Poprawka do konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych sporządzonej w Bazylei dnia 22 marca 1989 r., przyjęta zgodnie z Decyzją III/1 Konferencji Stron Konwencji. Genewa.1995.09.22.

Dz.U.2020.1482
POPRAWKA
do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzonej w Bazylei dnia 22 marca 1989 r.,
przyjęta zgodnie z Decyzją III/1 Konferencji Stron Konwencji w Genewie dnia 22 września 1995 r.
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 22 września 1995 r. została przyjęta, zgodnie z Decyzją III/1 Konferencji Stron Konwencji, Poprawka do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczenia i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzonej w Bazylei dnia 22 marca 1989 r. w następującym brzmieniu:

Przekład

DECYZJA III/l

Poprawka do Konwencji bazylejskiej

Konferencja.

Przypominając, że podczas pierwszego posiedzenia Konferencji Stron Konwencji bazylejskiej sformułowane zostało wezwanie do zakazu przemieszczania odpadów niebezpiecznych z krajów uprzemysłowionych do krajów rozwijających się;

Przypominając decyzję 11/12 Konferencji;

Zważywszy, że:

* Konferencja poleciła Technicznej Grupie Roboczej kontynuowanie jej pracy nad charakterystyką niebezpieczeństw odpadów, będących przedmiotem Konwencji bazylejskiej (decyzja III/12);
* Techniczna Grupa Robocza rozpoczęła już swą pracę nad stworzeniem list odpadów, które są niebezpieczne oraz odpadów, które nie są przedmiotem Konwencji;
* listy te (dokument UNEP/CHW.3/Inf.4) dają już użyteczne wskazówki, lecz nie są jeszcze kompletne ani w pełni zaakceptowane;
* Techniczna Grupa Robocza stworzy wytyczne techniczne by pomóc każdej stronie lub państwu, które mają suwerenne prawo zawarcia porozumień lub umów, w tym takich, o których mowa w Artykule 11, dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych.
1. Poleca Technicznej Grupie Roboczej przyznać pełne pierwszeństwo dla zakończenia pracy nad charakterystyką niebezpieczeństw i stworzeniem list oraz wytycznych technicznych, tak aby mogły być one przekazane do zatwierdzenia na czwartym posiedzeniu Konferencji Stron;
2. Postanawia, że Konferencja Stron winna podjąć decyzję co do list(y) na swym czwartym posiedzeniu;
3. Postanawia przyjąć następującą poprawkę do Konwencji:

"Dodać w preambule nowy akapit 7 bis:

Uznając, że istnieje poważne ryzyko, iż transgraniczne przemieszczanie odpadów niebezpiecznych, zwłaszcza do krajów rozwijających się, nie tworzy bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami niebezpiecznymi, tak jak jest to wymagane przez konwencję;

Dodać nowy artykuł 4A:

1. Każda strona wymieniona w aneksie VII zabroni wszelkiego transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych, przeznaczonych do operacji zgodnie z aneksem IV A, do stron, które nie są wymienione w aneksie VII.

2. Każda strona wymieniona w aneksie VII zaprzestanie z dniem 31 grudnia 1997 r., i zabroni od tej daty, wszelkiego transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych, o których mowa w artykule 1 ustęp 1 lit. (a) konwencji, przeznaczonych do operacji zgodnie z aneksem IV B, do stron, które nie są wymienione w aneksie VII. Takie transgraniczne przemieszczanie nie będzie zabronione, o ile przedmiotowe odpady nie zostaną scharakteryzowane jako niebezpieczne w rozumieniu konwencji.

ANEKS VII

Strony i inne państwa, które są członkami OECD, WE, Liechtenstein."

Po zaznajomieniu się z powyższą poprawką, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

-jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

- będzie ona niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 5 grudnia 2002 r.

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1482

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Poprawka do konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych sporządzonej w Bazylei dnia 22 marca 1989 r., przyjęta zgodnie z Decyzją III/1 Konferencji Stron Konwencji. Genewa.1995.09.22.
Data aktu: 22/09/1995
Data ogłoszenia: 28/08/2020
Data wejścia w życie: 05/12/2019