Program pilotażowy "Profilaktyka 40 PLUS".

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 14 czerwca 2021 r.
w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS"

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa program pilotażowy "Profilaktyka 40 PLUS", zwany dalej "programem pilotażowym".
§  2. 
Celem programu pilotażowego jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych.
§  3. 
Okres realizacji programu pilotażowego obejmuje:
1)
etap realizacji programu pilotażowego, który trwa od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2021 r.;
2)
etap ewaluacji programu pilotażowego, który trwa 3 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji programu pilotażowego.
§  4. 
1. 
Program pilotażowy obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu określonego w art. 15 ust. 2 pkt 1, 2 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. 
Programem pilotażowym zostaną objęci świadczeniobiorcy od 40. roku życia.
§  5. 
Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu pilotażowego, szczegółowe kryteria kwalifikacji świadczeniobiorców oraz warunki organizacji i realizacji programu pilotażowego, w tym dotyczące personelu medycznego i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  6. 
1. 
Narodowy Fundusz Zdrowia, zwany dalej "Funduszem", rozlicza świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w ramach programu pilotażowego na podstawie danych o zrealizowanych badaniach diagnostycznych.
2. 
Dla celów rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w ramach programu pilotażowego stosuje się ceny jednostkowe badania diagnostycznego określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  7. 
1. 
Świadczeniobiorca ma prawo wyboru świadczeniodawcy spośród podmiotów, które zawarły umowę o realizację programu pilotażowego. Udział w programie nie wymaga skierowania lekarza.
2. 
Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, są udzielane na podstawie skierowania w postaci elektronicznej wystawionego przez system, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666).
3. 
Po udzieleniu świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego realizator programu pilotażowego dokonuje zmiany informacji o statusie skierowania w systemie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
§  8. 
1. 
Realizatorem programu pilotażowego jest świadczeniodawca, który spełnia warunki organizacji i realizacji programu pilotażowego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz złożył wniosek o zawarcie umowy o jego realizację do Funduszu.
2. 
Fundusz zawiera ze świadczeniodawcą umowę o realizację programu pilotażowego na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, zawierającego informacje o spełnianiu warunków organizacji i realizacji programu pilotażowego określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  9. 
Wskaźnikami realizacji programu pilotażowego są:
1)
liczba kobiet i mężczyzn objętych programem pilotażowym w stosunku do populacji osób uprawnionych do udziału w programie pilotażowym;
2)
liczba świadczeniodawców, którzy złożyli wniosek o zawarcie umowy na realizację programu pilotażowego, oraz liczba świadczeniodawców, którzy zostali realizatorami programu pilotażowego;
3)
liczba i kompletność wypełnionych ankiet;
4)
informacja o zrealizowanych badaniach diagnostycznych;
5)
wartość środków finansowych poniesionych lub sprawozdanych i rozliczonych w ramach programu pilotażowego w stosunku do środków finansowych planowanych na realizację programu pilotażowego.
§  10. 
Pomiaru wskaźników realizacji programu pilotażowego dokonuje Fundusz przez ocenę gromadzonych danych w związku z zawarciem umowy, o której mowa w § 8 ust. 2, oraz jej rozliczeniem, a także gromadzeniem danych w systemie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
§  11. 
Fundusz dokonuje oceny wyników programu pilotażowego przez sporządzenie analizy wskaźników tego programu i przekazuje tę ocenę ministrowi właściwemu do spraw zdrowia nie później niż w terminie do dnia 31 marca 2022 r.
§  12. 
Podmiotem obowiązanym do wdrożenia, finansowania, monitorowania i ewaluacji programu pilotażowego jest Fundusz.
§  13. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANYCH W RAMACH PROGRAMU PILOTAŻOWEGO, SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA KWALIFIKACJI ŚWIADZCENIOBIORCÓW ORAZ WARUNKI ORGANIZACJI I REALIZACJI PROGRAMU PILOTAŻOWEGO, W TYM DOTYCZĄCE PERSONELU MEDYCZNEGO I WYPOSAŻENIA W SPRZĘT I APARATURĘ MEDYCZNĄ

Nazwa programu pilotażowego
Profilaktyka 40 PLUS
Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu pilotażowego Szczegółowe kryteria kwalifikacji świadczeniobiorców Warunki organizacji i realizacji programu pilotażowego
1. Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet:

1) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;

2) stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;

3) stężenie glukozy we krwi;

4) A1AT, AspAT, GGTP;

5) poziom kreatyniny we krwi;

6) badanie ogólne moczu;

7) poziom kwasu moczowego we krwi;

8) krew utaj ona w kale - metodą immunochemiczną (iFOBT).

2. Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn:

1) morfologia krwi obwodowej z wzorem

odsetkowym i płytkami krwi;

2) stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;

3) stężenie glukozy we krwi;

4) A1AT, AspAT, GGTP;

5) poziom kreatyniny we krwi;

6) badanie ogólne moczu;

7) poziom kwasu moczowego we krwi;

8) krew utaj ona w kale - metodą immunochemiczną (iFOBT);

9) PSA - antygen swoisty dla stercza całkowity.

3. Pakiet badań diagnostycznych wspólny:

1) pomiar ciśnienia tętniczego;

2) pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu

w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);

3) ocena miarowości rytmu serca.

Do programu pilotażowego kwalifikują się świadczeniobiorcy, którzy:

1) w roku przeprowadzenia programu pilotażowego ukończą lub ukończyli 40. rok życia (uwzględniany jest rok urodzenia);

2) nie korzystali ze świadczeń udzielanych w ramach tego programu pilotażowego;

3) odpowiedzieli na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem infolinii lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.

o systemie informacji w ochronie

zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666);

4) posiadają czynniki ryzyka choroby układu krążenia - warunek wykonania badania kontrolnego profilu lipidowego;

5) posiadają czynniki ryzyka cukrzycy - warunek wykonania badania stężenia glukozy we krwi;

6) posiadają czynniki ryzyka raka jelita grubego - warunek wykonania badania krwi utajonej w kale.

1) personel: lekarz lub felczer lub pielęgniarka;

2) wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

a) aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi,

b) stetoskop,

c) waga medyczna ze wzrostomierzem,

d) taśma antropometryczna;

3) punkt pobrań materiałów do badań;

4) pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pacjentów i osób towarzyszących, w tym co najmniej jedna kabina ustępowa z umywalką przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej - w lokalizacji1)

5) medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych - dostęp2);

6) przyjmowanie do realizacji skierowania w systemie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;

7) wydawanie świadczeniobiorcy wyników badań wraz z wartościami referencyjnymi;

8) przekazanie do Systemu Informacji Medycznej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, danych dotyczących dokumentacji medycznej,

w zakresie wyników badań laboratoryjnych wraz z opisem, w ramach danych zdarzenia medycznego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 4a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Objaśnienia:

1) Lokalizacja - budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których jest zlokalizowane miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

2) Dostęp - zapewnienie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w innym miejscu udzielania świadczeń lub lokalizacji niż ta, w której świadczenia te są udzielane.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

CENY JEDNOSTKOWE BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO

Nazwa badania - jednostka rozliczeniowa Cena jednostkowa badania diagnostycznego - jednostki rozliczeniowej
morfologia krwi obwodowe] z wzorem odsetkowym 8,65 zł
płytki krwi 6,89 zł
stężenie cholesterolu całkowitego 4,53 zł
stężenie glukozy we krwi 4,53 zł
poziom kreatyniny we krwi 5,09 zł
badanie ogólne moczu 6,69 zł
poziom kwasu moczowego we krwi 4,59 zł
PSA (antygen swoisty dla stercza całkowity) 26,25 zł
kontrolny profil lipidowy 21,99 zł
krew utajona w kale metoda immunochemiczna (iFOBT) 15,10 zł
A1AT, AspAT, GGTP 14,62 zł
wykonanie procedur diagnostycznych wchodzących w skład pakietu badań diagnostycznych wspólnych, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia 10,93 zł
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493, 1578, 1875, 2112, 2345 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 97, 159 i 694.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021