Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

Dz.U.2020.1603
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 września 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 tytuł tabeli C otrzymuje brzmienie:

"Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabeli VI części I, tabeli XII części XII oraz tabeli XVI załącznika nr 3 do rozporządzenia";

2) w załączniku nr 3:
a) w tabeli VI:
w części
–– lp. 2 otrzymuje brzmienie:
2 Zastępca dyrektora XIX-XX 9 według odrębnych przepisów
–– uchyla się lp. 3,
–– sekcja "Stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi" otrzymuje brzmienie:
Stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi
1 Mechanik lotniczy XIV-XVI - według odrębnych przepisów
2 Kierownik magazynu XI-XIV 2 średnie 4
3 Sekretarka IX-XIV - średnie -
4 Kierownik warsztatu X-XIII 3 średnie 4
starszy latarnik - średnie 4
starszy administrator - średnie 2
operator maszyn budowlanych - według odrębnych przepisów
5 Starszy magazynier X-XII - średnie 2
6 Robotnik specjalista IX-XII podstawowe i kurs odpowiedniej specjalności
7 Magazynier IX-XI zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe 1
8 Latarnik VIII-ХІ zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe
9 Administrator VIII-ХІ - średnie -
10 Starszy robotnik ochrony wybrzeża, starszy robotnik VIII-ХІ - podstawowe -
11 Robotnik ochrony wybrzeża VIII-Х - podstawowe -
12 Kierowca VIII-ХІ - według odrębnych przepisów
13 Robotnik VIII-ІХ - podstawowe -
14 Dozorca VIII-ІХ - podstawowe -
15 Sprzątaczka VIII-ІХ - podstawowe -
w części III uchyla się lp. od 2 do 21,
uchyla się część X,
b) w tabeli XII uchyla się część IX,
c) w tabeli XIII:
w części IV:
–– uchyla się lp. 2,
–– lp. 3 otrzymuje brzmienie:
3 Kierowca VI-XI - według odrębnych przepisów
–– uchyla się lp. 4 i 5,
uchyla się część IX.
§  2.  Pracownik, który nie posiada wymaganych kwalifikacji ustalonych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.
§  3.  Pracownik zatrudniony w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na stanowisku nieprzewidzianym w tym rozporządzeniu może być nadal zatrudniony, z tym że na stanowisku ustalonym w niniejszym rozporządzeniu.
§  4.  Wynagrodzenie pracownika, ustalone na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1603

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.
Data aktu: 01/09/2020
Data ogłoszenia: 17/09/2020
Data wejścia w życie: 02/10/2020