Zmiana ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

Dz.U.20.932
USTAWA
z dnia 14 maja 2020 r.
o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich
Art.  1. 

W ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 25:
a) użyte w ust. 1 i 5 w różnym przypadku wyrazy "Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych",
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych we współpracy z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może powołać, w celu aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, wojewódzkich koordynatorów wspierania kół gospodyń wiejskich.";

2) art. 25a otrzymuje brzmienie:

"Art. 25a. Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych może realizować zadania związane z promowaniem i wspieraniem kół gospodyń wiejskich oraz ich związków, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.";

3) po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:

"Art. 35a. 1. W 2020 r. koło gospodyń wiejskich może otrzymać z budżetu państwa pomoc finansową przeznaczoną na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w drodze decyzji Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek złożony przez koło gospodyń wiejskich.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego miejscowo ze względu na siedzibę koła gospodyń wiejskich, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

4. Do wydania decyzji, o której mowa w ust. 2, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może upoważnić kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła gospodyń wiejskich.

5. Organem wyższego stopnia w stosunku do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawach o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

6. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może udzielić Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotacji celowej, na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych, z przeznaczeniem na realizację pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1.

7. Do środków otrzymanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie ust. 6 nie stosuje się art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

8. Otrzymaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotację celową, o której mowa w ust. 6, uznaje się za wykorzystaną w dniu przekazania pomocy przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rachunek bankowy koła gospodyń wiejskich.

9. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, oraz jej wysokość, mając na uwadze zapewnienie wsparcia dla rozwoju społeczno--gospodarczego, w tym aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.";

4) po art. 36a dodaje się art. 36b w brzmieniu:

"Art. 36b. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową, o której mowa w art. 35a ust. 1, wynosi w 2020 r. 40 000 000 zł.

2. Pomoc w ramach środków, o których mowa w ust. 1, jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy.

3. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza na stronie podmiotowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, narastająco, do 10. dnia każdego miesiąca, według stanu za miesiąc poprzedni, informację o kwocie, na jaką zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy.

4. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza na stronie podmiotowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informację o zaprzestaniu przyjmowania wniosków.

5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego monitoruje poziom wykorzystania środków, o których mowa w ust. 1, na podstawie okresowych informacji o liczbie złożonych wniosków o przyznanie pomocy oraz kwotach wnioskowanej pomocy otrzymywanych od Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.".

Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020