Ustanowienie Odznaki Honorowej Meritis pro Familia, ustalenie jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia.

Dz.U.2020.1080
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Meritis pro Familia, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia
Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się Odznakę Honorową Meritis pro Familia, zwaną dalej "odznaką".
2.  Odznakę nadaje minister właściwy do spraw rodziny.
3.  Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem przyznawanym osobom fizycznym, a także organizacjom oraz instytucjom za zasługi w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej - rodzina.
4.  Odznaka jest jednostopniowa.
§  2.  Minister właściwy do spraw rodziny może nadać odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) ministra;
2) kierownika urzędu centralnego;
3) posła lub senatora;
4) terenowego organu administracji rządowej lub organu jednostki samorządu terytorialnego.
§  3. 
1.  Wniosek o nadanie odznaki zawiera dane osobowe osoby fizycznej, dane organizacji lub instytucji przedstawionej do wyróżnienia, a także informacje o osiągnięciach uzasadniających nadanie odznaki.
2.  Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  Odznakę stanowi okrągły medal o średnicy 36 mm wykonany z metalu w kolorze brązu, patynowany, z wrzecionowatym uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej, pośrodku, na tle wizerunku pnia dębu - drzewa będącego symbolem mocy rodziny, jej przeszłości, trwania i przyszłości, widnieją wyrastające z niego stylizowane dwa liście i trzy żołędzie, które są symbolem owocnej miłości w rodzinie. Wzdłuż dolnej krawędzi medalu umieszczony jest wypukły, majuskułowy napis "MERITIS PRO FAMILIA". Na stronie odwrotnej, na tle z przenikających się kręgów, symbolu wzajemnego oddziaływania w rodzinie, między wypukłym, majuskułowym napisem u góry z prawej "RZECZPOSPOLITA" a napisem "POLSKA" u dołu widnieje skośnie położona stylizowana gałązka wawrzynu symbolizująca zasługę.
2.  Odznaka jest zawieszona na wstążce z rypsu w kolorze brązowym o szerokości 38 mm, z dwoma złocistymi prążkami o szerokości 3 mm biegnącymi w takiej samej odległości od krawędzi oraz trzema takimi samymi prążkami o szerokości i mm, przechodzącymi przez środek w odległości 1 mm od siebie, co odzwierciedla symbolikę lica odznaki.
3.  Wzór odznaki jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
4.  Wyróżniona osoba fizyczna, organizacja lub instytucja otrzymuje odznakę wraz z dyplomem stwierdzającym jej nadanie, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5.  Odznakę wręcza minister właściwy do spraw rodziny lub osoba przez niego upoważniona w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter wręczenia.
§  6.  W imieniu wyróżnionej osoby fizycznej, która nie może odebrać odznaki, odznakę odbiera członek najbliższej rodziny osoby wyróżnionej albo inna osoba upoważniona przez osobę wyróżnioną.
§  7.  Odznakę nosi się na lewej stronie piersi, po orderach i odznaczeniach.
§  8.  Odznaka może być nadana tej samej osobie fizycznej, organizacji lub instytucji tylko raz.
§  9.  Ewidencję osób fizycznych, organizacji i instytucji wyróżnionych odznaką prowadzi minister właściwy do spraw rodziny.
§  10.  W przypadku utraty albo zniszczenia odznaki wydaje się jej wtórny egzemplarz za zwrotem kosztów wytworzenia.
§  11.  Koszty związane z nadaniem odznaki są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rodziny.
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ MERITIS PRO FAMILIA

WNIOSEK

O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ MERITIS PRO FAMILIA

CZĘŚĆ I – PODSTAWOWE INFORMACJE
1. Dane osobowe osoby fizycznej:

1.1. imię i nazwisko: …………………………………………..……………………………..

1.2. adres zamieszkania: ………………………………………...……………………………

………………………………………………………………………………………………...

2.Dane organizacji lub instytucji:
2.nazwa organizacji lub instytucji: ……………………………………………………..….
2.adres siedziby: ……………………………………………………………..……….
CZĘŚĆ II – OPIS OSIĄGNIĘĆ OSOBY FIZYCZNEJ / ORGANIZACJI / INSTYTUCJI

(zaznaczyć i opisać właściwe, maksymalnie 3000 znaków)

·za całokształt działalności
·za konkretne osiągnięcia o szczególnym znaczeniu
CZĘŚĆ III – UZASADNIENIE WNIOSKU

(maksymalnie 3000 znaków)

WNOSZĘ O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ MERITIS PRO FAMILIA

Czytelny podpis: ...................................................................................................................................

Określenie podmiotu występującego z wnioskiem: ..............................................................................

.................................................................................................................................................................

Miejscowość, data: ...............................................................................................................................

DECYZJA MINISTRA
ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ MERITIS PRO FAMILIA

awers

wzór

rewers

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR DYPLOMU STWIERDZAJĄCEGO NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ MERITIS PRO FAMILIA

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1080

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ustanowienie Odznaki Honorowej Meritis pro Familia, ustalenie jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia.
Data aktu: 04/06/2020
Data ogłoszenia: 23/06/2020
Data wejścia w życie: 08/07/2020