Wydawanie certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące.

Dz.U.20.1142
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU 1
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące
Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowy:
1) zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o wydanie certyfikatu jakości biokomponentu złożony przez wnioskodawcę, zwany dalej "wnioskiem", oraz dokumenty, jakie należy do niego dołączyć;
2) zakres danych zawartych w certyfikacie jakości biokomponentu, zwanym dalej "certyfikatem jakości";
3) tryb wydawania certyfikatów jakości przez akredytowane jednostki certyfikujące.
§  2. 
1.  Wniosek zawiera:
1) oznaczenie firmy podmiotu ubiegającego się o wydanie certyfikatu jakości, jego siedziby, adresu, a także adresu miejsca wytwarzania biokomponentu;
2) określenie rodzaju biokomponentu przewidzianego do wprowadzenia do obrotu lub wykorzystania do wytwarzania paliw, ze wskazaniem nazwy handlowej tego biokomponentu, a także nazwę surowców, z których ten biokomponent jest wytwarzany;
3) datę i miejsce sporządzenia wniosku;
4) podpis podmiotu ubiegającego się o wydanie certyfikatu jakości albo osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
2.  Do wniosku dołącza się:
1) w przypadku biokomponentów, z wyłączeniem biokomponentów wytwarzanych w procesie współuwodornienia:
a) protokół pobrania próbki biokomponentu sporządzony przez laboratorium badawcze, które posiada akredytację w zakresie pobierania próbek biokomponentów,
b) sprawozdanie z badań jakości biokomponentu sporządzone przez laboratorium badawcze, które posiada akredytację w zakresie badania jakości biokomponentów,
c) opis warunków organizacyjno-technicznych w miejscu wytwarzania biokomponentu wskazanym przez podmiot ubiegający się o wydanie certyfikatu jakości,
d) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie certyfikatu jakości o zachowaniu w okresie ważności certyfikatu zgodności jakości biokomponentu z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,
e) pełnomocnictwo, w przypadku podpisania wniosku przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o wydanie certyfikatu jakości

- które stanowią integralną część wniosku;

2) w przypadku biokomponentów wytwarzanych w procesie współuwodornienia:
a) protokół pobrania próbki biowęglowodorów ciekłych zawartych w mieszaninie z węglowodorami z przerobu ropy naftowej sporządzony przez laboratorium badawcze, które posiada akredytację w zakresie metody badawczej umożliwiającej obliczenie stopnia przereagowania biomasy,
b) sprawozdanie z badania stopnia przereagowania biomasy sporządzone przez laboratorium badawcze, które posiada akredytację w zakresie metody badawczej umożliwiającej obliczenie stopnia przereagowania biomasy, oraz opis metody badawczej, w oparciu o którą dokonano badania,
c) opis warunków organizacyjno-technicznych w miejscu wytwarzania biokomponentu wskazanym przez podmiot ubiegający się o wydanie certyfikatu jakości,
d) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie certyfikatu jakości o osiągnięciu w okresie ważności certyfikatu minimalnego stopnia przereagowania biomasy w procesie współuwodornienia określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 1e ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,
e) pełnomocnictwo, w przypadku podpisania wniosku przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o wydanie certyfikatu jakości

- które stanowią integralną część wniosku.

§  3.  Certyfikat jakości zawiera:
1) określenie rodzaju biokomponentu przewidzianego do wprowadzenia do obrotu lub wykorzystania do wytwarzania paliw, ze wskazaniem nazwy handlowej tego biokomponentu, a także nazwę surowców, z których ten biokomponent jest wytwarzany;
2) nazwę akredytowanej jednostki certyfikującej, która wydała certyfikat jakości, jej siedzibę i adres;
3) numer certyfikatu;
4) oznaczenie firmy podmiotu ubiegającego się o wydanie certyfikatu jakości, jego siedziby, adresu oraz adresu miejsca wytwarzania biokomponentu;
5) potwierdzenie spełnienia wymagań stanowiących podstawę wydania certyfikatu jakości;
6) datę wydania certyfikatu jakości oraz podpis kierownika akredytowanej jednostki certyfikującej albo osoby przez niego upoważnionej;
7) termin ważności certyfikatu jakości;
8) pieczęć urzędową akredytowanej jednostki certyfikującej.
§  4. 
1.  Dniem wszczęcia postępowania w sprawie wydania certyfikatu jakości jest dzień, w którym do akredytowanej jednostki certyfikującej wpłynął kompletny wniosek.
2.  W przypadku gdy wniosek złożony przez wnioskodawcę jest niekompletny, akredytowana jednostka certyfikująca pozostawia bez rozpoznania wniosek, o czym niezwłocznie informuje wnioskodawcę.
§  5.  Przed wydaniem certyfikatu jakości akredytowana jednostka certyfikująca dokonuje oceny złożonego kompletnego wniosku.
§  6. 
1.  Akredytowana jednostka certyfikująca po dokonaniu oceny, o której mowa w § 5, wydaje certyfikat jakości albo odmawia jego wydania.
2.  O wydaniu albo odmowie wydania certyfikatu jakości akredytowana jednostka certyfikująca niezwłocznie powiadamia na piśmie podmiot ubiegający się o wydanie certyfikatu jakości.
3.  Odmowa wydania certyfikatu jakości wymaga pisemnego uzasadnienia.
§  7.  Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  8.  Certyfikaty jakości wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność do upływu okresu, na jaki zostały wydane.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące (Dz. U. poz. 1439), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1527).

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020