Kontrola przestrzegania przepisów o czasie pracy i odpoczynku rybaków.

Dz.U.20.58
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 24 grudnia 2019 r.
w sprawie kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy i odpoczynku rybaków
Na podstawie art. 50 ust. 10 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U. poz. 2197) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa tryb przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy i odpoczynku rybaków przez dyrektora urzędu morskiego.
§  2. 
1.  Przed podjęciem czynności kontrolnych przeprowadzający kontrolę, zwany dalej "kontrolującym", zgłasza swoją obecność kapitanowi statku rybackiego.
2.  Przystępując do kontroli, kontrolujący okazuje kapitanowi statku rybackiego dokument identyfikacyjny, o którym mowa w art. 18 ust. 9 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1452, 1702, 2197 i 2303), w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie danych osobowych kontrolującego.
§  3. 
1.  Ustalenia z kontroli są dokumentowane w formie protokołu w postaci papierowej.
2.  Protokół zawiera:
1) nazwę i siedzibę armatora oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2) numer IMO statku rybackiego nadany przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), a w razie jego braku, numer rejestrowy statku rybackiego;
3) oznakę rybacką statku rybackiego;
4) imię i nazwisko kapitana statku rybackiego;
5) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego;
6) oznaczenie dni, w których przeprowadzano kontrolę;
7) opis stwierdzonych naruszeń oraz inne informacje mające istotne znaczenie dla wyników kontroli;
8) imiona i nazwiska rybaków udzielających informacji podczas kontroli;
9) ustalenia w sprawie przestrzegania przepisów o czasie pracy i odpoczynku rybaków oraz informację o realizacji postanowień w nich zawartych;
10) wyszczególnienie załączników, o których mowa w ust. 3;
11) wzmiankę o wniesieniu lub niewniesieniu przez kapitana statku rybackiego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, oraz o ewentualnym usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości przez zakończeniem kontroli;
12) datę i miejsce podpisania protokołu przez kontrolującego i kapitana statku rybackiego.
3.  Do protokołu załącza się dokumenty i materiały dotyczące przestrzegania przepisów o czasie pracy i odpoczynku rybaków, stanowiące część protokołu.
4.  Protokół podpisuje kontrolujący oraz kapitan statku rybackiego.
5.  Kapitanowi statku rybackiego przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, przed jego podpisaniem. Protokół zawiera pouczenie o możliwości zgłoszenia zastrzeżeń.
6.  Zastrzeżenia do protokołu, o których mowa w ust. 5, należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu, jednak nie później niż przed dniem opuszczenia portu przez statek rybacki.
7.  W razie zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, o których mowa w ust. 5, kontrolujący bada je, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienia lub uzupełnia odpowiednią część protokołu.
8.  W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kapitana statku rybackiego, kontrolujący wpisuje w protokole adnotację o braku podpisu.
9.  Odmowa podpisania protokołu przez kapitana statku rybackiego nie stanowi przeszkody w realizacji ustaleń zawartych w protokole, który zawiera takie pouczenie.
10.  W protokole kontrolujący nie dokonuje poprawek, skreśleń ani uzupełnień bez omówienia ich na końcu protokołu, z wyjątkiem sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, które parafuje kontrolujący.
11.  Kontrolujący sporządza protokół w języku polskim i angielskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują kapitan statku rybackiego, przedstawiciel załogi oraz dyrektor urzędu morskiego przeprowadzający kontrolę.
12.  Dla statków rybackich nieuprawiających żeglugi międzynarodowej, protokół jest sporządzany w języku polskim.
§  4.  Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy i odpoczynku marynarzy (Dz. U. poz. 635).
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).

Zmiany w prawie

Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020