Określenie innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych.

Dz.U.20.622
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 7 kwietnia 2020 r.
w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych
Na podstawie art. 15zzg ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa inne terminy sporządzenia, rozpatrzenia, zatwierdzenia, ujawniania i przedstawiania sprawozdań, a także przekazania lub dostarczania danych, informacji, sprawozdań, raportów, wyników przeprowadzonej weryfikacji, zaliczek, rozpatrywania reklamacji oraz wykonywania innych obowiązków lub czynności, o których mowa w:
1) ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2214);
2) ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95);
3) ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, 284, 288 i 568);
4) ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2412 oraz z 2020 r. poz. 288 i 321);
5) ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659, 730 i 1495);
6) ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 483);
7) ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2279);
8) ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381, 730 i 2217);
9) ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2138);
10) ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795, z późn. zm.);
11) ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215, z 2019 r. poz. 1074 i 1572 oraz z 2020 r. poz. 568);
12) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sprawozdania z działalności Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. poz. 2059);
13) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 95);
14) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2018 r. poz. 2202);
15) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. poz. 1523);
16) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 392 oraz z 2019 r. poz. 1187);
17) rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. poz. 203);
18) rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie danych i informacji przekazywanych przez podmioty prowadzące depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi oraz system rozrachunku (Dz. U. poz. 948);
19) rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. poz. 1285);
20) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757);
21) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie sprawozdania z działalności brokerskiej (Dz. U. poz. 329);
22) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. poz. 531);
23) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. poz. 1299);
24) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. poz. 541).
§  2.  Terminy określone w art. 119 ust. 1 i 2 oraz art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w zakresie sprawozdań rocznych z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych za rok 2019 r. przedłuża się o 2 miesiące.
§  3. 
1.  Termin określony w art. 144 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w zakresie sprawozdania finansowego funduszu, połączonego sprawozdania finansowego funduszu z wydzielonymi subfunduszami, o którym mowa w art. 159 tej ustawy, oraz sprawozdania jednostkowego subfunduszy za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. przedłuża się o 2 miesiące.
2.  Termin określony w art. 222d ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie sprawozdania rocznego AFI za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. przedłuża się o 2 miesiące.
§  4.  Wyniki przeprowadzonej w 2020 r. weryfikacji, o której mowa w art. 110n ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przekazuje się najpóźniej w terminie 75 dni po zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania podmiotu dominującego, a w sytuacji gdy do końca pierwszego kwartału 2020 r. nie było dostępne zbadane i zatwierdzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe podmiotu dominującego wobec domu maklerskiego - w terminie 75 dni od zakończenia pierwszego kwartału 2020 r., a następnie w terminie 75 dni po zatwierdzeniu tego sprawozdania finansowego, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
§  5.  Termin określony w art. 62b ust. 4 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo--kredytowych w zakresie sprawozdań, o których mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, za I kwartał 2020 r. przedłuża się do dnia 30 czerwca 2020 r.
§  6. 
1.  Terminy określone w art. 14a ust. 2, art. 14b ust. 3 i art. 14c ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w zakresie informacji według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca kończącego I kwartał 2020 r. lub za okres I kwartału 2020 r. przedłuża się do dnia 14 maja 2020 r.
2.  Terminy określone w art. 132zq ust. 1 i 3 ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie informacji za I kwartał 2020 r. przedłuża się do dnia 31 maja 2020 r.
§  7. 
1.  Termin określony w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, w zakresie przedstawienia Sejmowi rocznej informacji o działalności Komitetu Stabilności Finansowej przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.
2.  Terminy określone w art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 2 ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie odpowiednio obliczenia wartości odniesienia wskaźnika bufora antycyklicznego i oceny wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego w II kwartale 2020 r. przedłuża się o kwartał.
§  8.  Terminy, o których mowa w art. 6, art. 7 pkt 3 i art. 31 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w zakresie spraw, o których mowa w art. 31f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ulegają skróceniu do 14 dni.
§  9. 
1.  Termin określony w art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2019 r. przedłuża się o dwa miesiące.
2.  Termin określony w art. 291 ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie sprawozdań za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. przedłuża się o 8 tygodni, z wyłączeniem formularzy dotyczących bilansu (S.02.01), wpływu środków dotyczących gwarancji długoterminowych (S.22.01), środków własnych (S.23.01) i wyliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności (S.25.01), w przypadku których termin w zakresie sprawozdań za ten rok przedłuża się o 2 tygodnie.
3.  Termin określony w art. 335 ust. 7 ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie danych i informacji za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. przedłuża się o 8 tygodni, z tym że:
1) w zakresie rocznych formularzy sprawozdawczych zawierających dane ilościowe dotyczących:
a) zawartości przekazywanych informacji (S.01.01), informacji podstawowych - informacji ogólnych (S.01.02), bilansu (S.02.01), prognozy przyszłych przepływów pieniężnych brutto (S.13.01), wpływu środków dotyczących gwarancji długoterminowych (S.22.01), środków własnych (S.23.01), wyliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności (S.25.01 - S.25.03) oraz
b) szczegółowego wykazu aktywów (S.06.02), przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania - metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko (S.06.03), rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie (S.12.01) i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (S.17.01), które nie zostały przekazane w ramach formularzy sprawozdawczych zawierających dane ilościowe za IV kwartał 2019 r. z uwagi na zastosowane zwolnienia,
2) w zakresie sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej odnośnie do formularzy dotyczących bilansu (S.02.01), wpływu środków dotyczących gwarancji długoterminowych (S.22.01), środków własnych (S.23.01) i wyliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności (S.25.01)

- ten termin przedłuża się o 2 tygodnie.

4.  Termin określony w art. 335 ust. 8 ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie danych i informacji za I kwartał 2020 r. przedłuża się o tydzień, z wyłączeniem formularza sprawozdawczego dotyczącego instrumentów pochodnych - transakcji (S.08.02), w przypadku którego ten termin przedłuża się o 4 tygodnie.
5.  Termin określony w art. 410 ust. 5 ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie danych i informacji za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. przedłuża się o 8 tygodni, z tym że w zakresie:
1) rocznych formularzy sprawozdawczych zawierających dane ilościowe dotyczących zawartości przekazywanych informacji (S.01.01), informacji podstawowych - informacji ogólnych (S.01.02), bilansu (S.02.01), wpływu środków dotyczących gwarancji długoterminowych (S.22.01), środków własnych (S.23.01), wyliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności (S.25.01 - S.25.03), wykazu podmiotów objętych zakresem nadzoru nad grupą (S.32.01),
2) sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej odnośnie do formularzy dotyczących bilansu (S.02.01), wpływu środków dotyczących gwarancji długoterminowych (S.22.01), środków własnych (S.23.01) i wyliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności (S.25.01)

- ten termin przedłuża się o 2 tygodnie.

6.  Termin określony w art. 410 ust. 6 ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie informacji za I kwartał 2020 r. przedłuża się o tydzień, z wyłączeniem formularza sprawozdawczego dotyczącego instrumentów pochodnych - transakcji (S.08.02), w przypadku którego ten termin przedłuża się o 4 tygodnie.
7.  Termin określony w art. 412 ust. 5 ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie sprawozdania za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. przedłuża się o 8 tygodni, z tym że odnośnie do formularzy dotyczących bilansu (S.02.01), wpływu środków dotyczących gwarancji długoterminowych (S.22.01), środków własnych (S.23.01) i wyliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności (S.25.01) termin za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. przedłuża się o 2 tygodnie.
§  10. 
1.  Termin określony w art. 16a ust. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, przedłuża się o 12 tygodni od zakończenia kwartału, za który wpłata jest należna.
2.  Termin określony w art. 16a ust. 7 ustawy, o której mowa w ust. 1, przedłuża się do ostatniego dnia piątego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłata jest należna.
3.  Termin określony w art. 16a ust. 8 ustawy, o której mowa w ust. 1, przedłuża się do 15. dnia szóstego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłata jest należna.
4.  Termin określony w art. 16a ust. 9 ustawy, o której mowa w ust. 1, przedłuża się do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłata jest należna.
5.  Termin rozpoczęcia zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia, określony w art. 19 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, w przypadku gdy zwrot wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia rozpoczyna się w kwietniu, maju albo czerwcu 2020 r., przedłuża się o 3 miesiące.
6.  Termin płatności miesięcznej raty, określony w art. 19 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, w przypadku rat płatnych w kwietniu, maju lub czerwcu 2020 r. przedłuża się o 3 miesiące.
§  11. 
1.  Termin określony w art. 303 ust. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji na poinformowanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o zamiarze wniesienia części składki w postaci zobowiązań do zapłaty, do dnia 30 września 2020 r., wynosi 10 dni roboczych.
2.  Termin określony w art. 313 ust. 3 ustawy, o której mowa w ust. 1, przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r.
3.  Termin określony w art. 313 ust. 4 ustawy, o której mowa w ust. 1, przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.
§  12.  Termin określony w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych w zakresie kwartalnej informacji za I kwartał 2020 r. przedłuża się o 2 miesiące.
§  13.  Termin określony w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sprawozdania z działalności Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych za rok 2019 r. przedłuża się do dnia 15 września 2020 r.
§  14.  Termin określony w § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych, w zakresie danych przekazywanych za I kwartał 2020 r. przedłuża się o 14 dni.
§  15.  Termin określony w § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy w zakresie sporządzenia w 2020 r. tekstu jednolitego prospektu przedłuża się o 2 miesiące.
§  16.  Terminy wpłat zaliczek określone w § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego przypadające na miesiąc kwiecień 2020 r. przedłuża się do dnia 31 maja 2020 r.
§  17. 
1.  Terminy określone w § 31 ust. 2 i § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w zakresie sprawozdań za I kwartał 2020 r. przedłuża się o 7 dni kalendarzowych.
2.  Termin określony w § 32 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w zakresie sprawozdania za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. przedłuża się o 8 tygodni.
§  18.  Terminy określone w § 12 ust. 5 pkt 2-4 statutu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 r. przedłuża się o 10 dni.
§  19.  Terminy określone w § 2 ust. 3, § 3 ust. 4 pkt 1 oraz § 4 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie danych i informacji przekazywanych przez podmioty prowadzące depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi oraz system rozrachunku, w zakresie danych przekazywanych za I kwartał 2020 r. przedłuża się do dnia 31 maja 2020 r.
§  20.  Termin określony w § 20 ust. 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego, w zakresie rocznego sprawozdania finansowego funduszu oraz rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu z wydzielonymi subfunduszami, z dołączonymi rocznymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi subfunduszy oraz z oświadczeniami depozytariusza i sprawozdaniami z badania, za rok obrotowy kończący się po dniu 30 grudnia 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r., przedłuża się o 2 miesiące.
§  21. 
1.  Termin określony w § 79 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w zakresie raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych za kwartały rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2019 r., jednak nie później niż w dniu 1 maja 2020 r., przedłuża się o 60 dni.
2.  Termin określony w § 79 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w zakresie raportu za pierwszy kwartał 2020 r. przedłuża się o 2 miesiące.
3.  Termin określony w § 79 ust. 7 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w zakresie raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu 30 grudnia 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r., przedłuża się o 2 miesiące.
4.  Termin czterech miesięcy od dnia bilansowego określony w § 79 ust. 9 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w zakresie raportów rocznych sporządzonych za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. przedłuża się o 2 miesiące.
§  22.  Sprawozdanie z działalności brokerskiej, o którym mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie sprawozdania z działalności brokerskiej, za rok 2019 jest przekazywane do dnia 31 maja 2020 r.
§  23. 
1.  Wstępne roczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 139 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze, za rok obrotowy kończący się nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r. oraz wstępne roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 139 ust. 2 tego rozporządzenia, za rok obrotowy kończący się nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r. przekazuje się nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego. W przypadku gdy w tym terminie sporządzono kilka wersji wstępnego rocznego sprawozdania finansowego lub wstępnego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, przekazuje się ich ostatnią wersję.
2.  Termin określony w § 149 ust. 18 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w zakresie sprawozdań za pierwszy kwartał 2020 r. przedłuża się o 45 dni.
§  24. 
1.  Terminy określone w § 8 ust. 1, § 9, § 11, § 15 ust. 1, § 16 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w zakresie przekazywania danych i informacji wynoszą 3 miesiące od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 r. przez walne zgromadzenia i upływają nie później niż w dniu 30 września 2020 r.
2.  Terminy określone w § 8 ust. 2, § 10 ust. 1, § 15 ust. 2 oraz § 17 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, wynoszą 45 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 r. przez walne zgromadzenia i upływają nie później niż w dniu 30 września 2020 r.
3.  Terminy określone w § 8 ust. 4, § 10 ust. 3, § 15 ust. 4 oraz § 17 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w 2020 r. przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.
4.  Terminy określone w § 12 pkt 1 lit. a, c i e oraz § 19 pkt 1 lit. a, c i e rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, wynoszą 90 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 r. przez walne zgromadzenia i upływają nie później niż w dniu 30 września 2020 r.
5.  Terminy określone w § 12 pkt 1 lit. b i d oraz § 19 pkt 1 lit. b i d rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, wynoszą 45 dni i upływają nie później niż w dniu 30 września 2020 r.
6.  Terminy określone w § 12 pkt 2 i 3 oraz § 19 pkt 2 i 3 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, wynoszą 45 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 r. przez walne zgromadzenia i upływają nie później niż w dniu 30 września 2020 r.
7.  Terminy określone w § 24 i § 26 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, na przekazanie informacji Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, do dnia 30 września 2020 r., wynoszą 10 dni roboczych.
§  25.  Termin określony w § 33 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w zakresie sprawozdania z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przekazywanego za I kwartał 2020 r. przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r.
§  26.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2020 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.622

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Określenie innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych.
Data aktu: 07/04/2020
Data ogłoszenia: 07/04/2020
Data wejścia w życie: 07/04/2020