Zmiana rozporządzenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Dz.U.2020.1271
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 10 lipca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji
Na podstawie art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432, z 2013 r. poz. 1663, z 2017 r. poz. 479 oraz z 2019 r. poz. 2045) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku gdy przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego zarządzi postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów do służby, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy, ogłoszenie publikuje się odrębnie od ogłoszenia publikowanego dla pozostałych kandydatów do służby.";

2) w § 8 w ust. 2 po wyrazach "z wyjątkiem" dodaje się wyrazy "przeprowadzenia testu wiedzy, testu sprawności fizycznej oraz";
3) w § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pkt 2 ustawy, przeprowadza się test wiedzy z zakresu funkcjonowania Policji, zwany dalej "testem wiedzy";";

4) w § 12:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Komenda wojewódzka (Stołeczna) Policji na obszarze działania przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego i w miejscu przez niego wskazanym może wobec kandydatów do służby w jednostkach organizacyjnych Policji funkcjonujących na terytorialnym zasięgu jego działania przeprowadzić test wiedzy oraz test sprawności fizycznej.

2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, test wiedzy oraz test sprawności fizycznej przeprowadza wybrana przez kandydata do służby jednostka szkoleniowa albo komenda wojewódzka (Stołeczna) Policji.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Test psychologiczny przeprowadza psycholog z właściwej do badań psychologicznych komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji albo komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, zwany dalej "psychologiem".";

5) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

"§ 13a. Kandydaci do służby podczas etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy, nie mogą korzystać z pomocy innych osób, posługiwać się urządzeniami służącymi do przekazu, odbioru lub zapisu informacji, a także nie mogą korzystać z pomocniczych materiałów niedopuszczonych odpowiednio przez psychologa i zespół, o którym mowa w § 14.";

6) § 14 i 15 otrzymują brzmienie:

"§ 14. Test wiedzy przeprowadza zespół powołany odpowiednio przez kierownika jednostki szkoleniowej, która przeprowadza test, lub przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego, na którego obszarze działania jest przeprowadzany test.

§ 15. 1. Wykaz aktów prawnych, na których podstawie są opracowywane pytania do testu wiedzy, sporządza Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, z wykorzystaniem propozycji aktów prawnych zgłoszonych do tego wykazu przez inne jednostki szkoleniowe. Wykaz zatwierdza Komendant Główny Policji.

2. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie na bieżąco aktualizuje wykaz, o którym mowa w ust. 1, w szczególności przez usuwanie z tego wykazu uchylonych aktów prawnych lub umieszczanie w nim nowych aktów prawnych. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Na podstawie wykazu, o którym mowa w ust. 1, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie opracowuje pytania do testu wiedzy, z wykorzystaniem propozycji pytań do tego testu zgłoszonych przez inne jednostki szkoleniowe.

4. W przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 2, aktualizuje się pytania do testu wiedzy, w szczególności przez usuwanie pytań opracowanych na podstawie uchylonych aktów prawnych lub opracowywanie nowych pytań. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Pytania do testu wiedzy opracowane na podstawie zaktualizowanego wykazu aktów prawnych wykorzystuje się do opracowania testu wiedzy nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia, w którym wykaz został zaktualizowany.

6. Pytania do testu wiedzy niezawierające odpowiedzi oraz wykaz aktów prawnych, na podstawie których zostały opracowane pytania, podaje się do wiadomości publicznej przez umieszczenie ich na stronie internetowej Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.";

7) w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku przeprowadzania testu wiedzy w formie pisemnej kandydat do służby otrzymuje arkusz odpowiedzi na pytania testowe oraz arkusz z pytaniami testowymi i wariantami odpowiedzi, opatrzone pieczątką jednostki szkoleniowej, która przeprowadza test, lub komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na której obszarze działania jest przeprowadzany test.";

8) w § 18 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "przekazu lub odbioru" zastępuje się wyrazami "przekazu, odbioru lub zapisu";
9) § 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. 1. Test sprawności fizycznej przeprowadza zespół powołany odpowiednio przez kierownika jednostki szkoleniowej, która przeprowadza test, lub przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego, na którego obszarze działania jest przeprowadzany test.

2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, składa się z dwóch albo trzech osób, posiadających tytuł zawodowy licencjata lub magistra uzyskany po ukończeniu studiów w zakresie wychowania fizycznego albo sportu lub uprawnienia instruktora taktyki i technik interwencji lub spełniających warunki, o których mowa w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), w zakresie dotyczącym instruktora sportu.

3. Przed rozpoczęciem testu sprawności fizycznej zespół, o którym mowa w ust. 1, potwierdza zgodność przygotowania sali gimnastycznej ze schematem tego testu, określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.";

10) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli w trakcie przeprowadzania testu sprawności fizycznej ratownik nie jest obecny, odpowiednio kierownik jednostki szkoleniowej lub przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego zapewnia łączność między członkami zespołu przeprowadzającymi ten test a najbliższą placówką zapewniającą ambulatoryjną opiekę zdrowotną.";

11) w § 28 w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w ciągu 24 godzin przed przystąpieniem do testu psychologicznego spożywał substancje psychoaktywne, w szczególności napoje alkoholowe, leki lub inne środki odurzające.",

b) uchyla się pkt 3;
12) w § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Test psychologiczny przeprowadza się, stosując następujące metody badawcze:

1) test;

2) kwestionariusz;

3) wywiad;

4) obserwację.";

13) po § 29 dodaje się § 29a w brzmieniu:

"§ 29a. 1. Jeżeli kandydat do służby w trakcie przeprowadzania testu psychologicznego:

1) korzysta z pomocy innych osób,

2) posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu, odbioru lub zapisu informacji lub korzysta z pomocniczych materiałów bez zgody psychologa,

3) w inny sposób niż określony w pkt 1 i 2 zakłóca jego przebieg - psycholog wyklucza go z udziału w teście.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1:

1) psycholog sporządza protokół zawierający:

a) imię i nazwisko kandydata do służby,

b) numer identyfikacyjny,

c) datę przeprowadzania testu psychologicznego,

d) opis zachowania, o którym mowa w ust. 1,

e) określenie miejscowości i daty sporządzenia protokołu,

f) podpis psychologa;

2) kandydat do służby uzyskuje negatywny wynik z testu psychologicznego.";

14) w § 30:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Po zastosowaniu metod badawczych, o których mowa w § 29 ust. 2, psycholog sporządza pozytywną albo negatywną opinię psychologiczną.",

b) uchyla się ust. 3,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Pozytywny wynik z testu psychologicznego zachowuje ważność przez 24 miesiące od dnia jego przeprowadzenia.";

15) w § 34 uchyla się ust. 3 i 4;
16) w § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Na liczbę punktów, o których mowa w ust. 1, składa się suma punktów uzyskanych przez kandydatów do służby z testu wiedzy, testu sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej oraz z tytułu wykształcenia posiadanego przez kandydatów do służby i posiadanych przez nich umiejętności.";

17) § 37 otrzymuje brzmienie:

"§ 37. 1. Etapy postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2, 3 i 5 ustawy, oraz preferencje z tytułu wykształcenia posiadanego przez kandydata do służby i posiadanych przez niego umiejętności są oceniane w systemie punktowym.

2. System punktowy oceny etapów postępowania kwalifikacyjnego oraz preferencji z tytułu wykształcenia posiadanego przez kandydata do służby i posiadanych przez niego umiejętności jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

3. W przypadku posiadania przez kandydata do służby kilku z preferowanych umiejętności, o których mowa w ust. 4 załącznika nr 7 do rozporządzenia, punkty przyznaje się za każdą preferowaną umiejętność, w tym za znajomość każdego języka obcego oraz za posiadanie prawa jazdy każdej kategorii.";

18) w § 40:
a) w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Przed zatwierdzeniem listy kandydatów sprawdza się ponownie prawdziwość danych w sposób, o którym mowa w § 36 pkt 1.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

"1a. Jeżeli w wyniku sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1 stwierdza się, że kandydat do służby nie spełnia któregokolwiek wymagania określonego w art. 25 ust. 1 ustawy, nie umieszcza się go na liście kandydatów.

1b. Na liście kandydatów, o której mowa w § 39, nie umieszcza się również kandydata do służby:

1) który przed zatwierdzeniem listy, o którym mowa w § 41, zrezygnował z ubiegania się o przyjęcie do służby w Policji;

2) jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 5 pkt 7 ustawy;

3) jeżeli upłynie termin, o którym mowa w § 30 ust. 4.

1c. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1a i 1b pkt 2, przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego powiadamia pisemnie kandydata do służby o odstąpieniu od zamiaru jego przyjęcia do służby w Policji.",

c) w ust. 2 po wyrazach "z wyłączeniem" dodaje się wyrazy "Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP oraz";
19) § 43 i 44 otrzymują brzmienie:

"§ 43. Kandydata do służby, który został umieszczony na liście kandydatów, lecz nie został przyjęty do służby w Policji z powodu ograniczonej liczby przyjęć albo innej usprawiedliwionej przyczyny leżącej po jego stronie, umieszcza się na kolejnej liście kandydatów. W zależności od liczby punktów uzyskanych przez tego kandydata do służby może on zostać przyjęty do służby w Policji w jednym z kolejnych terminów przyjęć do służby bez potrzeby przeprowadzania ponownego postępowania kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem że przyjęcie to nie może nastąpić po upływie terminu, o którym mowa w § 30 ust. 4. W przypadku kandydata do służby, o którym mowa w art. 25 ust. 3 ustawy, przyjęcie to nie może nastąpić później niż przed upływem 24 miesięcy od dnia umieszczenia go po raz pierwszy na liście kandydatów, o której mowa w § 39. Przepis § 40 stosuje się odpowiednio.

§ 44. 1. W przypadku odstąpienia od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego z powodu:

1) uzyskania przez kandydata do służby negatywnego wyniku z:

a) testu sprawności fizycznej - może on ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia,

b) rozmowy kwalifikacyjnej albo z ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej - może on ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia,

c) testu psychologicznego - może on ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia, z tym że test psychologiczny przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do tego testu;

2) o którym mowa w art. 25 ust. 5 pkt 2 lub pkt 4 ustawy, lub z powodu uzyskania negatywnego wyniku z postępowania sprawdzającego - może on ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia, z wyjątkiem ustalania zdolności fizycznej i psychicznej.

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, liczy się od dnia wystąpienia przyczyny odstąpienia od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, określonego w piśmie informującym o tym kandydata do służby.";

20) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
21) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) przekroczenia 1 minuty 41 sekund albo";

22) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) potwierdzenie, że w ciągu 24 godzin przed przystąpieniem do testu psychologicznego spożywał substancje psychoaktywne, w szczególności napoje alkoholowe, leki lub inne środki odurzające albo nie spożywał tych substancji;",

b) uchyla się pkt 3;
23) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Do postępowań kwalifikacyjnych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z wyjątkiem przepisu § 10 pkt 2 rozporządzenia, który stosuje się w dotychczasowym brzmieniu przez 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3.  Kwestionariusze osobowe kandydatów do służby złożone przed dniem wejścia życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.
§  4. 
1.  Pozytywny wynik z testu psychologicznego, uzyskany nie wcześniej niż 12 marca 2019 r., zachowuje ważność przez 24 miesiące od dnia jego przeprowadzenia.
2.  Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej, uzyskany nie wcześniej niż 12 marca 2019 r., zachowuje ważność.
§  5. 
1.  Do kandydata do służby, który przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia został umieszczony na liście kandydatów zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego, ale nie został przyjęty do służby w Policji z powodu ograniczonej liczby przyjęć albo innej usprawiedliwionej przyczyny leżącej po jego stronie, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2.  W przypadku kandydatów do służby, o których mowa:
1) w ust. 1, liczbę punktów uzyskanych z tytułu posiadanego wykształcenia lub posiadanych umiejętności przelicza się zgodnie z tabelą określoną w załączniku nr 7 do rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. Przeliczenia dokonuje się najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;
2) w ust. 1, i kandydatów do służby z postępowań, o których mowa w § 2 niniejszego rozporządzenia, którzy uzyskali pozytywny wynik z testu psychologicznego, nie wlicza się punktów uzyskanych z tego testu do łącznej liczby punktów uzyskanych z etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2, 3 i 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956).
§  6.  Czynności, o których mowa w § 15 ust. 6 rozporządzenia zmienianego w § 1, Komendant Główny Policji, komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji oraz Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wykonają do dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 4 i 6, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SYSTEM PUNKTOWY OCENY ETAPÓW POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO ORAZ PREFERENCJI Z TYTUŁU WYKSZTAŁCENIA POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA DO SŁUŻBY I POSIADANYCH PRZEZ NIEGO UMIEJĘTNOŚCI

1. Etapy postępowania kwalifikacyjnego podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:
Lp. Etap postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania
1 2 3
1 Test wiedzy 40
2 Test sprawności fizycznej 60
3 Rozmowa kwalifikacyjna 60
Łącznie 160
2. Etap postępowania kwalifikacyjnego, do którego przystępują: członek personelu lotniczego posiadający uprawnienia lotnicze w określonej specjalności, członek personelu medycznego w oddziale prewencji Policji oraz osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby w Policji przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskała kwalifikacje zawodowe podstawowe, podlega ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:
Lp. Etap postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania
1 Rozmowa kwalifikacyjna 60
3. Preferencje z tytułu wykształcenia podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:
Lp. Preferencje z tytułu wykształcenia Liczba punktów
1 2 3
1 Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 8
2 Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 7
3 Wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) 7
4. Preferencje z tytułu umiejętności podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:
Lp. Preferencje z tytułu umiejętności Liczba punktów
1 2 3
1 Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym 6
2 Prawo jazdy kategorii "B" 6
3 Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych 4
4 Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 4
5 Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 2
6 Uprawnienia: ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz do prowadzenia łodzi motorowej 2
7 Prawo jazdy kategorii innej niż wymieniona w lp. 2 2
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1271

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.
Data aktu: 10/07/2020
Data ogłoszenia: 21/07/2020
Data wejścia w życie: 22/07/2020, 05/08/2020