Szczegółowe zasady współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej.

Dz.U.2020.1212
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej
Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Współdziałanie Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi w zakresie ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej organizuje i koordynuje Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.
2.  Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje przekazywanie przez:
1) Straż Graniczną Siłom Powietrznym informacji, o których mowa w art. 19 ust. 2b pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej "ustawą";
2) Siły Powietrzne Straży Granicznej informacji, o których mowa w art. 19 ust. 2b pkt 1 lit. c ustawy.
§  2.  Współdziałanie, o którym mowa w § 1, realizowane jest pomiędzy:
1) oddziałem Straży Granicznej a Ośrodkiem Dowodzenia i Naprowadzania Sił Powietrznych lub Mobilną Jednostką Dowodzenia Operacjami Powietrznymi;
2) dywizjonem, placówką Straży Granicznej, zwaną dalej "graniczną jednostką organizacyjną Straży Granicznej", a Ośrodkiem Dowodzenia i Naprowadzania Sił Powietrznych lub Mobilną Jednostką Dowodzenia Operacjami Powietrznymi.
§  3. 
1.  Służba dyżurna granicznej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej przekazuje dyżurnej służbie operacyjnej Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Sił Powietrznych lub Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi informacje, o których mowa w art. 19 ust. 2b pkt 1 lit. a i b ustawy, natychmiast po ich powzięciu.
2.  Przekazując informację, o której mowa w art. 19 ust. 2b pkt 1 lit. a ustawy, należy wskazać:
1) numer granicznej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej;
2) rejon wykrycia i kierunek lotu statku powietrznego względem granicy państwowej;
3) liczbę i cechy charakterystyczne statku powietrznego;
4) przybliżoną wysokość lotu;
5) czas wykrycia;
6) stopień, imię i nazwisko przekazującego informacje.
3.  Dyżurna służba operacyjna Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Sił Powietrznych lub Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi niezwłocznie potwierdza na piśmie fakt otrzymania informacji, o której mowa w art. 19 ust. 2b pkt 1 lit. a ustawy.
§  4.  Służba dyżurna operacyjna oddziału Straży Granicznej przekazuje dyżurnej służbie operacyjnej Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Sił Powietrznych lub Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi informacje, o których mowa w art. 19 ust. 2b pkt 1 lit. c ustawy, nie później niż 24 godziny przed planowanymi lotami, a w sytuacji potrzeby natychmiastowego użycia statku powietrznego Straży Granicznej bezpośrednio przed startem tego statku.
§  5.  Dyżurna służba operacyjna Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Sił Powietrznych lub Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi przekazuje służbie dyżurnej operacyjnej oddziału Straży Granicznej informacje, o których mowa w art. 19 ust. 2b pkt 1 lit. c, nie później niż 24 godziny przed planowanymi lotami albo niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji.
§  6.  Służba dyżurna granicznej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej niezwłocznie po rozpoczęciu udzielania pomocy, o której mowa w art. 19 ust. 2b pkt 2 ustawy, przekazuje dyżurnej służbie operacyjnej Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Sił Powietrznych lub Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi informacje o zdarzeniu, wskazując:
1) rejon i czas zdarzenia;
2) rodzaj udzielanej pomocy;
3) skierowane siły i środki;
4) potrzeby w zakresie sił i środków.
§  7.  Jednostki współdziałające, o których mowa w § 2, są obowiązane do niezwłocznego potwierdzania na piśmie przekazanych informacji.
§  8. 
1.  Współdziałanie Straży Granicznej z Marynarką Wojenną w zakresie ochrony granicy państwowej na morzu organizuje i koordynuje Komendant Główny Straży Granicznej.
2.  Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, realizowane jest pomiędzy:
1) Morskim Oddziałem Straży Granicznej a Centrum Operacji Morskich Marynarki Wojennej;
2) (uchylony);
3) dywizjonami Straży Granicznej a dowództwami Flotyll Obrony Wybrzeża Marynarki Wojennej.
§  9.  Jednostki współdziałające, o których mowa w § 8 ust. 2, przekazując informacje o zdarzeniach, wymienionych w art. 19 ust. 2d pkt 1-7 ustawy, wskazują:
1) nazwę wykrytego statku i jego banderę albo rejon zaobserwowanych zanieczyszczeń i ich krótką charakterystykę oraz kierunek przemieszczania się zanieczyszczeń;
2) pozycję wykrytego statku;
3) rodzaj prowadzonych przez statek działań albo zaobserwowanych awarii;
4) źródło informacji o statku;
5) liczbę i cechy charakterystyczne wykrytego statku powietrznego oraz przybliżoną wysokość lotu.
§  10.  Wymiana informacji, o których mowa w art. 19 ust. 2d ustawy, realizowana jest pomiędzy:
1) służbą dyżurną operacyjną Morskiego Oddziału Straży Granicznej a dyżurną służbą operacyjną Centrum Operacji Morskich Marynarki Wojennej - standardowo raz na dobę do godz. 2000 oraz niezwłocznie w przypadku stwierdzenia awarii jednostek pływających lub statków powietrznych Straży Granicznej albo jednostek pływających Marynarki Wojennej lub wojskowych statków powietrznych, a także w przypadkach stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów obowiązujących na polskich obszarach morskich;
2) służbą dyżurną operacyjną dywizjonów Straży Granicznej a dyżurną służbą operacyjną dowództw Flotyll Obrony Wybrzeża Marynarki Wojennej - stosownie do potrzeb i sytuacji.
§  11.  Współdziałanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 i § 8 ust. 1, organizuje się, wykorzystując systemy łączności Straży Granicznej, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej.
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie zasad współdziałania Straży Granicznej z Wojskami Lotniczymi i Obrony Powietrznej oraz Marynarką Wojenną w zakresie ochrony granicy państwowej (Dz. U. poz. 777), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 17 ustawy z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2036 oraz z 2004 r. poz. 1203).

Zmiany w prawie

Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Sejm zdecydował w piątek, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. Za przyjęciem noweli głosowało 434 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.08.2020
Rozporządzenia o organizacji pracy szkół opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 13.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1212 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe zasady współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej.
Data aktu: 29/12/2004
Data ogłoszenia: 08/07/2020
Data wejścia w życie: 27/01/2005