Zmiana rozporządzenia w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji.

Dz.U.2020.883
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 14 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 1881) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji (Dz. U. poz. 1746) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji, przeprowadzając egzamin z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może nie stosować § 10 ust. 1, 2 i 10-12, jeżeli wykorzystywany system teleinformatyczny zapewni:

1) potwierdzenie przed egzaminem tożsamości osób przystępujących do egzaminu;

2) samodzielność pracy osób przystępujących do egzaminu.

2. W przypadku przeprowadzania egzaminu przez zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji zgodnie z ust. 1 nie stosuje się § 4 ust. 1 i 2, § 5, § 6 ust. 1 i 2, § 7, § 8 ust. 7 i 8, § 9 ust. 1 zdanie drugie, § 12 ust. 8, § 13 oraz § 14 ust. 2. Przepisy § 4 ust. 3, § 6 ust. 3-5 oraz § 9 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

3. Zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji powiadamia Komisję Nadzoru Finansowego o zamiarze przeprowadzenia egzaminu zgodnie z ust. 1, dacie odbycia egzaminu oraz imionach i nazwiskach osób odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu, nie później niż w terminie:

1) 10 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia pierwszego egzaminu zgodnie z ust. 1;

2) 3 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia kolejnego egzaminu zgodnie z ust. 1.

4. W przypadku egzaminu przeprowadzanego zgodnie z ust. 1 zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji przekazuje do Komisji Nadzoru Finansowego opis funkcjonalności systemu teleinformatycznego zapewniających spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1, oraz adres strony internetowej, przy pomocy której zamierza przeprowadzić egzamin, nie później niż w terminie 10 dni przed ustalonym terminem pierwszego egzaminu, a w przypadku późniejszych zmian w tym zakresie - nie później niż w terminie 3 dni przed kolejnym egzaminem.

5. W przypadku odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo zakończenia stanu nadzwyczajnego przed ustalonym terminem egzaminu przeprowadzanego zgodnie z ust. 1, zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji odwołuje egzamin, informując o tym niezwłocznie Komisję Nadzoru Finansowego oraz osoby mające do niego przystąpić.";

2) w § 10 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przed rozpoczęciem egzaminu przeprowadzanego zgodnie z § 8a ust. 1 zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji informuje z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego osoby przystępujące do egzaminu o:

1) warunkach organizacyjnych i sposobie przeprowadzenia egzaminu;

2) zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi;

3) sposobie informowania o wynikach egzaminu.";

3) w § 12 po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

"8a. W przypadku przeprowadzania egzaminu zgodnie z § 8a ust. 1 zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji nie później niż w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia albo uzyskania wyników egzaminu wydaje osobie, która zdała egzamin, w formie pisemnej albo elektronicznej, zaświadczenie o zdaniu egzaminu albo powiadamia osobę zainteresowaną o niezdaniu egzaminu w postaci papierowej lub, jeżeli wyrazi ona na to zgodę, na innym trwałym nośniku, wraz z informacją o uzyskanej liczbie punktów.";

4) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

"§ 13a. 1. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie egzaminu, o których mowa w § 8a ust. 3, sporządzają i podpisują protokół z egzaminu przeprowadzonego zgodnie z § 8a ust. 1.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i siedzibę zakładu ubezpieczeń albo zakładu reasekuracji;

2) datę przeprowadzenia egzaminu;

3) imiona i nazwiska osób uczestniczących w egzaminie, ich numer PESEL, a w przypadku obywateli państw obcych - numer paszportu;

4) informację o zakresie przeprowadzonego egzaminu;

5) wyniki egzaminu każdej z osób biorących udział w egzaminie.

3. Protokół, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzany w formie pisemnej albo formie elektronicznej.";

5) w § 14 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Odwołanie wnosi się w postaci papierowej lub w inny sposób przyjęty przez zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyniku egzaminu.

4. Zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni i w formie pisemnej albo elektronicznej powiadamia osobę odwołującą się o wyniku rozpatrzenia odwołania.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

Zmiany w prawie

Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.883

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji.
Data aktu: 14/05/2020
Data ogłoszenia: 18/05/2020
Data wejścia w życie: 19/05/2020