Przyjęcie "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu".

Dz.U.2020.243
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" 1
Na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534, 1495 i 2170) zarządza się, co następuje:
§  1.  Przyjmuje się "Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu", który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
ZAŁĄCZNIK

Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu

1. Działania mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu

1.1. Stosowana terminologia

Użyte na potrzeby "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu", zwanego dalej "Programem", określenia oznaczają:

1) gleba odłogowana (grunt odłogowany) - grunt rolny (użytek rolny) wyłączony z produkcji rolnej, niespełniający wymogów Dobrej Kultury Rolnej, na którym przez rok lub dłużej nie prowadzono działań agrotechnicznych;

2) miejsce do przechowywania nawozów naturalnych - zbiorniki na płynne nawozy naturalne (gnojówkę lub gnojowicę), płyta ze zbiornikiem na odciek i instalacją odprowadzającą odciek z płyty do zbiornika lub inne miejsce przechowywania obornika lub pomiotu ptasiego specjalnie przygotowane w tym celu z materiałów szczelnych i nieprzepuszczalnych, zabezpieczających przed przedostawaniem się odcieków do wód lub gruntu;

3) nawozy azotowe mineralne - nawozy produkowane z kopalin lub wytwarzane w procesie syntezy, których jednym ze składników jest azot;

4) równoważnik nawozowy - przelicznik pozwalający określić, w jakim stopniu jednostka azotu pochodzącego z różnych źródeł zadziała tak samo jak jednostka azotu pochodzącego z nawozów azotowych mineralnych;

5) trwałe użytki zielone - trwałe użytki zielone w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.);

6) uprawy trwałe - uprawy trwałe w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. g rozporządzenia wymienionego w pkt 5;

7) uprawy wieloletnie - rośliny uprawiane na gruntach ornych, których okres uprawy wynosi od 2 lat do 4 lat, w szczególności trawy, koniczyny z trawami, lucerny lub truskawki;

8) współczynniki przeliczeniowe sztuk rzeczywistych zwierząt gospodarskich na DJP - współczynniki, które są określone w załączniku nr 1 do Programu, umożliwiające przeliczenie sztuk rzeczywistych zwierząt gospodarskich na duże jednostki przeliczeniowe (DJP);

9) zwierzęta gospodarskie - zwierzęta w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2132), z wyłączeniem pszczół.

1.2. Ograniczenie rolniczego wykorzystania nawozów

1.2.1. Rolnicze wykorzystanie nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem

1. Do stosowania nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem stosuje się przepisy art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1259, z późn. zm.).

2. Stawy wykorzystywane do chowu lub hodowli ryb mogą być nawożone nawozami naturalnymi lub nawozami azotowymi mineralnymi.

1.2.2. Warunki rolniczego wykorzystania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych

1. Nie stosuje się nawozów na gruntach rolnych w pobliżu wód powierzchniowych.

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy odległości określonych w tabeli 1.

Tabela 1. Odległości, w jakich nie stosuje się nawozów w pobliżu wód powierzchniowych

Na gruntach rolnych od brzegu:
Rodzaj

nawozu

jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha cieków

naturalnych

rowów z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na górnej krawędzi brzegu rowu kanałów
Nawozy z

wyłączeniem

gnojowicy

5 m 5 m 5 m 5 m
Gnojowica 10 m 10 m 10 m 10 m
Na gruntach rolnych od:
Rodzaj

nawozu

brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni powyżej 50 ha ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.) obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego
Wszystkie

rodzaje

nawozów

20 m 20 m 20 m

3. Jeżeli na gruntach rolnych występuje uprawa roślin, odległości określone w tabeli 1 mogą zostać zmniejszone o połowę w przypadku stosowania nawozów za pomocą urządzeń aplikujących je bezpośrednio do gleby.

4. Jeżeli na gruntach rolnych występuje uprawa roślin, odległości określone w tabeli 1 mogą zostać zmniejszone o połowę w przypadku podzielenia pełnej dawki nawozów co najmniej na 3 równe dawki, przy czym odstęp między zastosowaniem tych dawek nawozu nie może być krótszy niż 14 dni.

5. Nie myje się rozsiewaczy nawozów i sprzętu do aplikacji nawozów oraz nie rozlewa się wody z ich mycia w odległości mniejszej niż 25 m od brzegu zbiorników wodnych, jezior, cieków naturalnych, rowów, kanałów, ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne oraz obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego.

1.2.3. Warunki rolniczego wykorzystania nawozów na terenach o dużym nachyleniu

1. Nawozów nie stosuje się na terenach o dużym nachyleniu w kierunku wód powierzchniowych w odległościach określonych w tabeli 1, zwiększonych o 5 m.

2. Jeżeli na terenach o dużym nachyleniu występuje uprawa roślin, odległości określone w ust. 1 mogą zostać zmniejszone o połowę w przypadku stosowania nawozów za pomocą urządzeń aplikujących je bezpośrednio do gleby.

3. Jeżeli na terenach o dużym nachyleniu występuje uprawa roślin, odległości określone w ust. 1 mogą zostać zmniejszone o połowę w przypadku podzielenia pełnej dawki nawozów co najmniej na 3 równe dawki, przy czym odstęp między zastosowaniem tych dawek nawozu nie może być krótszy niż 14 dni.

4. W pozostałej części terenu o dużym nachyleniu należy:

1) rozdzielić dawki nawozów azotowych mineralnych, tak aby poszczególne dawki nie przekraczały 100 kg N/ha;

2) stosując nawozy na gruntach ornych, dokonać ich bezpośredniej aplikacji do gleby lub przyorywać lub wymieszać z glebą, a w okresie wegetacyjnym roślin uprawnych - stosować je przy największym zapotrzebowaniu roślin na azot; przyorania lub wymieszania z glebą dokonuje się w ciągu 4 godzin od zastosowania nawozu naturalnego, jednak nie później niż następnego dnia po jego zastosowaniu;

3) uprawiać działkę rolną w kierunku poprzecznym do nachylenia stoku, stosując odkładanie skiby w górę stoku, o ile pozwala na to wielkość i usytuowanie tej działki rolnej lub przy zastosowaniu konserwujących systemów uprawy zapobiegających wymywaniu, takich jak uprawa uproszczona, uprawa uproszczona pasowa lub uprawa zerowa, z tym że nie dotyczy to działki rolnej mniejszej niż 1 ha, na której stosuje się uproszczony system uprawy.

5. Nie przechowuje się nawozów na terenie o dużym nachyleniu w odległości 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych, pasa morskiego i ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

1.3. Okresy nawożenia

1. Na gruntach rolnych nawozy stosuje się w terminach określonych w tabeli 2.

Tabela 2. Terminy stosowania nawozów

Rodzaj nawozów Nawozy azotowe mineralne

i

nawozy naturalne płynne

Nawozy naturalne

stałe

Rodzaj gruntów
Grunty orne 1 marca -

20 października

1 marca -

31 października

Grunty orne na terenie gmin objętych wykazem

stanowiącym załącznik nr 2 do

Programu

1 marca -

15 października

Grunty orne na terenie gmin objętych wykazem

stanowiącym załącznik nr 3 do Programu

1 marca -

25 października

Uprawy trwałe 1 marca -

31 października

1 marca -

30 listopada

Uprawy wieloletnie
Trwałe użytki zielone

2. Terminy określone w tabeli 2 dla gruntów ornych, gruntów ornych na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do Programu oraz gruntów ornych na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do Programu nie dotyczą podmiotów, które będą zakładać uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach; dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych upraw nie może przekroczyć dawki 30 kg N/ha; należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.

3. Terminy określone w tabeli 2 dla gruntów ornych, gruntów ornych na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do Programu oraz gruntów ornych na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do Programu nie dotyczą podmiotów, które nie mogły dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby; dla tych podmiotów termin graniczny stosowania nawozów to dzień 30 listopada.

4. Terminów określonych w tabeli 2 nie stosuje się do nawożenia upraw pod osłonami oraz upraw kontenerowych.

5. Terminu rozpoczęcia stosowania nawozów określonego w tabeli 2 nie stosuje się w 2020 r. dla gruntów ornych z uprawami ozimymi, upraw trwałych, upraw wieloletnich oraz trwałych użytków zielonych. Terminem rozpoczęcia stosowania nawozów w 2020 r. jest dzień 15 lutego.

6. Nie stosuje się nawożenia na glebach odłogowanych (gruntach odłogowanych). Przed planowanym zakończeniem odłogowania dopuszcza się zastosowanie nawozów jesienią.

1.4. Warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami

1. Nawozy naturalne płynne i nawozy naturalne stałe przechowuje się w bezpieczny dla środowiska sposób, zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu.

2. Podmioty prowadzące produkcję rolną oraz podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, zapewniają bezpieczne dla środowiska przechowywanie nawozów naturalnych, wytwarzanych w gospodarstwie rolnym lub przyjętych od innego gospodarstwa rolnego, przez okres, w którym nie jest możliwe ich rolnicze wykorzystanie. Wymaga to zapewnienia powierzchni nieprzepuszczalnych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stałych oraz pojemności przykrytych, w szczególności osłoną elastyczną lub osłoną pływającą, zbiorników na nawozy naturalne płynne, które powinny posiadać szczelne dno i ściany.

3. W przypadku utrzymywania zwierząt gospodarskich na głębokiej ściółce obornik może być przechowywany w budynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu.

4. Pojemność zbiorników na nawozy naturalne płynne powinna umożliwiać ich przechowanie przez okres 6 miesięcy.

5. Powierzchnia miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stałych powinna umożliwiać ich przechowanie przez okres 5 miesięcy.

6. Obliczenie wymaganej pojemności zbiorników lub powierzchni miejsc do przechowywania nawozów naturalnych poprzedza sporządzenie obrotu stada, obliczenie przelotowości zwierząt gospodarskich w grupie technologicznej, a następnie wyliczenie stanów średniorocznych. Wyliczone stany średnioroczne zwierząt gospodarskich przelicza się na DJP. Sposób sporządzania obrotu stada, obliczania sztuk przelotowych zwierząt gospodarskich i stanu średniorocznego tych zwierząt został określony w załączniku nr 4 do Programu. Sposób obliczania wymaganej pojemności zbiorników oraz wymaganej powierzchni miejsc do przechowywania nawozów naturalnych został określony w załączniku nr 5 do Programu. W przypadku gdy wytworzone w gospodarstwie rolnym nawozy naturalne podlegają procesom technologicznym przetwarzania lub przekazaniu, wymagana pojemność zbiorników oraz powierzchnia miejsc do przechowywania nawozów naturalnych może ulec stosownemu zmniejszeniu.

7. Możliwe jest czasowe, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia utworzenia każdej z pryzm, przechowywanie obornika bezpośrednio na gruntach rolnych, przy czym:

1) pryzmy lokalizuje się poza zagłębieniami terenu, na możliwie płaskim terenie, o dopuszczalnym spadku do 3%, w miejscu niepiaszczystym i niepodmokłym, w odległości większej niż 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych, pasa morskiego i ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

2) lokalizację pryzmy oraz datę złożenia obornika w danym roku na danej działce zaznacza się na mapie lub szkicu działki, które przechowuje się przez okres 3 lat od dnia zakończenia przechowywania obornika;

3) obornik na pryzmie ponownie przechowuje się w tym samym miejscu po upływie 3 lat od dnia zakończenia uprzedniego przechowywania obornika.

8. Pomiotu ptasiego nie przechowuje się bezpośrednio na gruncie przez cały rok.

9. Kiszonek nie przechowuje się bezpośrednio na gruncie. Kiszonki przechowuje się w szczególności w silosach, rękawach foliowych, na płytach lub na podkładzie z folii, sieczki, słomy, lub innego materiału, który pochłania odcieki, oraz pod przykryciem foliowym.

10. Nawozów naturalnych oraz kiszonek nie przechowuje się w odległości mniejszej niż 25 m od:

1) studni lub ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

2) linii brzegu wód powierzchniowych oraz pasa morskiego.

11. Podmioty prowadzące produkcję rolną oraz podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, dostosują powierzchnię lub pojemność posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w Programie, w terminie do dnia:

1) 31 grudnia 2021 r. - w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP, w tym podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;

2) 31 grudnia 2024 r. - w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP.

12. Podmioty przyjmujące nawozy naturalne na podstawie umowy powinny posiadać, w chwili przyjmowania tych nawozów naturalnych, odpowiednią powierzchnię lub pojemność posiadanych miejsc do ich przechowywania w bezpieczny dla środowiska sposób, zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu.

13. Przed upływem terminów, o których mowa w ust. 11, podmioty prowadzące produkcję rolną oraz podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, zapewniają przechowywanie nawozów naturalnych płynnych w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tego nawozu.

14. Utrzymywanie zwierząt futerkowych w klatkach i bateriach klatek z ażurową podłogą wymaga zabezpieczenia gruntu znajdującego się pod nimi. Zabezpieczenie to należy wykonać szczelną i litą, odporną na mechaniczne uszkodzenia powierzchnią, ukształtowaną w sposób zabezpieczający przedostawaniu się odcieku do wód lub gruntu. Poza systemem pastwiskowym z regularną zmianą zadarnionych kwater, nie umieszcza się klatek dla zwierząt futerkowych z ażurową podłogą bezpośrednio na gruncie.

15. Odchodów zwierząt futerkowych mięsożernych nie miesza się i nie przechowuje się wspólnie z odpadami pochodzącymi z przygotowania paszy dla tych zwierząt.

1.5. Dawki i sposoby nawożenia azotem

1. Wielkość rocznej dawki nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo zawierającej nie więcej niż 170 kg N w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych ustala się w następujący sposób:

1) ilość nawozów naturalnych wytwarzanych w gospodarstwie rolnym i ilość azotu w tych nawozach należy obliczyć na podstawie stanów średniorocznych zwierząt gospodarskich obliczonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do Programu oraz średniej rocznej wielkości produkcji nawozów naturalnych i koncentracji azotu zawartego w tych nawozach, określonych w załączniku nr 6 do Programu;

2) następnie należy zaplanować sposób dystrybucji nawozów naturalnych na poszczególne działki rolne w taki sposób, aby w okresie roku nie przekroczyć dopuszczalnej dawki azotu z nawozów naturalnych w czystym składniku wynoszącej 170 kg N/ha użytków rolnych, przy czym dopuszczalna dawka nawozu naturalnego = 170 kg N/ha : zawartość N kg/t lub kg/m3 (zawartość N kg/t lub kg/m3 należy przyjąć z załącznika nr 6 do Programu lub udokumentowanego badania składu nawozu naturalnego).

2. W przypadku przekazywania nawozów naturalnych obliczenia ilości nawozów naturalnych wytwarzanych w gospodarstwie rolnym i przeznaczonych do przekazania oraz ilości azotu w tych nawozach dokonuje przekazujący.

3. Podmiot prowadzący produkcję rolną oraz podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, opracowuje plan nawożenia azotem, albo stosuje maksymalne dawki azotu, o których mowa w Programie.

4. Obowiązki, o których mowa w ust. 3, nie dotyczą nawożenia upraw pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe) oraz upraw kontenerowych, wykorzystujących technologię zamkniętego obiegu nawozów i wody.

5. Plan nawożenia azotem opracowuje się zgodnie ze zbiorem zaleceń dobrej praktyki rolniczej, na podstawie składu chemicznego nawozów oraz potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleb, uwzględniających stosowane odpady i nawozy;

6. Lista upraw intensywnych, których uprawa na powierzchni powyżej 50 ha, zgodnie z art. 105a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, obliguje podmioty prowadzące produkcję rolną oraz podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne do pracowania planu nawożenia azotem została określona w załączniku nr 7 do Programu.

7. Podmioty inne niż wymienione w art. 105a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne mogą opracować plan nawożenia azotem z uwzględnieniem sposobu obliczania dawki nawozów azotowych mineralnych - uproszczonego bilansu azotu, który został określony w załączniku nr 8 do Programu, albo przy zastosowaniu programu nawozowego obejmującego wymagania dla uproszczonego bilansu azotu określonego w załączniku nr 8 do Programu.

8. Podmiot, który nie jest obowiązany do opracowania planu nawożenia azotem, stosuje nawozy w takich dawkach, aby nie przekraczać maksymalnych ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł, które zostały określone w tabeli 14 załącznika nr 9 do Programu, dla upraw w plonie głównym, dla plonów uzyskiwanych w warunkach uregulowanego odczynu gleby, zbilansowanego nawożenia azotem, fosforem i potasem (NPK) i stosowania integrowanej ochrony roślin.

2. Sposób dokumentowania realizacji Programu

1. Podmioty prowadzące produkcję rolną oraz podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, przechowują:

1) umowy, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu;

2) dokumenty, w których zgodnie z ust. 2 rozdziału 1.3. dokumentuje się termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.

2. Podmioty prowadzące produkcję rolną oraz podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujące zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP według stanu średniorocznego:

1) posiadają plan nawożenia azotem albo obliczenia maksymalnych dawek azotu;

2) prowadzą ewidencję zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem, zawierającą informacje o:

a) dacie zastosowania nawozu,

b) rodzaju uprawy i powierzchni uprawy, na której został zastosowany nawóz,

c) rodzaju zastosowanego nawozu,

d) zastosowanej dawce nawozu,

e) terminie przyorania nawozu naturalnego, w przypadku zastosowania tego nawozu na terenie o dużym nachyleniu.

3. Ewidencję, o której mowa w ust. 2 pkt 2, prowadzi się w postaci papierowej, w formie zapisów własnych, arkuszy, dzienników lub książki nawozowej, lub w postaci elektronicznej. Wzór ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem został określony w załączniku nr 10 do Programu.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, przechowuje się przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie posiadanego planu nawożenia azotem albo obliczeń maksymalnych dawek azotu.

5. Przepisów ust. 2-4 nie stosuje się do nawożenia upraw pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe) oraz upraw kontenerowych, wykorzystujących technologię zamkniętego obiegu nawozów i wody.

3. Harmonogram rzeczowy i czasowy realizacji środków, o których mowa w art. 104 ust. 2 pkt 1 lit. a-e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Harmonogram rzeczowy i czasowy realizacji środków, o których mowa w art. 104 ust. 2 pkt 1 lit. a-e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, jest określony w załączniku nr 11 do Programu.

4. Załączniki do Programu

Załącznik Nr  1

Tabela 3. Współczynniki przeliczeniowe sztuk rzeczywistych zwierząt gospodarskich na DJP

Gatunek/grupa technologiczna zwierząt gospodarskich Współczynnik przeliczania sztuk rzeczywistych na DJP Gatunek/grupa

technologiczna

zwierząt

gospodarskich

Współczynnik przeliczania sztuk rzeczywistych na DJP
Bydło Kozy
Buhaje 1,4 Kozy matki 0,15
Krowy 1 Koźlęta do 3,5 miesiąca 0,05
Krowy powyżej 500 kg masy ciała 1,2 Koźlęta od 3,5 miesiąca do 1,5 roku 0,08
Jałówki cielne 1 Pozostałe kozy 0,1
Jałówki powyżej 1 roku 0,8 Tchórze
Jałówki od 6 miesiąca do 1 roku 0,3 Tchórze samce 0,003
Bydło opasowe powyżej 1 roku 0,9 Tchórze samice 0,0016
Bydło opasowe od 6 miesiąca do 1 roku 0,36 Tchórze młode 0,0008
Cielęta do 6 miesiąca 0,15 Lisy
Świnie Lisy pospolite samce 0,017
Knury 0,4 Lisy pospolite samice 0,011
Lochy 0,35 Lisy pospolite młode 0,005
Warchlaki od 2 miesiąca do 4 miesiąca 0,07 Lisy polarne samce 0,020
Prosięta do 2 miesiąca 0,02 Lisy polarne samice 0,016
Tuczniki, loszki i knurki hodowlane 0,14 Lisy polarne młode 0,006
Konie ras dużych Jenoty
Ogiery, klacze, wałachy 1,2 Jenoty samce 0,018
Źrebaki powyżej 2 lat 1 Jenoty samice 0,016
Źrebaki od 1 roku do 2 lat 0,8 Jenoty młode 0,006
Źrebaki od 6 miesiąca do 1 roku 0,5 Norki
Źrebięta do 6 miesiąca 0,3 Norki samce 0,0042
Konie ras małych Norki samice 0,0031
Ogiery, klacze, wałachy 0,6 Norki młode 0,0015
Źrebaki powyżej 2 lat 0,5 Nutrie
Źrebaki od 1 roku do 2 lat 0,35 Nutrie samce 0,009
Źrebaki od 6 miesiąca do 1 roku 0,2 Nutrie samice 0,008
Źrebięta do 6 miesiąca 0,12 Nutrie młode 0,004
Owce Króliki
Owce powyżej 1,5 roku 0,1 Króliki samce 0,007
Tryki powyżej 1,5 roku 0,12 Króliki samice 0,007
Jagnięta do 3,5 miesiąca 0,05 Króliki młode 0,004
Jarlaki tryczki 0,08 Szynszyle
Jarlaki maciorki 0,1 Szynszyle samce 0,0012
Drób Szynszyle samice 0,0012
Kury, kaczki 0,004 Szynszyle młode 0,0007
Kury do 20 tygodnia 0,0014 Strusie
Kurczęta brojlery 0,0036 Strusie afrykańskie 0,2
Gęsi 0,008 Strusie Emu i Nandu 0,1
Indyki samce 0,044 Muł
Indyki samice 0,020
Przepiórki 0,0003 Muł powyżej 2 lat 0,6
Perlice 0,003 Muł od 1 roku do 2 lat 0,3
Jelenie sika i daniele Muł do 1 roku 0,1
Byki 0,22 Osioł
Łanie 0,13 Osioł powyżej 2 lat 0,5
Pozostałe 0,06 Osioł od 1 roku do 2 lat 0,25
Jelenie szlachetne Osioł do 1 roku 0,07
Byki 0,42 Bawół domowy
Łanie 0,24 Bawół domowy powyżej 2 lat 0,7
Pozostałe 0,1 Bawół domowy od 1 roku do 2 lat 0,4
Gołębie (mięsne) Bawół domowy od 6 miesiąca do 1 roku 0,3
Gołębie (mięsne) 0,002 Bawół domowy do 6 miesiąca 0,13
Inne zwierzęta o łącznej masie 500 kg, z wyłączeniem ryb 1
Załącznik Nr  2

Tabela 4. Wykaz gmin, na terenie których nawozy azotowe mineralne oraz nawozy naturalne płynne można stosować na gruntach ornych w okresie od dnia 1 marca do dnia 15 października

Województwo Kod gminy Nazwa gminy
dolnośląskie 0221011 Boguszów-Gorce
dolnośląskie 0205023 Bolków
dolnośląskie 0221042 Czarny Bór
dolnośląskie 0219032 Dobromierz
dolnośląskie 0208011 Duszniki-Zdrój
dolnośląskie 0221053 Głuszyca
dolnośląskie 0206052 Janowice Wielkie
dolnośląskie 0221021 Jedlina-Zdrój
dolnośląskie 0261011 Jelenia Góra
dolnośląskie 0206062 Jeżów Sudecki
dolnośląskie 0207011 Kamienna Góra (gmina miejska)
dolnośląskie 0207022 Kamienna Góra (gmina wiejska)
dolnośląskie 0206011 Karpacz
dolnośląskie 0206021 Kowary
dolnośląskie 0208031 Kudowa-Zdrój
dolnośląskie 0208083 Lądek-Zdrój
dolnośląskie 0208092 Lewin Kłodzki
dolnośląskie 0207033 Lubawka
dolnośląskie 0207042 Marciszów
dolnośląskie 0221063 Mieroszów
dolnośląskie 0208103 Międzylesie
dolnośląskie 0212043 Mirsk
dolnośląskie 0206072 Mysłakowice
dolnośląskie 0208041 Nowa Ruda (gmina miejska)
dolnośląskie 0208112 Nowa Ruda (gmina wiejska)
dolnośląskie 0205052 Paszowice
dolnośląskie 0206031 Piechowice
dolnośląskie 0206082 Podgórzyn
dolnośląskie 0208051 Polanica-Zdrój
dolnośląskie 0208123 Radków
dolnośląskie 0206092 Stara Kamienica
dolnośląskie 0221072 Stare Bogaczowice
dolnośląskie 0208133 Stronie Śląskie
dolnośląskie 0208143 Szczytna
dolnośląskie 0206041 Szklarska Poręba
dolnośląskie 0210021 Świeradów-Zdrój
dolnośląskie 0221082 Walim
dolnośląskie 0226011 Wojcieszów
dolnośląskie 0224073 Złoty Stok
małopolskie 1217022 Biały Dunajec
małopolskie 1205033 Bobowa
małopolskie 1217032 Bukowina Tatrzańska
małopolskie 1215042 Bystra-Sidzina
małopolskie 1211032 Czarny Dunajec
małopolskie 1211042 Czorsztyn
małopolskie 1207032 Dobra
małopolskie 1205011 Gorlice (gmina miejska)
małopolskie 1205042 Gorlice (gmina wiejska)
małopolskie 1210011 Grybów (gmina miejska)
małopolskie 1210042 Grybów (gmina wiejska)
małopolskie 1211052 Jabłonka
małopolskie 1215011 Jordanów (gmina miejska)
małopolskie 1215052 Jordanów (gmina wiejska)
małopolskie 1207052 Kamienica
małopolskie 1210052 Kamionka Wielka
małopolskie 1210062 Korzenna
małopolskie 1217042 Kościelisko
małopolskie 1211062 Krościenko nad Dunajcem
małopolskie 1210073 Krynica-Zdrój
małopolskie 1207011 Limanowa (gmina miejska)
małopolskie 1207072 Limanowa (gmina wiejska)
małopolskie 1211072 Lipnica Wielka
małopolskie 1209022 Lubień
małopolskie 1210082 Łabowa
małopolskie 1211082 Łapsze Niżne
małopolskie 1210092 Łącko
małopolskie 1207082 Łukowica
małopolskie 1205062 Łużna
małopolskie 1215063 Maków Podhalański
małopolskie 1205072 Moszczenica
małopolskie 1207021 Mszana Dolna (gmina miejska)
małopolskie 1207092 Mszana Dolna (gmina wiejska)
małopolskie 1210113 Muszyna
małopolskie 1207102 Niedźwiedź
małopolskie 1211011 Nowy Targ (gmina miejska)
małopolskie 1211092 Nowy Targ (gmina wiejska)
małopolskie 1211102 Ochotnica Dolna
małopolskie 1210133 Piwniczna-Zdrój
małopolskie 1217052 Poronin
małopolskie 1211112 Raba Wyżna
małopolskie 1211123 Rabka-Zdrój
małopolskie 1205082 Ropa
małopolskie 1210152 Rytro
małopolskie 1205092 Sękowa
małopolskie 1207112 Słopnice
małopolskie 1211132 Spytkowice
małopolskie 1215072 Stryszawa
małopolskie 1215021 Sucha Beskidzka
małopolskie 1211142 Szaflary
małopolskie 1211023 Szczawnica
małopolskie 1209082 Tokarnia
małopolskie 1207122 Tymbark
małopolskie 1205102 Uście Gorlickie
małopolskie 1217011 Zakopane
małopolskie 1215082 Zawoja
podkarpackie 1821012 Baligród
podkarpackie 1813012 Bircza
podkarpackie 1817032 Bukowsko
podkarpackie 1821022 Cisna
podkarpackie 1801032 Czarna
podkarpackie 1807023 Dukla
podkarpackie 1813032 Fredropol
podkarpackie 1807102 Jaśliska
podkarpackie 1817042 Komańcza
podkarpackie 1821033 Lesko
podkarpackie 1801052 Lutowiska
podkarpackie 1821042 Olszanica
podkarpackie 1821052 Solina
podkarpackie 1817062 Tyrawa Wołoska
podkarpackie 1801083 Ustrzyki Dolne
podkarpackie 1817073 Zagórz
podlaskie 2001011 Augustów (gmina miejska)
podlaskie 2001022 Augustów (gmina wiejska)
podlaskie 2012012 Bakałarzewo
podlaskie 2001032 Bargłów Kościelny
podlaskie 2002023 Czarna Białostocka
podlaskie 2011013 Dąbrowa Białostocka
podlaskie 2012022 Filipów
podlaskie 2009022 Giby
podlaskie 2011022 Janów
podlaskie 2012032 Jeleniewo
podlaskie 2009032 Krasnopol
podlaskie 2011043 Krynki
podlaskie 2011052 Kuźnica
podlaskie 2001043 Lipsk
podlaskie 2001052 Nowinka
podlaskie 2011062 Nowy Dwór
podlaskie 2001062 Płaska
podlaskie 2012042 Przerośl
podlaskie 2009042 Puńsk
podlaskie 2012052 Raczki
podlaskie 2012062 Rutka-Tartak
podlaskie 2009011 Sejny (gmina miejska)
podlaskie 2009052 Sejny (gmina wiejska)
podlaskie 2011072 Sidra
podlaskie 2011083 Sokółka
podlaskie 2011093 Suchowola
podlaskie 2063011 Suwałki (gmina miejska)
podlaskie 2012072 Suwałki (gmina wiejska)
podlaskie 2001072 Sztabin
podlaskie 2011102 Szudziałowo
podlaskie 2012082 Szypliszki
podlaskie 2012092 Wiżajny
śląskie 2403042 Brenna
śląskie 2402032 Buczkowice
śląskie 2417032 Gilowice
śląskie 2403072 Goleszów
śląskie 2403092 Istebna
śląskie 2417042 Jeleśnia
śląskie 2417052 Koszarawa
śląskie 2417062 Lipowa
śląskie 2417082 Łodygowice
śląskie 2417092 Milówka
śląskie 2417102 Radziechowy-Wieprz
śląskie 2417112 Rajcza
śląskie 2402011 Szczyrk
śląskie 2417122 Ślemień
śląskie 2417132 Świnna
śląskie 2417142 Ujsoły
śląskie 2403021 Ustroń
śląskie 2417152 Węgierska Górka
śląskie 2403031 Wisła
śląskie 2417011 Żywiec
warmińsko-mazurskie 2818022 Dubeninki
warmińsko-mazurskie 2818033 Gołdap
warmińsko-mazurskie 2805032 Kalinowo
warmińsko-mazurskie 2813032 Kowale Oleckie
warmińsko-mazurskie 2806052 Kruklanki
warmińsko-mazurskie 2813043 Olecko
warmińsko-mazurskie 2813052 Świętajno
warmińsko-mazurskie 2813062 Wieliczki
Załącznik Nr  3

Tabela 5. Wykaz gmin, na terenie których nawozy azotowe mineralne oraz nawozy naturalne płynne można stosować na gruntach ornych w okresie od dnia 1 marca do dnia 25 października

Województwo Kod gminy Nazwa gminy
dolnośląskie 0224013 Bardo
dolnośląskie 0202011 Bielawa
dolnośląskie 0214023 Bierutów
dolnośląskie 0225033 Bogatynia
dolnośląskie 0201011 Bolesławiec (gmina miejska)
dolnośląskie 0201022 Bolesławiec (gmina wiejska)
dolnośląskie 0217012 Borów
dolnośląskie 0222013 Brzeg Dolny
dolnośląskie 0208063 Bystrzyca Kłodzka
dolnośląskie 0216013 Chocianów
dolnośląskie 0209011 Chojnów (gmina miejska)
dolnośląskie 0209022 Chojnów (gmina wiejska)
dolnośląskie 0224022 Ciepłowody
dolnośląskie 0213012 Cieszków
dolnośląskie 0223012 Czernica
dolnośląskie 0223022 Długołęka
dolnośląskie 0214032 Dobroszyce
dolnośląskie 0215022 Domaniów
dolnośląskie 0214042 Dziadowa Kłoda
dolnośląskie 0202021 Dzierżoniów (gmina miejska)
dolnośląskie 0202052 Dzierżoniów (gmina wiejska)
dolnośląskie 0216022 Gaworzyce
dolnośląskie 0203011 Głogów (gmina miejska)
dolnośląskie 0203022 Głogów (gmina wiejska)
dolnośląskie 0204013 Góra
dolnośląskie 0216032 Grębocice
dolnośląskie 0201032 Gromadka
dolnośląskie 0212013 Gryfów Śląski
dolnośląskie 0205011 Jawor
dolnośląskie 0219043 Jaworzyna Śląska
dolnośląskie 0215033 Jelcz-Laskowice
dolnośląskie 0204022 Jemielno
dolnośląskie 0203032 Jerzmanowa
dolnośląskie 0223032 Jordanów Śląski
dolnośląskie 0224032 Kamieniec Ząbkowicki
dolnośląskie 0223043 Kąty Wrocławskie
dolnośląskie 0208021 Kłodzko (gmina miejska)
dolnośląskie 0208072 Kłodzko (gmina wiejska)
dolnośląskie 0223052 Kobierzyce
dolnośląskie 0217022 Kondratowice
dolnośląskie 0218012 Kostomłoty
dolnośląskie 0203042 Kotla
dolnośląskie 0213022 Krośnice
dolnośląskie 0209032 Krotoszyce
dolnośląskie 0209042 Kunice
dolnośląskie 0262011 Legnica
dolnośląskie 0209052 Legnickie Pole
dolnośląskie 0210033 Leśna
dolnośląskie 0210011 Lubań (gmina miejska)
dolnośląskie 0210042 Lubań (gmina wiejska)
dolnośląskie 0211011 Lubin (gmina miejska)
dolnośląskie 0211022 Lubin (gmina wiejska)
dolnośląskie 0212023 Lubomierz
dolnośląskie 0212033 Lwówek Śląski
dolnośląskie 0202062 Łagiewniki
dolnośląskie 0218022 Malczyce
dolnośląskie 0219052 Marcinowice
dolnośląskie 0205032 Męcinka
dolnośląskie 0223062 Mietków
dolnośląskie 0214053 Międzybórz
dolnośląskie 0218032 Miękinia
dolnośląskie 0213033 Milicz
dolnośląskie 0209062 Miłkowice
dolnośląskie 0205042 Mściwojów
dolnośląskie 0204032 Niechlów
dolnośląskie 0202073 Niemcza
dolnośląskie 0201043 Nowogrodziec
dolnośląskie 0220013 Oborniki Śląskie
dolnośląskie 0214011 Oleśnica (gmina miejska)
dolnośląskie 0214062 Oleśnica (gmina wiejska)
dolnośląskie 0210053 Olszyna
dolnośląskie 0215011 Oława (gmina miejska)
dolnośląskie 0215042 Oława (gmina wiejska)
dolnośląskie 0201052 Osiecznica
dolnośląskie 0203052 Pęcław
dolnośląskie 0226032 Pielgrzymka
dolnośląskie 0225043 Pieńsk
dolnośląskie 0202033 Pieszyce
dolnośląskie 0202041 Piława Górna
dolnośląskie 0210062 Platerówka
dolnośląskie 0216043 Polkowice
dolnośląskie 0209073 Prochowice
dolnośląskie 0220023 Prusice
dolnośląskie 0216053 Przemków
dolnośląskie 0217032 Przeworno
dolnośląskie 0216062 Radwanice
dolnośląskie 0211032 Rudna
dolnośląskie 0209082 Ruja
dolnośląskie 0223083 Siechnice
dolnośląskie 0210072 Siekierczyn
dolnośląskie 0223073 Sobótka
dolnośląskie 0224042 Stoszowice
dolnośląskie 0219063 Strzegom
dolnośląskie 0217043 Strzelin
dolnośląskie 0225052 Sulików
dolnośląskie 0214073 Syców
dolnośląskie 0221031 Szczawno-Zdrój
dolnośląskie 0211043 Ścinawa
dolnośląskie 0218043 Środa Śląska
dolnośląskie 0219011 Świdnica (gmina miejska)
dolnośląskie 0219072 Świdnica (gmina wiejska)
dolnośląskie 0219021 Świebodzice
dolnośląskie 0226043 Świerzawa
dolnośląskie 0220033 Trzebnica
dolnośląskie 0214083 Twardogóra
dolnośląskie 0218052 Udanin
dolnośląskie 0265011 Wałbrzych
dolnośląskie 0201062 Warta Bolesławiecka
dolnośląskie 0205062 Wądroże Wielkie
dolnośląskie 0204043 Wąsosz
dolnośląskie 0225063 Węgliniec
dolnośląskie 0217053 Wiązów
dolnośląskie 0222022 Wińsko
dolnośląskie 0220042 Wisznia Mała
dolnośląskie 0212053 Wleń
dolnośląskie 0222033 Wołów
dolnośląskie 0264011 Wrocław
dolnośląskie 0226052 Zagrodno
dolnośląskie 0225011 Zawidów
dolnośląskie 0220052 Zawonia
dolnośląskie 0224053 Ząbkowice Śląskie
dolnośląskie 0225021 Zgorzelec (gmina miejska)
dolnośląskie 0225072 Zgorzelec (gmina wiejska)
dolnośląskie 0224063 Ziębice
dolnośląskie 0226021 Złotoryja (gmina miejska)
dolnośląskie 0226062 Złotoryja (gmina wiejska)
dolnośląskie 0219083 Żarów
dolnośląskie 0220063 Żmigród
dolnośląskie 0223092 Żórawina
dolnośląskie 0203062 Żukowice
kujawsko-pomorskie 0401011 Aleksandrów Kujawski (gmina miejska)
kujawsko-pomorskie 0401042 Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska)
kujawsko-pomorskie 0419013 Barcin
kujawsko-pomorskie 0402062 Bartniczka
kujawsko-pomorskie 0418022 Baruchowo
kujawsko-pomorskie 0401052 Bądkowo
kujawsko-pomorskie 0403012 Białe Błota
kujawsko-pomorskie 0408022 Bobrowniki
kujawsko-pomorskie 0402022 Bobrowo
kujawsko-pomorskie 0418032 Boniewo
kujawsko-pomorskie 0402011 Brodnica (gmina miejska)
kujawsko-pomorskie 0402032 Brodnica (gmina wiejska)
kujawsko-pomorskie 0418043 Brześć Kujawski
kujawsko-pomorskie 0402042 Brzozie
kujawsko-pomorskie 0412022 Brzuze
kujawsko-pomorskie 0414012 Bukowiec
kujawsko-pomorskie 0461011 Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie 0411022 Bytoń
kujawsko-pomorskie 0416012 Cekcyn
kujawsko-pomorskie 0404011 Chełmno (gmina miejska)
kujawsko-pomorskie 0404022 Chełmno (gmina wiejska)
kujawsko-pomorskie 0415011 Chełmża (gmina miejska)
kujawsko-pomorskie 0415022 Chełmża (gmina wiejska)
kujawsko-pomorskie 0418052 Choceń
kujawsko-pomorskie 0418063 Chodecz
kujawsko-pomorskie 0408032 Chrostkowo
kujawsko-pomorskie 0405022 Ciechocin
kujawsko-pomorskie 0401021 Ciechocinek
kujawsko-pomorskie 0415032 Czernikowo
kujawsko-pomorskie 0409012 Dąbrowa
kujawsko-pomorskie 0407022 Dąbrowa Biskupia
kujawsko-pomorskie 0403022 Dąbrowa Chełmińska
kujawsko-pomorskie 0417022 Dębowa Łąka
kujawsko-pomorskie 0403032 Dobrcz
kujawsko-pomorskie 0411032 Dobre
kujawsko-pomorskie 0408043 Dobrzyń nad Wisłą
kujawsko-pomorskie 0414022 Dragacz
kujawsko-pomorskie 0414032 Drzycim
kujawsko-pomorskie 0418072 Fabianki
kujawsko-pomorskie 0419022 Gąsawa
kujawsko-pomorskie 0407033 Gniewkowo
kujawsko-pomorskie 0405011 Golub-Dobrzyń (gmina miejska)
kujawsko-pomorskie 0405032 Golub-Dobrzyń (gmina wiejska)
kujawsko-pomorskie 0416022 Gostycyn
kujawsko-pomorskie 0402053 Górzno
kujawsko-pomorskie 0462011 Grudziądz (gmina miejska)
kujawsko-pomorskie 0406012 Grudziądz (gmina wiejska)
kujawsko-pomorskie 0406022 Gruta
kujawsko-pomorskie 0407011 Inowrocław (gmina miejska)
kujawsko-pomorskie 0407042 Inowrocław (gmina wiejska)
kujawsko-pomorskie 0418083 Izbica Kujawska
kujawsko-pomorskie 0402073 Jabłonowo Pomorskie
kujawsko-pomorskie 0407053 Janikowo
kujawsko-pomorskie 0419033 Janowiec Wielkopolski
kujawsko-pomorskie 0409022 Jeziora Wielkie
kujawsko-pomorskie 0414042 Jeżewo
kujawsko-pomorskie 0413013 Kamień Krajeński
kujawsko-pomorskie 0410013 Kcynia
kujawsko-pomorskie 0416032 Kęsowo
kujawsko-pomorskie 0404032 Kijewo Królewskie
kujawsko-pomorskie 0408052 Kikół
kujawsko-pomorskie 0401062 Koneck
kujawsko-pomorskie 0403043 Koronowo
kujawsko-pomorskie 0418011 Kowal (gmina miejska)
kujawsko-pomorskie 0418092 Kowal (gmina wiejska)
kujawsko-pomorskie 0405043 Kowalewo Pomorskie
kujawsko-pomorskie 0407063 Kruszwica
kujawsko-pomorskie 0417032 Książki
kujawsko-pomorskie 0408011 Lipno (gmina miejska)
kujawsko-pomorskie 0408062 Lipno (gmina wiejska)
kujawsko-pomorskie 0404042 Lisewo
kujawsko-pomorskie 0414052 Lniano
kujawsko-pomorskie 0418102 Lubanie
kujawsko-pomorskie 0415042 Lubicz
kujawsko-pomorskie 0418113 Lubień Kujawski
kujawsko-pomorskie 0416042 Lubiewo
kujawsko-pomorskie 0418123 Lubraniec
kujawsko-pomorskie 0419043 Łabiszyn
kujawsko-pomorskie 0406033 Łasin
kujawsko-pomorskie 0415052 Łubianka
kujawsko-pomorskie 0415062 Łysomice
kujawsko-pomorskie 0409033 Mogilno
kujawsko-pomorskie 0410023 Mrocza
kujawsko-pomorskie 0410033 Nakło nad Notecią
kujawsko-pomorskie 0401031 Nieszawa
kujawsko-pomorskie 0403052 Nowa Wieś Wielka
kujawsko-pomorskie 0414063 Nowe
kujawsko-pomorskie 0415072 Obrowo
kujawsko-pomorskie 0414072 Osie
kujawsko-pomorskie 0402082 Osiek
kujawsko-pomorskie 0403062 Osielsko
kujawsko-pomorskie 0411042 Osięciny
kujawsko-pomorskie 0407073 Pakość
kujawsko-pomorskie 0404052 Papowo Biskupie
kujawsko-pomorskie 0411053 Piotrków Kujawski
kujawsko-pomorskie 0417042 Płużnica
kujawsko-pomorskie 0414082 Pruszcz
kujawsko-pomorskie 0401072 Raciążek
kujawsko-pomorskie 0405052 Radomin
kujawsko-pomorskie 0411011 Radziejów (gmina miejska)
kujawsko-pomorskie 0411062 Radziejów (gmina wiejska)
kujawsko-pomorskie 0406043 Radzyń Chełmiński
kujawsko-pomorskie 0412032 Rogowo (gmina wiejska)
kujawsko-pomorskie 0419052 Rogowo (gmina wiejska)
kujawsko-pomorskie 0406052 Rogóźno
kujawsko-pomorskie 0407082 Rojewo
kujawsko-pomorskie 0417052 Ryńsk
kujawsko-pomorskie 0412011 Rypin (gmina miejska)
kujawsko-pomorskie 0412042 Rypin (gmina wiejska)
kujawsko-pomorskie 0410042 Sadki
kujawsko-pomorskie 0413023 Sępólno Krajeńskie
kujawsko-pomorskie 0403072 Sicienko
kujawsko-pomorskie 0408073 Skępe
kujawsko-pomorskie 0412052 Skrwilno
kujawsko-pomorskie 0403083 Solec Kujawski
kujawsko-pomorskie 0413032 Sośno
kujawsko-pomorskie 0404062 Stolno
kujawsko-pomorskie 0409043 Strzelno
kujawsko-pomorskie 0410053 Szubin
kujawsko-pomorskie 0416052 Śliwice
kujawsko-pomorskie 0414093 Świecie
kujawsko-pomorskie 0406062 Świecie nad Osą
kujawsko-pomorskie 0402092 Świedziebnia
kujawsko-pomorskie 0414102 Świekatowo
kujawsko-pomorskie 0408082 Tłuchowo
kujawsko-pomorskie 0411072 Topólka
kujawsko-pomorskie 0463011 Toruń
kujawsko-pomorskie 0416063 Tuchola
kujawsko-pomorskie 0404072 Unisław
kujawsko-pomorskie 0401082 Waganiec
kujawsko-pomorskie 0414112 Warlubie
kujawsko-pomorskie 0417011 Wąbrzeźno
kujawsko-pomorskie 0412062 Wąpielsk
kujawsko-pomorskie 0408092 Wielgie
kujawsko-pomorskie 0415082 Wielka Nieszawka
kujawsko-pomorskie 0413043 Więcbork
kujawsko-pomorskie 0464011 Włocławek (gmina miejska)
kujawsko-pomorskie 0418132 Włocławek (gmina wiejska)
kujawsko-pomorskie 0401092 Zakrzewo
kujawsko-pomorskie 0402102 Zbiczno
kujawsko-pomorskie 0405062 Zbójno
kujawsko-pomorskie 0415092 Zławieś Wielka
kujawsko-pomorskie 0407092 Złotniki Kujawskie
kujawsko-pomorskie 0419063 Żnin
lubelskie 0611032 Adamów
lubelskie 0614022 Baranów
lubelskie 0605012 Batorz
lubelskie 0602011 Biłgoraj (gmina miejska)
lubelskie 0602032 Biłgoraj (gmina wiejska)
lubelskie 0602042 Biszcza
lubelskie 0615022 Borki
lubelskie 0615032 Czemierniki
lubelskie 0616011 Dęblin
lubelskie 0605032 Dzwola
lubelskie 0608032 Firlej
lubelskie 0602053 Frampol
lubelskie 0602062 Goraj
lubelskie 0614032 Janowiec
lubelskie 0605053 Janów Lubelski
lubelskie 0608042 Jeziorzany
lubelskie 0612023 Józefów nad Wisłą
lubelskie 0612032 Karczmiska
lubelskie 0614043 Kazimierz Dolny
lubelskie 0615042 Kąkolewnica
lubelskie 0616022 Kłoczew
lubelskie 0608063 Kock
lubelskie 0614052 Końskowola
lubelskie 0611042 Krzywda
lubelskie 0614062 Kurów
lubelskie 0612042 Łaziska
lubelskie 0611011 Łuków (gmina miejska)
lubelskie 0611052 Łuków (gmina wiejska)
lubelskie 0608082 Michów
lubelskie 0605063 Modliborzyce
lubelskie 0614083 Nałęczów
lubelskie 0608092 Niedźwiada
lubelskie 0616032 Nowodwór
lubelskie 0608112 Ostrówek
lubelskie 0602112 Potok Górny
lubelskie 0605072 Potok Wielki
lubelskie 0614011 Puławy (gmina miejska)
lubelskie 0614092 Puławy (gmina wiejska)
lubelskie 0615011 Radzyń Podlaski (gmina miejska)
lubelskie 0615062 Radzyń Podlaski (gmina wiejska)
lubelskie 0616043 Ryki
lubelskie 0611062 Serokomla
lubelskie 0611072 Stanin
lubelskie 0616052 Stężyca
lubelskie 0611021 Stoczek Łukowski (gmina miejska)
lubelskie 0611082 Stoczek Łukowski (gmina wiejska)
lubelskie 0607062 Szastarka
lubelskie 0611092 Trzebieszów
lubelskie 0615072 Ulan-Majorat
lubelskie 0616062 Ułęż
lubelskie 0614102 Wąwolnica
lubelskie 0612072 Wilków
lubelskie 0611102 Wojcieszków
lubelskie 0611112 Wola Mysłowska
lubelskie 0607102 Zakrzówek
lubelskie 0614112 Żyrzyn
lubuskie 0809013 Babimost
lubuskie 0803012 Bledzew
lubuskie 0802022 Bobrowice
lubuskie 0801022 Bogdaniec
lubuskie 0809022 Bojadła
lubuskie 0811032 Brody
lubuskie 0810032 Brzeźnica
lubuskie 0802032 Bytnica
lubuskie 0804023 Bytom Odrzański
lubuskie 0805013 Cybinka
lubuskie 0809033 Czerwieńsk
lubuskie 0802042 Dąbie
lubuskie 0801032 Deszczno
lubuskie 0806013 Dobiegniew
lubuskie 0806023 Drezdenko
lubuskie 0861011 Gorzów Wielkopolski
lubuskie 0810011 Gozdnica
lubuskie 0805022 Górzyca
lubuskie 0802011 Gubin (gmina miejska)
lubuskie 0802052 Gubin (gmina wiejska)
lubuskie 0810043 Iłowa
lubuskie 0811043 Jasień
lubuskie 0809043 Kargowa
lubuskie 0801042 Kłodawa
lubuskie 0804032 Kolsko
lubuskie 0801011 Kostrzyn nad Odrą
lubuskie 0804043 Kożuchów
lubuskie 0802063 Krosno Odrzańskie
lubuskie 0807012 Krzeszyce
lubuskie 0811052 Lipinki Łużyckie
lubuskie 0801052 Lubiszyn
lubuskie 0807023 Lubniewice
lubuskie 0808012 Lubrza
lubuskie 0811063 Lubsko
lubuskie 0808022 Łagów
lubuskie 0811011 Łęknica
lubuskie 0810053 Małomice
lubuskie 0802072 Maszewo
lubuskie 0803023 Międzyrzecz
lubuskie 0810062 Niegosławice
lubuskie 0804011 Nowa Sól (gmina miejska)
lubuskie 0804052 Nowa Sól (gmina wiejska)
lubuskie 0804063 Nowe Miasteczko
lubuskie 0809053 Nowogród Bobrzański
lubuskie 0805033 Ośno Lubuskie
lubuskie 0804073 Otyń
lubuskie 0811072 Przewóz
lubuskie 0803032 Przytoczna
lubuskie 0803042 Pszczew
lubuskie 0805043 Rzepin
lubuskie 0801062 Santok
lubuskie 0804082 Siedlisko
lubuskie 0808032 Skąpe
lubuskie 0803053 Skwierzyna
lubuskie 0812013 Sława
lubuskie 0807032 Słońsk
lubuskie 0805053 Słubice
lubuskie 0806032 Stare Kurowo
lubuskie 0806043 Strzelce Krajeńskie
lubuskie 0809063 Sulechów
lubuskie 0807043 Sulęcin
lubuskie 0808042 Szczaniec
lubuskie 0812023 Szlichtyngowa
lubuskie 0810073 Szprotawa
lubuskie 0809072 Świdnica
lubuskie 0808053 Świebodzin
lubuskie 0807053 Torzym
lubuskie 0803063 Trzciel
lubuskie 0809082 Trzebiechów
lubuskie 0811082 Trzebiel
lubuskie 0811092 Tuplice
lubuskie 0801073 Witnica
lubuskie 0812033 Wschowa
lubuskie 0810082 Wymiarki
lubuskie 0809092 Zabór
lubuskie 0808063 Zbąszynek
lubuskie 0862011 Zielona Góra
lubuskie 0806052 Zwierzyn
lubuskie 0810021 Żagań (gmina miejska)
lubuskie 0810092 Żagań (gmina wiejska)
lubuskie 0811021 Żary (gmina miejska)
lubuskie 0811102 Żary (gmina wiejska)
łódzkie 1010012 Aleksandrów
łódzkie 1020043 Aleksandrów Łódzki
łódzkie 1006022 Andrespol
łódzkie 1002022 Bedlno
łódzkie 1001011 Bełchatów (gmina miejska)
łódzkie 1001022 Bełchatów (gmina wiejska)
łódzkie 1016022 Będków
łódzkie 1017012 Biała
łódzkie 1013023 Biała Rawska
łódzkie 1007012 Białaczów
łódzkie 1005022 Bielawy
łódzkie 1014023 Błaszki
łódzkie 1018012 Bolesławiec
łódzkie 1015012 Bolimów
łódzkie 1014032 Brąszewice
łódzkie 1006032 Brójce
łódzkie 1021011 Brzeziny (gmina miejska)
łódzkie 1021022 Brzeziny (gmina wiejska)
łódzkie 1014042 Brzeźnio
łódzkie 1003012 Buczek
łódzkie 1016032 Budziszewice
łódzkie 1014052 Burzenin
łódzkie 1005032 Chąśno
łódzkie 1013032 Cielądz
łódzkie 1010022 Czarnocin
łódzkie 1017022 Czarnożyły
łódzkie 1018022 Czastary
łódzkie 1016042 Czerniewice
łódzkie 1011012 Dalików
łódzkie 1004022 Daszyna
łódzkie 1002032 Dąbrowice
łódzkie 1008032 Dłutów
łódzkie 1021032 Dmosin
łódzkie 1008042 Dobroń
łódzkie 1012022 Dobryszyce
łódzkie 1005042 Domaniewice
łódzkie 1001032 Drużbice
łódzkie 1007023 Drzewica
łódzkie 1009013 Działoszyn
łódzkie 1018032 Galewice
łódzkie 1012032 Gidle
łódzkie 1020011 Głowno (gmina miejska)
łódzkie 1020052 Głowno (gmina wiejska)
łódzkie 1015022 Głuchów
łódzkie 1015032 Godzianów
łódzkie 1012042 Gomunice
łódzkie 1010032 Gorzkowice
łódzkie 1014062 Goszczanów
łódzkie 1004032 Góra Świętej Małgorzaty
łódzkie 1010042 Grabica
łódzkie 1004042 Grabów
łódzkie 1016052 Inowłódz
łódzkie 1021042 Jeżów
łódzkie 1012053 Kamieńsk
łódzkie 1009022 Kiełczygłów
łódzkie 1005052 Kiernozia
łódzkie 1001042 Kleszczów
łódzkie 1014072 Klonowa
łódzkie 1001052 Kluki
łódzkie 1012062 Kobiele Wielkie
łódzkie 1005062 Kocierzew Południowy
łódzkie 1012072 Kodrąb
łódzkie 1006073 Koluszki
łódzkie 1017032 Konopnica
łódzkie 1008011 Konstantynów Łódzki
łódzkie 1015042 Kowiesy
łódzkie 1002043 Krośniewice
łódzkie 1002052 Krzyżanów
łódzkie 1008052 Ksawerów
łódzkie 1002011 Kutno (gmina miejska)
łódzkie 1002062 Kutno (gmina wiejska)
łódzkie 1012082 Lgota Wielka
łódzkie 1015052 Lipce Reymontowskie
łódzkie 1016062 Lubochnia
łódzkie 1008062 Lutomiersk
łódzkie 1018042 Lututów
łódzkie 1012092 Ładzice
łódzkie 1002072 Łanięta
łódzkie 1003023 Łask
łódzkie 1004011 Łęczyca (gmina miejska)
łódzkie 1004052 Łęczyca (gmina wiejska)
łódzkie 1010052 Łęki Szlacheckie
łódzkie 1005011 Łowicz (gmina miejska)
łódzkie 1005072 Łowicz (gmina wiejska)
łódzkie 1061011 Łódź
łódzkie 1018052 Łubnice
łódzkie 1005082 Łyszkowice
łódzkie 1015062 Maków
łódzkie 1012102 Masłowice
łódzkie 1007032 Mniszków
łódzkie 1017042 Mokrsko
łódzkie 1010062 Moszczenica
łódzkie 1005092 Nieborów
łódzkie 1009032 Nowa Brzeźnica
łódzkie 1002082 Nowe Ostrowy
łódzkie 1006082 Nowosolna
łódzkie 1015072 Nowy Kawęczyn
łódzkie 1007043 Opoczno
łódzkie 1002092 Oporów
łódzkie 1017052 Osjaków
łódzkie 1017062 Ostrówek
łódzkie 1020021 Ozorków (gmina miejska)
łódzkie 1020062 Ozorków (gmina wiejska)
łódzkie 1008021 Pabianice (gmina miejska)
łódzkie 1008072 Pabianice (gmina wiejska)
łódzkie 1009043 Pajęczno
łódzkie 1007052 Paradyż
łódzkie 1020072 Parzęczew
łódzkie 1017072 Pątnów
łódzkie 1011022 Pęczniew
łódzkie 1004062 Piątek
łódzkie 1062011 Piotrków Trybunalski
łódzkie 1011033 Poddębice
łódzkie 1007062 Poświętne
łódzkie 1012113 Przedbórz
łódzkie 1012011 Radomsko (gmina miejska)
łódzkie 1012122 Radomsko (gmina wiejska)
łódzkie 1013011 Rawa Mazowiecka (gmina miejska)
łódzkie 1013042 Rawa Mazowiecka (gmina wiejska)
łódzkie 1013052 Regnów
łódzkie 1010072 Ręczno
łódzkie 1021052 Rogów
łódzkie 1016072 Rokiciny
łódzkie 1010082 Rozprza
łódzkie 1001062 Rusiec
łódzkie 1009052 Rząśnia
łódzkie 1016082 Rzeczyca
łódzkie 1006103 Rzgów
łódzkie 1013062 Sadkowice
łódzkie 1003032 Sędziejowice
łódzkie 1009062 Siemkowice
łódzkie 1014011 Sieradz (gmina miejska)
łódzkie 1014082 Sieradz (gmina wiejska)
łódzkie 1063011 Skierniewice (gmina miejska)
łódzkie 1015082 Skierniewice (gmina wiejska)
łódzkie 1017082 Skomlin
łódzkie 1007072 Sławno
łódzkie 1015092 Słupia
łódzkie 1018062 Sokolniki
łódzkie 1020083 Stryków
łódzkie 1002102 Strzelce
łódzkie 1009072 Strzelce Wielkie
łódzkie 1010093 Sulejów
łódzkie 1009082 Sulmierzyce
łódzkie 1019023 Szadek
łódzkie 1001072 Szczerców
łódzkie 1004072 Świnice Warckie
łódzkie 1016011 Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska)
łódzkie 1016092 Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska)
łódzkie 1006113 Tuszyn
łódzkie 1016102 Ujazd
łódzkie 1011043 Uniejów
łódzkie 1014093 Warta
łódzkie 1011052 Wartkowice
łódzkie 1003042 Widawa
łódzkie 1012132 Wielgomłyny
łódzkie 1017093 Wieluń
łódzkie 1018073 Wieruszów
łódzkie 1017102 Wierzchlas
łódzkie 1004082 Witonia
łódzkie 1003052 Wodzierady
łódzkie 1010102 Wola Krzysztoporska
łódzkie 1010113 Wolbórz
łódzkie 1014102 Wróblew
łódzkie 1011062 Zadzim
łódzkie 1019032 Zapolice
łódzkie 1005102 Zduny
łódzkie 1019011 Zduńska Wola (gmina miejska)
łódzkie 1019042 Zduńska Wola (gmina wiejska)
łódzkie 1001083 Zelów
łódzkie 1020031 Zgierz (gmina miejska)
łódzkie 1020092 Zgierz (gmina wiejska)
łódzkie 1014113 Złoczew
łódzkie 1007082 Żarnów
łódzkie 1016112 Żelechlinek
łódzkie 1002113 Żychlin
łódzkie 1012142 Żytno
małopolskie 1203013 Alwernia
małopolskie 1218013 Andrychów
małopolskie 1203022 Babice
małopolskie 1205023 Biecz
małopolskie 1219012 Biskupice
małopolskie 1201011 Bochnia (gmina miejska)
małopolskie 1201022 Bochnia (gmina wiejska)
małopolskie 1204012 Bolesław (gmina wiejska)
małopolskie 1212032 Bolesław (gmina wiejska)
małopolskie 1202012 Borzęcin
małopolskie 1202023 Brzesko
małopolskie 1213023 Brzeszcze
małopolskie 1218022 Brzeźnica
małopolskie 1215032 Budzów
małopolskie 1212011 Bukowno
małopolskie 1208012 Charsznica
małopolskie 1213033 Chełmek
małopolskie 1210022 Chełmiec
małopolskie 1203033 Chrzanów
małopolskie 1216013 Ciężkowice
małopolskie 1202033 Czchów
małopolskie 1206012 Czernichów
małopolskie 1204023 Dąbrowa Tarnowska
małopolskie 1202042 Dębno
małopolskie 1209013 Dobczyce
małopolskie 1201032 Drwinia
małopolskie 1219022 Gdów
małopolskie 1202052 Gnojnik
małopolskie 1208022 Gołcza
małopolskie 1204032 Gręboszów
małopolskie 1216022 Gromnik
małopolskie 1210032 Gródek nad Dunajcem
małopolskie 1206022 Igołomia-Wawrzeńczyce
małopolskie 1206032 Iwanowice
małopolskie 1202062 Iwkowa
małopolskie 1206042 Jerzmanowice-Przeginia
małopolskie 1207042 Jodłownik
małopolskie 1218033 Kalwaria Zebrzydowska
małopolskie 1213043 Kęty
małopolskie 1212042 Klucze
małopolskie 1219032 Kłaj
małopolskie 1206052 Kocmyrzów-Luborzyca
małopolskie 1214012 Koniusza
małopolskie 1214022 Koszyce
małopolskie 1208032 Kozłów
małopolskie 1261011 Kraków
małopolskie 1206063 Krzeszowice
małopolskie 1208042 Książ Wielki
małopolskie 1218042 Lanckorona
małopolskie 1207062 Laskowa
małopolskie 1203043 Libiąż
małopolskie 1205052 Lipinki
małopolskie 1201042 Lipnica Murowana
małopolskie 1216032 Lisia Góra
małopolskie 1206072 Liszki
małopolskie 1201052 Łapanów
małopolskie 1210102 Łososina Dolna
małopolskie 1204042 Mędrzechów
małopolskie 1206082 Michałowice
małopolskie 1208053 Miechów
małopolskie 1206092 Mogilany
małopolskie 1218052 Mucharz
małopolskie 1209033 Myślenice
małopolskie 1210122 Nawojowa
małopolskie 1219043 Niepołomice
małopolskie 1214033 Nowe Brzesko
małopolskie 1262011 Nowy Sącz
małopolskie 1201063 Nowy Wiśnicz
małopolskie 1204052 Olesno
małopolskie 1212053 Olkusz
małopolskie 1213052 Osiek
małopolskie 1213011 Oświęcim (gmina miejska)
małopolskie 1213062 Oświęcim (gmina wiejska)
małopolskie 1214042 Pałecznica
małopolskie 1209042 Pcim
małopolskie 1216042 Pleśna
małopolskie 1210142 Podegrodzie
małopolskie 1213072 Polanka Wielka
małopolskie 1214053 Proszowice
małopolskie 1213082 Przeciszów
małopolskie 1209052 Raciechowice
małopolskie 1208062 Racławice
małopolskie 1204062 Radgoszcz
małopolskie 1216053 Radłów
małopolskie 1214062 Radziemice
małopolskie 1216063 Ryglice
małopolskie 1216072 Rzepiennik Strzyżewski
małopolskie 1201072 Rzezawa
małopolskie 1209062 Siepraw
małopolskie 1206103 Skała
małopolskie 1206113 Skawina
małopolskie 1216082 Skrzyszów
małopolskie 1208072 Słaboszów
małopolskie 1206123 Słomniki
małopolskie 1218062 Spytkowice
małopolskie 1210163 Stary Sącz
małopolskie 1218072 Stryszów
małopolskie 1209073 Sułkowice
małopolskie 1206132 Sułoszowa
małopolskie 1204073 Szczucin
małopolskie 1202072 Szczurowa
małopolskie 1216162 Szerzyny
małopolskie 1206143 Świątniki Górne
małopolskie 1216092 Tarnów (gmina wiejska)
małopolskie 1263011 Tarnów (gmina miejska)
małopolskie 1218082 Tomice
małopolskie 1201082 Trzciana
małopolskie 1203053 Trzebinia
małopolskie 1212062 Trzyciąż
małopolskie 1216103 Tuchów
małopolskie 1218093 Wadowice
małopolskie 1219053 Wieliczka
małopolskie 1206152 Wielka Wieś
małopolskie 1218102 Wieprz
małopolskie 1216112 Wierzchosławice
małopolskie 1216122 Wietrzychowice
małopolskie 1209092 Wiśniowa
małopolskie 1216133 Wojnicz
małopolskie 1212073 Wolbrom
małopolskie 1206162 Zabierzów
małopolskie 1216143 Zakliczyn
małopolskie 1213093 Zator
małopolskie 1215092 Zembrzyce
małopolskie 1206172 Zielonki
małopolskie 1216153 Żabno
małopolskie 1201092 Żegocina
mazowieckie 1416022 Andrzejewo
mazowieckie 1420032 Baboszewo
mazowieckie 1415012 Baranowo
mazowieckie 1405032 Baranów
mazowieckie 1406012 Belsk Duży
mazowieckie 1401013 Białobrzegi
mazowieckie 1419012 Bielsk
mazowieckie 1437013 Bieżuń
mazowieckie 1406022 Błędów
mazowieckie 1432013 Błonie
mazowieckie 1419022 Bodzanów
mazowieckie 1423012 Borkowice
mazowieckie 1403032 Borowie
mazowieckie 1435012 Brańszczyk
mazowieckie 1428022 Brochów
mazowieckie 1416043 Brok
mazowieckie 1419032 Brudzeń Duży
mazowieckie 1421033 Brwinów
mazowieckie 1419042 Bulkowo
mazowieckie 1412042 Cegłów
mazowieckie 1417032 Celestynów
mazowieckie 1429032 Ceranów
mazowieckie 1430012 Chlewiska
mazowieckie 1422023 Chorzele
mazowieckie 1409012 Chotcza
mazowieckie 1406032 Chynów
mazowieckie 1402011 Ciechanów (gmina miejska)
mazowieckie 1402022 Ciechanów (gmina wiejska)
mazowieckie 1409022 Ciepielów
mazowieckie 1415022 Czarnia
mazowieckie 1422032 Czernice Borowe
mazowieckie 1420042 Czerwińsk nad Wisłą
mazowieckie 1411022 Czerwonka
mazowieckie 1414022 Czosnów
mazowieckie 1434052 Dąbrówka
mazowieckie 1412052 Dębe Wielkie
mazowieckie 1435022 Długosiodło
mazowieckie 1412062 Dobre
mazowieckie 1426012 Domanice
mazowieckie 1419053 Drobin
mazowieckie 1420052 Dzierzążnia
mazowieckie 1413022 Dzierzgowo
mazowieckie 1407012 Garbatka-Letnisko
mazowieckie 1403011 Garwolin (gmina miejska)
mazowieckie 1403042 Garwolin (gmina wiejska)
mazowieckie 1419063 Gąbin
mazowieckie 1423022 Gielniów
mazowieckie 1402033 Glinojeck
mazowieckie 1407022 Głowaczów
mazowieckie 1407032 Gniewoszów
mazowieckie 1402042 Gołymin-Ośrodek
mazowieckie 1404011 Gostynin (gmina miejska)
mazowieckie 1404022 Gostynin (gmina wiejska)
mazowieckie 1406042 Goszczyn
mazowieckie 1415042 Goworowo
mazowieckie 1427022 Gozdowo
mazowieckie 1418013 Góra Kalwaria
mazowieckie 1403052 Górzno
mazowieckie 1425022 Gózd
mazowieckie 1407042 Grabów nad Pilicą
mazowieckie 1433022 Grębków
mazowieckie 1405043 Grodzisk Mazowiecki
mazowieckie 1406053 Grójec
mazowieckie 1402052 Grudusk
mazowieckie 1424012 Gzy
mazowieckie 1412073 Halinów
mazowieckie 1428032 Iłów
mazowieckie 1425033 Iłża
mazowieckie 1432022 Izabelin
mazowieckie 1408022 Jabłonna
mazowieckie 1434062 Jadów
mazowieckie 1405052 Jaktorów
mazowieckie 1412082 Jakubów
mazowieckie 1406062 Jasieniec
mazowieckie 1430022 Jastrząb
mazowieckie 1425042 Jastrzębia
mazowieckie 1425052 Jedlińsk
mazowieckie 1425062 Jedlnia-Letnisko
mazowieckie 1422042 Jednorożec
mazowieckie 1420062 Joniec
mazowieckie 1417011 Józefów
mazowieckie 1415052 Kadzidło
mazowieckie 1412093 Kałuszyn
mazowieckie 1432032 Kampinos
mazowieckie 1417043 Karczew
mazowieckie 1411032 Karniewo
mazowieckie 1436012 Kazanów
mazowieckie 1434072 Klembów
mazowieckie 1423032 Klwów
mazowieckie 1434011 Kobyłka
mazowieckie 1417052 Kołbiel
mazowieckie 1418023 Konstancin-Jeziorna
mazowieckie 1433032 Korytnica
mazowieckie 1429053 Kosów Lacki
mazowieckie 1426032 Kotuń
mazowieckie 1425072 Kowala
mazowieckie 1407053 Kozienice
mazowieckie 1422052 Krasne
mazowieckie 1411042 Krasnosielc
mazowieckie 1422062 Krzynowłoga Mała
mazowieckie 1437022 Kuczbork-Osada
mazowieckie 1412102 Latowicz
mazowieckie 1408011 Legionowo
mazowieckie 1415062 Lelis
mazowieckie 1414032 Leoncin
mazowieckie 1432042 Leszno
mazowieckie 1418032 Lesznowola
mazowieckie 1413032 Lipowiec Kościelny
mazowieckie 1409033 Lipsko
mazowieckie 1433042 Liw
mazowieckie 1437032 Lubowidz
mazowieckie 1437042 Lutocin
mazowieckie 1403021 Łaskarzew (gmina miejska)
mazowieckie 1403062 Łaskarzew (gmina wiejska)
mazowieckie 1419072 Łąck
mazowieckie 1433053 Łochów
mazowieckie 1432053 Łomianki
mazowieckie 1403072 Maciejowice
mazowieckie 1407062 Magnuszew
mazowieckie 1411011 Maków Mazowiecki
mazowieckie 1419082 Mała Wieś
mazowieckie 1416052 Małkinia Górna
mazowieckie 1434021 Marki
mazowieckie 1403082 Miastków Kościelny
mazowieckie 1421042 Michałowice
mazowieckie 1433062 Miedzna
mazowieckie 1405011 Milanówek
mazowieckie 1412011 Mińsk Mazowiecki (gmina miejska)
mazowieckie 1412112 Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska)
mazowieckie 1430032 Mirów
mazowieckie 1413011 Mława
mazowieckie 1428042 Młodzieszyn
mazowieckie 1411052 Młynarze
mazowieckie 1427032 Mochowo
mazowieckie 1406073 Mogielnica
mazowieckie 1426042 Mokobody
mazowieckie 1412123 Mrozy
mazowieckie 1438023 Mszczonów
mazowieckie 1421052 Nadarzyn
mazowieckie 1420072 Naruszewo
mazowieckie 1414043 Nasielsk
mazowieckie 1408032 Nieporęt
mazowieckie 1428052 Nowa Sucha
mazowieckie 1420082 Nowe Miasto
mazowieckie 1406083 Nowe Miasto nad Pilicą
mazowieckie 1419092 Nowy Duninów
mazowieckie 1414011 Nowy Dwór Mazowiecki
mazowieckie 1424022 Obryte
mazowieckie 1423042 Odrzywół
mazowieckie 1402062 Ojrzeń
mazowieckie 1415092 Olszewo-Borki
mazowieckie 1402072 Opinogóra Górna
mazowieckie 1430042 Orońsko
mazowieckie 1417062 Osieck
mazowieckie 1461011 Ostrołęka
mazowieckie 1417021 Otwock
mazowieckie 1432063 Ożarów Mazowiecki
mazowieckie 1404032 Pacyna
mazowieckie 1403092 Parysów
mazowieckie 1418043 Piaseczno
mazowieckie 1421011 Piastów
mazowieckie 1403103 Pilawa
mazowieckie 1425011 Pionki (gmina miejska)
mazowieckie 1425082 Pionki (gmina wiejska)
mazowieckie 1462011 Płock
mazowieckie 1411062 Płoniawy-Bramura
mazowieckie 1420011 Płońsk (gmina miejska)
mazowieckie 1420092 Płońsk (gmina wiejska)
mazowieckie 1406092 Pniewy
mazowieckie 1405021 Podkowa Leśna
mazowieckie 1424032 Pokrzywnica
mazowieckie 1436022 Policzna
mazowieckie 1414052 Pomiechówek
mazowieckie 1434082 Poświętne
mazowieckie 1423052 Potworów
mazowieckie 1418052 Prażmów
mazowieckie 1401022 Promna
mazowieckie 1421021 Pruszków
mazowieckie 1422011 Przasnysz (gmina miejska)
mazowieckie 1422072 Przasnysz (gmina wiejska)
mazowieckie 1436032 Przyłęk
mazowieckie 1423063 Przysucha
mazowieckie 1425092 Przytyk
mazowieckie 1424043 Pułtusk
mazowieckie 1438032 Puszcza Mariańska
mazowieckie 1420021 Raciąż (gmina miejska)
mazowieckie 1420102 Raciąż (gmina wiejska)
mazowieckie 1463011 Radom
mazowieckie 1419102 Radzanowo
mazowieckie 1401032 Radzanów (gmina wiejska)
mazowieckie 1413042 Radzanów (gmina wiejska)
mazowieckie 1438042 Radziejowice
mazowieckie 1434093 Radzymin
mazowieckie 1421062 Raszyn
mazowieckie 1402082 Regimin
mazowieckie 1427042 Rościszewo
mazowieckie 1411073 Różan
mazowieckie 1423072 Rusinów
mazowieckie 1428062 Rybno
mazowieckie 1435032 Rząśnik
mazowieckie 1409042 Rzeczniów
mazowieckie 1415102 Rzekuń
mazowieckie 1411082 Rzewnie
mazowieckie 1433072 Sadowne
mazowieckie 1404043 Sanniki
mazowieckie 1408043 Serock
mazowieckie 1407072 Sieciechów
mazowieckie 1437052 Siemiątkowo
mazowieckie 1412132 Siennica
mazowieckie 1409052 Sienno
mazowieckie 1427011 Sierpc (gmina miejska)
mazowieckie 1427052 Sierpc (gmina wiejska)
mazowieckie 1425103 Skaryszew
mazowieckie 1426092 Skórzec
mazowieckie 1419112 Słubice
mazowieckie 1419122 Słupno
mazowieckie 1417072 Sobienie-Jeziory
mazowieckie 1403112 Sobolew
mazowieckie 1428011 Sochaczew (gmina miejska)
mazowieckie 1428072 Sochaczew (gmina wiejska)
mazowieckie 1420112 Sochocin
mazowieckie 1429011 Sokołów Podlaski (gmina miejska)
mazowieckie 1429082 Sokołów Podlaski (gmina wiejska)
mazowieckie 1409062 Solec nad Wisłą
mazowieckie 1435042 Somianka
mazowieckie 1402092 Sońsk
mazowieckie 1412142 Stanisławów
mazowieckie 1419132 Stara Biała
mazowieckie 1401042 Stara Błotnica
mazowieckie 1432072 Stare Babice
mazowieckie 1419142 Staroźreby
mazowieckie 1433082 Stoczek
mazowieckie 1434102 Strachówka
mazowieckie 1401052 Stromiec
mazowieckie 1413052 Strzegowo
mazowieckie 1413062 Stupsk
mazowieckie 1412151 Sulejówek
mazowieckie 1411092 Sypniewo
mazowieckie 1404052 Szczawin Kościelny
mazowieckie 1427062 Szczutowo
mazowieckie 1411102 Szelków
mazowieckie 1413072 Szreńsk
mazowieckie 1430053 Szydłowiec
mazowieckie 1413082 Szydłowo
mazowieckie 1424052 Świercze
mazowieckie 1418063 Tarczyn
mazowieckie 1436042 Tczów
mazowieckie 1428082 Teresin
mazowieckie 1434113 Tłuszcz
mazowieckie 1403122 Trojanów
mazowieckie 1406113 Warka
mazowieckie 1465011 Warszawa
mazowieckie 1416102 Wąsewo
mazowieckie 1433011 Węgrów
mazowieckie 1417082 Wiązowna
mazowieckie 1413092 Wieczfnia Kościelna
mazowieckie 1408052 Wieliszew
mazowieckie 1423082 Wieniawa
mazowieckie 1425112 Wierzbica
mazowieckie 1433092 Wierzbno
mazowieckie 1403132 Wilga
mazowieckie 1424062 Winnica
mazowieckie 1438052 Wiskitki
mazowieckie 1413102 Wiśniewo
mazowieckie 1426122 Wodynie
mazowieckie 1425122 Wolanów
mazowieckie 1434123 Wołomin
mazowieckie 1435053 Wyszków
mazowieckie 1419153 Wyszogród
mazowieckie 1401063 Wyśmierzyce
mazowieckie 1435062 Zabrodzie
mazowieckie 1414063 Zakroczym
mazowieckie 1425132 Zakrzew
mazowieckie 1420122 Załuski
mazowieckie 1416112 Zaręby Kościelne
mazowieckie 1424072 Zatory
mazowieckie 1427072 Zawidz
mazowieckie 1434031 Ząbki
mazowieckie 1434041 Zielonka
mazowieckie 1436053 Zwoleń
mazowieckie 1405062 Żabia Wola
mazowieckie 1403143 Żelechów
mazowieckie 1437063 Żuromin
mazowieckie 1438011 Żyrardów
opolskie 1602013 Baborów
opolskie 1610013 Biała
opolskie 1603022 Bierawa
opolskie 1602022 Branice
opolskie 1601011 Brzeg
opolskie 1604013 Byczyna
opolskie 1609012 Chrząstowice
opolskie 1603032 Cisek
opolskie 1609022 Dąbrowa
opolskie 1608013 Dobrodzień
opolskie 1609032 Dobrzeń Wielki
opolskie 1606012 Domaszowice
opolskie 1610023 Głogówek
opolskie 1602033 Głubczyce
opolskie 1607013 Głuchołazy
opolskie 1605013 Gogolin
opolskie 1608023 Gorzów Śląski
opolskie 1601033 Grodków
opolskie 1611012 Izbicko
opolskie 1611022 Jemielnica
opolskie 1607022 Kamiennik
opolskie 1603011 Kędzierzyn-Koźle
opolskie 1602043 Kietrz
opolskie 1604023 Kluczbork
opolskie 1611033 Kolonowskie
opolskie 1609042 Komprachcice
opolskie 1607033 Korfantów
opolskie 1605023 Krapkowice
opolskie 1604032 Lasowice Wielkie
opolskie 1611043 Leśnica
opolskie 1601043 Lewin Brzeski
opolskie 1610032 Lubrza
opolskie 1601052 Lubsza
opolskie 1607042 Łambinowice
opolskie 1609052 Łubniany
opolskie 1609062 Murów
opolskie 1606023 Namysłów
opolskie 1609073 Niemodlin
opolskie 1607053 Nysa
opolskie 1608033 Olesno
opolskie 1601062 Olszanka
opolskie 1661011 Opole
opolskie 1607063 Otmuchów
opolskie 1609083 Ozimek
opolskie 1607073 Paczków
opolskie 1607082 Pakosławice
opolskie 1603042 Pawłowiczki
opolskie 1606032 Pokój
opolskie 1603052 Polska Cerekiew
opolskie 1609092 Popielów
opolskie 1608043 Praszka
opolskie 1609103 Prószków
opolskie 1610043 Prudnik
opolskie 1608052 Radłów
opolskie 1603062 Reńska Wieś
opolskie 1608062 Rudniki
opolskie 1601022 Skarbimierz
opolskie 1607092 Skoroszyce
opolskie 1611053 Strzelce Opolskie
opolskie 1605032 Strzeleczki
opolskie 1606042 Świerczów
opolskie 1609112 Tarnów Opolski
opolskie 1609123 Tułowice
opolskie 1609132 Turawa
opolskie 1611063 Ujazd
opolskie 1605042 Walce
opolskie 1606052 Wilków
opolskie 1604043 Wołczyn
opolskie 1611073 Zawadzkie
opolskie 1605053 Zdzieszowice
opolskie 1608072 Zębowice
podkarpackie 1814022 Adamówka
podkarpackie 1820013 Baranów Sandomierski
podkarpackie 1817022 Besko
podkarpackie 1810022 Białobrzegi
podkarpackie 1816023 Błażowa
podkarpackie 1816033 Boguchwała
podkarpackie 1818022 Bojanów
podkarpackie 1811022 Borowa
podkarpackie 1803023 Brzostek
podkarpackie 1802013 Brzozów
podkarpackie 1805022 Brzyska
podkarpackie 1804032 Chłopice
podkarpackie 1816042 Chmielnik
podkarpackie 1807012 Chorkówka
podkarpackie 1806012 Cmolas
podkarpackie 1803032 Czarna (gmina wiejska)
podkarpackie 1810032 Czarna (gmina wiejska)
podkarpackie 1811032 Czermin
podkarpackie 1819012 Czudec
podkarpackie 1803011 Dębica (gmina miejska)
podkarpackie 1803042 Dębica (gmina wiejska)
podkarpackie 1805032 Dębowiec
podkarpackie 1802022 Domaradz
podkarpackie 1813022 Dubiecko
podkarpackie 1802032 Dydnia
podkarpackie 1816011 Dynów (gmina miejska)
podkarpackie 1816052 Dynów (gmina wiejska)
podkarpackie 1806062 Dzikowiec
podkarpackie 1819022 Frysztak
podkarpackie 1814032 Gać
podkarpackie 1811042 Gawłuszowice
podkarpackie 1816063 Głogów Małopolski
podkarpackie 1820022 Gorzyce
podkarpackie 1820032 Grębów
podkarpackie 1808022 Grodzisko Dolne
podkarpackie 1802042 Haczów
podkarpackie 1812012 Harasiuki
podkarpackie 1816072 Hyżne
podkarpackie 1815012 Iwierzyce
podkarpackie 1807033 Iwonicz-Zdrój
podkarpackie 1812022 Jarocin
podkarpackie 1804011 Jarosław (gmina miejska)
podkarpackie 1804042 Jarosław (gmina wiejska)
podkarpackie 1802052 Jasienica Rosielna
podkarpackie 1805011 Jasło (gmina miejska)
podkarpackie 1805042 Jasło (gmina wiejska)
podkarpackie 1814042 Jawornik Polski
podkarpackie 1807043 Jedlicze
podkarpackie 1812032 Jeżowe
podkarpackie 1803052 Jodłowa
podkarpackie 1816082 Kamień
podkarpackie 1814053 Kańczuga
podkarpackie 1806023 Kolbuszowa
podkarpackie 1805053 Kołaczyce
podkarpackie 1807052 Korczyna
podkarpackie 1813042 Krasiczyn
podkarpackie 1816092 Krasne
podkarpackie 1805062 Krempna
podkarpackie 1861011 Krosno
podkarpackie 1807062 Krościenko Wyżne
podkarpackie 1812042 Krzeszów
podkarpackie 1813052 Krzywcza
podkarpackie 1808032 Kuryłówka
podkarpackie 1804052 Laszki
podkarpackie 1808011 Leżajsk (gmina miejska)
podkarpackie 1808042 Leżajsk (gmina wiejska)
podkarpackie 1809011 Lubaczów (gmina miejska)
podkarpackie 1809042 Lubaczów (gmina wiejska)
podkarpackie 1816102 Lubenia
podkarpackie 1810011 Łańcut (gmina miejska)
podkarpackie 1810042 Łańcut (gmina wiejska)
podkarpackie 1806032 Majdan Królewski
podkarpackie 1810052 Markowa
podkarpackie 1813062 Medyka
podkarpackie 1807072 Miejsce Piastowe
podkarpackie 1811011 Mielec (gmina miejska)
podkarpackie 1811052 Mielec (gmina wiejska)
podkarpackie 1819032 Niebylec
podkarpackie 1812053 Nisko
podkarpackie 1806042 Niwiska
podkarpackie 1820043 Nowa Dęba
podkarpackie 1808053 Nowa Sarzyna
podkarpackie 1805072 Nowy Żmigród
podkarpackie 1802062 Nozdrzec
podkarpackie 1809063 Oleszyce
podkarpackie 1813072 Orły
podkarpackie 1805082 Osiek Jasielski
podkarpackie 1815022 Ostrów
podkarpackie 1811062 Padew Narodowa
podkarpackie 1804062 Pawłosiów
podkarpackie 1803063 Pilzno
podkarpackie 1804073 Pruchnik
podkarpackie 1811073 Przecław
podkarpackie 1862011 Przemyśl (gmina miejska)
podkarpackie 1813082 Przemyśl (gmina wiejska)
podkarpackie 1814011 Przeworsk (gmina miejska)
podkarpackie 1814062 Przeworsk (gmina wiejska)
podkarpackie 1818032 Pysznica
podkarpackie 1818042 Radomyśl nad Sanem
podkarpackie 1811083 Radomyśl Wielki
podkarpackie 1804021 Radymno (gmina miejska)
podkarpackie 1804082 Radymno (gmina wiejska)
podkarpackie 1810062 Rakszawa
podkarpackie 1806052 Raniżów
podkarpackie 1804092 Rokietnica
podkarpackie 1815033 Ropczyce
podkarpackie 1804102 Roźwienica
podkarpackie 1812063 Rudnik nad Sanem
podkarpackie 1807083 Rymanów
podkarpackie 1863011 Rzeszów
podkarpackie 1817011 Sanok (gmina miejska)
podkarpackie 1817052 Sanok (gmina wiejska)
podkarpackie 1815043 Sędziszów Małopolski
podkarpackie 1814073 Sieniawa
podkarpackie 1805092 Skołyszyn
podkarpackie 1816113 Sokołów Małopolski
podkarpackie 1818011 Stalowa Wola
podkarpackie 1809072 Stary Dzików
podkarpackie 1819043 Strzyżów
podkarpackie 1813092 Stubno
podkarpackie 1816122 Świlcza
podkarpackie 1864011 Tarnobrzeg
podkarpackie 1805112 Tarnowiec
podkarpackie 1814082 Tryńcza
podkarpackie 1816132 Trzebownisko
podkarpackie 1811092 Tuszów Narodowy
podkarpackie 1816143 Tyczyn
podkarpackie 1812073 Ulanów
podkarpackie 1811102 Wadowice Górne
podkarpackie 1804112 Wiązownica
podkarpackie 1809082 Wielkie Oczy
podkarpackie 1815052 Wielopole Skrzyńskie
podkarpackie 1819052 Wiśniowa
podkarpackie 1807092 Wojaszówka
podkarpackie 1818053 Zaklików
podkarpackie 1818062 Zaleszany
podkarpackie 1817082 Zarszyn
podkarpackie 1814092 Zarzecze
podkarpackie 1810072 Żołynia
podkarpackie 1813102 Żurawica
podkarpackie 1803072 Żyraków
podlaskie 2014042 Szumowo
pomorskie 2213042 Bobowo
pomorskie 2201012 Borzytuchom
pomorskie 2202023 Brusy
pomorskie 2201023 Bytów
pomorskie 2204022 Cedry Wielkie
pomorskie 2208032 Cewice
pomorskie 2205012 Chmielno
pomorskie 2215042 Choczewo
pomorskie 2202011 Chojnice (gmina miejska)
pomorskie 2202032 Chojnice (gmina wiejska)
pomorskie 2201032 Czarna Dąbrówka
pomorskie 2213013 Czarna Woda
pomorskie 2203023 Czarne
pomorskie 2202043 Czersk
pomorskie 2203011 Człuchów (gmina miejska)
pomorskie 2203032 Człuchów (gmina wiejska)
pomorskie 2212022 Damnica
pomorskie 2203043 Debrzno
pomorskie 2212032 Dębnica Kaszubska
pomorskie 2206022 Dziemiany
pomorskie 2216013 Dzierzgoń
pomorskie 2207022 Gardeja
pomorskie 2261011 Gdańsk
pomorskie 2262011 Gdynia
pomorskie 2212042 Główczyce
pomorskie 2214023 Gniew
pomorskie 2215052 Gniewino
pomorskie 2211011 Hel
pomorskie 2211023 Jastarnia
pomorskie 2213052 Kaliska
pomorskie 2206032 Karsin
pomorskie 2205023 Kartuzy
pomorskie 2212053 Kępice
pomorskie 2212062 Kobylnica
pomorskie 2203052 Koczała
pomorskie 2204032 Kolbudy
pomorskie 2201042 Kołczygłowy
pomorskie 2202052 Konarzyny
pomorskie 2211052 Kosakowo
pomorskie 2206011 Kościerzyna (gmina miejska)
pomorskie 2206042 Kościerzyna (gmina wiejska)
pomorskie 2211062 Krokowa
pomorskie 2210011 Krynica Morska
pomorskie 2207011 Kwidzyn (gmina miejska)
pomorskie 2207032 Kwidzyn (gmina wiejska)
pomorskie 2208011 Lębork
pomorskie 2209032 Lichnowy
pomorskie 2215062 Linia
pomorskie 2206052 Liniewo
pomorskie 2201052 Lipnica
pomorskie 2206062 Lipusz
pomorskie 2213062 Lubichowo
pomorskie 2215072 Luzino
pomorskie 2208021 Łeba
pomorskie 2215082 Łęczyce
pomorskie 2209011 Malbork (gmina miejska)
pomorskie 2209042 Malbork (gmina wiejska)
pomorskie 2201063 Miastko
pomorskie 2216022 Mikołajki Pomorskie
pomorskie 2209062 Miłoradz
pomorskie 2214032 Morzeszczyn
pomorskie 2206072 Nowa Karczma
pomorskie 2208042 Nowa Wieś Lęborska
pomorskie 2210023 Nowy Dwór Gdański
pomorskie 2209073 Nowy Staw
pomorskie 2213072 Osieczna
pomorskie 2213082 Osiek
pomorskie 2210032 Ostaszewo
pomorskie 2201072 Parchowo
pomorskie 2214043 Pelplin
pomorskie 2212072 Potęgowo
pomorskie 2207043 Prabuty
pomorskie 2204011 Pruszcz Gdański (gmina miejska)
pomorskie 2204042 Pruszcz Gdański (gmina wiejska)
pomorskie 2203062 Przechlewo
pomorskie 2205032 Przodkowo
pomorskie 2204052 Przywidz
pomorskie 2204062 Pszczółki
pomorskie 2211031 Puck (gmina miejska)
pomorskie 2211072 Puck (gmina wiejska)
pomorskie 2215011 Reda
pomorskie 2215021 Rumia
pomorskie 2207052 Ryjewo
pomorskie 2203072 Rzeczenica
pomorskie 2207062 Sadlinki
pomorskie 2205042 Sierakowice
pomorskie 2213093 Skarszewy
pomorskie 2213021 Skórcz (gmina miejska)
pomorskie 2213102 Skórcz (gmina wiejska)
pomorskie 2263011 Słupsk (gmina miejska)
pomorskie 2212082 Słupsk (gmina wiejska)
pomorskie 2213112 Smętowo Graniczne
pomorskie 2212092 Smołdzino
pomorskie 2205052 Somonino
pomorskie 2264011 Sopot
pomorskie 2206082 Stara Kiszewa
pomorskie 2209082 Stare Pole
pomorskie 2213031 Starogard Gdański (gmina miejska)
pomorskie 2213122 Starogard Gdański (gmina wiejska)
pomorskie 2216032 Stary Dzierzgoń
pomorskie 2216042 Stary Targ
pomorskie 2210042 Stegna
pomorskie 2205062 Stężyca
pomorskie 2201082 Studzienice
pomorskie 2214052 Subkowy
pomorskie 2204072 Suchy Dąb
pomorskie 2205072 Sulęczyno
pomorskie 2215092 Szemud
pomorskie 2216053 Sztum
pomorskie 2210052 Sztutowo
pomorskie 2214011 Tczew (gmina miejska)
pomorskie 2214062 Tczew (gmina wiejska)
pomorskie 2204082 Trąbki Wielkie
pomorskie 2201092 Trzebielino
pomorskie 2201102 Tuchomie
pomorskie 2212011 Ustka (gmina miejska)
pomorskie 2212102 Ustka (gmina wiejska)
pomorskie 2215031 Wejherowo (gmina miejska)
pomorskie 2215102 Wejherowo (gmina wiejska)
pomorskie 2208052 Wicko
pomorskie 2211043 Władysławowo
pomorskie 2213132 Zblewo
pomorskie 2205083 Żukowo
śląskie 2402022 Bestwina
śląskie 2401011 Będzin
śląskie 2461011 Bielsko-Biała
śląskie 2414011 Bieruń
śląskie 2404013 Blachownia
śląskie 2401042 Bobrowniki
śląskie 2414042 Bojszowy
śląskie 2407022 Boronów
śląskie 2462011 Bytom
śląskie 2414052 Chełm Śląski
śląskie 2463011 Chorzów
śląskie 2403052 Chybie
śląskie 2407032 Ciasna
śląskie 2403011 Cieszyn
śląskie 2402043 Czechowice-Dziedzice
śląskie 2401021 Czeladź
śląskie 2417022 Czernichów
śląskie 2412013 Czerwionka-Leszczyny
śląskie 2464011 Częstochowa
śląskie 2465011 Dąbrowa Górnicza
śląskie 2404022 Dąbrowa Zielona
śląskie 2403062 Dębowiec
śląskie 2412022 Gaszowice
śląskie 2405032 Gierałtowice
śląskie 2466011 Gliwice
śląskie 2410012 Goczałkowice-Zdrój
śląskie 2415052 Godów
śląskie 2415062 Gorzyce
śląskie 2403082 Haźlach
śląskie 2407042 Herby
śląskie 2414021 Imielin
śląskie 2416032 Irządze
śląskie 2404032 Janów
śląskie 2402052 Jasienica
śląskie 2467011 Jastrzębie-Zdrój
śląskie 2402062 Jaworze
śląskie 2468011 Jaworzno
śląskie 2412032 Jejkowice
śląskie 2413011 Kalety
śląskie 2404042 Kamienica Polska
śląskie 2469011 Katowice
śląskie 2406013 Kłobuck
śląskie 2404052 Kłomnice
śląskie 2405011 Knurów
śląskie 2410022 Kobiór
śląskie 2407052 Kochanowice
śląskie 2404063 Koniecpol
śląskie 2404072 Konopiska
śląskie 2411022 Kornowac
śląskie 2407062 Koszęcin
śląskie 2409023 Koziegłowy
śląskie 2402072 Kozy
śląskie 2416042 Kroczyce
śląskie 2413052 Krupski Młyn
śląskie 2404082 Kruszyna
śląskie 2411033 Krzanowice
śląskie 2406023 Krzepice
śląskie 2411042 Krzyżanowice
śląskie 2411053 Kuźnia Raciborska
śląskie 2404092 Lelów
śląskie 2414031 Lędziny
śląskie 2406032 Lipie
śląskie 2407011 Lubliniec
śląskie 2415072 Lubomia
śląskie 2412042 Lyski
śląskie 2408011 Łaziska Górne
śląskie 2416053 Łazy
śląskie 2417072 Łękawica
śląskie 2415082 Marklowice
śląskie 2413021 Miasteczko Śląskie
śląskie 2410032 Miedźna
śląskie 2406042 Miedźno
śląskie 2401052 Mierzęcice
śląskie 2408021 Mikołów
śląskie 2404102 Mstów
śląskie 2415092 Mszana
śląskie 2404112 Mykanów
śląskie 2470011 Mysłowice
śląskie 2409011 Myszków
śląskie 2411062 Nędza
śląskie 2409032 Niegowa
śląskie 2416063 Ogrodzieniec
śląskie 2404122 Olsztyn
śląskie 2406052 Opatów
śląskie 2408042 Ornontowice
śląskie 2408031 Orzesze
śląskie 2413062 Ożarowice
śląskie 2406062 Panki
śląskie 2410042 Pawłowice
śląskie 2407072 Pawonków
śląskie 2471011 Piekary Śląskie
śląskie 2411072 Pietrowice Wielkie
śląskie 2405042 Pilchowice
śląskie 2416073 Pilica
śląskie 2404132 Poczesna
śląskie 2406072 Popów
śląskie 2409042 Poraj
śląskie 2402082 Porąbka
śląskie 2416011 Poręba
śląskie 2404142 Przyrów
śląskie 2406082 Przystajń
śląskie 2401062 Psary
śląskie 2410053 Pszczyna
śląskie 2415011 Pszów
śląskie 2405021 Pyskowice
śląskie 2411011 Racibórz
śląskie 2415021 Radlin
śląskie 2413031 Radzionków
śląskie 2404152 Rędziny
śląskie 2472011 Ruda Śląska
śląskie 2411082 Rudnik
śląskie 2405052 Rudziniec
śląskie 2473011 Rybnik
śląskie 2415031 Rydułtowy
śląskie 2474011 Siemianowice Śląskie
śląskie 2401073 Siewierz
śląskie 2403103 Skoczów
śląskie 2401081 Sławków
śląskie 2475011 Sosnowiec
śląskie 2405063 Sośnicowice
śląskie 2404162 Starcza
śląskie 2403113 Strumień
śląskie 2410062 Suszec
śląskie 2416083 Szczekociny
śląskie 2413072 Świerklaniec
śląskie 2412052 Świerklany
śląskie 2476011 Świętochłowice
śląskie 2413041 Tarnowskie Góry
śląskie 2405073 Toszek
śląskie 2413082 Tworóg
śląskie 2477011 Tychy
śląskie 2405082 Wielowieś
śląskie 2402093 Wilamowice
śląskie 2402102 Wilkowice
śląskie 2416092 Włodowice
śląskie 2415041 Wodzisław Śląski
śląskie 2401031 Wojkowice
śląskie 2407083 Woźniki
śląskie 2406092 Wręczyca Wielka
śląskie 2408052 Wyry
śląskie 2478011 Zabrze
śląskie 2416021 Zawiercie
śląskie 2413092 Zbrosławice
śląskie 2403122 Zebrzydowice
śląskie 2409053 Żarki
śląskie 2416102 Żarnowiec
śląskie 2479011 Żory
świętokrzyskie 2606012 Baćkowice
świętokrzyskie 2607022 Bałtów
świętokrzyskie 2603012 Bejsce
świętokrzyskie 2604012 Bieliny
świętokrzyskie 2610022 Bliżyn
świętokrzyskie 2607032 Bodzechów
świętokrzyskie 2604023 Bodzentyn
świętokrzyskie 2612012 Bogoria
świętokrzyskie 2611022 Brody
świętokrzyskie 2601013 Busko-Zdrój
świętokrzyskie 2604033 Chęciny
świętokrzyskie 2604043 Chmielnik
świętokrzyskie 2603022 Czarnocin
świętokrzyskie 2607043 Ćmielów
świętokrzyskie 2604053 Daleszyce
świętokrzyskie 2609022 Dwikozy
świętokrzyskie 2608013 Działoszyce
świętokrzyskie 2605012 Fałków
świętokrzyskie 2601022 Gnojno
świętokrzyskie 2605022 Gowarczów
świętokrzyskie 2604062 Górno
świętokrzyskie 2602012 Imielno
świętokrzyskie 2606022 Iwaniska
świętokrzyskie 2602023 Jędrzejów
świętokrzyskie 2603033 Kazimierza Wielka
świętokrzyskie 2661011 Kielce
świętokrzyskie 2608022 Kije
świętokrzyskie 2609032 Klimontów
świętokrzyskie 2613012 Kluczewsko
świętokrzyskie 2605033 Końskie
świętokrzyskie 2609043 Koprzywnica
świętokrzyskie 2613022 Krasocin
świętokrzyskie 2607053 Kunów
świętokrzyskie 2606032 Lipnik
świętokrzyskie 2604073 Łagów
świętokrzyskie 2610032 Łączna
świętokrzyskie 2609052 Łoniów
świętokrzyskie 2604082 Łopuszno
świętokrzyskie 2612022 Łubnice
świętokrzyskie 2602033 Małogoszcz
świętokrzyskie 2604092 Masłów
świętokrzyskie 2608032 Michałów
świętokrzyskie 2604102 Miedziana Góra
świętokrzyskie 2611032 Mirzec
świętokrzyskie 2604112 Mniów
świętokrzyskie 2604123 Morawica
świętokrzyskie 2613032 Moskorzew
świętokrzyskie 2602042 Nagłowice
świętokrzyskie 2604132 Nowa Słupia
świętokrzyskie 2601032 Nowy Korczyn
świętokrzyskie 2609062 Obrazów
świętokrzyskie 2602052 Oksa
świętokrzyskie 2612032 Oleśnica
świętokrzyskie 2603042 Opatowiec
świętokrzyskie 2606043 Opatów
świętokrzyskie 2612043 Osiek
świętokrzyskie 2607011 Ostrowiec Świętokrzyski
świętokrzyskie 2606053 Ożarów
świętokrzyskie 2601042 Pacanów
świętokrzyskie 2611042 Pawłów
świętokrzyskie 2604142 Piekoszów
świętokrzyskie 2604152 Pierzchnica
świętokrzyskie 2608043 Pińczów
świętokrzyskie 2612053 Połaniec
świętokrzyskie 2613042 Radków
świętokrzyskie 2605043 Radoszyce
świętokrzyskie 2604162 Raków
świętokrzyskie 2605052 Ruda Maleniecka
świętokrzyskie 2612062 Rytwiany
świętokrzyskie 2606062 Sadowie
świętokrzyskie 2609072 Samborzec
świętokrzyskie 2609011 Sandomierz
świętokrzyskie 2613052 Secemin
świętokrzyskie 2602063 Sędziszów
świętokrzyskie 2604172 Sitkówka-Nowiny
świętokrzyskie 2603053 Skalbmierz
świętokrzyskie 2610042 Skarżysko Kościelne
świętokrzyskie 2610011 Skarżysko-Kamienna
świętokrzyskie 2602072 Słupia (Jędrzejowska)
świętokrzyskie 2605062 Słupia (Konecka)
świętokrzyskie 2605072 Smyków
świętokrzyskie 2602082 Sobków
świętokrzyskie 2601052 Solec-Zdrój
świętokrzyskie 2611011 Starachowice
świętokrzyskie 2612073 Staszów
świętokrzyskie 2605083 Stąporków
świętokrzyskie 2601063 Stopnica
świętokrzyskie 2604182 Strawczyn
świętokrzyskie 2610053 Suchedniów
świętokrzyskie 2612082 Szydłów
świętokrzyskie 2606072 Tarłów
świętokrzyskie 2601072 Tuczępy
świętokrzyskie 2607062 Waśniów
świętokrzyskie 2611053 Wąchock
świętokrzyskie 2609082 Wilczyce
świętokrzyskie 2601083 Wiślica
świętokrzyskie 2613063 Włoszczowa
świętokrzyskie 2602092 Wodzisław
świętokrzyskie 2606082 Wojciechowice
świętokrzyskie 2604192 Zagnańsk
świętokrzyskie 2609093 Zawichost
świętokrzyskie 2608052 Złota
warmińsko-mazurskie 2814013 Barczewo
warmińsko-mazurskie 2812022 Biskupiec
warmińsko-mazurskie 2802011 Braniewo (gmina miejska)
warmińsko-mazurskie 2802022 Braniewo (gmina wiejska)
warmińsko-mazurskie 2815022 Dąbrówno
warmińsko-mazurskie 2814033 Dobre Miasto
warmińsko-mazurskie 2814042 Dywity
warmińsko-mazurskie 2803011 Działdowo (gmina miejska)
warmińsko-mazurskie 2803022 Działdowo (gmina wiejska)
warmińsko-mazurskie 2861011 Elbląg (gmina miejska)
warmińsko-mazurskie 2804012 Elbląg (gmina wiejska)
warmińsko-mazurskie 2802033 Frombork
warmińsko-mazurskie 2814052 Gietrzwałd
warmińsko-mazurskie 2804022 Godkowo
warmińsko-mazurskie 2801021 Górowo Iławeckie (gmina miejska)
warmińsko-mazurskie 2801052 Górowo Iławeckie (gmina wiejska)
warmińsko-mazurskie 2812032 Grodziczno
warmińsko-mazurskie 2804032 Gronowo Elbląskie
warmińsko-mazurskie 2815032 Grunwald
warmińsko-mazurskie 2807011 Iława (gmina miejska)
warmińsko-mazurskie 2807032 Iława (gmina wiejska)
warmińsko-mazurskie 2803032 Iłowo-Osada
warmińsko-mazurskie 2811012 Janowiec Kościelny
warmińsko-mazurskie 2811022 Janowo
warmińsko-mazurskie 2814072 Jonkowo
warmińsko-mazurskie 2807043 Kisielice
warmińsko-mazurskie 2809022 Kiwity
warmińsko-mazurskie 2812042 Kurzętnik
warmińsko-mazurskie 2802042 Lelkowo
warmińsko-mazurskie 2803043 Lidzbark
warmińsko-mazurskie 2809011 Lidzbark Warmiński (gmina miejska)
warmińsko-mazurskie 2809032 Lidzbark Warmiński (gmina wiejska)
warmińsko-mazurskie 2807021 Lubawa (gmina miejska)
warmińsko-mazurskie 2807052 Lubawa (gmina wiejska)
warmińsko-mazurskie 2809042 Lubomino
warmińsko-mazurskie 2815042 Łukta
warmińsko-mazurskie 2815052 Małdyty
warmińsko-mazurskie 2804042 Markusy
warmińsko-mazurskie 2804052 Milejewo
warmińsko-mazurskie 2815063 Miłakowo
warmińsko-mazurskie 2815073 Miłomłyn
warmińsko-mazurskie 2804063 Młynary
warmińsko-mazurskie 2815083 Morąg
warmińsko-mazurskie 2812011 Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska)
warmińsko-mazurskie 2812052 Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska)
warmińsko-mazurskie 2862011 Olsztyn
warmińsko-mazurskie 2814093 Olsztynek
warmińsko-mazurskie 2809053 Orneta
warmińsko-mazurskie 2815011 Ostróda (gmina miejska)
warmińsko-mazurskie 2815092 Ostróda (gmina wiejska)
warmińsko-mazurskie 2804073 Pasłęk
warmińsko-mazurskie 2802053 Pieniężno
warmińsko-mazurskie 2802062 Płoskinia
warmińsko-mazurskie 2803052 Płośnica
warmińsko-mazurskie 2817052 Rozogi
warmińsko-mazurskie 2803062 Rybno
warmińsko-mazurskie 2804082 Rychliki
warmińsko-mazurskie 2814112 Stawiguda
warmińsko-mazurskie 2807063 Susz
warmińsko-mazurskie 2814122 Świątki
warmińsko-mazurskie 2804093 Tolkmicko
warmińsko-mazurskie 2817082 Wielbark
warmińsko-mazurskie 2802072 Wilczęta
warmińsko-mazurskie 2807073 Zalewo
wielkopolskie 3009022 Babiak
wielkopolskie 3008012 Baranów
wielkopolskie 3019022 Białośliwie
wielkopolskie 3007012 Blizanów
wielkopolskie 3022013 Bojanowo
wielkopolskie 3004013 Borek Wielkopolski
wielkopolskie 3008022 Bralin
wielkopolskie 3026012 Brodnica
wielkopolskie 3027022 Brudzew
wielkopolskie 3007022 Brzeziny
wielkopolskie 3001022 Budzyń
wielkopolskie 3021033 Buk
wielkopolskie 3007032 Ceków-Kolonia
wielkopolskie 3020013 Chocz
wielkopolskie 3009032 Chodów
wielkopolskie 3001011 Chodzież (gmina miejska)
wielkopolskie 3001032 Chodzież (gmina wiejska)
wielkopolskie 3014012 Chrzypsko Wielkie
wielkopolskie 3018012 Czajków
wielkopolskie 3002011 Czarnków (gmina miejska)
wielkopolskie 3002022 Czarnków (gmina wiejska)
wielkopolskie 3011023 Czempiń
wielkopolskie 3020022 Czermin
wielkopolskie 3003023 Czerniejewo
wielkopolskie 3021042 Czerwonak
wielkopolskie 3028022 Damasławek
wielkopolskie 3009043 Dąbie
wielkopolskie 3027033 Dobra
wielkopolskie 3020033 Dobrzyca
wielkopolskie 3026023 Dolsk
wielkopolskie 3025012 Dominowo
wielkopolskie 3021052 Dopiewo
wielkopolskie 3018022 Doruchów
wielkopolskie 3002032 Drawsko
wielkopolskie 3024022 Duszniki
wielkopolskie 3020042 Gizałki
wielkopolskie 3003011 Gniezno (gmina miejska)
wielkopolskie 3003032 Gniezno (gmina wiejska)
wielkopolskie 3007042 Godziesze Wielkie
wielkopolskie 3010013 Golina
wielkopolskie 3028033 Gołańcz
wielkopolskie 3020052 Gołuchów
wielkopolskie 3004023 Gostyń
wielkopolskie 3018033 Grabów nad Prosną
wielkopolskie 3005012 Granowo
wielkopolskie 3010022 Grodziec
wielkopolskie 3005023 Grodzisk Wielkopolski
wielkopolskie 3009052 Grzegorzew
wielkopolskie 3006013 Jaraczewo
wielkopolskie 3006023 Jarocin
wielkopolskie 3031023 Jastrowie
wielkopolskie 3022023 Jutrosin
wielkopolskie 3019032 Kaczory
wielkopolskie 3061011 Kalisz
wielkopolskie 3005032 Kamieniec
wielkopolskie 3027042 Kawęczyn
wielkopolskie 3010032 Kazimierz Biskupi
wielkopolskie 3024032 Kaźmierz
wielkopolskie 3008033 Kępno
wielkopolskie 3003042 Kiszkowo
wielkopolskie 3010043 Kleczew
wielkopolskie 3021062 Kleszczewo
wielkopolskie 3003053 Kłecko
wielkopolskie 3009063 Kłodawa
wielkopolskie 3018042 Kobyla Góra
wielkopolskie 3012023 Kobylin
wielkopolskie 3030012 Kołaczkowo
wielkopolskie 3009011 Koło (gmina miejska)
wielkopolskie 3009072 Koło (gmina wiejska)
wielkopolskie 3021072 Komorniki
wielkopolskie 3062011 Konin
wielkopolskie 3021083 Kostrzyn
wielkopolskie 3011011 Kościan (gmina miejska)
wielkopolskie 3011032 Kościan (gmina wiejska)
wielkopolskie 3009082 Kościelec
wielkopolskie 3006032 Kotlin
wielkopolskie 3012033 Koźmin Wielkopolski
wielkopolskie 3007052 Koźminek
wielkopolskie 3021093 Kórnik
wielkopolskie 3031033 Krajenka
wielkopolskie 3010052 Kramsk
wielkopolskie 3018052 Kraszewice
wielkopolskie 3004033 Krobia
wielkopolskie 3012043 Krotoszyn
wielkopolskie 3013012 Krzemieniewo
wielkopolskie 3025022 Krzykosy
wielkopolskie 3010062 Krzymów
wielkopolskie 3011043 Krzywiń
wielkopolskie 3002043 Krzyż Wielkopolski
wielkopolskie 3026033 Książ Wielkopolski
wielkopolskie 3015012 Kuślin
wielkopolskie 3014022 Kwilcz
wielkopolskie 3023022 Lądek
wielkopolskie 3063011 Leszno
wielkopolskie 3031042 Lipka
wielkopolskie 3013022 Lipno
wielkopolskie 3007062 Lisków
wielkopolskie 3002052 Lubasz
wielkopolskie 3021011 Luboń
wielkopolskie 3015023 Lwówek
wielkopolskie 3008042 Łęka Opatowska
wielkopolskie 3019043 Łobżenica
wielkopolskie 3003062 Łubowo
wielkopolskie 3027052 Malanów
wielkopolskie 3001043 Margonin
wielkopolskie 3019052 Miasteczko Krajeńskie
wielkopolskie 3015032 Miedzichowo
wielkopolskie 3022033 Miejska Górka
wielkopolskie 3003072 Mieleszyn
wielkopolskie 3028042 Mieścisko
wielkopolskie 3014033 Międzychód
wielkopolskie 3018063 Mikstat
wielkopolskie 3030023 Miłosław
wielkopolskie 3021103 Mosina
wielkopolskie 3021113 Murowana Goślina
wielkopolskie 3007072 Mycielin
wielkopolskie 3030033 Nekla
wielkopolskie 3003082 Niechanowo
wielkopolskie 3025032 Nowe Miasto nad Wartą
wielkopolskie 3017023 Nowe Skalmierzyce
wielkopolskie 3015043 Nowy Tomyśl
wielkopolskie 3016013 Oborniki
wielkopolskie 3024011 Obrzycko (gmina miejska)
wielkopolskie 3024042 Obrzycko (gmina wiejska)
wielkopolskie 3017033 Odolanów
wielkopolskie 3031053 Okonek
wielkopolskie 3009092 Olszówka
wielkopolskie 3015053 Opalenica
wielkopolskie 3007083 Opatówek
wielkopolskie 3023032 Orchowo
wielkopolskie 3013033 Osieczna
wielkopolskie 3009102 Osiek Mały
wielkopolskie 3024053 Ostroróg
wielkopolskie 3023042 Ostrowite
wielkopolskie 3017011 Ostrów Wielkopolski (gmina miejska)
wielkopolskie 3017042 Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska)
wielkopolskie 3018073 Ostrzeszów
wielkopolskie 3022042 Pakosław
wielkopolskie 3008052 Perzów
wielkopolskie 3004042 Pępowo
wielkopolskie 3004052 Piaski
wielkopolskie 3019011 Piła
wielkopolskie 3020063 Pleszew
wielkopolskie 3024063 Pniewy
wielkopolskie 3021123 Pobiedziska
wielkopolskie 3004063 Pogorzela
wielkopolskie 3002062 Połajewo
wielkopolskie 3004073 Poniec
wielkopolskie 3023052 Powidz
wielkopolskie 3064011 Poznań
wielkopolskie 3009113 Przedecz
wielkopolskie 3029012 Przemęt
wielkopolskie 3017052 Przygodzice
wielkopolskie 3027062 Przykona
wielkopolskie 3021021 Puszczykowo
wielkopolskie 3030043 Pyzdry
wielkopolskie 3005043 Rakoniewice
wielkopolskie 3017063 Raszków
wielkopolskie 3022053 Rawicz
wielkopolskie 3016023 Rogoźno
wielkopolskie 3021132 Rokietnica
wielkopolskie 3012052 Rozdrażew
wielkopolskie 3008062 Rychtal
wielkopolskie 3010073 Rychwał
wielkopolskie 3016032 Ryczywół
wielkopolskie 3013043 Rydzyna
wielkopolskie 3010082 Rzgów
wielkopolskie 3029022 Siedlec
wielkopolskie 3014043 Sieraków
wielkopolskie 3017072 Sieroszewice
wielkopolskie 3028053 Skoki
wielkopolskie 3010092 Skulsk
wielkopolskie 3023011 Słupca (gmina miejska)
wielkopolskie 3023062 Słupca (gmina wiejska)
wielkopolskie 3010103 Sompolno
wielkopolskie 3017082 Sośnie
wielkopolskie 3010112 Stare Miasto
wielkopolskie 3007093 Stawiszyn
wielkopolskie 3021143 Stęszew
wielkopolskie 3023072 Strzałkowo
wielkopolskie 3021152 Suchy Las
wielkopolskie 3012011 Sulmierzyce
wielkopolskie 3021163 Swarzędz
wielkopolskie 3001053 Szamocin
wielkopolskie 3024073 Szamotuły
wielkopolskie 3007102 Szczytniki
wielkopolskie 3019062 Szydłowo
wielkopolskie 3010123 Ślesin
wielkopolskie 3011053 Śmigiel
wielkopolskie 3026043 Śrem
wielkopolskie 3025043 Środa Wielkopolska
wielkopolskie 3013052 Święciechowa
wielkopolskie 3021172 Tarnowo Podgórne
wielkopolskie 3031062 Tarnówka
wielkopolskie 3002073 Trzcianka
wielkopolskie 3008072 Trzcinica
wielkopolskie 3003093 Trzemeszno
wielkopolskie 3027073 Tuliszków
wielkopolskie 3027011 Turek (gmina miejska)
wielkopolskie 3027082 Turek (gmina wiejska)
wielkopolskie 3019073 Ujście
wielkopolskie 3028062 Wapno
wielkopolskie 3028011 Wągrowiec (gmina miejska)
wielkopolskie 3028072 Wągrowiec (gmina wiejska)
wielkopolskie 3002083 Wieleń
wielkopolskie 3005053 Wielichowo
wielkopolskie 3010132 Wierzbinek
wielkopolskie 3013062 Wijewo
wielkopolskie 3010142 Wilczyn
wielkopolskie 3003103 Witkowo
wielkopolskie 3027092 Władysławów
wielkopolskie 3013072 Włoszakowice
wielkopolskie 3029033 Wolsztyn
wielkopolskie 3024083 Wronki
wielkopolskie 3030053 Września
wielkopolskie 3019083 Wyrzysk
wielkopolskie 3019093 Wysoka
wielkopolskie 3023083 Zagórów
wielkopolskie 3031072 Zakrzewo
wielkopolskie 3025052 Zaniemyśl
wielkopolskie 3015063 Zbąszyń
wielkopolskie 3012063 Zduny
wielkopolskie 3031011 Złotów (gmina miejska)
wielkopolskie 3031082 Złotów (gmina wiejska)
wielkopolskie 3007112 Żelazków
wielkopolskie 3006043 Żerków
zachodniopomorskie 3206012 Banie
zachodniopomorskie 3210013 Barlinek
zachodniopomorskie 3215023 Barwice
zachodniopomorskie 3209012 Będzino
zachodniopomorskie 3201011 Białogard (gmina miejska)
zachodniopomorskie 3201022 Białogard (gmina wiejska)
zachodniopomorskie 3215033 Biały Bór
zachodniopomorskie 3212012 Bielice
zachodniopomorskie 3202012 Bierzwnik
zachodniopomorskie 3209022 Biesiekierz
zachodniopomorskie 3209033 Bobolice
zachodniopomorskie 3210022 Boleszkowice
zachodniopomorskie 3215043 Borne Sulinowo
zachodniopomorskie 3205012 Brojce
zachodniopomorskie 3216022 Brzeżno
zachodniopomorskie 3206023 Cedynia
zachodniopomorskie 3214023 Chociwel
zachodniopomorskie 3206033 Chojna
zachodniopomorskie 3202023 Choszczno
zachodniopomorskie 3203013 Czaplinek
zachodniopomorskie 3217023 Człopa
zachodniopomorskie 3213011 Darłowo (gmina miejska)
zachodniopomorskie 3213032 Darłowo (gmina wiejska)
zachodniopomorskie 3210033 Dębno
zachodniopomorskie 3218013 Dobra
zachodniopomorskie 3211012 Dobra (Szczecińska)
zachodniopomorskie 3214033 Dobrzany
zachodniopomorskie 3214042 Dolice
zachodniopomorskie 3202033 Drawno
zachodniopomorskie 3203023 Drawsko Pomorskie
zachodniopomorskie 3208022 Dygowo
zachodniopomorskie 3207013 Dziwnów
zachodniopomorskie 3207023 Golczewo
zachodniopomorskie 3204023 Goleniów
zachodniopomorskie 3208033 Gościno
zachodniopomorskie 3205023 Gryfice
zachodniopomorskie 3206043 Gryfino
zachodniopomorskie 3215052 Grzmiąca
zachodniopomorskie 3214053 Ińsko
zachodniopomorskie 3203033 Kalisz Pomorski
zachodniopomorskie 3207033 Kamień Pomorski
zachodniopomorskie 3201033 Karlino
zachodniopomorskie 3205032 Karnice
zachodniopomorskie 3214062 Kobylanka
zachodniopomorskie 3211022 Kołbaskowo
zachodniopomorskie 3208011 Kołobrzeg (gmina miejska)
zachodniopomorskie 3208042 Kołobrzeg (gmina wiejska)
zachodniopomorskie 3261011 Koszalin
zachodniopomorskie 3212022 Kozielice
zachodniopomorskie 3202042 Krzęcin
zachodniopomorskie 3212033 Lipiany
zachodniopomorskie 3218023 Łobez
zachodniopomorskie 3213042 Malechowo
zachodniopomorskie 3209042 Manowo
zachodniopomorskie 3214082 Marianowo
zachodniopomorskie 3204033 Maszewo
zachodniopomorskie 3209053 Mielno
zachodniopomorskie 3206053 Mieszkowice
zachodniopomorskie 3207043 Międzyzdroje
zachodniopomorskie 3217033 Mirosławiec
zachodniopomorskie 3206063 Moryń
zachodniopomorskie 3210043 Myślibórz
zachodniopomorskie 3211033 Nowe Warpno
zachodniopomorskie 3204043 Nowogard
zachodniopomorskie 3210052 Nowogródek Pomorski
zachodniopomorskie 3204052 Osina
zachodniopomorskie 3203042 Ostrowice
zachodniopomorskie 3202053 Pełczyce
zachodniopomorskie 3205043 Płoty
zachodniopomorskie 3209063 Polanów
zachodniopomorskie 3211043 Police
zachodniopomorskie 3216033 Połczyn-Zdrój
zachodniopomorskie 3213052 Postomino
zachodniopomorskie 3212042 Przelewice
zachodniopomorskie 3204062 Przybiernów
zachodniopomorskie 3212053 Pyrzyce
zachodniopomorskie 3218032 Radowo Małe
zachodniopomorskie 3216042 Rąbino
zachodniopomorskie 3202063 Recz
zachodniopomorskie 3218043 Resko
zachodniopomorskie 3205072 Rewal
zachodniopomorskie 3208052 Rymań
zachodniopomorskie 3209073 Sianów
zachodniopomorskie 3208062 Siemyśl
zachodniopomorskie 3213021 Sławno (gmina miejska)
zachodniopomorskie 3213062 Sławno (gmina wiejska)
zachodniopomorskie 3216052 Sławoborze
zachodniopomorskie 3214092 Stara Dąbrowa
zachodniopomorskie 3206072 Stare Czarnowo
zachodniopomorskie 3214011 Stargard (gmina miejska)
zachodniopomorskie 3214102 Stargard (gmina wiejska)
zachodniopomorskie 3204073 Stepnica
zachodniopomorskie 3214113 Suchań
zachodniopomorskie 3262011 Szczecin
zachodniopomorskie 3215011 Szczecinek (gmina miejska)
zachodniopomorskie 3215062 Szczecinek (gmina wiejska)
zachodniopomorskie 3216011 Świdwin (gmina miejska)
zachodniopomorskie 3216062 Świdwin (gmina wiejska)
zachodniopomorskie 3207052 Świerzno
zachodniopomorskie 3209082 Świeszyno
zachodniopomorskie 3263011 Świnoujście
zachodniopomorskie 3206083 Trzcińsko-Zdrój
zachodniopomorskie 3205083 Trzebiatów
zachodniopomorskie 3217043 Tuczno
zachodniopomorskie 3201043 Tychowo
zachodniopomorskie 3208072 Ustronie Morskie
zachodniopomorskie 3217011 Wałcz (gmina miejska)
zachodniopomorskie 3217052 Wałcz (gmina wiejska)
zachodniopomorskie 3212062 Warnice
zachodniopomorskie 3218053 Węgorzyno
zachodniopomorskie 3206092 Widuchowa
zachodniopomorskie 3203052 Wierzchowo
zachodniopomorskie 3207063 Wolin
zachodniopomorskie 3203063 Złocieniec
Załącznik Nr  4

Sposób sporządzania obrotu stada, obliczania sztuk przelotowych zwierząt gospodarskich i stanu średniorocznego tych zwierząt

Sposób sporządzania obrotu stada - Obliczanie DJP

Obrót stada - Liczba DJP

Stan średnioroczny gatunek 1 grupa 1 x Współczynnik przeliczania sztuk rzeczywistych na DJP + Stan średnioroczny gatunek 1 grupa 2 x Współczynnik przeliczania sztuk rzeczywistych na DJP +......+ Stan średnioroczny gatunek 2 grupa 1 x Współczynnik przeliczania sztuk rzeczywistych na DJP + Stan średnioroczny gatunek 2 grupa 2 x Współczynnik przeliczania sztuk rzeczywistych na DJP + ....+ Stan średnioroczny gatunek n grupa n x Współczynnik przeliczania sztuk rzeczywistych na DJP, gdzie:

n - kolejne gatunki i ich grupy technologiczne

lub przy pomocy wzoru:

OS = Sś1a x WP1a + Sś1b x WP1b + Sś1c x WP1c + Sś2a x WP2a + Sś2b x WP2b + Sś2c x WP2c+..............+ SśNz x WPNz,

gdzie:

OS - obrót stada (nDJP)

Sś1a - stan średnioroczny dla gatunku 1 i jego grupy technologicznej a

1 do N - kolejne gatunki zwierząt gospodarskich

a do z - kolejne grupy technologiczne dla pojedynczego gatunku

WP - współczynnik przeliczania sztuk rzeczywistych na DJP dla gatunku 1 do N i jego grupy a do z

Obliczanie sztuk przelotowych (przelotowości):

Sztuki przelotowe (przelotowość) - liczba zwierząt gospodarskich, które przebywały w danej grupie technologicznej w ciągu roku.

1. Zwierzęta gospodarskie przebywające w danej grupie technologicznej rok lub dłużej: sztuki przelotowe = (stan początkowy + stan końcowy) / 2

2. Zwierzęta gospodarskie przebywające w danej grupie technologicznej krócej niż rok:

sztuki przelotowe = sztuki sprzedane + sztuki przeklasyfikowane + [(sztuki padłe + sztuki poddane ubojowi z konieczności) / 2] + [(stan końcowy - stan początkowy) / 2]

Obliczanie stanu średniorocznego:

Stan średnioroczny - średnia liczba zwierząt gospodarskich w poszczególnych grupach technologicznych.

1. Zwierzęta gospodarskie przebywające w danej grupie technologicznej rok lub dłużej: stan średnioroczny = (stan początkowy + stan końcowy) / 2

2. Zwierzęta gospodarskie przebywające w danej grupie technologicznej krócej niż rok:

stan średnioroczny = (przelotowość x ilość miesięcy przebywania w grupie technologicznej) / 12

gdzie:

stan początkowy - liczba zwierząt gospodarskich danej grupy technologicznej gatunku na początku roku

stan końcowy - liczba zwierząt gospodarskich danej grupy technologicznej gatunku na koniec roku

sztuki sprzedane - liczba zwierząt gospodarskich danej grupy technologicznej gatunku sprzedana w ciągu roku (w tym ubój na własne potrzeby)

sztuki przeklasyfikowane - liczba zwierząt gospodarskich danej grupy technologicznej gatunku, która z powodu wieku, etapu wzrostu lub stanu fizjologicznego została zaklasyfikowana do innej grupy technologicznej

sztuki padłe - liczba zwierząt gospodarskich danej grupy technologicznej gatunku, które na skutek chorób lub innych zdarzeń losowych padły w okresie przebywania w tej grupie i nie nadają się do dalszego przetwórstwa i powinny być zutylizowane

sztuki poddane ubojowi z konieczności - liczba zwierząt gospodarskich danej grupy technologicznej gatunku, które musiano uśmiercić na skutek zranień i przyczyn losowych, nierokujących na powrót do poprzedniego stanu zdrowia, a będących pełnowartościowym surowcem przetwórczym

Przykład 1: Stado krów mlecznych w systemie bezściołowym

Stan na początku roku:

5 krów mlecznych

3 jałówki powyżej 1 roku

2 jałówki do 1 roku

0 cieląt do 6 miesiąca

2 bydło opasowe powyżej 1 roku

Stan na koniec roku:

5 krów mlecznych

2 jałówki cielne

2 jałówki powyżej 1 roku

2 cielęta do 6 miesiąca

1 cielę padłe

1 bydło opasowe powyżej 1 roku

1 bydło opasowe powyżej 1 roku sprzedane

Sztuki przelotowe:

zwierzęta gospodarskie przebywające w danej grupie technologicznej rok lub dłużej:

(5 krów na początku roku + 5 krów na koniec roku)/2 = 5 sztuk przelotowych

zwierzęta gospodarskie przebywające w danej grupie technologicznej krócej niż rok:

0 jałówek sprzedanych powyżej 1 roku + 2 jałówki przeklasyfikowane powyżej 1 roku + 0 jałówek padłych powyżej 1 roku + (2 jałówki powyżej 1 roku na koniec roku - 2 jałówki powyżej 1 roku na początku roku)/2 = 2 sztuki przelotowe

0 jałówek cielnych sprzedanych + 0 jałówek cielnych przeklasyfikowanych + 0 jałówek cielnych padłych + (2 jałówki cielne na koniec roku - 0 jałówek cielnych na początku roku)/2 = 1 sztuka przelotowa

0 jałówek do 1 roku sprzedanych + 2 jałówki do 1 roku przeklasyfikowane + 0 jałówek do 1 roku padłych + (0 jałówek do 1 roku na koniec roku - 2 jałówki do 1 roku na początku roku) / 2 = 1 sztuka przelotowa

0 cieląt sprzedanych + 0 cieląt przeklasyfikowanych + 1 cielę padłe + (2 cielęta na koniec roku - 0 cieląt na początku roku)/2 = 1,5 sztuki przelotowej

1 sprzedane bydło opasowe powyżej 1 roku + 0 przeklasyfikowane + 0 padłe + (1 bydło opasowe powyżej 1 roku na koniec roku - 2 bydło opasowe powyżej 1 roku na początku roku)/2 = 1,5 sztuki przelotowej

Stan średnioroczny:

krowy (5 + 5)/2 = 5

jałówki powyżej 1 roku 2 x 8 miesięcy/12 = 1,33

jałówki do 1 roku 1 x 6 miesięcy/12 = 0,5

jałówki cielne 1 x 9 miesięcy/12 = 0,75

cielęta do 6 miesiąca 1,5 x 6 miesięcy = 0,75

bydło opasowe 1,5 x 12/12 = 1,5

Obrót stada - obliczenie DJP:

krowy 5 x 1 DJP + jałówki powyżej 1 roku 1,33 x 0,8 DJP + jałówki cielne 0,75 x 1 DJP + jałówki do 1 roku 0,5 x 0,3 DJP + cielęta do 6 miesiąca 0,75 x 0,15 DJP + bydło opasowe 1,5 x 0,9 DJP = 8,43 DJP

Przykład 2: Stado mieszane system ściołowy

Stan na początku roku:

3 krowy

1 cielę do 6 miesiąca

2 lochy

20 warchlaków

10 tuczników

1 klacz

5 owiec

5 jagniąt do 3,5 miesiąca

Stan na koniec roku:

3 krowy

2 cielęta do 6 miesiąca

1 jałówka od 6 miesiąca do 1 roku

2 lochy

22 prosięta do 2 miesiąca

19 tuczników

1 padły warchlak

1 klacz

1 źrebię do 6 miesiąca

5 owiec powyżej 1,5 roku

3 jarlaki maciorki

2 jagnięta do 3,5 miesiąca sprzedane

10 tuczników sprzedanych

Sztuki przelotowe:

zwierzęta gospodarskie przebywające w danej grupie technologicznej rok lub dłużej:

(3 krowy na początku roku + 3 krowy na koniec roku)/2 = 3 sztuki przelotowe

(2 lochy na początku roku + 2 lochy na koniec roku)/2 = 2 sztuki przelotowe

(1 klacz na początku roku + 1 klacz na koniec roku)/2 = 1 sztuka przelotowa

(2 owce na początku roku + 2 owce na koniec roku)/2 = 2 sztuki przelotowe

zwierzęta gospodarskie przebywające w danej grupie technologicznej krócej niż rok:

0 cieląt do 6 miesiąca sprzedanych + 1 cielę do 6 miesiąca przeklasyfikowane + 0 cieląt do 6 miesiąca padłych + (2 cielęta do 6 miesiąca na koniec roku - 1 cielę do 6 miesiąca na początku roku)/2 = 1,5 sztuki przelotowej

0 jałówek od 6 miesiąca do 1 roku sprzedanych + 0 jałówek od 6 miesiąca do 1 roku przeklasyfikowanych + 0 jałówek od 6 miesiąca do 1 roku padłych + (1 jałówka od 6 miesiąca do 1 roku na koniec roku - 0 jałówek od 6 miesiąca do 1 roku na początku roku)/2 = 0,5 sztuki przelotowej

0 prosiąt do 2 miesiąca sprzedanych + 0 prosiąt do 2 miesiąca przeklasyfikowanych + 0 prosiąt do 2 miesiąca padłych + (20 prosiąt do 2 miesiąca na koniec roku - 0 prosiąt do 2 miesiąca na początku roku)/2 = 10 sztuk przelotowych

0 warchlaków od 2 miesiąca do 4 miesiąca sprzedanych + 19 warchlaków od 2 miesiąca do 4 miesiąca przeklasyfikowanych + 1/2 x 1 warchlak od 2 miesiąca do 4 miesiąca padły + (0 warchlaków od 2 miesiąca do 4 miesiąca na koniec roku - 20 warchlaków od 2 miesiąca do 4 miesiąca na początku roku)/2 = 9,5 sztuk przelotowych

10 tuczników sprzedanych + 0 tuczników przeklasyfikowanych + 0 tuczników padłych + (19 tuczników na koniec roku - 10 tuczników na początku roku)/2 = 14,5 sztuk przelotowych

2 jagnięta do 3,5 miesiąca sprzedane + 0 jagniąt do 3,5 miesiąca padłych + 3 jagnięta do 3, 5 miesiąca przeklasyfikowanych + (0 jagniąt do 3,5 miesiąca na koniec roku - 5 jagniąt do 3,5 miesiąca na początku roku)/2 = 2,5 sztuki przelotowej

0 jarlaków maciorek sprzedanych + 0 jarlaków maciorek padłych + 0 jarlaków maciorek przeklasyfikowanych + (3 jarlaki maciorki na koniec roku - 0 jarlaków maciorek na początku roku)/2 = 1,5 sztuki przelotowej

0 źrebiąt do 6 miesiąca sprzedanych + 0 źrebiąt do 6 miesiąca padłych + 0 źrebiąt do 6 miesiąca przeklasyfikowanych + (1 źrebię do 6 miesiąca na koniec roku - 0 źrebiąt na początku roku)/2 = 0,5 sztuki przelotowej

Stan średnioroczny:

zwierzęta gospodarskie przebywające w danej grupie technologicznej rok lub dłużej:

(3 krowy na początku roku + 3 krowy na koniec roku)/2 = 3

(2 lochy na początku roku + 2 lochy na koniec roku)/2 = 2

(1 klacz na początku roku + 1 klacz na koniec roku)/2 = 1

(5 owiec powyżej 1,5 roku na początku roku + 5 owiec powyżej 1,5 roku na koniec roku)/2 = 5

zwierzęta gospodarskie przebywające w danej grupie technologicznej krócej niż rok:

cielęta do 6 miesiąca 1,5 sztuki przelotowej x 6 miesięcy/12 = 0,75

jałówki od 6 miesiąca do 1 roku 0,5 sztuki przelotowej x 6 miesięcy/12 = 0,25

prosięta do 2 miesiąca 10 sztuk przelotowych x 2 miesiące/12 = 1,67

warchlaki od 2 miesiąca do 4 miesiąca 9,5 sztuk przelotowych x 2 miesiące/12 = 1,58

tuczniki 14,5 sztuk przelotowych x 2 miesiące/12 = 2,42

jagnięta do 3,5 miesiąca 2,5 sztuki przelotowej x 3,5 miesiąca/12 = 0,73

jarlaki maciorki 1,5 sztuki przelotowej x 8,5 miesiąca/12 = 1,06

źrebięta do 6 miesiąca 0,5 sztuki przelotowej x 6 miesięcy/12 = 0,25

Obrót stada - obliczenie DJP:

3 krowy x 1 DJP + 2 lochy x 0,35 DJP + 1 klacz x 1,2 DJP + 5 owiec powyżej 1,5 roku x 0,1DJP + 0,75 cieląt do 6 miesiąca x 0,15 DJP + 0,25 jałówki od 6 miesiąca do 1 roku x 0,3 DJP + 1,67 prosięta do 2 miesiąca x 0,02 + 1,58 warchlaka od 2 miesiąca do 4 miesiąca x 0,07 DJP + 2,42 tuczniki x 0,14 DJP + 0,73 jagnięta do 3,5 miesiąca x 0,05 DJP + 1,06 jarlaki maciorki x 0,1 DJP + 0,25 źrebięta do 6 miesiąca x 0,3 DJP = 6,29 DJP

Załącznik Nr  5

Sposób obliczania wymaganej pojemności zbiorników oraz wymaganej powierzchni miejsc do przechowywania nawozów naturalnych

Tabela 6. Sposób obliczania pojemności płyty obornikowej lub pojemności zbiornika na gnojowicę albo gnojówkę dla gatunków zwierząt gospodarskich innych niż drób
Lp. Rodzaj

wyposażenia

Pojemność płyty/zbiornika na 1 DJP obrotu stada (m3) Współczynnik odliczenia okresu pastwiskowego Współczynnik odliczenia systemu i wyposażenia Pojemność płyty/zbiornika (m3)
1. Płyty

obornikowe

2,1 1) A D X1 = 2,1 x A x D x nDJP
2. Zbiorniki na gnojówkę 1,4 1) B F X2 = 1,4 x B x F x nDJP + G
3. Zbiorniki na gnojowicę 5,8 1) C E, F X3 = 5,8 x C x E x F x nDJP + G

1) W przypadku chowu krów mlecznych podane w tabeli pojemności płyty lub zbiornika dotyczą kategorii krów mlecznych 1 (z tabeli 9). Dla pozostałych kategorii krów 2 i 3 (z tabeli 9) podane wartości należy zwiększyć odpowiednio o 10% i 20%.

Tabela 7. Sposób obliczania pojemności płyty obornikowej i pojemności zbiornika na gnojówkę/odciek z przechowywania obornika dla drobiu

Lp. Rodzaj

wyposażenia

Pojemność płyty/zbiornika na 1 DJP obrotu stada (m3) Współczynnik odliczenia okresu pastwiskowego Współczynnik odliczenia systemu i wyposażenia Pojemność płyty/zbiornika (m3)
1. Płyty

obornikowe

1,2 A D X1 = 1,2 x A x D x nDJP
2. Zbiorniki na gnojówkę/odciek z przechowywania obornika 0,7 B E, F X2 = 0,7 x B x E x F x nDJP + G

1. nDJP - liczba zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym wyrażona w DJP obrotu stada.

2. X1 do X3 - pojemność płyty obornikowej lub pojemność zbiornika na gnojówkę albo gnojowicę stanowiąca iloczyn liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym wyrażonej w DJP (liczba zwierząt gospodarskich wyrażona w DJP może zostać pomniejszona o liczbę zwierząt gospodarskich utrzymywanych w systemie otwartym lub na głębokiej ściółce) i okresu pastwiskowego i pojemności płyty obornikowej lub pojemności zbiornika na gnojówkę albo gnojowicę na 1 DJP. W przypadku zbycia obornika lub gnojowicy uzyskaną wartość X należy procentowo pomniejszyć o poświadczoną dokumentem wielkość przekazanych nawozów. W przypadku stosowania obornika lub gnojowicy dla celów kogeneracji energii, w tym spalania, uzyskaną wartość X należy procentowo pomniejszyć o poświadczoną dokumentacją instalacji ilość nawozów zużytych w tym celu.

3. A, B, C - współczynniki odliczenia okresu pastwiskowego - współczynnik ma zastosowanie, jeżeli utrzymywane w gospodarstwie rolnym zwierzęta gospodarskie korzystają z wypasu na pastwisku. Dla zwierząt gospodarskich utrzymywanych bez pastwiska wartość współczynników A, B, C przyjmuje wartość = 1. Dawka azotu nawozów naturalnych na obszarach pastwisk nie może przekroczyć 170 kg N/rok.

A - dla płyt obornikowych

B - dla zbiorników na gnojówkę

C - dla zbiorników na gnojowicę

4. D, E, F - współczynniki odliczenia ze względu na zastosowane rozwiązania systemów utrzymania oraz wyposażenie techniczne.

D - system bezściołowy dla drobiu, system częściowo-rusztowy dla świń

E - podsuszanie pomiotu w chowie drobiu, separowanie gnojowicy (tylko faza ciekła)

F - zadaszenie płyty obornikowej lub przykrycie zbiornika na gnojowicę, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się opadów, w szczególności osłoną elastyczną

G - współczynnik doliczenia odcieku z powierzchni wybiegu. Wartość współczynnika wyrażoną w m3 oblicza się ze wzoru G = P x 0,15, gdzie P wyraża powierzchnię wybiegów w m2. Dla wybiegów zadaszonych współczynnika G nie uwzględnia się (wartość = 0)

5. W przypadku stosowania w gospodarstwie rolnym ciągłych kompleksowych procesów technologicznych przetwarzania nawozów naturalnych, w szczególności produkcji biogazu, kompostowania aeracyjnego, pirolizy, spalania, stosuje się tylko jeden wspólny współczynnik ("H"), którego wartość wynosi H = 0,5 dla wszystkich rodzajów wyposażenia.

6. Niezbędną powierzchnię płyt obornikowych (m2) w stosunku do jej pojemności (m3) wylicza się, dzieląc wartość X1 przez deklarowaną wysokość składowania, wynikającą z posiadanych przez rolnika środków technicznych.

Tabela 8. Wartości współczynników odliczenia, o których mowa w tabeli 6 i tabeli 7 1)

Lp. Gatunek/typ użytkowości zwierząt gospodarskich Współczynnik
A B C D E F
1. Bydło mleczne 0,6 0,7 0,6 - 0,7 0,8
2. Bydło mięsne 0,5 0,6 0,6 - 0,7 0,8
3. Konie 0,5 0,6 - - - 0,8
4. Owce, kozy 0,5 0,6 - - - 0,8
5. Jelenie, daniele, króliki 0,2 0,5 - - - 0,8
6. Świnie 0,7 0,6 0,6 0,8 0,7 0,8
7. Drób 0,7 0,6 - 0,7 0,8 0,8
8. Pozostałe - - - - - 0,8

1) W przypadku jednoczesnego chowu kilku gatunków zwierząt gospodarskich uwzględnia się tylko jeden współczynnik, właściwy dla dominującego gatunku, którego obrót stada wyrażony w DJP jest dominujący.

Przykład 1:

Stado krów mlecznych w systemie bezściołowym

Stan na początku roku:

5 krów mlecznych

2 jałówki powyżej 1 roku

2 jałówki od 6 miesiąca do 1 roku

0 cieląt do 6 miesiąca

2 bydło opasowe powyżej 1 roku

Stan na koniec roku:

5 krów mlecznych

2 jałówki cielne

2 jałówki powyżej 1 roku

2 cielęta do 6 miesiąca

1 cielę padłe

1 bydło opasowe powyżej 1 roku

1 bydło opasowe powyżej 1 roku sprzedane

Sposób obliczania pojemności zbiornika na gnojowicę:

X3 = 5,8 x 0,6 x 8,43 DJP = 29,34 m3

gdzie:

C = 0,6

E brak

F brak

G brak

Przykład 2:

Stado mieszane system ściołowy

Stan na początku roku:

3 krowy

1 cielę do 6 miesiąca

2 lochy

20 warchlaków od 2 miesiąca do 4 miesiąca

10 tuczników

1 klacz

5 owiec powyżej 1,5 roku

5 jagniąt do 3,5 miesiąca

Stan na koniec roku:

3 krowy

2 cielęta do 6 miesiąca

1 jałówka od 6 miesiąca do 1 roku

2 lochy

22 prosięta do 2 miesiąca

19 tuczników

1 padły warchlak od 2 miesiąca do 4 miesiąca

1 klacz

1 źrebię do 6 miesiąca

5 owiec powyżej 1,5 roku

3 jarlaki maciorki

2 jagnięta do 3,5 miesiąca sprzedane

Sposób obliczania pojemności płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę:

Płyta:

X1 = 2,1 x A x D x nDJP

X1 = 2,1 x 0,7 x 6,29 = 9,25 m2

gdzie:

A = 0,7

D brak

Zbiornik:

X2 = 1,4 x B x F x nDJP + G

X2 = 1,4 x 0,6 x 6,29 = 5,28 m3

gdzie:

B = 0,6

F brak

Załącznik Nr  6

Tabela 9. Średnie roczne wielkości produkcji nawozów naturalnych i koncentracja zawartego w nich azotu w zależności od gatunku zwierzęcia gospodarskiego, jego wieku i wydajności oraz systemu utrzymywania zwierząt gospodarskich8)

Gatunek/grupa

technologiczna

zwierząt

SYSTEM UTRZYMYWANIA Wartość współczynnika odliczenia koncentracji "w"7)
Głęboka ściółka Płytka ściółka Bezściołowo
Obornik 6) Obornik 6) Gnojówka6) Gnojowica/pomiot/ odchody1),6)
Produkcja

(t/rok)

Zawartość (kg N/t) Produkcja

(t/rok)

Zawartość

(kg N/t)

Produkcja

(m3/rok)

Zawartość (kg N/m3) Produkcja

(m3 lub

t/rok)

Zawartość

(kg N/t

lub m3)

Bydło
Buhaje 19,0 3,1 10,5 3,3 5,8 3,4 22,0 3,5 0,7
Krowy mleczne 1 3) 18,8 2,6 10,0 2,8 6,2 2,7 17,6 3,4 0,7
Krowy mleczne 2 4) 23,8 3,1 14,8 3,3 7,6 3,2 23,0 4,0 0,7
Krowy mleczne 3 5) 26,0 3,7 16,2 4,0 8,4 3,8 25,4 4,5 0,7
Jałówki cielne 18,4 3,0 8,5 3,2 5,4 3,1 16,4 3,4 0,7
Jałówki powyżej 1 roku 12,4 2,8 6,0 2,8 5,8 2,7 11,6 2,9 0,7
Jałówki od 6 miesiąca do 1 roku 7,8 3,4 3,6 3,5 2,4 3,7 6,8 4,7 0,7
Cielęta do 6 miesiąca 2,4 3,8 1,6 2,8 1,4 3,2 2,6 3,2 0,7
Bydło opasowe od 6 miesiąca do 1 roku 12,0 2,6 5,0 3,1 3,8 3,4 10,0 4,5 0,7
Bydło opasowe powyżej 1 roku 15,0 3,0 7,0 2,7 6,9 2,9 14,2 3,2 0,7
Świnie
Knury 5,5 3,1 3,2 3,1 1,9 3,3 4,6 3,6 0,85
Lochy 5,0 3,9 3,7 4,0 1,8 4,2 4,6 4,3 0,79
Warchlaki od 2 miesiąca do 4 miesiąca 1,5 2,4 1,1 1,9 0,5 0,8 1,4 2,8 0,79
Prosięta do 2 miesiąca 0,5 1,8 0,3 0,9 0,2 0,4 0,7 2,0 -
Tuczniki 2,0 4,2 1,5 4,4 1,0 4,6 1,9 4,6 0,75
Konie duże
Ogiery 8,5 5,0 5,0 1,7 2,0 1,9 0,6
Klacze, wałachy 8,5 5,2 5,5 1,9 2,4 2,1
Źrebaki powyżej 2 lat 6,5 4,2 5,5 1,5 1,7 1,8
Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat 6,0 3,2 4,0 1,4 1,4 1,3
Źrebaki od 6 miesiąca do 1 roku 2,5 2,7 2,0 1,3 1,2 0,9
Źrebięta do 6 miesiąca 1,6 0,15 1,0 0,8 0,7 0,5
Konie małe
Ogiery 5,4 2,5 4,0 0,8 1,5 0,9 0,6
Klacze, wałachy 5,4 2,6 4,5 0,9 1,7 1,0
Źrebaki powyżej 2 lat 4,5 2,1 4,5 0,8 1,2 0,9
Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat 4,0 1,6 3,4 0,7 1,0 0,7
Źrebaki od 6 miesiąca do 1 roku 1,7 1,4 1,4 0,6 0,8 0,5
Źrebięta do 6 miesiąca 1,2 0,07 0,7 0,4 0,7 0,3
Owce
Tryki powyżej 1,5 roku 1,4 6,7 0,6
Owce powyżej 1,5 roku 1,2 6,9
Jagnięta do 3,5 miesiąca 0,4 8,3
Jarlaki 0,7 10,5
Drób
Kury nieśne 0,029 20,7 0,0141) 22,4 0,71
Kury mięsne 0,018 20,7 0,0141) 21,61) 0,71
Kury do 20 tygodnia 0,008 15,7 - - -
Brojlery kurze 0,017 24,7 - - 0,71
Kaczki 0,026 22,8 0,014 23,8 0,71
Gęsi 0,03 21,8 0,02 32,7 0,71
Indyki samce 0,048 41,5 - - 0,71
Indyki samice 0,032 40,6 - - 0,71
Przepiórki 0,002 1,2 - - -
Perlice 0,025 3,4 - - -
Lisy i jenoty
Samiec 0,2401) 7,51) -
Samica 0,2921) 9,61)
Młode 0,1301) 5,31)
Norki i tchórze
Samiec 0,0171) 13,41) -
Samica 0,0151) 16,51)
Młode 0,0111) 9,51)
Króliki i nutrie
Samiec 0,15 2,9 0,13 3,1 0,2101) 3,51) 0,6
Samica 0,17 3,2 0,11 3,3 0,2301) 3,81)
Młode 0,08 2,6 0,05 2,8 0,1101) 3,21)
Szynszyle
Samiec 0,026 2,6 0,0181) 2,91) -
Samica 0,032 3,1 0,0211) 3,51)
Młode 0,023 2,0 0,0121) 2,31)
Kozy
Kozy matki 1,2 8,4 - 0,6
Koźlęta do 3,5 miesiąca 0,4 9,4
Koźlęta od 3,5 miesiąca do 1,5 roku 0,8 6,9
Pozostałe 1,0 8,0
Jelenie szlachetne9)
Byki 1,8 8,3 0,5
Łanie 1,6 8,7 0,5
Młode 0,8 2,1 0,5
Jelenie sika i daniele9)
Byki 1,4 4,5 0,5
Łanie 1,3 5,1 0,5
Młode 0,6 1,6 0,5
Pozostałe gatunki
Strusie

afrykańskie9)

0,8 1,75 0,7
Strusie Emu i Nandu9) 0,5 1,5
Inne zwierzęta o łącznej masie 500 kg,

z wyłączeniem ryb

12,0 6,0
Produkt

pofermentacyjny - fermentacja "mokra"

2,8 2)10) -
Separowana gnojowica faza ciekła
Bydło 2,8 -
Świnie 4,2 -
Separowana gnojowica faza stała
Bydło 3,4 -
Świnie 5,2 -
1) W systemie bezściołowym dla drobiu pozyskiwany jest pomiot, a dla zwierząt futerkowych mieszanina odchodów i niewielkiej ilości moczu. Wyłącznie dla tych kategorii produkcję i koncentrację wyrażono w t/rok i kg N/t.

2) Ze względu na dużą zmienność stosowanych w biogazowniach rolniczych receptur fermentatu, podaną wartość można zastąpić rzeczywistą koncentracją azotu, wynikającą z laboratoryjnej analizy chemicznej, wykonanej w uprawnionej do tego celu jednostce.

3) Krowy mleczne o wydajności mlecznej do 6 tys. litrów.

4) Krowy mleczne o wydajności mlecznej powyżej 6 do 8 tys. litrów.

5) Krowy mleczne o wydajności mlecznej powyżej 8 tys. litrów.

6) Podane objętości:

- gnojowicy i gnojówki dotyczą poziomu 7-10 % suchej masy w zależności od gatunku,

- fazy ciekłej i stałej separatu dotyczą poziomu odpowiednio 1,5-20,0% suchej masy separatów,

- obornika i pomiotu dotyczą poziomu 25-35 % suchej masy w zależności od gatunku.

Posiadanie nawozów o innej, udokumentowanej badaniami w stacji chemiczno-rolniczej zawartości suchej masy, upoważnia do dokonania odpowiednich przeliczeń koncentracji "N" (kg/t lub m3). Próbki do badań pobiera próbkobiorca z stacji chemiczno-rolniczej.

7) Wartość współczynnika odliczenia koncentracji "w" stosuje się dla obliczenia rzeczywistej koncentracji azotu w jednostce nawozów naturalnych, wynikającej z udokumentowanych przez hodowcę i powszechnie uznanych praktyk żywieniowych, polegających na stosowaniu obniżonej koncentracji białka w dawce pokarmowej wraz z suplementacją syntetycznymi aminokwasami, środków zwiększających strawność białka (enzymy), żywienia wielofazowego (minimum 4 fazy dla drobiu i świń w obrębie jednej grupy technologicznej), żywienia PMR i TMR z rozdziałem na grupy produkcyjne, dodatków zakwaszających, biopreparatów do ściółki i gnojowicy, podsuszania pomiotu. W przypadku przeżuwaczy i/lub gatunków zwierząt monogastrycznych, dla których pastwisko stanowi powyżej 70% dawki pokarmowej i/lub dzienny czas pobytu na pastwisku wynosi co najmniej 6 godzin/dzień, wartość współczynnika odliczenia koncentracji "w", może być użyta do wyliczania dawki azotu zdeponowanej na pastwisku z pominięciem ściołu według współczynników tabeli 8.

8) W przypadku przekazywania nawozów naturalnych podmiot przyjmujący nawozy naturalne stosuje koncentrację zawartego azotu z tabeli 9 albo stosuje koncentrację zawartego azotu zgodnie z informacją o składzie nawozu naturalnego otrzymaną od przekazującego (jeżeli podmiot przekazujący nawóz naturalny przeprowadził badanie zawartości azotu w odchodach zwierzęcych) albo stosuje koncentrację zawartego azotu na podstawie wyników badania zawartości azotu w nawozach naturalnych wykonanych przez przyjmującego nawóz naturalny.

Obliczenie koncentracji wykonuje się przez zastosowanie wzoru:

k = zawartość azotu x w

gdzie:

k - rzeczywista koncentracja azotu w jednostce nawozu naturalnego

zawartość azotu - odpowiednia wartość z tabeli 9

w - tabelaryczna wartość współczynnika odliczenia z tabeli 9

9) Dla jeleniowatych i strusi określone wskaźniki odnoszą się do systemu otwartego, jako jedynego stosowanego w kraju systemu utrzymywania zwierząt gospodarskich.

10) W przypadku biogazowni rolniczych, produkcję produktu pofermentacyjnego (z) oblicza się na podstawie dokumentacji technologicznej całej instalacji.

Załącznik Nr  7

Lista upraw intensywnych

Lista upraw intensywnych w uprawie polowej:

1)pszenica, powyżej 120 kg N/ha;

2)pszenżyto, powyżej 100 kg N/ha;

3)żyto mieszańcowe, powyżej 100 kg N/ha;

4)kukurydza, powyżej 160 kg N/ha;

5)rzepak, powyżej 150 kg N/ha;

6)burak cukrowy, powyżej 150 kg N/ha;

7)burak pastewny, powyżej 150 kg N/ha;

8)ziemniak późny, powyżej 120 kg N/ha;

9)kapusta głowiasta biała;

10) kalafior;

11) brokuł;

12) kapusta brukselka;

13) marchew;

14) seler korzeniowy;

15) burak ćwikłowy;

16) ogórek;

17) cukinia;

18) cebula;

19) por.

Lista upraw intensywnych w uprawie pod osłonami:

1)pomidor;

2)ogórek;

3)papryka.

Załącznik Nr  8

Sposób obliczania dawki nawozów azotowych mineralnych - uproszczony bilans azotu

dawka Nmin. = plon osiągalny w gospodarstwie rolnym [t/ha] x pobranie jednostkowe azotu [kg N/t] (według tabeli 10) - Σ N z innych źródeł x równoważnik nawozowy - korekta dla roślin uprawianych po przedplonach lub międzyplonach bobowatych (według tabeli 13)/0,7 (współczynnik wykorzystania N z nawozów azotowych mineralnych)

Na słomę pozostawioną do zaorania można zastosować dodatkowo nie więcej niż 30 kg N/ha, o ile stanowisko przeznaczone jest pod zasiew ozimin.

Przykład: obliczenie dawki nawozów azotowych mineralnych pod pszenicę jarą (plon 6 t/ha) uprawianą na glebie średniej, w drugim roku po oborniku (zastosowanym pod przedplon) bydlęcym od krów mlecznych (1) z obory głębokiej, zastosowanym w dawce 30 t/ha. Wyznaczenie potrzeb pokarmowych pszenicy: 6 t/ha x 27 kg/t = 162 kg N/ha

1. Obliczenie ilości azotu działającego z innych źródeł:

1) 30 t/ha obornika x 2,6 kg N/t (tabela 9) x 0,15 (tabela 11) = 11,7 kg N/ha;

2) 62 kg Nmin. (tabela 12) x 0,6 (tabela 11) = 37 kg N/ha.

2. Obliczenie dawki nawozów azotowych mineralnych na podstawie bilansu azotu: dawka nawozów azotowych mineralnych (N) = [potrzeby pokarmowe roślin - N działający z innych źródeł] /0,7 (współczynnik wykorzystania N z nawozów azotowych mineralnych)

dawka nawozów azotowych mineralnych (N) = 162 kg N/ha - 11,7 kg N/ha - 37 kg N/ha = 113 kg N/ha/0,7 = 161 kg N/ha

W przykładzie przedplonem nie była roślina bobowata, w związku z tym nie stosuje się korekty dawki N.

Dawka nawozów azotowych mineralnych wynosi 161 kg N/ha.

Tabela 10. Pobranie jednostkowe azotu1), 2)

Rodzaj uprawy Pobranie składnika

(kg N na 1 tonę produktu)

Zboża
Gryka 41,7
Jęczmień jary browarny 21
Jęczmień jary pastewny 24
Jęczmień ozimy 24
Kukurydza na ziarno 26
Mieszanki zbożowe na ziarno 27
Mieszanki zbożowo-strączkowe na ziarno 15
Owies 22,2
Pszenica jara 27
Pszenica ozima 27
Pszenżyto 27
Żyto 24
Bobowate
Bobik, nasiona 8
Grochy, nasiona 8
Lędźwian 8
Łubiny, nasiona 0
Seradela 8
Soczewica 8
Soja, nasiona 15
Wyka 8
Oleiste
Gorczyca, nasiona 60,5
Rzepak, nasiona 50
Rzepik 50
Słonecznik, nasiona 55
Okopowe
Burak cukrowy 3,5
Burak pastewny 2,5
Ziemniak późny 4,2
Ziemniak wczesny 3,3
Inne 2,5
Pastewne
Lucerna, zielona masa 0
Kapusta pastewna, zielona masa 4,2
Koniczyna, zielona masa 0
Kukurydza, zielona masa 2,4
Mieszanki zbożowo-strączkowe, zielona masa 1,5
Mieszanki motylkowe z trawami, zielona masa 3,03)
Owies, zielona masa 4
Rzepak, zielona masa 4,5
Seradela, zielona masa 0
Słonecznik, zielona masa 4,2
Trawy w uprawie polowej, zielona masa 5,1
Żyto, zielona masa 4,1
Inne bobowate, zielona masa 4,8
Inne nie bobowate, zielona masa 4
Inne, w tym uprawy trwałe
Chmiel 75
Konopie 40
Len oleisty, nasiona 40,3
Len włóknisty, słoma 49,5
Tytoń, suche liście 50
Rośliny energetyczne
Miskant olbrzymi 8,4
Ślazowiec pensylwański 7,0
Pozostałe 7,0
Warzywa
Brokuł 3,7
Burak ćwikłowy 2,7
Rodzaj uprawy Pobranie składnika (kg N na 1 tonę produktu)
Cebula 1,9
Cykoria sałatowa 2,5
Fasola 3,4
Koper włoski (fenkuł) 2,4
Jarmuż 4,6
Kalafior 3,2
Kalarepa 3
Kapusta brukselska 4,7
Kapusta pekińska 1,6
Kapusta głowiasta biała 2,3
Kapusta głowiasta czerwona 2,6
Kapusta włoska 2,8
Marchew 1,7
Ogórek 1,7
Por 2,6
Papryka 4
Pomidor 2
Pietruszka korzeniowa 3,5
Rzodkiewka 2
Sałata głowiasta 1,8
Sałata liściasta 1,3
Seler korzeniowy 2,7
Szpinak 3,6
Szparag 25

1) Podane wartości dotyczą pobrania na jednostkę produktu głównego, na przykład ziarna, z odpowiednią ilością produktu pobocznego, na przykład słomy.

2) Dla roślin, które nie zostały wymienione w tabeli, korzysta się z danych o roślinach najbardziej zbliżonych botanicznie lub uprawowo do planowanej uprawy lub danych literaturowych zawierających informacje o wielkości pobierania azotu przez rośliny.

3) Ilość azotu na każdy pokos.

Tabela 11. Równoważniki nawozowe azotu z różnych źródeł w zależności od terminu stosowania

Źródło azotu Termin stosowania
jesień wiosna
Obornik
Bydło 0,35 0,40
Świnie 0,40 0,45
Drób nieśny 0,40 0,45
Drób rzeźny 0,45 0,50
Pozostałe przeżuwacze, konie, zwierzęta futerkowe roślinożerne 0,30 0,35
Dowolny obornik zastosowany pod przedplon 0,15
Gnojowica/pomiot/odchody
Bydło 0,50 0,60
Świnie 0,60 0,70
Drób nieśny - pomiot podsuszany/nie 0,45/0,65 0,50/0,75
Zwierzęta futerkowe mięsożerne 0,65 0,75
Pozostałe przeżuwacze, zwierzęta futerkowe roślinożerne 0,45 0,55
Gnojówka
Bydło 0,55 0,75
Świnie 0,65 0,80
Drób nieśny 0,65 0,80
Drób rzeźny 0,65 0,80
Pozostałe przeżuwacze, konie, zwierzęta futerkowe roślinożerne 0,45 0,55
Frakcja stała po separacji gnojowicy
Bydło 0,20 0,25
Świnie 0,25 0,30
Frakcja ciekła po separacji gnojowicy
Bydło 0,70 0,80
Świnie 0,75 0,85
Inne
Produkt pofermentacyjny (frakcja płynna) 0,60 0,7
Produkt pofermentacyjny (frakcja stała) 0,3 0,4
Kompost i inne nawozy organiczne 0,30
Azot mineralny z zasobów glebowych 0,91) 0,62)

1) W uprawach roślin ozimych dla nawożenia wiosną.

2) W uprawach roślin jarych.

Tabela 12. Zasoby azotu mineralnego wiosną w warstwie gleby 0-60 cm (kg N/ha)1)

Kategoria agronomiczna gleby
bardzo

lekka

lekka średnia ciężka
49 59 62 66

1) Do obliczeń podane w tabeli wartości można zastąpić wynikami badania wiosną Nmin. dla działki rolnej i zastosować sposób obliczania podany w metodyce stacji chemiczno-rolniczej.

Tabela 13. Ilość azotu działającego pozostającego po uprawie roślin bobowatych

Rodzaj

przedplonu

Bobowate w czystym siewie Bobowate w mieszankach z trawami lub zbożami Przyorane liście roślin korzeniowych
plon główny międzyplon plon

główny

międzyplon
Przyorane resztki pożniwne 30 kg 15 kg 20 kg 10 kg 25 kg
Przyorane całe rośliny na zielony nawóz Łubin żółty - 74 kg

Groch - 77 kg

Seradela - 65 kg

Pozostałe - 60 kg

Koniczyna czerwona - 30 kg

Koniczyna biała - 27 kg

Seradela - 33 kg

Pozostałe - 30 kg

50 kg 20 kg -
Załącznik Nr  9

Przykład obliczenia sumy azotu działającego:

Rolnik zamierza zastosować pod burak cukrowy wiosną 30 t obornika z obory płytkiej (od bydła opasowego powyżej 1 roku życia) i 140 kg N w nawozach azotowych mineralnych na glebie średniej.

Obliczenie ilości azotu działającego (Nd) = Nd z obornika + Nd z gleby + Nd z nawozów azotowych mineralnych

Nd z obornika = 30 t/ha x 2,7 kg N/t (tabela 9) x 0,4 (tabela 11) = 32 kg N/ha

Nd z gleby = 62 kg N/ha (tabela 12) x 0,6 (tabela 11) = 37 kg N/ha

Nd z nawozów azotowych mineralnych = 140 kg N/ha

Suma azotu działającego = 32 kg N/ha + 37 kg N/ha + 140 kg N/ha = 209 kg N/ha

Sumaryczna ilość azotu działającego (209 kg/ha) jest większa od maksymalnej wartości z tabeli 14, która wynosi 180 kg N/ha.

Obliczenia wskazują, że rolnik powinien zmniejszyć dawkę azotu w nawozach azotowych mineralnych co najmniej o 39 kg N/ha.

Przykład dla wysokich plonów:

Rolnik stwierdza, że w jego gospodarstwie przeciętny plon buraka wynosi 70 ton/ha. Wtedy pobranie wyniesie 70 t/ha x 3,5 kg/t = 245 kg/ha. Rolnik może sporządzić plan nawożenia azotem na podstawie rzeczywistego pobrania przez buraka, musi jednak sporządzić plan nawożenia azotem dla pozostałych upraw w gospodarstwie.

Tabela 14. Maksymalne ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł1), dla upraw w plonie głównym (N w kg/ha) dla plonów uzyskiwanych w warunkach uregulowanego odczynu gleby, zbilansowanego nawożenia azotem, fosforem i potasem (NPK) i stosowania integrowanej ochrony roślin

Rodzaj uprawy Maksymalne ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł (N kg/ha)2)
Zboża
Gryka 100
Jęczmień jary browarny 80
Jęczmień jary pastewny 140
Jęczmień ozimy 140
Kukurydza na ziarno 240
Mieszanki zbożowe na ziarno 140
Mieszanki zbożowo-strączkowe na ziarno 100
Owies 120
Pszenica jara 160
Pszenica ozima 200
Pszenżyto 180
Żyto populacyjne 120
Żyto mieszańcowe 150
Bobowate
Bobik 30 kg z nawozów azotowych mineralnych

lub

50 kg z nawozów naturalnych

Grochy
Lędźwian
Łubiny
Seradela
Soczewica
Soja
Wyka
Oleiste
Gorczyca 120
Rzepak 240
Rzepik 180
Słonecznik (nasiona) 130
Inne oleiste 160
Okopowe
Burak cukrowy 180
Burak pastewny 200
Ziemniak późny 180
Ziemniak wczesny 90
Inne 150
Pastewne
Dynia pastewna 80
Kapusta pastewna 280
Kukurydza na zielonkę 240
Grunt w użytkowaniu kośno-pastwiskowym 160
Łąka 1 pokos 60
Łąka 2 pokosy 120
Łąka 3 pokosy 160
Łąka 4 pokosy 220
Mieszanki zbożowo-strączkowe na zieloną masę 100
Bobowate na zielonkę: esparceta, komonica, koniczyna, lucerna, nostrzyk i inne 30 kg z nawozów azotowych mineralnych

lub

50 kg z nawozów naturalnych

Mieszanki bobowate z trawami 150
Owies na zielonkę 120
Perko 140
Rzepak 200
Słonecznik 120
Trawy w uprawie polowej 300
Żyto na zielonkę 120
Inne, w tym uprawy trwałe
Chmiel 350
Facelia 100
Konopie 120
Len oleisty, nasiona 80
Len włóknisty, słoma 80
Mak 90
Proso 140
Sorgo, w tym zasiewy mieszane z kukurydzą 200
Tytoń 160
Rośliny energetyczne
Miskant olbrzymi 100
Ślazowiec pensylwański 100
Pozostałe 80
Warzywa wieloletnie
Warzywa: rabarbar 200
szczaw 150
chrzan 200
szparag 150
Warzywa polowe
Arbuz 150
Bób 60
Brokuł 250
Brukiew 150
Brukselka 250
Burak ćwikłowy 150
Cebula 200
Cukinia 180
Cykoria 150
Czosnek 120
Dynia 200
Endywia 120
Fasola 60
Jarmuż 200
Kabaczek 180
Kalafior 350
Kalarepa 150
Kapusta 300
Koper 120
Koper włoski (fenkuł) 120
Marchew 200
Melon 150
Oberżyna 180
Ogórek 200
Papryka 300
Pasternak 150
Pietruszka 100
Pomidor 180
Por 250
Rzepa 140
Rzodkiew 140
Rzodkiewka 100
Sałata 100
Seler korzeniowy 250
Seler naciowy 200
Szczypiorek 110
Szparag 200
Szpinak 150
Rośliny sadownicze
Sady 100
Krzewy owocowe 80
Truskawka 60
Uprawy szkółkarskie (sadownicze i ozdobne)

polowe, gruntowe, kontenerowe

Drzewa i krzewy owocowe, truskawki 120
Siewki ozdobnych gatunków liściastych 150
Siewki roślin iglastych 120
Krzewy liściaste 140
Krzewy iglaste 80
Byliny 60
Róże 150
Rośliny ozdobne

uprawy polowe, gruntowe

Hiacynt 250
Irys holenderski 200
Konwalia 120
Krokus 200
Lilia 180
Mieczyk 250
Narcyz 200
Piwonia 60
Rośliny na suche bukiety 80
Słonecznik na kwiat cięty 160
Szafirek 200
Tulipan 200
Zimowit 250
Inne gatunki gruntowych roślin ozdobnych 170

1) Z zastosowaniem równoważników nawozowych, o których mowa w tabeli 11.

2) Maksymalne ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł należy pomniejszyć o:

1) 20% - w przypadku gleb bardzo lekkich (do 10% cząstek o wymiarach poniżej 0,02 mm);

2) 10% - w przypadku gleb lekkich (11-20% cząstek o wymiarach poniżej 0,02 mm).

Załącznik Nr  10

Tabela 15. Ewidencja zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem

Data

zastosowania

nawozu1)

Uprawa, na której

zastosowano

nawóz

(gatunek)

Powierzchnia

uprawy

(ha)

Powierzchnia, na której zastosowano nawóz (ha) Rodzaj

nawozu

(zawartość

N)

Dawka

zastosowanego nawozu (kg N/ha)

Dawka

zastosowanego

nawozu

(N/na

zastosowaną

powierzchnię

uprawy)

1) W przypadku nawożenia na terenie o dużym nachyleniu podaje się również datę przyorania lub wymieszania nawozu naturalnego z glebą.
Załącznik Nr  11

Harmonogram rzeczowy i czasowy realizacji środków, o których mowa w art. 104 ust. 2 pkt 1 lit. a-e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Zakres regulacji Lokalizacja w Programie Początek

obowiązywania

Podmioty, których dotyczy regulacja
Rozdział/

Podrozdział

Ustęp
Ograniczenie

rolniczego

wykorzystania

nawozów

1.2. z dniem wejścia w życie Programu podmioty prowadzące produkcję rolną i podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
Okresy nawożenia 1.3. z dniem wejścia w życie Programu podmioty prowadzące produkcję rolną i podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
Warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami 1.4. 1, 3,

7 - 10 i 12 - 15

z dniem wejścia w życie Programu podmioty prowadzące produkcję rolną i podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art.

102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

2, 4 - 6 i 11 pkt 1 z dniem 31 grudnia 2021 r. podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP, w tym podmioty prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior
2, 4 - 6 i 11 pkt 2 z dniem 31 grudnia 2024 r. podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP
Dawki i sposoby nawożenia azotem 1.5. 1, 2, 3, 4 z dniem wejścia w życie Programu podmioty prowadzące produkcję rolną i podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
5 z dniem wejścia w życie Programu podmioty prowadzące produkcję rolną oraz podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, które prowadzą chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior
6, 7 z dniem wejścia w życie Programu podmioty prowadzące produkcję rolną oraz podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych, lub uprawiający uprawy intensywne, których lista została określona w załączniku nr 7 do Programu, na gruntach ornych na powierzchni powyżej 50 ha, lub utrzymujący obsadę większą niż 60 DJP według stanu średniorocznego
7 z dniem wejścia w życie Programu podmiot nabywający nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny do bezpośredniego rolniczego wykorzystania w celu nawożenia lub poprawy właściwości gleby, od podmiotu importującego nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny z terytoriów państw trzecich lub od podmiotu prowadzącego działalność, o której mowa w art. 105a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
7, 8 z dniem wejścia w życie Programu podmioty prowadzące produkcję rolną i podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, z wyjątkiem podmiotów, których dotyczy obowiązek opracowania planu nawożenia azotem
1 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz. Urz. WE L 375 z 31.12.1991, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 68, Dz. Urz. UE L 284 z 31.10.2003, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 4, str. 447 i Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. poz. 1339), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2170).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.243

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przyjęcie "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu".
Data aktu: 12/02/2020
Data ogłoszenia: 14/02/2020
Data wejścia w życie: 15/02/2020