Zezwolenia związane z przewozem lotniczym.

Dz.U.20.1370
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 3 sierpnia 2020 r.
w sprawie zezwoleń związanych z przewozem lotniczym
Na podstawie art. 202 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania zezwoleń, o których mowa w art. 193 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) Prezesie Urzędu - rozumie się przez to Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
2) rozporządzeniu (WE) nr 785/2004 - rozumie się przez to rozporządzenie (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych (Dz. Urz. UE L 138 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. 2  - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 160);
3) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;
4) zezwoleniu - rozumie się przez to zezwolenia, o których mowa w art. 193 ust. 1 i 2 ustawy.
§  3.  Zezwolenie może obejmować wykonywanie:
1) regularnych przewozów lotniczych, zwane dalej "zezwoleniem eksploatacyjnym";
2) przewozów lotniczych stanowiących serię nieregularnych lotów handlowych, obejmującą co najmniej 10 lotów, przy czym lot tam i z powrotem uznaje się za jeden lot, wykonywanych w jednym sezonie rozkładowym, zwane dalej "zezwoleniem ogólnym";
3) przewozów lotniczych obejmujących nie więcej niż 9 nieregularnych lotów handlowych z lądowaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym lot tam i z powrotem uznaje się za jeden lot, zwane dalej "zezwoleniem pojedynczym".
§  4.  Przewoźnik lotniczy, podając informacje dotyczące oferowanej zdolności przewozowej i częstotliwości lotów, o których mowa w art. 194 ust. 3 pkt 3 ustawy, wskazuje:
1) maksymalną liczbę miejsc pasażerskich - w przypadku przewozu pasażerów;
2) maksymalną masę startową (MTOM) statku powietrznego - w przypadku przewozu towarów lub poczty;
3) trasy, dni i czasy operacji w portach lotniczych;
4) numery lotów.
§  5.  W przypadku gdy certyfikat przewoźnika lotniczego nie zawiera informacji o statku powietrznym wskazanym do wykonania przewozu albo przewozów lotniczych, Prezes Urzędu może żądać od przewoźnika, z uwzględnieniem postanowień umów międzynarodowych i przepisów międzynarodowych, przedłożenia kopii umowy dotyczącej obsługi trasy przy użyciu wynajętego statku powietrznego wraz z załogą oraz certyfikatu przewoźnika lotniczego wraz ze związanymi specyfikacjami operacyjnymi przewoźnika lotniczego użyczającego wskazany statek powietrzny. Przepis stosuje się w przypadku zatwierdzenia rozkładu przewoźnika lotniczego w następstwie wydanego zezwolenia eksploatacyjnego.
§  6.  Prezes Urzędu może żądać przedstawienia dowodów potwierdzających zgodność przedłożonego dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w art. 194 ust. 5 pkt 4, art. 196b ust. 2 pkt 3 i art. 201a ust. 5 ustawy, z wymogami ustanowionymi w przepisach rozporządzenia (WE) nr 785/2004, w szczególności w przypadku gdy wskazana w dokumencie ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa została określona w jednostce rozliczeniowej innej niż wynikająca z przepisów rozporządzenia (WE) nr 785/2004.
§  7.  W celu wykazania spełniania wymogu określonego w art. 194 ust. 5 pkt 5 ustawy przewoźnik lotniczy przedkłada dokument potwierdzający istnienie między przewoźnikiem lotniczym a zleceniodawcą stosunku prawnego, na podstawie którego przewoźnik lotniczy zobowiązał się do wykonania nieregularnego przewozu lotniczego.
§  8.  Prezes Urzędu, na potrzeby ustalenia spełniania przez przewoźnika lotniczego warunków określonych w art. 195 ust. 1 pkt 3 ustawy, może żądać:
1) wskazania nazwy podmiotu, który ma zapewnić obsługę naziemną w polskim porcie lotniczym;
2) potwierdzenia czasu operacji przez koordynatora rozkładów lotów - w przypadku przewozu planowanego do lub z portu lotniczego znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej objętego koordynacją rozkładów lotów.
§  9.  W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 194 ust. 2 ustawy, przewoźnik lotniczy przedkłada Prezesowi Urzędu dokumenty uzasadniające interes publiczny lub społeczny związany z wykonywanym przewozem.
§  10.  W przypadku zmiany zezwolenia, o której mowa w art. 195 ust. 8 ustawy, Prezes Urzędu może żądać od przewoźnika lotniczego przedstawienia odpowiednich dokumentów określonych w art. 194 ust. 5 ustawy potwierdzających tę zmianę.
§  11.  W przypadku gdy wydane zezwolenie pojedyncze lub ogólne nie mogło być wykorzystane w terminie w nim określonym, przewoźnik lotniczy może wykonać nieregularny handlowy przewóz lotniczy w ciągu dwóch następnych dni kalendarzowych, liczonych od dnia planowanego przewozu, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
1) zgłosił nowy plan lotu instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego;
2) posiada ważne dokumenty, o których mowa w art. 194 ust. 5 pkt 3, 4 i 6-8 ustawy, na czas faktycznego wykonania przewozu lotniczego;
3) uzyskał zapewnienie obsługi naziemnej w polskim porcie lotniczym;
4) uzyskał potwierdzenie czasu operacji przez koordynatora rozkładów lotów - w przypadku przewozu planowanego do portu lotniczego znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej objętego koordynacją rozkładów lotów.
§  12.  Zezwolenia pojedyncze, ogólne i eksploatacyjne, wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
§  13.  Do spraw dotyczących udzielania zezwoleń pojedynczych, ogólnych i eksploatacyjnych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 296 z 05.11.2008, str. 8, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 87 z 07.04.2010, str. 19 oraz Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zezwoleń związanych z przewozem lotniczym (Dz. U. poz. 719), które zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 235) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Wkrótce zmiany w dowodach osobistych - będą pobierane odciski palców

Odciski palców będą pobierane przy składaniu wniosków o dowód osobisty. Ograniczona zostanie więc możliwość składania wniosku online. To zmiany, które Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Ministerstwem Cyfryzacji planują dla zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.09.2020
Nowa forma rozliczania VAT i kody GTU już od 1 października

W przyszły czwartek nowy jednolity plik kontrolny (JPK_VAT) zastąpi dokumenty wysyłane obecnie. Od października nie trzeba będzie też wysyłać deklaracji podatkowych dla potrzeb VAT. Zmiany wymuszą jednak podawanie szczegółowych informacji o transakcjach. Konieczne będzie też nadanie nowych kodów GTU dla towarów i usług.

Krzysztof Koślicki 23.09.2020
Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Wzajemne uznawanie towarów - będzie kara za fałszywe oświadczenia

W czwartek 10 września wchodzą przepisy, która pozwalają administracji nałożyć do 100 tysięcy złotych kary za błędy w oświadczeniach o wzajemnym uznawaniu towarów w ramach Unii Europejskiej. Chodzi o ustawę o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów

Jolanta Ojczyk 10.09.2020
Przepisy obowiązują - lekarz rodzinny może zlecić test na koronawirusa

Lekarz rodzinny będzie mógł zlecić test na obecność SARS-CoV-2 również w ramach teleporady, gdy u pacjenta występuje gorączka powyżej 38 st. C, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smak. Taką zmianę wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia opublikowane we wtorek po południu w Dzienniku Ustaw i wchodzące w środę w życie.

Krzysztof Sobczak 09.09.2020
Zadania w programie Maluch plus będą mogły być kontynuowane w 2021 roku

Zgodnie z projektem zmian przedłużony zostanie termin realizacji rozpoczętych w tym roku zadań dofinansowanych w ramach programu Maluch+. Będzie można je dokończyć do dnia 30 listopada 2021 roku, a nie do końca 2020 roku.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020