Ubieganie się o dofinansowanie kosztów związanych z zaopatrzeniem w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego przysługujące weteranom poszkodowanym.

Dz.U.20.598
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie ubiegania się o dofinansowanie kosztów związanych z zaopatrzeniem w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego przysługujące weteranom poszkodowanym
Na podstawie art. 46 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa tryb ubiegania się o dofinansowanie kosztów związanych z zaopatrzeniem w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji oraz leki o kategorii dostępności Rp lub Rpz nieobjęte decyzją o refundacji przysługujące bezpłatnie osobom posiadającym status weterana poszkodowanego nadany na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726), których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%, zwanym dalej "weteranami poszkodowanymi", oraz sposób dofinansowania tych kosztów.
§  2. 
1.  Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia przekazuje Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia dane w formie wykazu, dotyczące weteranów poszkodowanych, obejmujące:
1) numer PESEL weterana poszkodowanego, a w przypadku gdy nie posiada numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
2) okres przysługującego prawa do dofinansowania

- całościowo, w ciągu pierwszych pięciu dni roboczych po kwartale, za który ma zostać opracowane zestawienie zawierające informacje o wysokości należnej kwoty dofinansowania za zrealizowane w poprzednim kwartale zaopatrzenie weteranów poszkodowanych.

2.  Dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia sporządza kwartalne zestawienie, zawierające informacje o wysokości należnej kwoty dofinansowania za zrealizowane w poprzednim kwartale zaopatrzenie weteranów poszkodowanych w:
1) leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, których cena detaliczna jest wyższa od limitu finansowania, w części stanowiącej odpłatność świadczeniobiorcy, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357), zwanej dalej "ustawą o refundacji";
2) leki o kategorii dostępności Rp lub Rpz, nieobjęte decyzją o refundacji.
3.  Kwartalne zestawienie dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje dyrektorowi departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy zestawienie.
4.  Kwartalne zestawienie zawiera:
1) numer PESEL weterana poszkodowanego, a w przypadku gdy nie posiada numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
2) okres, za jaki zrealizowano zaopatrzenie;
3) informacje o lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętych decyzją o refundacji, przysługujących weteranowi poszkodowanemu, w tym:
a) łączny koszt leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, których cena detaliczna była wyższa od limitu finansowania, w części stanowiącej odpłatność świadczeniobiorcy, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o refundacji,
b) łączny koszt leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które zostały sfinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach limitu finansowania, w części stanowiącej odpłatność świadczeniobiorcy, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o refundacji,
c) wysokość należnej kwoty dofinansowania stanowiącą różnicę między łącznym kosztem leków, których cena detaliczna była wyższa od limitu finansowania, w części stanowiącej odpłatność świadczeniobiorcy, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o refundacji, a ich łącznym kosztem sfinansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach limitu;
4) informacje o lekach nieobjętych decyzją o refundacji, o kategorii dostępności Rp lub Rpz, przysługujących bezpłatnie weteranowi poszkodowanemu, w tym:
a) koszt leków nieobjętych decyzją o refundacji, o kategorii dostępności Rp lub Rpz,
b) wysokość należnej kwoty dofinansowania leków nieobjętych decyzją o refundacji, o kategorii dostępności Rp lub Rpz;
5) nazwę oraz numer rachunku bankowego właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;
6) kod uprawnienia dodatkowego pacjenta, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 96a ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.);
7) podpis dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
§  3. 
1.  Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia dokonuje weryfikacji kwartalnego zestawienia w zakresie:
1) uprawnień osób, na rzecz których zrealizowano zaopatrzenie;
2) kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz leków o kategorii dostępności Rp lub Rpz i wysokości ich dofinansowania, w tym wysokości limitu dofinansowania ze środków publicznych.
2.  Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, sporządza zaświadczenie o wysokości dofinansowania, które zawiera: datę wystawienia oraz oznaczenie numeru ewidencyjnego, datę zestawienia za zrealizowane zaopatrzenie, nazwę oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz numer rachunku bankowego, okres, którego dotyczy dofinansowanie, kwotę należnego dofinansowania i termin przekazania środków oraz podpis dyrektora lub osoby upoważnionej, a następnie przekazuje je do dysponenta środków budżetu państwa ustanowionego przez Ministra Obrony Narodowej, w sposób określony w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa wydanych na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), celem realizacji płatności z tego tytułu.
3.  Środki finansowe w wysokości wynikającej z zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, są przekazywane na wskazany rachunek bankowy właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia kwartalnego zestawienia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.598

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ubieganie się o dofinansowanie kosztów związanych z zaopatrzeniem w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego przysługujące weteranom poszkodowanym.
Data aktu: 26/03/2020
Data ogłoszenia: 06/04/2020
Data wejścia w życie: 07/04/2020