Zmiana rozporządzenia w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

Dz.U.2021.105
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej
Na podstawie art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374 i 2157) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz. U. poz. 734) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Tworzy się korpusy osobowe żołnierzy w czynnej służbie wojskowej:

1) korpus osobowy wojsk lądowych;

2) korpus osobowy sił powietrznych;

3) korpus osobowy marynarki wojennej;

4) korpus osobowy wojsk specjalnych;

5) korpus osobowy wojsk obrony terytorialnej;

6) korpus osobowy łączności i informatyki;

7) korpus osobowy kryptologii i cyberbezpieczeństwa;

8) korpus osobowy rozpoznania i walki radioelektronicznej;

9) korpus osobowy przeciwlotniczy;

10) korpus osobowy inżynierii wojskowej;

11) korpus osobowy obrony przed bronią masowego rażenia;

12) korpus osobowy logistyki;

13) korpus osobowy medyczny;

14) korpus osobowy wywiadu i kontrwywiadu wojskowego;

15) korpus osobowy żandarmerii wojskowej;

16) korpus osobowy sprawiedliwości i obsługi prawnej;

17) korpus osobowy duszpasterstwa;

18) korpus osobowy finansowy;

19) korpus osobowy wychowawczy;

20) korpus osobowy ogólny.";

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Dotychczasowe specjalności wojskowe o symbolach: 22G62, 22G63, 22G68, 22J25, 22J29, 22J32, 22J34, 22J35, 22J36, 22J39, 22J63, 22J70, 22J73, 22J75, 22J76, 22J77, 22J79, 28C13, 28C14, 36A02, 36A03, 36A61, 36T01, 36T24, 40C02, 52C01, 52C02, zawarte w załączniku do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, zastosowane w dokumentach etatowych, decyzjach i rozkazach personalnych oraz ewidencji wojskowej zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

PODZIAŁ KORPUSÓW OSOBOWYCH NA GRUPY OSOBOWE I SPECJALNOŚCI WOJSKOWE

20 - KORPUS OSOBOWY WOJSK LĄDOWYCH
A - grupa osobowa sztabowa
specjalności
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
20A 01 OGÓLNA
20A 02 ORGANIZACYJNO-UZUPEŁNIENIOWA I MOBILIZACYJNA
20A 03 OPERACYJNA
20A 04 SZKOLENIOWA
20A 05 WSPÓŁPRACA CYWILNO-WOJSKOWA
B - grupa osobowa pancerno-zmechanizowana
20B 01 OGÓLNA 20B 21 OGÓLNA 20B 61 DZIAŁONOWY CZOŁGU LEOPARD 2
20B 02 PANCERNA 20B 22 DOWÓDCZA - PANCERNA 20B 62 ŁADOWNICZY CZOŁGU LEOPARD 2
20B 03 ZMECHANIZOWANA 20B 23 DOWÓDCZA - ZMECHANIZOWANA 20B 63 KIEROWCA CZOŁGU LEOPARD 2
20B 04 REPREZENTACYJNA 20B 24 PIECHOTA 20B 64 DZIAŁONOWY CZOŁGU PT-91
20B 25 STRZELEC WYBOROWY 20B 65 KIEROWCA CZOŁGU PT-91
20B 26 REPREZENTACYJNA 20B 66 DZIAŁONOWY CZOŁGU T-72
20B 27 JAZDA KONNA 20B 67 KIEROWCA CZOŁGU T-72
20B 68 KIEROWCA POJAZDU NA PODWOZIU CZOŁGOWYM
20B 69 KIEROWCA GĄSIENICOWEGO TRANSPORTERA OPANCERZONEGO
20B 70 DZIAŁONOWY OPERATOR
20B 71 PIECHOTA ZMECHANIZOWANA
20B 72 KIEROWCA KOŁOWEGO TRANSPORTERA OPANCERZONEGO
20B 73 PIECHOTA ZMOTORYZOWANA
20B 74 PIECHOTA GÓRSKA
20B 75 CELOWNICZY BRONI POKŁADOWEJ
20B 76 OBSŁUGA WKM
20B 77 OBSŁUGA KARABINU MASZYNOWEGO
20B 78 OBSŁUGA RĘCZNEGO GRANATNIKA PRZECIWPANCERNEGO
20B 79 OBSŁUGA GRANATNIKA AUTOMATYCZNEGO
20B 80 STRZELEC WYBOROWY
20B 81 OBSŁUGA MOŹDZIERZA LEKKIEGO
20B 82 WARTOWNICZA
20B 83 REPREZENTACYJNA
20B 84 JAZDA KONNA
C - grupa osobowa aeromobilna
20C 01 OGÓLNA 20C 21 OGÓLNA 20C 61 POWIETRZNODESANTOWA
20C 02 POWIETRZNODESANTOWA 20C 22 POWIETRZNODESANTOWA 20C 62 KAWALERIA POWIETRZNA
20C 03 KAWALERIA POWIETRZNA 20C 23 KAWALERIA POWIETRZNA 20C 63 SPADOCHRONOWA
20C 04 SPADOCHRONOWA 20C 24 SPADOCHRONOWA 20C 64 ZABEZPIECZENIE DESANTOWANIA
20C 05 INSTRUKTOR SPADOCHRONOWY 20C 25 INSTRUKTOR SPADOCHRONOWY 20C 65 UKŁADACZ SPADOCHRONÓW
20C 06 ZABEZPIECZENIE DESANTOWANIA 20C 26 ZABEZPIECZENIE DESANTOWANIA
20C 27 UKŁADACZ SPADOCHRONÓW
D - grupa osobowa rakietowa i artylerii
20D 01 OGÓLNA 20D 21 OGÓLNA 20D 61 OBSŁUGA WYRZUTNI ARTYLERII RAKIETOWEJ
20D 02 ARTYLERIA RAKIETOWA 20D 22 ARTYLERIA RAKIETOWA 20D 62 OBSŁUGA DZIAŁA (HS, AHS, AS)
20D 03 ARTYLERIA LUFOWA 20D 23 ARTYLERIA LUFOWA 20D 63 OBSŁUGA SPRZĘTU ARTYLERII LUFOWEJ
20D 04 PRZECIWPANCERNE POCISKI KIEROWANE 20D 24 PRZECIWPANCERNE POCISKI KIEROWANE 20D 64 OBSŁUGA MOŹDZIERZA
20D 05 ROZPOZNANIE ARTYLERYJSKIE 20D 25 ROZPOZNANIE ARTYLERYJSKIE 20D 65 OPERATOR PRZECIWPANCERNYCH POCISKÓW KIEROWANYCH
20D 06 EKSPLOATACJA SPRZĘTU ARTYLERII LUFOWEJ 1 RAKIETOWEJ 20D 26 RADIOLOKACYJNE ZESTAWY ROZPOZNANIA ARTYLERYJSKIEGO 20D 66 OBSŁUGA CIĘŻKIEGO GRANATNIKA PPANC.
20D 07 OPTOELEKTRONIKA 20D 27 EKSPLOATACJA ZESTAWÓW PPK I URZĄDZEŃ TRENINGOWYCH 20D 67 ROZPOZNANIE ARTYLERYJSKIE
20D 08 RAKIETY OPERACYJNO-TAKTYCZNE 20D 28 EKSPLOATACJA APARATURY POMIAROWO-DŹWIĘKOWEJ 20D 68 RACHMISTRZ NASTAW DO STRZELANIA
20D 29 OBSŁUGA STACJI METEOROLOGICZNEJ 20D 69 OBSŁUGA STACJI DŹWIĘKOWO-POMIAROWEJ
20D 30 OBSŁUGA AUTOTOPOGRAFU 20D 70 OBSŁUGA PRZYRZĄDÓW POMIAROWO-TOPOGRAFICZNYCH
20D 31 OBSŁUGA APARATURY POMIAROWO-DŹWIĘKOWEJ 20D 71 OBSŁUGA STACJI

KONTROLNO-POMIAROWYCH I TRENAŻERÓW DO SZKOLENIA OPERATORÓW PPK

20D 32 OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU ARTYLERII RAKIETOWEJ 20D 72 OBSŁUGA RADIOLOKACYJNEGO ZESTAWU ROZPOZNANIA ARTYLERYJSKIEGO
20D 33 OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU ARTYLERII LUFOWEJ 20D 73 OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU ARTYLERII RAKIETOWEJ
20D 34 OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU OPTYCZNO-MIERNICZEGO 20D 74 OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU ARTYLERII LUFOWEJ
20D 35 OBSŁUGA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (BSP) 20D 75 OBSŁUGA TECHNICZNA MOŹDZIERZA
20D 36 RAKIETY OPERACYJNO-TAKTYCZNE 20D 76 OBSŁUGA TECHNICZNA ZESTAWÓW PPK
20D 37 OBSŁUGA TECHNICZNA WYRZUTNI RAKIET OPERACYJNO-TAKTYCZNYCH 20D 77 OBSŁUGA TECHNICZNA STACJI DŹWIĘKOWO-POMIAROWEJ
20D 78 OBSŁUGA WYRZUTNI RAKIET OPERACYJNO-TAKTYCZNYCH
20D 79 OBSŁUGA TECHNICZNA WYRZUTNI RAKIET OPERACYJNO-TAKTYCZNYCH
22 - KORPUS OSOBOWY SIŁ POWIETRZNYCH
A - grupa osobowa sztabowa
specjalności
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
22A 01 OGÓLNA
22A 02 ORGANIZACYJNO-UZUPEŁNIENIOWA I MOBILIZACYJNA
22A 03 OPERACYJNA
22A 04 SZKOLENIOWA
B - grupa osobowa pilotów
22B 01 OGÓLNA 22B 21 OGÓLNA
22B 02 PILOT SAMOLOTU BOJOWEGO NADDŹWIĘKOWEGO 22B 22 PILOT SAMOLOTU TRANSPORTOWEGO JEDNOSILNIKOWEGO
22B 03 PILOT SAMOLOTU SZKOLNO-BOJOWEGO 22B 23 PILOT ŚMIGŁOWCA
22B 04 PILOT SAMOLOTU SZKOLNO-TRENINGOWEGO
22B 05 PILOT SAMOLOTU TRANSPORTOWEGO JEDNOSILNIKOWEGO
22B 06 PILOT SAMOLOTU TRANSPORTOWEGO WIELOSILNIKOWEGO
22B 07 PILOT ŚMIGŁOWCA
C - grupa osobowa nawigatorów
22C 01 OGÓLNA 22C 21 OGÓLNA
22C 02 NAWIGATOR NAPROWADZANIA 22C 22 NAWIGATOR NAPROWADZANIA
22C 03 NAWIGATOR STATKU POWIETRZNEGO 22C 23 NAWIGATOR STATKU POWIETRZNEGO
22C 04 WYSUNIĘTY NAWIGATOR NAPROWADZANIA LOTNICTWA 22C 24 WYSUNIĘTY NAWIGATOR NAPROWADZANIA LOTNICTWA
22C 05 NAWIGATOR - OFICER TAKTYCZNY
22C 06 IDENTYFIKACJA BOJOWA
D - grupa osobowa pokładowa
22D 01 OGÓLNA 22D 21 OGÓLNA 22D 61 SPADOCHRONOWA
22D 02 INSTRUKTOR SPADOCHRONOWY 22D 22 POKŁADOWA OBSŁUGA SAMOLOTU 22D 62 ZABEZPIECZENIE WYSOKOŚCIOWO-RATOWNICZE
22D 03 AEROMEDYCZNA 22D 23 POKŁADOWA OBSŁUGA ŚMIGŁOWCA 22D 63 STEWARD/STEWARDESA
22D 04 POKŁADOWA SAMOLOTÓW I ŚMIGŁOWCÓW 22D 24 POKŁADOWA OBSŁUGA ŁADUNKU
22D 05 ZABEZPIECZENIE WYSOKOŚCIOWO-RATOWNICZE 22D 25 OBSŁUGA POKŁADOWYCH URZĄDZEŃ ŁĄCZNOŚCI STATKÓW POWIETRZNYCH
22D 06 POKŁADOWE URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI STATKÓW POWIETRZNYCH 22D 26 OBSŁUGA URZĄDZEŃ DO WYKRYWANIA I ROZPOZNANIA SKAŻEŃ
22D 07 SYSTEMY ROZPOZNAWCZO-ZAKŁÓCAJĄCE 22D 27 OBSŁUGA URZĄDZEŃ PPD
22D 08 INSTRUKTOR TECHNIK LINOWYCH 22D 28 OBSŁUGA URZĄDZEŃ SYSTEMÓW ROZPOZNAWCZO-ZAKŁÓCAJĄCYCH
22D 29 AEROMEDYCZNA
22D 30 SPADOCHRONOWA
22D 31 STRZELEC POKŁADOWY
22D 32 ZABEZPIECZENIE WYSOKOŚCIOWO-RATOWNICZE
22D 33 STEWARD/STEWARDESA
22D 34 INSTRUKTOR TECHNIK LINOWYCH
E - grupa osobowa ruchu lotniczego
22E 01 OGÓLNA 22E 21 OGÓLNA 22E 61 OGÓLNA
22E 02 KONTROLA RUCHU LOTNICZEGO 22E 22 KONTROLA RUCHU LOTNICZEGO
22E 03 ZABEZPIECZENIE RUCHU LOTNICZEGO 22E 23 SŁUŻBA INFORMACJI POWIETRZNEJ
22E 24 ZABEZPIECZENIE RUCHU LOTNICZEGO
F - grupa osobowa meteorologiczna
22F 01 OGÓLNA 22F 21 OGÓLNA 22F 61 OBSŁUGA SPRZĘTU HYDROMETEOROLOGICZNEGO
22F 02 HYDROLOGIA LĄDOWA 22F 22 OBSŁUGA STACJI METEOROLOGICZNYCH 22F 62 OBSŁUGA STACJI METEOROLOGICZNYCH W JEDNOSTKACH ARTYLERII NAZIEMNEJ
22F 03 METEOROLOGIA LOTNICZA 22F 23 METEOROLOGIA LOTNICZA
22F 24 OBSŁUGA SPRZĘTU METEOROLOGICZNEGO
G - grupa osobowa radiotechniczna
22G 01 OGÓLNA 22G 21 OGÓLNA 22G 61 OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH
22G 02 OPRACOWYWANIE DANYCH RADIOLOKACYJNYCH 22G 22 EKSPLOATACJA PRZYRZĄDÓW ELEKTRONICZNYCH
22G 03 RADIOLOKACJA NAZIEMNA 22G 23 EKSPLOATACJA ZESPOŁÓW PRĄDOTWÓRCZYCH I ŹRÓDEŁ ZASILANIA
22G 04 ZARZĄDZANIE CZĘSTOTLIWOŚCIAMI 22G 24 OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH 22G 64 OBSŁUGA STACJI

RADIOLOKACYJNO-METEOROLOGICZNYCH JEDNOSTEK RAKIETOWYCH I ARTYLERII

22G 25 OBSŁUGA URZĄDZEŃ AUTOMATYZACJI STANOWISK DOWODZENIA 22G 65 OBSŁUGA URZĄDZEŃ AUTOMATYZACJI STANOWISK DOWODZENIA
22G 26 RADIOLOKACJA NAZIEMNA 22G 66 OBSŁUGA ZESPOŁÓW PRĄDOTWÓRCZYCH I ŹRÓDEŁ ZASILANIA
22G 67 OBSŁUGA ZESTAWU

RADIOLOKACYJNO-PRZELICZNIKOWEGO ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ

H - grupa osobowa ubezpieczenia lotów
22H 01 OGÓLNA 22H 21 OGÓLNA 22H 61 OBSŁUGA URZĄDZEŃ RADIOLOKACYJNYCH
22H 22 OBSŁUGA URZĄDZEŃ RADIOLOKACYJNYCH 22H 62 OBSŁUGA URZĄDZEŃ RADIONAWIGACYJNYCH
22H 23 OBSŁUGA URZĄDZEŃ RADIONAWIGACYJNYCH 22H 63 OBSŁUGA WZROKOWYCH POMOCY NAWIGACYJNYCH
22H 24 OBSŁUGA WZROKOWYCH POMOCY NAWIGACYJNYCH
I - grupa osobowa bezzałogowych statków powietrznych i wskazywania celów
22I 01 OGÓLNA 22I 21 OGÓLNA 22I 61 OBSŁUGA TECHNICZNA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
22I 02 OPERATOR BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH 22I 22 EKSPLOATACJA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH 22I 62 OBSŁUGA URZĄDZEŃ TRENINGOWYCH I SYMULATORÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
22I 03 PILOT-OPERATOR BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH 22I 23 OPERATOR BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
22I 24 OPERATOR URZĄDZEŃ LASEROWYCH
22I 25 OPERATOR UZBROJENIA
22I 26 PILOT-OPERATOR BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
22I 27 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ TRENINGOWYCH I SYMULATORÓW
22I 30 OPERATOR AEROSTATU
J - grupa osobowa inżynieryjno-lotnicza
22J 01 OGÓLNA 22J 21 OGÓLNA 22J 61 OBSŁUGA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO
22J 02 LOTNICZE URZĄDZENIA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO 22J 22 EKSPLOATACJA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO 22J 62 OBSŁUGA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ RADIOELEKTRONICZNYCH
22J 03 EKSPLOATACJA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ NOKTOWIZYJNYCH 22J 23 EKSPLOATACJA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ NOKTOWIZYJNYCH
22J 04 LOTNICZE URZĄDZENIA RADIOELEKTRONICZNE 22J 24 EKSPLOATACJA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ RADIOELEKTRONICZNYCH 22J 64 OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ LOTNISKOWYCH
22J 05 OSPRZĘT LOTNICZY 22J 65 OBSŁUGA OSPRZĘTU LOTNICZEGO
22J 06 EKSPLOATACJA SAMOLOTÓW 22J 26 EKSPLOATACJA MASZYN I URZĄDZEŃ LOTNISKOWYCH 22J 66 OBSŁUGA SAMOLOTOWYCH URZĄDZEŃ FOTOGRAMETRYCZNYCH
22J 07 EKSPLOATACJA ŚMIGŁOWCÓW 22J 27 EKSPLOATACJA OSPRZĘTU LOTNICZEGO 22J 67 OBSŁUGA TECHNICZNA SAMOLOTÓW PODDŹWIĘKOWYCH
22J 08 URZĄDZENIA NAZIEMNEJ OBSŁUGI STATKÓW POWIETRZNYCH 22J 28 EKSPLOATACJA SAMOLOTÓW 22J 68 OBSŁUGA TECHNICZNA SAMOLOTÓW NADDŹWIĘKOWYCH
22J 09 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE WYSOKOŚCIOWO-RATOWNICZE 22J 69 OBSŁUGA TECHNICZNA SAMOLOTÓW TRANSPORTOWYCH
22J 10 UZBROJENIE LOTNICZE 22J 30 EKSPLOATACJA SPRZĘTU LOTNICZEGO
22J 11 URZĄDZENIA AWIONICZNE 22J 31 EKSPLOATACJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA WYSOKOŚCIOWO-RATOWNICZEGO 22J 71 OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU LOTNICZEGO
22J 12 LOTNICZE ZESPOŁY NAPĘDOWE 22J 72 OBSŁUGA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA WYSOKOŚCIOWO-RATOWNICZEGO
22J 13 STATKI POWIETRZNE 22J 33 EKSPLOATACJA ŚMIGŁOWCÓW
22J 74 OBSŁUGA TECHNICZNA ŚMIGŁOWCÓW
22J 37 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ NAZIEMNEJ OBSŁUGI STATKÓW POWIETRZNYCH
22J 38 EKSPLOATACJA UZBROJENIA LOTNICZEGO 22J 78 OBSŁUGA UZBROJENIA LOTNICZEGO
22J 40 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ AWIONIKI 22J 80 OBSŁUGA URZĄDZEŃ AWIONIKI
22J 41 EKSPLOATACJA LOTNICZYCH ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH 22J 81 OBSŁUGA LOTNICZYCH ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH
22J 42 EKSPLOATACJA STATKÓW POWIETRZNYCH 22J 82 OBSŁUGA TECHNICZNA SAMOLOTÓW
22J 83 OBSŁUGA URZĄDZEŃ NAZIEMNEJ OBSŁUGI STATKÓW POWIETRZNYCH
22J 84 OBSŁUGA TECHNICZNA STATKÓW POWIETRZNYCH
K - grupa osobowa odzyskiwania personelu
22K 01 ODZYSKIWANIE PERSONELU 22K 21 POSZUKIWANIE I RATOWNICTWO 22K 61 POSZUKIWANIE I RATOWNICTWO
22K 22 PRZYGOTOWANIE PERSONELU NARAŻONEGO NA IZOLACJĘ 22K 62 PRZYGOTOWANIE PERSONELU NARAŻONEGO NA IZOLACJĘ
24 - KORPUS OSOBOWY MARYNARKI WOJENNEJ
A - grupa osobowa sztabowa
specjalności
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
24A 01 OGÓLNA
24A 02 ORGANIZACYJNO-UZUPEŁNIENIOWA I MOBILIZACYJNA
24A 03 OPERACYJNA
24A 04 SZKOLENIOWA
B - grupa osobowa pokładowa
24B 01 OGÓLNA 24B 21 OGÓLNA 24B 61 OBSŁUGA URZĄDZEŃ POKŁADOWYCH
24B 02 OKRĘTY PODWODNE 24B 22 BOSMAN OKRĘTOWY 24B 62 OBSŁUGA URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH
24B 03 OKRĘTY NAWODNE 24B 23 OKRĘTY NAWODNE
24B 04 OKRĘTY POMOCNICZE, BAZOWE ŚRODKI PŁYWAJĄCE I JACHTY 24B 24 OKRĘTY PODWODNE
24B 05 TRANSPORT MORSKI 24B 25 OKRĘTY POMOCNICZE, BAZOWE ŚRODKI PŁYWAJĄCE I JACHTY
C - grupa osobowa broni rakietowej, artylerii, broni podwodnej i hydroakustyki
24C 01 OGÓLNA 24C 21 EKSPLOATACJA ARTYLERII OKRĘTOWEJ 24C 61 OBSŁUGA I NAPRAWA ARTYLERII OKRĘTOWEJ MAŁEGO KALIBRU
24C 02 ARTYLERIA 24C 22 EKSPLOATACJA MIN, TRAŁÓW I BOMB GŁĘBINOWYCH 24C 62 OBSŁUGA I NAPRAWA ARTYLERII OKRĘTOWEJ ŚREDNIEGO KALIBRU
24C 03 BROŃ MlNOWO-TRAŁOWA 24C 23 EKSPLOATACJA PRZYRZĄDÓW KIEROWANIA STRZELANIEM 24C 63 OBSŁUGA KOMORY AMUNICYJNEJ
24C 04 BROŃ PODWODNA 24C 24 EKSPLOATACJA TORPED I OKRĘTOWYCH WYRZUTNI TORPEDOWYCH 24C 64 OBSŁUGA MIN, TRAŁÓW I BOMB GŁĘBINOWYCH
24C 05 BROŃ RAKIETOWA 24C 25 EKSPLOATACJA WYRZUTNI I RAKIET W-W 24C 65 OBSŁUGA PRZYRZĄDÓW KIEROWANIA STRZELANIEM
24C 06 EKSPLOATACJA SYSTEMÓW RAKIETOWYCH 24C 26 EKSPLOATACJA WYRZUTNI I RAKIET W-P 24C 66 OBSŁUGA TORPED I OKRĘTOWYCH WYRZUTNI TORPEDOWYCH
24C 27 EKSPLOATACJA RAKIET W-W 24C 67 OBSŁUGA WYRZUTNI I RAKIET W-W
24C 28 EKSPLOATACJA RAKIET W-P 24C 68 OBSŁUGA WYRZUTNI I RAKIET W-P
24C 29 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ HYDROAKUSTYCZNYCH 24C 69 OBSŁUGA URZĄDZEŃ HYDROAKUSTYCZNYCH
24C 30 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ZAKŁÓCEŃ 24C 70 OBSŁUGA URZĄDZEŃ ZAKŁÓCEŃ
24C 31 EKSPLOATACJA SYSTEMÓW RAKIETOWYCH Z-W 24C 71 OBSŁUGA RAKI ET W-W
24C 32 STERNIK ŁODZI BOJOWYCH 24C 72 OBSŁUGA RAKI ET W-P
24C 73 OBSŁUGA SYSTEMÓW RAKIETOWYCH Z-W
24C 74 STERNIK ŁODZI BOJOWYCH
24C 75 OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH BRZEGOWYCH
24C 76 OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH OKRĘTOWYCH
24C 77 OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH OKRĘTOWYCH KIEROWANIA STRZELANIEM
D - grupa osobowa nawigacyjna i hydrograficzna
24D 01 OGÓLNA 24D 21 HYDROLOGIA MORSKA 24D 61 OBSŁUGA OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH
24D 02 HYDROLOGIA MORSKA 24D 22 EKSPLOATACJA OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ HYDROGRAFICZNYCH 24D 62 OBSŁUGA OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ HYDROGRAFICZNYCH
24D 23 EKSPLOATACJA OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH 24D 63 OBSŁUGA OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ HYDROMETEOROLOGICZNYCH
24D 24 EKSPLOATACJA OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ HYDROMETEOROLOGICZNYCH
E - grupa osobowa ratownictwa morskiego
24E 01 OGÓLNA 24E 21 EKSPLOATACJA ŁODZI RATOWNICZEJ 24E 61 OBSŁUGA URZĄDZEŃ RATOWNICZYCH
24E 02 DZIAŁANIA RATOWNICZE 24E 22 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU NURKOWEGO 24E 62 OBSŁUGA ŁODZI RATOWNICZEJ
24E 03 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ NURKOWYCH 24E 23 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ RATOWNICZYCH 24E 63 OBSŁUGA POJAZDU PODWODNEGO TYPU ROV
24E 04 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ RATOWNICZYCH 24E 24 EKSPLOATACJA POJAZDU PODWODNEGO TYPU ROV 24E 64 OBSŁUGA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU NURKOWEGO
24E 25 EKSPLOATACJA SYSTEMU SPORZĄDZANIA MIESZANIN ODDECHOWYCH 24E 65 OBSŁUGA SYSTEMU SPORZĄDZANIA MIESZANIN ODDECHOWYCH
24E 26 EKSPLOATACJA KOMORY DEKOMPRESYJNEJ 24E 66 OBSŁUGA DZWONU NURKOWEGO
24E 67 OBSŁUGA KOMORY DEKOMPRESYJNEJ
F - grupa osobowa działań nurkowych
24F 01 NURKOWE DZIAŁANIA INŻYNIERYJNE 24F 21 NURKOWE DZIAŁANIA INŻYNIERYJNE 24F 61 NURKOWE DZIAŁANIA INŻYNIERYJNE
24F 02 NURKOWE DZIAŁANIA MINERSKIE 24F 22 NURKOWE DZIAŁANIA MINERSKIE 24F 62 NURKOWE DZIAŁANIA MINERSKIE
24F 03 NURKOWE DZIAŁANIA BOJOWE 24F 23 NURKOWE DZIAŁANIA BOJOWE 24F 63 NURKOWE DZIAŁANIA BOJOWE
24F 04 NURKOWE DZIAŁANIA RATOWNICZE 24F 24 NURKOWE DZIAŁANIA RATOWNICZE 24F 64 NURKOWE DZIAŁANIA RATOWNICZE
T - grupa osobowa techniczna
24T 01 OGÓLNA 24T 21 OGÓLNA 24T 61 OBSŁUGA KOTŁÓW I MECHANIZMÓW PAROWYCH
24T 02 EKSPLOATACJA OKRĘTOWYCH SYSTEMÓW NAPĘDOWYCH 24T 22 EKSPLOATACJA KOTŁÓW I MECHANIZMÓW PAROWYCH 24T 62 OBSŁUGA TECHNICZNA SILNIKÓW SPALINOWYCH
24T 03 EKSPLOATACJA SPRZĘTU OBRONY BIERNEJ OKRĘTU 24T 23 EKSPLOATACJA SILNIKÓW SPALINOWYCH 24T 63 OBSŁUGA SYSTEMÓW WODNO-PALIWOWYCH I POWIETRZNYCH
24T 04 EKSPLOATACJA SPRZĘTU I UZBROJENIA MORSKIEGO 24T 24 EKSPLOATACJA SPRZĘTU NAWIGACYJNEGO 24T 64 OBSŁUGA TURBIN GAZOWYCH
24T 05 EKSPLOATACJA SYSTEMÓW DEMAGNETYZACYJNYCH 24T 25 EKSPLOATACJA SYSTEMÓW WODNO-PALIWOWYCH I POWIETRZNYCH 24T 65 OBSŁUGA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
24T 06 EKSPLOATACJA SYSTEMÓW OGÓLNOOKRĘTOWYCH 24T 26 EKSPLOATACJA TURBIN GAZOWYCH 24T 66 OBSŁUGA URZĄDZEŃ ELEKTROTECHNICZNYCH
24T 07 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ OBRONY PRZECIWAWARYJNEJ 24T 27 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ DEMAGNETYZACYJNYCH 24T 67 OBSŁUGA URZĄDZEŃ DEMAGNETYZACYJNYCH
24T 28 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 24T 68 OBSŁUGA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU OBRONY PRZECIWAWARYJNEJ
24T 29 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROTECHNICZNYCH 24T 69 OBSŁUGA SYSTEMÓW RAKIETOWYCH Z-W
24T 30 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ PORTOWYCH
24T 31 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ TECHNICZNO-OKRĘTOWYCH
24T 32 EKSPLOATACJA SPRZĘTU HYDROGRAFICZNEGO
24T 33 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ 1 SPRZĘTU OBRONY PRZECIWAWARYJNEJ
24T 34 EKSPLOATACJA SYSTEMÓW RAKIETOWYCH Z-W
26 - KORPUS OSOBOWY WOJSK SPECJALNYCH
A - grupa osobowa sztabowa
specjalności
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
26A 01 OGÓLNA
26A 02 ORGANIZACYJNO-UZUPEŁNIENIOWA I MOBILIZACYJNA
26A 03 OPERACYJNA
26A 04 SZKOLENIOWA
B - grupa osobowa lądowych działań specjalnych
26B 01 OGÓLNA 26B 21 OGÓLNA 26B 61 OPERACJE SPECJALNE
26B 02 OPERACJE SPECJALNE 26B 22 OPERACJE SPECJALNE 26B 62 OPERACJE PRZECIWTERRORYSTYCZNE
26B 03 OPERACJE PRZECIWTERRORYSTYCZNE 26B 23 OPERACJE PRZECIWTERRORYSTYCZNE 26B 63 PŁETWONUREK BOJOWY OPERACJI SPECJALNYCH
26B 04 NURKOWE DZIAŁANIA BOJOWE 26B 24 PŁETWONUREK BOJOWY OPERACJI SPECJALNYCH 26B 64 SNAJPER
26B 25 SNAJPER 26B 65 STERNIK ŁODZI BOJOWEJ OPERACJI SPECJALNYCH
26B 26 STERNIK ŁODZI BOJOWEJ OPERACJI SPECJALNYCH
26B 27 OBSERWATOR
C - grupa osobowa morskich działań specjalnych
26C 01 OGÓLNA 26C 21 OGÓLNA 26C 61 MORSKIE DZIAŁANIA SPECJALNE
26C 02 MORSKIE DZIAŁANIA SPECJALNE 26C 22 MORSKIE DZIAŁANIA SPECJALNE 26C 62 MORSKIE OPERACJE PRZECIWTERRORYSTYCZNE
26C 03 MORSKIE OPERACJE PRZECIWTERRORYSTYCZNE 26C 23 MORSKIE OPERACJE PRZECIWTERRORYSTYCZNE 26C 63 STERNIK ŁODZI BOJOWEJ OPERACJI SPECJALNYCH
26C 04 PŁETWONUREK BOJOWY OPERACJI SPECJALNYCH 26C 24 STERNIK ŁODZI BOJOWEJ OPERACJI SPECJALNYCH 26C 64 PŁETWONUREK BOJOWY OPERACJI SPECJALNYCH
26C 25 PŁETWONUREK BOJOWY OPERACJI SPECJALNYCH 26C 65 SNAJPER
26C 26 SNAJPER
D - grupa osobowa wsparcia i zabezpieczenia działań specjalnych
26D 01 OGÓLNA 26D 21 OGÓLNA 26D 61 ZABEZPIECZENIE OPERACJI PRZECIWTERRORYSTYCZNYCH
26D 02 ZABEZPIECZENIE BYTOWANIA 1 PRZETRWANIA W OPERACJACH SPECJALNYCH 26D 22 ZABEZPIECZENIE BYTOWANIA 1 PRZETRWANIA W OPERACJACH SPECJALNYCH 26D 62 ZABEZPIECZENIE OPERACJI SPECJALNYCH
26D 03 ZABEZPIECZENIE EOD OPERACJI SPECJALNYCH 26D 23 ZABEZPIECZENIE EOD OPERACJI SPECJALNYCH 26D 63 ZABEZPIECZENIE OPBMR OPERACJI SPECJALNYCH
26D 04 ZABEZPIECZENIE IED OPERACJI SPECJALNYCH 26D 24 ZABEZPIECZENIE IED OPERACJI SPECJALNYCH
26D 05 ZABEZPIECZENIE OPERACJI PRZECIWTERRORYSTYCZNYCH 26D 25 ZABEZPIECZENIE PIROTECHNICZNE
26D 06 ZABEZPIECZENIE OPERACJI SPECJALNYCH 26D 26 ZABEZPIECZENIE OPERACJI PRZECIWTERRORYSTYCZNYCH
26D 07 INSTRUKTOR WALKI W BLISKIM KONTAKCIE OPERACJI SPECJALNYCH 26D 27 ZABEZPIECZENIE OPERACJI SPECJALNYCH
26D 08 TECHNIKI WYSOKOGÓRSKIE W OPERACJACH SPECJALNYCH 26D 28 INSTRUKTOR WALKI W BLISKIM KONTAKCIE OPERACJI SPECJALNYCH
26D 09 ZABEZPIECZENIE OPBMR OPERACJI SPECJALNYCH 26D 29 TECHNIKI WYSOKOGÓRSKIE W OPERACJACH SPECJALNYCH
26D 30 ZABEZPIECZENIE OPBMR OPERACJI SPECJALNYCH
27 - KORPUS OSOBOWY WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ
A - grupa osobowa sztabowa
specjalności
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
27A 01 OGÓLNA
27A 02 ORGANIZACYJNO-UZUPEŁNIENIOWA I MOBILIZACYJNA
27A 03 OPERACYJNA
27A 04 SZKOLENIOWA
27A 05 WSPÓŁPRACA CYWILNO-WOJSKOWA
B - grupa osobowa lekkiej piechoty
27B 01 OGÓLNA 27B 21 OGÓLNA 27B 61 LEKKA PIECHOTA
27B 22 LEKKA PIECHOTA 27B 62 STRZELEC WYBOROWY LEKKIEJ PIECHOTY
27B 23 STRZELEC WYBOROWY LEKKIEJ PIECHOTY
C - grupa osobowa bezzałogowych statków powietrznych - amunicji krążącej
27C 01 OGÓLNA 27C 21 OGÓLNA 27C 61 OPERATOR BSP - AMUNICJI KRĄŻĄCEJ
27C 22 OPERATOR BSP - AMUNICJI KRĄŻĄCEJ 27C 62 EKSPLOATACJA BSP-AMUNICJI KRĄŻĄCEJ
28 - KORPUS OSOBOWY ŁĄCZNOŚCI 1 INFORMATYKI
A - grupa osobowa sztabowa
specjalności
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
28A 01 OGÓLNA
28A 02 OPERACYJNA
28A 03 SZKOLENIOWA
B - grupa osobowa eksploatacji systemów łączności
28B 01 OGÓLNA 28B 21 OGÓLNA 28B 61 BUDOWA I OBSŁUGA POLOWYCH SIECI KABLOWYCH
28B 62 OBSŁUGA URZĄDZEŃ ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMÓW DOWODZENIA I KIEROWANIA
ŚRODKAMI WALKI
28B 03 MOBILNE SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI 28B 23 BUDOWA I OBSŁUGA POLOWYCH SIECI KABLOWYCH 28B 63 OBSŁUGA URZĄDZEŃ I CENTRAL TELEFONICZNYCH
28B 04 STACJONARNE SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI 28B 64 OBSŁUGA WOJSKOWEJ POCZTY POLOWEJ
28B 05 ZARZĄDZANIE CZĘSTOTLIWOŚCIAMI 28B 25 OBSŁUGA APARATOWNI I URZĄDZEŃ ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMÓW DOWODZENIA I KIEROWANIA ŚRODKAMI WALKI 28B 65 OBSŁUGA RADIOSTACJI MAŁEJ MOCY
28B 06 ORGANIZACJA SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI 28B 26 OBSŁUGA URZĄDZEŃ RADIOWYCH 28B 66 OBSŁUGA RADIOSTACJI ŚREDNIEJ MOCY
28B 07 PROJEKTOWANIE I BUDOWA SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI 28B 27 OBSŁUGA URZĄDZEŃ I CENTRAL TELEFONICZNYCH 28B 67 OBSŁUGA RADIOSTACJI DUŻEJ MOCY
28B 08 KIEROWANIE WDRAŻANIEM I EKSPLOATACJĄ SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI 28B 28 OBSŁUGA WOJSKOWEJ POCZTY POLOWEJ 28B 68 OBSŁUGA URZĄDZEŃ ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ
28B 09 PROJEKTOWANIE I ZARZĄDZANIE SIECIAMI TAKTYCZNYCH SYSTEMÓW TRANSMISJI DANYCH 28B 29 OBSŁUGA RADIOSTACJI LOTNICZEJ 28B 69 OBSŁUGA URZĄDZEŃ RADIOLINIOWYCH I TROPOSFERYCZNYCH
28B 30 OBSŁUGA RADIOSTACJI OKRĘTOWEJ 28B 70 OBSŁUGA URZĄDZEŃ ZASILAJĄCYCH
28B 31 OBSŁUGA RADIOSTACJI POLA WALKI 28B 71 OBSŁUGA URZĄDZEŃ ŁADOWANIA AKUMULATORÓW
28B 32 OBSŁUGA URZĄDZEŃ I APARATOWNI KOMUTACYJNYCH 28B 72 OBSŁUGA URZĄDZEŃ WOZU DOWODZENIA
28B 33 OBSŁUGA URZĄDZEŃ I APARATOWNI TRANSMISYJNYCH 28B 73 OBSŁUGA URZĄDZEŃ KOMUTACYJNYCH
28B 34 OBSŁUGA STACJI I URZĄDZEŃ ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ 28B 74 OBSŁUGA URZĄDZEŃ APARATOWNI KOMUTACYJNYCH
28B 35 OBSŁUGA STACJI I URZĄDZEŃ RADIOLINIOWYCH I TROPOSFERYCZNYCH 28B 75 OBSŁUGA URZĄDZEŃ TRANSMISYJNYCH
28B 36 OBSŁUGA STACJI I URZĄDZEŃ ZASILAJĄCYCH I ŁADOWANIA AKUMULATORÓW 28B 76 OBSŁUGA URZĄDZEŃ APARATOWNI TRANSMISYJNYCH
28B 77 OBSŁUGA URZĄDZEŃ APARATOWNI TELEINFORMATYCZNYCH
28B 38 OBSŁUGA WOZÓW DOWODZENIA 28B 78 OBSŁUGA URZĄDZEŃ APARATOWNI RADIODOSTĘPU
28B 39 OBSŁUGA APARATOWNI TELEINFORMATYCZNYCH 28B 79 OBSŁUGA URZĄDZEŃ APARATOWNI ZARZĄDZANIA
28B 40 OBSŁUGA URZĄDZEŃ KOMUTACYJNYCH I TRANSMISYJNYCH 28B 80 ADMINISTROWANIE I EKSPLOATACJA POLOWEJ INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ I KOMPUTEROWEJ
28B 41 OBSŁUGA APARATOWNI RADIODOSTĘPU
28B 42 OBSŁUGA APARATOWNI ZARZĄDZANIA
28B 43 OBSŁUGA URZĄDZEŃ WIDEOKONFERENCYJNYCH
28B 44 OBSŁUGA TELEFONICZNYCH SIECI ABONENCKICH
28B 45 ZARZĄDZANIE CZĘSTOTLIWOŚCIAMI
28B 46 ZARZĄDZANIE SIECIAMI TAKTYCZNYCH SYSTEMÓW TRANSMISJI DANYCH
C - grupa osobowa projektowo-programowa informatyki
28C 01 OGÓLNA 28C 21 APLIKACYJNE TESTOWANIE BAZ DANYCH
28C 02 ANALIZA PROCESOWA 28C 22 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRACY SZTABOWO-BIUROWEJ
28C 03 BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I OPROGRAMOWANIA 28C 23 PROJEKTOWANIE I KONFIGUROWANIE LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH
28C 04 GRAFIKA I SYSTEMY MULTIMEDIALNE 28C 24 PROJEKTOWANIE OPROGRAMOWANIA I BAZ DANYCH
28C 05 INŻYNIERIA SYSTEMÓW I OPROGRAMOWANIA 28C 25 TESTOWANIE FUNKCJONOWANIA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ ICH OPROGRAMOWANIA
28C 06 KIEROWANIE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI 28C 26 TESTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
28C 07 NORMALIZACJA I STANDARYZACJA PROJEKTOWA 28C 27 BUDOWA I MODYFIKOWANIE STRON WWW I DANYCH MULTIMEDIALNYCH
28C 08 PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH
28C 09 PROJEKTOWANIE SIECI KOMPUTEROWYCH I SYSTEMÓW OPERACYJNYCH
28C 10 PROJEKTOWANIE INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
28C 11 SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI
28C 12 SYMULACJA KOMPUTEROWA
28C 15 INTERNET RZECZY
28C 16 PROJEKTOWANIE MOBILNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
28C 17 ANALIZA SYSTEMOWA
28C 18 ANALIZA DANYCH (BIG DATA)
D - grupa osobowa eksploatacji systemów informatycznych
28D 01 OGÓLNA 28D 21 OGÓLNA 28D 61 OBSŁUGA TECHNICZNA LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH
28D 02 ADMINISTROWANIE PORTALAMI INFORMACYJNYMI 28D 22 ADMINISTROWANIE OBIEKTOWYMI BAZAMI DANYCH 28D 62 OBSŁUGA APARATOWNI INFORMATYCZNEJ
28D 03 ANALIZA SYSTEMOWA 28D 23 ADMINISTROWANIE PORTALAMI INFORMACYJNYMI 28D 63 ROZWIJANIE LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH
28D 04 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 28D 24 ADMINISTROWANIE OBIEKTOWYMI SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI
28D 05 INŻYNIERIA SYSTEMÓW 28D 25 ARCHIWIZOWANIE I ODTWARZANIE BAZ DANYCH
28D 06 KIEROWANIE I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INFORMATYCZNYMI 28D 26 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
28D 07 KIEROWANIE WDRAŻANIEM I EKSPLOATACJĄ SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH 28D 27 DOKUMENTOWANIE UŻYTKOWANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I SIECI KOMPUTEROWYCH
28D 08 NORMALIZACJA I STANDARYZACJA SYSTEMOWA 28D 28 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW IDENTYFIKACJI BOJOWEJ
28D 09 SYSTEMY I URZĄDZENIA IDENTYFIKACJI BOJOWEJ 28D 29 EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY KOMPUTEROWEJ
28D 10 UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ 28D 30 EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
28D 11 ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE SIECIAMI TELEINFORMATYCZNYMI 28D 31 ZABEZPIECZENIE INFORMATYCZNE PRACY DOWÓDZTWA/SZTABU, ĆWICZEŃ I TRENINGÓW SZTABOWYCH
28D 12 ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI ORAZ BAZAMI DANYCH 28D 32 ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO
28D 13 ZAUTOMATYZOWANE SYSTEMY DOWODZENIA I KIEROWANIA ŚRODKAMI WALKI 28D 33 ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE LOKALNYMI SIECIAMI KOMPUTEROWYMI
28D 14 WDRAŻANIE I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW MONITOROWANIA I POŁOŻENIA WOJSK WŁASNYCH 28D 34 ZABEZPIECZENIE INFORMATYCZNE PRACY ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMÓW DOWODZENIA I KIEROWANIA ŚRODKAMI WALKI
28D 35 OBSŁUGA APARATOWNI INFORMATYCZNEJ
28D 36 OBSŁUGA URZĄDZEŃ MONITOROWANIA I POŁOŻENIA WOJSK WŁASNYCH
28D 37 ROZWIJANIE I EKSPLOATACJA MOBILNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH
T - grupa osobowa techniczna
28T 01 OGÓLNA 28T 21 OGÓLNA 28T 61 NAPRAWA KABLI I OSPRZĘTU KABLOWEGO
28T 02 LOGISTYCZNE ZABEZPIECZENIE SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI 28T 22 ZABEZPIECZENIE SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO 28T 62 NAPRAWA NAMIERNIKÓW RADIOWYCH
28T 03 EKSPLOATACJA TAKTYCZNYCH SYSTEMÓW TRANSMISJI DANYCH 28T 23 ZABEZPIECZENIE SPRZĘTU RADIOWEGO I RADIOLINIOWEGO 28T 63 NAPRAWA SPRZĘTU RADIOLINIOWEGO
28T 04 LOGISTYCZNE ZABEZPIECZENIE TAKTYCZNYCH SYSTEMÓW TRANSMISJI DANYCH 28T 24 ZABEZPIECZENIE SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI 28T 64 NAPRAWA SPRZĘTU RADIOWEGO I RADIOTELEFONICZNEGO
28T 25 ZABEZPIECZENIE STACJI ZASILANIA I ZESPOŁÓW PRĄDOTWÓRCZYCH 28T 65 NAPRAWA URZĄDZEŃ KOMUTACYJNYCH
28T 26 ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ ZASILANIA I ŁADOWANIA AKUMULATORÓW 28T 66 NAPRAWA URZĄDZEŃ TELETRANSMISYJNYCH
28T 27 ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMÓW DOWODZENIA I KIEROWANIA ŚRODKAMI WALKI 28T 67 OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH
28T 28 ZABEZPIECZENIE SIECI KABLOWYCH I OSPRZĘTU KABLOWEGO 28T 68 OBSŁUGA TECHNICZNA STACJI ZASILANIA, AKUMULATORÓW ORAZ ZESPOŁÓW PRĄDOTWÓRCZYCH
28T 69 OBSŁUGA TECHNICZNA SIECI INFORMATYCZNYCH
28T 30 ZABEZPIECZENIE APARATOWNI TELEINFORMATYCZNYCH 28T 70 OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ APARATOWNI TELEINFORMATYCZNYCH
28T 31 ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ KOMUTACYJNYCH I TRANSMISYJNYCH 28T 71 OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ KOMUTACYJNYCH I TRANSMISYJNYCH
28T 32 ZABEZPIECZENIE APARATOWNI RADIODOSTĘPU 28T 72 OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ APARATOWNI RADIODOSTĘPU
28T 33 ZABEZPIECZENIE APARATOWNI ZARZĄDZANIA 28T 73 OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ APARATOWNI ZARZĄDZANIA
28T 34 ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ WIDEOKONFERENCYJNYCH 28T 74 OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ WIDEOKONFERENCYJNYCH
28T 35 ZABEZPIECZENIE TAKTYCZNYCH SYSTEMÓW TRANSMISJI DANYCH
29 - KORPUS OSOBOWY KRYPTOLOGII 1 CYBERBEZPIECZEŃSTWA
A - grupa osobowa kryptologii
specjalności
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
29A 01 OGÓLNA 29A 21 OGÓLNA 29A 61 OGÓLNA
B - grupa osobowa cyberbezpieczeństwa
29B 01 OGÓLNA 29B 21 OGÓLNA 29B 61 OGÓLNA
30 - KORPUS OSOBOWY ROZPOZNANIA 1 WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ
A - grupa osobowa rozpoznania ogólnego
specjalności
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
30A 01 OGÓLNA 30A 21 OGÓLNA 30A 61 OPERATOR TAKTYCZNYCH RADARÓW POLA WALKI
30A 02 OPERACJE PSYCHOLOGICZNE 30A 22 OPERACJE PSYCHOLOGICZNE 30A 62 ZWIADOWCA
30A 03 ROZPOZNANIE SPECJALNE 30A 23 ROZPOZNANIE OSOBOWE 30A 63 ROZPOZNANIE SPECJALNE
30A 04 ROZPOZNANIE OSOBOWE 30A 24 ROZPOZNANIE SPECJALNE 30A 64 ROZPOZNANIE DALEKIE
30A 05 ROZPOZNANIE DALEKIE 30A 25 ROZPOZNANIE DALEKIE 30A 65 OBSŁUGA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ OPERACJI PSYCHOLOGICZNYCH
30A 06 ROZPOZNANIE OBRAZOWE 30A 26 ROZPOZNANIE - OPERATOR BSP 30A 66 OBSŁUGA URZĄDZEŃ ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO
30A 07 ROZPOZNANIE POWIETRZNE 30A 27 ROZPOZNANIE SPECJALNE - OPERATOR OBRAZOWYCH ŚRODKÓW ROZPOZNANIA 30A 67 OBSŁUGA BSP
30A 08 ROZPOZNANIE MORSKIE 30A 28 INTERPRETACJA I OPRACOWYWANIE WYNIKÓW POWIETRZNEGO ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO
30A 29 OBSŁUGA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO
B - grupa osobowa rozpoznania i zakłóceń elektronicznych
30B 01 OGÓLNA 30B 21 OGÓLNA 30B 61 OBSŁUGA NAMIERNIKA RADIOWEGO KF
30B 02 SYSTEMY ROZPOZNANIA I ZAKŁÓCEŃ RADIOWYCH 30B 22 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ROZPOZNANIA RADIOWEGO 30B 62 OBSŁUGA NAMIERNIKA RADIOWEGO UKF
30B 03 SYSTEMY ROZPOZNANIA I ZAKŁÓCEŃ RADIOLOKACYJNYCH 30B 23 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ NAMIERZANIA RADIOWEGO 30B 63 OBSŁUGA ROZPOZNAWCZEGO URZĄDZENIA PRZECHWYTU SYGNAŁÓW RADIOTELEFONICZNYCH
30B 04 SYSTEMY ROZPOZNANIA ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ 30B 24 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ZAKŁÓCANIA RADIOWEGO 30B 64 OBSŁUGA ROZPOZNAWCZEGO URZĄDZENIA PRZECHWYTU SYGNAŁÓW RADIOTELEGRAFICZNYCH
30B 25 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ROZPOZNANIA SYSTEMÓW RADIOLOKACYJNYCH 30B 65 OBSŁUGA ROZPOZNAWCZEGO URZĄDZENIA PRZECHWYTU SYGNAŁÓW RADIOTELEFONICZNYCH ZAKRESU KF I RADIODALEKOPISOWYCH
30B 26 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ZAKŁÓCANIA RADIOLOKACYJNEGO 30B 66 OBSŁUGA STACJI ZAKŁÓCEŃ RADIOWYCH KF
30B 27 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ROZPOZNANIA ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ 30B 67 OBSŁUGA STACJI ZAKŁÓCEŃ RADIOWYCH UKF
30B 28 ANALIZA TECHNICZNA SYGNAŁÓW 30B 68 OBSŁUGA URZĄDZEŃ ROZPOZNANIA SYSTEMÓW RADIOLOKACYJNYCH
30B 29 INTERPRETACJA I OPRACOWYWANIE WYNIKÓW ROZPOZNANIA ELEKTRONICZNEGO 30B 69 OBSŁUGA STACJI ZAKŁÓCEŃ RADIOLOKACYJNYCH
30B 70 OBSŁUGA ROZPOZNAWCZEGO URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ
30B 71 OBSŁUGA URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ROZPOZNANIA I PRZECIWDZIAŁANIA
C - grupa osobowa geograficzna
30C 01 OGÓLNA 30C 21 OGÓLNA 30C 61 POMIAROWY
30C 02 GEODEZYJNA 30C 22 GEODEZYJNA 30C 62 POLIGRAFICZNA
30C 03 KARTOGRAFICZNA 30C 23 KARTOGRAFICZNA
30C 04 GEOGRAFICZNA 30C 24 GEOINFORMATYCZNA
30C 05 TOPOGRAFICZNA 30C 25 POLIGRAFICZNA
30C 06 GEOINFORMATYCZNA
30C 07 POLIGRAFICZNA
T - grupa osobowa techniczna
30Т 01 OGÓLNA 30T 21 OGÓLNA 30T 61 NAPRAWA SPRZĘTU ROZPOZNANIA I PRZECIWDZIAŁANIA ELEKTRONICZNEGO
30Т 02 INFORMATYCZNE SYSTEMY OBRÓBKI INFORMACJI ROZPOZNAWCZYCH 30T 22 EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH OPERACJI PSYCHOLOGICZNYCH 30T 62 NAPRAWA SPRZĘTU GEOGRAFICZNEGO
30Т 03 TECHNICZNE ZABEZPIECZENIE SPRZĘTU ROZPOZNANIA I ZAKŁÓCEŃ ELEKTRONICZNYCH 30T 23 EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH OPERACJI SPECJALNYCH
30Т 04 EKSPLOATACJA LOTNICZYCH SYSTEMÓW ROZPOZNANIA ZAKŁÓCEŃ 30T 24 EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH ROZPOZNANIA
30Т 05 EKSPLOATACJA SPRZĘTU GEOGRAFICZNEGO 30T 25 EKSPLOATACJA I NAPRAWA SPRZĘTU ROZPOZNANIA I ZAKŁÓCEŃ ELEKTRONICZNYCH
30T 26 EKSPLOATACJA I NAPRAWA SPRZĘTU ROZPOZNANIA ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ
30T 27 EKSPLOATACJA I NAPRAWA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ FOTOGRAFICZNYCH
30T 28 OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU GEOGRAFICZNEGO
32 - KORPUS OSOBOWY PRZECIWLOTNICZY
A - grupa osobowa artylerii przeciwlotniczej
specjalności
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
32A 01 OGÓLNA 32A 21 OGÓLNA 32A 61 ROZPOZNANIE
32A 02 ROZPOZNANIE 32A 22 ROZPOZNANIE 32A 62 OBSŁUGA DALMIERZA
32A 03 ZESTAWY ARTYLERYJSKIE 32A 23 ZESTAWY ARTYLERYJSKIE 32A 63 OBSŁUGA ARMATY PRZECIWLOTNICZEJ
32A 04 ZESTAWY ARTYLERYJSKO-RAKIETOWE 32A 24 ZESTAWY ARTYLERYJSKO-RAKIETOWE 32A 64 OBSŁUGA SAMOBIEŻNEJ ARMATY PRZECIWLOTNICZEJ
32A 65 OBSŁUGA ZESTAWU ARTYLERYJSKO-RAKIETOWEGO
32A 66 OBSŁUGA STACJI ROZPOZNANIA RADIOLOKACYJNEGO W JEDNOSTKACH ARTYLERII NAZIEMNEJ
B - grupa osobowa przeciwlotniczych zestawów rakietowych
32B 01 OGÓLNA 32B 21 ZESTAWY RAKIETOWE DUŻEGO ZASIĘGU 32B 61 OBSŁUGA PRZECIWLOTNICZEGO RAKIETOWEGO WOZU BOJOWEGO /9A33/
32B 02 ZESTAWY RAKIETOWE DUŻEGO ZASIĘGU 32B 22 ZESTAWY RAKIETOWE ŚREDNIEGO ZASIĘGU 32B 62 OBSŁUGA PRZENOŚNEGO ZESTAWU RAKIETOWEGO
32B 03 ZESTAWY RAKIETOWE ŚREDNIEGO ZASIĘGU 32B 23 ZESTAWY RAKIETOWE MAŁEGO ZASIĘGU 32B 63 OBSŁUGA SNR /125 SC/
32B 04 ZESTAWY RAKIETOWE MAŁEGO ZASIĘGU 32B 24 ZESTAWY RAKIETOWE BLISKIEGO ZASIĘGU 32B 64 OBSŁUGA SNR /1S32M/
32B 05 ZESTAWY RAKIETOWE BLISKIEGO ZASIĘGU 32B 25 PRZENOŚNE ZESTAWY RAKIETOWE 32B 65 OBSŁUGA SSWN /1S91М/
32B 06 ZESTAWY RAKIETOWE KRÓTKIEGO ZASIĘGU 32B 26 OBSŁUGA ZESPOŁÓW ZASILANIA RAKIET PRZECIWLOTNICZYCH 32B 66 OBSŁUGA WYRZUTNI RAKIET /2P24/
32B 27 OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH WYKRYWANIA I NAPROWADZANIA RAKIET 32B 67 OBSŁUGA WYRZUTNI RAKIET/2P25/
32B 28 ZESTAWY RAKIETOWE KRÓTKIEGO ZASIĘGU 32B 68 OBSŁUGA WYRZUTNI RAKIET /W-125SC/
32B 69 OBSŁUGA WYRZUTNI RAKIET BLISKIEGO ZASIĘGU
32B 70 OBSŁUGA WYRZUTNI RAKIET DUŻEGO ZASIĘGU /5P72W/
32B 71 OBSŁUGA ZESPOŁÓW ZASILANIA RAKIET PRZECIWLOTNICZYCH
32B 72 OBSŁUGA RPC
32B 73 OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH WYKRYWANIA I NAPROWADZANIA RAKIET
32B 74 OBSŁUGA ZESTAWÓW RAKIETOWYCH ŚREDNIEGO ZASIĘGU
32B 75 OBSŁUGA ZESTAWÓW RAKIETOWYCH KRÓTKIEGO ZASIĘGU
T - grupa osobowa techniczna
32T 01 OGÓLNA 32T 21 OGÓLNA 32T 61 ΜΟΝΤΑΖ RAKIET Z-P
32T 02 EKSPLOATACJA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH 32T 22 EKSPLOATACJA APARATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ RAKIET Z-P 32T 62 OBSŁUGA TECHNICZNA APARATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ RAKIET Z-P
32T 03 EKSPLOATACJA SPRZĘTU ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ 32T 23 EKSPLOATACJA DYSTRYBUTORÓW PALIWA I UTLENIACZA ORAZ URZĄDZEŃ NEUTRALIZUJĄCYCH Z-P 32T 63 OBSŁUGA TECHNICZNA DYSTRYBUTORÓW PALIWA I UTLENIACZA ORAZ URZĄDZEŃ NEUTRALIZUJĄCYCH Z-P
32T 24 EKSPLOATACJA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH 32T 64 OBSŁUGA TECHNICZNA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH BLISKIEGO ZASIĘGU
32T 25 EKSPLOATACJA SPRZĘTU ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ 32T 65 OBSŁUGA TECHNICZNA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH DUŻEGO ZASIĘGU
32T 26 EKSPLOATACJA STACJI KONTROLI I STROJENIA RAKIET Z-P 32T 66 OBSŁUGA TECHNICZNA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH ŚREDNIEGO ZASIĘGU
32T 27 MONTAŻ RAKIET Z-P 32T 67 OBSŁUGA TECHNICZNA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH MAŁEGO ZASIĘGU
32T 68 OBSŁUGA TECHNICZNA PRZYRZĄDÓW ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ
32T 69 OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ
32T 70 OBSŁUGA TECHNICZNA STACJI KONTROLI I STROJENIA RAKIET Z-P
32T 71 OBSŁUGA MAGAZYNÓW RAKIET Z-P
32T 72 OBSŁUGA TECHNICZNA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH KRÓTKIEGO ZASIĘGU
34 - KORPUS OSOBOWY INŻYNIERII WOJSKOWEJ
A - grupa osobowa saperska
specjalności
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
34A 01 OGÓLNA 34A 21 OGÓLNA 34A 61 MORSKA
34A 02 MORSKA 34A 22 MORSKA 34A 62 SAPER
34A 03 ROZPOZNANIE 34A 23 MINOWANIE 34A 63 ZWIADOWCA
34A 04 MASZYNY INŻYNIERYJNE 34A 24 EKSPLOATACJA SPRZĘTU DO MINOWANIA 34A 64 ROZMINOWANIE
34A 25 ROZMINOWANIE 34A 65 OBSŁUGA URZĄDZEŃ I POJAZDÓW DO ROZMINOWANIA
34A 26 EKSPLOATACJA SPRZĘTU DO ROZMINOWANIA 34A 66 MINOWANIE
34A 27 EKSPLOATACJA SPRZĘTU DO PRAC ZIEMNYCH 34A 67 OBSŁUGA POJAZDÓW DO MINOWANIA
34A 28 ROZPOZNANIE 34A 68 OBSŁUGA MAGAZYNU SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO I MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH
34A 29 EKSPLOATACJA MOSTU TOWARZYSZĄCEGO 34A 69 OBSŁUGA MOSTU TOWARZYSZĄCEGO NA PODWOZIU GĄSIENICOWYM
34A 30 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ DO WYDOBYWANIA I OCZYSZCZANIA WODY 34A 70 OBSŁUGA MOSTU TOWARZYSZĄCEGO NA PODWOZIU KOŁOWYM
34A 71 OBSŁUGA KOPARKI JEDNOCZERPAKOWEJ
34A 72 OBSŁUGA RÓWNIARKI I ZGARNIARKI
34A 73 OBSŁUGA SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO
34A 74 OBSŁUGA SPYCHARKI GĄSIENICOWEJ
34A 75 OBSŁUGA SPYCHARKOŁADOWARKI
34A 76 OBSŁUGA URZĄDZEŃ DO WYDOBYWANIA I OCZYSZCZANIA WODY
34A 77 OBSŁUGA MASZYN DO PRAC ZIEMNYCH
B - grupa osobowa przeprawowa
34B 01 OGÓLNA 34B 21 OGÓLNA 34B 61 OBSŁUGA KUTRA
34B 22 EKSPLOATACJA KUTRA 34B 62 OBSŁUGA PŁYWAJĄCEGO TRANSPORTERA GĄSIENICOWEGO
34B 23 EKSPLOATACJA PŁYWAJĄCEGO TRANSPORTERA GĄSIENICOWEGO 34B 63 OBSŁUGA SPRZĘTU PRZEPRAWOWEGO
34B 24 EKSPLOATACJA SPRZĘTU PRZEPRAWOWEGO 34B 64 PONTONOWA
34B 25 EKSPLOATACJA PARKU PONTONOWEGO
C - grupa osobowa drogowo-mostowa
34C 01 OGÓLNA 34C 21 OGÓLNA 34C 61 DROGOWO-MOSTOWA
34C 02 BUDOWA DRÓG I MOSTÓW 34C 22 DROGOWO-MOSTOWA 34C 62 OBSŁUGA MASZYNY INŻYNIERYJNO-DROGOWEJ
34C 23 EKSPLOATACJA SPRZĘTU DO BUDOWY DRÓG 34C 63 OBSŁUGA KAFARA I MŁOTA BEZKAFAROWEGO
34C 24 EKSPLOATACJA SPRZĘTU DO BUDOWY MOSTÓW 34C 64 OBSŁUGA TRAKA
34C 25 EKSPLOATACJA TRAKA 34C 65 OBSŁUGA MASZYN DO BUDOWY DRÓG
34C 26 BUDOWA DRÓG I MOSTÓW 34C 66 OBSŁUGA WALCA DROGOWEGO
34C 27 BUDOWNICTWO I EKSPLOATACJA OBIEKTÓW OBRONNYCH
T - grupa osobowa techniczna
34T 01 OGÓLNA 34T 21 OGÓLNA 34T 61 NAPRAWA SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO
34T 22 EKSPLOATACJA ELEKTROWNI POLOWYCH I MOBILNYCH ZESPOŁÓW SPALINOWO-ELEKTRYCZNYCH 34T 62 NAPRAWA UNIWERSALNYCH ELEKTRYCZNYCH ŹRÓDEŁ ZASILANIA I ELEKTROWNI POLOWYCH
34T 23 EKSPLOATACJA SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO 34T 63 OBSŁUGA SPRĘŻARKI
34T 24 EKSPLOATACJA SPRĘŻARKI 34T 64 OBSŁUGA ELEKTROWNI POLOWYCH I MOBILNYCH ZESPOŁÓW SPALINOWO-ELEKTRYCZNYCH
36 - KORPUS OSOBOWY OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA
A - grupa osobowa rozpoznania i likwidacji skażeń
specjalności
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
36A 01 OGÓLNA 36A 21 OGÓLNA
36A 22 LIKWIDACJA SKAŻEŃ 36A 62 OBSŁUGA SPRZĘTU DO LIKWIDACJI SKAŻEŃ
36A 23 ROZPOZNANIE I ANALIZA SKAŻEŃ 36A 63 OBSŁUGA LABORATORIUM OPBMR
36A 24 RATOWNICTWO CHEMICZNE 36A 64 OBSŁUGA SPRZĘTU RATOWNICTWA CHEMICZNEGO
36A 25 ZADYMIANIE 36A 65 OBSŁUGA SPRZĘTU ROZPOZNANIA SKAŻEŃ
36A 26 OCHRONA PRZED SKAŻENIAMI 36A 66 OBSŁUGA SYSTEMÓW OCHRONY PRZED SKAŻENIAMI
36A 67 OBSŁUGA SPRZĘTU DO PROGNOZOWANIA SKAŻEŃ
36A 68 OBSŁUGA SPRZĘTU DO ZADYMIANIA
T - grupa osobowa techniczna
36T 21 OGÓLNA 36T 61 NAPRAWA SPRZĘTU ROZPOZNANIA I ANALIZY SKAŻEŃ
36T 22 EKSPLOATACJA SPRZĘTU I ŚRODKÓW OCHRONY PRZED SKAŻENIAMI 36T 62 NAPRAWA SPRZĘTU OCHRONY PRZED SKAŻENIAMI
36T 23 EKSPLOATACJA SPRZĘTU ROZPOZNANIA I ANALIZY SKAŻEŃ 36T 63 NAPRAWA SPRZĘTU ZADYMIANIA
36T 64 NAPRAWA SPRZĘTU RATOWNICTWA CHEMICZNEGO
36T 25 OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU ZADYMIANIA 36T 65 NAPRAWA SPRZĘTU LIKWIDACJI SKAŻEŃ
36T 26 OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU RATOWNICTWA CHEMICZNEGO
36T 27 OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU LIKWIDACJI SKAŻEŃ
38 - KORPUS OSOBOWY LOGISTYKI
A - grupa osobowa ogólnologistyczna
specjalności
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
38A 01 OGÓLNA 38A 21 OGÓLNA
38A 22 PLANOWANIE LOGISTYCZNE
38A 23 GOSPODARKA I ZAOPATRYWANIE
B - grupa osobowa materiałowa
38B 01 ŚRODKI BOJOWE 38B 21 GOSPODARKA I EKSPLOATACJA W SŁUŻBIE MPS 38B 61 KUCHARZ
38B 02 ŻYWNOŚCIOWA 38B 22 GOSPODARKA I EKSPLOATACJA W SŁUŻBIE MUNDUROWEJ 38B 62 KUCHARZ OKRĘTOWY
38B 03 MUNDUROWA 38B 23 GOSPODARKA I EKSPLOATACJA W SŁUŻBIE ŻYWNOŚCIOWEJ 38B 63 OBSŁUGA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH SŁUŻBY MUNDUROWEJ
38B 04 MATERIAŁÓW PĘDNYCH I SMARÓW 38B 24 GOSPODARKA I ZAOPATRYWANIE W RAKIETOWE MATERIAŁY NAPĘDOWE 38B 64 OBSŁUGA CHŁODNI
38B 05 GOSPODARKA I ZAOPATRYWANIE 38B 25 GOSPODARKA MAGAZYNOWA ŚRODKÓW BOJOWYCH 38B 65 OBSŁUGA KUCHNI I STOŁÓWKI
38B 26 GOSPODARKA MAGAZYNOWA W SŁUŻBIE MPS 38B 66 OBSŁUGA LABORATORIUM MPS I RMN
38B 27 GOSPODARKA I EKSPLOATACJA ŚRODKÓW BOJOWYCH 38B 67 OBSŁUGA PIEKARNI
38B 28 GOSPODARKA I ZAOPATRYWANIE 38B 68 OBSŁUGA PRALNI, ŁAŹNI I ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO
38B 69 OBSŁUGA URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ
38B 70 OBSŁUGA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH I RUROCIĄGOWYCH MPS
38B 71 OBSŁUGA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH RMN
38B 72 OBSŁUGA WARSZTATU KRAWIECKIEGO
38B 73 OBSŁUGA WARSZTATU SZEWSKIEGO
38B 74 OBSŁUGA MAGAZYNU
C - grupa osobowa transportu i ruchu wojsk
38C 01 ORGANIZACJA TRANSPORTU I RUCHU WOJSK 38C 21 ORGANIZACJA PRZEŁADUNKÓW 38C 61 OBSŁUGA LOKOMOTYWY I DREZYNY SPALINOWEJ
38C 02 ORGANIZACJA PRAC PRZEŁADUNKOWYCH 38C 22 REGULACJA RUCHU 38C 62 OBSŁUGA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU PRZEŁADUNKOWEGO
38C 23 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU PRZEŁADUNKOWEGO 38C 63 REGULACJA RUCHU
38C 24 OBSŁUGA LOKOMOTYWY I DREZYNY SPALINOWEJ
D - grupa osobowa infrastruktury
38D 01 OGÓLNA 38D 21 OGÓLNA 38D 61 ELEKTRYK
38D 02 BUDOWNICTWO LĄDOWE 38D 22 EKSPLOATACJA MASZYN ORAZ SPRZĘTU TECHNICZNEGO BUDOWNICTWA 38D 62 HYDRAULIK
38D 03 BUDOWNICTWO LOTNISKOWE 38D 23 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH 38D 63 KONSERWACJA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH
38D 04 BUDOWNICTWO MORSKIE 38D 24 EKSPLOATACJA LOTNISK I OBIEKTÓW LOTNISKOWYCH 38D 64 KONSERWACJA URZĄDZEŃ I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH
38D 05 OCHRONA ŚRODOWISKA 38D 25 EKSPLOATACJA SPRZĘTU TECHNICZNEGO 38D 65 KONSERWACJA URZĄDZEŃ SANITARNYCH
38D 06 ENERGETYKA 38D 26 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI CIEPŁOWNICZYCH 38D 66 MURARZ
38D 07 TECHNICZNE UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI 38D 27 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ SANITARNYCH 38D 67 OBSŁUGA MASZYN BUDOWLANYCH
38D 08 URBANISTYKA 38D 28 OBSŁUGA ŻURAWI OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA I SPECJALISTYCZNYCH 38D 68 OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ DO UTRZYMANIA LOTNISK
38D 09 ZAKWATEROWANIE 38D 29 GOSPODARKA I ZAOPATRZENIE KWATERUNKOWE 38D 69 OBSŁUGA ŻURAWI OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA I SPECJALISTYCZNYCH
38D 30 ZAKWATEROWANIE
T - grupa osobowa techniczna
38T 01 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWA 38T 21 EKSPLOATACJA I GOSPODARKA W SŁUŻBIE CZOŁGOWO-SAMOCHODOWEJ 38T 61 KIEROWCA KAT. A
38T 02 UZBROJENIA I ELEKTRONIKI 38T 22 DIAGNOSTYKA POJAZDÓW 38T 62 KIEROWCA KAT. B
38T 03 EKSPLOATACJA UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO 38T 23 KONTROLA TECHNICZNA 38T 63 KIEROWCA KAT. B1
38T 04 DOZÓR TECHNICZNY 38T 24 INSTRUKTOR NAUKI JAZDY 38T 64 KIEROWCA KAT. C
38T 25 KIEROWCA KAT. A 38T 65 KIEROWCA KAT. C+E
38T 26 KIEROWCA KAT. C 38T 66 KIEROWCA KAT. C1
38T 27 KIEROWCA KAT. C+E 38T 67 KIEROWCA KAT. C1+E
38T 28 KIEROWCA KAT. D 38T 68 KIEROWCA KAT. D
38T 29 NADZÓR TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNY 38T 69 KIEROWCA KAT. D1
38T 30 DYSPOZYTOR 38T 70 KIEROWCA KAT. T
38T 31 EKSPLOATACJA POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH 38T 71 BLACHARZ SAMOCHODOWY
38T 32 EKSPLOATACJA POJAZDÓW KOŁOWYCH 38T 72 ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW MECHANICZNYCH
38T 33 EKSPLOATACJA I GOSPODARKA W SŁUŻBIE UZBROJENIA I ELEKTRONIKI 38T 73 LAKIERNIK POJAZDÓW MECHANICZNYCH
38T 34 EKSPLOATACJA BRONI STRZELECKIEJ 38T 74 MECHANIK POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH
38T 35 EKSPLOATACJA PRZYRZĄDÓW OPTYCZNYCH I NOKTOWIZYJNYCH 38T 75 MECHANIK POJAZDÓW KOŁOWYCH
38T 36 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ZASILAJĄCYCH 38T 76 MECHANIK SILNIKÓW SPALINOWYCH
38T 37 EKSPLOATACJA UZBROJENIA CZOŁGÓW I BOJOWYCH WOZÓW OPANCERZONYCH 38T 77 MECHANIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH
38T 38 NAPRAWA ŚRODKÓW BOJOWYCH 38T 78 MECHANIK URZĄDZEŃ HYDRAULICZNO-PNEUMATYCZNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH
38T 39 GOSPODARKA I ZAOPATRYWANIE 38T 79 MECHANIK URZĄDZEŃ POKŁADOWYCH W POJAZDACH GĄSIENICOWYCH
38T 40 OBSŁUGA MAGAZYNU 38T 80 MECHANIK URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH I PRZEŁADUNKOWYCH
38T 81 OBRÓBKA MATERIAŁÓW
38T 82 OBSŁUGA NARZĘDZIOWNI
38T 83 RUSZNIKARZ
38T 84 SPAWALNICTWO
38T 85 OBSŁUGA MAGAZYNU
40 - KORPUS OSOBOWY MEDYCZNY
A - grupa osobowa lekarzy
specjalności
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
40A 01 MEDYCYNA OGÓLNA
40A 02 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
40A 03 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA
40A 04 RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
40A 05 CHIRURGIA
40A 06 INTERNA
40A 07 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
40A 08 TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA
40A 09 MEDYCYNA PRACY
40A 10 MEDYCYNA SĄDOWA
40A 11 LEKARZ - KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
B - grupa osobowa lekarzy dentystów
40B 01 STOMATOLOGIA OGÓLNA
40B 02 CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
40B 03 CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA
40B 04 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
40B 05 ORTODONCJA
40B 06 PERIODONTOLOGIA
40B 07 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA
40B 08 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
Z ENDODONCJĄ
40B 09 ZDROWIE PUBLICZNE
C - grupa osobowa weterynarii
40C 01 WETERYNARIA OGÓLNA 40C 21 WETERYNARIA OGÓLNA 40C 61 PRZEWODNIK PSÓW SŁUŻBOWYCH
40C 22 PRZEWODNIK PSÓW SŁUŻBOWYCH 40C 62 SANITARIUSZ WETERYNARYJNY
40C 03 WETERYNARIA KLINICZNA 40C 23 SANITARIUSZ WETERYNARYJNY
40C 04 NADZÓR WETERYNARYJNY 40C 24 KYNOLOGIA
D - grupa osobowa farmaceutów
40D 01 FARMACJA OGÓLNA 40D 21 FARMACJA OGÓLNA
40D 02 FARMACJA APTECZNA
40D 03 FARMACJA KLINICZNA
40D 04 FARMACJA SZPITALNA
40D 05 FARMAKOLOGIA
40D 06 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
40D 07 TOKSYKOLOGIA
40D 08 ZDROWIE PUBLICZNE
E - grupa osobowa psychologów
40E 01 PSYCHOLOGIA KLINICZNA
40E 02 PSYCHOLOG
40E 03 PSYCHOPROFILAKTYKA
40E 04 PSYCHOTERAPIA
40E 05 TERAPIA UZALEŻNIEŃ
40E 06 PSYCHOLOGIA KRYZYSU I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
40E 07 PSYCHOLOGIA SŁUŻBY, PRACY
I TRANSPORTU
F - grupa osobowa fizykobiochemików
40F 01 ANALITYKA LABORATORYJNA 40F 21 FIZYKOTERAPIA
40F 02 BIOCHEMIA
40F 03 BIOLOGIA
40F 04 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
40F 05 FIZYKA
40F 06 FIZJOTERAPIA
G - grupa osobowa pielęgniarstwa
40G 01 PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE 40G 21 PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE
40G 02 PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI 40G 22 PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
40G 03 PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE 40G 23 PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
40G 04 PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE 40G 24 PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE
40G 05 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 40G 25 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
40G 06 HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA 40G 26 PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE
40G 07 PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE 40G 27 PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
40G 28 PIELĘGNIARSTWO W OCHRONIE ZDROWIA PRACUJĄCYCH
40G 29 PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
40G 30 PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
40G 31 PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE
40G 32 PIELĘGNIARSTWO RODZINNE
40G 33 PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE
H - grupa osobowa ratownictwa medycznego
40H 01 RATOWNIK MEDYCZNY 40H 21 RATOWNIK MEDYCZNY 40H 61 RATOWNIK
40H 22 RATOWNIK
I - grupa osobowa organizacyjno-techniczna
40I 01 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 40I 21 EKSPLOATACJA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO 40I 61 SANITARIUSZ SZPITALNY
40I 02 PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA 40I 22 ELEKTRORADIOLOGIA
40I 03 LOGISTYKA MEDYCZNA 40I 23 NADZÓR SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY
40I 04 ZDROWIE PUBLICZNE 40I 24 OBSŁUGA LABORATORIUM I PRACOWNI
40I 25 PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA
40I 26 HIGIENA STOMATOLOGICZNA
40I 27 TECHNIK STOMATOLOGII
42 - KORPUS OSOBOWY WYWIADU 1 KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO
A - grupa osobowa wywiadu wojskowego
specjalności
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
42A 01 OGÓLNA 42A 21 OGÓLNA
B - grupa osobowa kontrwywiadu wojskowego
42B 01 OGÓLNA 42B 21 OGÓLNA 42B 61 OGÓLNA
44 - KORPUS OSOBOWY ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
A - grupa osobowa dochodzeniowo-śledcza
specjalności
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
44A 01 OGÓLNA 44A 21 DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZA 44A 61 DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZA
44A 02 DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZA 44A 22 TECHNIKA KRYMINALISTYCZNA 44A 62 TECHNIKA KRYMINALISTYCZNA
44A 03 TECHNIKA KRYMINALISTYCZNA 44A 23 PRZEWODNIK PSA
B - grupa osobowa prewencji
44B 01 OGÓLNA 44B 21 OGÓLNA 44B 61 PREWENCJA
44B 02 OCHRONA OSÓB 44B 22 OCHRONA OSÓB 44B 62 OCHRONA OSÓB
44B 03 PREWENCJA 44B 23 PREWENCJA 44B 63 RUCH DROGOWY
44B 24 ROZPOZNANIE PIROTECHNICZNE
44B 25 RUCH DROGOWY
44B 26 OBSŁUGA IZB ZATRZYMAŃ
C - grupa osobowa operacyjno-rozpoznawcza
44C 01 OGÓLNA 44C 21 OGÓLNA 44C 61 OGÓLNA
D - grupa osobowa administracyjno-logistyczno-techniczna
44D 01 OGÓLNA 44D 21 OGÓLNA 44D 61 ADMINISTRACJA
44D 02 ADMINISTRACJA 44D 22 ADMINISTRACJA 44D 62 OBSŁUGA MAGAZYNU
46 - KORPUS OSOBOWY SPRAWIEDLIWOŚCI I OBSŁUGI PRAWNEJ
A - grupa osobowa sądownictwa
specjalności
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
46A 01 ASYSTENT
46A 02 SĘDZIA
B - grupa osobowa prokuratorska
46B 01 APLIKANT
46B 02 ASESOR
46B 03 PROKURATOR
C - grupa osobowa obsługi prawnej
46C 01 LEGISLATOR
46C 02 RADCA PRAWNY
46C 03 REFERENT PRAWNY
48 - KORPUS OSOBOWY DUSZPASTERSTWA
A - grupa osobowa teologiczna
specjalności
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
48A 01 OGÓLNA 48A 21 OGÓLNA
50 - KORPUS OSOBOWY FINANSOWY
A - grupa osobowa ekonomiczno-finansowa
specjalności
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
50A 01 OGÓLNOEKONOMICZNA 50A 21 OGÓLNOEKONOMICZNA
50A 02 FINANSOWA 50A 22 FINANSOWA
52 - KORPUS OSOBOWY WYCHOWAWCZY
A - grupa osobowa ogólnowychowawcza
specjalności
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
52A 01 OGÓLNA 52A 21 OGÓLNA
52A 02 PEDAGOG
52A 03 SOCJOLOG
52A 04 HISTORYK
B - grupa osobowa kulturalno-oświatowa
52B 01 OGÓLNA 52B 21 OGÓLNA 52B 61 OGÓLNA
52B 02 MENEDŻER KULTURY 52B 22 MENEDŻER KULTURY 52B 62 OPERATOR SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO
52B 23 PLASTYK
52B 24 OPERATOR SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO
52B 25 EKSPLOATACJA ROZGŁOŚNI I SPRZĘTU
ELEKTROAKUSTYCZNEGO
D - grupa osobowa orkiestr i zespołów estradowych
52D 01 OGÓLNA 52D 21 OGÓLNA 52D 61 MUZYK
52D 02 DYRYGENT 52D 22 MUZYK
52D 03 KAPELMISTRZ
54 - KORPUS OSOBOWY OGÓLNY
A - grupa osobowa zarządzania
specjalności
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
54A 01 OGÓLNA
54A 02 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
54A 03 ORGANIZACJA SIŁ ZBROJNYCH
54A 04 ORGANIZACJA WSPARCIA
54A 05 ORGANIZACJA SYSTEMU DOWODZENIA I KIEROWANIA
54A 06 PLANOWANIE STRATEGICZNE
54A 07 PLANOWANIE RZECZOWE
B - grupa osobowa kadrowa
54B 01 OGÓLNA 54B 21 OGÓLNA 54B 61 EWIDENCYJNO-STATYSTYCZNA
54B 02 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI OSOBOWYMI 54B 22 EWIDENCYJNO-STATYSTYCZNA
54B 03 LEKTOR JĘZYKA
C - grupa osobowa administracji wojskowej
54C 01 OGÓLNA 54C 21 OGÓLNA
54C 02 MOBILIZACYJNO-UZUPEŁNIENIOWA 54C 22 MOBILIZACYJNO-UZUPEŁNIENIOWA
D - grupa osobowa ochrony informacji niejawnych
54D 01 OGÓLNA 54D 21 OGÓLNA 54D 61 OBSŁUGA KANCELARII
54D 02 BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE 54D 22 BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE
54D 03 ARCHIWISTYKA 54D 23 ARCHIWISTYKA
54D 24 OBSŁUGA KANCELARII
E - grupa osobowa komunikacji społecznej
54E 01 OGÓLNA 54E 21 OGÓLNA
54E 02 DZIENNIKARSTWO
54E 03 ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ
54E 04 KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
F - grupa osobowa kultury fizycznej
54F 01 WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT 54F 21 WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT 54F 61 ZAWODNIK SPORTU KWALIFIKOWANEGO
54F 02 TRENER SPORTU KWALIFIKOWANEGO 54F 22 INSTRUKTOR SPORTU KWALIFIKOWANEGO 54F 62 OBSŁUGA OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH
54F 23 EKSPLOATACJA OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH
G - grupa osobowa ochrony przeciwpożarowej
54G 01 OGÓLNA 54G 21 OGÓLNA 54G 61 OBSŁUGA SPRZĘTU POŻARNICZEGO I TECHNICZNEGO
54G 02 PREWENCJA 54G 22 TAKTYKA
54G 03 TAKTYKA 54G 23 TECHNICZNA
54G 04 TECHNICZNA 54G 24 EKSPLOATACJA SPRZĘTU POŻARNICZEGO I TECHNICZNEGO
H - grupa osobowa metrologii
54H 01 OGÓLNA 54H 21 OGÓLNA 54H 61 NAPRAWA I KALIBRACJA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH
54H 02 TECHNICZNA 54H 22 ZABEZPIECZENIE I KALIBRACJA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH
54H 23 TECHNICZNA
99 - WSZYSTKIE KORPUSY OSOBOWE I GRUPY OSOBOWE
specjalności
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
99Z 99 STAN NIEOKREŚLONY 99Z 99 STAN NIEOKREŚLONY 99Z 99 STAN NIEOKREŚLONY

Zmiany w prawie

Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej, Sejm odrzucił stanowisko Senatu

Ustawa o służbie zagranicznej do podpisu prezydenta. Sejm odrzucił stanowisko Senatu, który uznał, że regulacji nie da się poprawić. Zgodnie z nią powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych i ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 25.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.105

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.
Data aktu: 28/12/2020
Data ogłoszenia: 15/01/2021
Data wejścia w życie: 30/01/2021