Wysokość i warunki przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

Dz.U.2020.1299
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie
Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956) zarządza się, co następuje:
§  1.  Policjantowi, któremu nie wydano przedmiotów umundurowania określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. poz. 738, z późn. zm.), przyznaje się równoważnik pieniężny, zwany dalej "równoważnikiem".
§  2. 
1.  Policjantowi mianowanemu na stałe wypłaca się w zamian za przedmioty ubioru galowego, wyjściowego i służbowego równoważnik w wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Policjantowi mianowanemu na okres służby przygotowawczej wypłaca się w zamian za przedmioty ubioru wyjściowego i służbowego równoważnik w wysokości 1.283,80 zł.
3.  Równoważniki, o których mowa w ust. 1 i 2, wypłaca się za okres od dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do dnia 31 marca następnego roku, zwany dalej "rokiem zaopatrzeniowym".
4.  Policjantowi mianowanemu na wyższy stopień w roku zaopatrzeniowym wypłaca się, od dnia mianowania, równoważnik za sznur galowy, daszki do czapek i oznaczenia stopnia, w wysokości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Wysokość równoważnika w zamian za umundurowanie ustala się w wysokości równej rocznej wartości poszczególnych norm przedmiotów umundurowania określonych w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w § 1.
2.  Sposób ustalania wysokości równoważnika określają tabele kalkulacyjne, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3.  W skład równoważnika, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2, wchodzi ryczałt za dwukrotne w roku pranie chemiczne przedmiotów umundurowania.
4.  Wysokość równoważnika dla policjanta zwolnionego od obowiązku wykonywania zadań służbowych na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy oraz sposobu postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego (Dz. U. poz. 2358) ustala się z uwzględnieniem wydłużenia okresu używalności przedmiotów umundurowania o czas trwania tego zwolnienia.
§  4.  Równoważnik wypłaca się w terminie nie dłuższym niż dziewięć miesięcy od dnia powstania uprawnienia do równoważnika.
§  5. 
1.  Policjant mianowany na stałe, który został zwolniony ze służby, nie zwraca równoważnika.
2.  Policjant:
1) zwolniony ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji przed upływem okresu, za który wypłacono równoważnik, albo
2) mianowany na okres służby przygotowawczej, zwolniony ze służby przed upływem okresu, za który wypłacono równoważnik

- zwraca część równoważnika za okres niepozostawania w służbie, nie później niż w ostatnim dniu pełnienia służby.

§  6. 
1.  Równoważnika nie przyznaje się policjantowi:
1) przyjętemu do służby w danym roku zaopatrzeniowym, któremu wydano przedmioty umundurowania - za ten rok;
2) korzystającemu z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego trwającego dłużej niż sześć miesięcy - za okres tego urlopu;
3) zawieszonemu w czynnościach służbowych na okres dłuższy niż sześć miesięcy, jeżeli w czasie zawieszenia zostaje on zwolniony ze służby - za okres tego zawieszenia.
2.  W przypadku wypłaty równoważnika przed wykorzystaniem urlopu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, równoważnik za okres urlopu zalicza się na poczet należności następnego równoważnika, odliczając liczbę miesięcy, za które był on nadpłacony, jeżeli policjant nie zwrócił tej części równoważnika do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach finansowych.
3.  W przypadku wypłaty równoważnika przed okresem zawieszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, policjant zwraca nienależną część równoważnika nie później niż w ostatnim dniu pełnienia służby.
§  7.  Policjantowi zawieszonemu w czynnościach służbowych zawiesza się wypłatę równoważnika.
§  8.  Policjantowi, który w danym roku zaopatrzeniowym zostaje:
1) przyjęty do służby albo
2) mianowany na stałe

- za należne, a niewydane przedmioty wypłaca się równoważnik w wysokości odpowiadającej rocznej wartości tych przedmiotów, ustalonej według cen z kalkulacji równoważnika obowiązujących w dniu jego wypłaty.

§  9.  Policjantowi, któremu na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 1, wydano przedmioty ubioru służbowego w roku zaopatrzeniowym, w którym otrzymał równoważnik, wypłaca się w kolejnym roku zaopatrzeniowym równoważnik pomniejszony o kwotę równą rocznej wartości wydanych przedmiotów, ustaloną według cen z kalkulacji równoważnika obowiązujących w dniu jego wypłaty.
§  10.  Równoważnik w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu przyznaje się policjantowi od dnia 1 kwietnia 2010 r.
§  11.  Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. poz. 1166 oraz z 2004 r. poz. 1685).
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. 2
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1 

RÓWNOWAŻNIK WYPŁACANY POLICJANTOWI MIANOWANEMU NA STAŁE W ZAMIAN ZA PRZEDMIOTY UBIORU GALOWEGO, WYJŚCIOWEGO I SŁUŻBOWEGO (W ZŁ)

Lp. Wyszczególnienie Płeć policjanta Korpus generałów

Policji

Korpus oficerów

Policji

Korpus aspirantów

Policji

Korpus podoficerów

Policji

i szeregowych Policji

1 2 3 4 5 6 7
1 Policjant służby prewencyjnej*) oraz kontrterrorystycznej mężczyzna 3184,80 2122,10 2120,70 2095,60
kobieta 3210,80 2148,10 2146,70 2121,60
2 Policjant służby prewencyjnej pełniący służbę: w komórkach ruchu drogowego, patrolowo-interwencyjnych, konwojowych, w policji sądowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz na stanowisku dzielnicowego, starszego dzielnicowego, dyżurnego i przewodnika psa służbowego mężczyzna 3184,80 2362,00 2360,60 2335,50
kobieta 3210,80 2388,00 2386,60 2361,50
3 Policjant służby kryminalnej, śledczej, spraw wewnętrznych oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym mężczyzna 3184,80 1813,80 1812,40 1787,30
kobieta 3210,80 1839,80 1838,40 1813,30
* Z wyłączeniem policjantów, o których mowa w lp. 2.
ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA WYPŁACANEGO W ZAMIAN ZA SZNUR GALOWY, DASZKI DO CZAPEK I OZNACZENIA STOPNIA DLA POLICJANTA MIANOWANEGO NA WYŻSZY STOPIEŃ W ROKU ZAOPATRZENIOWYM

Wysokość równoważnika wypłacanego w zamian za sznur galowy, daszki do czapek i oznaczenia stopnia dla policjanta mianowanego na wyższy stopień w roku zaopatrzeniowym wynosi:
1) 122,40 zł - dla oficera młodszego mianowanego na stopień podinspektora Policji;
2) 173,70 zł - dla aspiranta, podoficera i szeregowego, mianowanego na stopień

podkomisarza Policji;

3) 124,30 zł - dla podoficera i szeregowego mianowanego na stopień młodszego

aspiranta Policji.

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

TABELE KALKULACYJNE WYSOKOŚCI RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO

TABELA Nr 1

Kalkulacja wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (wg normy nr 1 załącznika nr 10 do rozporządzenia*)) dla mianowanych na stałe policjantów-mężczyzn służby:

- prewencyjnej, z wyłączeniem policjantów pełniących służbę w komórkach ruchu drogowego, patrolowo-interwencyjnych, konwojowych, w policji sądowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz na stanowiskach: dzielnicowych, starszych dzielnicowych, dyżurnych i przewodników psów służbowych,

- kontrterrorystycznej

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Ilość Okres używalności [lata] Cena jednostkowa [zł] Koszt całkowity [zł] Koszt roczny [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Czapka gabardynowa szt. 1 3 54,90 54,90 18,30
2 Czapka zimowa służbowa szt. 1 4 20,13 20,13 5,03
3 Czapka letnia służbowa szt. 1 4 57,34 57,34 14,34
4 Płaszcz wyjściowy całoroczny szt. 1 4 276,50 276,50 69,13
5 Kurtka służbowa zimowa z podpinką i ocieplaczem z polaru kpl. 1 4 610,00 610,00 152,50
6 Kurtka służbowa letnia szt. 1 4 485,00 485,00 121,25
7 Kombinezon ochronny letni kpl. 1 4 257,00 257,00 64,25
8 Kurtka gabardynowa galowa szt. 1 5 259,00 259,00 51,80
9 Kurtka gabardynowa wyjściowa szt. 1 4 229,80 229,80 57,45
10 Spodnie wyjściowe szt. 1 3 92,00 92,00 30,67
11 Spodnie służbowe letnie do półbutów szt. 1 4 75,74 75,74 18,94
12 Spodnie służbowe letnie do trzewików szt. 1 4 427,00 427,00 106,75
13 Spodnie służbowe zimowe szt. 1 4 217,77 217,77 54,44
14 Spodnie letnie szt. 1 3 82,00 82,00 27,33
15 Sweter służbowy szt. 1 2 146,40 146,40 73,20
16 Półgolf szt. 2 2 25,00 50,00 25,00
17 Krawat szt. 2 2 9,80 19,60 9,80
18 Szalik letni szt. 1 2 21,60 21,60 10,80
19 Szalik zimowy szt. 1 3 26,00 26,00 8,67
20 Rękawiczki zimowe skórzane para 1 3 59,60 59,60 19,87
21 Rękawiczki letnie skórzane para 1 3 54,34 54,34 18,11
22 Ubranie treningowe (dres) kpl. 1 3 80,00 80,00 26,67
23 Oznaki stopnia i służby kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - 29,58
24 Baretki kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - 98,88
25 Koszula służbowa szt. 2 2 65,88 131,76 65,88
26 Koszula służbowa letnia szt. 2 2 58,56 117,12 58,56
27 Koszula wyjściowa szt. 1 2 64,00 64,00 32,00
28 Koszula wyjściowa letnia szt. 1 2 65,00 65,00 32,50
29 Koszulka polo z krótkim rękawem szt. 2 2 30,00 60,00 30,00
30 Koszulka z krótkim rękawem T-shirt szt. 2 2 25,00 50,00 25,00
31 Bielizna termoaktywna zimowa kpl. 2 3 30,00 60,00 20,00
32 Bielizna termoaktywna letnia kpl. 2 3 73,81 147,62 49,21
33 Podkoszulka (koszulka) gimnastyczna szt. 1 2 24,00 24,00 12,00
34 Spodenki gimnastyczne szt. 1 2 21,18 21,18 10,59
35 Skarpetki letnie para 2 1 4,50 9,00 9,00
36 Skarpetki zimowe para 2 1 6,09 12,18 12,18
37 Ręcznik frotté szt. 2 2 8,75 17,50 8,75
38 Trzewiki służbowe para 1 4 340,38 340,38 85,10
39 Trzewiki-botki ocieplane para 1 3 129,80 129,80 43,27
40 Półbuty służbowe para 1 4 58,56 58,56 14,64
41 Półbuty wyjściowe para 1 2 68,70 68,70 34,35
42 Pantofle gimnastyczne para 1 2 22,00 22,00 11,00
43 Sznur galowy szt. 1 6 40,80 40,80 6,80
44 Pas główny szt. 1 4 43,80 43,80 10,95
45 Pasek do spodni szt. 1 4 8,70 8,70 2,18
46 Teczka skórzana szt. 1 6 89,00 89,00 14,83
47 Gwizdek szt. 1 2 5,00 5,00 2,50
48 Spinka do krawata szt. 1 3 10,80 10,80 3,60
48a Znak identyfikacji imiennej kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - -
49 Czyszczenie chemiczne 388,00 388,00
Razem koszt roczny 2.095,62
Po zaokrągleniu 2.095,60

*) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90, poz. 738 oraz z 2011 r. Nr 70, poz. 372).

TABELA Nr 2

Kalkulacja wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (wg normy nr 2 załącznika nr 10 do rozporządzenia*)) dla mianowanych na stałe policjantów-kobiet służby:

- prewencyjnej, z wyłączeniem policjantów pełniących służbę w komórkach ruchu drogowego, patrolowo-interwencyjnych, konwojowych, w policji sądowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz na stanowiskach: dzielnicowych, starszych dzielnicowych, dyżurnych i przewodników psów służbowych,

- kontrterrorystycznej

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Ilość Okres używalności [lata] Cena jednostkowa [zł] Koszt całkowity [zł] Koszt roczny [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Czapka gabardynowa szt. 1 3 54,90 54,90 18,30
2 Czapka zimowa służbowa szt. 1 4 20,13 20,13 5,03
3 Czapka letnia służbowa szt. 1 4 57,34 57,34 14,34
4 Płaszcz wyjściowy całoroczny szt. 1 4 276,50 276,50 69,13
5 Kurtka służbowa zimowa z podpinką i ocieplaczem z polaru kpl. 1 4 610,00 610,00 152,50
6 Kurtka służbowa letnia szt. 1 4 485,00 485,00 121,25
7 Kombinezon ochronny letni kpl. 1 4 257,00 257,00 64,25
8 Kurtka gabardynowa galowa szt. 1 5 259,00 259,00 51,80
9 Kurtka gabardynowa wyjściowa szt. 1 4 229,80 229,80 57,45
10 Spodnie wyjściowe lub spódnica szt. 1 3 92,00 92,00 30,67
11 Spodnie służbowe letnie do półbutów szt. 1 4 75,74 75,74 18,94
12 Spodnie służbowe letnie do trzewików szt. 1 4 427,00 427,00 106,75
13 Spodnie służbowe zimowe szt. 1 4 217,77 217,77 54,44
14 Spodnie letnie lub spódnica szt. 1 3 82,00 82,00 27,33
15 Sweter służbowy szt. 1 2 146,40 146,40 73,20
16 Półgolf szt. 2 2 25,00 50,00 25,00
17 Krawat szt. 2 2 9,80 19,60 9,80
18 Szalik letni szt. 1 2 21,60 21,60 10,80
19 Szalik zimowy szt. 1 3 26,00 26,00 8,67
20 Rękawiczki zimowe skórzane para 1 3 59,60 59,60 19,87
21 Rękawiczki letnie skórzane para 1 3 54,34 54,34 18,11
22 Ubranie treningowe (dres) kpl. 1 3 80,00 80,00 26,67
23 Oznaki stopnia i służby kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - 29,58
24 Baretki kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - 98,88
25 Koszula służbowa szt. 2 2 65,88 131,76 65,88
26 Koszula służbowa letnia szt. 2 2 58,56 117,12 58,56
27 Koszula wyjściowa szt. 1 2 64,00 64,00 32,00
28 Koszula wyjściowa letnia szt. 1 2 65,00 65,00 32,50
29 Koszulka polo z krótkim rękawem szt. 2 2 30,00 60,00 30,00
30 Koszulka z krótkim rękawem T-shirt szt. 2 2 25,00 50,00 25,00
31 Bielizna termoaktywna zimowa kpl. 2 3 30,00 60,00 20,00
32 Bielizna termoaktywna letnia kpl. 2 3 73,81 147,62 49,21
33 Podkoszulka (koszulka) gimnastyczna szt. 1 2 24,00 24,00 12,00
34 Spodenki gimnastyczne szt. 1 2 21,18 21,18 10,59
35 Skarpetki letnie para 2 1 4,50 9,00 9,00
36 Skarpetki zimowe para 2 1 6,09 12,18 12,18
37 Rajstopy letnie szt. 2 1 5,00 10,00 10,00
38 Rajstopy zimowe szt. 2 1 8,00 16,00 16,00
39 Ręcznik frotté szt. 2 2 8,75 17,50 8,75
40 Trzewiki służbowe para 1 4 340,38 340,38 85,10
41 Trzewiki-botki ocieplane para 1 3 129,80 129,80 43,27
42 Półbuty służbowe para 1 4 58,56 58,56 14,64
43 Półbuty wyjściowe para 1 2 68,70 68,70 34,35
44 Pantofle gimnastyczne para 1 2 22,00 22,00 11,00
45 Sznur galowy szt. 1 6 40,80 40,80 6,80
46 Pas główny szt. 1 4 43,80 43,80 10,95
47 Pasek do spodni szt. 1 4 8,70 8,70 2,18
48 Teczka skórzana szt. 1 6 89,00 89,00 14,83
49 Gwizdek szt. 1 2 5,00 5,00 2,50
50 Spinka do krawata szt. 1 3 10,80 10,80 3,60
50a Znak identyfikacji imiennej kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - -
51 Czyszczenie chemiczne 388,00 388,00
Razem koszt roczny 2.121,62
Po zaokrągleniu 2.121,60

*) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90, poz. 738 oraz z 2011 r. Nr 70, poz. 372).

TABELA Nr 3

Kalkulacja wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (wg normy nr 1 załącznika nr 10 do rozporządzenia*)) dla mianowanych na stałe policjantów-mężczyzn służby prewencyjnej pełniących służbę w komórkach ruchu drogowego, patrolowo-interwencyjnych, konwojowych, w policji sądowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz na stanowiskach: dzielnicowych, starszych dzielnicowych, dyżurnych i przewodników psów służbowych

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Ilość Okres używalności [lata] Cena jednostkowa [zł] Koszt całkowity [zł] Koszt roczny [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Czapka gabardynowa szt. 1 3 54,90 54,90 18,30
2 Czapka zimowa służbowa szt. 1 3 20,13 20,13 6,71
3 Czapka letnia służbowa szt. 1 3 57,34 57,34 19,11
4 Płaszcz wyjściowy całoroczny szt. 1 3 276,50 276,50 92,17
5 Kurtka służbowa zimowa z podpinką i ocieplaczem z polaru kpl. 1 3 610,00 610,00 203,33
6 Kurtka służbowa letnia szt. 1 3 485,00 485,00 161,67
7 Kombinezon ochronny letni kpl. 1 3 257,00 257,00 85,67
8 Kurtka gabardynowa galowa szt. 1 5 259,00 259,00 51,80
9 Kurtka gabardynowa wyjściowa szt. 1 4 229,80 229,80 57,45
10 Spodnie wyjściowe szt. 1 3 92,00 92,00 30,67
11 Spodnie służbowe letnie do półbutów szt. 1 3 75,74 75,74 25,25
12 Spodnie służbowe letnie do trzewików szt. 1 3 427,00 427,00 142,33
13 Spodnie służbowe zimowe szt. 1 3 217,77 217,77 72,59
14 Spodnie letnie szt. 1 3 82,00 82,00 27,33
15 Sweter służbowy szt. 1 2 146,40 146,40 73,20
16 Półgolf szt. 2 2 25,00 50,00 25,00
17 Krawat szt. 2 2 9,80 19,60 9,80
18 Szalik letni szt. 1 2 21,60 21,60 10,80
19 Szalik zimowy szt. 1 3 26,00 26,00 8,67
20 Rękawiczki zimowe skórzane para 1 3 59,60 59,60 19,87
21 Rękawiczki letnie skórzane para 1 3 54,34 54,34 18,11
22 Ubranie treningowe (dres) kpl. 1 3 80,00 80,00 26,67
23 Oznaki stopnia i służby kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - 29,58
24 Baretki kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - 98,88
25 Koszula służbowa szt. 2 2 65,88 131,76 65,88
26 Koszula służbowa letnia szt. 2 2 58,56 117,12 58,56
27 Koszula wyjściowa szt. 1 2 64,00 64,00 32,00
28 Koszula wyjściowa letnia szt. 1 2 65,00 65,00 32,50
29 Koszulka polo z krótkim rękawem szt. 2 2 30,00 60,00 30,00
30 Koszulka z krótkim rękawem T-shirt szt. 2 2 25,00 50,00 25,00
31 Bielizna termoaktywna zimowa kpl. 2 3 30,00 60,00 20,00
32 Bielizna termoaktywna letnia kpl. 2 3 73,81 147,62 49,21
33 Podkoszulka (koszulka) gimnastyczna szt. 1 2 24,00 24,00 12,00
34 Spodenki gimnastyczne szt. 1 2 21,18 21,18 10,59
35 Skarpetki letnie para 2 1 4,50 9,00 9,00
36 Skarpetki zimowe para 2 1 6,09 12,18 12,18
37 Ręcznik frotté szt. 2 2 8,75 17,50 8,75
38 Trzewiki służbowe para 1 3 340,38 340,38 113,46
39 Trzewiki-botki ocieplane para 1 3 129,80 129,80 43,27
40 Półbuty służbowe para 1 3 58,56 58,56 19,52
41 Półbuty wyjściowe para 1 2 68,70 68,70 34,35
42 Pantofle gimnastyczne para 1 2 22,00 22,00 11,00
43 Sznur galowy szt. 1 6 40,80 40,80 6,80
44 Pas główny szt. 1 3 43,80 43,80 14,60
45 Pasek do spodni szt. 1 3 8,70 8,70 2,90
46 Teczka skórzana szt. 1 6 89,00 89,00 14,83
47 Gwizdek szt. 1 2 5,00 5,00 2,50
48 Spinka do krawata szt. 1 3 10,80 10,80 3,60
48a Znak identyfikacji imiennej kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - -
49 Czyszczenie chemiczne 388,00 388,00
Razem koszt roczny 2.335,45
Po zaokrągleniu 2.335,50

*) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90, poz. 738 oraz z 2011 r. Nr 70, poz. 372).

TABELA Nr 4

Kalkulacja wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (wg normy nr 2 załącznika nr 10 do rozporządzenia*)) dla mianowanych na stałe policjantów-kobiet służby prewencyjnej pełniących służbę w komórkach ruchu drogowego, patrolowo-interwencyjnych, konwojowych, w policji sądowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz na stanowiskach: dzielnicowych, starszych dzielnicowych, dyżurnych i przewodników psów służbowych

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Ilość Okres używalności [lata] Cena jednostkowa [zł] Koszt całkowity [zł] Koszt roczny [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Czapka gabardynowa szt. 1 3 54,90 54,90 18,30
2 Czapka zimowa służbowa szt. 1 3 20,13 20,13 6,71
3 Czapka letnia służbowa szt. 1 3 57,34 57,34 19,11
4 Płaszcz wyjściowy całoroczny szt. 1 3 276,50 276,50 92,17
5 Kurtka służbowa zimowa z podpinką i ocieplaczem z polaru kpl. 1 3 610,00 610,00 203,33
6 Kurtka służbowa letnia szt. 1 3 485,00 485,00 161,67
7 Kombinezon ochronny letni kpl. 1 3 257,00 257,00 85,67
8 Kurtka gabardynowa galowa szt. 1 5 259,00 259,00 51,80
9 Kurtka gabardynowa wyjściowa szt. 1 4 229,80 229,80 57,45
10 Spodnie wyjściowe lub spódnica szt. 1 3 92,00 92,00 30,67
11 Spodnie służbowe letnie do półbutów szt. 1 3 75,74 75,74 25,25
12 Spodnie służbowe letnie do trzewików szt. 1 3 427,00 427,00 142,33
13 Spodnie służbowe zimowe szt. 1 3 217,77 217,77 72,59
14 Spodnie letnie lub spódnica szt. 1 3 82,00 82,00 27,33
15 Sweter służbowy szt. 1 2 146,40 146,40 73,20
16 Półgolf szt. 2 2 25,00 50,00 25,00
17 Krawat szt. 2 2 9,80 19,60 9,80
18 Szalik letni szt. 1 2 21,60 21,60 10,80
19 Szalik zimowy szt. 1 3 26,00 26,00 8,67
20 Rękawiczki zimowe skórzane para 1 3 59,60 59,60 19,87
21 Rękawiczki letnie skórzane para 1 3 54,34 54,34 18,11
22 Ubranie treningowe (dres) kpl. 1 3 80,00 80,00 26,67
23 Oznaki stopnia i służby kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - 29,58
24 Baretki kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - 98,88
25 Koszula służbowa szt. 2 2 65,88 131,76 65,88
26 Koszula służbowa letnia szt. 2 2 58,56 117,12 58,56
27 Koszula wyjściowa szt. 1 2 64,00 64,00 32,00
28 Koszula wyjściowa letnia szt. 1 2 65,00 65,00 32,50
29 Koszulka polo z krótkim rękawem szt. 2 2 30,00 60,00 30,00
30 Koszulka z krótkim rękawem T-shirt szt. 2 2 25,00 50,00 25,00
31 Bielizna termoaktywna zimowa kpl. 2 3 30,00 60,00 20,00
32 Bielizna termoaktywna letnia kpl. 2 3 73,81 147,62 49,21
33 Podkoszulka (koszulka) gimnastyczna szt. 1 2 24,00 24,00 12,00
34 Spodenki gimnastyczne szt. 1 2 21,18 21,18 10,59
35 Skarpetki letnie para 2 1 4,50 9,00 9,00
36 Skarpetki zimowe para 2 1 6,09 12,18 12,18
37 Rajstopy letnie szt. 2 1 5,00 10,00 10,00
38 Rajstopy zimowe szt. 2 1 8,00 16,00 16,00
39 Ręcznik frotté szt. 2 2 8,75 17,50 8,75
40 Trzewiki służbowe para 1 3 340,38 340,38 113,46
41 Trzewiki-botki ocieplane para 1 3 129,80 129,80 43,27
42 Półbuty służbowe para 1 3 58,56 58,56 19,52
43 Półbuty wyjściowe para 1 2 68,70 68,70 34,35
44 Pantofle gimnastyczne para 1 2 22,00 22,00 11,00
45 Sznur galowy szt. 1 6 40,80 40,80 6,80
46 Pas główny szt. 1 3 43,80 43,80 14,60
47 Pasek do spodni szt. 1 3 8,70 8,70 2,90
48 Teczka skórzana szt. 1 6 89,00 89,00 14,83
49 Gwizdek szt. 1 2 5,00 5,00 2,50
50 Spinka do krawata szt. 1 3 10,80 10,80 3,60
50a Znak identyfikacji imiennej kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - -
51 Czyszczenie chemiczne 388,00 388,00
Razem koszt roczny 2.361,45
Po zaokrągleniu 2.361,50

*) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90, poz. 738 oraz z 2011 r. Nr 70, poz. 372).

TABELA Nr 5

Kalkulacja wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (wg normy nr 1 załącznika nr 10 do rozporządzenia*)) dla mianowanych na stałe policjantów-mężczyzn służby kryminalnej, śledczej, spraw wewnętrznych oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Ilość Okres używalności [lata] Cena jednostkowa [zł] Koszt całkowity [zł] Koszt roczny [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Czapka gabardynowa szt. 1 3 54,90 54,90 18,30
2 Czapka zimowa służbowa szt. 1 7 20,13 20,13 2,88
3 Czapka letnia służbowa szt. 1 7 57,34 57,34 8,19
4 Płaszcz wyjściowy całoroczny szt. 1 7 276,50 276,50 39,50
5 Kurtka służbowa zimowa z podpinką i ocieplaczem z polaru kpl. 1 7 610,00 610,00 87,14
6 Kurtka służbowa letnia szt. 1 7 485,00 485,00 69,29
7 Kombinezon ochronny letni kpl. 1 7 257,00 257,00 36,71
8 Kurtka gabardynowa galowa szt. 1 5 259,00 259,00 51,80
9 Kurtka gabardynowa wyjściowa szt. 1 4 229,80 229,80 57,45
10 Spodnie wyjściowe szt. 1 3 92,00 92,00 30,67
11 Spodnie służbowe letnie do półbutów szt. 1 7 75,74 75,74 10,82
12 Spodnie służbowe letnie do trzewików szt. 1 7 427,00 427,00 61,00
13 Spodnie służbowe zimowe szt. 1 7 217,77 217,77 31,11
14 Spodnie letnie szt. 1 3 82,00 82,00 27,33
15 Sweter służbowy szt. 1 2 146,40 146,40 73,20
16 Półgolf szt. 2 2 25,00 50,00 25,00
17 Krawat szt. 2 2 9,80 19,60 9,80
18 Szalik letni szt. 1 2 21,60 21,60 10,80
19 Szalik zimowy szt. 1 3 26,00 26,00 8,67
20 Rękawiczki zimowe skórzane para 1 3 59,60 59,60 19,87
21 Rękawiczki letnie skórzane para 1 3 54,34 54,34 18,11
22 Ubranie treningowe (dres) kpl. 1 3 80,00 80,00 26,67
23 Oznaki stopnia i służby kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - 29,58
24 Baretki kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - 98,88
25 Koszula służbowa szt. 2 2 65,88 131,76 65,88
26 Koszula służbowa letnia szt. 2 2 58,56 117,12 58,56
27 Koszula wyjściowa szt. 1 2 64,00 64,00 32,00
28 Koszula wyjściowa letnia szt. 1 2 65,00 65,00 32,50
29 Koszulka polo z krótkim rękawem szt. 2 2 30,00 60,00 30,00
30 Koszulka z krótkim rękawem T-shirt szt. 2 2 25,00 50,00 25,00
31 Bielizna termoaktywna zimowa kpl. 2 3 30,00 60,00 20,00
32 Bielizna termoaktywna letnia kpl. 2 3 73,81 147,62 49,21
33 Podkoszulka (koszulka) gimnastyczna szt. 1 2 24,00 24,00 12,00
34 Spodenki gimnastyczne szt. 1 2 21,18 21,18 10,59
35 Skarpetki letnie para 2 1 4,50 9,00 9,00
36 Skarpetki zimowe para 2 1 6,09 12,18 12,18
37 Ręcznik frotté szt. 2 2 8,75 17,50 8,75
38 Trzewiki służbowe para 1 7 340,38 340,38 48,63
39 Trzewiki-botki ocieplane para 1 3 129,80 129,80 43,27
40 Półbuty służbowe para 1 7 58,56 58,56 8,37
41 Półbuty wyjściowe para 1 2 68,70 68,70 34,35
42 Pantofle gimnastyczne para 1 2 22,00 22,00 11,00
43 Sznur galowy szt. 1 6 40,80 40,80 6,80
44 Pas główny szt. 1 7 43,80 43,80 6,26
45 Pasek do spodni szt. 1 7 8,70 8,70 1,24
46 Teczka skórzana szt. 1 6 89,00 89,00 14,83
47 Gwizdek szt. 1 2 5,00 5,00 2,50
48 Spinka do krawata szt. 1 3 10,80 10,80 3,60
48a Znak identyfikacji imiennej kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - -
49 Czyszczenie chemiczne 388,00 388,00
Razem koszt roczny 1.787,27
Po zaokrągleniu 1.787,30

*) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90, poz. 738 oraz z 2011 r. Nr 70, poz. 372).

TABELA Nr 6

Kalkulacja wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (wg normy nr 2 załącznika nr 10 do rozporządzenia*)) dla mianowanych na stałe policjantów-kobiet służby kryminalnej, śledczej, spraw wewnętrznych oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Ilość Okres używalności [lata] Cena jednostkowa [zł] Koszt całkowity [zł] Koszt roczny [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Czapka gabardynowa szt. 1 3 54,90 54,90 18,30
2 Czapka zimowa służbowa szt. 1 7 20,13 20,13 2,88
3 Czapka letnia służbowa szt. 1 7 57,34 57,34 8,19
4 Płaszcz wyjściowy całoroczny szt. 1 7 276,50 276,50 39,50
5 Kurtka służbowa zimowa z podpinką i ocieplaczem z polaru kpl. 1 7 610,00 610,00 87,14
6 Kurtka służbowa letnia szt. 1 7 485,00 485,00 69,29
7 Kombinezon ochronny letni kpl. 1 7 257,00 257,00 36,71
8 Kurtka gabardynowa galowa szt. 1 5 259,00 259,00 51,80
9 Kurtka gabardynowa wyjściowa szt. 1 4 229,80 229,80 57,45
10 Spodnie wyjściowe lub spódnica szt. 1 3 92,00 92,00 30,67
11 Spodnie służbowe letnie do półbutów szt. 1 7 75,74 75,74 10,82
12 Spodnie służbowe letnie do trzewików szt. 1 7 427,00 427,00 61,00
13 Spodnie służbowe zimowe szt. 1 7 217,77 217,77 31,11
14 Spodnie letnie lub spódnica szt. 1 3 82,00 82,00 27,33
15 Sweter służbowy szt. 1 2 146,40 146,40 73,20
16 Półgolf szt. 2 2 25,00 50,00 25,00
17 Krawat szt. 2 2 9,80 19,60 9,80
18 Szalik letni szt. 1 2 21,60 21,60 10,80
19 Szalik zimowy szt. 1 3 26,00 26,00 8,67
20 Rękawiczki zimowe skórzane para 1 3 59,60 59,60 19,87
21 Rękawiczki letnie skórzane para 1 3 54,34 54,34 18,11
22 Ubranie treningowe (dres) kpl. 1 3 80,00 80,00 26,67
23 Oznaki stopnia i służby kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - 29,58
24 Baretki kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - 98,88
25 Koszula służbowa szt. 2 2 65,88 131,76 65,88
26 Koszula służbowa letnia szt. 2 2 58,56 117,12 58,56
27 Koszula wyjściowa szt. 1 2 64,00 64,00 32,00
28 Koszula wyjściowa letnia szt. 1 2 65,00 65,00 32,50
29 Koszulka polo z krótkim rękawem szt. 2 2 30,00 60,00 30,00
30 Koszulka z krótkim rękawem T-shirt szt. 2 2 25,00 50,00 25,00
31 Bielizna termoaktywna zimowa kpl. 2 3 30,00 60,00 20,00
32 Bielizna termoaktywna letnia kpl. 2 3 73,81 147,62 49,21
33 Podkoszulka (koszulka) gimnastyczna szt. 1 2 24,00 24,00 12,00
34 Spodenki gimnastyczne szt. 1 2 21,18 21,18 10,59
35 Skarpetki letnie para 2 1 4,50 9,00 9,00
36 Skarpetki zimowe para 2 1 6,09 12,18 12,18
37 Rajstopy letnie szt. 2 1 5,00 10,00 10,00
38 Rajstopy zimowe szt. 2 1 8,00 16,00 16,00
39 Ręcznik frotté szt. 2 2 8,75 17,50 8,75
40 Trzewiki służbowe para 1 7 340,38 340,38 48,63
41 Trzewiki-botki ocieplane para 1 3 129,80 129,80 43,27
42 Półbuty służbowe para 1 7 58,56 58,56 8,37
43 Półbuty wyjściowe para 1 2 68,70 68,70 34,35
44 Pantofle gimnastyczne para 1 2 22,00 22,00 11,00
45 Sznur galowy szt. 1 6 40,80 40,80 6,80
46 Pas główny szt. 1 7 43,80 43,80 6,26
47 Pasek do spodni szt. 1 7 8,70 8,70 1,24
48 Teczka skórzana szt. 1 6 89,00 89,00 14,83
49 Gwizdek szt. 1 2 5,00 5,00 2,50
50 Spinka do krawata szt. 1 3 10,80 10,80 3,60
50a Znak identyfikacji imiennej kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - -
51 Czyszczenie chemiczne 388,00 388,00
Razem koszt roczny 1.813,27
Po zaokrągleniu 1.813,30

*) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90, poz. 738 oraz z 2011 r. Nr 70, poz. 372).

TABELA Nr 7

Kalkulacja wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

(wg normy nr 3 załącznika nr 10 do rozporządzenia*))

dla nadinspektora Policji i generalnego inspektora Policji - mężczyzny

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Ilość Okres używalności [lata] Cena jednostkowa [zł] Koszt całkowity [zł] Koszt roczny [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Czapka gabardynowa szt. 1 3 54,90 54,90 18,30
2 Czapka zimowa służbowa szt. 1 4 20,13 20,13 5,03
3 Czapka letnia służbowa szt. 1 4 57,34 57,34 14,34
4 Płaszcz wyjściowy całoroczny szt. 1 4 276,50 276,50 69,13
5 Kurtka służbowa zimowa z podpinką i ocieplaczem z polaru kpl. 1 4 610,00 610,00 152,50
6 Kurtka służbowa letnia szt. 1 4 485,00 485,00 121,25
7 Kombinezon ochronny letni kpl. 1 4 257,00 257,00 64,25
8 Kurtka gabardynowa galowa szt. 1 5 259,00 259,00 51,80
9 Kurtka gabardynowa wyjściowa szt. 1 4 229,80 229,80 57,45
10 Spodnie wyjściowe z lampasami szt. 1 3 250,00 250,00 83,33
11 Spodnie letnie z lampasami szt. 1 3 158,50 158,50 52,83
12 Spodnie gabardynowe do butów z lampasami (bryczesy) szt. 1 3 230,00 230,00 76,67
13 Spodnie służbowe letnie do półbutów szt. 1 4 75,74 75,74 18,94
14 Spodnie służbowe letnie do trzewików szt. 1 4 427,00 427,00 106,75
15 Spodnie służbowe zimowe szt. 1 4 217,77 217,77 54,44
16 Sweter służbowy szt. 1 2 146,40 146,40 73,20
17 Półgolf szt. 2 2 25,00 50,00 25,00
18 Krawat szt. 2 2 9,80 19,60 9,80
19 Szalik letni szt. 1 2 21,60 21,60 10,80
20 Szalik zimowy szt. 1 3 26,00 26,00 8,67
21 Rękawiczki skórzane letnie para 1 3 54,34 54,34 18,11
22 Rękawiczki skórzane zimowe para 1 3 59,60 59,60 19,87
23 Ubranie treningowe (dres) kpl. 1 3 80,00 80,00 26,67
24 Oznaki stopnia i służby kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - 274,28
25 Baretki kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - 247,20
26 Koszula służbowa szt. 2 2 65,88 131,76 65,88
27 Koszula służbowa letnia szt. 2 2 58,56 117,12 58,56
28 Koszula wyjściowa szt. 2 2 64,00 128,00 64,00
29 Koszula wyjściowa letnia szt. 2 2 65,00 130,00 65,00
30 Koszulka polo z krótkim rękawem szt. 2 2 30,00 60,00 30,00
31 Koszulka z krótkim rękawem T-shirt szt. 2 2 25,00 50,00 25,00
32 Bielizna termoaktywna zimowa kpl. 2 3 30,00 60,00 20,00
33 Bielizna termoaktywna letnia kpl. 2 3 73,81 147,62 49,21
34 Podkoszulka (koszulka) gimnastyczna szt. 1 2 24,00 24,00 12,00
35 Spodenki gimnastyczne szt. 1 2 21,18 21,18 10,59
36 Skarpetki letnie para 2 1 4,50 9,00 9,00
37 Skarpetki zimowe para 2 1 6,09 12,18 12,18
38 Ręcznik frotté szt. 2 2 8,75 17,50 8,75
39 Buty z cholewami para 1 2 880,00 880,00 440,00
40 Trzewiki-botki ocieplane para 1 2 129,80 129,80 64,90
41 Trzewiki służbowe para 1 4 340,38 340,38 85,10
42 Półbuty służbowe para 1 4 58,56 58,56 14,64
43 Półbuty wyjściowe para 1 2 68,70 68,70 34,35
44 Pantofle gimnastyczne para 1 2 22,00 22,00 11,00
45 Sznur galowy nadinspektora szt. 1 6 146,95 146,95 24,49
46 Pas główny szt. 1 4 43,80 43,80 10,95
47 Pasek do spodni szt. 1 4 8,70 8,70 2,18
48 Teczka skórzana szt. 1 6 89,00 89,00 14,83
49 Spinka do krawata szt. 1 3 10,80 10,80 3,60
49a Znak identyfikacji imiennej kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - -
50 Czyszczenie chemiczne 388,00 388,00
Razem koszt roczny 3.184,80

*) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90, poz. 738 oraz z 2011 r. Nr 70, poz. 372).

TABELA Nr 8

Kalkulacja wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

(wg normy nr 3 uwaga 3 załącznika nr 10 do rozporządzenia*)) dla nadinspektora Policji i generalnego inspektora Policji - kobiety

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Ilość Okres używalności [lata] Cena jednostkowa [zł] Koszt całkowity [zł] Koszt roczny [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Czapka gabardynowa szt. 1 3 54,90 54,90 18,30
2 Czapka zimowa służbowa szt. 1 4 20,13 20,13 5,03
3 Czapka letnia służbowa szt. 1 4 57,34 57,34 14,34
4 Płaszcz wyjściowy całoroczny szt. 1 4 276,50 276,50 69,13
5 Kurtka służbowa zimowa z podpinką i ocieplaczem z polaru kpl. 1 4 610,00 610,00 152,50
6 Kurtka służbowa letnia szt. 1 4 485,00 485,00 121,25
7 Kombinezon ochronny letni kpl. 1 4 257,00 257,00 64,25
8 Kurtka gabardynowa galowa szt. 1 5 259,00 259,00 51,80
9 Kurtka gabardynowa wyjściowa szt. 1 4 229,80 229,80 57,45
10 Spodnie wyjściowe z lampasami szt. 1 3 250,00 250,00 83,33
11 Spodnie letnie z lampasami szt. 1 3 158,50 158,50 52,83
12 Spodnie gabardynowe do butów z lampasami (bryczesy) szt. 1 3 230,00 230,00 76,67
13 Spodnie służbowe letnie do półbutów szt. 1 4 75,74 75,74 18,94
14 Spodnie służbowe letnie do trzewików szt. 1 4 427,00 427,00 106,75
15 Spodnie służbowe zimowe szt. 1 4 217,77 217,77 54,44
16 Sweter służbowy szt. 1 2 146,40 146,40 73,20
17 Półgolf szt. 2 2 25,00 50,00 25,00
18 Krawat szt. 2 2 9,80 19,60 9,80
19 Szalik letni szt. 1 2 21,60 21,60 10,80
20 Szalik zimowy szt. 1 3 26,00 26,00 8,67
21 Rękawiczki skórzane letnie para 1 3 54,34 54,34 18,11
22 Rękawiczki skórzane zimowe para 1 3 59,60 59,60 19,87
23 Ubranie treningowe (dres) kpl. 1 3 80,00 80,00 26,67
24 Oznaki stopnia i służby kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - 274,28
25 Baretki kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - 247,20
26 Koszula służbowa szt. 2 2 65,88 131,76 65,88
27 Koszula służbowa letnia szt. 2 2 58,56 117,12 58,56
28 Koszula wyjściowa szt. 2 2 64,00 128,00 64,00
29 Koszula wyjściowa letnia szt. 2 2 65,00 130,00 65,00
30 Koszulka polo z krótkim rękawem szt. 2 2 30,00 60,00 30,00
31 Koszulka z krótkim rękawem T-shirt szt. 2 2 25,00 50,00 25,00
32 Bielizna termoaktywna zimowa kpl. 2 3 30,00 60,00 20,00
33 Bielizna termoaktywna letnia kpl. 2 3 73,81 147,62 49,21
34 Podkoszulka (koszulka) gimnastyczna szt. 1 2 24,00 24,00 12,00
35 Spodenki gimnastyczne szt. 1 2 21,18 21,18 10,59
36 Skarpetki letnie para 2 1 4,50 9,00 9,00
37 Skarpetki zimowe para 2 1 6,09 12,18 12,18
38 Rajstopy letnie szt. 2 1 5,00 10,00 10,00
39 Rajstopy zimowe szt. 2 1 8,00 16,00 16,00
40 Ręcznik frotté szt. 2 2 8,75 17,50 8,75
41 Buty z cholewami para 1 2 880,00 880,00 440,00
42 Trzewiki-botki ocieplane para 1 2 129,80 129,80 64,90
43 Trzewiki służbowe para 1 4 340,38 340,38 85,10
44 Półbuty służbowe para 1 4 58,56 58,56 14,64
45 Półbuty wyjściowe para 1 2 68,70 68,70 34,35
46 Pantofle gimnastyczne para 1 2 22,00 22,00 11,00
47 Sznur galowy nadinspektora szt. 1 6 146,95 146,95 24,49
48 Pas główny szt. 1 4 43,80 43,80 10,95
49 Pasek do spodni szt. 1 4 8,70 8,70 2,18
50 Teczka skórzana szt. 1 6 89,00 89,00 14,83
51 Spinka do krawata szt. 1 3 10,80 10,80 3,60
51a Znak identyfikacji imiennej kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - -
-52 Czyszczenie chemiczne 388,00 388,00
Razem koszt roczny 3.210,80

*) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90, poz. 738 oraz z 2011 r. Nr 70, poz. 372).

TABELA Nr 9

Kalkulacja wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

(wg normy nr 4 załącznika nr 10 do rozporządzenia*))

dla policjantów-mężczyzn mianowanych na okres służby przygotowawczej

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Ilość Okres używalności [lata] Cena jednostkowa [zł] Koszt całkowity [zł] Koszt roczny [zł] Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Czapka gabardynowa szt. 1 3 54,90 54,90 18,30
2 Czapka zimowa służbowa szt. 1 4 20,13 20,13 5,03
3 Czapka letnia służbowa szt. 1 4 57,34 57,34 14,34
4 Płaszcz wyjściowy całoroczny szt. 1 4 276,50 276,50 69,13
5 Kurtka służbowa zimowa z podpinką i ocieplaczem z polaru kpl. 1 4 610,00 610,00 152,50
6 Kurtka służbowa letnia szt. 1 4 485,00 485,00 121,25
7 Kombinezon ochronny letni kpl. 1 4 257,00 257,00 64,25
8 Kurtka gabardynowa wyjściowa szt. 1 4 229,80 229,80 57,45
9 Spodnie wyjściowe szt. 1 3 92,00 92,00 30,67
10 Spodnie służbowe letnie do półbutów szt. 1 4 75,74 75,74 18,94
11 Spodnie służbowe letnie do trzewików szt. 1 4 427,00 427,00 106,75
12 Spodnie służbowe zimowe szt. 1 4 217,77 217,77 54,44
13 Sweter służbowy szt. 1 3 146,40 146,40 48,80
14 Półgolf szt. 2 3 25,00 50,00 16,67
15 Krawat szt. 1 jednorazowo - - - w naturze
16 Szalik zimowy szt. 1 jednorazowo - - - w naturze
17 Rękawiczki zimowe skórzane para 1 jednorazowo - - - w naturze
18 Ubranie treningowe (dres) kpl. 1 3 80,00 80,00 26,67
19 Oznaki stopnia i służby kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - - w naturze
20 Koszula służbowa szt. 2 jednorazowo - - - w naturze
21 Koszula służbowa letnia szt. 2 jednorazowo - - - w naturze
22 Koszula wyjściowa szt. 1 jednorazowo - - - w naturze
23 Koszulka polo z krótkim rękawem szt. 2 jednorazowo - - - w naturze
24 Koszulka z krótkim rękawem T-shirt szt. 2 jednorazowo - - - w naturze
25 Bielizna termoaktywna zimowa kpl. 2 jednorazowo - - - w naturze
26 Bielizna termoaktywna letnia kpl. 2 jednorazowo - - - w naturze
27 Podkoszulka (koszulka) gimnastyczna szt. 2 jednorazowo - - - w naturze
28 Spodenki gimnastyczne szt. 2 jednorazowo - - - w naturze
29 Skarpetki zimowe para 4 jednorazowo - - - w naturze
30 Skarpetki letnie para 4 jednorazowo - - - w naturze
31 Ręcznik frotté szt. 3 3 8,75 26,25 8,75
32 Trzewiki służbowe para 1 4 340,38 340,38 85,10
33 Trzewiki-botki ocieplane para 1 3 129,80 129,80 43,27
34 Półbuty służbowe para 1 4 58,56 58,56 14,64
35 Półbuty wyjściowe para 1 3 68,70 68,70 22,90
36 Pantofle gimnastyczne para 1 jednorazowo - - - w naturze
37 Pas główny szt. 1 6 43,80 43,80 7,30
38 Pasek do spodni szt. 1 6 8,70 8,70 1,45
39 Gwizdek szt. 1 jednorazowo - - - w naturze
39a Znak identyfikacji imiennej kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - - w naturze
40 Czyszczenie chemiczne 295,20 295,20
Razem koszt roczny 1.283,77
Po zaokrągleniu 1.283,80

*) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90, poz. 738 oraz z 2011 r. Nr 70, poz. 372).

TABELA Nr 10

Kalkulacja wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

(wg normy nr 5 załącznika nr 10 do rozporządzenia*)) dla policjantów-kobiet mianowanych na okres służby przygotowawczej

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Ilość Okres używalności [lata] Cena jednostkowa [zł] Koszt całkowity [zł] Koszt roczny [zł] Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Czapka gabardynowa szt. 1 3 54,90 54,90 18,30
2 Czapka zimowa służbowa szt. 1 4 20,13 20,13 5,03
3 Czapka letnia służbowa szt. 1 4 57,34 57,34 14,34
4 Płaszcz wyjściowy całoroczny szt. 1 4 276,50 276,50 69,13
5 Kurtka służbowa zimowa z podpinką i ocieplaczem z polaru kpl. 1 4 610,00 610,00 152,50
6 Kurtka służbowa letnia szt. 1 4 485,00 485,00 121,25
7 Kombinezon ochronny letni kpl. 1 4 257,00 257,00 64,25
8 Kurtka gabardynowa wyjściowa szt. 1 4 229,80 229,80 57,45
9 Spodnie wyjściowe lub spódnica szt. 1 3 92,00 92,00 30,67
10 Spodnie służbowe letnie do półbutów szt. 1 4 75,74 75,74 18,94
11 Spodnie służbowe letnie do trzewików szt. 1 4 427,00 427,00 106,75
12 Spodnie służbowe zimowe szt. 1 4 217,77 217,77 54,44
13 Sweter służbowy szt. 1 3 146,40 146,40 48,80
14 Półgolf szt. 2 3 25,00 50,00 16,67
15 Krawat szt. 1 jednorazowo - - - w naturze
16 Szalik zimowy szt. 1 jednorazowo - - - w naturze
17 Rękawiczki zimowe skórzane para 1 jednorazowo - - - w naturze
18 Ubranie treningowe (dres) kpl. 1 3 80,00 80,00 26,67
19 Oznaki stopnia i służby kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - - w naturze
20 Koszula służbowa szt. 2 jednorazowo - - - w naturze
21 Koszula służbowa letnia szt. 2 jednorazowo - - - w naturze
22 Koszula wyjściowa szt. 1 jednorazowo - - - w naturze
23 Koszulka polo z krótkim rękawem szt. 2 jednorazowo - - - w naturze
24 Koszulka z krótkim rękawem T-shirt szt. 2 jednorazowo - - - w naturze
25 Bielizna termoaktywna zimowa kpl. 2 jednorazowo - - - w naturze
26 Bielizna termoaktywna letnia kpl. 2 jednorazowo - - - w naturze
27 Podkoszulka (koszulka) gimnastyczna szt. 2 jednorazowo - - - w naturze
28 Spodenki gimnastyczne szt. 2 jednorazowo - - - w naturze
29 Skarpetki zimowe para 4 jednorazowo - - - w naturze
30 Skarpetki letnie para 4 jednorazowo - - - w naturze
31 Rajstopy letnie szt. 2 jednorazowo - - - w naturze
32 Rajstopy zimowe szt. 2 jednorazowo - - - w naturze
33 Ręcznik frotté szt. 3 3 8,75 26,25 8,75
34 Trzewiki służbowe para 1 4 340,38 340,38 85,10
35 Trzewiki-botki ocieplane damskie para 1 3 129,80 129,80 43,27
36 Półbuty służbowe para 1 4 58,56 58,56 14,64
37 Półbuty wyjściowe para 1 3 68,70 68,70 22,90
38 Pantofle gimnastyczne para 1 jednorazowo - - - w naturze
39 Pas główny szt. 1 6 43,80 43,80 7,30
40 Pasek do spodni szt. 1 6 8,70 8,70 1,45
41 Gwizdek szt. 1 jednorazowo - - - w naturze
41a Znak identyfikacji imiennej kpl. 1 wg zasad określonych w rozporządzeniu*) - - - w naturze
42 Czyszczenie chemiczne 295,20 295,20
Razem koszt roczny 1.283,77
Po zaokrągleniu 1.283,80

*) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90, poz. 738 oraz z 2011 r. Nr 70, poz. 372).

TABELA Nr 11

1. Kalkulacja równoważnika pieniężnego w zł, według tabel nr 1 i 2, z uwzględnieniem różnic należności dla oficerów i aspirantów służby stałej
POLICJANCI-MĘŻCZYŹNI OFICER ASPIRANT
Równoważnik wg tabeli nr 1 2.095,60 2.095,60
Uzupełnienie
1 Czapka gabardynowa 0,70 -
2 Sznur galowy 2,60 1,95
3 Oznaki stopnia 23,15 23,15
Razem 2.122,05 2.120,70
Po zaokrągleniu 2.122,10 2.120,70
POLICJANCI-KOBIETY OFICER ASPIRANT
Równoważnik wg tabeli nr 2 2.121,60 2.121,60
Uzupełnienie
1 Czapka gabardynowa 0,70 -
2 Sznur galowy 2,60 1,95
3 Oznaki stopnia 23,15 23,15
Razem 2.148,05 2.146,70
Po zaokrągleniu 2.148,10 2.146,70
2. Kalkulacja równoważnika pieniężnego w zł, według tabel nr 3 i 4, z uwzględnieniem różnic należności dla oficerów i aspirantów służby stałej
POLICJANCI-MĘŻCZYŹNI OFICER ASPIRANT
Równoważnik wg tabeli nr 3 2.335,50 2.335,50
Uzupełnienie
1 Czapka gabardynowa 0,70 -
2 Sznur galowy 2,60 1,95
3 Oznaki stopnia 23,15 23,15
Razem 2.361,95 2.360,60
Po zaokrągleniu 2.362,00 2.360,60
POLICJANCI-KOBIETY OFICER ASPIRANT
Równoważnik wg tabeli nr 4 2.361,50 2.361,50
Uzupełnienie
1 Czapka gabardynowa 0,70 -
2 Sznur galowy 2,60 1,95
3 Oznaki stopnia 23,15 23,15
Razem 2.387,95 2.386,60
Po zaokrągleniu 2.388,00 2.386,60
3. Kalkulacja równoważnika pieniężnego w zł, według tabel nr 5 i 6, z uwzględnieniem różnic należności dla oficerów i aspirantów służby stałej
POLICJANCI-MĘŻCZYŹNI OFICER ASPIRANT
Równoważnik wg tabeli nr 5 1.787,30 1.787,30
Uzupełnienie
1 Czapka gabardynowa 0,70 -
2 Sznur galowy 2,60 1,95
3 Oznaki stopnia 23,15 23,15
Razem 1.813,75 1.812,40
Po zaokrągleniu 1.813,80 1.812,40
POLICJANCI-KOBIETY OFICER ASPIRANT
Równoważnik wg tabeli nr 6 1.813,30 1.813,30
Uzupełnienie
1 Czapka gabardynowa 0,70 -
2 Sznur galowy 2,60 1,95
3 Oznaki stopnia 23,15 23,15
Razem 1.839,75 1.838,40
Po zaokrągleniu 1.839,80 1.838,40

TABELA Nr 12

Kalkulacja równoważnika pieniężnego za baretki

1. Dla nadinspektora Policji i generalnego inspektora Policji:

10 baretek z galonikiem × 4,47 zł = 44,70 zł

5 baretek bez galonika × 3,42 zł = 17,10 zł

Razem wysokość równoważnika: 61,80 zł × 4 mundury = 247,20 zł.

2. Dla oficerów:

4 baretki z galonikiem × 4,47 zł = 17,88 zł

2 baretki bez galonika × 3,42 zł = 6,84 zł

Razem wysokość równoważnika: 24,72 zł × 4 mundury = 98,88 zł.

3. Dla aspirantów, podoficerów i szeregowych:

4 baretki z galonikiem × 4,47 zł = 17,88 zł

2 baretki bez galonika × 3,42 zł = 6,84 zł

Razem wysokość równoważnika: 24,72 zł × 4 mundury = 98,88 zł.

TABELA Nr 13

1. Kalkulacja ryczałtu za czyszczenie munduru dla policjantów służby stałej
Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Ilość Częstość w roku Cena usługi [zł] Należność roczna [zł]
1 Kurtka służbowa szt. 2 2 23,20 92,80
2 Płaszcz wyjściowy szt. 1 1 23,20 23,20
3 Mundur gabardynowy wyjściowy kpl. 1 2 25,00 50,00
4 Mundur galowy kpl. 1 1 36,00 36,00
5 Spodnie służbowe szt. 3 2 15,90 95,40
6 Spodnie wyjściowe szt. 2 2 15,90 63,60
7 Sweter szt. 1 2 13,50 27,00
Należność razem 388,00
2. Kalkulacja ryczałtu za czyszczenie munduru dla policjantów służby przygotowawczej
Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Ilość Częstość w roku Cena usługi [zł] Należność roczna [zł]
1 Kurtka służbowa szt. 2 2 23,20 92,80
2 Płaszcz wyjściowy szt. 1 1 23,20 23,20
3 Mundur gabardynowy wyjściowy kpl. 1 1 25,00 25,00
4 Spodnie służbowe szt. 3 2 15,90 95,40
5 Spodnie wyjściowe szt. 1 2 15,90 31,80
6 Sweter szt. 1 2 13,50 27,00
Należność razem 295,20

TABELA Nr 14

Kalkulacja równoważnika pieniężnego wypłacanego policjantom służby stałej za oznaki stopnia i służby*)

1. Dla policjantów w korpusie generałów Policji
Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Ilość Okres używalności [lata] Cena [zł] Koszt całkowity [zł] Koszt roczny [zł]
1 Haft do otoku czapki gabardynowej (gwiazdka + wężyk) kpl. 1 3 471,12 471,12 157,04
2 Haft do płaszcza wyjściowego (gwiazdka + wężyk) kpl. 1 4 117,50 117,50 29,38
3 Haft do kurtki galowej i wyjściowej (gwiazdka + wężyk) kpl. 2 5(4) 117,50 235,00 52,88
4 Orzełek do czapki gabardynowej szt. 1 3 9,50 9,50 3,17
5 Znak rodzaju służby do kurtki galowej szt. 1 5 7,56 7,56 1,51
6 Znak rodzaju służby do kurtki służbowej szt. 1 3 7,56 7,56 2,52
7 Orzełki na kołnierz kurtki galowej i wyjściowej kpl. 2 5 69,46 138,92 27,78
Razem koszt roczny 274,28
2. Dla policjantów w korpusie oficerów starszych Policji i oficerów młodszych Policji
Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Ilość Okres używalności [lata] Cena [zł] Koszt całkowity [zł] Koszt roczny [zł]
1 Haft do otoku czapki gabardynowej (gwiazdki) szt. 4 3 9,74 38,96 12,99
2 Haft do płaszcza wyjściowego (gwiazdki) szt. 8 4 9,74 77,92 19,48
3 Haft do kurtki galowej (gwiazdki) szt. 8 5 9,74 77,92 15,58
4 Orzełek do czapki gabardynowej szt. 1 3 9,50 9,50 3,17
5 Znak rodzaju służby do kurtki galowej szt. 1 5 7,56 7,56 1,51
Razem koszt roczny 52,73
3. Dla policjantów w korpusie aspirantów Policji
Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Ilość Okres używalności [lata] Cena [zł] Koszt całkowity [zł] Koszt roczny [zł]
1 Haft do otoku czapki gabardynowej (gwiazdki) szt. 4 3 9,74 38,96 12,99
2 Haft do płaszcza wyjściowego (gwiazdki) szt. 8 4 9,74 77,92 19,48
3 Haft do kurtki galowej (gwiazdki) szt. 8 5 9,74 77,92 15,58
4 Orzełek do czapki gabardynowej szt. 1 3 9,50 9,50 2,81
5 Znak rodzaju służby do kurtki galowej szt. 1 5 7,56 7,56 1,51
Razem koszt roczny 52,37
4. Dla policjantów w korpusie podoficerów Policji
Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Ilość Okres używalności [lata] Cena [zł] Koszt całkowity [zł] Koszt roczny [zł]
1 Haft do otoku czapki gabardynowej (krokiewki) szt. 3 3 6,73 20,19 6,73
2 Haft do płaszcza wyjściowego (krokiewki) szt. 6 4 6,73 40,38 10,10
3 Haft do kurtki galowej (krokiewki) szt. 6 5 6,73 40,38 8,08
4 Orzełek do czapki gabardynowej szt. 1 3 9,50 9,50 3,17
5 Znak rodzaju służby do kurtki galowej szt. 1 5 7,56 7,56 1,51
Razem koszt roczny 29,58

*) Zgodnie z załącznikami nr 5 i 8 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90, poz. 738 oraz z 2011 r. Nr 70, poz. 372).

TABELA Nr 15

Kalkulacja równoważnika pieniężnego w zamian za sznur galowy, daszki do czapek i oznaczenia stopnia i służby

1. Dla policjantów służby stałej i przygotowawczej mianowanych ze stopnia w korpusie aspirantów Policji, podoficerów Policji i szeregowych Policji do stopnia podkomisarza Policji
Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Ilość Cena jednostkowa [zł] Koszt całkowity [zł]
1 Sznur galowy oficera szt. 1 56,50 56,50
2 Daszek do czapki z jednym galonem szt. 1 8,50 8,50
3 Ryczałt na przyszycie daszka szt. 1 15,00 15,00
4 Oznaczenia stopnia do munduru galowego kpl. 1 93,65 93,65
Razem koszt całkowity 173,65
Po zaokrągleniu 173,70
2. Dla policjantów służby stałej i przygotowawczej mianowanych ze stopnia w korpusie podoficerów Policji i szeregowych Policji do stopnia młodszego aspiranta Policji
Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Ilość Cena jednostkowa [zł] Koszt całkowity [zł]
1 Sznur galowy aspiranta szt. 1 52,50 52,50
2 Oznaczenia stopnia do munduru galowego kpl. 1 71,81 71,81
Razem koszt całkowity 124,31
Po zaokrągleniu 124,30
3. Dla policjantów służby stałej i przygotowawczej mianowanych ze stopnia w korpusie oficerów młodszych Policji do stopnia podinspektora Policji
Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Ilość Cena jednostkowa [zł] Koszt całkowity [zł]
1 Daszek do czapki z dwoma galonami szt. 1 10,60 10,60
2 Ryczałt na przyszycie daszka szt. 1 15,00 15,00
3 Oznaczenia stopnia do munduru galowego kpl. 1 96,78 96,78
Razem koszt całkowity 122,38
Po zaokrągleniu 122,40
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26 marca 2010 r.

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020