Zmiana rozporządzenia w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 20 maja 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Na podstawie art. 208 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 1856) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 8 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) znak identyfikacji indywidualnej wraz z patką pod znak identyfikacji indywidualnej;";

2)
w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przydzielone składniki umundurowania, dystynkcje, odznaka korpusu oficerów Służby Celno-Skarbowej, znak imienny oraz patka pod znak identyfikacji indywidualnej nie podlegają zwrotowi do magazynu.";

3)
w § 10 w ust. 2 w zdaniu pierwszym po wyrazach "kamizelkę narzędziową nasobną" dodaje się wyrazy ", kamizelkę narzędziową odblaskową";
4)
w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku zniszczenia albo utraty znaku identyfikacji indywidualnej lub patki pod znak identyfikacji indywidualnej kierownik jednostki organizacyjnej, na wniosek funkcjonariusza złożony w postaci papierowej albo elektronicznej, zawierający opis zdarzenia, przydziela nowy znak identyfikacji indywidualnej lub nową patkę pod znak identyfikacji indywidualnej.";

5)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a)
w tabeli 1:
lp. 25 i 26 otrzymują brzmienie:
25 Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej - Służby Celno-Skarbowej*** 6
26 Emblemat Służby Celno-Skarbowej*** 6
dodaje się uwagę *** w brzmieniu:

"*** Emblematy w kolorach monochromatycznych mogą być noszone wyłącznie na składnikach ubioru specjalnego.",

b)
w tabeli 2:
lp. 25 i 26 otrzymują brzmienie:
25 Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej - Służby Celno-Skarbowej*** 6
26 Emblemat Służby Celno-Skarbowej/przewodników psów służbowych/członków załóg jednostek pływających Krajowej Administracji Skarbowej*** 6
dodaje się lp. 27 i 28 w brzmieniu:
27 Kamizelka narzędziowa odblaskowa* 200
28 Półgolf w kolorze szarozielonym 90
uwaga * otrzymuje brzmienie:

"* Kamizelkę narzędziową nasobną, kamizelkę narzędziową odblaskową i kombinezon jednoczęściowy w kolorze szarozielonym przydziela kierownik jednostki organizacyjnej. Kamizelka narzędziowa odblaskowa może być przydzielana zamiennie z kamizelką narzędziową nasobną.",

dodaje się uwagę *** w brzmieniu:

"*** Emblematy w kolorach monochromatycznych mogą być noszone wyłącznie na składnikach ubioru specjalnego.",

c)
w tabeli 3:
lp. 21 i 22 otrzymują brzmienie:
21 Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej - Służby Celno-Skarbowej** 6
22 Emblemat Służby Celno-Skarbowej** 6
dodaje się uwagę ** w brzmieniu:

"** Emblematy w kolorach monochromatycznych mogą być noszone wyłącznie na składnikach ubioru specjalnego.",

d)
w tabeli 4 lp. 9 otrzymuje brzmienie:
9 Spodnie specjalne zimowe w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym 1000
6)
załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
7)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli 2 dodaje się lp. 20 w brzmieniu:
20 Półgolf w kolorze szarozielonym 1
8)
załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
9)
w załączniku nr 6 do rozporządzenia w opisie znaku identyfikacji indywidualnej dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Znak jest mocowany za pomocą patki pod znak identyfikacji indywidualnej wieszanej na guziku lewej kieszeni piersiowej.";

10)
w załączniku nr 7 do rozporządzenia w tabeli 3:
a)
w uwadze 6 w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c i d w brzmieniu:

"c) kurtki służbowej w połączeniu z kurtką typu softshell lub bluzą służbową,

d) kurtki wyjściowej stanowiącej składnik ubioru wyjściowego.",

b)
uwaga 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Kamizelka ostrzegawcza, kamizelka narzędziowa nasobna, kamizelka narzędziowa odblaskowa, kominiarka, półgolf, szalik typu komin i rękawiczki ochronne oraz sztormiak dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej pełniących służbę w składzie załogi jednostki pływającej Krajowej Administracji Skarbowej mogą być noszone w każdym zestawie, w zależności od charakteru wykonywanych obowiązków służbowych.".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZORY I KOLORY SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA, KTÓRE PODLEGAJĄ WYDANIU W NATURZE

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZORY, KOLORY I SPOSÓB NOSZENIA DYSTYNKCJI WZORY I KOLORY DYSTYNKCJI NA NARAMIENNIKACH

1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 464, 694, 802, 815, 954, 1003 i 1005.

Zmiany w prawie

Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021