa w ust. 7a, o ile została złożona, albo

b) wniosku, o którym mowa w ust. 2a.",

h)
w ust. 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) odpowiednio nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, albo jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w § 10la, lub wskazanie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;",

i)
ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Dyrektor szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, przekazuje, w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r., rozliczenie wykorzystania dotacji celowej oraz zwraca kwotę niewykorzystanej dotacji celowej, odpowiednio do jednostki samorządu terytorialnego będącej organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w § 10la, lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, do którego złożył wniosek, o którym mowa w ust. 1-2a.";

4)
po § 10l dodaje się § 10la w brzmieniu:

"§ 10la. W przypadku zmiany siedziby szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, na podstawie:

1) zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,

2) wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

- dotacji celowej na dofinansowanie, o którym mowa w § 10k, udziela jednostka samorządu terytorialnego będąca dla szkoły w momencie złożenia wniosku, o którym mowa w § 10l ust. 1-2a, organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.";

5)
w § 10n w pkt 1 i 2 wyrazy "ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1-2a".
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

Zmiany w prawie

Firmy mogą mieć problem z weryfikacją faktur zakupowych w KSeF

Po wdrożeniu obligatoryjnego KSeF przedsiębiorcom może być trudno powiązać fakturę zakupową z konkretną umową, zwłaszcza jeśli otrzymują ich bardzo dużo. Wyzwaniem będzie też weryfikacja, czy kwota podana na fakturze odpowiada cenie ustalonej w umowie. Wszystko dlatego, że w KSeF nie będzie można przesyłać załączników. Rozwiązaniem może być porozumienie z kontrahentami w zakresie oznaczania faktur w polu opisowym.

Monika Pogroszewska 04.10.2023
Specustawa ma ułatwić budowę strzelnic przez uczelnie

Nie udała się popularyzacja strzelectwa w powiatach. Program „Strzelnica w powiecie” miał przynieść setki strzelnic, a powstały nieliczne. Teraz rządzący próbują zachęcić do budowy strzelnic uczelnie. Specustawa, która ma ułatwić takie inwestycje, weszła w życie 3 października.

Agnieszka Matłacz 03.10.2023
Niższe ceny prądu dla samorządów, firm i wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), samorządy i wrażliwe podmioty użyteczności publicznej, takie jak: szpitale, szkoły czy instytucje kultury, od niedzieli, 1 października 2023 r., będą mniej płacić za energię elektryczną. Cena maksymalna zamiast 785 zł za MWh cena wynosie 693 zł za MWh.

Robert Horbaczewski 01.10.2023
Prezesi firm i finansiści będą karani tak, jak gwałciciele

W niedzielę, 1 października, wchodzi w życie solidnie „poprawiony” kodeks karny. Nowelizacja znacząco zmienia polską politykę karną. Prokuratura ostro weźmie się nie tylko za pedofilów i zabójców, ale także za osoby zarządzające firmami, przyjmujące korzyści materialne czy wykorzystujące wiedzę specjalistyczną. Zdaniem prawników zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze powoduje rażące niespójności w zakresie zagrożenia karą.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 01.10.2023
"Warzywniak" wchodzi w życie, klient instytucji finansowych z lepszą ochroną

W piątek, 29 września, wchodzą w życie zmiany ważne dla rynku finansowego, potocznie nazywane "warzywniakiem". Dzięki nim Komisja Nadzoru Finansowego może już karać osoby odpowiedzialne za naruszenie prawa również po zaprzestaniu wykonywania funkcji lub zajmowania stanowiska, Ograniczono również możliwość oferowania obligacji korporacyjnych klientom detalicznym poza rynkiem regulowanym.

Regina Skibińska 29.09.2023
Przedsiębiorcy wykażą wartość emisji w importowanych towarach

1 października zacznie obowiązywać CBAM - nowy obowiązek sprawozdawczy dla importerów. Przedsiębiorcy sprowadzający spoza UE takie towary, jak m.in. cement, stal czy nawozy sztuczne, będą podawać wartość wbudowanych w nie gazów cieplarnianych, m.in. dwutlenku węgla. Wyzwaniem może być uzyskanie informacji o emisjach bezpośrednich i pośrednich od dostawcy z kraju trzeciego. Eksperci spodziewają się, że w przyszłości CBAM może objąć kolejne towary, np. plastik.

Monika Pogroszewska 29.09.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1343

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Data aktu: 20/07/2021
Data ogłoszenia: 22/07/2021
Data wejścia w życie: 23/07/2021