Świadectwa, dyplomy państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych.

Dz.U.2020.813
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 16 kwietnia 2020 r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych
Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa:
1) warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, w tym umieszczenie na wzorach druków znaków graficznych informujących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226);
2) tryb i sposób dokonywania sprostowań, zmiany imienia (imion) lub nazwiska oraz wydawania duplikatów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków;
3) tryb i sposób dokonywania uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą;
4) wysokość i sposób dokonywania opłat za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów państwowych oraz innych druków, a także za dokonywanie uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole artystycznej - rozumie się przez to publiczną szkołę artystyczną i niepubliczną szkołę artystyczną o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej;
2) świadectwie - rozumie się przez to odpowiednio świadectwo szkolne promocyjne, świadectwo ukończenia szkoły artystycznej lub świadectwo szkolne klasy programowo najwyższej, wydawane uczniowi, który nie ukończył szkoły artystycznej;
3) świadectwie placówki artystycznej - rozumie się przez to świadectwo semestralne placówki artystycznej i świadectwo ukończenia placówki artystycznej;
4) dyplomie - rozumie się przez to dyplom ukończenia szkoły artystycznej prowadzącej kształcenie zawodowe, w tym dyplom ukończenia szkoły artystycznej uzyskany na podstawie egzaminów eksternistycznych.
Rozdział  2

Świadectwa, dyplomy i inne druki dla szkół artystycznych i placówek artystycznych

§  3. 
1.  Informacje ogólne dotyczące wydawania przez szkoły artystyczne świadectw, dyplomów, innych druków oraz duplikatów świadectw i dyplomów oraz wydawania przez placówki artystyczne duplikatów świadectw placówki artystycznej zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.  Wykaz wzorów świadectw, dyplomów i innych druków dla szkół artystycznych oraz wzorów poddruków duplikatów dla szkół artystycznych i placówek artystycznych zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.  Wzory świadectw, dyplomów i innych druków dla szkół artystycznych oraz poddruków duplikatów dla szkół artystycznych i placówek artystycznych zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.
4.  Informacje ogólne dotyczące wydawania przez szkoły artystyczne legitymacji szkolnych, e-legitymacji szkolnych i mLegitymacji szkolnych zawiera załącznik nr 4 do rozporządzenia.
5.  Wykaz wzorów legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych oraz wizualizacji danych mLegitymacji szkolnych dla szkół artystycznych zawiera załącznik nr 5 do rozporządzenia.
6.  Wzory legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych oraz wizualizacje danych mLegitymacji szkolnych dla szkół artystycznych zawiera załącznik nr 6 do rozporządzenia.
7.  Informacje ogólne dotyczące wydawania świadectw placówek artystycznych i innych druków placówek artystycznych zawiera załącznik nr 7 do rozporządzenia.
8.  Wykaz wzorów świadectw placówek artystycznych i innych druków placówek artystycznych zawiera załącznik nr 8 do rozporządzenia.
9.  Wzory świadectw placówek artystycznych i innych druków placówek artystycznych zawiera załącznik nr 9 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  Szkoły artystyczne, z wyjątkiem szkoły policealnej muzycznej i szkoły policealnej plastycznej, zwanych dalej łącznie "artystycznymi szkołami policealnymi", wydają:
1) świadectwa szkolne promocyjne;
2) świadectwa ukończenia szkoły artystycznej;
3) świadectwa szkolne wydawane uczniowi klasy programowo najwyższej, który nie ukończył szkoły artystycznej.
2.  Szkoły artystyczne prowadzące kształcenie zawodowe:
1) wydają:
a) dyplomy ukończenia szkoły artystycznej - absolwentom tych szkół artystycznych,
b) dyplomy ukończenia szkoły artystycznej na podstawie egzaminów eksternistycznych - absolwentom tych szkół artystycznych, którzy uzyskali dyplom na podstawie egzaminów eksternistycznych,
c) indeksy:
uczniom artystycznej szkoły policealnej,
uczniom szkoły muzycznej II stopnia, szkoły sztuki tańca lub szkoły sztuki cyrkowej - na pisemny wniosek ucznia; w przypadku wydania indeksu, przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się, o ile uczeń nie wnioskuje inaczej,
osobom przystępującym do egzaminów eksternistycznych;
2) sporządzają protokoły:
a) egzaminu dyplomowego,
b) egzaminów eksternistycznych - osobom przystępującym do tych egzaminów.
3.  Szkoły artystyczne, w których przeprowadza się egzamin promocyjny i końcowy, sporządzają protokoły egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego.
4.  Szkoły artystyczne:
1) wydają:
a) legitymacje szkolne lub e-legitymacje szkolne,
b) zaświadczenia o braku możliwości wydania duplikatu świadectwa lub dyplomu;
2) sporządzają:
a) protokoły egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego,
b) arkusze ocen.
5.  Szkoła artystyczna, wydając uczniowi legitymację szkolną albo e-legitymację szkolną, może wydać dodatkowo mLegitymację szkolną, stanowiącą dokument elektroniczny przechowywany i prezentowany przy użyciu oprogramowania przeznaczonego dla urządzeń mobilnych, o którym mowa w art. 19e ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695).
6.  Placówki artystyczne wydają:
1) świadectwa placówki artystycznej;
2) zaświadczenia o braku możliwości wydania duplikatu świadectwa placówki artystycznej.
§  5.  Świadectwa, świadectwa placówek artystycznych i dyplomy wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej odpowiednio przez szkołę artystyczną lub placówkę artystyczną oraz na podstawie dokumentacji egzaminów eksternistycznych.
§  6. 
1.  Druki świadectw, świadectw placówek artystycznych, dyplomów, indeksów, legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych oraz ich duplikatów są drukami ścisłego zarachowania.
2.  Szkoła artystyczna prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły artystycznej, dyplomów, indeksów, legitymacji szkolnych, e-legitymacji szkolnych i mLegitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw ukończenia szkoły artystycznej, dyplomów, indeksów, legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych.
3.  Placówka artystyczna prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw ukończenia placówki artystycznej oraz ich duplikatów.
4.  Ewidencje, o których mowa w ust. 2 i 3, zawierają: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL ucznia albo absolwenta, numer wydanego dokumentu, datę odbioru dokumentu oraz podpis ucznia albo absolwenta lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo rodziców niepełnoletniego absolwenta, którzy odebrali dokument.
5.  W przypadkach, o których mowa w § 13 ust. 8, § 17 ust. 4, § 18 ust. 1 i § 21 ust. 5 i 6, w ewidencjach, o których mowa odpowiednio w ust. 2 i 3:
1) wpisuje się adnotację o zniszczeniu dokumentu, który podlegał zwrotowi;
2) nadaje się nowy numer wydanego dokumentu lub jego duplikatu oraz wpisuje się datę odbioru dokumentu lub jego duplikatu; ewidencja zawiera podpis ucznia albo absolwenta lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo rodziców niepełnoletniego absolwenta, którzy odebrali dokument lub jego duplikat.
§  7. 
1.  Uczeń szkoły artystycznej, po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, zależnie od wyników klasyfikacji rocznej otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.
2.  Uczeń artystycznej szkoły policealnej, po ukończeniu nauki w danym semestrze, z wyjątkiem semestru programowo najwyższego, zależnie od wyników klasyfikacji semestralnej otrzymuje wpis do indeksu potwierdzający uzyskanie albo nieuzyskanie promocji na semestr programowo wyższy.
3.  Uczeń szkoły muzycznej II stopnia, szkoły sztuki tańca i szkoły sztuki cyrkowej, po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, zależnie od wyników klasyfikacji rocznej otrzymuje odpowiednio świadectwo szkolne promocyjne lub wpis do indeksu, potwierdzające uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.
4.  Uczeń szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, który nie uzyskał promocji do klasy programowo wyższej, ale ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących otrzymał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe niż ocena niedostateczna, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla odpowiedniej klasy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego.
5.  Uczeń placówki artystycznej, po ukończeniu nauki w danym semestrze, z wyjątkiem semestru programowo najwyższego, otrzymuje świadectwo semestralne placówki artystycznej informujące o przebiegu nauki w danym semestrze.
§  8. 
1.  Po ukończeniu szkoły artystycznej absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły artystycznej.
2.  Po ukończeniu szkoły artystycznej prowadzącej kształcenie zawodowe absolwent otrzymuje dyplom, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego.
3.  Uczeń klasy szkoły artystycznej realizującej podstawę programową kształcenia ogólnego dla klasy VIII szkoły podstawowej, która w danym typie szkoły artystycznej jest klasą programowo najwyższą, który nie ukończył tej szkoły artystycznej, ale ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących otrzymał końcowe oceny klasyfikacyjne wyższe niż ocena niedostateczna, otrzymuje świadectwo szkolne potwierdzające zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
4.  Uczeń klasy szkoły artystycznej realizującej podstawę programową kształcenia ogólnego dla klasy IV liceum ogólnokształcącego, która w danym typie szkoły artystycznej jest klasą programowo najwyższą, który nie ukończył tej szkoły artystycznej, ale ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących otrzymał końcowe oceny klasyfikacyjne wyższe niż ocena niedostateczna, otrzymuje świadectwo szkolne potwierdzające zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego.
5.  Po ukończeniu placówki artystycznej uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia placówki artystycznej.
§  9. 
1.  Uczeń klasy szkoły artystycznej realizującej podstawę programową kształcenia ogólnego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej lub klas I-III liceum ogólnokształcącego, który uzyskał promocję z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
2.  Uczeń:
1) szkoły muzycznej I stopnia:
a) o sześcioletnim cyklu kształcenia, począwszy od klasy IV,
b) o czteroletnim cyklu kształcenia,
2) szkoły muzycznej II stopnia,
3) szkoły sztuki tańca,
4) szkoły sztuki cyrkowej,
5) Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim - począwszy od klasy IV,
6) Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu - począwszy od klasy IV

- który uzyskał promocję z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne, potwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

3.  Uczeń artystycznej szkoły policealnej, który uzyskał promocję z wyróżnieniem, otrzymuje wpis do indeksu potwierdzający uzyskanie promocji na semestr programowo wyższy z wyróżnieniem.
4.  Uczeń, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. c tiret drugie, który uzyskał promocję z wyróżnieniem, otrzymuje odpowiednio wpis do indeksu lub świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
5.  Absolwent, który ukończył szkołę artystyczną z wyróżnieniem, otrzymuje odpowiednio świadectwo ukończenia szkoły artystycznej z wyróżnieniem albo dyplom ukończenia szkoły artystycznej z wyróżnieniem, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego.
§  10. 
1.  Na świadectwie ukończenia szkoły artystycznej, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
2.  Na świadectwie, o którym mowa w § 8 ust. 3 i 4, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej kształcenia ogólnego wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne ogólnokształcące i końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć, a w części dotyczącej wyników klasyfikacji rocznej kształcenia artystycznego wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne artystyczne, na które uczeń uczęszczał w klasie programowo najwyższej, i roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
3.  Na świadectwie ukończenia placówki artystycznej, w części dotyczącej informacji o przebiegu kształcenia, umieszcza się informację o przebiegu nauki w semestrze programowo najwyższym oraz w semestrach programowo niższych.
§  11. 
1.  Na dyplomie, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć oraz oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego.
2.  Na dyplomie ukończenia artystycznej szkoły policealnej wpisuje się oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego.
3.  W przypadku, o którym mowa w art. 45 ust. 11c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo oświatowe", na dyplomie w miejscu przeznaczonym na wpisanie tytułu zawodowego wpisuje się nazwę zawodu i informację "(Zawód nieokreślony w klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego, w którym nauczanie było realizowane jako eksperyment pedagogiczny na podstawie zgody wyrażonej w decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia ....; znak ....)".
§  12. 
1.  Na dyplomie uzyskanym na podstawie egzaminów eksternistycznych, w części dotyczącej wyników egzaminów, wpisuje się oceny z egzaminów z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych objętych ramowym planem nauczania dla danego typu szkoły artystycznej oraz oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego.
2.  W przypadku artystycznej szkoły policealnej na dyplomie uzyskanym na podstawie egzaminów eksternistycznych wpisuje się wyłącznie oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego.
§  13. 
1.  Świadectwa, świadectwa placówek artystycznych, dyplomy i inne druki wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem maszynowym lub ręcznym lub w postaci elektronicznej, z uwzględnieniem § 14. Świadectwa, świadectwa placówek artystycznych, dyplomy i inne druki wypełniane w postaci elektronicznej przybierają postać papierowego wydruku dokumentu utworzonego i wypełnionego pierwotnie w postaci elektronicznej.
2.  Imię (imiona) i nazwisko, miesiąc urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę lub semestr, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa, świadectwa placówki artystycznej, dyplomu lub innego druku wpisuje się wyrazami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły artystycznej lub placówki artystycznej wpisuje się w pełnym brzmieniu zgodnie z nazwą ustaloną w statucie odpowiednio szkoły artystycznej lub placówki artystycznej.
3.  Na świadectwie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne średnią rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oraz religii lub etyki, ustalonych w stopniach według skali określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą o systemie oświaty", wpisuje się liczbą arabską, zaokrąglając do dwóch miejsc po przecinku w taki sposób, że ułamkowe części stopni wynoszące mniej niż 0,005 stopnia pomija się, a ułamkowe części stopni wynoszące 0,005 stopnia i więcej podwyższa się do pełnych setnych części stopnia.
4.  Jeżeli ocena z zajęć edukacyjnych artystycznych lub z egzaminu dyplomowego składa się ze stopnia i punktów, stopień wpisuje się wyrazami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów, a liczbę punktów wpisuje się liczbą arabską.
5.  Nazwy zajęć edukacyjnych wpisuje się w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się wpisywanie nazwy zajęć edukacyjnych w dwóch wierszach, z tym że w pierwszym wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z zajęć edukacyjnych wstawia się poziomą kreskę.
6.  Jako datę wydania świadectwa, świadectwa placówki artystycznej lub dyplomu przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku świadectwa lub dyplomu wydawanego na podstawie egzaminu - datę ostatniej części egzaminu.
7.  W przypadku ucznia:
1) który przystępował do egzaminu poprawkowego lub
2) który przystępował do egzaminu klasyfikacyjnego, lub
3) który przystępował do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, lub
4) któremu ustalono roczną, a w artystycznej szkole policealnej - semestralną ocenę klasyfikacyjną w związku ze złożonymi zastrzeżeniami po zakończeniu rocznych, a w artystycznej szkole policealnej - semestralnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

- jako datę wydania świadectwa lub dyplomu przyjmuje się datę podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie wyników odpowiednio promocji albo klasyfikacji i promocji tego ucznia, a w przypadku świadectwa lub dyplomu wydawanego na podstawie egzaminu - datę ostatniej części egzaminu.

8.  Uczniowi, któremu w wyniku:
1) przeprowadzonego sprawdzianu wiadomości i umiejętności podwyższono roczną, a w artystycznej szkole policealnej - semestralną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, lub
2) głosowania komisji powołanej przez dyrektora szkoły artystycznej podwyższono roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania

- wydaje się nowe świadectwo lub dyplom za zwrotem świadectwa lub dyplomu lub ich duplikatu, wydanego poprzednio; nazwę zajęć edukacyjnych wpisuje się w sposób określony w ust. 5. Zwrócone świadectwo lub dyplom podlega niezwłocznemu zniszczeniu.

9.  W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku:
1) zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się odpowiednio "zwolniony" albo "zwolniona";
2) nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się odpowiednio "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana".
10.  W przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których wstawia się poziome kreski.
11.  Na nowo wydawanym dokumencie w przypadkach, o których mowa w ust. 8, § 17 ust. 4 i § 18 ust. 1, przyjmuje się odpowiednio datę zgodnie z ust. 6 lub 7.
12.  Świadectwo, świadectwo placówki artystycznej i dyplom opatruje się wyraźnym odciskiem pieczęci urzędowej odpowiednio szkoły artystycznej albo placówki artystycznej.
13.  Świadectwo, świadectwo placówki artystycznej i dyplom podpisują osoby wskazane na wzorach druków. Odcisk pieczęci imiennej dyrektora szkoły artystycznej, placówki artystycznej lub przewodniczącego państwowej komisji egzaminacyjnej powinien być wyraźny.
14.  Przepisy ust. 2, 4, 5, 9, 10, 12 i 13 stosuje się odpowiednio przy wypełnianiu arkuszy ocen i indeksów.
15.  Przepisy ust. 2, 12 i 13 stosuje się odpowiednio przy wypełnianiu legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych, przy czym e-legitymacji szkolnych nie opatruje się odciskami pieczęci, o których mowa w ust. 12 i 13.
§  14.  Świadectwa, świadectwa placówek artystycznych i dyplomy mogą być wypełniane w postaci elektronicznej oraz wydrukowane z pominięciem zawartych we wzorze odpowiednio świadectwa, świadectwa placówki artystycznej lub dyplomu:
1) linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL ucznia albo absolwenta, semestru, klasy, nazwy, numeru i imienia szkoły artystycznej lub placówki artystycznej, nazwy miejscowości i województwa, w którym znajduje się szkoła artystyczna lub placówka artystyczna, cyklu, kierunku, działu, wydziału, specjalności, specjalizacji, w której kształcił się uczeń lub absolwent, instrumentu, w zakresie gry na którym kształcił się uczeń lub absolwent, okresu nauczania, typu i klasy szkoły ogólnokształcącej, dla której została zrealizowana podstawa programowa kształcenia ogólnego w danej klasie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, tytułu zawodowego, numeru świadectwa, świadectwa placówki artystycznej lub dyplomu, miejscowości i daty wydania świadectwa, świadectwa placówki artystycznej lub dyplomu, średniej ocen, ocen zachowania i z religii/etyki, nazw obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocen z tych zajęć, informacji o przebiegu nauki oraz szczególnych osiągnięć ucznia albo absolwenta; w miejscu linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane;
2) linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na odcisk pieczęci i podpis dyrektora szkoły artystycznej lub placówki artystycznej oraz podpis osoby wskazanej na wzorze druku;
3) linii przerywanych w wyrazach "uczęszczał...", "został...", "ukończył...", "otrzymał...", "przystąpił..." i "zdał... "; w przypadku uczennicy lub absolwentki w miejscu linii przerywanych wpisuje się "a";
4) linii przerywanych w wyrazie "...letnim" - w miejscu linii przerywanej wpisuje się "cztero" lub "sześcio";
5) linii przerywanej w wyrazie "promocj..." i "dopuszczon..." - w miejscu linii przerywanej wpisuje się odpowiednią literę;
6) linii przerywanej przed wyrazem "otrzymał ..." oznaczającej miejsce przeznaczone na wpisanie informacji o nieuzyskaniu promocji do klasy programowo wyższej; w przypadku uzyskania promocji do klasy programowo wyższej nie drukuje się linii przerywanej;
7) linii przerywanej przed wyrazem "przystąpił ..." oznaczającej miejsce przeznaczone na wpisanie informacji o nieprzystąpieniu do egzaminu dyplomowego; w przypadku przystąpienia do egzaminu dyplomowego nie drukuje się linii przerywanej;
8) oznaczenia miejsca, w którym umieszcza się odcisk pieczęci urzędowej szkoły artystycznej lub placówki artystycznej.
§  15. 
1.  W przypadku gdy uczeń albo absolwent nie posiada numeru PESEL, na świadectwie ukończenia szkoły artystycznej, dyplomie i innych drukach oraz w ewidencjach, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3, w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do mLegitymacji szkolnej, o której mowa w § 4 ust. 5.
§  16.  Druki świadectw ukończenia szkoły artystycznej, dyplomów ukończenia szkoły artystycznej, legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych, oraz duplikaty tych dokumentów, posiadają zabezpieczenia przed fałszerstwem wymagane dla dokumentów publicznych kategorii trzeciej, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725).
§  17. 
1.  Szkoła artystyczna albo placówka artystyczna, z własnej inicjatywy albo na wniosek ucznia albo absolwenta lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo rodziców niepełnoletniego absolwenta, w treści świadectwa szkolnego promocyjnego, świadectwa semestralnego placówki artystycznej albo w indeksie dokonuje sprostowania błędu i oczywistej omyłki. Jeżeli szkoła artystyczna albo placówka artystyczna została zlikwidowana lub przekształcona, sprostowania dokonuje organ, o którym mowa w art. 89 ust. 6 i 7 lub art. 172 ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe.
2.  Sprostowania dokonuje się na podstawie odpowiedniego dokumentu przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu świadectwa szkolnego promocyjnego, świadectwa semestralnego placówki artystycznej lub indeksu należy umieścić adnotację "Dokonano sprostowania" oraz czytelny podpis dyrektora szkoły artystycznej albo placówki artystycznej lub osoby przez niego upoważnionej albo organu, o którym mowa w art. 89 ust. 6 i 7 lub art. 172 ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe, oraz datę i odcisk pieczęci urzędowej szkoły artystycznej albo placówki artystycznej albo organu, o którym mowa w art. 89 ust. 6 i 7 lub art. 172 ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe.
3.  Informację o dokonanym sprostowaniu świadectwa szkolnego promocyjnego lub indeksu umieszcza się w arkuszu ocen.
4.  Nie dokonuje się sprostowań w treści świadectw ukończenia szkoły artystycznej i ich duplikatów, świadectw ukończenia placówki artystycznej i ich duplikatów, dyplomów i ich duplikatów oraz zaświadczenia o braku możliwości wydania duplikatu świadectwa, świadectwa placówki artystycznej lub dyplomu. Świadectwo ukończenia szkoły artystycznej i jego duplikat, świadectwo ukończenia placówki artystycznej i jego duplikat, dyplom i jego duplikat lub zaświadczenie o braku możliwości wydania duplikatu świadectwa, świadectwa placówki artystycznej lub dyplomu, zawierające błędy lub omyłki podlegają wymianie za zwrotem dokumentu zawierającego błąd lub omyłkę. Zwrócony dokument podlega niezwłocznemu zniszczeniu.
§  18. 
1.  Nie dokonuje się zmiany imienia (imion) lub nazwiska absolwenta na świadectwie ukończenia szkoły artystycznej, świadectwie ukończenia placówki artystycznej lub dyplomie oraz w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę artystyczną albo placówkę artystyczną, jeżeli zmiana ta nastąpiła po ukończeniu odpowiednio szkoły artystycznej albo placówki artystycznej, chyba że zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego. W tym przypadku wydaje się świadectwo ukończenia szkoły artystycznej, świadectwo ukończenia placówki artystycznej lub dyplom na nowe imię (imiona) lub nazwisko, a jeżeli jego wydanie nie jest możliwe - duplikat świadectwa ukończenia szkoły artystycznej, świadectwa ukończenia placówki artystycznej lub dyplomu, po przedstawieniu decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego i za zwrotem świadectwa ukończenia szkoły artystycznej, świadectwa ukończenia placówki artystycznej lub dyplomu wydanego na poprzednie imię (imiona) lub nazwisko. Zwrócony dokument podlega niezwłocznemu zniszczeniu.
2.  W przypadku gdy zmiana imienia (imion) lub nazwiska ucznia nastąpiła przed dniem ukończenia szkoły artystycznej albo placówki artystycznej, zakłada się arkusz ocen na nowe imię (imiona) lub nazwisko. W pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę artystyczną albo placówkę artystyczną należy przekreślić kolorem czerwonym dotychczasowe imię (imiona) lub nazwisko i nad nim wpisać kolorem czerwonym nowe imię (imiona) lub nazwisko. Na dole strony należy umieścić adnotację "Dokonano zmiany imienia (imion) /nazwiska", datę i czytelny podpis osoby upoważnionej do podpisywania dokumentacji przebiegu nauczania. Nowe imię (imiona) lub nazwisko może być wpisane na podstawie odpisu aktu małżeństwa, decyzji administracyjnej o zmianie imienia (imion) lub nazwiska, aktualnego odpisu aktu urodzenia albo orzeczenia sądowego.
§  19. 
1.  W przypadku utraty oryginału świadectwa, świadectwa placówki artystycznej lub dyplomu uczeń lub absolwent, który otrzymał dokument, może wystąpić odpowiednio do szkoły artystycznej lub placówki artystycznej, która wydała dokument, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, świadectwa placówki artystycznej lub dyplomu.
2.  Szkoła artystyczna lub placówka artystyczna sporządza duplikat świadectwa, świadectwa placówki artystycznej lub dyplomu na podstawie odpowiednio dokumentacji przebiegu nauczania lub dokumentacji egzaminów eksternistycznych.
3.  Duplikat wydaje się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa, świadectwa placówki artystycznej lub dyplomu, z tym że duplikat świadectwa ukończenia szkoły artystycznej, świadectwa ukończenia placówki artystycznej oraz dyplomu wydaje się na poddruku duplikatu, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz "Duplikat", a na końcu dokumentu dodać wyrazy "oryginał podpisali" i wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa, świadectwa placówki artystycznej lub dyplomu, lub stwierdzić nieczytelność podpisów oraz zamieścić datę wydania duplikatu i opatrzyć odciskiem pieczęci urzędowej odpowiednio szkoły artystycznej lub placówki artystycznej. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii ucznia lub absolwenta.
4.  Jeżeli szkoła artystyczna lub placówka artystyczna posiada dokumentację przebiegu nauczania lub dokumentację egzaminów eksternistycznych, a brak jest druku świadectwa, świadectwa placówki artystycznej lub dyplomu według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału, duplikat wydaje się na poddruku duplikatu, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, na którym umieszcza się informacje zgodne z treścią oryginału świadectwa, świadectwa placówki artystycznej lub dyplomu.
5.  Na dokumencie, na podstawie którego wydano duplikat świadectwa, świadectwa placówki artystycznej lub dyplomu, należy umieścić adnotację o wydaniu duplikatu, odnotowując tożsamość ucznia lub absolwenta odbierającego duplikat, stwierdzoną na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku przesyłania duplikatu pocztą doręczenie następuje listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, które dołącza się do dokumentu lub dokumentów, na których podstawie wydano duplikat.
6.  Duplikat ma moc oryginału i może być wydany ponownie.
7.  W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły artystycznej lub placówki artystycznej duplikat świadectwa, świadectwa placówki artystycznej lub dyplomu wydaje organ, o którym mowa w art. 89 ust. 6 i 7 lub art. 172 ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe.
8.  Jeżeli brak jest dokumentacji przebiegu nauczania lub dokumentacji egzaminów eksternistycznych albo nie jest ona wystarczająca do wydania duplikatu, odtworzenie oryginału świadectwa, świadectwa placówki artystycznej lub dyplomu może nastąpić na podstawie przepisów o odtworzeniu dyplomów i świadectw ukończenia nauki, w drodze postępowania sądowego. W tym przypadku szkoła artystyczna albo placówka artystyczna albo organ właściwy do wydania duplikatu, zgodnie z ust. 7, wydaje zaświadczenie o braku możliwości wydania duplikatu świadectwa, świadectwa placówki artystycznej lub dyplomu.
9.  Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio przy sporządzaniu duplikatów innych dokumentów dotyczących przebiegu nauczania, z tym że duplikaty indeksu, legitymacji szkolnej i e-legitymacji szkolnej wydaje się z fotografią.
§  20. 
1.  Dyrektor szkoły artystycznej lub placówki artystycznej poświadcza zgodność kopii z oryginałem świadectwa, świadectwa placówki artystycznej lub innego druku.
2.  Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację "Stwierdzam zgodność z oryginałem", datę, odcisk pieczęci urzędowej szkoły artystycznej lub placówki artystycznej oraz podpis i odcisk pieczęci dyrektora odpowiednio szkoły artystycznej lub placówki artystycznej albo upoważnionej przez niego osoby.
§  21. 
1.  Uczeń przyjęty do szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne otrzymuje legitymację szkolną albo e-legitymację szkolną. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i odcisku pieczęci urzędowej szkoły artystycznej. Ważność e-legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie hologramu.
2.  Uczeń szkoły artystycznej innej niż wymieniona w ust. 1 otrzymuje legitymację szkolną na swój pisemny wniosek, a w przypadku ucznia niepełnoletniego na wniosek rodziców, jeżeli w okresie uczęszczania do tej szkoły artystycznej nie uczęszcza do innej szkoły wydającej legitymację szkolną lub e-legitymację szkolną. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym, a w przypadku artystycznej szkoły policealnej w kolejnym semestrze, przez umieszczenie daty ważności i odcisku pieczęci urzędowej szkoły artystycznej.
3.  Uczeń artystycznej szkoły policealnej może otrzymać e-legitymację szkolną na swój pisemny wniosek, jeżeli w okresie uczęszczania do tej szkoły nie uczęszcza do innej szkoły wydającej legitymację szkolną lub e-legitymację szkolną. Ważność e-legitymacji szkolnej potwierdza się w każdym kolejnym semestrze przez umieszczenie hologramu.
4.  Uczeń, o którym mowa w ust. 1, może na swój wniosek, a w przypadku ucznia niepełnoletniego na wniosek rodziców, otrzymać mLegitymację szkolną. Uczeń, o którym mowa w ust. 2 i 3, może na swój wniosek, a w przypadku ucznia niepełnoletniego na wniosek rodziców, otrzymać mLegitymację szkolną, jeżeli w okresie uczęszczania do szkoły artystycznej nie otrzymał mLegitymacji szkolnej wydanej przez inną szkołę. mLegitymacja szkolna jest ważna w okresie ważności wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej.
5.  W legitymacji szkolnej i e-legitymacji szkolnej nie dokonuje się skreśleń i poprawek. Legitymacje szkolne i e-legitymacje szkolne zawierające błędy lub omyłki podlegają wymianie za zwrotem dokumentu zawierającego błąd lub omyłkę.
6.  Szkoła artystyczna wydaje nową legitymację szkolną i e-legitymację szkolną, za zwrotem legitymacji wydanej na poprzednie imię (imiona) lub nazwisko, jeżeli zmiana imienia (imion) lub nazwiska ucznia nastąpiła na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego.
7.  Legitymacje szkolne i e-legitymacje szkolne zwrócone w przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6, podlegają niezwłocznemu zniszczeniu.
8.  Szkoła artystyczna unieważnia mLegitymację szkolną w trakcie roku szkolnego:
1) na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia, w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
2) w przypadku zmiany imienia (imion) lub nazwiska ucznia, jeżeli zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego;
3) z urzędu w przypadku:
a) utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej,
b) przejścia ucznia do innej szkoły artystycznej.
9.  mLegitymację szkolną wydaje się ponownie w przypadku:
1) potwierdzenia ważności wydanej legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej;
2) stwierdzenia w niej błędów lub omyłek;
3) unieważnienia w przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1;
4) w przypadku zmiany imienia (imion) lub nazwiska ucznia na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego.
10.  Nowe imię (imiona) lub nazwisko w przypadkach, o których mowa w ust. 6 i ust. 9 pkt 4, może być wpisane na podstawie odpisu aktu urodzenia, odpisu aktu małżeństwa, decyzji administracyjnej o zmianie imienia (imion) lub nazwiska albo orzeczenia sądowego.
11.  mLegitymacja szkolna może być wydana uczniowi, któremu nadano numer PESEL.
§  22. 
1.  Uwierzytelnienia świadectw, świadectw placówki artystycznej, dyplomów lub indeksów, wydawanych przez odpowiednio szkoły artystyczne lub placówki artystyczne, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą dokonuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2.  Uwierzytelnienie polega na poświadczeniu autentyczności podpisu i charakteru, w jakim działa osoba podpisująca świadectwo, świadectwo placówki artystycznej, dyplom lub indeks, o których mowa w ust. 1, lub osoby, która uprzednio dokonała uwierzytelnienia tego świadectwa, świadectwa placówki artystycznej, dyplomu lub indeksu, oraz tożsamości odcisku pieczęci albo stempla, którym jest opatrzone to świadectwo, świadectwo placówki artystycznej, dyplom lub indeks.
3.  W klauzuli uwierzytelniającej zamieszcza się:
1) informację o poświadczeniu autentyczności podpisu i charakteru, w jakim działa osoba, podpisująca świadectwo, świadectwo placówki artystycznej, dyplom lub indeks, o których mowa w ust. 1, lub osoby, która uprzednio dokonała uwierzytelnienia tego świadectwa, świadectwa placówki artystycznej, dyplomu lub indeksu oraz tożsamości odcisku pieczęci albo stempla, którym jest opatrzone to świadectwo, świadectwo placówki artystycznej, dyplom lub indeks;
2) podpis osoby upoważnionej do uwierzytelniania;
3) odcisk pieczęci imiennej;
4) odcisk pieczęci urzędowej organu, o którym mowa w ust. 1;
5) nazwę miejscowości, w której znajduje się siedziba organu, o którym mowa w ust. 1;
6) datę dokonania uwierzytelnienia.
4.  Jeżeli świadectwo, świadectwo placówki artystycznej, dyplom lub indeks, o których mowa w ust. 1, jest przeznaczone do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 938), do świadectwa, świadectwa placówki artystycznej, dyplomu lub indeksu dołącza się albo umieszcza się na nim apostille sporządzoną według wzoru określonego w załączniku do tej Konwencji, wydaną przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
5.  Przedłożone do wydania apostille lub uwierzytelnienia wielostronicowe świadectwa, świadectwa placówki artystycznej, dyplomy i indeksy powinny być zszyte. W miejscach zszycia umieszcza się odcisk pieczęci urzędowej organu, o którym mowa w ust. 1, w sposób uniemożliwiający wymianę kart świadectwa, świadectwa placówki artystycznej, dyplomu lub indeksu.
6.  Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do innych niż wymienione w ust. 1 dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą wydawanych przez szkoły artystyczne i placówki artystyczne.
§  23. 
1.  Za wydanie duplikatu świadectwa, świadectwa placówki artystycznej, dyplomu i indeksu oraz za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.
2.  Za wydanie odpowiednio duplikatu legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.
3.  Opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2, wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora szkoły artystycznej albo placówki artystycznej, urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo inny organ dokonujący odpowiedniej czynności.
Rozdział  3

Świadectwa, dyplomy i inne druki dla szkół artystycznych - przepisy szczególne

§  24.  Świadectwo szkolne promocyjne szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej wydaje się uczniom:
1) szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, uczęszczającym do klas odpowiadających klasom I-III szkoły podstawowej - na druku według wzoru odpowiednio nr 1, 2 lub 3 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) szkoły artystycznej, o której mowa w pkt 1, z wyłączeniem ogólnokształcącej szkoły baletowej:
a) uczęszczającym do klasy odpowiadającej klasie IV, V i VII szkoły podstawowej, z zastrzeżeniem pkt 3, oraz
b) uczęszczającym do klasy odpowiadającej klasie VI szkoły podstawowej, którzy nie uzyskali pozytywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych

- na druku według wzoru nr 4 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

3) wymienionym w pkt 2 lit. a, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem - na druku według wzoru nr 5 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zespole Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem, z wyłączeniem uczniów, o których mowa w pkt 2 lit. b - na druku według wzoru odpowiednio nr 6 lub 7 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
5) klasy VI Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego, z wyłączeniem uczniów, o których mowa w pkt 2 lit. b - na druku według wzoru odpowiednio nr 8 lub 9 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
6) klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i uczniom klas I-IV ogólnokształcącej szkoły baletowej - na druku według wzoru odpowiednio nr 10 lub 11 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
7) klasy II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i klasy V ogólnokształcącej szkoły baletowej, którzy uzyskali pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących - na druku według wzoru nr 14 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
8) wymienionym w pkt 7, którzy uzyskali promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem - na druku według wzoru nr 15 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
9) klasy II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i klasy V ogólnokształcącej szkoły baletowej, innym niż wymienieni w pkt 7 i 8 - na druku według wzoru nr 16 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  25. 
1.  Świadectwo ukończenia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej wydaje się uczniom:
1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia - na druku według wzoru odpowiednio nr 23 lub 24 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego - na druku według wzoru odpowiednio nr 31 lub 32 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
3) Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zespole Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem - na druku według wzoru odpowiednio nr 29 lub 30 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2.  Świadectwo szkolne klasy programowo najwyższej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej wydawane uczniowi, który nie ukończył tej szkoły artystycznej, wydaje się uczniom:
1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zespole Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem, którzy nie uzyskali pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych - na druku według wzoru nr 25 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którzy nie uzyskali pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących - na druku według wzoru nr 26 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
3) Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zespole Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem, którzy nie uzyskali pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących - na druku według wzoru nr 35 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego, którzy nie uzyskali pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych - na druku według wzoru nr 36 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
5) Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego, którzy nie uzyskali pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących - na druku według wzoru nr 37 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  26.  Świadectwo szkolne promocyjne szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego wydaje się uczniom:
1) klas III-V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz klas VI-VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej - na drukach według wzoru odpowiednio nr 10 lub 11 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) klas I-IV liceum sztuk plastycznych - na druku według wzoru odpowiednio nr 12 lub 13 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  27.  Świadectwo szkolne promocyjne szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne wydaje się uczniom:
1) klas I-V szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia, klas I-III szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia, klas I-V szkoły muzycznej II stopnia, klas I-VIII szkoły sztuki tańca i klas I-V Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim, z wyjątkiem uczniów, o których mowa w pkt 2 - na druku według wzoru nr 17 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) klas IV i V szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia, klas I-III szkoły muzycznej o czteroletnim cyklu kształcenia, klas I-V szkoły muzycznej II stopnia, klas I-VIII szkoły sztuki tańca i klas IV i V Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem - na druku według wzoru nr 18 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
3) klas I-V Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu, z wyjątkiem uczniów, o których mowa w pkt 4 - na druku według wzoru nr 19 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) klas IV i V Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem - na druku według wzoru nr 20 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
5) uczniom klas I i II szkoły sztuki cyrkowej - na druku według wzoru odpowiednio nr 21 lub 22 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  28. 
1.  Świadectwo ukończenia szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne wydaje się uczniom:
1) szkoły muzycznej I stopnia - na druku według wzoru odpowiednio nr 38 lub 39 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim - na druku według wzoru odpowiednio nr 40 lub 41 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
3) Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu - na druku według wzoru odpowiednio nr 42 lub 43 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2.  Świadectwo szkolne klasy programowo najwyższej szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne wydawane uczniowi, który nie ukończył tej szkoły artystycznej, wydaje się uczniom:
1) szkoły muzycznej I stopnia - na druku według wzoru nr 44 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) szkoły muzycznej II stopnia, szkoły sztuki tańca i szkoły sztuki cyrkowej - na druku według wzoru nr 45 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
3) szkoły muzycznej I stopnia Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim - na druku według wzoru nr 46 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu - na druku według wzoru nr 47 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  29.  Dyplom ukończenia szkoły artystycznej wydaje się absolwentom:
1) szkoły muzycznej II stopnia - na druku według wzoru odpowiednio nr 50 lub 51 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) szkoły sztuki tańca - na druku według wzoru odpowiednio nr 56 lub 57 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
3) szkoły sztuki cyrkowej - na druku według wzoru odpowiednio nr 58 lub 59 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) artystycznej szkoły policealnej - na druku według wzoru nr 60 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  30.  Dyplom ukończenia szkoły artystycznej na podstawie egzaminów eksternistycznych wydaje się osobom, które ukończyły:
1) ogólnokształcącą szkołę muzyczną II stopnia - na druku według wzoru nr 61 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) liceum sztuk plastycznych - na druku według wzoru nr 62 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
3) ogólnokształcącą szkołę baletową - na druku według wzoru nr 63 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) szkołę muzyczną II stopnia - na druku według wzoru nr 64 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
5) szkołę sztuki tańca - na druku według wzoru nr 65 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
6) szkołę sztuki cyrkowej - na druku według wzoru nr 66 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
7) artystyczną szkołę policealną - na druku według wzoru nr 67 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  31. 
1.  Indeksy dla:
1) uczniów szkół artystycznych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. c tiret drugie, oraz
2) osób, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. c tiret trzecie, z wyjątkiem osób przystępujących do egzaminów eksternistycznych w artystycznej szkole policealnej

- są wydawane na druku według wzoru nr 83 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2.  Indeksy dla:
1) uczniów artystycznych szkół policealnych oraz
2) osób przystępujących do egzaminów eksternistycznych w artystycznej szkole policealnej

- są wydawane na druku według wzoru nr 84 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3.  W przypadku:
1) przejścia ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do innej szkoły artystycznej lub
2) przystąpienia przez osobę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, do egzaminów eksternistycznych w innej szkole artystycznej

- indeks jest wydawany na druku według wzoru nr 83 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4.  W przypadku:
1) przejścia ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, do innej szkoły artystycznej lub
2) przystąpienia przez osobę, o której mowa w ust. 2 pkt 2, do egzaminów eksternistycznych w innej szkole artystycznej

- indeks jest wydawany na druku według wzoru nr 84 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§  32. 
1.  Protokół egzaminu promocyjnego i końcowego w szkołach artystycznych, w których zgodnie z przepisami wydanymi odpowiednio na podstawie art. 44zq ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r. oraz na podstawie art. 44zq ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2017 r. przeprowadza się ten egzamin, sporządza się na druku według wzoru nr 68 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2.  W przypadku przejścia ucznia szkoły artystycznej, o której mowa w ust. 1, do innej szkoły artystycznej, protokół egzaminu promocyjnego i końcowego sporządza się na druku według wzoru nr 68 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  33.  Protokół egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego sporządza się na druku według wzoru nr 69 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  34.  Protokół egzaminu dyplomowego:
1) dla ucznia ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub szkoły muzycznej II stopnia w specjalności:
a) instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa, wokalistyka i wokalistyka jazzowa - sporządza się na druku według wzoru nr 70 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
b) lutnictwo - sporządza się na druku według wzoru nr 71 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
c) rytmika - sporządza się na druku według wzoru nr 72 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) dla ucznia liceum sztuk plastycznych - sporządza się na druku według wzoru nr 71 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
3) dla ucznia ogólnokształcącej szkoły baletowej i szkoły sztuki tańca - sporządza się na druku według wzoru nr 73 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) dla ucznia szkoły sztuki cyrkowej i artystycznej szkoły policealnej - sporządza się na druku według wzoru nr 74 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  35.  Protokoły egzaminów eksternistycznych dla osób, które zostały dopuszczone do egzaminów eksternistycznych, sporządza się na druku według wzoru nr 75 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  36. 
1.  Arkusze ocen dla uczniów klas I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zespole Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem i Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego zakłada się na druku według wzoru nr 76 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia i prowadzi się w latach następnych w kolejnych klasach tych szkół artystycznych.
2.  W przypadku przejścia ucznia szkoły artystycznej, o której mowa w ust. 1, do innej szkoły artystycznej przepis ust. 1 stosuje się.
3.  Arkusze ocen, o których mowa w ust. 1, dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas II-VII ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zespole Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem i Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego.
4.  Arkusze ocen dołączone zgodnie z ust. 3 stają się integralną częścią dotychczasowych arkuszy ocen założonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
§  37. 
1.  Arkusze ocen dla uczniów klas I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia zakłada się na druku według wzoru nr 77 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia i prowadzi się w latach następnych w kolejnych klasach tej szkoły artystycznej.
2.  W przypadku przejścia ucznia szkoły artystycznej, o której mowa w ust. 1, do innej szkoły artystycznej przepis ust. 1 stosuje się.
3.  Arkusze ocen, o których mowa w ust. 1, dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen dla uczniów klas II-V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia.
4.  Arkusze ocen dołączone zgodnie z ust. 3 stają się integralną częścią dotychczasowych arkuszy ocen założonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
§  38.  Arkusze ocen dla uczniów liceum sztuk plastycznych zakłada się na druku według wzoru nr 78 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  39. 
1.  Arkusze ocen dla uczniów klas I ogólnokształcącej szkoły baletowej zakłada się na druku według wzoru nr 79 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia i prowadzi się w latach następnych w kolejnych klasach tej szkoły artystycznej.
2.  W przypadku przejścia ucznia szkoły artystycznej, o której mowa w ust. 1, do innej szkoły artystycznej przepis ust. 1 stosuje się.
3.  Arkusze ocen, o których mowa w ust. 1, dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen dla uczniów klas II-VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.
4.  Arkusze ocen dołączone zgodnie z ust. 3 stają się integralną częścią dotychczasowych arkuszy ocen założonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
§  40. 
1.  Arkusze ocen dla uczniów klas I szkoły muzycznej I stopnia, szkoły sztuki tańca, Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim i Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu zakłada się na druku według wzoru nr 80 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia i prowadzi się w latach następnych w kolejnych klasach tych szkół artystycznych.
2.  W przypadku przejścia ucznia szkoły artystycznej, o której mowa w ust. 1, do innej szkoły artystycznej przepis ust. 1 stosuje się.
3.  Arkusze ocen, o których mowa w ust. 1, dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen dla uczniów klas II-V szkoły muzycznej I stopnia o cyklu sześcioletnim, klas II i III szkoły muzycznej I stopnia o cyklu czteroletnim, klas II-VIII szkoły sztuki tańca, klas II-V Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim i klas II-V Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu.
4.  Arkusze ocen dołączone zgodnie z ust. 3 stają się integralną częścią dotychczasowych arkuszy ocen założonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
§  41. 
1.  Arkusze ocen dla uczniów klas I szkoły muzycznej II stopnia i szkoły sztuki cyrkowej zakłada się na druku według wzoru nr 81 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia i prowadzi się w latach następnych w kolejnych klasach tych szkół artystycznych.
2.  W przypadku przejścia ucznia szkoły artystycznej, o której mowa w ust. 1, do innej szkoły artystycznej przepis ust. 1 stosuje się.
3.  Arkusze ocen, o których mowa w ust. 1, dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen dla uczniów klas II-V szkoły muzycznej II stopnia i klasy II szkoły sztuki cyrkowej.
4.  Arkusze ocen dołączone zgodnie z ust. 3 stają się integralną częścią dotychczasowych arkuszy ocen założonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
§  42. 
1.  Arkusze ocen dla uczniów pierwszego semestru artystycznej szkoły policealnej zakłada się na druku według wzoru nr 82 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia i prowadzi się w latach następnych w kolejnych semestrach tej szkoły artystycznej.
2.  W przypadku przejścia ucznia szkoły artystycznej, o której mowa w ust. 1, do innej szkoły artystycznej przepis ust. 1 stosuje się.
3.  Arkusze ocen, o których mowa w ust. 1, dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen dla uczniów odpowiednio semestru drugiego, trzeciego, czwartego lub piątego szkoły policealnej muzycznej albo semestru drugiego lub trzeciego szkoły policealnej plastycznej.
4.  Arkusze ocen dołączone zgodnie z ust. 3 stają się integralną częścią dotychczasowych arkuszy ocen założonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
§  43. 
1.  Legitymacje szkolne dla:
1) uczniów szkół artystycznych, o których mowa w § 21 ust. 1 i 2, z wyjątkiem artystycznych szkół policealnych, są wydawane na druku według wzoru nr 1 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
2) uczniów artystycznych szkół policealnych są wydawane na druku według wzoru nr 3 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
3) niepełnosprawnych uczniów szkół artystycznych, o których mowa w § 21 ust. 1 i 2, z wyjątkiem artystycznych szkół policealnych, są wydawane na druku według wzoru nr 2 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
4) niepełnosprawnych uczniów artystycznych szkół policealnych są wydawane na druku według wzoru nr 4 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
2.  E-legitymacje szkolne dla:
1) uczniów szkół artystycznych, o których mowa w § 21 ust. 1, są wydawane na druku według wzoru nr 5 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
2) uczniów, o których mowa w § 21 ust. 3, są wydawane na druku według wzoru nr 7 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
3) niepełnosprawnych uczniów szkół artystycznych, o których mowa w § 21 ust. 1, są wydawane na druku według wzoru nr 6 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
4) niepełnosprawnych uczniów, o których mowa w § 21 ust. 3, są wydawane na druku według wzoru nr 8 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
3.  W przypadku przejścia ucznia, o którym mowa w:
1) ust. 1 pkt 1 lub w ust. 2 pkt 1, do innej szkoły artystycznej, legitymacja szkolna albo e-legitymacja szkolna jest wydawana odpowiednio na druku według wzoru nr 1 albo nr 5 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
2) ust. 1 pkt 2 lub w ust. 2 pkt 2, do innej szkoły artystycznej, legitymacja szkolna albo e-legitymacja szkolna jest wydawana odpowiednio na druku według wzoru nr 3 albo nr 7 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
3) ust. 1 pkt 3 lub w ust. 2 pkt 3, do innej szkoły artystycznej, legitymacja szkolna albo e-legitymacja szkolna jest wydawana odpowiednio na druku według wzoru nr 2 albo nr 6 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
4) ust. 1 pkt 4 lub w ust. 2 pkt 4, do innej szkoły artystycznej, legitymacja szkolna albo e-legitymacja szkolna jest wydawana odpowiednio na druku według wzoru nr 4 albo nr 8 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
4.  Do legitymacji szkolnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 2 i ust. 3 pkt 1 i 2, może być wydana mLegitymacja szkolna o warstwie wizualnej określonej według wzoru nr 9 i 10 w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
5.  Do legitymacji szkolnych dla ucznia niepełnosprawnego, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 pkt 3 i 4, może być wydana mLegitymacja szkolna dla ucznia niepełnosprawnego o warstwie wizualnej określonej według wzoru nr 11 i 12 w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
Rozdział  4

Przepisy przejściowe i końcowe

§  44.  Ilekroć w niniejszym rozdziale oraz załącznikach do rozporządzenia jest mowa o:
1) dotychczasowej ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych - rozumie się przez to również klasy dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzone w liceum sztuk plastycznych;
2) dotychczasowym liceum plastycznym - rozumie się przez to klasy dotychczasowego liceum plastycznego prowadzone w liceum sztuk plastycznych.
§  45. 
1.  Równoważność świadectwa ukończenia szkoły artystycznej lub dyplomu ukończenia szkoły artystycznej, wydanego przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), zwanej dalej "ustawą o systemie oświaty", które nie określają poziomu wykształcenia absolwenta, ze świadectwem ukończenia lub dyplomem ukończenia odpowiedniego typu szkoły artystycznej, po stwierdzeniu porównywalności programu nauczania ukończonej szkoły z podstawą programową jednego z typów szkół artystycznych, potwierdza minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej i po przedstawieniu oryginału świadectwa lub dyplomu.
2.  Potwierdzeniem równoważności świadectwa lub dyplomu ze świadectwem ukończenia lub dyplomem ukończenia odpowiedniego typu szkoły artystycznej jest zaświadczenie określające nazwę ukończonej szkoły, datę i miejsce wydania świadectwa lub dyplomu, nazwisko, imię (imiona), datę i miejsce urodzenia osoby, dla której świadectwo lub dyplom wydano, oraz stwierdzające równoważność ze świadectwem ukończenia szkoły artystycznej lub dyplomem ukończenia szkoły artystycznej odpowiedniego typu. Zaświadczenie opatruje się odciskiem pieczęci urzędowej ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, datą wydania oraz oznacza numerem sprawy.
§  46. 
1.  Do szkół artystycznych, w których jest realizowana podstawa programowa kształcenia ogólnego dla dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, przepisy § 17-20 i § 21 ust. 1 i 4-11 stosuje się odpowiednio.
2.  Do legitymacji szkolnych, e-legitymacji szkolnych i mLegitymacji szkolnych wydawanych przez szkoły artystyczne, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 4-7, § 4 ust. 5, § 13 ust. 1 i 15, § 15, § 16, § 21 ust. 1 i 4-11 i § 23 ust. 2 i 3.
§  47. 
1.  Do świadectw potwierdzających zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dyplomów ukończenia ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły baletowej dla uczniów realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego oraz wzorów tych świadectw i dyplomów stosuje się odpowiednio przepisy § 5, § 12 ust. 1, § 13 ust. 1-13, § 14 pkt 1-3, 7 i 8, § 15 ust. 1, § 16, § 22 i § 23 ust. 1 i 3.
2.  Do świadectw szkolnych promocyjnych, świadectw szkolnych klas programowo najwyższych wydawanych uczniom, którzy nie ukończyli szkoły artystycznej, dyplomów ukończenia szkoły artystycznej, protokołów egzaminów i arkuszy ocen dla uczniów dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i dotychczasowego liceum plastycznego oraz wzorów druków tych świadectw, dyplomów i arkuszy ocen stosuje się odpowiednio przepisy § 5, § 12 ust. 1, § 13 ust. 1-3 i 5-14, § 14 pkt 1-3 i 5-8, § 15 ust. 1, § 16, § 22 i § 23 ust. 1 i 3.
3.  Do świadectw, dyplomów, indeksów, legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych niewymienionych w ust. 1 i 2 oraz w § 3 ust. 3 i 6, wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się odpowiednio przepisy § 17-23.
§  48. 
1.  Informacje ogólne dotyczące wydawania świadectw potwierdzających zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dyplomów ukończenia ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły baletowej dla uczniów realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego zawiera załącznik nr 10 do rozporządzenia.
2.  Wykaz wzorów świadectw potwierdzających zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dyplomów ukończenia ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły baletowej dla uczniów realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego zawiera załącznik nr 11 do rozporządzenia.
3.  Wzory świadectw potwierdzających zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dyplomów ukończenia ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły baletowej dla uczniów realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego zawiera załącznik nr 12 do rozporządzenia.
§  49. 
1.  Informacje ogólne dotyczące wydawania świadectw szkolnych promocyjnych, świadectw szkolnych klas programowo najwyższych wydawanych uczniom, którzy nie ukończyli szkoły artystycznej, dyplomów ukończenia szkoły artystycznej, protokołów egzaminów i arkuszy ocen dla uczniów dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i dotychczasowego liceum plastycznego zawiera załącznik nr 13 do rozporządzenia.
2.  Wykaz wzorów świadectw szkolnych promocyjnych, świadectw szkolnych klas programowo najwyższych wydawanych uczniom, którzy nie ukończyli szkoły artystycznej, dyplomów ukończenia szkoły artystycznej, protokołów egzaminów i arkuszy ocen dla uczniów dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i dotychczasowego liceum plastycznego zawiera załącznik nr 14 do rozporządzenia.
3.  Wzory świadectw szkolnych promocyjnych, świadectw szkolnych klas programowo najwyższych wydawanych uczniom, którzy nie ukończyli szkoły artystycznej, dyplomów ukończenia szkoły artystycznej, protokołów egzaminów i arkuszy ocen dla uczniów dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i dotychczasowego liceum plastycznego zawiera załącznik nr 15 do rozporządzenia.
§  50. 
1.  Szkoły artystyczne, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, odpowiednio uczniom, absolwentom i osobom przystępującym do egzaminów eksternistycznych, realizującym podstawę programową kształcenia ogólnego dla dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego:
1) wydają:
a) świadectwa szkolne promocyjne,
b) świadectwa szkolne klasy programowo najwyższej wydawane uczniowi, który nie ukończył szkoły artystycznej,
c) dyplomy ukończenia szkoły artystycznej - absolwentom tych szkół artystycznych,
d) dyplomy ukończenia szkoły artystycznej na podstawie egzaminów eksternistycznych - absolwentom tych szkół artystycznych, którzy uzyskali dyplom na podstawie egzaminów eksternistycznych,
e) indeksy - osobom przystępującym do egzaminów eksternistycznych,
f) legitymacje szkolne lub e-legitymacje szkolne,
g) zaświadczenia o braku możliwości wydania duplikatu świadectwa lub dyplomu;
2) sporządzają:
a) protokoły:
egzaminu dyplomowego,
egzaminów eksternistycznych - osobom przystępującym do tych egzaminów,
b) protokoły egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego,
c) arkusze ocen.
2.  Szkoły artystyczne, o których mowa w ust. 1, w których przeprowadza się egzamin promocyjny, sporządzają protokoły egzaminu promocyjnego.
3.  W przypadku ucznia dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych na:
1) świadectwie,
2) dyplomie,
3) arkuszu ocen,
4) legitymacji szkolnej, e-legitymacji szkolnej i mLegitymacji szkolnej

- w miejscu przeznaczonym na wpisanie nazwy szkoły artystycznej wpisuje się nazwę dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, do której uczęszczał uczeń.

4.  W przypadku ucznia liceum sztuk plastycznych, uczęszczającego do klasy dotychczasowego liceum plastycznego na:
1) świadectwie,
2) dyplomie,
3) arkuszu ocen,
4) legitymacji szkolnej, e-legitymacji szkolnej i mLegitymacji szkolnej

- w miejscu przeznaczonym na wpisanie nazwy szkoły artystycznej wpisuje się nazwę liceum sztuk plastycznych, do którego uczęszcza uczeń, z zastrzeżeniem ust. 5.

5.  W przypadku druków, wymienionych w ust. 4 pkt 1-3, wydawanych:
1) do końca roku szkolnego 2019/2020 dla ucznia klas II-IV dotychczasowego liceum plastycznego,
2) w roku szkolnym 2020/2021 dla ucznia klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego,
3) w roku szkolnym 2021/2022 dla ucznia klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego

- w miejscu przeznaczonym na wpisanie nazwy szkoły artystycznej wpisuje się nazwę dotychczasowego liceum plastycznego, do którego uczęszczał uczeń.

§  51. 
1.  Na świadectwach, dyplomach, protokołach egzaminów i arkuszach ocen, o których mowa w § 49 ust. 1, oraz na legitymacjach szkolnych, o których mowa w § 21 ust. 1, w miejscu przeznaczonym na podpis dyrektora szkoły artystycznej, w przypadku ucznia:
1) dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych - podpis składa dyrektor dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo dyrektor liceum sztuk plastycznych, w które dotychczasowa ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych została przekształcona;
2) dotychczasowego liceum plastycznego - podpis składa dyrektor liceum sztuk plastycznych, w które dotychczasowe liceum plastyczne zostało przekształcone.
2.  Na e-legitymacjach szkolnych, o których mowa w § 21 ust. 1, oraz na mLegitymacjach szkolnych, o których mowa w § 21 ust. 4, w miejscu przeznaczonym na wpisanie imienia i nazwiska dyrektora szkoły artystycznej, w przypadku ucznia:
1) dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych - wpisuje się imię i nazwisko dyrektora dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo dyrektora liceum sztuk plastycznych, w które dotychczasowa ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych została przekształcona;
2) dotychczasowego liceum plastycznego - wpisuje się imię i nazwisko dyrektora liceum sztuk plastycznych, w które dotychczasowe liceum plastyczne zostało przekształcone.
§  52. 
1.  Wydawane przez ogólnokształcącą szkołę muzyczną II stopnia lub ogólnokształcącą szkołę baletową w zakresie klas, w których jest realizowana podstawa programowa kształcenia ogólnego dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego, druki świadectw, dyplomów, indeksów oraz legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych, o których mowa w § 21 ust. 1, oraz ich duplikatów są drukami ścisłego zarachowania.
2.  Wydawane przez odpowiednio liceum sztuk plastycznych w zakresie dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub dotychczasowego liceum plastycznego albo dotychczasową ogólnokształcącą szkołę sztuk pięknych druki świadectw, dyplomów, indeksów oraz legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych, o których mowa w § 21 ust. 1, oraz ich duplikatów są drukami ścisłego zarachowania.
3.  Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia lub ogólnokształcąca szkoła baletowa w zakresie klas, o których mowa w ust. 1, liceum sztuk plastycznych w zakresie dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub dotychczasowego liceum plastycznego oraz dotychczasowa ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych prowadzi imienną ewidencję wydanych dyplomów, indeksów, legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych, o których mowa w § 21 ust. 1, oraz mLegitymacji szkolnych, o których mowa w § 21 ust. 4, oraz duplikatów dyplomów, indeksów, legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych.
4.  Ewidencja, o której mowa w ust. 3, zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL ucznia albo absolwenta, numer wydanego dokumentu, datę odbioru dokumentu oraz podpis ucznia albo absolwenta lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo rodziców niepełnoletniego absolwenta, którzy odebrali dokument.
5.  W przypadku ucznia albo absolwenta, któremu nie nadano numeru PESEL, do ewidencji, o której mowa w ust. 3, z wyjątkiem ewidencji wydanych mLegitymacji szkolnych, w pozycji przeznaczonej na wpisanie numeru PESEL wpisuje się nazwę i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
6.  W odniesieniu do dokumentów, o których mowa w ust. 3, w przypadkach, o których mowa w § 13 ust. 8, § 17 ust. 4, § 18 ust. 1 i § 21 ust. 5 i 6, w ewidencji, o której mowa w ust. 3:
1) wpisuje się adnotację o zniszczeniu dokumentu, który podlegał zwrotowi;
2) nadaje się nowy numer wydanego dokumentu lub jego duplikatu oraz wpisuje się datę odbioru dokumentu lub jego duplikatu; ewidencja zawiera podpis ucznia albo absolwenta lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo rodziców niepełnoletniego absolwenta, którzy odebrali dokument lub jego duplikat.
§  53. 
1.  Uczeń ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub ogólnokształcącej szkoły baletowej w zakresie klas, w których jest realizowana podstawa programowa kształcenia ogólnego dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego, oraz uczeń dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i dotychczasowego liceum plastycznego, po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, zależnie od wyników klasyfikacji rocznej otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.
2.  Uczeń szkoły artystycznej, o której mowa w ust. 1, który uzyskał promocję z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
§  54. 
1.  Po ukończeniu ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub ogólnokształcącej szkoły baletowej w zakresie klas, w których jest realizowana podstawa programowa kształcenia ogólnego dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego, oraz dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i dotychczasowego liceum plastycznego absolwent otrzymuje dyplom ukończenia szkoły artystycznej, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego.
2.  Absolwent szkoły artystycznej, o której mowa w ust. 1, który ukończył szkołę artystyczną z wyróżnieniem, otrzymuje dyplom ukończenia szkoły artystycznej z wyróżnieniem, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego.
3.  Uczeń klasy szkoły artystycznej realizującej podstawę programową kształcenia ogólnego dla klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, która w danym typie szkoły artystycznej jest klasą programowo najwyższą, który nie ukończył tej szkoły artystycznej, ale ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących otrzymał oceny końcowe wyższe niż ocena niedostateczna, otrzymuje świadectwo szkolne klasy programowo najwyższej wydawane uczniowi tej klasy, potwierdzające zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.
§  55. 
1.  Do końca roku szkolnego 2021/2022 na dyplomie ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły baletowej, o którym mowa w § 48 ust. 1, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne, końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć, oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego oraz informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego i temat tego projektu.
2.  Do końca roku szkolnego 2021/2022 na dyplomie dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne, końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć, oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego oraz informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego i temat tego projektu.
3.  Do końca roku szkolnego 2022/2023 na dyplomie dotychczasowego liceum plastycznego w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne, końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć i oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego.
4.  Do końca roku szkolnego 2022/2023 na świadectwie, o którym mowa w § 54 ust. 3, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej kształcenia ogólnego wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne ogólnokształcące i końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć, a w części dotyczącej wyników klasyfikacji rocznej kształcenia artystycznego wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne artystyczne, na które uczeń uczęszczał w klasie programowo najwyższej, i roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
5.  Do końca roku szkolnego 2021/2022 na świadectwie, o którym mowa w § 54 ust. 3, wydawanym uczniowi:
1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub ogólnokształcącej szkoły baletowej, który zrealizował podstawę programową kształcenia ogólnego dla klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
2) dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

- w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej kształcenia ogólnego wpisuje się również informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat tego projektu.

§  56.  W przypadku ucznia albo absolwenta ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły baletowej, realizującego podstawę programową kształcenia ogólnego dla dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który powtarza lub powtarzał klasę na podstawie wyrażonej przez radę pedagogiczną zgody, o której mowa w art. 44zk ust. 8 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., przepisy § 55 ust. 1 i 5 stosuje się także w roku szkolnym 2022/2023.
§  57.  W przypadku zwolnienia ucznia ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły baletowej, który zrealizował podstawę programową kształcenia ogólnego dla dotychczasowego gimnazjum, oraz ucznia dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, z realizacji projektu edukacyjnego, na świadectwie szkolnym klasy programowo najwyższej wydawanym uczniowi, który nie ukończył szkoły artystycznej, dyplomie ukończenia szkoły artystycznej oraz w arkuszu ocen, w wierszu przeznaczonym na opisanie realizacji projektu edukacyjnego, wpisuje się wyraz odpowiednio "zwolniony" albo "zwolniona".
§  58.  Świadectwo szkolne promocyjne szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego wydaje się:
1) do końca roku szkolnego 2020/2021 uczniom klas IV i V dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych - na druku według wzoru odpowiednio nr 12a lub 13a określonego w załączniku nr 15 do rozporządzenia;
2) do końca roku szkolnego 2021/2022 uczniom klas I-III dotychczasowego liceum plastycznego - na druku według wzoru odpowiednio nr 12a lub 13a określonego w załączniku nr 15 do rozporządzenia.
§  59. 
1.  Świadectwo szkolne klasy programowo najwyższej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego wydawane uczniowi, który nie ukończył tej szkoły artystycznej, ale uzyskał pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących:
1) dla ucznia, który realizował podstawę programową kształcenia ogólnego dla dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej, dotychczasowego gimnazjum i dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego:
a) do końca roku szkolnego 2021/2022 wydaje się uczniom:
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły baletowej - na druku według wzoru nr 27a określonego w załączniku nr 12 do rozporządzenia,
dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych - na druku według wzoru nr 28a określonego w załączniku nr 15 do rozporządzenia,
b) do końca roku szkolnego 2022/2023 wydaje się uczniom:
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły baletowej, o których mowa w § 56
na druku według wzoru nr 27a określonego w załączniku nr 12 do rozporządzenia
dotychczasowego liceum plastycznego - na druku według wzoru nr 28a określonego w załączniku nr 15 do rozporządzenia;
2) dla ucznia, który realizował podstawę programową kształcenia ogólnego dla ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum ogólnokształcącego:
a) od roku szkolnego 2022/2023 wydaje się uczniom ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły baletowej - na druku według wzoru nr 27 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
b) od roku szkolnego 2023/2024 wydaje się uczniom liceum sztuk plastycznych - na druku według wzoru nr 28 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2.  Świadectwo szkolne klasy programowo najwyższej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego wydawane uczniowi, który nie ukończył tej szkoły artystycznej i nie uzyskał pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących:
1) w zakresie trzyletniego liceum ogólnokształcącego:
a) do końca roku szkolnego 2021/2022 wydaje się uczniom:
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły baletowej - na druku według wzoru nr 33a określonego w załączniku nr 12 do rozporządzenia,
dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych - na druku według wzoru nr 34a określonego w załączniku nr 15 do rozporządzenia,
b) do końca roku szkolnego 2022/2023 wydaje się uczniom:
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły baletowej, o których mowa w § 56
na druku według wzoru nr 33a określonego w załączniku nr 12 do rozporządzenia,
dotychczasowego liceum plastycznego - na druku według wzoru nr 34a określonego w załączniku nr 15 do rozporządzenia;
2) w zakresie czteroletniego liceum ogólnokształcącego:
a) od roku szkolnego 2022/2023 wydaje się uczniom ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły baletowej - na druku według wzoru nr 33 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
b) od roku szkolnego 2023/2024 wydaje się uczniom liceum sztuk plastycznych - na druku według wzoru nr 34 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  60. 
1.  Do końca roku szkolnego 2021/2022 dyplom ukończenia szkoły artystycznej wydaje się absolwentom:
1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, którzy zrealizowali podstawę programową kształcenia ogólnego dla dotychczasowego gimnazjum i dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego - na druku według wzoru odpowiednio nr 48a lub 49a określonego w załączniku nr 12 do rozporządzenia;
2) ogólnokształcącej szkoły baletowej, którzy zrealizowali podstawę programową kształcenia ogólnego dla dotychczasowego gimnazjum i dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego - na druku według wzoru odpowiednio nr 54a lub 55a określonego w załączniku nr 12 do rozporządzenia;
3) dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk plastycznych - na druku według wzoru odpowiednio nr 52a lub 53a określonego w załączniku nr 15 do rozporządzenia.
2.  Do końca roku szkolnego 2022/2023 dyplom ukończenia szkoły artystycznej wydaje się absolwentom:
1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, o których mowa w § 56 - na druku według wzoru odpowiednio nr 48a lub 49a określonego w załączniku nr 12 do rozporządzenia;
2) ogólnokształcącej szkoły baletowej, o których mowa w § 56 - na druku według wzoru odpowiednio nr 54a lub 55a określonego w załączniku nr 12 do rozporządzenia;
3) dotychczasowego liceum plastycznego - na druku według wzoru odpowiednio nr 52b lub 53b określonego w załączniku nr 15 do rozporządzenia.
3.  Od roku szkolnego 2022/2023 dyplom ukończenia szkoły artystycznej wydaje się absolwentom:
1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia - na druku według wzoru odpowiednio nr 48 lub 49 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) ogólnokształcącej szkoły baletowej - na druku według wzoru odpowiednio nr 54 lub 55 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
4.  Od roku szkolnego 2023/2024 dyplom ukończenia szkoły artystycznej wydaje się absolwentom liceum sztuk plastycznych - na druku według wzoru odpowiednio nr 52 lub 53 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  61. 
1.  Do końca roku szkolnego 2021/2022 dyplom ukończenia szkoły artystycznej na podstawie egzaminów eksternistycznych wydaje się osobom, które ukończyły dotychczasową ogólnokształcącą szkołę sztuk pięknych - na druku według wzoru nr 62a określonego w załączniku nr 15 do rozporządzenia.
2.  Do końca roku szkolnego 2022/2023 dyplom ukończenia szkoły artystycznej na podstawie egzaminów eksternistycznych wydaje się osobom, które ukończyły dotychczasowe liceum plastyczne - na druku według wzoru nr 62b określonego w załączniku nr 15 do rozporządzenia.
§  62. 
1.  Indeksy wydane przez szkoły artystyczne przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy o systemie oświaty zachowują ważność i są wypełniane do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole artystycznej lub zdania egzaminów eksternistycznych przez osobę, która przystąpiła do tych egzaminów.
2.  Indeksy dla osób przystępujących do egzaminów eksternistycznych w dotychczasowej ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych lub w liceum sztuk plastycznych w ramach klas dotychczasowego liceum plastycznego są wydawane na druku według wzoru nr 83 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
3.  W przypadku przystąpienia przez osobę, o której mowa w ust. 2, do egzaminów eksternistycznych w innej szkole artystycznej, indeks jest wydawany na druku według wzoru nr 83 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  63.  Do końca roku szkolnego 2021/2022 protokół egzaminu dyplomowego dla ucznia dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych sporządza się na druku według wzoru nr 71a określonego w załączniku nr 15 do rozporządzenia.
§  64.  Do końca roku szkolnego 2022/2023 protokół egzaminu dyplomowego dla ucznia dotychczasowego liceum plastycznego sporządza się na druku według wzoru nr 71a określonego w załączniku nr 15 do rozporządzenia.
§  65.  Protokoły egzaminów eksternistycznych założone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy o systemie oświaty dla osób, które zostały dopuszczone do tych egzaminów i nie ukończyły ich zdawania, są prowadzone do czasu zakończenia zdawania egzaminów eksternistycznych przez te osoby.
§  66. 
1.  Do arkusza ocen założonego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy o systemie oświaty uczniowi dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych dołącza się arkusz wydany na druku według wzoru nr 78a określonego w załączniku nr 15 do rozporządzenia i prowadzi do końca roku szkolnego 2021/2022.
2.  Do końca roku szkolnego 2021/2022, w przypadku przejścia ucznia szkoły artystycznej, o której mowa w ust. 1, do innej szkoły artystycznej, arkusz ocen zakłada się na druku według wzoru nr 78a określonego w załączniku nr 15 do rozporządzenia.
3.  Arkusze ocen dołączone zgodnie z ust. 1 stają się integralną częścią dotychczasowych arkuszy ocen założonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
§  67. 
1.  Do arkusza ocen założonego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy o systemie oświaty uczniowi dotychczasowego liceum plastycznego dołącza się arkusz wydany na druku według wzoru nr 78a określonego w załączniku nr 15 do rozporządzenia i prowadzi do końca roku szkolnego 2022/2023.
2.  Do końca roku szkolnego 2022/2023, w przypadku przejścia ucznia szkoły artystycznej, o której mowa w ust. 1, do innej szkoły artystycznej, arkusz ocen zakłada się na druku według wzoru nr 78a określonego w załączniku nr 15 do rozporządzenia.
3.  Arkusze ocen dołączone zgodnie z ust. 1 stają się integralną częścią dotychczasowych arkuszy ocen założonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
§  68. 
1.  Legitymacje szkolne i e-legitymacje szkolne wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy o systemie oświaty zachowują ważność do czasu zakończenia przez ucznia kształcenia w danej szkole artystycznej.
2.  Legitymacje szkolne dla:
1) uczniów dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i dotychczasowego liceum plastycznego są wydawane na druku według wzoru nr 1 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
2) niepełnosprawnych uczniów dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i dotychczasowego liceum plastycznego są wydawane na druku według wzoru nr 2 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
3.  E-legitymacje szkolne dla:
1) uczniów dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i dotychczasowego liceum plastycznego są wydawane na druku według wzoru nr 5 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
2) niepełnosprawnych uczniów dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i dotychczasowego liceum plastycznego są wydawane na druku według wzoru nr 6 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
4.  W przypadku przejścia ucznia, o którym mowa w:
1) ust. 2 pkt 1 lub w ust. 3 pkt 1, do innej szkoły artystycznej, legitymacja szkolna albo e-legitymacja szkolna jest wydawana odpowiednio na druku według wzoru nr 1 albo nr 5 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
2) ust. 2 pkt 2 lub w ust. 3 pkt 2, do innej szkoły artystycznej, legitymacja szkolna albo e-legitymacja szkolna jest wydawana odpowiednio na druku według wzoru nr 2 albo nr 6 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
5.  Do legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, może być wydana mLegitymacja szkolna o warstwie wizualnej określonej według wzoru nr 9 i 10 w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
6.  Do legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2, może być wydana mLegitymacja szkolna dla ucznia niepełnosprawnego o warstwie wizualnej określonej według wzoru nr 11 i 12 w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
§  69.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA PRZEZ SZKOŁY ARTYSTYCZNE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, INNYCH DRUKÓW ORAZ DUPLIKATÓW ŚWIADECTW I DYPLOMÓW ORAZ WYDAWANIA PRZEZ PLACÓWKI ARTYSTYCZNE DUPLIKATÓW ŚWIADECTW PLACÓWKI ARTYSTYCZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW DLA SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH ORAZ WZORÓW PODDRUKÓW DUPLIKATÓW DLA SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH I PLACÓWEK ARTYSTYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZORY ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW DLA SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH ORAZ PODDRUKÓW DUPLIKATÓW DLA SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH I PLACÓWEK ARTYSTYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  4

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA PRZEZ SZKOŁY ARTYSTYCZNE LEGITYMACJI SZKOLNYCH, E-LEGITYMACJI SZKOLNYCH I mLEGITYMACJI SZKOLNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WYKAZ WZORÓW LEGITYMACJI SZKOLNYCH I E-LEGITYMACJI SZKOLNYCH ORAZ WIZUALIZACJI DANYCH mLEGITYMACJI SZKOLNYCH DLA SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZORY LEGITYMACJI SZKOLNYCH I E-LEGITYMACJI SZKOLNYCH ORAZ WIZUALIZACJE DANYCH mLEGITYMACJI SZKOLNYCH DLA SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  7

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA ŚWIADECTW PLACÓWEK ARTYSTYCZNYCH

I INNYCH DRUKÓW PLACÓWEK ARTYSTYCZNYCH

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW PLACÓWEK ARTYSTYCZNYCH I INNYCH DRUKÓW PLACÓWEK ARTYSTYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZORY ŚWIADECTW PLACÓWEK ARTYSTYCZNYCH I INNYCH DRUKÓW PLACÓWEK ARTYSTYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  10

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA ŚWIADECTW POTWIERDZAJĄCYCH ZREALIZOWANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA DOTYCHCZASOWEGO TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I DYPLOMÓW UKOŃCZENIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA I OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ DLA UCZNIÓW REALIZUJACYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE W ZAKRESIE DOTYCHCZASOWEGO TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW POTWIERDZAJĄCYCH ZREALIZOWANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA DOTYCHCZASOWEGO TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I DYPLOMÓW UKOŃCZENIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA I OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ DLA UCZNIÓW REALIZUJĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE W ZAKRESIE DOTYCHCZASOWEGO TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZORY ŚWIADECTW POTWIERDZAJĄCYCH ZREALIZOWANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA DOTYCHCZASOWEGO TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I DYPLOMÓW UKOŃCZENIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA I OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ DLA UCZNIÓW REALIZUJĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE W ZAKRESIE DOTYCHCZASOWEGO TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  13

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA ŚWIADECTW SZKOLNYCH PROMOCYJNYCH, ŚWIADECTW SZKOLNYCH KLAS PROGRAMOWO NAJWYŻSZYCH WYDAWANYCH UCZNIOM, KTÓRZY NIE UKOŃCZYLI SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ, DYPLOMÓW UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ, PROTOKOŁÓW EGZAMINÓW I ARKUSZY OCEN DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH I DOTYCHCZASOWEGO LICEUM PLASTYCZNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  14

WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW SZKOLNYCH PROMOCYJNYCH, ŚWIADECTW SZKOLNYCH KLAS PROGRAMOWO NAJWYŻSZYCH WYDAWANYCH UCZNIOM, KTÓRZY NIE UKOŃCZYLI SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ, DYPLOMÓW UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ, PROTOKOŁÓW EGZAMINÓW I ARKUSZY OCEN DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH I DOTYCHCZASOWEGO LICEUM PLASTYCZNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  15

WZORY ŚWIADECTW SZKOLNYCH PROMOCYJNYCH, ŚWIADECTW SZKOLNYCH KLAS PROGRAMOWO NAJWYŻSZYCH WYDAWANYCH UCZNIOM, KTÓRZY NIE UKOŃCZYLI SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ, DYPLOMÓW UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ, PROTOKOŁÓW EGZAMINÓW I ARKUSZY OCEN DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH I DOTYCHCZASOWEGO LICEUM PLASTYCZNEGO

1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 1193 i 1740), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248).

Zmiany w prawie

Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020