Zmiana rozporządzenia - Regulamin Sądu Najwyższego.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 czerwca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie - Regulamin Sądu Najwyższego

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 154 i 611) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. - Regulamin Sądu Najwyższego (Dz. U. poz. 660 oraz z 2019 r. poz. 274 i 1049) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego kieruje pracami Sądu Najwyższego i reprezentuje Sąd Najwyższy na zewnątrz, zapewnia warunki sprawnego rozpoznawania spraw i równomiernego obciążenia sędziów sprawami, wykonuje czynności z zakresu administracji sądowej oraz sprawuje ogólny nadzór nad działalnością administracyjną Sądu Najwyższego.";

2)
w § 4:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Najwyższego określa, w drodze zarządzenia:

a) podział izb na wydziały, z wyjątkiem Izby Dyscyplinarnej,

b) szczegółową strukturę i zakres czynności biur w Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;",

b)
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) podejmuje czynności w celu zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych do pełnienia obowiązków ławnika Sądu Najwyższego, w tym organizuje szkolenia ławników Sądu Najwyższego;",

c)
pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) powołuje i odwołuje, na wniosek Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą danej izby, przewodniczących wydziałów w izbach oraz zastępców przewodniczących wydziałów w izbach;",

d)
pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19) powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Dyrektora Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, Rzecznika Prasowego, zastępcę Rzecznika Prasowego, dyrektorów biur w Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i ich zastępców oraz dyrektora Biblioteki Sądu Najwyższego;";

3)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego powołuje i odwołuje Rzecznika Prasowego, który podlega mu bezpośrednio. Rzecznikiem Prasowym może być sędzia Sądu Najwyższego, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego albo inna osoba zatrudniona na tym stanowisku. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego może powołać i odwołać zastępcę Rzecznika Prasowego.";

4)
uchyla się § 6a;
5)
w § 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Sąd Najwyższy może korzystać z obsługi świadczonej przez radcę prawnego niezatrudnionego w Sądzie Najwyższym na podstawie stosunku pracy.";

6)
uchyla się § 9 i § 10;
7)
w § 11:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zgłoszenie kandydata na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego następuje ustnie w sposób jawny przez podanie przewodniczącemu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego imienia i nazwiska kandydata spośród członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego.",

b)
uchyla się ust. 2;
8)
po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

"§ 11a. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego niezwłocznie po zgłoszeniu kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego ogłasza Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Sądu Najwyższego imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów.";

9)
§ 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. 1. Po ogłoszeniu imion i nazwisk zgłoszonych kandydatów sędziowie obecni na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego wyrażają niezwłocznie zgodę na kandydowanie ustnie, a nieobecni za pomocą środków porozumiewania się na odległość nie później niż w ciągu godziny od ogłoszenia imion i nazwisk zgłoszonych kandydatów. Nieobecnego sędziego o zgłoszeniu jego kandydatury niezwłocznie zawiadamia przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Brak wyrażenia zgody na kandydowanie we wskazanym terminie jest równoznaczny z jej odmową.

2. Kandydaci na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego obecni na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego mogą składać oświadczenia oraz odpowiadać na pytania.";

10)
po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

"§ 12a. 1. Niezwłocznie po ustaleniu kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego ustala skład komisji skrutacyjnej.

2. Komisja skrutacyjna składa się z 5 członków, po jednym z każdej izby. Członkiem komisji skrutacyjnej jest najmłodszy wiekiem sędzia Sądu Najwyższego z każdej z izb, obecny na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego. Jeżeli sędzia wyrazi sprzeciw co do udziału w komisji skrutacyjnej lub wyrazi zgodę na kandydowanie na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, członkiem komisji skrutacyjnej zostaje kolejno najmłodszy wiekiem sędzia Sądu Najwyższego z danej izby, obecny na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego, który nie wyrazi sprzeciwu co do udziału w komisji skrutacyjnej lub zgody na kandydowanie na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Jeżeli wszyscy obecni na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego sędziowie Sądu Najwyższego z danej izby wyrażą sprzeciw co do udziału w komisji skrutacyjnej lub wyrażą zgodę na kandydowanie na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, członkiem komisji skrutacyjnej zostaje najmłodszy wiekiem sędzia Sądu Najwyższego obecny na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego, który nie został nim na podstawie przepisu zdania drugiego i trzeciego oraz nie wyraził sprzeciwu co do udziału w komisji skrutacyjnej lub zgody na kandydowanie na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

3. Przewodniczącym komisji skrutacyjnej jest najstarszy wiekiem członek komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego składu protokolanta. W przypadku niedokonania wyboru protokolantem jest najmłodszy wiekiem członek komisji skrutacyjnej.

4. Komisja skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania, odnotowuje oddanie głosu, ustala wynik głosowania i podaje go do wiadomości Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego oraz sporządza protokół głosowania.";

11)
w § 13:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Nazwiska i imiona sędziów Sądu Najwyższego, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, umieszcza się na kartach do głosowania na kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w kolejności alfabetycznej nazwisk z oznaczeniem liczby porządkowej.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Sporządzenie kart do głosowania zarządza przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego.";

12)
po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

"§ 14a. Do Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego dokonującego wyboru, o którym mowa w § 8, przepisy § 24, § 26 ust. 1a i ust. 2 zdanie pierwsze, § 27 oraz § 30 stosuje się odpowiednio.";

13)
w § 15:
a)
w ust. 2:
pkt 3a i 4 otrzymują brzmienie:

"3a) prowadzi i aktualizuje listę, o której mowa w § 82b ust. 1, oraz w przypadku, o którym mowa w § 82b ust. 2, listę lub listy dodatkowe;

4) wyznacza członków składu orzekającego, w tym przewodniczącego, z uwzględnieniem przepisów § 83a ust. 7 zdanie drugie, § 109 i § 110;",

po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) może sporządzać plan posiedzeń, o którym mowa w § 83d;",

po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) występuje do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z wnioskiem o powołanie i odwołanie przewodniczących wydziałów oraz zastępców przewodniczących wydziałów;",

pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"8) nadzoruje pracę przewodniczących wydziałów, zastępców przewodniczących wydziałów, kierownika sekretariatu izby oraz asystentów sędziego Sądu Najwyższego;

9) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym wymagających pogłębionej lub interdyscyplinarnej analizy, której sporządzenie przez asystentów sędziego Sądu Najwyższego wykonujących czynności w danej izbie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, zleca Biuru Studiów i Analiz Sądu Najwyższego wykonanie czynności w zakresie, o którym mowa w § 63 ust. 1, związanych z pracami izby; zlecenie wymaga uzyskania zgody Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;",

b)
ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Prezes Sądu Najwyższego lub wyznaczony zastępca może zlecić przewodniczącym wydziałów, zastępcom przewodniczących wydziałów lub sędziom izby wykonywanie czynności związanych z działalnością izby, z wyjątkiem czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3a. 7a, 8 i 10.

4. Na czas swojej nieobecności Prezes Sądu Najwyższego wyznacza zastępcę spośród przewodniczących wydziałów lub zastępców przewodniczących wydziałów, a w wyjątkowych przypadkach spośród sędziów izby.";

14)
uchyla się § 17 i § 18;
15)
w § 19:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zgłoszenie kandydata na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego następuje ustnie w sposób jawny przez podanie przewodniczącemu zgromadzenia sędziów izby imienia i nazwiska kandydata spośród członków zgromadzenia sędziów izby Sądu Najwyższego.",

b)
uchyla się ust. 2;
16)
po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

"§ 19a. Przewodniczący zgromadzenia sędziów izby Sądu Najwyższego niezwłocznie po zgłoszeniu kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego ogłasza zgromadzeniu sędziów izby Sądu Najwyższego imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów.";

17)
§ 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. 1. Po ogłoszeniu imion i nazwisk zgłoszonych kandydatów sędziowie obecni na zgromadzeniu sędziów izby Sądu Najwyższego wyrażają niezwłocznie zgodę na kandydowanie ustnie, a nieobecni za pomocą środków porozumiewania się na odległość nie później niż w ciągu godziny od ogłoszenia imion i nazwisk zgłoszonych kandydatów. Nieobecnego sędziego o zgłoszeniu jego kandydatury niezwłocznie zawiadamia przewodniczący zgromadzenia sędziów izby Sądu Najwyższego. Brak wyrażenia zgody na kandydowanie we wskazanym terminie jest równoznaczny z jej odmową.

2. Kandydaci na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego obecni na zgromadzeniu sędziów izby Sądu Najwyższego mogą składać oświadczenia oraz odpowiadać na pytania.";

18)
po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:

"§ 20a. 1. Niezwłocznie po ustaleniu kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego przewodniczący zgromadzenia sędziów izby Sądu Najwyższego ustala skład komisji skrutacyjnej.

2. Komisja skrutacyjna składa się z 3 członków. Członkami komisji skrutacyjnej są najmłodsi wiekiem sędziowie Sądu Najwyższego obecni na zgromadzeniu sędziów izby Sądu Najwyższego. Jeżeli sędzia wyrazi sprzeciw co do udziału w komisji skrutacyjnej lub wyrazi zgodę na kandydowanie na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego, członkiem komisji skrutacyjnej zostaje kolejno najmłodszy wiekiem sędzia Sądu Najwyższego obecny na zgromadzeniu sędziów izby Sądu Najwyższego, który nie wyrazi sprzeciwu co do udziału w komisji skrutacyjnej lub zgody na kandydowanie na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego.

3. Przewodniczącym komisji skrutacyjnej jest najstarszy wiekiem członek komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego składu protokolanta. W przypadku niedokonania wyboru protokolantem jest najmłodszy wiekiem członek komisji skrutacyjnej.

4. Komisja skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania, odnotowuje oddanie głosu, ustala wynik głosowania i podaje go do wiadomości zgromadzenia sędziów izby Sądu Najwyższego oraz sporządza protokół głosowania.";

19)
w § 21:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Nazwiska i imiona sędziów Sądu Najwyższego, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego, umieszcza się na kartach do głosowania na kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego w kolejności alfabetycznej nazwisk z oznaczeniem liczby porządkowej.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Sporządzenie kart do głosowania zarządza przewodniczący zgromadzenia sędziów izby Sądu Najwyższego.";

20)
po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu:

"§ 22a. Do zgromadzenia sędziów izby Sądu Najwyższego dokonującego wyboru, o którym mowa w § 16, przepisy § 24, § 26 ust. 1a i ust. 2 zdanie pierwsze, § 27 oraz § 30 stosuje się odpowiednio.";

21)
w § 23 w pkt 3 skreśla się wyrazy "lub zajmuje stanowisko";
22)
w § 25:
a)
w ust. 1 zdanie drugie i trzecie otrzymują brzmienie:

"O terminie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zawiadamia sędziów najpóźniej 7 dni przed dniem posiedzenia, chyba że termin został ustalony podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, na którym dokonano odroczenia posiedzenia. Do zawiadomienia załącza się porządek posiedzenia oraz niezbędne materiały dotyczące posiedzenia.",

b)
w ust. 2 wyrazy "w ciągu 30 dni" zastępuje się wyrazami "w ciągu 45 dni";
23)
w § 26:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego kieruje przebiegiem Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, w tym udziela głosu uczestnikom, a w razie potrzeby wydaje zarządzenia.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego ustala porządek posiedzenia. Porządek posiedzenia może być rozszerzony przez Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego na pisemny wniosek złożony przed rozpoczęciem Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego przez Prezesa Sądu Najwyższego, Kolegium Sądu Najwyższego lub co najmniej 5 sędziów Sądu Najwyższego. Nie można rozszerzyć porządku posiedzenia o sprawy, o których mowa w § 23 pkt 1 i 2.";

24)
w § 27:
a)
w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"W protokole zamieszcza się w szczególności listę osób biorących udział w posiedzeniu, porządek posiedzenia, streszczenie wypowiedzi oraz podjęte uchwały.",

b)
w ust. 2 skreśla się wyrazy ", stanowiska",
c)
w ust. 3 skreśla się wyrazy "i stanowiska";
25)
w § 28 w ust. 1 skreśla się wyrazy "i stanowiska";
26)
§ 29 otrzymuje brzmienie:

"§ 29. 1. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego ustala wyniki głosowania jawnego. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego ustalenia jego wyników dokonuje komisja skrutacyjna, składająca się z 5 członków, po jednym z każdej izby. Członkiem komisji skrutacyjnej jest najmłodszy wiekiem sędzia Sądu Najwyższego z każdej z izb, obecny na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego. Jeżeli sędzia wyrazi sprzeciw co do udziału w komisji skrutacyjnej, członkiem komisji skrutacyjnej zostaje kolejno najmłodszy wiekiem sędzia Sądu Najwyższego z danej izby, obecny na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego, który nie wyrazi sprzeciwu co do udziału w komisji skrutacyjnej. Jeżeli wszyscy obecni na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego sędziowie Sądu Najwyższego z danej izby wyrażą sprzeciw co do udziału w komisji skrutacyjnej, członkiem komisji skrutacyjnej zostaje najmłodszy wiekiem sędzia Sądu Najwyższego obecny na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego, który nie został nim na podstawie przepisu zdania trzeciego i czwartego oraz nie wyraził sprzeciwu co do udziału w komisji skrutacyjnej.

2. Przewodniczącym komisji skrutacyjnej jest najstarszy wiekiem członek komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego składu protokolanta. W przypadku niedokonania wyboru protokolantem jest najmłodszy wiekiem członek komisji skrutacyjnej.

3. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego sporządzenie kart do głosowania zarządza Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

4. Komisja skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania, odnotowuje oddanie głosu, ustala wynik głosowania i podaje go do wiadomości Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego oraz sporządza protokół głosowania.";

27)
§ 32 otrzymuje brzmienie:

"§ 32. 1. Zgromadzeniu sędziów izby przewodniczy Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą izby.

2. Do zgromadzenia sędziów izby, podejmowania uchwał oraz komisji skrutacyjnej przepisy § 24-27, § 28 ust. 1, § 29 i § 30 stosuje się odpowiednio, z tym że:

1) nie można rozszerzyć porządku posiedzenia o sprawy, o których mowa w § 31 ust. 1 pkt 2-4;

2) komisja skrutacyjna składa się z 3 członków.";

28)
w § 33:
a)
uchyla się pkt 3,
b)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) opiniuje projekt zarządzenia, o którym mowa w § 4 pkt 2;";

29)
w § 34 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "lub zająć stanowisko";
30)
w § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Kolegium Sądu Najwyższego wchodzą: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezesi Sądu Najwyższego oraz sędziowie wybrani przez zgromadzenia sędziów izby na okres 3 lat. Do kandydatów na członków Kolegium Sądu Najwyższego przepisy § 19 ust. 1, § 19a i § 20 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Po ustaleniu kandydatów na członków Kolegium Sądu Najwyższego przeprowadza się głosowanie, w którym każdy sędzia uczestniczący w głosowaniu może oddać tylko jeden głos. Członkami Kolegium Sądu Najwyższego i zastępcą członka Kolegium Sądu Najwyższego zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Jeżeli 2 lub więcej kandydatów uzyskało równą liczbę głosów, w wyniku czego nie jest możliwe wybranie 2 członków Kolegium Sądu Najwyższego i zastępcy członka Kolegium Sądu Najwyższego, przeprowadza się ponowne głosowanie z udziałem tylko tych kandydatów. Przepis zdania trzeciego stosuje się odpowiednio.";

31)
w § 36 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zwołuje posiedzenia Kolegium Sądu Najwyższego co najmniej raz na kwartał. W tym celu z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadamia o terminie posiedzenia osoby uprawnione do uczestniczenia w posiedzeniu, chyba że termin został ustalony podczas posiedzenia Kolegium Sądu Najwyższego, na którym dokonano odroczenia posiedzenia, załączając porządek posiedzenia oraz niezbędne materiały.

2. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego ustala porządek posiedzenia. Porządek posiedzenia może być rozszerzony przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na pisemny wniosek złożony przed rozpoczęciem posiedzenia Kolegium Sądu Najwyższego, przez co najmniej 5 członków Kolegium Sądu Najwyższego.";

32)
w § 38 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Uchwały Kolegium Sądu Najwyższego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 liczby członków Kolegium Sądu Najwyższego.";

33)
§ 40 otrzymuje brzmienie:

"§ 40. 1. Izba dzieli się na wydziały tworzone na podstawie kryteriów terytorialnych lub rzeczowo-problemowych.

2. W zarządzeniu o utworzeniu wydziału określa się zakres spraw przekazanych temu wydziałowi. Wydziały oznacza się liczbami rzymskimi.

3. Wydziałem kieruje przewodniczący wydziału. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego może powołać zastępcę przewodniczącego wydziału na wniosek Prezesa Sądu Najwyższego, jeżeli przemawiają za tym liczba spraw wpływających do danego wydziału lub inne ważne względy.

4. Obsługę wydziałów zapewniają sekretariaty, którymi kierują kierownicy sekretariatów wydziałów. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego może powołać zastępcę kierownika sekretariatu wydziału na wniosek Prezesa Sądu Najwyższego, jeżeli przemawiają za tym liczba spraw wpływających do danego wydziału lub inne ważne względy. Jeden sekretariat wydziału może obsługiwać więcej niż jeden wydział.";

34)
w § 44 w ust. 1:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Biuro Administracyjno-Gospodarcze;",

b)
uchyla się pkt 3;
35)
§ 45 otrzymuje brzmienie:

"§ 45. Do zakresu czynności Biura Administracyjno-Gospodarczego należą w szczególności zadania związane z obsługą administracyjną, techniczną i ochroną "Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości", zarządzaniem mieniem Sądu Najwyższego, w tym zapewnieniem prawidłowych warunków eksploatacji pomieszczeń i sprzętu, prowadzeniem gospodarki transportowej, administracją mieszkań pozostających w zarządzie Sądu Najwyższego oraz zapewnieniem, w zakresie zadań Biura Administracyjno-Gospodarczego, prawidłowych warunków do wykonywania obowiązków służbowych przez sędziów i ławników Sądu Najwyższego.";

36)
uchyla się § 47;
37)
w § 48 po wyrazie "ławników" dodaje się wyrazy "Sądu Najwyższego";
38)
w § 49 po wyrazach "sędziów Sądu Najwyższego, " dodaje się wyrazy "ławników Sądu Najwyższego, ";
39)
§ 50 i § 51 otrzymują brzmienie:

"§ 50. 1. Do zakresu czynności Biura Organizacyjnego należą zadania związane z wykonywaniem ogólnego nadzoru nad działalnością administracyjną Sądu Najwyższego sprawowanego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Szefa Kancelarii w zakresie jego kompetencji, obsługą sędziów i ławników Sądu Najwyższego w zakresie zadań Biura oraz funkcjonowaniem archiwum zakładowego i biura podawczego.

2. Do zakresu czynności Biura Organizacyjnego należą także zadania związane z kancelaryjną obsługą posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego i Kolegium Sądu Najwyższego, konferencji, seminariów, sympozjów, szkoleń, kontaktów międzynarodowych oraz prowadzenie sekretariatu Trybunału Stanu.

§ 51. 1. Pracami biura kieruje dyrektor, powoływany i odwoływany przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. W Biurze Finansowym dyrektorem jest główny księgowy Sądu Najwyższego.

2. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego może powołać i odwołać zastępcę dyrektora w biurze.";

40)
§ 54 otrzymuje brzmienie:

"§ 54. Szczegółowy zakres czynności Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, w tym szczegółową strukturę i zakres czynności biur, określa zarządzenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie regulaminu Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz w sprawie regulaminu organizacyjnego pionu ochrony.";

41)
w § 55:
a)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Szefa Kancelarii Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej powołuje i odwołuje Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej.",

b)
uchyla się ust. 5;
42)
w § 58:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do zakresu czynności Biura Gospodarczego Kancelarii Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej należą w szczególności zadania związane z zapewnieniem, w zakresie zadań Biura, prawidłowych warunków do wykonywania obowiązków służbowych przez sędziów i ławników Sądu Najwyższego orzekających w Izbie Dyscyplinarnej, zapewnieniem odpowiednich warunków eksploatacji pomieszczeń i sprzętu, prowadzeniem gospodarki transportowej oraz administracją mieszkań pozostających w zarządzie Sądu Najwyższego, które pozostają w dyspozycji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.",

b)
uchyla się ust. 2;
43)
§ 60 otrzymuje brzmienie:

"§ 60. Do zakresu czynności Biura Organizacyjnego Kancelarii Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej należy w szczególności wykonywanie czynności związanych z wykonywaniem ogólnego nadzoru nad działalnością administracyjną sprawowanego przez Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej i Szefa Kancelarii Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej w zakresie jego kompetencji, obsługą sędziów i ławników Sądu Najwyższego orzekających w Izbie Dyscyplinarnej w zakresie zadań Biura, a także zadania związane z kancelaryjną obsługą posiedzeń zgromadzenia sędziów Izby Dyscyplinarnej, konferencji, seminariów oraz szkoleń.";

44)
w § 63 w ust. 2 wyrazy "§ 55 ust. 5" zastępuje się wyrazami "§ 68a ust. 2 pkt 6";
45)
§ 64 otrzymuje brzmienie:

"§ 64. W skład Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego wchodzą działy określone w zarządzeniu, o którym mowa w § 68.";

46)
§ 68 otrzymuje brzmienie:

"§ 68. Szczegółowy zakres czynności Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego oraz jego strukturę określa zarządzenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie regulaminu Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.";

47)
po rozdziale 12 dodaje się rozdział 12a w brzmieniu:

"Rozdział 12a

Centrum Informacyjne Sądu Najwyższego

§ 68a. 1. W Sądzie Najwyższym działa Centrum Informacyjne Sądu Najwyższego, którym kieruje Rzecznik Prasowy.

2. Do zadań Centrum Informacyjnego Sądu Najwyższego należy:

1) współpraca ze środkami społecznego przekazu, w tym informowanie o sprawach zawisłych przed Sądem Najwyższym i orzeczeniach Sądu Najwyższego wywołujących zainteresowanie opinii publicznej;

2) informowanie o innej niż orzecznicza działalności Sądu Najwyższego;

3) odnoszenie się do publikacji i audycji dotyczących Sądu Najwyższego i sędziów Sądu Najwyższego;

4) redagowanie i aktualizowanie strony internetowej Sądu Najwyższego oraz strony podmiotowej Sądu Najwyższego w Biuletynie Informacji Publicznej;

5) monitorowanie środków społecznego przekazu w zakresie informacji odnoszących się do Sądu Najwyższego;

6) współpraca z Biurem Studiów i Analiz Sądu Najwyższego w sprawach związanych z dostępem do informacji publicznej w zakresie zleconym przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;

7) organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów, a także spotkań krajowych i międzynarodowych Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub wskazanych przez niego osób;

8) dbanie o wizerunek Sądu Najwyższego w opinii publicznej, w tym opracowywanie zasad identyfikacji wizualnej Sądu Najwyższego i bieżący monitoring ich przestrzegania;

9) edukacja dotycząca Sądu Najwyższego i organizowanie wydarzeń z tym związanych.

3. W skład Centrum Informacyjnego Sądu Najwyższego wchodzi Zespół Prasowy oraz Zespół do spraw Edukacji i Informacji.

4. Zespołami, o których mowa w ust. 3, kierują kierownicy.

5. Podział zadań pomiędzy Zespołami, o których mowa w ust. 3, określa zarządzenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

6. Rzecznik Prasowy składa Kolegium Sądu Najwyższego raz w roku sprawozdanie z działalności Centrum Informacyjnego Sądu Najwyższego.";

48)
w § 70:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Asystenci sędziego Sądu Najwyższego zatrudnieni są w Sądzie Najwyższym na stanowisku asystenta, starszego asystenta, asystenta-specjalisty do spraw orzecznictwa oraz asystenta-specjalisty do spraw prawa europejskiego.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Asystenta sędziego Sądu Najwyższego, o którym mowa w ust. 1, sędziemu Sądu Najwyższego przydziela Prezes Sądu Najwyższego.",

c)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Asystent-specjalista do spraw orzecznictwa i asystent-specjalista do spraw prawa europejskiego mogą także współpracować z Prezesem Sądu Najwyższego, asystując bądź nie asystując innemu sędziemu.";

49)
w § 71:
a)
w pkt 1 wyrazy "do referatu" zastępuje się wyrazami "jako sprawozdawcy",
b)
w pkt 5 wyrazy "programie komputerowym "Supremus"" zastępuje się wyrazami "systemie informatycznym przeznaczonym do obsługi Sądu Najwyższego",
c)
w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) sporządza projekty notatek informacyjnych do wydawanych przez Sąd Najwyższy orzeczeń, w tym projekt tezy oraz przyporządkowania orzeczenia w zakresie aktów prawnych i haseł przedmiotowych w systemie informatycznym przeznaczonym do obsługi Sądu Najwyższego.";

50)
w § 72 uchyla się ust. 3;
51)
w § 78 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W salach rozpraw lub posiedzeń na ścianie za stołem sędziowskim umieszcza się wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.";

52)
§ 80 otrzymuje brzmienie:

"§ 80. Rejestry sądowe oraz bazy orzeczeń są tworzone i prowadzone w formie elektronicznej w systemie informatycznym przeznaczonym do obsługi Sądu Najwyższego.";

53)
w § 81:
a)
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) nadaje bieg wnioskom składanym w toku postępowania;",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przewodniczącego wydziału, w czasie nieobecności, zastępuje zastępca przewodniczącego wydziału, przewodniczący innego wydziału albo sędzia Sądu Najwyższego wyznaczony przez Prezesa Sądu Najwyższego.";

54)
§ 82 otrzymuje brzmienie:

"§ 82. Po wpłynięciu akt sprawy do izby Sądu Najwyższego Prezes Sądu Najwyższego dokonuje badania, czy sprawa pozostaje we właściwości izby, a w razie potrzeby przekazuje sprawę do właściwej izby albo zwraca się do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o wskazanie właściwej izby, przedstawiając akta sprawy.";

55)
po § 82 dodaje się § 82a i § 82b w brzmieniu:

"§ 82a. Prezes Sądu Najwyższego zarządza rejestrację spraw pozostających we właściwości izby we właściwym repertorium i właściwym wydziale, a po ich zarejestrowaniu niezwłocznie przydziela sprawy sędziom.

§ 82b. 1. Prezes Sądu Najwyższego prowadzi i aktualizuje listę sędziów pełniących urząd na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego oraz sędziów delegowanych do pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Najwyższym, orzekających w izbie, w kolejności alfabetycznej nazwisk.

2. Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych mogą prowadzić i aktualizować więcej niż jedną listę, o której mowa w ust. 1. Utworzenie listy dodatkowej lub list dodatkowych następuje w drodze zarządzenia Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą danej izby, określającego kategorie spraw przyporządkowanych do listy dodatkowej, które, zgodnie z właściwością izby, mogą dotyczyć:

1) skarg nadzwyczajnych z zakresu prawa karnego;

2) skarg nadzwyczajnych z innego zakresu niż określony w pkt 1;

3) spraw z zakresu ochrony konkurencji oraz z zakresu praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, regulacji energetyki, telekomunikacji i poczty, transportu kolejowego i rynku wodno-kanalizacyjnego, spraw o roszczenia twórców wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz topografii układów scalonych o wynagrodzenie oraz spraw, w których złożono odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;

4) spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.

3. Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych może umieścić, w drodze zarządzenia, sędziego znajdującego się na liście, o której mowa w ust. 1, również na liście dodatkowej lub listach dodatkowych. Umieszczenie sędziego na liście dodatkowej następuje z uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia sędziego związanego ze stosowaniem prawa w sprawach przyporządkowanych do danej listy dodatkowej, a także biorąc pod uwagę wielkość wpływu tych spraw do izby Sądu Najwyższego.";

56)
uchyla się § 83;
57)
§ 83a otrzymuje brzmienie:

"§ 83a. 1. Prezes Sądu Najwyższego przydziela sędziom sprawy według kolejności ich wpływu do izby, oddzielnie dla każdej kategorii spraw, dla których prowadzone jest odrębne repertorium, oraz niezależnie od wydziału, w którym sprawa została zarejestrowana.

2. Sprawy, które wpłynęły do izby Sądu Najwyższego lub które zostały do niej przekazane w trybie § 82, przydzielane są sędziom na podstawie listy, o której mowa w § 82b ust. 1, lub właściwej listy dodatkowej, o której mowa w § 82b ust. 2, według kolejności alfabetycznej nazwisk na liście. Przydzielając sprawy, Prezes Sądu Najwyższego nie może pominąć sędziego, któremu według kolejności alfabetycznej powinna zostać przydzielona sprawa, z uwzględnieniem ust. 5. Sędzia, któremu sprawa została przydzielona, jest sędzią sprawozdawcą w sprawie.

3. Jeżeli po utworzeniu listy dodatkowej, o której mowa w § 82b ust. 2, dojdzie do znacznej dysproporcji w liczbie spraw przydzielonych sędziom znajdującym się na tej liście, Prezes Sądu Najwyższego może zarządzić czasowy przydział spraw bez uwzględniania listy dodatkowej.

4. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, w drodze zarządzenia, określa procentowy udział w przydziale spraw na podstawie listy, o której mowa w § 82b ust. 1, lub listy dodatkowej, o której mowa w § 82b ust. 2, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Sądu Najwyższego, przewodniczącego wydziału, zastępcy przewodniczącego wydziału, Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego, Nadzwyczajnego Rzecznika Dyscyplinarnego, zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego, Rzecznika Prasowego, zastępcy Rzecznika Prasowego oraz sędziego Sądu Najwyższego, jeżeli jest to uzasadnione publicznym charakterem funkcji sprawowanej przez tego sędziego lub sędzia ten wykonuje zadania na rzecz Sądu Najwyższego zlecone mu do wykonania przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

5. W przydziale sprawy pomija się:

1) sędziów, o których mowa w ust. 4, w zakresie spraw ponad procentowy udział w przydziale spraw określony na podstawie tego przepisu;

2) sędziów, którzy nie mogą orzekać ze względu na wystąpienie długotrwałej i uzasadnionej przeszkody, w szczególności choroby;

3) sędziów delegowanych do pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Najwyższym, w przypadku sprawy, która podlega rozpoznaniu w składzie jednego sędziego;

4) sędziów, którym uprzednio przydzielono wniosek lub środek zaskarżenia zgodnie z ust. 6;

5) sędziów, którym do przejścia w stan spoczynku pozostało mniej niż 6 miesięcy, w przypadku gdy Prezes Sądu Najwyższego uzna takie pominięcie za celowe we wszystkich lub niektórych kategoriach spraw, dla których prowadzone jest odrębne repertorium.

6. Wnioski i środki zaskarżenia dotyczące tej samej sprawy mogą być przydzielone sędziemu, któremu przydzielono do rozpoznania pierwszy wniosek lub środek zaskarżenia dotyczący tej samej sprawy.

7. W sprawach rozpoznawanych w składach wieloosobowych, po przydzieleniu sprawy sędziemu sprawozdawcy, Prezes Sądu Najwyższego wydaje zarządzenie o wyznaczeniu pozostałych członków składu orzekającego, w tym przewodniczącego, mając na względzie równomierne obciążenie sędziów orzekających w izbie. Jeżeli w składzie orzekającym uczestniczy Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Sądu Najwyższego albo przewodniczący wydziału, osoba ta jest przewodniczącym składu orzekającego.

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio w przypadku:

1) wniosku o wyłączenie sędziego wyznaczonego do rozpoznania sprawy;

2) rozpoznania sprawy po przyjęciu do rozpoznania skargi kasacyjnej lub skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;

3) rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego powstałego w konkretnej sprawie rozpoznawanej przez Sąd Najwyższy;

4) innej kwestii incydentalnej, wymagającej wyznaczenia składu orzekającego do jej rozstrzygnięcia.

9. Sędziemu przydziela się dodatkowo odpowiednią liczbę spraw rejestrowanych w danym repertorium, jeżeli:

1) sprawa uprzednio przydzielona sędziemu została zakończona:

a) przekazaniem sprawy do innej izby,

b) połączeniem ze sprawą innego sędziego sprawozdawcy,

c) zarządzeniem o zakreśleniu sprawy wskutek jej omyłkowego zarejestrowania;

2) sędzia został wyłączony od rozpoznania uprzednio przydzielonej sprawy.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, sprawy przydziela się na podstawie listy, o której mowa w § 82b ust. 1, lub listy dodatkowej, o której mowa w § 82b ust. 2, poczynając od pierwszego sędziego, którego sprawa została zakończona albo który został wyłączony od rozpoznania sprawy.

11. W przypadku rozpoczęcia przez sędziego orzekania w danej izbie sędziemu przydziela się sprawy przydzielone uprzednio innym sędziom - o najwcześniejszej i najpóźniejszej dacie wpływu, aż do osiągnięcia przez sędziego średniej liczby spraw przydzielonych sędziom w danej izbie.

12. W przypadku zakończenia przez sędziego orzekania w Sądzie Najwyższym albo orzekania w danej izbie sprawy przydzielone sędziemu przydziela się pozostałym sędziom na podstawie listy, o której mowa w § 82b ust. 1, lub listy dodatkowej, o której mowa w § 82b ust. 2, przy czym przydziela się naprzemiennie sprawy o najwcześniejszej i najpóźniejszej dacie wpływu.

13. Sprawy przydzielone sędziemu mogą zostać rozdzielone pomiędzy pozostałych sędziów w przypadku wystąpienia po stronie sędziego długotrwałej i uzasadnionej przeszkody w orzekaniu, w szczególności choroby, jeżeli jest to uzasadnione stanem zaległości w izbie. Do ponownego przydziału spraw przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio. Prezes Sądu Najwyższego może określić, w drodze zarządzenia, szczegółowe zasady dokonywania rozdziału spraw pomiędzy pozostałych sędziów w izbie.

14. W przypadku ustania przeszkody w orzekaniu, o której mowa w ust. 13, sędziemu przydziela się sprawy przydzielone uprzednio innym sędziom. Przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio.";

58)
uchyla się § 83b;
59)
po § 83b dodaje się § 83c i § 83d w brzmieniu:

"§ 83c. 1. Sprawy przydzielone sędziemu rozpoznawane są przez niego według kolejności wpływu do izby Sądu Najwyższego w danej kategorii spraw, dla których prowadzone jest odrębne repertorium, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Sędzia może odstąpić od kolejności rozpoznania sprawy tylko w uzasadnionych przypadkach, jeżeli przemawia za tym wzgląd na jednolitość orzecznictwa Sądu Najwyższego, organizacja posiedzenia jawnego lub szczególna zawiłość sprawy.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Sądu Najwyższego może zarządzić rozpoznanie sprawy poza kolejnością.

§ 83d. Prezes Sądu Najwyższego może z odpowiednim wyprzedzeniem sporządzić plan posiedzeń w izbie, ustalający terminy posiedzeń i rozpraw.";

60)
§ 84 otrzymuje brzmienie:

"§ 84. 1. Zarządzenie o wyznaczeniu terminu posiedzenia wydaje sędzia sprawozdawca.

2. Zarządzenie o wyznaczeniu terminu posiedzenia wydaje się z uwzględnieniem planu posiedzeń, jeżeli został sporządzony.

3. W zarządzeniu o wyznaczeniu rozprawy lub posiedzenia wskazuje się:

1) dzień, godzinę i salę rozpraw lub posiedzeń;

2) strony i inne osoby, które należy wezwać lub zawiadomić o terminie rozprawy lub posiedzenia;

3) inne czynności konieczne do przygotowania rozprawy lub posiedzenia.";

61)
w § 86 wyrazy "odbywa" zastępuje się wyrazami "może odbyć";
62)
w rozdziale 19 dodaje się § 86a w brzmieniu:

"§ 86a. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy niniejszego rozdziału, z uwzględnieniem przepisów ustaw.";

63)
§ 87 otrzymuje brzmienie:

"§ 87. Sąd Najwyższy orzeka na posiedzeniach niejawnych. Przewodniczący może skierować sprawę na posiedzenie jawne lub na rozprawę.";

64)
w § 89 uchyla się ust. 2;
65)
w § 90 po wyrazie "ławnicy" dodaje się wyrazy "Sądu Najwyższego";
66)
w § 91 w ust. 1 po wyrazie "ławnicy" dodaje się wyrazy "Sądu Najwyższego";
67)
w § 94 w ust. 1 skreśla się zdanie drugie;
68)
w rozdziale 20 dodaje się § 103a w brzmieniu:

"§ 103a. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy niniejszego rozdziału, z uwzględnieniem przepisów ustaw.";

69)
w § 104 w ust. 2 wyrazy "jego podjęciu" zastępuje się wyrazami "zakończeniu posiedzenia";
70)
w § 106 w ust. 3 skreśla się wyrazy "oraz zbędnych odwołań do literatury prawniczej";
71)
w rozdziale 21 dodaje się § 106a w brzmieniu:

"§ 106a. 1. Do spraw o podjęcie uchwały w składzie powiększonym, niezwiązanych z rozpoznaniem przez Sąd Najwyższy konkretnej sprawy, przepisy § 82b, § 83a oraz § 83c-84 stosuje się odpowiednio, z tym że w uzasadnionych przypadkach Prezes Sądu Najwyższego może wyznaczyć dodatkowego sędziego sprawozdawcę, z uwzględnieniem przepisu art. 83 § 3 ustawy.

2. W przypadku spraw o podjęcie uchwały, o których mowa w ust. 1, podejmowanej w pełnym składzie Sądu Najwyższego albo składzie połączonych izb, sędziego sprawozdawcę lub dodatkowego sędziego sprawozdawcę oraz przewodniczącego wyznacza Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.";

72)
w § 107:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sąd Najwyższy podejmuje uchwałę w składzie powiększonym na posiedzeniu jawnym, chyba że z ważnych przyczyn przewodniczący zarządzi inaczej. Uchwała ogłaszana jest publicznie. W posiedzeniu może brać udział także organ, który złożył wniosek o podjęcie uchwały.",

b)
uchyla się ust. 2;
73)
w § 109 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Posiedzeniom w składzie powiększonym przewodniczy Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Jeżeli w składzie powiększonym nie uczestniczy Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, posiedzeniu przewodniczy Prezes Sądu Najwyższego.";

74)
w § 111 w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Kolejny termin posiedzenia wyznacza się nie wcześniej niż po upływie miesiąca od dnia odroczenia posiedzenia.";

75)
w § 112:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Uchwałę ogłasza przewodniczący w obecności składu orzekającego, także wtedy gdy ogłoszenie zostało odroczone. Na żądanie sędziego, który zgłosił zdanie odrębne, przewodniczący ogłasza o zgłoszeniu tego zdania, a sędzia może ustnie przedstawić zwięzłe motywy swojego zdania odrębnego. W przypadku zgłoszenia zdania odrębnego na żądanie sędziego należy ten fakt zaznaczyć w uchwale, dopisując przy imieniu i nazwisku tego sędziego wyrazy "zdanie odrębne".",

b)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W chwili podpisywania uzasadnienia uchwały sędzia może zgłosić zdanie odrębne do uzasadnienia. Przepis § 111 ust. 3 stosuje się odpowiednio, z tym że uzasadnienie zdania odrębnego do uchwały lub jej uzasadnienia sporządza się w terminie 14 dni od chwili podpisania uzasadnienia uchwały przez skład orzekający.";

76)
§ 114 otrzymuje brzmienie:

"§ 114. Sędzia sporządzający uzasadnienie orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie przy jego podpisaniu wypełnia notatkę informacyjną w systemie informatycznym przeznaczonym do obsługi Sądu Najwyższego, oznaczając w miarę potrzeby tezę orzeczenia, przyporządkowując orzeczenie w zdefiniowanym słowniku aktów prawnych i haseł, jak też przedstawiając propozycję jego ewentualnej publikacji.".

§  2. 
1. 
Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2. 
Czynności związane z wyznaczeniem składu orzekającego oraz zarządzenia o wyznaczeniu rozprawy lub posiedzenia, dokonane lub wydane na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, pozostają w mocy. Przepisy § 83c rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się.
§  3. 
1. 
Dyrektor Biura Administracyjnego w Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dniem 1 stycznia 2022 r. staje się Dyrektorem Biura Administracyjno-Gospodarczego w Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
2. 
Dyrektor Biura Gospodarczego w Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dniem 1 stycznia 2022 r. staje się zastępcą Dyrektora Biura Administracyjno-Gospodarczego w Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 34-36 i pkt 39 w zakresie § 50 oraz § 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021