Zmiana rozporządzenia w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Dz.U.2020.119
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 stycznia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 619, z 2006 r. poz. 147, z 2011 r. poz. 840, z 2013 r. poz. 1533 oraz z 2015 r. poz. 1880) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Oddziały wart cywilnych tworzą dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej oraz szefowie (dyrektorzy), którym są podporządkowane jednostki wojskowe, o których mowa w § 2 pkt 5, na wniosek dowódców podległych jednostek wojskowych.";

2) tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie:

"Umundurowanie i odznaki służbowe oddziałów wart cywilnych";

3) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład umundurowania wchodzą:

1) mundury, koszulobluza, czapka, ubranie zimowe, rękawice zimowe pracownika ochrony - w nadruku maskującym, składającym się z nieregularnych plam w kolorach ciemnozielonym, jasnozielonym, brązowym i czarnym,

2) bielizna, rękawice zimowe pięciopalcowe i czapka zimowa - w kolorze zielonym,

3) obuwie w kolorze brązowym,

4) pas w kolorze czarnym.";

4) § 25 otrzymuje brzmienie:

"§ 25. 1. Pracownik ochrony nosi na umundurowaniu odznaki stopni stanowisk służbowych koloru czarnego, oznakę identyfikacyjną z nazwiskiem oraz odznakę służbową.

2. Wzory odznak stopni stanowisk służbowych oraz odznaki służbowej są określone odpowiednio w załącznikach nr 4 i 5 do rozporządzenia.";

5) załączniki nr 2-5 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-4 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Umundurowanie pracowników ochrony według wzorów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, może być stosowane do wyczerpania zapasów.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZORY UMUNDUROWANIA

PRACOWNIKÓW OCHRONY ODDZIAŁU WART CYWILNYCH

wzór

Czapka pracownika ochrony

wzór

Czapka zimowa

wzór

Mundur (mundur letni) pracownika ochrony

wzór

Koszulobluza pracownika ochrony

wzór

Ubranie zimowe pracownika ochrony

wzór

Rękawice zimowe pracownika ochrony

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZESTAW NALEŻNOŚCI UMUNDUROWANIA DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY ODDZIAŁÓW WART CYWILNYCH

Lp. Nazwa przedmiotu JM Klasyfikator hierarchiczny

JIM

Liczba Okres

używalności (w latach)

Uwagi
1 Mundur pracownika ochrony kpl. 84050801021200 1 3
2 Mundur letni pracownika ochrony kpl. 84050801021300 1 3
3 Koszulobluza pracownika ochrony szt. 84051215000000 2 3
4 Ubranie zimowe pracownika ochrony kpl. 84050807000000 1 4
5 Pas pracownika ochrony szt. 84400715000000 1 6
6 Bielizna letnia kpl. 84200700000000 2 1
7 Bielizna zimowa kpl. 84201300000000 2 1
8 Rękawice zimowe pracownika ochrony para 84150201120000 1 3
9 Rękawice zimowe pięciopalcowe para 84150201100900 1 1
10 Czapka zimowa szt. 84050501041100 1 4
11 Czapka pracownika ochrony szt. 84050501020504 2 3
12 Trzewiki para 84301237000000 1 2
13 Trzewiki zimowe para 84301221000000 1 4
14 Skarpety letnie para 84400513010000 4 1
15 Skarpety zimowe para 84400513020000 4 1
16 Szalokominiarka koloru czarnego szt. 84401502000000 1 4
17 Odznaki stopni stanowisk służbowych pracownika ochrony kpl. 84550502260000 1 3 do mundurów, ubrania zimowego i koszulobluzy
18 Odznaka służbowa pracownika ochrony szt. 84550501040000 1 3 do mundurów, ubrania zimowego i koszulobluzy
19 Oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego szt. 84550501070300 1 3 do mundurów, ubrania zimowego i koszulobluzy
Uwagi:

1. Przedmioty wymienione w lp. 6-19 przechodzą na własność pracownika ochrony z chwilą ich wydania.

2. Przedmiot wyszczególniony w lp. 16 jest wydawany wyłącznie w przypadku wydania kurtki zimowej pracownika ochrony z podpinką i peleryny-namiotu w zamian za ubranie zimowe pracownika ochrony.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZORY ODZNAK STOPNI STANOWISK SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY ODDZIAŁU WART CYWILNYCH

wzór

Uwaga: Odznaki stopni stanowisk służbowych są w kolorze czarnym; tło w kolorze umundurowania.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR ODZNAKI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA OCHRONY ODDZIAŁU WART CYWILNYCH

wzór

Uwaga: Odznaka służbowa ma tło czarne, okrąg i napis "ODDZIAŁ WART CYWILNYCH" - srebrne, dwa skrzyżowane jasnoszare karabinki z brązowymi kolbami na tle niezamkniętego zębatego ciemnoszarego pierścienia, w dolnej części odznaki pomiędzy kolbami karabinków flaga państwowa. Odznaka służbowa pracownika ochrony jest podszyta taśmą samosczepną.

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.119

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
Data aktu: 09/01/2020
Data ogłoszenia: 27/01/2020
Data wejścia w życie: 11/02/2020