Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dz.U.2020.223
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanym dalej "programem", w tym:
1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie tej pomocy, zwanej dalej "pomocą", oraz wniosków o płatność;
2) szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać wniosek o przyznanie pomocy;
3) kryteria wyboru operacji;
4) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy, zwana dalej "umową";
5) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa rolnego lub jego części jest przyznawana pomoc, oraz warunki i tryb przyznawania tej pomocy.
§  2. 
1.  Pomoc przyznaje się rolnikowi, o którym mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1305/2013":
1) który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń;
2) (uchylony);
3) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym".
2.  W przypadku rolnika, o którym mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, zwanego dalej "rolnikiem", będącego osobą fizyczną, pomoc jest przyznawana, jeżeli poza warunkami wymienionymi w ust. 1 rolnik ten ponadto jest:
1) obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
2) pełnoletni.
3.  Warunki przyznania pomocy, o których mowa w ust. 2, powinny być spełnione co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
4.  (uchylony).
5.  W przypadku rolnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej, pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce oraz jeżeli:
1) nieruchomość, na której jest prowadzony chów lub hodowla świń, której będzie dotyczyła realizowana operacja, stanowi wkład wniesiony do tej spółki co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
2) w ramach umowy tej spółki jest prowadzony chów lub hodowla nie mniej niż 50 świń;
3) każdy ze wspólników będący osobą fizyczną jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz jest pełnoletni.
4) (uchylony).
6.  Liczbę świń, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 5 pkt 2, ustala się jako iloraz sumy liczby świń utrzymywanych przez rolnika w ostatnim dniu każdego z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, i liczby 12.
7.  W przypadku rozpoczęcia prowadzenia chowu lub hodowli świń w okresie, o którym mowa w ust. 6, liczbę świń ustala się jako iloraz sumy liczby świń utrzymywanych przez rolnika w ostatnim dniu każdego z miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, i liczby tych miesięcy.
8.  Liczbę świń ustala się na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 1149 i 1824).
9.  (uchylony).
§  3. 
1.  Pomoc przyznaje się spółce wodnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534, 1495 i 2170), lub związkowi takich spółek, jeżeli:
1) więcej niż połowę członków spółki stanowią rolnicy posiadający grunty rolne;
2) spółka została utworzona do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do:
a) ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią lub
b) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych będących w posiadaniu członków spółki wodnej;
3) spółce albo związkowi takich spółek został nadany numer identyfikacyjny.
2.  Pomoc przyznaje się związkowi spółek wodnych, jeżeli każda ze spółek tworzących ten związek spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
3.  Warunki przyznania pomocy, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być spełnione co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
§  4. 
1.  Pomoc przyznaje się na operację:
1) uzasadnioną ekonomicznie, w tym pod względem racjonalności jej kosztów, w przypadku operacji, o których mowa w § 5 pkt 2-4 oraz § 6;
2) która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, w przypadku operacji, o której mowa w § 5 pkt 1;
3) której koszty kwalifikowalne nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych, w przypadku operacji, o których mowa w § 5 pkt 2-4 oraz § 6;
4) spełniającą wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji;
5) której realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
6) o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 10 tys. zł, w przypadku operacji, o których mowa w § 5 pkt 2-4 oraz § 6.
2.  W przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 2, pomoc przyznaje się, jeżeli operacja będzie realizowana bez podziału na etapy oraz złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.
3.  W przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 3, pomoc przyznaje się, jeżeli:
1) operacja będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach oraz złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie:
a) 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy - w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach,
b) 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy - w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie

- lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.;

2) złożenie wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
3) płatność końcowa będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy.
4.  Przez wniosek o płatność:
1) pośrednią - rozumie się wniosek o płatność składany po zrealizowaniu każdego z etapów operacji, jeżeli dany etap nie jest etapem końcowym;
2) końcową - rozumie się wniosek o płatność składany po zrealizowaniu całej operacji.
5.  W przypadku operacji obejmujących inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu i realizowanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 3:
1) pomoc przyznaje się, jeżeli:
a) operacja będzie realizowana nie więcej niż w pięciu etapach,
b) złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią w odniesieniu do części operacji obejmującej wyłącznie inwestycje niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu nastąpi w terminie określonym w ust. 3 pkt 2,
c) wniosek o płatność będzie składany nie częściej niż co 6 miesięcy,
d) zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r., przy czym złożenie ostatniego wniosku o płatność w odniesieniu do części operacji obejmującej wyłącznie inwestycje niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu nastąpi w terminach określonych w ust. 3 pkt 1;
2) nie stosuje się przepisu ust. 3 pkt 3.
§  5.  W przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 2, pomoc przyznaje się na operację polegającą na:
1) wykonaniu ogrodzenia chlewni:
a) które otoczy chlewnię, położoną na nieruchomości, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, wraz z terenem koniecznym do obsługi świń, w tym miejsca, w których składuje się paszę, ściółkę oraz sprzęt do obsługi świń,
b) które zabezpieczy chlewnię przed przedostaniem się zwierząt, w tym przez podkopanie,
c) które obejmie wyłącznie teren niezbędny do zapobieżenia rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń,
d) które obejmie teren o powierzchni mniejszej lub większej niż teren, o którym mowa w lit. a i c, wyłącznie gdy:
nie ma możliwości ogrodzenia wyłącznie terenu, o którym mowa w lit. a i c,
ogrodzenie wyłącznie terenu, o którym mowa w lit. a i c, jest nieracjonalne,
e) (uchylona),
f) o wysokości co najmniej 1,5 m,
g) na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem,
h) które będzie posiadać zamykane bramy wjazdowe i furtki, lub
2) utworzeniu lub zmodernizowaniu niecki dezynfekcyjnej funkcjonalnie związanej z chlewnią w taki sposób, aby co najmniej:
a) miała wymiary dostosowane do szerokości i wysokości pojazdów, które przez nią przejeżdżają, i do obwodu kół tych pojazdów,
b) zabezpieczyć podłoże przed przesiąkaniem środka dezynfekcyjnego z tej niecki,
c) zabezpieczyć środek dezynfekcyjny przed działaniem czynników zewnętrznych, w tym przez zadaszenie tej niecki, lub
3) wyposażeniu gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji, w szczególności takie jak brama, kurtyna lub tunel, lub
4) wykonaniu inwestycji umożliwiającej utrzymywanie świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne

- w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń.

§  6.  W przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 3, pomoc przyznaje się na operację polegającą na zaopatrzeniu w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.
§  6a.  Pomoc przyznaje się w formie:
1) refundacji części kosztów kwalifikowalnych - w przypadku operacji, o których mowa w § 5 pkt 2-4 oraz § 6, albo
2) standardowych stawek jednostkowych lub refundacji części kosztów kwalifikowalnych będących kosztami ogólnymi - w przypadku operacji, o której mowa w § 5 pkt 1.
§  7. 
1.  Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:
1) budowy, przebudowy, remontu budynków lub budowli w celu utworzenia zadaszonej niecki dezynfekcyjnej, o której mowa w § 5 pkt 2, wraz z zakupem lub montażem instalacji technicznej, zakupem wyposażenia, kosztami rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna do realizacji operacji - w przypadku operacji, o której mowa w § 5 pkt 2;
1a) zakupu nowego urządzenia do dezynfekcji, w szczególności takiego jak brama, kurtyna lub tunel - w przypadku operacji, o której mowa w § 5 pkt 3;
1b) przebudowy lub remontu pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne, wraz z zakupem lub montażem instalacji technicznej, kosztami rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji - w przypadku operacji, o której mowa w § 5 pkt 3;
2) zakupu nowego sprzętu zmechanizowanego służącego utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych dla celów ochrony terenu przed skutkami powodzi lub deszczu nawalnego, w szczególności ciągników, koparek, rębaków do drewna, kos spalinowych, kosiarek samojezdnych oraz osprzętu do koparek i ciągników, w tym kosiarek, odmularek, rębaków do drewna, przyczep - w przypadku operacji, o której mowa w § 6;
3) zakupu lub rozwoju oprogramowania oraz zakupu patentów i licencji związanych ze sprzętem, o którym mowa w pkt 2 - w przypadku operacji, o której mowa w § 6;
4) rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt 2, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową - w przypadku operacji, o której mowa w § 6;
5) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej "kosztami ogólnymi" - w przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 2.
2.  Do kosztów ogólnych zalicza się koszty:
1) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
a) kosztorysów,
b) projektów budowlanych lub architektoniczno-budowlanych,
c) ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
d) wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości;
2) sprawowania nadzoru inwestorskiego;
3) związane z kierowaniem robotami budowlanymi.
3.  Do kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2, zalicza się koszty transportu do miejsca realizacji operacji materiałów służących realizacji operacji oraz maszyn i urządzeń objętych operacją, a także koszty montażu.
4.  Pomoc nie obejmuje kosztów innych niż określone w ust. 1-3, w szczególności:
1) nabycia nieruchomości;
2) podatku od towarów i usług (VAT);
3) nabycia rzeczy używanych;
4) leasingu zwrotnego, kosztów związanych z umową leasingu, w szczególności marży finansującego oraz ubezpieczenia;
5) kosiarek innych niż samojezdne albo stanowiących osprzęt do ciągnika.
5.  Pomoc przyznaje się w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych.
6.  W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.
7.  (uchylony).
8.  Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
9.  Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
§  7a. 
1.  Pomoc na operację, o której mowa w § 5 pkt 1, przyznaje się w wysokości 80% kwoty stanowiącej:
1) iloczyny standardowych stawek jednostkowych, o których mowa w ust. 2, oraz, odpowiednio, długości planowanego ogrodzenia, liczby bram lub furtek, oraz
2) koszty ogólne, o których mowa w § 7 ust. 2, dotyczące tej operacji w wysokości nieprzekraczającej 10% kwoty obliczonej w sposób określony w pkt 1 - jeżeli koszty takie zostały poniesione.
2.  Standardowa stawka jednostkowa za wykonanie:
1) 1 metru bieżącego ogrodzenia - wynosi 200 zł;
2) bramy - wynosi 1820 zł;
3) furtki - wynosi 610 zł.
§  8. 
1.  Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie na jednego beneficjenta:
1) 100 tys. zł - w przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 2;
2) 1 000 000 zł - w przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 3.
2.  Przy ustalaniu limitu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej w ramach operacji zrealizowanych i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji niezakończonych, a w przypadku rolnika - uwzględnia się również sumę kwot pomocy wypłaconej w ramach operacji zrealizowanych i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji niezakończonych współwłaścicielowi lub współposiadaczowi nieruchomości, na której prowadzi chów lub hodowlę świń.
§  9. 
1.  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją", podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie Agencji, oddziałów regionalnych i biur powiatowych Agencji ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nie później niż 30 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków.
2.  Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy zawiera co najmniej wskazanie:
1) dnia rozpoczęcia oraz dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy;
2) rodzaju operacji, w ramach którego będzie realizowany nabór wniosków o przyznanie pomocy.
3.  Termin składania wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni.
4.  Agencja udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.
§  10. 
1.  W jednym naborze wniosków o przyznanie pomocy można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy.
2.  Spółka wodna nie może złożyć wniosku, jeżeli wniosek w danym naborze składa związek, którego ta spółka jest członkiem.
3.  W przypadku złożenia w jednym naborze wniosków o przyznanie pomocy więcej niż jednego wniosku o przyznanie pomocy, Agencja rozpatruje wyłącznie wniosek, który jako pierwszy wpłynął do Agencji. Na operacje objęte pozostałymi wnioskami o przyznanie pomocy Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "ustawą", dotyczący odmowy przyznania pomocy stosuje się odpowiednio.
4.  W przypadku złożenia w jednym naborze wniosków o przyznanie pomocy przez związek spółek wodnych oraz co najmniej jedną ze spółek tworzących ten związek, Agencja rozpatruje wyłącznie wniosek, który został złożony przez związek. Na operacje objęte pozostałymi wnioskami o przyznanie pomocy Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 35 ust. 1 ustawy dotyczący odmowy przyznania pomocy stosuje się odpowiednio.
5.  W przypadku złożenia w jednym naborze wniosków o przyznanie pomocy co najmniej przez dwóch współposiadaczy tej samej nieruchomości, na której prowadzą chów lub hodowlę świń, Agencja rozpatruje wyłącznie wniosek, który jako pierwszy wpłynął do Agencji. Na operacje objęte pozostałymi wnioskami o przyznanie pomocy Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 35 ust. 1 ustawy dotyczący odmowy przyznania pomocy stosuje się odpowiednio.
§  11. 
1.  Wniosek o przyznanie pomocy składa się:
1) w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na:
a) położenie nieruchomości, na której jest prowadzony chów lub hodowla świń - w przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 2, albo
b) siedzibę spółki wodnej albo związku spółek wodnych - w przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 3;
2) osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005).
2.  Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony również osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego Agencji ustalonej zgodnie z ust. 1 pkt 1.
3.  Wniosek o przyznanie pomocy złożony za pośrednictwem biura powiatowego Agencji biuro powiatowe Agencji przekazuje niezwłocznie do właściwego oddziału regionalnego Agencji.
4.  W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji albo za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, z chwilą złożenia tego wniosku Agencja wydaje potwierdzenie jego złożenia zawierające datę wpływu, opatrzone pieczęcią Agencji oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień złożenia wniosku w biurze powiatowym Agencji.
5.  W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przez nadanie przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.
§  12. 
1.  Wniosek o przyznanie pomocy zawiera dane niezbędne do jej przyznania, w tym:
1) numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy albo numer identyfikacyjny:
a) jego współmałżonka, jeżeli wyraził zgodę na nadanie mu tego numeru - w przypadku osoby fizycznej,
b) współposiadacza gospodarstwa rolnego, jeżeli wyraził zgodę na nadanie mu tego numeru - w przypadku gdy gospodarstwo rolne jest przedmiotem współposiadania,
c) spółki cywilnej, której jest wspólnikiem - w przypadku wspólnika spółki cywilnej;
2) dane podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy:
a) imię i nazwisko albo nazwę,
b) miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres,
c) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), o ile został nadany,
d) numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL) albo - w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL - kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, na podstawie którego został nadany numer identyfikacyjny,
e) numer identyfikacji podatkowej (NIP) - o ile został nadany,
f) (uchylona);
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, który wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału - w przypadku takiego przedsiębiorcy;
4) charakterystykę prowadzonej działalności;
5) opis planowanej operacji, w tym określenie miejsca jej realizacji, celów i wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji;
6) plan finansowy operacji;
7) informacje dotyczące gospodarstwa rolnego, w szczególności związane z chowem lub hodowlą świń - w przypadku rolnika;
8) informację o załącznikach;
9) oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy związane z pomocą;
10) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;
11) kwotę wnioskowanej pomocy;
12) informację o członkach związku spółek wodnych - w przypadku związku spółek wodnych;
13) informację o działalności spółki wodnej lub związku spółek wodnych na terenie gminy poszkodowanej przez powodzie lub deszcze nawalne co najmniej dwukrotnie od dnia 1 stycznia 1997 r. - w przypadku spółki wodnej i związku spółek wodnych.
2.  Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:
1) (uchylony);
2) plan rozmieszczenia na terenie gospodarstwa rolnego budynków i budowli oraz rzuty budynków służących do produkcji rolnej, ze wskazaniem chlewni, zawierający dodatkowo:
a) wskazanie terenu, który ma zostać ogrodzony w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń z podaniem wymiarów ogrodzenia oraz z rysunkami zawierającymi widok i przekrój:
powtarzalnego modułu ogrodzenia,
bramy i furtki łącznie z ich posadowieniem

- w przypadku gdy rolnik realizuje operację, o której mowa w § 5 pkt 1,

b) opis zakresu planowanych do wykonania robót oraz rysunki chlewni, zawierające jej wymiary, umożliwiające identyfikację robót planowanych do przeprowadzenia w związku z realizowaną operacją i rozplanowanie wewnętrzne budynku chlewni - w przypadku gdy rolnik realizuje operację, o której mowa w § 5 pkt 4

- jeżeli operacja obejmuje inwestycję, na realizację której nie jest wymagane pozwolenie na budowę;

3) pełnomocnictwo - w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy działa przez pełnomocnika;
4) kopię umowy spółki cywilnej - w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej;
5) kopię uchwały wspólników spółki cywilnej upoważniającej wspólnika tej spółki do złożenia wniosku o przyznanie pomocy w imieniu wspólników, o ile umowa spółki nie zawiera takiego upoważnienia - w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej i wspólnik składa wniosek w imieniu wspólników;
6) kosztorys inwestorski - w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie, z wyłączeniem operacji, o której mowa w § 5 pkt 1;
7) opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, sporządzony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej - w przypadku operacji, w ramach której będzie realizowane co najmniej jedno zadanie niewymagające załączenia do wniosku kosztorysu, o którym mowa w pkt 6;
8) kopię dokumentu albo kopie dokumentów potwierdzających posiadanie samoistne lub zależne nieruchomości, na której będzie realizowana operacja, przy czym w przypadku posiadania samoistnego nieruchomości, dla której księgę wieczystą prowadzi się w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 251 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204), jest wystarczające podanie numeru księgi wieczystej - w przypadku rolnika;
9) oświadczenie:
a) właściciela albo współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji, w przypadku gdy operacja będzie realizowana na nieruchomości niestanowiącej własności podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy albo stanowiącej współwłasność podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy - w przypadku rolnika,
b) współposiadacza nieruchomości o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w przypadku gdy operacja będzie realizowana na nieruchomości stanowiącej przedmiot współposiadania - w przypadku rolnika

- sporządzone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję;

10) kopie ostatecznych pozwoleń, zezwoleń lub innych decyzji, w tym dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją, a także kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków realizacji inwestycji objętych operacją określonych w odrębnych przepisach - w przypadku gdy w ramach operacji będą realizowane tego typu inwestycje;
11) kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy, jego małżonkowi, współposiadaczowi gospodarstwa rolnego lub spółce cywilnej, której jest wspólnikiem, nie został nadany numer identyfikacyjny, a w przypadku składania wniosku o wpis tego podmiotu do tej ewidencji łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy - oryginał wniosku;
12) informację o numerze wyodrębnionego rachunku bankowego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy przeznaczonego do obsługi zaliczki - w przypadku gdy podmiot ten ubiega się o zaliczkę;
13) kopię projektu budowlanego - w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję, na realizację której wymagane jest pozwolenie na budowę;
14) kopię statutu spółki wodnej lub związku spółek - w przypadku spółki wodnej i związku spółek wodnych;
15) kopię ostatecznej decyzji organu sprawującego nadzór o zatwierdzeniu statutu, o którym mowa w pkt 14 - w przypadku spółki wodnej i związku spółek wodnych;
16) oświadczenie zarządu spółki wodnej, że więcej niż połowę członków tej spółki stanowią rolnicy posiadający grunty rolne wraz z opisem struktury członkostwa w spółce wodnej - w przypadku spółki wodnej;
17) oświadczenie zarządu związku spółek wodnych, że więcej niż połowę członków każdej ze spółek wodnych tworzących ten związek stanowią rolnicy posiadający grunty rolne wraz z opisem struktury członkostwa w tych spółkach wodnych - w przypadku związku spółek wodnych;
18) kopię uchwały w sprawie budżetu lub planu finansowego spółki wodnej lub związku spółek wodnych na rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, lub innego dokumentu określającego powierzchnię zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółki wodnej lub związku spółek wodnych - w przypadku spółki wodnej i związku spółek wodnych;
19) (uchylony);
20) zaświadczenie wystawione przez wójta, burmistrza lub prezydenta, że spółka wodna lub związek spółek wodnych działa na terenie gminy poszkodowanej przez powodzie lub deszcze nawalne co najmniej dwukrotnie od dnia i stycznia 1997 r. - w przypadku spółki wodnej i związku spółek wodnych;
21) zaświadczenie zawierające informacje dotyczące osób uprawnionych do reprezentowania spółki lub związku spółek wodnych wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - w przypadku spółki wodnej i związku spółek wodnych;
21a) dokument określający dane osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań - w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;
22) inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków niezbędnych do przyznania pomocy.
3.  Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.
4.  Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy informuje Agencję, w formie pisemnej, o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem o przyznanie pomocy niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian.
§  13. 
1.  Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie zawiera numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1, albo nie dołączono do niego wniosku o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, albo jego kopii, lub wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 1, lub wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w sposób określony w § 11 ust. 1 pkt 2 albo ust. 2, Agencja pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.
2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1, jeżeli numer ten można ustalić w ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
3.  Jeżeli we wniosku o przyznanie pomocy nie wskazano adresu podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i nie można ustalić tego adresu na podstawie posiadanych danych lub podmiot ten pisemnie poinformował o rezygnacji z ubiegania się o pomoc, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
4.  Wniosek o przyznanie pomocy, który został złożony w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 1, ale wpłynął do Agencji po upływie 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, pozostawia się bez rozpatrzenia.
§  14. 
1.  Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie spełnia wymagań innych niż określone w § 13 ust. 1 i 3 lub został wypełniony nieprawidłowo, Agencja wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy.
2.  Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy pomimo wezwania nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja wzywa ponownie ten podmiot, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
3.  Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, pomimo powtórnego wezwania, nie usunął wszystkich braków wskazanych przez Agencję, Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 35 ust. 1 ustawy dotyczący odmowy przyznania pomocy stosuje się odpowiednio.
4.  Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w zakresie zwiększenia kwoty wnioskowanej pomocy lub w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, z wyłączeniem zmian wynikających z wezwań Agencji.
§  15. 
1.  Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Agencję przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji.
2.  O kolejności przysługiwania pomocy na operacje, o których mowa w § 5, decyduje suma uzyskanych punktów, określona z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:
1) jeżeli średnia liczba świń w stadzie, obliczona zgodnie z § 2 ust. 6 albo 7, wynosi:
a) od 50 do 800 świń - przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku, gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 50,
b) od 800 do 1200 świń - przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku, gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 1200,
c) powyżej 1200 świń - przyznaje się 2 punkty;
2) jeżeli operacja dotyczy niecki dezynfekcyjnej - przyznaje się 2 punkty.
3.  O kolejności przysługiwania pomocy na operacje, o których mowa w § 6, decyduje suma uzyskanych punktów, określona z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:
1) jeżeli powierzchnia zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółki wodnej lub związku spółek wodnych wynosi:
a) mniej niż 600 ha - przyznaje się 0 punktów,
b) od 600 do 3600 ha - przyznaje się od 0 do 15 punktów, przy czym 15 punktów przyznaje się w przypadku, gdy powierzchnia jest równa 3600 ha, a dla pozostałych wartości powierzchni proporcjonalnie mniej, aż do 0 punktów dla wartości powierzchni równej 600,
c) więcej niż 3600 ha - przyznaje się 15 punktów;
2) jeżeli spółka wodna albo związek spółek wodnych działa na terenie gminy poszkodowanej przez powodzie lub deszcze nawalne co najmniej dwukrotnie od dnia 1 stycznia 1997 r. - przyznaje się 2 punkty.
§  16. 
1.  Kolejność przysługiwania pomocy ustala się na podstawie danych zawartych w:
1) rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, dostępnych w tym rejestrze na dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy - w przypadku kryterium określonego w § 15 ust. 2 pkt 1;
2) kosztorysie inwestorskim lub kopii projektu budowlanego dotyczących niecki dezynfekcyjnej, dołączonych do wniosku o przyznanie pomocy - w przypadku kryterium określonego w § 15 ust. 2 pkt 2;
3) uchwale w sprawie budżetu lub planu finansowego spółki wodnej lub związku spółek wodnych na rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, lub innym dokumencie określającym powierzchnię zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółki wodnej lub związku spółek wodnych - w przypadku kryterium określonego w § 15 ust. 3 pkt 1;
4) zaświadczeniu wystawionym przez wójta, burmistrza lub prezydenta, że spółka wodna lub związek spółek wodnych działa na terenie gminy poszkodowanej przez powodzie lub deszcze nawalne co najmniej dwukrotnie od dnia 1 stycznia 1997 r., załączonym do wniosku o przyznanie pomocy - w przypadku kryterium określonego w § 15 ust. 3 pkt 2.
2.  Jeżeli do wniosku o przyznanie pomocy w dniu złożenia tego wniosku nie załączono dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub dołączone do niego dokumenty nie zawierają danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium wyboru, nie przyznaje się punktów za to kryterium.
3.  Agencja nie przyznaje pomocy, jeżeli na podstawie kryteriów wyboru przyznano mniej niż:
1) 2 punkty - w przypadku operacji, o której mowa w § 5;
2) 2,5 punktu - w przypadku operacji, o której mowa w § 6.
4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3, przepis art. 35 ust. 1 ustawy dotyczący odmowy przyznania pomocy stosuje się odpowiednio.
5.  Kolejność przysługiwania pomocy ustala się oddzielnie dla operacji, o których mowa w § 5, oraz dla operacji, o których mowa w § 6.
6.  Kolejność przysługiwania pomocy ustala się od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.
7.  W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje, w przypadku operacji, o których mowa w:
1) § 5 - większa liczba świń; w przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów i liczbie świń o kolejności przysługiwania pomocy decyduje wcześniejsza data złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
2) § 6 - to, czy spółka wodna lub związek spółek wodnych działa na terenie gminy poszkodowanej przez powodzie lub deszcze nawalne co najmniej dwukrotnie od dnia 1 stycznia 1997 r.; w przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów i działaniu przez spółkę wodną lub związek spółek wodnych na terenie gminy poszkodowanej przez powodzie lub deszcze nawalne co najmniej dwukrotnie od dnia 1 stycznia 1997 r. - o kolejności przysługiwania pomocy decyduje większa powierzchnia zmeliorowanych użytków rolnych.
8.  Pierwszeństwo przysługiwania pomocy, o którym mowa w ust. 7, ustala się na podstawie danych, o których mowa w ust. 1.
§  17. 
1.  Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach, nie później niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.
2.  Jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy mające wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy ulegną zmianie, aktualizacji informacji o kolejności przysługiwania pomocy dokonuje się wyłącznie w przypadku, gdy z nowych danych wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona.
3.  Agencja nie przyznaje pomocy, jeżeli w wyniku zmiany, o której mowa w ust. 2, przyznano mniej niż:
1) 2 punkty - w przypadku operacji, o których mowa w § 5;
2) 2,5 punktu - w przypadku operacji, o których mowa w § 6.
4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3, przepis art. 35 ust. 1 ustawy dotyczący odmowy przyznania pomocy stosuje się odpowiednio.
5.  Aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się w przypadku, o którym mowa w ust. 2, nie rzadziej niż co 20 dni.
§  18. 
1.  W terminie 3 miesięcy, w przypadku operacji, o której mowa w § 5, albo 4 miesięcy, w przypadku operacji, o której mowa w § 6, od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 17 ust. 1, Agencja:
1) wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy;
2) informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie przyznania pomocy, w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Agencja wyznacza niezwłocznie podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
3.  W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie stawił się w wyznaczonym przez Agencję terminie w celu zawarcia umowy albo odmówił jej podpisania, Agencja nie przyznaje pomocy, chyba że podmiot ten zawarł umowę w innym terminie:
1) uzgodnionym z Agencją przed upływem terminu wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 2, nie dłuższym niż miesiąc albo
2) wyznaczonym przez Agencję, nie dłuższym niż 21 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia umowy.
§  19. 
1.  W razie uchybienia terminu wykonania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy, Agencja, na prośbę tego podmiotu, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy:
1) wniósł prośbę w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia;
2) jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której był określony termin;
3) uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.
2.  Przywrócenie terminu do złożenia prośby, o której mowa w ust. 1, jest niedopuszczalne.
§  20. 
1.  Wezwanie przez Agencję podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy wydłuża termin, o którym mowa w § 18 ust. 1, o czas wykonania przez ten podmiot tych czynności.
2.  Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy jest niezbędne uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin, o którym mowa w § 18 ust. 1, wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania wyjaśnień lub opinii, o czym Agencja informuje, w formie pisemnej, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy.
§  21. 
1.  W razie śmierci podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą fizyczną, rozwiązania, połączenia lub podziału podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne, albo w razie zbycia całości lub części gospodarstwa rolnego tego podmiotu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy, następca prawny tego podmiotu albo nabywca gospodarstwa rolnego lub jego części nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce tego podmiotu.
2.  Wniosek złożony przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, o którym mowa w ust. 1, Agencja pozostawia bez rozpatrzenia z chwilą uprawdopodobnienia zdarzenia określonego w ust. 1.
§  22. 
1.  Poza postanowieniami określonymi w art. 36 ust. 1 ustawy umowa może zawierać inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące:
1) zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);
2) osiągnięcia wskaźnika realizacji celu operacji;
3) niefinansowania operacji z udziałem innych środków publicznych, w przypadku operacji, o której mowa w § 5 pkt 1, albo niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z udziałem innych środków publicznych, w przypadku operacji, o których mowa w § 5 pkt 2-4 oraz § 6;
4) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą;
5) informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy;
6) zrealizowania operacji i złożenia wniosku o płatność końcową w terminie, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 2 lub 3 lub ust. 5 pkt 1 lit. d;
7) uwzględnienia wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości albo w ramach odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013;
8) używania zakupionego sprzętu wyłącznie zgodnie z celem operacji.
2.  Zobowiązania, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5 i 8, wykonuje się do dnia, w którym upływa 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.
2a.  Zobowiązania, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5 i 8, w odniesieniu do operacji obejmującej wyłącznie inwestycję polegającą na nabyciu rzeczy będącej przedmiotem leasingu, wykonuje się do dnia wypłaty płatności końcowej.
3.  Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013, odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, gdy beneficjent na podstawie odrębnych przepisów nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
§  23. 
1.  Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję.
2.  Weksel wraz z deklaracją wekslową beneficjent podpisuje w obecności upoważnionego pracownika Agencji. Weksel wraz z deklaracją wekslową składa się w oddziale regionalnym Agencji w dniu zawarcia umowy.
3.  Beneficjent będący osobą fizyczną dołącza do umowy oświadczenie:
1) małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o niepozostawaniu w związku małżeńskim, albo o ustanowieniu małżeńskiej rozdzielności majątkowej;
2) współwłaściciela albo współwłaścicieli nieruchomości, na której jest realizowana operacja, a w przypadku gdy współwłaścicielem albo współwłaścicielami są osoby fizyczne - również ich małżonków - o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o niepozostawaniu w związku małżeńskim, albo o ustanowieniu małżeńskiej rozdzielności majątkowej.
§  24. 
1.  Środki finansowe z tytułu pomocy wypłaca się na warunkach określonych w umowie, z tym że środki te wypłaca się, jeżeli beneficjent:
1) zrealizował operację lub jej etap i poniósł związane z tym koszty, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz warunkami określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku zgodnie z § 27 ust. 6 lub 7, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania;
2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu i, w przypadku operacji, o których mowa w § 5 pkt 2-4 oraz § 6, poniesienie kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją operacji.
2.  Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały:
1) poniesione:
a) od dnia, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, a w przypadku kosztów ogólnych - od dnia 1 stycznia 2014 r.,
b) zgodnie z przepisami:
o zamówieniach publicznych - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,
ustawy określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,
c) w formie rozliczenia bezgotówkowego;
2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo gdy do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013.
3.  Pomoc udzielana w formie standardowych stawek jednostkowych jest wypłacana:
1) z uwzględnieniem długości wykonanego ogrodzenia, liczby bram i furtek;
2) jeżeli realizacja operacji w zakresie wykonania ogrodzenia została rozpoczęta nie wcześniej niż w dniu, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych, koszty te zostały poniesione zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2;
3) jeżeli środki finansowe wydatkowane na wykonanie ogrodzenia zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo gdy do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013.
§  25.  Agencja, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, może wyrazić zgodę na zakończenie realizacji operacji lub złożenie wniosku o płatność po upływie terminów określonych w § 4 ust. 2 albo ust. 3 pkt 1 albo ust. 5 pkt 1 lit. d w terminie późniejszym, nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia upływu tych terminów, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.
§  26.  W przypadku operacji obejmujących inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu, beneficjent, w terminie określonym w umowie, składa w oddziale regionalnym Agencji albo w biurze powiatowym Agencji przed planowanym dniem złożenia wniosku o płatność pośrednią, w ramach którego po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu, umowę leasingu wraz z harmonogramem spłat.
§  27. 
1.  Wniosek o płatność składa się w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o płatność składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.
2.  Wniosek o płatność może być również złożony osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.
3.  W przypadku złożenia wniosku o płatność osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji albo za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, z chwilą złożenia wniosku Agencja wydaje potwierdzenie jego złożenia, zawierające datę wpływu, opatrzone pieczęcią Agencji oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. W przypadku złożenia wniosku o płatność za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień złożenia wniosku w tym biurze.
4.  W przypadku złożenia wniosku o płatność przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.
5.  Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność.
6.  Jeżeli wniosek o płatność nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub nie dołączono do niego wymaganych dokumentów lub wniosek lub dokumenty nie spełniają innych wymagań, Agencja wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
7.  Jeżeli beneficjent pomimo wezwania nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja wzywa ponownie beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
8.  Jeżeli beneficjent pomimo powtórnego wezwania nie usunął braków, Agencja rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych i poprawnie sporządzonych dokumentów.
9.  Agencja, w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność, może wzywać beneficjenta, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
§  28. 
1.  Agencja rozpatruje wniosek o płatność w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia tego wniosku i dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność.
2.  Agencja, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonych czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty pomocy, z tym że przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonych czynności nie może przekroczyć łącznie 30 dni.
3.  Do trybu rozpatrywania wniosku o płatność przepisy § 19 i 20 stosuje się odpowiednio.
§  29. 
1.  W razie śmierci beneficjenta będącego osobą fizyczną, rozwiązania, połączenia lub podziału beneficjenta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne, następcy prawnemu beneficjenta może być przyznana pomoc na operację, którą realizował beneficjent, jeżeli:
1) są spełnione warunki określone w art. 43 ust. 2 ustawy;
2) na następcę prawnego beneficjenta przeszły prawa beneficjenta nabyte w ramach realizacji tej operacji oraz inne prawa niezbędne do jej zrealizowania.
2.  Wniosek następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy, zwany dalej "wnioskiem następcy", składa się w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1.
3.  Do wniosku następcy dołącza się dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego.
4.  Jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku albo w przedmiocie wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, spadkobierca beneficjenta dołącza do wniosku następcy oświadczenie o trwającym postępowaniu sądowym o stwierdzenie nabycia spadku albo w przedmiocie wydania europejskiego poświadczenia spadkowego ze wskazaniem sądu prowadzącego sprawę i sygnatury akt sprawy.
5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spadkobierca przekazuje Agencji, niezwłocznie od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo postanowienia w przedmiocie wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, odpis tego postanowienia.
6.  Jeżeli z prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, albo europejskiego poświadczenia spadkowego wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca, który złożył wniosek następcy, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na przyznanie pomocy temu spadkobiercy.
7.  W przypadku złożenia wniosku następcy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, Agencja nie przyznaje pomocy, o czym informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, podając przyczynę nieprzyznania pomocy. Przepis art. 35 ust. 1 ustawy dotyczący odmowy przyznania pomocy stosuje się odpowiednio.
8.  Do wniosku następcy i trybu jego rozpatrywania przepisy § 12 ust. 1 pkt 1-12, ust. 2 pkt 1-17, 21 i 22, ust. 3 i 4, § 13 ust. 3, § 14 i 18-20 stosuje się odpowiednio, z tym że termin wykonania przez Agencję czynności określonych w § 18 ust. 1 wynosi 2 miesiące i jest liczony od dnia złożenia wniosku następcy.
9.  W przypadku niewykonania przez Agencję czynności określonych w § 18 ust. 1 w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku następcy, Agencja zawiadamia, w formie pisemnej, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin wykonania tych czynności, nie dłuższy niż 2 miesiące.
§  30. 
1.  W razie zbycia całości lub części gospodarstwa rolnego po przyznaniu pomocy, nabywcy gospodarstwa lub jego części pomoc jest przyznawana, na jego wniosek, po uprzednim zgłoszeniu Agencji przez beneficjenta zamiaru zbycia gospodarstwa albo jego części, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 43 ust. 2 ustawy.
2.  Agencja, w związku ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1, ustala, czy względy ekonomiczne uzasadniają zbycie gospodarstwa lub jego części w celu kontynuacji operacji i czy zbycie tego gospodarstwa nie jest sprzeczne z zapewnieniem trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 i informuje, w formie pisemnej, beneficjenta o warunkach ubiegania się o przyznanie pomocy przez nabywcę, w tym o okolicznościach faktycznych lub prawnych wykluczających przyznanie pomocy.
3.  Dokonując ustaleń, o których mowa w ust. 2, Agencja może żądać od beneficjenta przedłożenia niezbędnych dokumentów lub złożenia wyjaśnień.
4.  Wniosek nabywcy o przyznanie pomocy, zwany dalej "wnioskiem nabywcy", składa się w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, w terminie 2 miesięcy od dnia nabycia gospodarstwa albo jego części.
5.  Do wniosku nabywcy dołącza się dokument potwierdzający nabycie gospodarstwa albo jego części.
6.  W przypadku złożenia wniosku nabywcy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, Agencja nie przyznaje pomocy, o czym informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, podając przyczynę nieprzyznania pomocy. Przepis art. 35 ust. 1 ustawy dotyczący odmowy przyznania pomocy stosuje się odpowiednio.
7.  Wniosek nabywcy rozpatruje się w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia.
8.  Do wniosku nabywcy i trybu jego rozpatrywania przepisy § 12 ust. 1 pkt 1-10, ust. 2 pkt 1-6, 8-13 i 22, ust. 3 i 4, § 13 ust. 3, § 14 i 18-20 stosuje się odpowiednio, z tym że termin wykonania przez Agencję czynności określonych w § 18 ust. 1 wynosi 2 miesiące i jest liczony od dnia złożenia wniosku nabywcy.
9.  W przypadku niewykonania przez Agencję czynności określonych w § 18 ust. 1 w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku nabywcy, Agencja zawiadamia, w formie pisemnej, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin wykonania tych czynności, nie dłuższy niż 2 miesiące.
§  31. 
1.  Wysokość pomocy przyznanej następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa rolnego lub jego części nie może przekraczać kwoty, która nie została wypłacona temu beneficjentowi, oraz limitu, o którym mowa w § 8 ust. 1.
2.  Umowa zawarta z następcą prawnym beneficjenta albo nabywcą gospodarstwa lub jego części określa warunki kontynuowania realizacji operacji.
§  32. 
1.  W przypadkach określonych w § 29 oraz 30 pomoc przyznaje się następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa rolnego lub jego części do wysokości limitu, o którym mowa w § 8 ust. 1.
2.  Jeżeli suma kwot pomocy wypłaconej w ramach operacji zrealizowanych przez beneficjenta i jego następcę prawnego albo nabywcę gospodarstwa beneficjenta lub jego części i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji, których realizacja nie została jeszcze zakończona przez beneficjenta i jego następcę prawnego albo nabywcę gospodarstwa beneficjenta lub jego części, przekracza limit, o którym mowa w § 8 ust. 1, następca prawny beneficjenta albo nabywca gospodarstwa lub jego części nie zwraca pomocy wypłaconej przed dniem zaistnienia następstwa prawnego albo nabycia gospodarstwa beneficjenta lub jego części, jeżeli ten następca albo nabywca realizuje zobowiązania beneficjenta.
§  33.  Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) dotyczącymi terminów.
§  34. 
1.  Koszty ogólne poniesione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, lecz nie wcześniej niż w dniu 18 stycznia 2017 r., podlegają refundacji w pełnej wysokości określonej w § 7 ust. 5, jeżeli zostały:
1) poniesione zgodnie z przepisami:
a) o zamówieniach publicznych - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,
b) ustawy określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie;
2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo gdy do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013.
2.  Koszty ogólne poniesione przed dniem 18 stycznia 2017 r. podlegają refundacji w pełnej wysokości określonej w § 7 ust. 5, jeżeli zostały:
1) poniesione od dnia 1 stycznia 2014 r.;
2) poniesione zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie;
3) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo gdy do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013.
3.  Do przyznawania i wypłaty środków finansowych z tytułu kosztów ogólnych, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisu § 24 ust. 2 nie stosuje się.
§  35.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U.2019.2258).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.223 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data aktu: 14/07/2017
Data ogłoszenia: 12/02/2020
Data wejścia w życie: 17/08/2017