Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Dz.U.2020.296
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów
Na podstawie art. 43 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.
§  2.  Wymagania ochrony przeciwpożarowej określone w niniejszym rozporządzeniu mogą być spełnione przez zastosowanie rozwiązań zamiennych w trybie i na zasadach, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518 i 1593), stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowego Instytutu Badawczego.
§  3.  W zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu stosuje się wymagania ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach wydanych na podstawie:
1) art. 13 ust. 1 oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;
2) art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.).
§  4.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) odpadach palnych - rozumie się przez to odpady stałe, ciekłe i gazowe, inne niż odpady niepalne w rozumieniu art. 3 ust. 3a-3c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
2) strefie pożarowej PM - rozumie się przez to strefę pożarową o przeznaczeniu produkcyjnym lub magazynowym, o której mowa w § 209 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);
3) rozwiązaniu ograniczającym rozlewisko - rozumie się przez to wannę wychwytującą, nieckę lub inne szczelne rozwiązanie ograniczające rozlewisko, które w przypadku pożaru lub innej sytuacji awaryjnej może pomieścić i utrzymać w warunkach pożarowych określoną objętość magazynowanych ciekłych odpadów palnych;
4) kontenerze magazynowym cieczy palnych - rozumie się przez to kontener lub szafę, wykonane z blachy stalowej, z izolacją lub bez, których konstrukcja wraz z zastosowanymi zabezpieczeniami zapewnia bezpieczne przechowywanie w nich cieczy palnych, ogranicza rozlewisko tych cieczy oraz rozprzestrzenianie się ognia.
§  5. 
1.  Miejsce przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania stałych odpadów palnych stanowi odrębną strefę pożarową PM, oddzieloną pasami wolnego terenu lub elementami oddzielenia przeciwpożarowego, zwaną dalej "strefą pożarową z odpadami stałymi".
2.  Miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania stałych odpadów palnych mogą być lokalizowane w ramach jednej strefy pożarowej z odpadami stałymi.
3.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:
1) łączna objętość lub masa zgromadzonych stałych odpadów palnych w obiekcie budowlanym lub na terenie nie przekracza odpowiednio 200 m3 lub 50 Mg lub
2) miejsce wstępnego magazynowania stałych odpadów palnych w budynku jest zlokalizowane w strefie pożarowej PM, w której te odpady są wytwarzane.
4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, strefa pożarowa PM nie stanowi strefy pożarowej z odpadami stałymi.
§  6. 
1.  W strefie pożarowej budynku innej niż strefa pożarowa PM mogą być magazynowane stałe odpady palne na zewnątrz, przy jego ścianie zewnętrznej, jeżeli są one związane z jego funkcją, oraz zostaną spełnione następujące wymagania:
1) powierzchnia miejsca przeznaczonego do magazynowania odpadów nie przekracza 200 m2, a zgromadzone tam odpady nie przekraczają objętości 200 m3 lub masy 50 Mg;
2) nie zostanie przekroczona dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej, określona dla tego budynku;
3) zostanie zachowany dostęp do budynku na wypadek działań ratowniczych;
4) zostanie zachowana wymagana z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe odległość od miejsca przeznaczonego do magazynowania odpadów do sąsiednich obiektów budowlanych oraz granic działek;
5) zostanie zachowana odległość co najmniej 5 m od drogi pożarowej;
6) zostanie zachowana odległość od ścian zewnętrznych wykonanych z materiałów palnych, w tym z izolacją wykonaną z takich materiałów, co najmniej:
a) 4 m - w przypadku ściany zewnętrznej nierozprzestrzeniającej ognia,
b) 8 m - w pozostałych przypadkach.
2.  W strefie pożarowej PM w budynku mogą być magazynowane stałe odpady palne na zewnątrz, przy jego ścianie zewnętrznej, jeżeli zostaną spełnione następujące wymagania:
1) nie zostanie przekroczona dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej PM w budynku oraz dopuszczalna w niej gęstość obciążenia ogniowego, a także dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej określona w § 8;
2) zostanie zachowana wymagana z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe odległość od miejsca przeznaczonego do magazynowania odpadów do sąsiednich obiektów budowlanych oraz granic działek, jeżeli powierzchnia miejsca przeznaczonego do magazynowania odpadów nie przekracza 200 m2, a zgromadzone tam odpady nie przekraczają objętości 200 m3 lub masy 50 Mg;
3) zostaną spełnione wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczące magazynowania odpadów palnych w strefie pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, jeżeli powierzchnia miejsca przeznaczonego do magazynowania odpadów przekracza 200 m2 lub zgromadzone tam odpady przekraczają objętość 200 m3 lub masę 50 Mg;
4) zostanie zachowany dostęp do budynku na wypadek działań ratowniczych;
5) zostanie zachowana odległość co najmniej 5 m od drogi pożarowej.
§  7.  Strefę pożarową z odpadami stałymi w budynku lokalizuje się na pierwszej kondygnacji nadziemnej, jeżeli łączna objętość lub masa odpadów palnych magazynowanych w strefie pożarowej przekracza odpowiednio 200 m3 lub 50 Mg.
§  8. 
1.  Powierzchnia strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, nie może przekraczać:
1) 2000 m2 - w przypadku stałych odpadów palnych z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon, lub stałych odpadów palnych zawierających w ponad 20% swojej masy odpady z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon;
2) 4000 m2 - w przypadku stałych odpadów palnych innych niż określone w pkt 1.
2.  Dopuszcza się powiększenie powierzchni, o których mowa w ust. 1:
1) o 1000 m2 - w przypadku:
a) zapewnienia drogi pożarowej z dwóch przeciwległych stron, wzdłuż największej rozpiętości strefy pożarowej, oraz
b) zachowania szerokości strefy pożarowej mierzonej w kierunku prostopadłym do drogi pożarowej - nie większej niż 45 m;
2) o 50% - w przypadku zapewnienia ochrony strefy pożarowej półstałym urządzeniem gaśniczym wodnym lub pianowym, jeżeli zostanie zapewniona woda do celów przeciwpożarowych, zgodnie z § 41 ust. 1 i 3;
3) o 100% - w przypadku zapewnienia ochrony strefy pożarowej stałym samoczynnym urządzeniem gaśniczym wodnym lub pianowym.
3.  Powiększenia, o których mowa w ust. 2, nie podlegają sumowaniu.
§  9.  Granicę strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, oznacza się na powierzchni terenu, a w przypadku gdy jest to niemożliwe - oznacza się tablicami informacyjnymi, zamontowanymi przy tej granicy w sposób trwały.
§  10.  Dla stref pożarowych z odpadami stałymi określa się dopuszczalne ilości magazynowanych stałych odpadów palnych, z uwzględnieniem projektowanej gęstości obciążenia ogniowego. Obliczenia w tym zakresie przeprowadza się zgodnie z zasadami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej obliczania gęstości obciążenia ogniowego i zawiera się w operacie przeciwpożarowym oraz w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli jest ona wymagana.
§  11. 
1.  Magazynowanie odpadów palnych w strefie pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, prowadzi się w sekcjach magazynowych o powierzchni nie większej niż 400 m2.
2.  Dopuszcza się powiększenie powierzchni sekcji magazynowych:
1) o 50% - w przypadku:
a) zapewnienia drogi pożarowej wzdłuż miejsca załadunku sekcji magazynowej, a jeżeli rozpiętość sekcji mierzona w głąb od miejsca jej załadunku jest większa niż 10 m - wzdłuż miejsca załadunku sekcji magazynowej i przeciwległego jej boku, lub
b) gdy gęstość obciążenia ogniowego w sekcji magazynowej nie przekracza 500 MJ/m2, lub
c) zapewnienia ochrony sekcji magazynowej półstałym urządzeniem gaśniczym wodnym lub pianowym i zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych, zgodnie z § 41 ust. 1 i 3;
2) o 100% - w przypadku zapewnienia ochrony strefy pożarowej stałym samoczynnym urządzeniem gaśniczym wodnym lub pianowym.
3.  Powiększenia, o których mowa w ust. 2, nie podlegają sumowaniu.
§  12.  Rozpiętość sekcji magazynowej mierzona w głąb od miejsca jej załadunku nie może przekraczać:
1) 20 m - w przypadku zapewnienia dostępności do sekcji magazynowej z co najmniej dwóch jej przeciwległych boków;
2) 10 m - w pozostałych przypadkach.
§  13. 
1.  Sekcje magazynowe oddziela się między sobą ścianami separacyjnymi lub pasami wolnego terenu o szerokości co najmniej:
1) 2 m - w przypadku magazynowania odpadów w kontenerach stalowych o pojemności do 40 m3, ze ścianami pełnymi, wykonanymi z blachy o grubości co najmniej 2 mm, w których wysokość magazynowanych odpadów nie przekracza krawędzi ograniczającej przestrzeń ładunkową i górnych krawędzi ścian bocznych kontenera;
2) 5 m - w pozostałych przypadkach.
2.  W przypadku magazynowania w sekcji magazynowej całych lub rozdrobnionych opon poza kontenerami stalowymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, do jej oddzielenia od innych sekcji magazynowych stosuje się wyłącznie pasy wolnego terenu.
3.  W pasie wolnego terenu pomiędzy sekcjami magazynowymi niezawierającymi całych lub rozdrobnionych opon dopuszcza się magazynowanie odpadów niepalnych.
§  14.  Granicę sekcji magazynowej inną niż ściana oznacza się trwale na powierzchni terenu, a w przypadku gdy jest to niemożliwe - oznacza się tablicami informacyjnymi zamontowanymi przy tej granicy w sposób trwały.
§  15. 
1.  W sekcji magazynowej całe lub rozdrobnione opony magazynuje się:
1) w zabezpieczonych przed osunięciem stosach lub pryzmach o powierzchni nie większej niż 60 m2 lub
2) w kontenerach stalowych spełniających wymagania, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1.
2.  Stosy lub pryzmy z całymi lub rozdrobnionymi oponami oddziela się między sobą pasami wolnej przestrzeni lub terenu o szerokości co najmniej 3 m.
§  16. 
1.  Ściany oddzielenia przeciwpożarowego oddzielające strefy pożarowe z odpadami stałymi, które znajdują się poza budynkami, wykonuje się z materiałów niepalnych. Ściany te posiadają klasę odporności ogniowej co najmniej:
1) REI 120-M lub REI 240 - w przypadku stref pożarowych o gęstości obciążenia ogniowego do 4000 MJ/m2;
2) REI 240 - w pozostałych przypadkach.
2.  Ściany separacyjne pomiędzy sekcjami magazynowymi wykonuje się z materiałów niepalnych. Ściany te posiadają klasę odporności ogniowej co najmniej REI 120.
3.  Ściany oddzielenia przeciwpożarowego oddzielające strefy pożarowe z odpadami stałymi, które znajdują się poza budynkami, oraz ściany separacyjne pomiędzy sekcjami magazynowymi:
1) posiadają wysokość większą o co najmniej 1 m niż maksymalna wysokość magazynowanych odpadów;
2) są wysunięte co najmniej o 1 m poza obrys magazynowanych odpadów.
4.  Ściana oddzielenia przeciwpożarowego oddzielająca budynek od strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz zapewnia ochronę budynku przed rozprzestrzenieniem się ognia na skutek promieniowania cieplnego emitowanego przez pożar w strefie pożarowej z odpadami stałymi, jak również zapewnia ochronę strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, przed rozprzestrzenieniem się ognia na skutek promieniowania cieplnego emitowanego przez pożar w budynku.
5.  Dopuszcza się wykonanie ściany zewnętrznej budynku jako ściany oddzielenia przeciwpożarowego, o której mowa w ust. 4.
§  17. 
1.  Maksymalna wysokość magazynowania stałych odpadów palnych poza budynkami nie przekracza:
1) 4 m - w przypadku odpadów:
a) magazynowanych w stosach,
b) z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon,
c) wielomateriałowych zawierających w ponad 20% swojej masy materiały z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon;
2) 6 m - w przypadkach innych niż określone w pkt 1.
2.  Dopuszcza się powiększenie o 50% maksymalnej wysokości magazynowania stałych odpadów palnych, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku stosu, sterty, pryzmy, hałdy, zwału lub innej formy ukształtowania zwartego skupiska magazynowanych odpadów, uformowanych w sposób zapewniający utrzymanie ich kształtu (stabilności), z zachowaniem kąta nachylenia płaszczyzn ograniczających ich boczne powierzchnie nieprzekraczającego:
1) 60° - w przypadku odpadów palnych sprasowanych w prostopadłościany lub zbelowanych;
2) 45° - w pozostałych przypadkach.
3.  Ograniczenia maksymalnej wysokości magazynowania stałych odpadów palnych nie stosuje się w przypadku stref pożarowych chronionych przez stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne lub pianowe. W takim przypadku wysokość ustalana jest indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb w zakresie zapewnienia stabilności, o której mowa w ust. 2, oraz właściwego działania stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych lub pianowych i jest uwzględniana w operacie przeciwpożarowym, a także w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli taka instrukcja jest wymagana.
§  18. 
1.  Odpady palne w budynku magazynuje się w odległości od przekrycia dachu lub sufitu większej niż:
1) 1 m - w przypadku wysokości magazynowania do 3 m włącznie;
2) 1,5 m - w przypadku wysokości magazynowania od 3 m do 6 m włącznie;
3) 2 m - w przypadku wysokości magazynowania większej niż 6 m.
2.  W budynku wyposażonym w stałe urządzenie gaśnicze wodne lub pianowe wysokość magazynowania ustala się z uwzględnieniem potrzeb w zakresie właściwego działania tych urządzeń.
§  19. 
1.  Odległość strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, od sąsiedniego budynku lub sąsiedniej strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, zapewniająca zachowanie pasa wolnego terenu, o którym mowa w § 5 ust. 1, nie może być mniejsza niż odległość w metrach określona w poniższej tabeli:
Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej z odpadami stałymi "Q" w MJ/m2 Rodzaj budynku oraz dla budynku PM i strefy pożarowej z odpadami stałymi - maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej "Q" w MJ/m2
ZL IN PM lub strefa pożarowa z odpadami stałymi
Q ≤ 1000 1000 < Q ≤ 4000 Q > 4000
Q ≤ 1000 8 8 8 15 20
1000 < Q ≤ 4000 15 15 15 15 20
Q > 4000 20 20 20 20 20
2.  Jeżeli w strefie pożarowej z odpadami stałymi magazynuje się odpady, wówczas przy określaniu odległości, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się dopuszczalne odległości sekcji magazynowych od sąsiednich budynków lub sąsiednich stref pożarowych z odpadami stałymi, które znajdują się poza budynkami. Dopuszczalne odległości sekcji magazynowych od sąsiednich budynków lub sąsiednich stref pożarowych z odpadami stałymi, które znajdują się poza budynkami, są określone w załączniku do rozporządzenia.
3.  Odległości sekcji magazynowych, o których mowa w ust. 2, mogą być zmniejszone o połowę, jeżeli stałe odpady palne są magazynowane w kontenerach spełniających wymagania, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1.
4.  Strefę pożarową z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, sytuuje się w odległości:
1) od granicy nieruchomości gruntowej, w której obrębie znajduje się ta strefa - nie mniejszej niż 4 m, oraz
2) od sąsiedniej działki budowlanej - nie mniejszej niż połowa odległości tej strefy od sąsiedniego budynku usytuowanego na tej działce, określonej zgodnie z ust. 1-3, a jeżeli działka jest niezabudowana, przyjmując, że będzie na niej usytuowany budynek o przeznaczeniu określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przy czym dla budynków PM należy przyjąć gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej większą niż 1000 MJ/m2 i nie większą niż 4000 MJ/m2, a w przypadku braku takiego planu należy przyjąć, że będzie na niej usytuowany budynek ZL.
5.  Odległości, o których mowa w ust. 4, nie stosuje się w przypadku zastosowania pomiędzy strefą pożarową z odpadami stałymi a granicą działki ściany oddzielenia przeciwpożarowego, która spełnia wymagania, o których mowa w § 16 ust. 1 i 3.
6.  Strefę pożarową z odpadami stałymi znajdującą się poza budynkiem sytuuje się od granicy (konturu) lasu w odległości nie mniejszej niż dopuszczalna odległość tej strefy od strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, o gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m2, określonej zgodnie z ust. 1-3, jednak nie mniejszej niż 20 m.
§  20. 
1.  Ciekłe odpady palne magazynuje się:
1) na otwartej przestrzeni w wydzielonym wyłącznie do tego celu miejscu przeznaczonym do magazynowania ciekłych odpadów palnych, zwanym dalej "miejscem magazynowania ciekłych odpadów palnych";
2) w wydzielonym z przestrzeni, za pomocą przegród budowlanych, magazynie przeznaczonym wyłącznie do magazynowania ciekłych odpadów palnych, zwanym dalej "magazynem ciekłych odpadów palnych";
3) w stacjonarnym zbiorniku przeznaczonym do magazynowania cieczy palnych, zwanym dalej "zbiornikiem magazynowym ciekłych odpadów palnych".
2.  Za miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych uznaje się również wiatę wykonaną w sposób zapewniający swobodną wymianę powietrza z otoczeniem, która z co najmniej trzech stron nie posiada pełnych przegród budowlanych.
3.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli łączna objętość ciekłych odpadów palnych w obiekcie budowlanym lub na terenie nie przekracza:
1) 0,4 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C;
2) 5 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.
§  21.  Dopuszcza się magazynowanie ciekłych odpadów palnych w budynku w ramach strefy pożarowej PM, w której odpady te są:
1) przetwarzane;
2) wytwarzane - w przypadku gdy ilość magazynowanych ciekłych odpadów palnych nie przekracza w tej strefie:
a) 2 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C,
b) 15 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.
§  22. 
1.  Miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych oraz magazyn ciekłych odpadów palnych stanowią odrębne strefy pożarowe PM, oddzielone pasami wolnego terenu lub elementami oddzielenia przeciwpożarowego.
2.  Elementy oddzielenia przeciwpożarowego oddzielające miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych wykonuje się z materiałów niepalnych. Elementy te posiadają klasę odporności ogniowej co najmniej REI 120.
§  23. 
1.  Miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych nie może posiadać więcej niż 6 sekcji magazynowych, przy czym ilość magazynowanych odpadów nie może przekraczać w każdej z sekcji:
1) 5 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C;
2) 30 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.
2.  W przypadku magazynowania wspólnego odpadów, o których mowa w ust. 1, w sekcji magazynowej, ilość przechowywanych odpadów nie może przekraczać 5 m3.
3.  W przypadku gdy sekcję magazynową stanowi kontener magazynowy cieczy palnych, ilość magazynowanych w nim odpadów nie może przekraczać:
1) 30 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C;
2) 50 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.
4.  W przypadku magazynowania wspólnego odpadów, o których mowa w ust. 3, ilość ciekłych odpadów palnych w kontenerze magazynowym cieczy palnych nie może przekraczać 30 m3.
5.  Odległość pomiędzy sekcjami magazynowymi z ciekłymi odpadami palnymi nie może być mniejsza niż 5 m, a w przypadku gdy sekcję magazynową stanowi kontener magazynowy cieczy palnych - mniejsza niż 2 m.
§  24. 
1.  W miejscu magazynowania ciekłych odpadów palnych odpady należy magazynować w:
1) opakowaniach lub pojemnikach jednostkowych o pojemności nie większej niż 0,45 m3;
2) zbiornikach przenośnych o pojemności od 0,45 m3 do 3 m3.
2.  Maksymalna wysokość stosów z opakowaniami lub pojemnikami jednostkowymi oraz zbiornikami przenośnymi nie może przekraczać:
1) 3 m - w przypadku magazynowania ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C w niemetalowych: opakowaniach, pojemnikach jednostkowych lub zbiornikach przenośnych;
2) 5 m - w pozostałych przypadkach.
3.  Niedopuszczalne jest magazynowanie ciekłych odpadów palnych:
1) w stosach w więcej niż w dwóch warstwach, jeżeli pojemność jednostkowa zbiorników przenośnych z tworzyw sztucznych lub kompozytów przekracza 0,45 m3;
2) w opakowaniach, pojemnikach lub zbiornikach przenośnych, nieprzeznaczonych do przechowywania cieczy palnych;
3) na wysokości powyżej 5 m.
§  25. 
1.  Miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych sytuuje się w odległości mierzonej od krawędzi rozwiązania ograniczającego rozlewisko, wynoszącej co najmniej:
1) 30 m - od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej;
2) 15 m - od budynków innych niż określone w pkt 1;
3) 20 m - od granicy (konturu) lasu;
4) 10 m - od granicy sąsiedniej działki budowlanej;
5) 5 m - od granicy nieruchomości gruntowej, w której obrębie znajduje się to miejsce.
2.  Odległość, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może być zmniejszona o 50%, jeżeli rozwiązanie ograniczające rozlewisko posiada od strony budynku rozpiętość nie większą niż 10 m.
3.  Odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, mogą być zmniejszone o 50%, jeżeli:
1) ciekłe odpady palne w miejscu magazynowania ciekłych odpadów palnych są magazynowane w kontenerach magazynowych cieczy palnych, posiadających obudowę oraz zamknięcia znajdujących się w niej otworów, wykonane w klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60;
2) rozwiązanie ograniczające rozlewisko w miejscu magazynowania ciekłych odpadów palnych posiada pojemność netto nie mniejszą niż 110% całkowitej objętości magazynowanych ciekłych odpadów palnych i pomiędzy nim a sąsiednim budynkiem lub granicą działki zastosowano ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120, która zapewnia ochronę budynku przed rozprzestrzenieniem się ognia na skutek promieniowania cieplnego emitowanego przez pożar rozlewiska ciekłych odpadów palnych oraz zapewnia ochronę miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych przed rozprzestrzenieniem się ognia na skutek promieniowania cieplnego emitowanego przez pożar w budynku.
4.  Zmniejszenia, o których mowa w ust. 2 i 3, nie podlegają sumowaniu.
5.  Odległość pomiędzy miejscami magazynowania ciekłych odpadów palnych nie może być mniejsza niż:
1) 5 m - w przypadku gdy sekcje magazynowe w tych miejscach stanowią kontenery przeznaczone do magazynowania cieczy palnych, o których mowa w ust. 3 pkt 1;
2) 10 m - w przypadku gdy sekcje magazynowe w tych miejscach stanowią kontenery przeznaczone do magazynowania cieczy palnych;
3) 20 m - w pozostałych przypadkach.
§  26. 
1.  W magazynie ciekłych odpadów palnych ilość magazynowanych odpadów w strefie pożarowej nie może przekraczać:
1) 50 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C;
2) 200 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.
2.  Dopuszcza się zwiększenie o 200% ilości, o których mowa w ust. 1, jeżeli strefa pożarowa z odpadami ciekłymi jest chroniona przez stałe samoczynne urządzenia gaśnicze przeznaczone do gaszenia pożarów cieczy palnych znajdujących się w tej strefie.
§  27.  Rozwiązania w zakresie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz rozwiązania dotyczące organizacji ochrony przeciwpożarowej dla zbiornika magazynowego ciekłych odpadów palnych określa się indywidualnie w warunkach ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym, z uwzględnieniem w szczególności: właściwości magazynowanych ciekłych odpadów palnych, przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych, możliwości powstania pożaru i jego rozprzestrzenienia się na sąsiednie obiekty i tereny przyległe, stwarzanych zagrożeń oraz możliwości prowadzenia działań gaśniczych.
§  28. 
1.  Miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych wyposaża się w rozwiązanie ograniczające rozlewisko.
2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych tworzy wyłącznie jeden kontener magazynowy cieczy palnych z rozwiązaniem ograniczającym rozlewisko, o którym mowa w § 30 ust. 4.
§  29.  Do miejsca w budynku, w którym magazynuje się ciekłe odpady palne, stosuje się wymaganie, o którym mowa w § 28 ust. 1.
§  30. 
1.  Rozwiązanie ograniczające rozlewisko, przy uwzględnieniu uwarunkowań lokalnych, zapewnia możliwie małą powierzchnię rozlewiska.
2.  Rozwiązanie ograniczające rozlewisko posiada pojemność netto nie mniejszą niż:
1) 25% całkowitej objętości magazynowanych ciekłych odpadów palnych lub
2) 110% pojemności pojedynczego największego opakowania, pojemnika jednostkowego lub zbiornika przenośnego

- w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

3.  Jeżeli sekcje magazynowe w miejscu magazynowania ciekłych odpadów palnych stanowią wyłącznie kontenery magazynowe cieczy palnych, dopuszcza się, aby rozwiązanie ograniczające rozlewisko posiadało pojemność nie mniejszą niż 10% całkowitej objętości magazynowanych ciekłych odpadów palnych.
4.  W kontenerze magazynowym cieczy palnych stosuje się rozwiązanie ograniczające rozlewisko o pojemności netto nie mniejszej niż:
1) 10% całkowitej objętości magazynowanych ciekłych odpadów palnych lub
2) 110% pojemności pojedynczego największego opakowania, pojemnika jednostkowego lub zbiornika przenośnego

- w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

§  31. 
1.  Górna krawędź rozwiązania ograniczającego rozlewisko o powierzchni większej niż 2,5 m2, stosowanego w miejscu magazynowania ciekłych odpadów palnych, jest wyższa od poziomu rozlanej cieczy o co najmniej:
1) 0,05 m - w przypadku gdy powierzchnia rozlewiska nie przekracza 20 m2;
2) 0,1 m - w przypadku gdy powierzchnia rozlewiska przekracza 20 m2 i nie przekracza 100 m2;
3) 0,15 m - w przypadku gdy powierzchnia rozlewiska przekracza 100 m2 i nie przekracza 200 m2;
4) 0,2 m - w przypadku gdy powierzchnia rozlewiska przekracza 200 m2.
2.  W przypadku, o którym mowa w § 30 ust. 3, dopuszcza się, aby górna krawędź rozwiązania ograniczającego rozlewisko, którego powierzchnia przekracza 100 m2, była wyższa od poziomu rozlanej cieczy o 0,1 m.
§  32. 
1.  Rozwiązania ograniczające rozlewisko, o których mowa w § 30 ust. 1 i 2 oraz § 31, stosuje się odpowiednio dla naziemnego zbiornika magazynowego ciekłych odpadów palnych lub grupy tych zbiorników.
2.  Dla zbiornika naziemnego dwupłaszczowego wykonanego z materiałów niepalnych lub grupy takich zbiorników nie muszą być stosowane rozwiązania ograniczające rozlewisko.
§  33.  Obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów palnych w postaci gazowej lub gazu skroplonego spełniają wymagania określone w przepisach dotyczących magazynowania gazu płynnego w zbiornikach lub butlach, zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.
§  34. 
1.  Strefę pożarową z odpadami stałymi o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1000 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 2000 m2, która znajduje się w budynku, wyposaża się w system sygnalizacji pożarowej oraz urządzenia alarmowe zapewniające automatyczne przekazanie informacji o pożarze do osób, które są odpowiedzialne za jego weryfikację oraz niezwłoczne zawiadomienie centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostki ochrony przeciwpożarowej.
2.  Wymagania, o których mowa w ust. 1, stosuje się niezależnie od określonych w nich wartości gęstości obciążenia ogniowego i powierzchni strefy pożarowej, jeżeli gęstość obciążenia ogniowego na przynajmniej jednej dowolnie wybranej jednostce 1000 m2 powierzchni strefy pożarowej przekracza 2000 MJ/m2.
3.  Strefy pożarowe z odpadami stałymi wyposażone w stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne lub pianowe nie muszą być wyposażone w system sygnalizacji pożarowej, jeżeli nie jest on niezbędny do uruchamiania urządzeń przewidzianych do funkcjonowania podczas pożaru. Dopuszczenie to nie zwalnia ze stosowania urządzeń alarmowych, o których mowa w ust. 1.
§  35. 
1.  Strefę pożarową z odpadami stałymi o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 2000 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 2000 m2, która znajduje się w budynku, wyposaża się w stałe urządzenia gaśnicze wodne lub pianowe, uruchamiane automatycznie lub ręcznie - w przypadku zapewnienia stałej obsługi tych urządzeń lub posiadania zakładowej straży pożarnej.
2.  Urządzenia gaśnicze, o których mowa w ust. 1, stosuje się do ochrony lokalnej obszarów magazynowania stałych odpadów palnych, jeżeli w strefie pożarowej z odpadami stałymi gęstość obciążenia ogniowego przekracza 4000 MJ/m2 na przynajmniej jednej dowolnie wybranej jednostce 500 m2 powierzchni magazynowania tych odpadów.
§  36. 
1.  Magazyn ciekłych odpadów palnych wyposaża się w stałe lub półstałe urządzenia gaśnicze pianowe.
2.  Stałe lub półstałe urządzenia gaśnicze pianowe nie muszą być stosowane w magazynach o powierzchni nie większej niż 200 m2, które posiadają co najmniej jedno okno lub inny otwór w ścianie zewnętrznej, umożliwiające skuteczne podanie piany gaśniczej.
§  37. 
1.  Strefę pożarową z odpadami stałymi o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1000 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 1000 m2, która znajduje się w budynku, wyposaża się w samoczynne urządzenia oddymiające.
2.  Urządzenia oddymiające mogą być uruchamiane ręcznie, jeżeli strefa pożarowa z odpadami stałymi jest chroniona przez stałe urządzenia gaśnicze wodne lub pianowe, uruchamiane automatycznie lub ręcznie - w przypadku zapewnienia stałej obsługi tych urządzeń lub posiadania zakładowej straży pożarnej.
§  38. 
1.  Miejsce magazynowania stałych odpadów palnych o powierzchni przekraczającej 500 m2 oraz miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych, w którym ilość odpadów jest większa niż 5 m3, wyposaża się, niezależnie od wyposażenia obiektu lub terenu w gaśnice zgodnie z odrębnymi przepisami, w punkty ze sprzętem gaśniczym zawierające:
1) 2 gaśnice przewoźne po 25 kg lub 20 dm3 środka gaśniczego, przeznaczone do gaszenia grup pożarów A oraz B;
2) 2 gaśnice przenośne o skuteczności gaśniczej co najmniej 55A i 183B każda;
3) 2 koce gaśnicze o wymiarach co najmniej 2 m × 3 m;
4) urządzenia lub środki przeznaczone do gaszenia pożarów grupy D, jeżeli wystąpienie takich pożarów jest możliwe, określone indywidualnie w warunkach ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym.
2.  W przypadku magazynowania wyłącznie odpadów palnych, których pożary zalicza się do grupy D, punkty ze sprzętem gaśniczym w miejscu magazynowania stałych odpadów palnych mogą być wyposażone tylko w urządzenia i środki, o których mowa w ust. 1 pkt 4.
3.  Miejsce, w którym magazynuje się ciekłe odpady palne w ilości większej niż 0,4 m3 i nieprzekraczającej 5 m3, niewyposażone w punkt ze sprzętem gaśniczym, o którym mowa w ust. 1, wyposaża się w punkt ze sprzętem gaśniczym zawierający:
1) 1 gaśnicę przenośną o skuteczności gaśniczej co najmniej 183B na każde 2,5 m3 ciekłych odpadów palnych;
2) 1 koc gaśniczy o wymiarach co najmniej 2 m x 3 m.
4.  Odległość z każdego miejsca w strefie pożarowej z odpadami, w której może przebywać człowiek, do najbliższego punktu ze sprzętem gaśniczym jest nie większa niż 50 m.
5.  Do punktu ze sprzętem gaśniczym zapewnia się dostęp o szerokości co najmniej 1 m.
6.  Punkty ze sprzętem gaśniczym zabezpiecza się przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych.
7.  Przepisów ust. 1-6 nie stosuje się do obiektów i terenów zakładów zabezpieczanych przez zakładową straż pożarną.
§  39. 
1.  W obiektach budowlanych lub ich częściach oraz innych miejscach przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów:
1) stosuje się instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, o której mowa w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, jeżeli wynika to z tych przepisów oraz w przypadku gdy:
a) powierzchnia strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, przekracza 1000 m2,
b) objętość ciekłych odpadów palnych jest większa niż 5 m3,
c) występuje strefa zagrożenia wybuchem;
2) przeprowadza się co najmniej raz w roku ćwiczenia w zakresie postępowania na wypadek pożaru - w przypadku gdy:
a) powierzchnia strefy pożarowej z odpadami przekracza 1000 m2, a łączna powierzchnia wszystkich stref z odpadami przekracza powierzchnię 2000 m2,
b) objętość ciekłych odpadów palnych jest większa niż:
10 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C,
60 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C,
c) występuje strefa zagrożenia wybuchem lub pomieszczenie zagrożone wybuchem.
2.  O terminie i zakresie przeprowadzenia ćwiczeń w zakresie postępowania na wypadek pożaru powiadamia się właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej nie później niż na 14 dni przed ich przeprowadzeniem. Do powiadomienia załącza się plan ćwiczeń.
3.  W ćwiczeniach w zakresie postępowania na wypadek pożaru umożliwia się udział jednostek ochrony przeciwpożarowej.
§  40. 
1.  Miejsca magazynowania odpadów palnych, które mogą ulegać samonagrzewaniu, zabezpiecza się w sposób określony w warunkach ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym.
2.  Środki służące zapobieganiu pożarom wskutek samonagrzewania oraz sposób dokumentowania czynności z tym związanych określa się w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a w przypadku gdy instrukcja ta nie jest wymagana - w instrukcji postępowania z odpadami, które mogą ulegać samonagrzewaniu.
§  41. 
1.  Wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla stref pożarowych z odpadami stałymi, które znajdują się poza budynkami, zapewnia się zgodnie z tabelą:
Lp. Gęstość obciążenia ogniowego w strefie pożarowej [MJ/m2] Powierzchnia strefy pożarowej z odpadami stałymi [m2]
powyżej 200 500 1000 2000 3000
do 500 1000 2000 3000
powyżej do wydajność wodociągu [dm3/s]
1 500 10 10 10 20 20
2 500 2000 10 20 20 301) 301)
3 2000 4000 20 20 30 30 40
4 4000 20 30 30 40 40
Objaśnienia:

1) Dla strefy pożarowej z odpadami stałymi, przeznaczonej do magazynowania wyłącznie:

1) pojazdów wycofanych z eksploatacji przy stacjach demontażu lub

2) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy zakładach przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub

3) zużytych baterii i akumulatorów przy zakładach przetwarzania baterii i akumulatorów

- zapewnia się co najmniej 20 dm3/s.

2.  Zapewnienie wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru nie jest wymagane dla strefy pożarowej z odpadami stałymi o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2, która znajduje się poza budynkiem, jeżeli strefa ta jest zlokalizowana poza granicami jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 osób, niestanowiącej zabudowy kolonijnej.
3.  W przypadku gdy wydajność wodociągu stanowiącego źródło wody do celów przeciwpożarowych nie zapewnia ilości wody określonej w ust. 1, zapewnia się uzupełniający zapas wody w zbiornikach przeciwpożarowych, technologicznych lub naturalnych, przystosowanych do poboru wody przez pompy pożarnicze, w ilości równej iloczynowi brakującej wydajności wodociągu i czasu 4 godzin.
§  42. 
1.  Wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych lub naziemnego zbiornika magazynowego ciekłych odpadów palnych zapewnia się, gdy:
1) ilość magazynowanych ciekłych odpadów palnych w miejscu ich magazynowania jest większa niż 5 m3;
2) pojemność zbiornika magazynowego ciekłych odpadów palnych jest większa niż 5 m3.
2.  Wymaganą ilość wody, o której mowa w ust. 1, określa się przyjmując intensywność podawania wodnego roztworu środka pianotwórczego - co najmniej 4 dm3/min na 1 m2 powierzchni przewidywanego pożaru w czasie co najmniej 2 godzin.
3.  Wymagana ilość wody, o której mowa w ust. 1, nie może być mniejsza niż:
1) 10 dm3/s - w przypadku gdy źródło wody stanowi przeciwpożarowa sieć wodociągowa;
2) 50 m3 - w przypadku gdy źródło wody stanowi przeciwpożarowy zbiornik wodny;
3) wynikająca z przepisów wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
§  43. 
1.  Do budynku ze strefą pożarową z odpadami stałymi lub magazynem ciekłych odpadów palnych oraz do miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych lub strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, doprowadza się drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej, jeżeli:
1) gęstość obciążenia ogniowego w strefie pożarowej przekracza 500 MJ/m2 i powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m2 lub
2) gęstość obciążenia ogniowego na przynajmniej jednej dowolnie wybranej jednostce 500 m2 powierzchni strefy pożarowej przekracza 2000 MJ/m2, lub
3) ilość magazynowanych ciekłych odpadów palnych w strefie pożarowej jest większa niż 15 m3, lub
4) występuje pomieszczenie zagrożone wybuchem.
2.  Do budynku ze strefą pożarową z odpadami stałymi lub magazynem ciekłych odpadów palnych nie stosuje się przepisów § 12 ust. 6 i 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. poz. 1030).
3.  Sposób doprowadzenia drogi pożarowej do strefy pożarowej z odpadami stałymi lub miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych, znajdujących się poza budynkiem, określa się w uzgodnieniu z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, w trybie art. 42 ust. 4c i 4d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z uwzględnieniem:
1) dostępu do celów przeciwpożarowych do każdej strefy pożarowej i sekcji magazynowej z odpadami, biorąc pod uwagę przeważający kierunek wiatru;
2) zasięgów rzutu prądów gaśniczych;
3) potrzeby i możliwości prowadzenia działań gaśniczych przy użyciu podnośników i drabin mechanicznych oraz innych pojazdów i sprzętu specjalistycznego;
4) parametrów dróg pożarowych.
§  44. 
1.  W odniesieniu do:
1) magazynowania odpadów:
a) komunalnych przez wytwórcę odpadów komunalnych lub przez właściciela nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284), który zbiera odpady komunalne wytwarzane na terenie tej nieruchomości,
b) przez wytwórcę odpadów, o których mowa w art. 66 ust. 4 pkt 4 oraz w art. 71 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
c) przez podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów), który ma zawartą umowę, o której mowa w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
d) w zamkniętych silosach lub zasobnikach wykonanych z materiałów niepalnych,
e) palnych obejmujących wyłącznie materiały o cieple spalania nie większym niż 3 MJ/kg,
2) wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę w miejscu ich wytworzenia, które powstają w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw,
3) zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów w zakładach stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w art. 3 pkt 48a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.),
4) składowania odpadów na składowiskach odpadów,
5) instalacji, w których w ramach ich zautomatyzowanego ciągu technologicznego są magazynowane i przetwarzane odpady przeznaczone do przetwarzania w tych instalacjach, w szczególności bunkrów, zasobników, silosów lub innych pojemników tych instalacji,
6) odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1849 oraz z 2020 r. poz. 284)

- stosuje się wymagania wynikające z przepisów, o których mowa w § 3, a w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach rozwiązania techniczne i organizacyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej, odpowiednie do występującego w nich zagrożenia pożarowego i związanego z nim ryzyka, zapewniające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

2.  Rozwiązania techniczne i organizacyjne, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się w warunkach ochrony przeciwpożarowej zawieranych w operacie przeciwpożarowym, jeżeli jego sporządzenie jest wymagane.
§  45.  W stosunku do obiektów budowlanych lub ich części oraz innych miejsc przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, dla których:
1) przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:
a) uzgodniono warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, na podstawie art. 42 ust. 4c i 4d pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, albo
b) wszczęto i nie zakończono postępowania w sprawie uzgodnienia warunków, o których mowa w lit. a,
2) sporządzono operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, i złożono wniosek o uzgodnienie warunków, o których mowa w pkt 1 lit. a, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia

- dopuszcza się spełnienie wymagań wskazanych w § 5-37 oraz § 41-43 w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do tych uzgodnień, jednak nie dłużej niż do dnia 1 marca 2024 r., a wymagań wskazanych w § 38-40 w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do tych uzgodnień, jednak nie dłużej niż do dnia 1 września 2020 r.

§  46.  W stosunku do obiektów budowlanych lub ich części, przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, dla których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej albo zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonanie robót budowlanych, w zakresie wymagań określonych w:
1) § 5, § 6, § 8-16, § 19 i § 34 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2021 r.;
2) § 7, § 26, § 29 i § 33 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2023 r.;
3) § 35 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2026 r.;
4) § 36 i § 37 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2022 r.;
5) § 17, § 18 i § 39 ust. 1 pkt 1 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2020 r.;
6) § 20-25, § 28, § 32 i § 41-43 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2022 r.
§  47.  W stosunku do obiektów budowlanych lub ich części oraz innych miejsc, w obrębie których w dniu wejścia w życie rozporządzenia jest prowadzone zbieranie, magazynowanie lub przetwarzanie odpadów, w zakresie wymagań określonych w:
1) § 5, § 6, § 8-16, § 19 i § 34 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2021 r.;
2) § 7, § 26, § 29 i § 33 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2023 r.;
3) § 35 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2026 r.;
4) § 36 i § 37 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2022 r.;
5) § 17, § 18 i § 39 ust. 1 pkt 1 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2020 r.;
6) § 20-25, § 28, § 32 i § 41-43 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2022 r.
§  48.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

ZASADY USTALANIA ODLEGŁOŚCI SEKCJI MAGAZYNOWYCH OD BUDYNKÓW LUB SĄSIEDNICH STREF POŻAROWYCH Z ODPADAMI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POZA BUDYNKAMI

1. Odległości sekcji magazynowych od budynków lub sąsiednich stref pożarowych z odpadami znajdujących się poza budynkami ustala się, stosując odpowiednio tabele 1-4.
2. Wymaganą odległość ustala się na podstawie rozpiętości sekcji magazynowej L, mierzonej od strony analizowanego oddziaływania pożaru, oraz maksymalnej wysokości składowania odpadów H.
3. W przypadku gdy kąt nachylenia płaszczyzny ograniczającej boczną powierzchnię sekcji magazynowej względem powierzchni terenu jest nie większy niż 60°, odległość określoną na podstawie odpowiedniej tabeli 1-4 mnoży się przez współczynnik redukcyjny:
1) 0,71 - jeżeli kąt nachylenia płaszczyzny jest nie większy niż 45°;
2) 0,87 - jeżeli kąt nachylenia płaszczyzny jest większy niż 45°.

Tabela 1.

Odległości sekcji magazynowych z odpadami z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon, oraz z odpadami niejednorodnymi zawierającymi te materiały w ponad 20% swojej masy, od sąsiednich stref pożarowych z odpadami, które znajdują się poza budynkami.

L Wymagana odległość [m] L Wymagana odległość [m]
[m] H H H H H [m] H H H H H
≤ 2 m ≤ 3m ≤ 4 m ≤ 5 m ≤ 6 m ≤ 2 m ≤ 3 m ≤ 4 m ≤ 5 m ≤ 6 m
1 8 8 8 8 8 41 22 29 34 39 43
2 8 8 9 9 10 42 22 29 34 39 44
3 8 9 10 12 13 43 22 29 35 40 44
4 9 10 12 13 14 44 22 29 35 40 44
5 9 12 13 15 16 45 22 30 35 40 45
6 10 13 14 16 18 46 23 30 36 41 45
7 11 13 16 17 19 47 23 30 36 41 46
8 12 14 17 19 20 48 23 30 36 41 46
9 12 15 18 20 21 49 23 30 37 42 46
10 13 16 18 21 23 50 23 31 37 42 47
11 13 17 19 22 24 51 23 31 37 42 47
12 14 17 20 22 25 52 23 31 37 43 48
13 14 18 21 23 26 53 23 31 38 43 48
14 15 18 21 24 26 54 24 31 38 43 48
15 15 19 22 25 27 55 24 32 38 44 49
16 16 20 23 26 28 56 24 32 38 44 49
17 16 20 23 26 29 57 24 32 39 44 49
18 16 21 24 27 30 58 24 32 39 45 50
19 17 21 25 28 31 59 24 32 39 45 50
20 17 22 25 28 31 60 24 32 39 45 50
21 17 22 26 29 32 61 24 33 39 45 51
22 18 22 26 30 33 62 24 33 40 46 51
23 18 23 27 30 33 63 24 33 40 46 51
24 18 23 27 31 34 64 24 33 40 46 52
25 19 24 28 31 35 65 24 33 40 47 52
26 19 24 28 32 35 66 25 33 41 47 52
27 19 24 29 33 36 67 25 33 41 47 53
28 19 25 29 33 36 68 25 34 41 47 53
29 20 25 30 34 37 69 25 34 41 48 53
30 20 25 30 34 38 70 25 34 41 48 54
31 20 26 30 35 38 71 25 34 41 48 54
32 20 26 31 35 39 72 25 34 42 48 54
33 21 26 31 35 39 73 25 34 42 48 54
34 21 27 32 36 40 74 25 34 42 49 55
35 21 27 32 36 40 75 25 34 42 49 55
36 21 27 32 37 41 76 25 35 42 49 55
37 21 28 33 37 41 77 25 35 43 49 55
38 21 28 33 38 42 78 25 35 43 50 56
39 22 28 33 38 42 79 25 35 43 50 56
40 22 28 34 38 43 80 25 35 43 50 56

Tabela 2.

Odległości sekcji magazynowych z odpadami z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon, oraz z odpadami niejednorodnymi zawierającymi te materiały w ponad 20% swojej masy, od budynków sąsiednich.

L Wymagana odległość [m] L Wymagana odległość [m]
[m] H H H H H [m] H H H H H
≤ 2 m ≤ 3m ≤ 4 m ≤ 5 m ≤ 6 m ≤ 2 m ≤ 3 m ≤ 4 m ≤ 5 m ≤ 6 m
1 8 8 8 8 8 41 19 25 30 34 38
2 8 8 8 8 9 42 19 25 30 34 38
3 8 8 9 10 11 43 19 25 30 35 39
4 8 9 11 12 13 44 19 25 30 35 39
5 8 10 12 13 14 45 19 25 31 35 39
6 9 11 13 14 16 46 19 26 31 35 40
7 10 12 14 15 17 47 19 26 31 36 40
8 10 13 15 16 18 48 19 26 31 36 40
9 11 13 16 17 19 49 19 26 32 36 41
10 11 14 16 18 20 50 19 26 32 37 41
11 12 15 17 19 21 51 19 26 32 37 41
12 12 15 18 20 22 52 20 26 32 37 42
13 13 16 18 21 23 53 20 27 32 37 42
14 13 16 19 21 23 54 20 27 33 38 42
15 13 17 20 22 24 55 20 27 33 38 42
16 14 17 20 23 25 56 20 27 33 38 43
17 14 18 21 23 26 57 20 27 33 38 43
18 14 18 21 24 26 58 20 27 33 39 43
19 15 19 22 25 27 59 20 27 33 39 44
20 15 19 22 25 28 60 20 27 34 39 44
21 15 19 23 26 28 61 20 28 34 39 44
22 15 20 23 26 29 62 20 28 34 39 44
23 16 20 24 27 29 63 20 28 34 40 45
24 16 20 24 27 30 64 20 28 34 40 45
25 16 21 24 28 31 65 20 28 34 40 45
26 16 21 25 28 31 66 20 28 35 40 45
27 17 21 25 29 32 67 20 28 35 40 46
28 17 22 26 29 32 68 20 28 35 41 46
29 17 22 26 29 33 69 20 28 35 41 46
30 17 22 26 30 33 70 20 28 35 41 46
31 17 22 27 30 34 71 20 29 35 41 47
32 17 23 27 31 34 72 21 29 35 41 47
33 18 23 27 31 34 73 21 29 36 42 47
34 18 23 28 31 35 74 21 29 36 42 47
35 18 23 28 32 35 75 21 29 36 42 47
36 18 24 28 32 36 76 21 29 36 42 48
37 18 24 29 33 36 77 21 29 36 42 48
38 18 24 29 33 37 78 21 29 36 42 48
39 18 24 29 33 37 79 21 29 36 43 48
40 18 24 29 34 37 80 21 29 36 43 48

Tabela 3.

Odległości sekcji magazynowych z odpadami innymi niż odpady z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon, oraz odpady niejednorodne zawierające te materiały w ponad 20% swojej masy, od sąsiednich stref pożarowych z odpadami, które znajdują się poza budynkami.

L Wymagana odległość [m] L Wymagana odległość [m]
[m] H H H H H [m] H H H H H
≤ 2 m ≤ 3m ≤ 4 m ≤ 5 m ≤ 6 m ≤ 2 m ≤ 3 m ≤ 4 m ≤ 5 m ≤ 6 m
1 8 8 8 8 8 41 12 17 21 25 28
2 8 8 8 8 8 42 12 17 21 25 28
3 8 8 8 8 9 43 12 17 21 25 28
4 8 8 8 9 10 44 12 17 21 25 28
5 8 8 9 10 11 45 13 17 22 25 28
6 8 9 10 11 12 46 13 17 22 25 29
7 8 9 11 12 13 47 13 18 22 26 29
8 8 10 11 13 14 48 13 18 22 26 29
9 8 10 12 13 15 49 13 18 22 26 29
10 9 11 12 14 15 50 13 18 22 26 29
11 9 11 13 15 16 51 13 18 22 26 30
12 9 11 13 15 17 52 13 18 22 26 30
13 9 12 14 16 17 53 13 18 22 26 30
14 10 12 14 16 18 54 13 18 23 27 30
15 10 13 15 17 18 55 13 18 23 27 30
16 10 13 15 17 19 56 13 18 23 27 31
17 10 13 16 18 19 57 13 18 23 27 31
18 10 13 16 18 20 58 13 18 23 27 31
19 11 14 16 18 20 59 13 18 23 27 31
20 11 14 17 19 21 60 13 18 23 27 31
21 11 14 17 19 21 61 13 18 23 27 31
22 11 14 17 20 22 62 13 18 23 28 31
23 11 15 17 20 22 63 13 18 23 28 32
24 11 15 18 20 22 64 13 18 23 28 32
25 11 15 18 21 23 65 13 18 23 28 32
26 11 15 18 21 23 66 13 18 23 28 32
27 12 15 18 21 24 67 13 18 24 28 32
28 12 16 19 21 24 68 13 18 24 28 32
29 12 16 19 22 24 69 13 19 24 28 32
30 12 16 19 22 25 70 13 19 24 28 32
31 12 16 19 22 25 71 13 19 24 28 33
32 12 16 20 23 25 72 13 19 24 28 33
33 12 16 20 23 25 73 13 19 24 29 33
34 12 16 20 23 26 74 13 19 24 29 33
35 12 16 20 23 26 75 13 19 24 29 33
36 12 17 20 23 26 76 13 19 24 29 33
37 12 17 20 24 27 77 13 19 24 29 33
38 12 17 21 24 27 78 13 19 24 29 33
39 12 17 21 24 27 79 13 19 24 29 33
40 12 17 21 24 27 80 13 19 24 29 34

Tabela 4.

Odległości sekcji magazynowych z odpadami innymi niż odpady z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon, oraz odpady niejednorodne zawierające te materiały w ponad 20% swojej masy, od budynków sąsiednich.

L Wymagana odległość [m] L Wymagana odległość [ml
[m] H H H H H [m] H H H H H
≤ 2 m ≤ 3m ≤ 4 m ≤ 5 m ≤ 6 m ≤ 2 m ≤ 3 m ≤ 4 m ≤ 5 m ≤ 6 m
1 8 8 8 8 8 41 10 14 18 21 24
2 8 8 8 8 8 42 10 14 18 21 24
3 8 8 8 8 8 43 10 14 18 21 24
4 8 8 8 8 9 44 10 14 18 21 24
5 8 8 8 9 10 45 10 14 18 21 24
6 8 8 9 10 11 46 10 14 18 22 25
7 8 8 9 10 11 47 10 15 18 22 25
8 8 9 10 11 12 48 10 15 18 22 25
9 8 9 10 12 13 49 10 15 18 22 25
10 8 9 11 12 14 50 10 15 19 22 25
11 8 10 11 13 14 51 10 15 19 22 25
12 8 10 12 13 15 52 10 15 19 22 25
13 8 10 12 14 15 53 10 15 19 22 25
14 8 11 13 14 16 54 10 15 19 22 26
15 8 11 13 15 16 55 10 15 19 22 26
16 9 11 13 15 17 56 10 15 19 23 26
17 9 11 14 15 17 57 10 15 19 23 26
18 9 12 14 16 17 58 10 15 19 23 26
19 9 12 14 16 18 59 10 15 19 23 26
20 9 12 14 16 18 60 10 15 19 23 26
21 9 12 15 17 19 61 10 15 19 23 26
22 9 12 15 17 19 62 10 15 19 23 27
23 9 13 15 17 19 63 10 15 19 23 27
24 9 13 15 18 20 64 10 15 19 23 27
25 10 13 16 18 20 65 10 15 19 23 27
26 10 13 16 18 20 66 10 15 19 23 27
27 10 13 16 18 21 67 10 15 19 23 27
28 10 13 16 19 21 68 10 15 19 23 27
29 10 13 16 19 21 69 10 15 19 23 27
30 10 13 16 19 21 70 10 15 19 24 27
31 10 14 17 19 22 71 10 15 20 24 27
32 10 14 17 19 22 72 10 15 20 24 27
33 10 14 17 20 22 73 10 15 20 24 27
34 10 14 17 20 22 74 10 15 20 24 27
35 10 14 17 20 22 75 10 15 20 24 28
36 10 14 17 20 23 76 10 15 20 24 28
37 10 14 17 20 23 77 10 15 20 24 28
38 10 14 17 20 23 78 10 15 20 24 28
39 10 14 18 21 23 79 10 15 20 24 28
40 10 14 18 21 24 80 10 15 20 24 28
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.296

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.
Data aktu: 19/02/2020
Data ogłoszenia: 25/02/2020
Data wejścia w życie: 04/03/2020