Zmiana rozporządzenia w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Dz.U.2020.120
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 13 stycznia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Na podstawie art. 4a ust. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518 i 1593) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1964) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
(nazwa podmiotu prowadzącego szkolenie)

ZAŚWIADCZENIE

o ukończeniu szkolenia

...................................................................................................................................................................

(imię/imiona i nazwisko)

urodzony(-na) dnia ................................................................................................................................ r.

w ......................................................................... woj. ..............................................................................

ukończył(a) szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

zorganizowane według programu .............................................................................................................

...................................................................................................................................................................

w okresie od dnia ....................................................... r. do dnia ........................................................... r.

przez .........................................................................................................................................................

(nazwa i adres organizatora szkolenia)

...................................................................................................................................................................

Zaświadczenie wydano na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, z późn. zm.).

Uprawnienia zachowują ważność przez 5 lat od dnia wystawienia niniejszego zaświadczenia.

................................................, dnia ........................................................r.

(miejscowość)

Nr .................................................... ...................................................................

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej

przez podmiot prowadzący szkolenie)

Lp. Zajęcia edukacyjne Wymiar godzin

zajęć edukacyjnych

Ogółem

...........................................................

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej

przez podmiot prowadzący szkolenie)

ZAŁĄCZNIK Nr  2
(nazwa podmiotu prowadzącego szkolenie)

ZAŚWIADCZENIE

o ukończeniu szkolenia aktualizującego

...................................................................................................................................................................

(imię/imiona i nazwisko)

urodzony(-na) dnia ................................................................................................................................ r.

w ........................................................................... woj. ............................................................................

ukończył(a) szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej

zorganizowane według programu .............................................................................................................

...................................................................................................................................................................

w okresie od dnia .................................................... r. do dnia .............................................................. r.

przez .........................................................................................................................................................

(nazwa i adres organizatora szkolenia)

...................................................................................................................................................................

Zaświadczenie wydano na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, z późn. zm.).

Uprawnienia zachowują ważność przez 5 lat od dnia wystawienia niniejszego zaświadczenia.

............................................., dnia ...................................................... r.

(miejscowość)

Nr ...................................................... ..................................................................

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej

przez podmiot prowadzący szkolenie)

Lp. Zajęcia edukacyjne Wymiar godzin

zajęć edukacyjnych

Ogółem

.........................................................

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej

przez podmiot prowadzący szkolenie)

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.120

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej.
Data aktu: 13/01/2020
Data ogłoszenia: 27/01/2020
Data wejścia w życie: 11/02/2020