Zmiana rozporządzenia w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

Dz.U.20.380
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 lutego 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego
Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 577) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. poz. 485, z późn. zm.) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, które jest określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

STANOWISKA, NA KTÓRYCH SĄ ZATRUDNIANI URZĘDNICY W SĄDACH I PROKURATURZE, ORAZ KWALIFIKACJE WYMAGANE DO ZAJMOWANIA TYCH STANOWISK

Stanowisko Wymagane kwalifikacje
SĄDY POWSZECHNE I WOJSKOWE
Stanowiska samodzielne główny księgowy według odrębnych przepisów
zastępca głównego księgowego wykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie ekonomii, lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,

lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości

inspektor ochrony danych wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia
audytor wewnętrzny według odrębnych przepisów
radca prawny według odrębnych przepisów
pełnomocnik ds. ochrony informacji nie-jawnych

zastępca pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

według odrębnych przepisów
Stanowiska wspomagające pion orzeczniczy starszy inspektor ds. biurowości wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia oraz 3 lata pracy na stanowisku inspektora ds. biurowości
inspektor ds. biurowości wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz 5 lat pracy na stanowisku starszego sekretarza sądowego lub sekretarza sądowego
starszy sekretarz sądowy sekretarz sądowy wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny, umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania, a w przypadku starszego sekretarza sądowego - wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania, oraz 5 lat pracy na stanowisku sekretarza sądowego
starszy protokolant sądowy protokolant sądowy wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny, umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania, oraz w przypadku starszego protokolanta sądowego - wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia, umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania, oraz 3 lata pracy na stanowisku protokolanta sądowego
Pozostałe stanowiska wspomagające główny specjalista ds. (ze wskazaniem specjalności)

specjalista ds. (ze wskazaniem specjalności)

wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia, a w przypadku głównego specjalisty - wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia oraz 5 lat pracy na stanowisku specjalisty
inspektor ds. obronnych wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia
główny specjalista ds. bhp

specjalista / starszy specjalista ds. bhp inspektor / starszy inspektor ds. bhp inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej

według odrębnych przepisów
starszy inspektor / starszy księgowy inspektor/księgowy wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia, umiejętność obsługi komputera oraz:

1) w przypadku starszego inspektora - 5 lat pracy na stanowisku inspektora,

2) w przypadku starszego księgowego - 5 lat pracy na stano-wisku księgowego

kasjer wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny
administrator systemu informatycznego administrator systemu teleinformatycznego

inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego

informatyk

wykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki
bibliotekarz według odrębnych przepisów
archiwista wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny, a także kurs dla archiwistów
POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY
Stanowiska samodzielne dyrektor departamentu/biura w Prokuraturze Krajowej

zastępca dyrektora departamentu/biura w Prokuraturze Krajowej

dyrektor finansowo-administracyjny

wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia, co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata pracy na stanowisku kierowniczym, doświadczenie w dziedzinie finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa
główny księgowy według odrębnych przepisów
zastępca głównego księgowego wykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie ekonomii, lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,

lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości

inspektor ochrony danych wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia
audytor wewnętrzny według odrębnych przepisów
radca prawny według odrębnych przepisów
pełnomocnik ds. ochrony informacji nie-jawnych

zastępca pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

według odrębnych przepisów
ekspert ds. (ze wskazaniem specjalności) wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie problematyki związanej z zakresem obowiązków eksperta
Stanowiska wspomagające pion orzeczniczy starszy inspektor ds. biurowości wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia oraz 3 lata pracy na stanowisku inspektora ds. biurowości
inspektor ds. biurowości wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz 5 lat pracy na stanowisku referendarza lub starszego referenta
referendarz wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz umiejętność obsługi komputera, oraz 3 lata pracy na stanowisku starszego referenta lub referenta
starszy referent

referent

młodszy referent

wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny, umiejętność obsługi komputera, a także:

1) w przypadku starszego referenta - co najmniej 3 lata pracy na stanowisku referenta,

2) w przypadku referenta - co najmniej 2 lata pracy na stano-wisku młodszego referenta

referent prawny wykształcenie wyższe prawnicze, znajomość języka obcego
analityk kryminalny wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia, znajomość obsługi komputera
Pozostałe stanowiska wspomagające główny specjalista ds. (ze wskazaniem specjalności)

specjalista ds. (ze wskazaniem specjalności)

wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia, a w przypadku głównego specjalisty - wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia oraz 5 lat pracy na stano-wisku specjalisty
starszy inspektor ds. obronnych inspektor ds. obronnych wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia
główny specjalista ds. bhp

specjalista / starszy specjalista ds. bhp inspektor / starszy inspektor ds. bhp inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej

według odrębnych przepisów
starszy inspektor / starszy księgowy inspektor/księgowy wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia, umiejętność obsługi komputera oraz:

1) w przypadku starszego inspektora - 5 lat pracy na stanowisku inspektora,

2) w przypadku starszego księgowego - 5 lat pracy na stanowisku księgowego

kasjer wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny
administrator systemu informatycznego administrator systemu teleinformatycznego

inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego

informatyk

wykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki
bibliotekarz według odrębnych przepisów
archiwista wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny, a także kurs dla archiwistów

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.380

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.
Data aktu: 25/02/2020
Data ogłoszenia: 09/03/2020
Data wejścia w życie: 24/03/2020