Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

Dz.U.20.2165
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 29 lipca 2010 r.
w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567, 1337 i 2112) zarządza się, co następuje:
§  1.  Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu (Dz. U. poz. 1818).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK 

STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO

§  1.  Główny Inspektorat Sanitarny jest centralnym urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Sanitarnego.
§  2.  Główny Inspektor Sanitarny kieruje Głównym Inspektoratem Sanitarnym przy pomocy dwóch zastępców Głównego Inspektora Sanitarnego, dyrektora generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych, wymienionych w § 3.
§  3.  W skład Głównego Inspektoratu Sanitarnego wchodzą:
1) Departament Komunikacji Społecznej i Promocji Zdrowia;
2) Departament Przeciwepidemiczny i Ochrony Sanitarnej Granic;
3) Departament Higieny Środowiska;
4) (uchylony);
5) Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia;
6) (uchylony);
6a) Departament Nadzoru nad Chemikaliami;
7) Departament Prawny;
8) Departament Nadzoru i Kontroli;
9) Departament Ekonomiczno-Administracyjny;
10) (uchylony);
11) Biuro Głównego Inspektora;
12) Biuro Dyrektora Generalnego.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U.2020.1470).

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.2165 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.
Data aktu: 29/07/2010
Data ogłoszenia: 04/12/2020
Data wejścia w życie: 19/08/2010