Szczegółowe warunki, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne.

Dz.U.2020.1053
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne
Na podstawie art. 55 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, zwane dalej "memorandum", o którym mowa w art. 37b ust. 1, art. 38b ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej "ustawą".
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) banku-reprezentancie - rozumie się przez to bank-reprezentanta, o którym mowa w przepisach rozdziału 7 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483, z późn. zm.);
2) certyfikacie inwestycyjnym - rozumie się przez to certyfikat inwestycyjny, o którym mowa w ustawie o funduszach;
3) certyfikacie inwestycyjnym związanym z subfunduszem - rozumie się przez to certyfikat inwestycyjny emitowany przez fundusz z wydzielonymi subfunduszami;
4) funduszu - rozumie się przez to fundusz inwestycyjny zamknięty utworzony na podstawie ustawy o funduszach;
5) funduszu inwestycyjnym podstawowym i funduszu inwestycyjnym powiązanym - rozumie się przez to fundusze, o których mowa w art. 170 ustawy o funduszach;
6) funduszu z wydzielonymi subfunduszami - rozumie się przez to fundusz, o którym mowa w art. 159 ustawy o funduszach;
7) grupie kapitałowej emitenta, w przypadku gdy emitentem jest fundusz - rozumie się przez to grupę kapitałową, w skład której wchodzi towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające emitentem albo zarządzający z UE, w przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy o funduszach, zarządza emitentem oraz prowadzi jego sprawy;
8) jednostce samorządu terytorialnego - rozumie się przez to gminę, powiat i województwo, związki tych jednostek lub jednostkę władz regionalnych lub lokalnych państwa członkowskiego wydzieloną finansowo i organizacyjnie, na podstawie przepisów kraju pochodzenia, która może zaciągać zobowiązania na własny rachunek i we własnym imieniu;
9) kapitałach własnych emitenta, w przypadku gdy emitentem jest fundusz - rozumie się przez to wartość aktywów netto funduszu;
10) Kodeksie karnym - rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568 i 875);
11) Kodeksie spółek handlowych - rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.);
12) kuratorze - rozumie się przez to kuratora ustanowionego na podstawie art. 42 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 875), kuratora ustanowionego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.), kuratora ustanowionego na podstawie art. 426 § 2 Kodeksu spółek handlowych, kuratora do działania w postępowaniu upadłościowym, kuratora do reprezentowania instytucji kredytowej w postępowaniu upadłościowym, kuratora do reprezentowania w postępowaniu upadłościowym praw posiadaczy listów zastawnych, kuratora do reprezentowania w postępowaniu upadłościowym interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, kuratora do reprezentowania praw obligatariuszy, kuratora ustanowionego na podstawie art. 138 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), kuratora ustanowionego na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288 i 321) oraz kuratora ustanowionego na podstawie art. 315 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895);
13) międzynarodowej instytucji publicznej - rozumie się przez to instytucję będącą osobą prawną o charakterze publicznym ustanowioną na mocy umowy międzynarodowej zawartej pomiędzy suwerennymi państwami, której członkiem jest jedno lub więcej państw członkowskich;
14) MSR-rozumie się przez to:
a) w przypadku emitentów z siedzibą w państwach - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej,
b) w przypadku emitentów lub podmiotów dominujących wobec emitentów z siedzibą w państwach niebędących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej albo Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i odnoszące się do nich interpretacje wydane lub przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości;
15) osobie nadzorującej - rozumie się przez to:
a) członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, osobę wchodzącą w skład organu administrującego lub członka innego organu, powołanego w podmiocie w celu nadzorowania jego prawidłowego działania - w przypadku podmiotu będącego przedsiębiorcą,
b) przewodniczącego rady jednostki lub osobę pełniącą funkcję odpowiadającą funkcji przewodniczącego rady tej jednostki - w przypadku podmiotu będącego jednostką samorządu terytorialnego,
c) członka rady nadzorczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego podmiotem albo zarządzającego z UE, w przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy o funduszach, zarządza podmiotem oraz prowadzi jego sprawy - w przypadku podmiotu będącego funduszem;
16) osobie zarządzającej - rozumie się przez to:
a) osoby mające istotny wpływ na zarządzanie podmiotem, w szczególności członka zarządu, osobę wchodzącą w skład organu administrującego, osobę pełniącą obowiązki członka zarządu, kuratora, członka zarządu komisarycznego, syndyka oraz zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym lub likwidatora - w przypadku podmiotu będącego przedsiębiorcą,
b) członka zarządu, osobę pełniącą obowiązki członka zarządu, skarbnika, sekretarza jednostki, kuratora, członka zarządu komisarycznego, likwidatora lub osobę pełniącą funkcję odpowiadającą funkcji członka zarządu, skarbnika lub sekretarza tej jednostki - w przypadku podmiotu będącego jednostką samorządu terytorialnego,
c) ministra lub inne osoby, w których kompetencjach leży podejmowanie decyzji lub nadzór nad realizacją wypełniania zobowiązań wynikających z emitowanych przez dane państwo papierów wartościowych,
d) osoby mające istotny wpływ na działalność funduszu, w szczególności na decyzje inwestycyjne, w tym: członka zarządu, osobę pełniącą obowiązki członka zarządu, kuratora lub członka zarządu komisarycznego towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem albo zarządzającego z UE, w przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy o funduszach, zarządza funduszem oraz prowadzi jego sprawy, likwidatora, osoby odpowiedzialne w towarzystwie funduszy inwestycyjnych albo zarządzającym z UE, w przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy o funduszach, zarządza funduszem oraz prowadzi jego sprawy, za zarządzanie funduszem, w tym portfelem inwestycyjnym lub jego częścią - w przypadku podmiotu będącego funduszem;
17) podmiocie udzielającym zabezpieczenia (gwarantującym) - rozumie się przez to podmiot, który udzielił zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z papierów wartościowych, a zabezpieczenie to nie ma charakteru ograniczonego prawa rzeczowego;
18) podmiocie zagranicznym - rozumie się przez to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący osobą prawną, osobą fizyczną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
19) przychodach ze sprzedaży - rozumie się przez to:
a) łącznie przychody z tytułu odsetek i przychody z tytułu prowizji - w przypadku instytucji kredytowej,
b) składki na udziale własnym - w przypadku zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji,
c) przychody z działalności maklerskiej - w przypadku domu maklerskiego,
d) dochody ogółem - w przypadku jednostki samorządu terytorialnego,
e) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - w przypadku innych podmiotów,
f) przychody z lokat - w przypadku funduszu;
20) ratingu - rozumie się przez to ocenę ryzyka inwestycyjnego związanego z określonymi papierami wartościowymi lub zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonywaną przez wyspecjalizowaną instytucję;
21) rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych - rozumie się przez to przepisy wydane na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości;
22) ustawie o funduszach - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95 i 695);
23) ustawie o KRS - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500, 1655 i 1798 oraz z 2020 r. poz. 288);
24) ustawie o rachunkowości - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568).
§  3. 
1.  Memorandum zawiera prawdziwe, rzetelne i kompletne informacje o emitencie i podmiotach, o których mowa w ust. 4, w § 8 pkt 3, 6 i 10, w § 10 pkt 1, w § 11 ust. 1 pkt 10, w § 12 pkt 4 lit. b i c, pkt 6 i 15, w § 13 ust. 1 pkt 12, w § 14 ust. 3 pkt 4, w § 17 ust. 1 i ust. 4 pkt 2, w § 19 ust. 1 pkt 4 i 10, w § 21 pkt 1, w § 22 ust. 1 pkt 9, w § 23 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, pkt 6 i 14, w § 24 ust. 1 pkt 11, w § 25 ust. 2 pkt 4, w § 26 pkt 2, w § 30 ust. 1 pkt 3, 10, 12 i 13, w § 32 pkt 1, w § 33 ust. 1 pkt 10, w § 34 pkt 4 lit. b i c, pkt 6 i 15, w § 35 ust. 1 pkt 12, w § 36 ust. 3 pkt 4, w § 39 ust. 1 i ust. 4 pkt 2, w § 41 ust. 1 pkt 4, 10, 12 i 13, w § 43 pkt 1, w § 44 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, pkt 6 i 14, w § 45 ust. 2 pkt 4, w § 46 pkt 2, w § 50 pkt 3, 6 i 10, w § 52 pkt 1, w § 53 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, pkt 6 i 14, w § 55 pkt 4 oraz w § 58 ust. 1 i ust. 4 pkt 2, ich sytuacji finansowej i prawnej oraz o objętych memorandum papierach wartościowych i zasadach ich oferowania lub ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, według stanu na dzień zatwierdzenia memorandum przez Komisję Nadzoru Finansowego, zwaną dalej "Komisją", jeżeli jest wymagane, albo jego udostępnienia do publicznej wiadomości lub zainteresowanym inwestorom.
2.  Informacje zawarte w memorandum przedstawia się w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu tych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta.
3.  W przypadku gdy specyfika opisywanych w memorandum danych wymaga podania dodatkowych informacji, gwarantujących ich prawdziwy, rzetelny i kompletny obraz lub jeżeli dodatkowe informacje mają znaczący wpływ na ocenę papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, emitent jest obowiązany zamieścić te informacje w treści memorandum.
4.  W przypadku gdy przepisy rozporządzenia wymagają zamieszczenia w memorandum informacji dotyczących grupy kapitałowej albo w przypadku gdy emitent postanowił zamieścić w nim takie informacje, w memorandum zamieszcza się odpowiednie informacje dotyczące jednostek stowarzyszonych oraz jednostek współzależnych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a w przypadku emitentów zagranicznych - takich jednostek w rozumieniu obowiązujących ich przepisów o rachunkowości, będących spółkami handlowymi, których działalność jest istotna z punktu widzenia działalności emitenta lub jego grupy kapitałowej.
5.  Emitent będący instytucją wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą prowadzący działalność w formie spółki akcyjnej sporządza memorandum w formie określonej w rozporządzeniu dla spółki akcyjnej, a emitent będący instytucją wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą prowadzący działalność w formie innej niż spółka akcyjna - w formie określonej w rozporządzeniu dla funduszu.
§  4. 
1.  Memorandum sporządza się w języku zrozumiałym dla inwestorów. W memorandum nie zamieszcza się sformułowań technicznych bez ich właściwego wyjaśnienia.
2.  Stosowanie skrótów w treści memorandum jest dopuszczalne, jeżeli są one powszechnie stosowane w języku polskim albo są pisane wielką literą oraz zostały zdefiniowane w memorandum w rozdziale "Załączniki".
3.  Występujące w treści memorandum sformułowania zawodowe (profesjonalne), które mogą być niejasne dla nabywców papierów wartościowych niezwiązanych zawodowo z działalnością emitenta lub z rynkiem kapitałowym, definiuje się zgodnie z ust. 2.
§  5. 
1.  Informacje stanowiące treść memorandum zamieszcza się według kolejności określonej w rozporządzeniu.
2.  W przypadku gdy wymóg przedstawienia określonych informacji nie ma zastosowania ze względu na specyfikę podmiotu lub inne uzasadnione okoliczności, emitent lub oferujący zamieszcza w memorandum wykaz danych, które nie zostały ujęte w jego treści, z przedstawieniem tej specyfiki lub okoliczności.
§  6.  W przypadku gdy informacje przedstawione w memorandum są podawane w innej walucie niż złoty lub euro, emitent ma obowiązek wskazania średnich kursów wymiany tej waluty, w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym lub sprawozdaniem finansowym, w stosunku do złotego i euro, ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
1) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu;
2) kursu średniego w każdym okresie, obliczanego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczanego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego;
3) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie.
Rozdział  2

Memorandum, o którym mowa w art. 37b ust. 1 ustawy, gdy emitentem jest podmiot inny niż fundusz

§  7.  Memorandum składa się z następujących części:
1) wstępu;
2) rozdziałów:
a) "Czynniki ryzyka",
b) "Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w memorandum",
c) "Dane o emisji lub sprzedaży",
d) "Dane o emitencie",
e) "Sprawozdania finansowe",
f) "Załączniki".
§  8.  We wstępie zamieszcza się co najmniej:
1) tytuł "Memorandum informacyjne";
2) firmę (nazwę) i siedzibę emitenta;
3) firmę (nazwę) lub imię i nazwisko oraz siedzibę (miejsce zamieszkania) oferującego;
4) w przypadku emisji obligacji - informację o tym, czy dane o wyemitowanych przez emitenta obligacjach, wysokości zobowiązań emitenta z tytułu tych papierów wartościowych oraz stopniu ich realizacji zostały udostępnione do publicznej wiadomości przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
5) liczbę, rodzaj, jednostkową wartość nominalną i oznaczenie emisji papierów wartościowych;
6) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego), ze wskazaniem zabezpieczenia;
7) cenę emisyjną (sprzedaży) oferowanych papierów wartościowych albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin udostępnienia ceny do publicznej wiadomości;
8) stwierdzenie o treści: "Oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w memorandum. Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i emitencie.";
9) określenie podstawy prawnej prowadzenia oferty publicznej na podstawie memorandum;
10) wskazanie firmy (nazwy) i siedziby firmy inwestycyjnej, która będzie pośredniczyć w ofercie papierów wartościowych objętych memorandum oraz gwarantów emisji;
11) datę ważności memorandum oraz datę, do której informacje aktualizujące memorandum zostały uwzględnione w jego treści;
12) tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w memorandum, w okresie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości;
13) spis treści zawierający listę podstawowych rozdziałów i punktów memorandum, ze wskazaniem numeru strony.
§  9. 
1.  W przypadku oferowania papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym w rozdziale "Czynniki ryzyka" zamieszcza się informacje o czynnikach powodujących ryzyko dla nabywcy papierów wartościowych, w szczególności czynnikach związanych z sytuacją finansową emitenta, jego grupy kapitałowej i z jego otoczeniem, oraz innych czynnikach istotnych dla oceny emisji papierów wartościowych i związanego z nią ryzyka.
2.  W przypadku oferowania papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym w rozdziale "Czynniki ryzyka" zamieszcza się wyraźne opisanie czynników ryzyka, które mogą mieć wpływ na zdolność emitenta do wypełnienia na rzecz inwestorów zobowiązań wynikających z papierów wartościowych.
§  10.  W rozdziale "Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w memorandum" zamieszcza się:
1) wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w memorandum lub, jeżeli ma to miejsce, za jego określone części, ze wskazaniem tych części, za które poszczególne osoby odpowiadają; w przypadku osób fizycznych, w tym osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta, należy podać imię i nazwisko tej osoby oraz zajmowane stanowisko; w przypadku osób prawnych należy podać firmę (nazwę) i siedzibę;
2) oświadczenie osoby odpowiedzialnej za informacje zawarte w memorandum o treści: "Zgodnie z moją najlepszą wiedzą zawarte w memorandum informacje są zgodne ze stanem faktycznym i memorandum nie pomija niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie, w szczególności zawarte w nim informacje są prawdziwe, rzetelne i kompletne." lub - w zależności od przypadku - oświadczenie osoby odpowiedzialnej za informacje zawarte w określonych częściach memorandum o treści: "Zgodnie z moją najlepszą wiedzą informacje zawarte w częściach memorandum, za które jestem odpowiedzialny, są zgodne ze stanem faktycznym i nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie, w szczególności są prawdziwe, rzetelne i kompletne.".
§  11. 
1.  W przypadku oferowania papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym w rozdziale "Dane o emisji lub sprzedaży" zamieszcza się co najmniej:
1) szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości emitowanych lub sprzedawanych papierów wartościowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, ograniczeń co do przenoszenia praw z papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych;
2) cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, oraz wskazaniem, czy cele emisji mogą ulec zmianie;
3) wskazanie łącznych kosztów, jakie zostały zaliczone do szacunkowych kosztów emisji, wraz z podziałem według ich tytułów;
4) określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych, ze wskazaniem:
a) organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych,
b) daty i formy podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych, z przytoczeniem jej treści;
5) wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, oraz określenie przyczyn wyłączeń lub ograniczeń tego prawa;
6) oznaczenie dat, od których oferowane akcje mają uczestniczyć w dywidendzie, ze wskazaniem waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda;
7) wskazanie praw z oferowanych papierów wartościowych, sposobu oraz podmiotów uczestniczących w ich realizacji, w tym wypłaty przez emitenta świadczeń pieniężnych, a także zakresu odpowiedzialności tych podmiotów wobec nabywców oraz emitenta;
8) określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości;
9) informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami wartościowymi, w tym wskazanie płatnika podatku;
10) wskazanie stron umów o gwarancję emisji oraz istotnych postanowień tych umów, w przypadku gdy emitent zawarł takie umowy;
11) określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych, w tym co najmniej wskazanie:
a) grupy inwestorów, do których oferta jest kierowana,
b) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży,
c) zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem,
d) zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej,
e) informacji o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne,
f) terminów i szczegółowych zasad przydziału papierów wartościowych,
g) zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot,
h) przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia,
i) sposobu i formy ogłoszenia o:
dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz sposobie i terminie zwrotu wpłaconych kwot,
odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu.
2.  W przypadku oferowania obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa w rozdziale "Dane o emisji lub sprzedaży" zamieszcza się co najmniej informacje określone w § 12 w odniesieniu do tych obligacji oraz informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4-9, w odniesieniu do akcji, do których prawo nabycia lub objęcia jest inkorporowane w tych obligacjach.
§  12.  W przypadku oferowania papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym w rozdziale "Dane o emisji lub sprzedaży" zamieszcza się co najmniej:
1) szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości emitowanych lub sprzedawanych papierów wartościowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, ograniczeń co do przenoszenia praw z papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych;
2) określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych, ze wskazaniem:
a) organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych,
b) daty i formy podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych, z przytoczeniem jej treści;
3) wskazanie praw i obowiązków z oferowanych papierów wartościowych, w tym wysokości oprocentowania, terminów, od których należy się oprocentowanie, terminów ustalania praw do oprocentowania i terminów wypłaty oprocentowania, terminów i zasad wykupu papierów wartościowych, zasad i sposobu realizacji praw z papierów wartościowych, w tym wypłaty świadczeń pieniężnych przez emitenta, podmiotów uczestniczących w realizacji praw z papierów wartościowych oraz zakresu ich odpowiedzialności wobec nabywców i emitenta oraz, w przypadku świadczeń pieniężnych, wskazanie waluty, w jakiej świadczenia te będą wypłacane;
4) określenie rodzaju, zakresu, formy i przedmiotu zabezpieczeń, jeżeli papiery wartościowe są zabezpieczone, a ponadto:
a) określenie rzeczy lub praw, na których ustanowiono zastaw lub hipotekę, z podaniem ich wartości i powołaniem opinii uprawnionego biegłego, wskazaniem położenia nieruchomości oraz podmiotu, w którego posiadaniu pozostają rzeczy objęte zastawem, a także informację, czy na rzeczy lub prawie ustanowiono również inne obciążenia - w przypadku gdy wierzytelności wynikające z papierów wartościowych zostały zabezpieczone przez ustanowienie zastawu lub hipoteki,
b) podanie firmy (nazwy), siedziby i adresu oraz wysokości kapitału własnego podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego), z omówieniem istotnych postanowień umowy dotyczącej gwarancji lub zabezpieczenia - w przypadku gdy wierzytelności wynikające z papierów wartościowych zostały zabezpieczone gwarancją bankową lub zabezpieczeniem ustanowionym przez bank lub międzynarodową instytucję publiczną,
c) wskazanie Skarbu Państwa lub państwa członkowskiego lub podanie nazwy jednostki samorządu terytorialnego, siedziby i adresu jej urzędu, wielkości dochodów i wydatków za ostatni rok budżetowy, w tym także wielkości dochodów własnych - w przypadku gdy papiery wartościowe są gwarantowane bezwarunkowo i nieodwołalnie przez Skarb Państwa, państwo członkowskie lub jednostkę samorządu terytorialnego,
d) omówienie istotnych warunków zabezpieczenia;
5) określenie innych praw wynikających z emitowanych lub sprzedawanych papierów wartościowych;
6) informacje o banku-reprezentancie, administratorze zastawu lub administratorze hipoteki, ustanowionych w związku z emisją obligacji, zawierające:
a) firmę (nazwę) banku-reprezentanta, administratora zastawu lub administratora hipoteki, ich siedziby, adresy wraz z numerami telefonu lub faksu, określenie sądów rejestrowych i numerów rejestrów,
b) wskazanie istotnych postanowień umowy z bankiem-reprezentantem, administratorem zastawu lub administratorem hipoteki,
c) wskazanie obowiązków emitenta wobec banku-reprezentanta, administratora zastawu lub administratora hipoteki,
d) wskazanie obowiązków banku-reprezentanta, administratora zastawu lub administratora hipoteki wobec obligatariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych przez ten bank lub tego administratora, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez emitenta obowiązków wynikających z warunków emisji, a także w razie stwierdzenia, że sytuacja finansowa emitenta stwarza zagrożenie dla zdolności wykonywania przez niego obowiązków wobec obligatariuszy;
7) szczegółowe informacje o pierwszeństwie w spłacie zobowiązań wynikających z papierów wartościowych przed innymi zobowiązaniami emitenta;
8) informacje o warunkach i sytuacjach, w których emitent ma prawo albo jest obowiązany do wcześniejszego wykupu papierów wartościowych, jak również informacje o sytuacjach i warunkach, po spełnieniu których posiadacz papieru wartościowego uzyska prawo do wcześniejszego wykupu papieru wartościowego przez emitenta;
9) wskazanie źródeł pochodzenia środków na spłatę zobowiązań wynikających z emitowanych papierów wartościowych;
10) w przypadku gdy próg dojścia emisji do skutku jest określony - wskazanie tego progu;
11) w przypadku emisji obligacji przychodowych zamieszcza się dodatkowo:
a) szczegółowy opis przedsięwzięcia, do którego przychodów lub majątku służy obligatariuszom prawo zaspokojenia z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami,
b) wskazanie, czy emitent ograniczył odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z obligacji do przychodów lub majątku określonego przedsięwzięcia,
c) wskazanie banku prowadzącego rachunek bankowy, na który będą wpływać przychody z przedsięwzięcia, i wskazanie numeru tego rachunku oraz zasad dokonywania z niego wypłat,
d) szczegółowy opis zasad obliczania przychodów przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem, do jakiej części przychodów oraz odpowiednio majątku przysługuje obligatariuszom prawo pierwszeństwa w zaspokajaniu swoich roszczeń;
12) w przypadku emisji obligacji, z których zobowiązania mają zostać spłacone ze środków uzyskanych ze spłaty określonych wierzytelności lub z innych środków uzyskanych w celu spłaty tych obligacji, zamieszcza się dodatkowo informacje o:
a) łącznej wartości wierzytelności, ich charakterze, ustanowionych na nich zabezpieczeniach, szacunkowym oprocentowaniu oraz o ogólnej ocenie wypłacalności dłużników z tytułu tych wierzytelności,
b) prawach emitenta w stosunku do wierzytelności,
c) zasadach dochodzenia roszczeń z tytułu tych wierzytelności;
13) informacje o kosztach emisji i przeprowadzenia publicznej oferty papierów wartościowych;
14) informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami wartościowymi, w tym wskazanie płatnika podatku;
15) wskazanie stron umów o gwarancję emisji oraz istotnych postanowień tych umów - w przypadku gdy emitent zawarł takie umowy;
16) określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych, w tym co najmniej wskazanie:
a) grupy inwestorów, do których oferta jest kierowana,
b) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży,
c) zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem,
d) zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej,
e) informacji o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne,
f) terminów i szczegółowych zasad przydziału papierów wartościowych,
g) zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot,
h) przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia,
i) sposobu i formy ogłoszenia o:
dojściu albo niedojściu oferty do skutku oraz sposobie i terminie zwrotu wpłaconych kwot,
odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu;
17) wskazanie celów emisji papierów wartościowych, które mają być realizowane z uzyskanych wpływów z emisji, wraz ze wskazaniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, oraz wskazanie, czy cele emisji mogą ulec zmianie.
§  13. 
1.  W przypadku oferowania papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym w rozdziale "Dane o emitencie" zamieszcza się co najmniej:
1) firmę (nazwę), formę prawną, kraj siedziby, siedzibę i adres emitenta wraz z numerami telefonu lub faksu, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej;
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony;
3) wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony emitent;
4) wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku gdy emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia - przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał;
5) krótki opis historii emitenta;
6) określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych emitenta oraz zasad ich tworzenia;
7) informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego;
8) informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji;
9) wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w dacie aktualizacji memorandum może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie;
10) wskazanie, na jakich rynkach papierów wartościowych są lub były notowane papiery wartościowe emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe;
11) informacje o ratingu przyznanym emitentowi lub emitowanym przez niego papierom wartościowym;
12) podstawowe informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej firmy (nazwy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów;
13) podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, w podziale na segmenty działalności;
14) opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych emitenta, w tym inwestycji kapitałowych;
15) informacje o wszczętych wobec emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym, ugodowym, arbitrażowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym - jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności emitenta;
16) informację o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji publicznej, postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w tym o postępowaniach w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić według wiedzy emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową emitenta, albo stosowną informację o braku takich postępowań;
17) zobowiązania emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców papierów wartościowych uprawnień w nich inkorporowanych;
18) informacje o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w memorandum;
19) wskazanie istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w § 15;
20) w przypadku zamieszczenia w memorandum prognozy wyników finansowych emitenta lub jego grupy kapitałowej należy zamieścić następujące informacje:
a) prognozowane wyniki,
b) okres, którego prognoza dotyczy,
c) podstawy i istotne założenia tej prognozy,
d) sposób monitorowania przez emitenta możliwości realizacji prognozowanych wyników,
e) okresy, w jakich emitent będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz ewentualnej korekty prezentowanej prognozy, wraz ze wskazaniem zastosowanych kryteriów tej oceny;
21) w odniesieniu do osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta:
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani,
b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach,
c) wskazanie, czy osoby te pełniły w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub osób zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości lub w likwidacji,
d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub osoby nadzorującej zamieszczonym w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub osób nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta,
g) informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez osoby zarządzające i osoby nadzorujące emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta; w przypadku gdy nie występują takie konflikty interesów, należy to wskazać;
22) w przypadku spółek kapitałowych - dane o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu, z uwzględnieniem podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy.
2.  W przypadku oferowania obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa w rozdziale "Dane o emitencie" zamieszcza się co najmniej informacje, o których mowa w ust. 1 oraz w § 14 ust. 1 pkt 3.
§  14. 
1.  W przypadku oferowania papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym w rozdziale "Dane o emitencie" zamieszcza się co najmniej:
1) informacje, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-7, 10, lii 15-22;
2) podstawowe informacje o działalności gospodarczej emitenta i jego grupy kapitałowej, ze wskazaniem w szczególności produktów, rynków zbytu, posiadanych istotnych zezwoleń i koncesji;
3) inne informacje dotyczące prowadzonej przez emitenta działalności gospodarczej, istotne dla oceny możliwości realizowania przez emitenta jego zobowiązań z emitowanych papierów wartościowych.
2.  W przypadku emisji obligacji przychodowych zamieszcza się dodatkowo informacje o organizacji i administrowaniu przedsięwzięciem lub majątkiem przedsięwzięcia oraz informacje o planowanych przychodach i kosztach przedsięwzięcia w okresie zapadalności obligacji.
3.  W przypadku emisji obligacji, z których zobowiązania mają zostać spłacone ze środków uzyskanych ze spłaty określonych wierzytelności lub z innych środków uzyskanych w celu spłaty tych obligacji, zamieszcza się dodatkowo:
1) informacje o umowach, na podstawie których emitent będzie pobierał świadczenia z wierzytelności, stanowiących podstawę uzyskania środków na spłatę obligacji;
2) informacje o zasadach i terminach pobierania świadczeń wynikających z wierzytelności stanowiących podstawę uzyskania środków na spłatę obligacji oraz innych zasadach administrowania wierzytelnościami emitenta;
3) informacje o umowach zawartych przez emitenta w celu zapewnienia realizacji wypłat świadczeń z tytułu obligacji na rzecz obligatariuszy;
4) wskazanie podmiotu, któremu przysługiwały wierzytelności stanowiące podstawę uzyskania środków na spłatę obligacji przed ich przyporządkowaniem emitentowi (inicjator), oraz sposobu nabycia przez niego wierzytelności, wraz z podaniem podstawowych informacji o działalności inicjatora i jego grupy kapitałowej.
§  15. 
1.  W rozdziale "Sprawozdania finansowe" zamieszcza się:
1) sprawozdanie finansowe emitenta za ostatni rok obrotowy, za który zostało sporządzone, obejmujące dane porównawcze, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta oraz zbadane przez biegłego rewidenta;
2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej emitenta za ostatni rok obrotowy, za który zostało sporządzone, obejmujące dane porównawcze, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta oraz zbadane przez biegłego rewidenta;
3) w przypadku gdy emitent prowadzi działalność krócej niż przez okres, za który wymagane jest przedstawienie sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o których mowa w pkt 1 i 2, a jego prawnym poprzednikiem była inna osoba prawna lub nastąpiła zmiana formy prawnej (przekształcenie) - sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe prawnych poprzedników emitenta, za okres nieobjęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym emitenta, sporządzone zgodnie z obowiązującymi ich przepisami oraz zbadane przez biegłego rewidenta;
4) sporządzone przez biegłego rewidenta sprawozdanie z badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, o których mowa w pkt 1-3.
2.  W przypadku gdy emitent sporządza zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdania finansowe, w memorandum zamieszcza się co najmniej skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
3.  W przypadku gdy emitentem jest zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, w rozdziale "Sprawozdania finansowe" zamieszcza się dodatkowo opinię aktuariusza o stanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jeżeli obowiązek uzyskania takiej opinii wynika z odrębnych przepisów.
4.  W przypadku gdy emitent prowadzi działalność krócej niż przez okres, za który przedstawia się sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w rozdziale "Sprawozdania finansowe" zamieszcza się sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia rejestracji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3.
5.  W przypadku gdy emitentem jest podmiot, który wypełnia obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub podmiot, którego papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwie członkowskim, w memorandum można zamieścić sprawozdanie finansowe zawarte w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie rocznym.
§  16.  W rozdziale "Załączniki" zamieszcza się:
1) odpis z właściwego dla emitenta rejestru wraz z tłumaczeniem na język polski - w przypadku emitentów z siedzibą na terytorium państwa innego niż Rzeczpospolita Polska;
2) aktualny tekst statutu emitenta oraz treść ogłoszonych zmian statutu, które jeszcze nie weszły w życie, wraz z terminem ich wejścia w życie;
3) definicje i objaśnienia skrótów.
§  17. 
1.  W przypadku udzielenia zabezpieczenia, memorandum dodatkowo zawiera:
1) informacje o podmiocie udzielającym zabezpieczenia (gwarantującym), o których mowa w § 13 ust. 1 pkt \-l, 10, 11 i 15-22, § 14 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz § 16 pkt 1 i 2;
2) w przypadku gdy emitent oferuje papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym - wyraźne opisanie czynników ryzyka, które mogą mieć wpływ na zdolność podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego) do wypełnienia na rzecz inwestorów zobowiązań wynikających z udzielonego zabezpieczenia;
3) wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych za informacje o podmiocie udzielającym zabezpieczenia (gwarantującym); w przypadku osób fizycznych, w tym osób zarządzających i osób nadzorujących podmiot udzielający zabezpieczenia (gwarantującego), należy podać imię i nazwisko tej osoby oraz zajmowane stanowisko; w przypadku osób prawnych należy podać firmę (nazwę) i siedzibę;
4) oświadczenie osoby odpowiedzialnej za informacje o podmiocie udzielającym zabezpieczenia (gwarantującym) o treści: "Zgodnie z moją najlepszą wiedzą informacje zawarte w częściach memorandum, za które jestem odpowiedzialny, są zgodne ze stanem faktycznym i nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie, w szczególności są prawdziwe, rzetelne i kompletne.";
5) skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub odpowiednio sprawozdanie finansowe podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego) za ostatni rok obrotowy, za który zostało sporządzone, obejmujące dane porównawcze, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi ten podmiot i zbadane przez biegłego rewidenta, wraz ze sporządzonym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego lub sprawozdania finansowego.
2.  Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku, gdy gwarantującym bezwarunkowo i nieodwołalnie papiery wartościowe jest emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, pod warunkiem wskazania w memorandum miejsca udostępnienia do publicznej wiadomości, w terminie ważności memorandum, informacji, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy, a w przypadku podmiotów udzielających zabezpieczenia (gwarantujących) będących podmiotami zagranicznymi - informacji analogicznych do tych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy, przekazanych do publicznej wiadomości przez podmiot udzielający zabezpieczenia (gwarantujący), w okresie 18 miesięcy przed sporządzeniem memorandum.
3.  Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, w zakresie odnoszącym się do skonsolidowanego sprawozdania finansowego lub sprawozdania finansowego nie ma zastosowania w przypadku, gdy podmiotem udzielającym zabezpieczenia (gwarantującym) jest Europejski Bank Centralny, bank centralny państwa członkowskiego lub międzynarodowa instytucja publiczna.
4.  W przypadkach określonych w ust. 1-3 memorandum zawiera:
1) wskazanie miejsca udostępnienia umowy emitenta z podmiotem udzielającym zabezpieczenia (gwarantującym);
2) wskazanie i opis podmiotu innego niż podmioty włączone w obsługę emisji, posiadającego ekonomiczny interes w pozyskaniu przez emitenta środków w wyniku emisji papierów wartościowych zabezpieczonych, z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w ust. 5.
5.  Obowiązek określony w ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy gwarantującym bezwarunkowo i nieodwołalnie papiery wartościowe jest Skarb Państwa, państwo członkowskie albo jednostka samorządu terytorialnego.
Rozdział  3

Memorandum, o którym mowa w art. 37b ust. 1 ustawy, w przypadku gdy emitentem jest fundusz

§  18.  Memorandum składa się z następujących części:
1) wstępu;
2) rozdziałów:
a) "Czynniki ryzyka",
b) "Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w memorandum",
c) "Dane o emisji",
d) "Dane o funduszu",
e) "Dane o osobach zarządzających i osobach nadzorujących, podmiotach zarządzających portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią oraz strukturze własności",
f) "Sprawozdania finansowe",
g) "Załączniki".
§  19. 
1.  We wstępie zamieszcza się co najmniej:
1) tytuł "Memorandum informacyjne";
2) firmę (nazwę) i siedzibę funduszu, a jeżeli fundusz jest:
a) funduszem z wydzielonymi subfunduszami - także oznaczenia wszystkich subfunduszy,
b) funduszem powiązanym - także nazwę funduszu podstawowego;
3) firmę (nazwę) oraz siedzibę towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem albo zarządzającego z UE, w przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy o funduszach, zarządza funduszem oraz prowadzi jego sprawy;
4) firmę (nazwę) lub imię i nazwisko oraz siedzibę (miejsce zamieszkania) oferującego;
5) w przypadku emisji obligacji - informację o tym, czy dane o wyemitowanych przez fundusz obligacjach, wysokości zobowiązań funduszu z tytułu tych papierów wartościowych oraz stopniu ich realizacji zostały udostępnione do publicznej wiadomości przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
6) liczbę i oznaczenie emisji oferowanych certyfikatów inwestycyjnych, a w przypadku obligacji liczbę, jednostkową wartość nominalną i oznaczenie emisji tych papierów wartościowych;
7) cenę emisyjną (sprzedaży) oferowanych papierów wartościowych albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin udostępnienia ceny do publicznej wiadomości;
8) stwierdzenie o treści: "Oferowanie certyfikatów inwestycyjnych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w memorandum. Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o certyfikatach inwestycyjnych, ich ofercie i funduszu.", a w przypadku obligacji o treści: "Oferowanie obligacji odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w memorandum. Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o obligacjach, ich ofercie i funduszu.";
9) określenie podstawy prawnej prowadzenia oferty publicznej na podstawie memorandum;
10) wskazanie firmy (nazwy) i siedziby firmy inwestycyjnej, która będzie pośredniczyć w ofercie papierów wartościowych objętych memorandum oraz gwarantów emisji;
11) datę ważności memorandum oraz datę, do której informacje aktualizujące memorandum zostały uwzględnione w jego treści;
12) tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w memorandum, w okresie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości;
13) spis treści zawierający listę podstawowych rozdziałów i punktów memorandum, ze wskazaniem numeru strony.
2.  W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami informacje wymienione w ust. 1 pkt 4, 6 i 7 podaje się odrębnie dla każdego subfunduszu.
§  20. 
1.  W przypadku oferowania certyfikatów inwestycyjnych w rozdziale "Czynniki ryzyka" zamieszcza się informacje o czynnikach powodujących ryzyko dla nabywcy certyfikatów inwestycyjnych, w szczególności czynnikach związanych z przyjętą polityką inwestycyjną funduszu oraz czynnikach ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne funduszu.
2.  W przypadku oferowania obligacji w rozdziale "Czynniki ryzyka" zamieszcza się wyraźne opisanie czynników ryzyka, które mogą mieć wpływ na zdolność funduszu do wypełnienia na rzecz inwestorów zobowiązań wynikających z obligacji.
3.  W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami informacje o czynnikach ryzyka zamieszcza się odrębnie dla każdego subfunduszu.
§  21.  W rozdziale "Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w memorandum" zamieszcza się:
1) wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w memorandum lub, jeżeli ma to miejsce, za jego określone części, ze wskazaniem tych części, za które poszczególne osoby odpowiadają; w przypadku osób fizycznych, w tym osób zarządzających i osób nadzorujących fundusz, należy podać imię i nazwisko tej osoby oraz zajmowane stanowisko; w przypadku osób prawnych należy podać firmę (nazwę) i siedzibę;
2) oświadczenie osoby odpowiedzialnej za informacje zawarte w memorandum o treści: "Zgodnie z moją najlepszą wiedzą zawarte w memorandum informacje są zgodne ze stanem faktycznym i memorandum nie pomija niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie, w szczególności zawarte w nim informacje są prawdziwe, rzetelne i kompletne." lub - w zależności od przypadku - oświadczenie osoby odpowiedzialnej za informacje zawarte w określonych częściach memorandum o treści: "Zgodnie z moją najlepszą wiedzą informacje zawarte w częściach memorandum, za które jestem odpowiedzialny, są zgodne ze stanem faktycznym i nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie, w szczególności są prawdziwe, rzetelne i kompletne.".
§  22. 
1.  W przypadku oferowania certyfikatów inwestycyjnych w rozdziale "Dane o emisji" zamieszcza się co najmniej:
1) szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości emitowanych certyfikatów inwestycyjnych;
2) cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, oraz wskazaniem, czy cele emisji mogą ulec zmianie;
3) wskazanie łącznych kosztów, jakie zostały zaliczone do szacunkowych kosztów emisji, wraz z podziałem według ich tytułów;
4) określenie podstawy prawnej emisji certyfikatów inwestycyjnych, ze wskazaniem:
a) organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji certyfikatów inwestycyjnych,
b) daty i formy podjęcia decyzji o emisji certyfikatów inwestycyjnych, z przytoczeniem jej treści;
5) wskazanie praw z oferowanych certyfikatów inwestycyjnych;
6) wskazanie ograniczeń co do przenoszenia praw z oferowanych certyfikatów inwestycyjnych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych;
7) określenie podstawowych zasad polityki funduszu co do wypłaty dochodów w przyszłości;
8) informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem certyfikatami inwestycyjnymi, w tym wskazanie płatnika podatku;
9) wskazanie stron umów o gwarancję emisji oraz istotnych postanowień tych umów, w przypadku gdy fundusz zawarł takie umowy;
10) określenie zasad dystrybucji oferowanych certyfikatów inwestycyjnych, w tym co najmniej wskazanie:
a) grupy inwestorów, do których oferta jest kierowana,
b) terminów otwarcia i zaniknięcia zapisów,
c) zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem,
d) zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej,
e) informacji o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne,
f) terminów i szczegółowych zasad przydziału certyfikatów inwestycyjnych,
g) zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot,
h) przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub fundusz może odstąpić od jej przeprowadzenia,
i) sposobu i formy ogłoszenia o:
dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz sposobie i terminie zwrotu wpłaconych kwot,
odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu.
2.  W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami informacje, o których mowa w ust. 1, podaje się odrębnie dla emisji certyfikatów związanych z każdym subfunduszem.
§  23. 
1.  W przypadku oferowania obligacji w rozdziale "Dane o emisji" zamieszcza się co najmniej:
1) szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości emitowanych lub sprzedawanych obligacji z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, ograniczeń co do przenoszenia praw z obligacji oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych;
2) określenie podstawy prawnej emisji obligacji, ze wskazaniem:
a) organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji,
b) daty i formy podjęcia decyzji o emisji, z przytoczeniem jej treści;
3) wskazanie praw i obowiązków z oferowanych obligacji, w tym wysokości oprocentowania, terminów, od których należy się oprocentowanie, terminów ustalania praw do oprocentowania i terminów wypłaty oprocentowania, terminów i zasad wykupu obligacji, zasad i sposobu realizacji praw z obligacji, w tym wypłaty świadczeń pieniężnych przez fundusz, podmiotów uczestniczących w realizacji praw z obligacji oraz zakresu ich odpowiedzialności wobec nabywców i funduszu oraz, w przypadku świadczeń pieniężnych, wskazanie waluty, w jakiej świadczenia te będą wypłacane;
4) określenie rodzaju, zakresu, formy i przedmiotu zabezpieczeń, jeżeli obligacje są zabezpieczone, a ponadto:
a) określenie rzeczy lub praw, na których ustanowiono zastaw lub hipotekę, z podaniem ich wartości i powołaniem opinii uprawnionego biegłego, wskazaniem położenia nieruchomości oraz podmiotu, w którego posiadaniu pozostają rzeczy objęte zastawem, a także informację, czy na rzeczy lub prawie ustanowiono również inne obciążenia - w przypadku gdy wierzytelności wynikające z obligacji zostały zabezpieczone przez ustanowienie zastawu lub hipoteki,
b) podanie firmy (nazwy), siedziby i adresu oraz wysokości kapitału własnego podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego), z omówieniem istotnych postanowień umowy dotyczącej gwarancji lub zabezpieczenia - w przypadku gdy wierzytelności wynikające z obligacji zostały zabezpieczone gwarancją bankową lub zabezpieczeniem ustanowionym przez bank lub międzynarodową instytucję publiczną,
c) wskazanie Skarbu Państwa lub państwa członkowskiego lub podanie nazwy jednostki samorządu terytorialnego, siedziby i adresu jej urzędu, wielkości dochodów i wydatków za ostatni rok budżetowy, w tym także wielkości dochodów własnych - w przypadku gdy obligacje są gwarantowane bezwarunkowo i nieodwołalnie przez Skarb Państwa, państwo członkowskie lub jednostkę samorządu terytorialnego,
d) omówienie istotnych warunków zabezpieczenia;
5) określenie innych praw wynikających z emitowanych obligacji;
6) informacje o banku-reprezentancie, administratorze zastawu lub administratorze hipoteki, ustanowionych w związku z emisją obligacji, zawierające:
a) firmę (nazwę) banku-reprezentanta, administratora zastawu lub administratora hipoteki, ich siedziby, adresy wraz z numerami telefonu lub faksu, określenie sądów rejestrowych i numerów rejestrów,
b) wskazanie istotnych postanowień umowy z bankiem-reprezentantem, administratorem zastawu lub administratorem hipoteki,
c) wskazanie obowiązków funduszu wobec banku-reprezentanta, administratora zastawu lub administratora hipoteki,
d) wskazanie obowiązków banku-reprezentanta, administratora zastawu lub administratora hipoteki wobec obligatariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych przez ten bank lub tego administratora, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez fundusz obowiązków wynikających z warunków emisji, a także w razie stwierdzenia, że sytuacja finansowa funduszu stwarza zagrożenie dla zdolności wykonywania przez niego obowiązków wobec obligatariuszy;
7) szczegółowe informacje o pierwszeństwie w spłacie zobowiązań wynikających z obligacji przed innymi zobowiązaniami funduszu;
8) informacje o warunkach i sytuacjach, w których fundusz ma prawo albo jest obowiązany do wcześniejszego wykupu obligacji, jak również informacje o sytuacjach i warunkach, po spełnieniu których posiadacz obligacji uzyska prawo do wcześniejszego wykupu obligacji przez fundusz;
9) wskazanie źródeł pochodzenia środków na spłatę zobowiązań wynikających z emitowanych obligacji;
10) w przypadku gdy próg dojścia emisji do skutku jest określony - wskazanie tego progu;
11) w przypadku emisji obligacji, z których zobowiązania mają zostać spłacone ze środków uzyskanych ze spłaty określonych wierzytelności lub z innych środków uzyskanych w celu spłaty tych obligacji, zamieszcza się dodatkowo informacje o:
a) łącznej wartości wierzytelności, ich charakterze, ustanowionych na nich zabezpieczeniach, szacunkowym oprocentowaniu oraz o ogólnej ocenie wypłacalności dłużników z tytułu tych wierzytelności,
b) prawach funduszu w stosunku do wierzytelności,
c) zasadach dochodzenia roszczeń z tytułu tych wierzytelności;
12) informacje o kosztach emisji i przeprowadzenia publicznej oferty obligacji;
13) informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem obligacjami, w tym wskazanie płatnika podatku;
14) wskazanie stron umów o gwarancję emisji oraz istotnych postanowień tych umów - w przypadku gdy fundusz zawarł takie umowy;
15) określenie zasad dystrybucji oferowanych obligacji, w tym co najmniej wskazanie:
a) grupy inwestorów, do których oferta jest kierowana,
b) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży,
c) zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem,
d) zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej,
e) informacji o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne,
f) terminów i szczegółowych zasad przydziału papierów wartościowych,
g) zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot,
h) przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub fundusz może odstąpić od jej przeprowadzenia,
i) sposobu i formy ogłoszenia o:
dojściu albo niedojściu oferty do skutku oraz sposobie i terminie zwrotu wpłaconych kwot,
odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu;
16) wskazanie celów emisji obligacji, które mają być realizowane z uzyskanych wpływów z emisji, wraz ze wskazaniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, oraz wskazanie, czy cele emisji mogą ulec zmianie.
2.  W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami informacje, o których mowa w ust. 1, podaje się odrębnie dla emisji obligacji związanych z każdym subfunduszem.
§  24. 
1.  W przypadku oferowania certyfikatów inwestycyjnych w rozdziale "Dane o funduszu" zamieszcza się co najmniej:
1) firmę (nazwę), formę prawną, siedzibę i adres funduszu wraz z numerami telefonu lub faksu, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej, a jeżeli fundusz zmieniał nazwę - również nazwy używane poprzednio, a także nazwy:
a) subfunduszy - w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami,
b) funduszu podstawowego - w przypadku funduszu powiązanego;
2) wskazanie czasu trwania funduszu, jeżeli jest oznaczony;
3) wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony fundusz;
4) wskazanie sądu prowadzącego rejestr funduszy inwestycyjnych;
5) datę i numer decyzji Komisji o udzieleniu zezwolenia na utworzenie funduszu;
6) informacje o otoczeniu, w jakim fundusz prowadzi działalność, wraz z określeniem jego pozycji na rynku;
7) opis polityki inwestycyjnej, w szczególności informacje dotyczące:
a) celów inwestycyjnych funduszu wraz z omówieniem podstawowych zasad funkcjonowania i sposobu działania funduszu oraz dywersyfikacji i kryteriów doboru lokat,
b) działalności i polityki inwestycyjnej, w tym informacje o typach lokat oraz dane dotyczące szacunkowego udziału następujących typów lokat w aktywach funduszu:
papierów wartościowych:
akcji,
certyfikatów inwestycyjnych,
dłużnych papierów wartościowych,
pozostałych papierów wartościowych,
wierzytelności,
udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, - walut,
instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych,
instrumentów rynku pieniężnego,
depozytów,
jednostek uczestnictwa,
tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania,
praw własności lub współwłasności nieruchomości gruntowych oraz budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości,
użytkowania wieczystego,
praw własności lub współwłasności statków morskich,
c) inwestycji o podwyższonym ryzyku, z uwzględnieniem kryteriów wyboru przedsiębiorstw, przewidywanego zaangażowania kapitałowego w poszczególne rodzaje przedsiębiorstw, polityki funduszu w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami, w tym opracowywania strategii rozwoju przedsiębiorstw, oraz przewidywanych sposobów zakończenia inwestycji,
d) polityki inwestycyjnej funduszu w zakresie:
zaciągania pożyczek na cele inwestycyjne funduszu,
udzielania pożyczek,
udzielania gwarancji,
emisji obligacji,
e) struktury portfela inwestycyjnego ze względu na płynność inwestycji,
f) struktury portfela inwestycyjnego funduszu w ujęciu branżowym i geograficznym, z określeniem branż i rejonów geograficznych najistotniej szych z punktu widzenia polityki inwestycyjnej funduszu, oraz dane dotyczące procentowego udziału poszczególnych branż w aktywach funduszu,
g) sposobu podejmowania decyzji inwestycyjnych w funduszu, w tym opis kompetencji decyzyjnych i wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi szczeblami zarządzania,
h) podstawowych zasad organizacji zarządzania poszczególnymi częściami portfela inwestycyjnego;
8) wskazanie odpowiednich przepisów statutu, w których są określone zasady i metody wyceny aktywów funduszu stosowane przez fundusz;
9) informację o utworzeniu rady lub zgromadzenia inwestorów oraz o ich kompetencjach wynikających ze statutu funduszu lub ustawy o funduszach;
10) informację o poprzednich emisjach certyfikatów inwestycyjnych, ze wskazaniem:
a) liczby i łącznej wartości wyemitowanych certyfikatów inwestycyjnych,
b) rynku regulowanego, na którym obrót certyfikatami inwestycyjnymi jest prowadzony;
11) informacje o depozytariuszu, obejmujące firmę (nazwę), siedzibę i adres depozytariusza wraz z numerami telefonu lub faksu oraz imię i nazwisko członka zarządu odpowiedzialnego za działalność w zakresie pełnienia funkcji depozytariusza.
2.  W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 7, podaje się odrębnie dla każdego subfunduszu.
3.  Jeżeli emitentem jest fundusz powiązany, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 7, podaje się również o funduszu podstawowym.
§  25. 
1.  W przypadku oferowania obligacji w rozdziale "Dane o funduszu" zamieszcza się co najmniej informacje, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 1-7.
2.  W przypadku emisji obligacji, z których zobowiązania mają zostać spłacone ze środków uzyskanych ze spłaty określonych wierzytelności lub z innych środków uzyskanych w celu spłaty tych obligacji, zamieszcza się dodatkowo:
1) informacje o umowach, na podstawie których fundusz będzie pobierał świadczenia z wierzytelności, stanowiących podstawę uzyskania środków na spłatę obligacji;
2) informacje o zasadach i terminach pobierania świadczeń wynikających z wierzytelności stanowiących podstawę uzyskania środków na spłatę obligacji oraz innych zasadach administrowania wierzytelnościami funduszu;
3) informacje o umowach zawartych przez fundusz w celu zapewnienia realizacji wypłat świadczeń z tytułu obligacji na rzecz obligatariuszy;
4) wskazanie podmiotu, któremu przysługiwały wierzytelności stanowiące podstawę uzyskania środków na spłatę obligacji przed ich przyporządkowaniem funduszowi (inicjator), oraz sposobu nabycia przez niego wierzytelności, wraz z podaniem podstawowych informacji o działalności inicjatora i jego grupy kapitałowej.
3.  W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami informacje, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 7, podaje się odrębnie dla każdego subfunduszu.
4.  Jeżeli emitentem jest fundusz powiązany, informacje, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 7, podaje się również o funduszu podstawowym.
§  26.  W rozdziale "Dane o osobach zarządzających i osobach nadzorujących, podmiotach zarządzających portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią oraz strukturze własności" zamieszcza się co najmniej:
1) w odniesieniu do osób zarządzających i osób nadzorujących fundusz:
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani,
b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach,
c) wskazanie, czy osoby te pełniły w przeszłości funkcje osób nadzorujących lub osób zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji,
d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub osoby nadzorującej zamieszczonym w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub osób nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób zarządzających i osób nadzorujących fundusz, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności funduszu,
g) informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez osoby zarządzające i osoby nadzorujące fundusz innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osób zarządzających i osób nadzorujących fundusz; w przypadku gdy nie występują takie konflikty interesów, należy to wskazać;
2) w odniesieniu do podmiotów zarządzających portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wskazanie firmy (nazwy) i siedziby:
a) podmiotu, o którym mowa w art. 46 ust. 1, 2, 2a, 3 lub 3a ustawy o funduszach, któremu towarzystwo funduszy inwestycyjnych zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią,
b) podmiotu, któremu przekazano wykonywanie czynności zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią na podstawie art. 45a ust. 4b lub 4c oraz art. 46 ust. 10 ustawy o funduszach

- oraz imion i nazwisk oraz stanowisk osób odpowiedzialnych za wykonywanie czynności zleconych w tych podmiotach, z opisem ich kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk i przebiegu pracy zawodowej;

3) dane o strukturze własności towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem albo zarządzającego z UE, w przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy o funduszach, zarządza funduszem oraz prowadzi jego sprawy.
§  27. 
1.  W rozdziale "Sprawozdania finansowe" zamieszcza się następujące informacje:
1) sprawozdanie finansowe funduszu za ostatni rok obrotowy, za który zostało sporządzone, obejmujące dane porównawcze, sporządzone zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz zbadane przez biegłego rewidenta, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami - połączone sprawozdanie finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy za ostatni rok obrotowy, za który zostały sporządzone, obejmujące dane porównawcze, sporządzone zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz zbadane przez biegłego rewidenta;
2) w przypadku gdy fundusz prowadzi działalność krócej niż przez okres, za który jest wymagane przedstawienie sprawozdania finansowego, o którym mowa w pkt 1, a jego prawnym poprzednikiem była inna osoba prawna lub nastąpiła zmiana formy prawnej (przekształcenie) - sprawozdanie finansowe prawnych poprzedników funduszu za okres nieobjęty sprawozdaniem finansowym funduszu, sporządzone zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz zbadane przez biegłego rewidenta;
3) sporządzone przez biegłego rewidenta sprawozdanie z badania sprawozdań finansowych, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) wskazanie miejsca, gdzie można zapoznać się ze sprawozdaniami finansowymi funduszu za poprzednie okresy obrotowe.
2.  W przypadku gdy fundusz prowadzi działalność krócej niż przez okres, za który przedstawia się sprawozdania finansowe oraz dane porównywalne, w rozdziale niniejszym zamieszcza się sprawozdania finansowe oraz dane porównywalne za okres od dnia rejestracji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2.
3.  Emitent będący funduszem albo instytucją wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą może zamieścić w rozdziale "Sprawozdania finansowe" sprawozdania finansowe oraz dane porównawcze sporządzone zgodnie z MSR.
4.  W przypadku stosowania przez emitenta będącego funduszem po raz pierwszy MSR do sporządzania sprawozdań finansowych dane za poprzedni rok obrotowy mogą zostać sporządzone zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. W takim przypadku w memorandum zamieszcza się dodatkowo dane finansowe funduszu, obejmujące okres objęty sprawozdaniem finansowym, sporządzone zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Zamieszczone w memorandum dane porównywalne mogą być sporządzone zgodnie z MSR, jeżeli fundusz tak postanowi.
§  28.  W rozdziale "Załączniki" zamieszcza się:
1) odpis z właściwego dla funduszu rejestru;
2) aktualny tekst statutu funduszu oraz treść ogłoszonych zmian statutu, które jeszcze nie weszły w życie, wraz z terminem ich wejścia w życie;
3) definicje i objaśnienia skrótów.
Rozdział  4

Memorandum, o którym mowa w art. 38b ust. 1 ustawy, gdy emitentem jest podmiot inny niż fundusz oferujący obligacje

§  29.  Memorandum składa się z następujących części:
1) wstępu;
2) rozdziałów:
a) "Czynniki ryzyka",
b) "Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w memorandum",
c) "Dane o emisji lub sprzedaży",
d) "Dane o emitencie",
e) "Informacje o sprawozdaniach finansowych",
f) "Załączniki".
§  30. 
1.  We wstępie zamieszcza się co najmniej:
1) tytuł "Memorandum informacyjne";
2) firmę (nazwę) i siedzibę emitenta;
3) firmę (nazwę) lub imię i nazwisko oraz siedzibę (miejsce zamieszkania) oferującego;
4) datę zatwierdzenia memorandum;
5) podstawowe informacje o działalności gospodarczej emitenta;
6) podstawowe dane finansowe dotyczące aktywów i pasywów emitenta, jego sytuacji finansowej oraz zysków i strat za okres objęty sprawozdaniami finansowymi przekazanymi wraz z memorandum;
7) wskazanie głównych czynników ryzyka, dotyczących emitenta i oferowanych papierów wartościowych;
8) w przypadku emisji obligacji - informację o tym, czy dane o wyemitowanych przez emitenta obligacjach, wysokości zobowiązań emitenta z tytułu tych papierów wartościowych oraz stopniu ich realizacji zostały udostępnione do publicznej wiadomości przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
9) liczbę, rodzaj, jednostkową wartość nominalną i oznaczenie emisji papierów wartościowych;
10) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego), ze wskazaniem zabezpieczenia;
11) cenę emisyjną (sprzedaży) oferowanych papierów wartościowych albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin udostępnienia ceny do publicznej wiadomości;
12) wskazanie firmy (nazwy) i siedziby firmy inwestycyjnej, która będzie pośredniczyć w ofercie papierów wartościowych objętych memorandum oraz gwarantów emisji;
13) wskazanie firmy (nazwy) i siedziby agenta emisji, w przypadku gdy została zawarta umowa o wykonywanie funkcji agenta emisji;
14) datę ważności memorandum oraz datę, do której informacje aktualizujące memorandum zostały uwzględnione w jego treści;
15) tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w memorandum, w okresie jego ważności, będą podawane do wiadomości adresatów oferty;
16) spis treści zawierający listę podstawowych rozdziałów i punktów memorandum, ze wskazaniem numeru strony.
2.  We wstępie, przed informacją wskazaną w ust. 1 pkt 1, zamieszcza się także pouczenie o treści:

"Zatwierdzając memorandum, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia memorandum ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym memorandum informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza niniejsze memorandum wyłącznie jako spełniające standardy kompletności, zrozumiałości i spójności. Zatwierdzenie nie powinno być uznawane za zatwierdzenie jakości papierów wartościowych, które są przedmiotem tego memorandum. Inwestorzy powinni dokonać własnej oceny adekwatności inwestowania w te papiery wartościowe.

Komisja Nadzoru Finansowego nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych na podstawie niniejszego memorandum. Zwraca się przy tym uwagę na konieczność zapoznania się inwestorów z treścią memorandum, w tym czynnikami ryzyka związanymi z oferowanymi papierami wartościowymi, działalnością emitenta, sytuacją finansową oraz otoczeniem, w którym on funkcjonuje. Szczególna uwaga inwestorów powinna być skupiona na potencjalnych ryzykach związanych z zadłużeniem emitenta, brakiem możliwości zapewnienia środków finansowych na prowadzenie działalności, utratą płynności finansowej, niewystarczalnością kapitału obrotowego, związanych z brakiem generowania przychodów ze sprzedaży w dającej się przewidzieć przyszłości.

Inwestorzy powinni uwzględnić fakt, że oferowane papiery wartościowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym.

Emitent oferowanych papierów wartościowych, jeżeli nie jest jednocześnie emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, nie jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego i nie podlega obowiązkom informacyjnym właściwym dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.".

3.  W przypadku emisji obligacji, w akapicie czwartym pouczenia, o którym mowa w ust. 2, należy dodatkowo zamieścić informację o treści:

"W przypadku niewypłacalności emitenta obligacji, spowodowanej w szczególności pogorszeniem sytuacji finansowej takiego emitenta lub zmieniającą się sytuacją na rynku kapitałowym, część lub całość zainwestowanych środków może zostać utracona.".

§  31. 
1.  W przypadku oferowania papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym w rozdziale "Czynniki ryzyka" zamieszcza się informacje o czynnikach powodujących ryzyko dla nabywcy papierów wartościowych, w szczególności czynnikach związanych z sytuacją finansową emitenta, jego grupy kapitałowej i z jego otoczeniem, oraz innych czynnikach istotnych dla oceny emisji papierów wartościowych i związanego z nią ryzyka.
2.  W przypadku oferowania papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym w rozdziale "Czynniki ryzyka" zamieszcza się dodatkowo wyraźne opisanie czynników ryzyka, które mogą mieć wpływ na zdolność emitenta do wypełnienia na rzecz inwestorów zobowiązań wynikających z papierów wartościowych.
§  32.  W rozdziale "Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w memorandum" zamieszcza się:
1) wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w memorandum lub, jeżeli ma to miejsce, za jego określone części, ze wskazaniem tych części, za które poszczególne osoby odpowiadają; w przypadku osób fizycznych, w tym osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta, należy podać imię i nazwisko tej osoby oraz zajmowane stanowisko; w przypadku osób prawnych należy podać firmę (nazwę) i siedzibę;
2) oświadczenie osoby odpowiedzialnej za informacje zawarte w memorandum o treści: "Zgodnie z moją najlepszą wiedzą zawarte w memorandum informacje są zgodne ze stanem faktycznym i memorandum nie pomija niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie, w szczególności zawarte w nim informacje są prawdziwe, rzetelne i kompletne." lub - w zależności od przypadku - oświadczenie osoby odpowiedzialnej za informacje zawarte w określonych częściach memorandum o treści: "Zgodnie z moją najlepszą wiedzą informacje zawarte w częściach memorandum, za które jestem odpowiedzialny, są zgodne ze stanem faktycznym i nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie, w szczególności są prawdziwe, rzetelne i kompletne.".
§  33. 
1.  W przypadku oferowania papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym w rozdziale "Dane o emisji lub sprzedaży" zamieszcza się co najmniej:
1) szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości emitowanych lub sprzedawanych papierów wartościowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, ograniczeń co do przenoszenia praw z papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych;
2) cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, oraz wskazaniem, czy cele emisji mogą ulec zmianie;
3) wskazanie łącznych kosztów, jakie zostały zaliczone do szacunkowych kosztów emisji, wraz z podziałem według ich tytułów;
4) określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych, ze wskazaniem:
a) organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych,
b) daty i formy podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych, z przytoczeniem jej treści;
5) wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, oraz określenie przyczyn wyłączeń lub ograniczeń tego prawa;
6) oznaczenie dat, od których oferowane akcje mają uczestniczyć w dywidendzie, ze wskazaniem waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda;
7) wskazanie praw z oferowanych papierów wartościowych, sposobu oraz podmiotów uczestniczących w ich realizacji, w tym wypłaty przez emitenta świadczeń pieniężnych, a także zakresu odpowiedzialności tych podmiotów wobec nabywców oraz emitenta;
8) określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości;
9) informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami wartościowymi, w tym wskazanie płatnika podatku;
10) wskazanie stron umów o gwarancję emisji oraz istotnych postanowień tych umów, w przypadku gdy emitent zawarł takie umowy;
11) określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych, w tym co najmniej wskazanie:
a) grupy inwestorów, do których oferta jest kierowana,
b) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży,
c) zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem,
d) zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej,
e) informacji o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne,
f) terminów i szczegółowych zasad przydziału papierów wartościowych,
g) zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot,
h) przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia,
i) sposobu i formy ogłoszenia o:
dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz sposobie i terminie zwrotu wpłaconych kwot,
odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu.
2.  W przypadku oferowania obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa w rozdziale "Dane o emisji lub sprzedaży" zamieszcza się co najmniej informacje określone w § 34 w odniesieniu do tych obligacji oraz informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4-9, w odniesieniu do akcji, do których prawo nabycia lub objęcia jest inkorporowane w tych obligacjach.
§  34.  W przypadku oferowania papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym w rozdziale "Dane o emisji lub sprzedaży" zamieszcza się co najmniej:
1) szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości emitowanych lub sprzedawanych papierów wartościowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, ograniczeń co do przenoszenia praw z papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych;
2) określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych, ze wskazaniem:
a) organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych,
b) daty i formy podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych, z przytoczeniem jej treści;
3) wskazanie praw i obowiązków z oferowanych papierów wartościowych, w tym wysokości oprocentowania, terminów, od których należy się oprocentowanie, terminów ustalania praw do oprocentowania i terminów wypłaty oprocentowania, terminów i zasad wykupu papierów wartościowych, zasad i sposobu realizacji praw z papierów wartościowych, w tym wypłaty świadczeń pieniężnych przez emitenta, podmiotów uczestniczących w realizacji praw z papierów wartościowych oraz zakresu ich odpowiedzialności wobec nabywców i emitenta oraz, w przypadku świadczeń pieniężnych, wskazanie waluty, w jakiej świadczenia te będą wypłacane;
4) określenie rodzaju, zakresu, formy i przedmiotu zabezpieczeń, jeżeli papiery wartościowe są zabezpieczone, a ponadto:
a) określenie rzeczy lub praw, na których ustanowiono zastaw lub hipotekę, z podaniem ich wartości i powołaniem opinii uprawnionego biegłego, wskazaniem położenia nieruchomości oraz podmiotu, w którego posiadaniu pozostają rzeczy objęte zastawem, a także informację, czy na rzeczy lub prawie ustanowiono również inne obciążenia - w przypadku gdy wierzytelności wynikające z papierów wartościowych zostały zabezpieczone przez ustanowienie zastawu lub hipoteki,
b) podanie firmy (nazwy), siedziby i adresu oraz wysokości kapitału własnego podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego), z omówieniem istotnych postanowień umowy dotyczącej gwarancji lub zabezpieczenia - w przypadku gdy wierzytelności wynikające z papierów wartościowych zostały zabezpieczone gwarancją bankową lub zabezpieczeniem ustanowionym przez bank lub międzynarodową instytucję publiczną,
c) wskazanie Skarbu Państwa lub państwa członkowskiego lub podanie nazwy jednostki samorządu terytorialnego, siedziby i adresu jej urzędu, wielkości dochodów i wydatków za ostatni rok budżetowy, w tym także wielkości dochodów własnych - w przypadku gdy papiery wartościowe są gwarantowane bezwarunkowo i nieodwołalnie przez Skarb Państwa, państwo członkowskie lub jednostkę samorządu terytorialnego,
d) omówienie istotnych warunków zabezpieczenia;
5) określenie innych praw wynikających z emitowanych lub sprzedawanych papierów wartościowych;
6) informacje o banku-reprezentancie, administratorze zastawu lub administratorze hipoteki, ustanowionych w związku z emisją obligacji, zawierające:
a) firmę (nazwę) banku-reprezentanta, administratora zastawu lub administratora hipoteki, ich siedziby, adresy wraz z numerami telefonu lub faksu, określenie sądów rejestrowych i numerów rejestrów,
b) wskazanie istotnych postanowień umowy z bankiem-reprezentantem, administratorem zastawu lub administratorem hipoteki,
c) wskazanie obowiązków emitenta wobec banku-reprezentanta, administratora zastawu lub administratora hipoteki,
d) wskazanie obowiązków banku-reprezentanta, administratora zastawu lub administratora hipoteki wobec obligatariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych przez ten bank lub tego administratora, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez emitenta obowiązków wynikających z warunków emisji, a także w razie stwierdzenia, że sytuacja finansowa emitenta stwarza zagrożenie dla zdolności wykonywania przez niego obowiązków wobec obligatariuszy;
7) szczegółowe informacje o pierwszeństwie w spłacie zobowiązań wynikających z papierów wartościowych przed innymi zobowiązaniami emitenta;
8) informacje o warunkach i sytuacjach, w których emitent ma prawo albo jest obowiązany do wcześniejszego wykupu papierów wartościowych, jak również informacje o sytuacjach i warunkach, po spełnieniu których posiadacz papieru wartościowego uzyska prawo do żądania wcześniejszego wykupu papieru wartościowego przez emitenta;
9) wskazanie źródeł pochodzenia środków na spłatę zobowiązań wynikających z emitowanych papierów wartościowych;
10) w przypadku gdy próg dojścia emisji do skutku jest określony - wskazanie tego progu;
11) w przypadku emisji obligacji przychodowych zamieszcza się dodatkowo:
a) szczegółowy opis przedsięwzięcia, do którego przychodów lub majątku służy obligatariuszom prawo zaspokojenia z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami,
b) wskazanie, czy emitent ograniczył odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z obligacji do przychodów lub majątku określonego przedsięwzięcia,
c) wskazanie banku prowadzącego rachunek bankowy, na który będą wpływać przychody z przedsięwzięcia, i wskazanie numeru tego rachunku oraz zasad dokonywania z niego wypłat,
d) szczegółowy opis zasad obliczania przychodów przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem, do jakiej części przychodów oraz odpowiednio majątku przysługuje obligatariuszom prawo pierwszeństwa w zaspokajaniu swoich roszczeń;
12) w przypadku emisji obligacji, z których zobowiązania mają zostać spłacone ze środków uzyskanych ze spłaty określonych wierzytelności lub z innych środków uzyskanych w celu spłaty tych obligacji, zamieszcza się dodatkowo informacje o:
a) łącznej wartości wierzytelności, ich charakterze, ustanowionych na nich zabezpieczeniach, szacunkowym oprocentowaniu oraz o ogólnej ocenie wypłacalności dłużników z tytułu tych wierzytelności,
b) prawach emitenta w stosunku do wierzytelności,
c) zasadach dochodzenia roszczeń z tytułu tych wierzytelności;
13) informacje o kosztach emisji i przeprowadzenia oferty publicznej papierów wartościowych;
14) informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami wartościowymi, w tym wskazanie płatnika podatku;
15) wskazanie stron umów o gwarancję emisji oraz istotnych postanowień tych umów - w przypadku gdy emitent zawarł takie umowy;
16) określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych, w tym co najmniej wskazanie:
a) grupy inwestorów, do których oferta jest kierowana,
b) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży,
c) zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem,
d) zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej,
e) informacji o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne,
f) terminów i szczegółowych zasad przydziału papierów wartościowych,
g) zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot,
h) przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia,
i) sposobu i formy ogłoszenia o:
dojściu albo niedojściu oferty do skutku oraz sposobie i terminie zwrotu wpłaconych kwot,
odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu;
17) wskazanie celów emisji papierów wartościowych, które mają być realizowane z uzyskanych wpływów z emisji, wraz ze wskazaniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, oraz wskazanie, czy cele emisji mogą ulec zmianie.
§  35. 
1.  W przypadku oferowania papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym w rozdziale "Dane o emitencie" zamieszcza się co najmniej:
1) firmę (nazwę), formę prawną, kraj siedziby, siedzibę i adres emitenta wraz z numerami telefonu lub faksu, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej;
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony;
3) wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony emitent;
4) wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku gdy emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia - przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał;
5) krótki opis historii emitenta;
6) określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych emitenta oraz zasad ich tworzenia;
7) informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego;
8) informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji;
9) wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w dacie aktualizacji memorandum może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie;
10) wskazanie, na jakich rynkach papierów wartościowych są lub były notowane papiery wartościowe emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe;
11) informacje o ratingu przyznanym emitentowi lub emitowanym przez niego papierom wartościowym;
12) podstawowe informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej firmy (nazwy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów;
13) podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, w podziale na segmenty działalności;
14) krótki opis strategii biznesowej emitenta i jego celów strategicznych (zarówno finansowych jak i niefinansowych), uwzględniający przyszłe wyzwania i perspektywy emitenta;
15) opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych emitenta, w tym inwestycji kapitałowych;
16) informacje o wszczętych wobec emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym, ugodowym, arbitrażowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym - jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności emitenta;
17) informację o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji publicznej, postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w tym o postępowaniach w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić według wiedzy emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową emitenta, albo stosowną informację o braku takich postępowań;
18) zobowiązania emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców papierów wartościowych uprawnień w nich inkorporowanych;
19) informacje o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, o których mowa w § 37;
20) wskazanie istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w § 37;
21) w przypadku zamieszczenia w memorandum prognozy wyników finansowych emitenta lub jego grupy kapitałowej należy zamieścić następujące informacje:
a) prognozowane wyniki,
b) okres, którego prognoza dotyczy,
c) podstawy i istotne założenia tej prognozy,
d) sposób monitorowania przez emitenta możliwości realizacji prognozowanych wyników,
e) okresy, w jakich emitent będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz ewentualnej korekty prezentowanej prognozy, wraz ze wskazaniem zastosowanych kryteriów tej oceny;
22) w odniesieniu do osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta:
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani,
b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach,
c) wskazanie, czy osoby te pełniły w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub osób zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji,
d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub osoby nadzorującej zamieszczonym w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub osób nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta,
g) informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez osoby zarządzające i osoby nadzorujące emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta; w przypadku gdy nie występują takie konflikty interesów, należy to wskazać;
23) w przypadku spółek kapitałowych - dane o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu, z uwzględnieniem podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy.
2.  W przypadku oferowania obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa w rozdziale "Dane o emitencie" zamieszcza się co najmniej informacje, o których mowa w ust. 1 oraz w § 36 ust. 1 pkt 3.
§  36. 
1.  W przypadku oferowania papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym w rozdziale "Dane o emitencie" zamieszcza się co najmniej:
1) informacje, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 1-7, 10, lii 14-23;
2) podstawowe informacje o działalności gospodarczej emitenta i jego grupy kapitałowej, ze wskazaniem w szczególności produktów, rynków zbytu, posiadanych istotnych zezwoleń i koncesji;
3) inne informacje dotyczące prowadzonej przez emitenta działalności gospodarczej, istotne dla oceny możliwości realizowania przez emitenta jego zobowiązań z emitowanych papierów wartościowych.
2.  W przypadku emisji obligacji przychodowych zamieszcza się dodatkowo informacje o organizacji i administrowaniu przedsięwzięciem lub majątkiem przedsięwzięcia oraz informacje o planowanych przychodach i kosztach przedsięwzięcia w okresie zapadalności obligacji.
3.  W przypadku emisji obligacji, z których zobowiązania mają zostać spłacone ze środków uzyskanych ze spłaty określonych wierzytelności lub z innych środków uzyskanych w celu spłaty tych obligacji, zamieszcza się dodatkowo:
1) informacje o umowach, na podstawie których emitent będzie pobierał świadczenia z wierzytelności, stanowiących podstawę uzyskania środków na spłatę obligacji;
2) informacje o zasadach i terminach pobierania świadczeń wynikających z wierzytelności stanowiących podstawę uzyskania środków na spłatę obligacji oraz innych zasadach administrowania wierzytelnościami emitenta;
3) informacje o umowach zawartych przez emitenta w celu zapewnienia realizacji wypłat świadczeń z tytułu obligacji na rzecz obligatariuszy;
4) wskazanie podmiotu, któremu przysługiwały wierzytelności stanowiące podstawę uzyskania środków na spłatę obligacji przed ich przyporządkowaniem emitentowi (inicjator), oraz sposobu nabycia przez niego wierzytelności wraz z podaniem podstawowych informacji o działalności inicjatora i jego grupy kapitałowej.
§  37. 
1.  W rozdziale "Informacje o sprawozdaniach finansowych" zamieszcza się:
1) informację o tym, że sprawozdanie finansowe emitenta lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej emitenta za ostatni rok obrotowy, obejmujące dane porównawcze, sporządzone zgodnie z przepisami oraz zbadane przez biegłego rewidenta, zostanie przekazane adresatowi oferty wraz ze sporządzonym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem z badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz egzemplarzem memorandum;
2) w przypadku gdy emitent prowadzi działalność krócej niż przez okres, za który jest wymagane przedstawienie sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o których mowa w pkt 1, a jego prawnym poprzednikiem była inna osoba prawna lub nastąpiła zmiana formy prawnej (przekształcenie) - informacje o tym, że sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe prawnych poprzedników emitenta, za okres nieobjęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym emitenta, sporządzone zgodnie z przepisami oraz zbadane przez biegłego rewidenta, zostanie przekazane adresatowi oferty wraz ze sporządzonym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem z badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz egzemplarzem memorandum;
3) w przypadku gdy emitent prowadzi działalność krócej niż przez okres, za który przedstawia się sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, informację o tym, że sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia rejestracji, zostanie przekazane adresatowi oferty wraz ze sporządzonym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem z badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz egzemplarzem memorandum, z zastrzeżeniem pkt 2.
2.  W przypadku gdy emitent sporządza zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdania finansowe, przekazaniu podlegają co najmniej skonsolidowane sprawozdania finansowe.
3.  W przypadku gdy emitentem jest zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, w rozdziale "Informacje o sprawozdaniach finansowych" zamieszcza się dodatkowo informację o tym, że wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1, adresat oferty otrzyma opinię aktuariusza o stanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jeżeli obowiązek uzyskania takiej opinii wynika z odrębnych przepisów.
4.  W przypadku gdy emitentem jest podmiot, który wypełnia obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub podmiot, którego papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwie członkowskim, w memorandum można zamieścić informację o miejscu udostępnienia do publicznej wiadomości raportu rocznego lub skonsolidowanego raportu rocznego za ostatni rok obrotowy.
§  38.  W rozdziale "Załączniki" zamieszcza się:
1) odpis z właściwego dla emitenta rejestru wraz z tłumaczeniem na język polski - w przypadku emitentów z siedzibą na terytorium państwa innego niż Rzeczpospolita Polska;
2) aktualny tekst statutu emitenta oraz treść ogłoszonych zmian statutu, które jeszcze nie weszły w życie, wraz z terminem ich wejścia w życie;
3) definicje i objaśnienia skrótów.
§  39. 
1.  W przypadku udzielenia zabezpieczenia memorandum dodatkowo zawiera:
1) informacje o podmiocie udzielającym zabezpieczenia (gwarantującym), o których mowa w § 35 ust. 1 pkt \-l, 10, 11, 15-23 i § 38 pkt 1 i 2;
2) w przypadku gdy emitent oferuje papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym - wyraźne opisanie czynników ryzyka, które mogą mieć wpływ na zdolność podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego) do wypełnienia na rzecz inwestorów zobowiązań wynikających z udzielonego zabezpieczenia;
3) wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych za informacje o podmiocie udzielającym zabezpieczenia (gwarantującym); w przypadku osób fizycznych, w tym osób zarządzających i osób nadzorujących podmiot udzielający zabezpieczenia (gwarantującego), należy podać imię i nazwisko tej osoby oraz zajmowane stanowisko; w przypadku osób prawnych należy podać firmę (nazwę) i siedzibę;
4) oświadczenie osoby odpowiedzialnej za informacje o podmiocie udzielającym zabezpieczenia (gwarantującym) o treści: "Zgodnie z moją najlepszą wiedzą informacje zawarte w częściach memorandum, za które jestem odpowiedzialny, są zgodne ze stanem faktycznym i nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie, w szczególności są prawdziwe, rzetelne i kompletne.";
5) informację o tym, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub odpowiednio sprawozdanie finansowe podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego) za ostatni rok obrotowy, za który zostało sporządzone, obejmujące dane porównawcze, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi ten podmiot i zbadane przez biegłego rewidenta, wraz ze sporządzonym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego lub sprawozdania finansowego, zostanie przekazane adresatowi oferty wraz z egzemplarzem memorandum.
2.  Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku, gdy gwarantującym bezwarunkowo i nieodwołalnie papiery wartościowe jest emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, pod warunkiem wskazania w memorandum miejsca udostępnienia do publicznej wiadomości, w terminie ważności memorandum, informacji, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy, a w przypadku podmiotów udzielających zabezpieczenia (gwarantujących) będących podmiotami zagranicznymi - informacji analogicznych do tych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy, przekazanych do publicznej wiadomości przez podmiot udzielający zabezpieczenia (gwarantujący), w okresie 18 miesięcy przed sporządzeniem memorandum.
3.  Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, w zakresie odnoszącym się do skonsolidowanego sprawozdania finansowego lub sprawozdania finansowego nie ma zastosowania w przypadku, gdy podmiotem udzielającym zabezpieczenia (gwarantującym) jest Europejski Bank Centralny, bank centralny państwa członkowskiego lub międzynarodowa instytucja publiczna.
4.  W przypadkach określonych w ust. 1-3 memorandum zawiera:
1) wskazanie miejsca udostępnienia umowy emitenta z podmiotem udzielającym zabezpieczenia (gwarantującym);
2) wskazanie i opis podmiotu innego niż podmioty włączone w obsługę emisji, posiadającego ekonomiczny interes w pozyskaniu przez emitenta środków w wyniku emisji papierów wartościowych zabezpieczonych, z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w ust. 5.
5.  Obowiązek określony w ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy gwarantującym bezwarunkowo i nieodwołalnie papiery wartościowe jest Skarb Państwa, państwo członkowskie albo jednostka samorządu terytorialnego.
Rozdział  5

Memorandum, o którym mowa w art. 38b ust. 1 ustawy, gdy emitentem jest fundusz oferujący obligacje

§  40.  Memorandum składa się z następujących części:
1) wstępu;
2) rozdziałów:
a) "Czynniki ryzyka",
b) "Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w memorandum",
c) "Dane o emisji",
d) "Dane o funduszu",
e) "Dane o osobach zarządzających i osobach nadzorujących, podmiotach zarządzających portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią oraz strukturze własności",
f) "Sprawozdania finansowe",
g) "Załączniki".
§  41. 
1.  We wstępie zamieszcza się co najmniej:
1) tytuł "Memorandum informacyjne";
2) firmę (nazwę) i siedzibę funduszu, a jeżeli fundusz jest:
a) funduszem z wydzielonymi subfunduszami - także oznaczenia wszystkich subfunduszy,
b) funduszem powiązanym - także nazwę funduszu podstawowego;
3) firmę (nazwę) oraz siedzibę towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem albo zarządzającego z UE, w przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy o funduszach, zarządza funduszem oraz prowadzi jego sprawy;
4) firmę (nazwę) lub imię i nazwisko oraz siedzibę (miejsce zamieszkania) oferującego;
5) datę zatwierdzenia memorandum;
6) wskazanie głównych czynników ryzyka, dotyczących funduszu i oferowanych obligacji;
7) informację o tym, czy dane o wyemitowanych przez fundusz obligacjach, wysokości zobowiązań funduszu z tytułu tych obligacji oraz stopniu ich realizacji zostały udostępnione do publicznej wiadomości przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
8) liczbę, jednostkową wartość nominalną i oznaczenie emisji obligacji;
9) cenę emisyjną (sprzedaży) oferowanych obligacji albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin udostępnienia ceny do publicznej wiadomości;
10) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego), ze wskazaniem zabezpieczenia;
11) określenie podstawy prawnej prowadzenia oferty publicznej na podstawie memorandum;
12) wskazanie firmy (nazwy) i siedziby firmy inwestycyjnej, która będzie pośredniczyć w ofercie papierów wartościowych objętych memorandum oraz gwarantów emisji;
13) wskazanie firmy (nazwy) i siedziby agenta emisji, w przypadku gdy została zawarta umowa o wykonywanie funkcji agenta emisji;
14) datę ważności memorandum oraz datę, do której informacje aktualizujące memorandum zostały uwzględnione w jego treści;
15) tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w memorandum, w okresie jego ważności, będą podawane do wiadomości adresatów oferty;
16) spis treści zawierający listę podstawowych rozdziałów i punktów memorandum, ze wskazaniem numeru strony.
2.  We wstępie, przed informacją wskazaną w ust. 1 pkt 1, zamieszcza się także pouczenie o treści:

"Zatwierdzając memorandum, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego funduszu, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia memorandum ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym memorandum informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez fundusz działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza niniejsze memorandum wyłącznie jako spełniające standardy kompletności, zrozumiałości i spójności. Zatwierdzenie nie powinno być uznawane za zatwierdzenie jakości papierów wartościowych, które są przedmiotem tego memorandum. Inwestorzy powinni dokonać własnej oceny adekwatności inwestowania w te papiery wartościowe.

Komisja Nadzoru Finansowego nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych na podstawie niniejszego memorandum. Zwraca się przy tym uwagę na konieczność zapoznania się inwestorów z treścią memorandum, w tym czynnikami ryzyka związanymi z oferowanymi papierami wartościowymi, działalnością funduszu, sytuacją finansową oraz otoczeniem, w którym on funkcjonuje. Szczególna uwaga inwestorów powinna być skupiona na potencjalnych ryzykach związanych z zadłużeniem funduszu, brakiem możliwości zapewnienia środków finansowych na prowadzenie działalności, utratą płynności finansowej, niewystarczalnością kapitału obrotowego, związanych z brakiem generowania przychodów ze sprzedaży w dającej się przewidzieć przyszłości.

Inwestorzy powinni uwzględnić fakt, że oferowane papiery wartościowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym.

Fundusz, jeżeli nie jest jednocześnie emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, nie jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego i nie podlega obowiązkom informacyjnym właściwym dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.".

3.  W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami informacje wymienione w ust. 1 pkt 4-6 podaje się odrębnie dla każdego subfunduszu.
§  42. 
1.  W rozdziale "Czynniki ryzyka" zamieszcza się wyraźne opisanie czynników ryzyka, które mogą mieć wpływ na zdolność funduszu do wypełnienia na rzecz inwestorów zobowiązań wynikających z obligacji.
2.  W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami informacje o czynnikach ryzyka zamieszcza się odrębnie dla każdego subfunduszu.
§  43.  W rozdziale "Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w memorandum" zamieszcza się:
1) wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w memorandum lub, jeżeli ma to miejsce, za jego określone części, ze wskazaniem tych części, za które poszczególne osoby odpowiadają; w przypadku osób fizycznych, w tym osób zarządzających i osób nadzorujących fundusz, należy podać imię i nazwisko tej osoby oraz zajmowane stanowisko; w przypadku osób prawnych należy podać firmę (nazwę) i siedzibę;
2) oświadczenie osoby odpowiedzialnej za informacje zawarte w memorandum o treści: "Zgodnie z moją najlepszą wiedzą zawarte w memorandum informacje są zgodne ze stanem faktycznym i memorandum nie pomija niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie, w szczególności zawarte w nim informacje są prawdziwe, rzetelne i kompletne." lub - w zależności od przypadku - oświadczenie osoby odpowiedzialnej za informacje zawarte w określonych częściach memorandum o treści: "Zgodnie z moją najlepszą wiedzą informacje zawarte w częściach memorandum, za które jestem odpowiedzialny, są zgodne ze stanem faktycznym i nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie, w szczególności są prawdziwe, rzetelne i kompletne.".
§  44. 
1.  W rozdziale "Dane o emisji" zamieszcza się co najmniej:
1) szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości emitowanych lub sprzedawanych obligacji z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, ograniczeń co do przenoszenia praw z obligacji oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych;
2) określenie podstawy prawnej emisji obligacji, ze wskazaniem:
a) organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji,
b) daty i formy podjęcia decyzji o emisji, z przytoczeniem jej treści;
3) wskazanie praw i obowiązków z oferowanych obligacji, w tym wysokości oprocentowania, terminów, od których należy się oprocentowanie, terminów ustalania praw do oprocentowania i terminów wypłaty oprocentowania, terminów i zasad wykupu obligacji, zasad i sposobu realizacji praw z obligacji, w tym wypłaty świadczeń pieniężnych przez fundusz, podmiotów uczestniczących w realizacji praw z obligacji oraz zakresu ich odpowiedzialności wobec nabywców i funduszu oraz, w przypadku świadczeń pieniężnych, wskazanie waluty, w jakiej świadczenia te będą wypłacane;
4) określenie rodzaju, zakresu, formy i przedmiotu zabezpieczeń, jeżeli obligacje są zabezpieczone, a ponadto:
a) określenie rzeczy lub praw, na których ustanowiono zastaw lub hipotekę, z podaniem ich wartości i powołaniem opinii uprawnionego biegłego, wskazaniem położenia nieruchomości oraz podmiotu, w którego posiadaniu pozostają rzeczy objęte zastawem, a także informację, czy na rzeczy lub prawie ustanowiono również inne obciążenia - w przypadku gdy wierzytelności wynikające z obligacji zostały zabezpieczone przez ustanowienie zastawu lub hipoteki,
b) podanie firmy (nazwy), siedziby i adresu oraz wysokości kapitału własnego podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego), z omówieniem istotnych postanowień umowy dotyczącej gwarancji lub zabezpieczenia - w przypadku gdy wierzytelności wynikające z obligacji zostały zabezpieczone gwarancją bankową lub zabezpieczeniem ustanowionym przez bank lub międzynarodową instytucję publiczną,
c) wskazanie Skarbu Państwa lub państwa członkowskiego lub podanie nazwy jednostki samorządu terytorialnego, siedziby i adresu jej urzędu, wielkości dochodów i wydatków za ostatni rok budżetowy, w tym także wielkości dochodów własnych - w przypadku gdy obligacje są gwarantowane bezwarunkowo i nieodwołalnie przez Skarb Państwa, państwo członkowskie lub jednostkę samorządu terytorialnego,
d) omówienie istotnych warunków zabezpieczenia;
5) określenie innych praw wynikających z emitowanych obligacji;
6) informacje o banku-reprezentancie, administratorze zastawu lub administratorze hipoteki, ustanowionych w związku z emisją obligacji, zawierające:
a) firmę (nazwę) banku-reprezentanta, administratora zastawu lub administratora hipoteki, ich siedziby, adresy wraz z numerami telefonu lub faksu, określenie sądów rejestrowych i numerów rejestrów,
b) wskazanie istotnych postanowień umowy z bankiem-reprezentantem, administratorem zastawu lub administratorem hipoteki,
c) wskazanie obowiązków funduszu wobec banku-reprezentanta, administratora zastawu lub administratora hipoteki,
d) wskazanie obowiązków banku-reprezentanta, administratora zastawu lub administratora hipoteki wobec obligatariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych przez ten bank lub tego administratora, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez fundusz obowiązków wynikających z warunków emisji, a także w razie stwierdzenia, że sytuacja finansowa funduszu stwarza zagrożenie dla zdolności wykonywania przez niego obowiązków wobec obligatariuszy;
7) szczegółowe informacje o pierwszeństwie w spłacie zobowiązań wynikających z obligacji przed innymi zobowiązaniami funduszu;
8) informacje o warunkach i sytuacjach, w których fundusz ma prawo albo jest obowiązany do wcześniejszego wykupu obligacji, jak również informacje o sytuacjach i warunkach, po spełnieniu których posiadacz obligacji uzyska prawo do żądania wcześniejszego wykupu obligacji przez fundusz;
9) wskazanie źródeł pochodzenia środków na spłatę zobowiązań wynikających z emitowanych obligacji;
10) w przypadku gdy próg dojścia emisji do skutku jest określony - wskazanie tego progu;
11) w przypadku emisji obligacji, z których zobowiązania mają zostać spłacone ze środków uzyskanych ze spłaty określonych wierzytelności lub z innych środków uzyskanych w celu spłaty tych obligacji, zamieszcza się dodatkowo informacje o:
a) łącznej wartości wierzytelności, ich charakterze, ustanowionych na nich zabezpieczeniach, szacunkowym oprocentowaniu oraz o ogólnej ocenie wypłacalności dłużników z tytułu tych wierzytelności,
b) prawach funduszu w stosunku do wierzytelności,
c) zasadach dochodzenia roszczeń z tytułu tych wierzytelności;
12) informacje o kosztach emisji i przeprowadzenia oferty publicznej obligacji;
13) informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem obligacjami, w tym wskazanie płatnika podatku;
14) wskazanie stron umów o gwarancję emisji oraz istotnych postanowień tych umów - w przypadku gdy fundusz zawarł takie umowy;
15) określenie zasad dystrybucji oferowanych obligacji, w tym co najmniej wskazanie:
a) grupy inwestorów, do których oferta jest kierowana,
b) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży,
c) zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem,
d) zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej,
e) informacji o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne,
f) terminów i szczegółowych zasad przydziału papierów wartościowych,
g) zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot,
h) przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub fundusz może odstąpić od jej przeprowadzenia,
i) sposobu i formy ogłoszenia o:
dojściu albo niedojściu oferty do skutku oraz sposobie i terminie zwrotu wpłaconych kwot,
odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu;
16) wskazanie celów emisji obligacji, które mają być realizowane z uzyskanych wpływów z emisji, wraz ze wskazaniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, oraz wskazanie, czy cele emisji mogą ulec zmianie.
2.  W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami informacje, o których mowa w ust. 1, podaje się odrębnie dla emisji obligacji związanych z każdym subfunduszem.
§  45. 
1.  W rozdziale "Dane o funduszu" zamieszcza się co najmniej:
1) firmę (nazwę), formę prawną, siedzibę i adres funduszu wraz z numerami telefonu lub faksu, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej, a jeżeli fundusz zmieniał nazwę - również nazwy używane poprzednio, a także nazwy:
a) subfunduszy - w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami,
b) funduszu podstawowego - w przypadku funduszu powiązanego;
2) wskazanie czasu trwania funduszu, jeżeli jest oznaczony;
3) wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony fundusz;
4) wskazanie sądu prowadzącego rejestr funduszy inwestycyjnych;
5) datę i numer decyzji Komisji o udzieleniu zezwolenia na utworzenie funduszu;
6) informacje o otoczeniu, w jakim fundusz prowadzi działalność, wraz z określeniem jego pozycji na rynku;
7) opis polityki inwestycyjnej, w szczególności informacje dotyczące:
a) celów inwestycyjnych funduszu wraz z omówieniem podstawowych zasad funkcjonowania i sposobu działania funduszu oraz dywersyfikacji i kryteriów doboru lokat,
b) działalności i polityki inwestycyjnej, w tym informacje o typach lokat oraz dane dotyczące szacunkowego udziału następujących typów lokat w aktywach funduszu:
papierów wartościowych:
akcji,
certyfikatów inwestycyjnych,
dłużnych papierów wartościowych,
pozostałych papierów wartościowych,
wierzytelności,
udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
walut,
instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych,
instrumentów rynku pieniężnego,
depozytów,
jednostek uczestnictwa,
tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania,
praw własności lub współwłasności nieruchomości gruntowych oraz budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości,
użytkowania wieczystego,
praw własności lub współwłasności statków morskich,
c) inwestycji o podwyższonym ryzyku, z uwzględnieniem kryteriów wyboru przedsiębiorstw, przewidywanego zaangażowania kapitałowego w poszczególne rodzaje przedsiębiorstw, polityki funduszu w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami, w tym opracowywania strategii rozwoju przedsiębiorstw, oraz przewidywanych sposobów zakończenia inwestycji,
d) polityki inwestycyjnej funduszu w zakresie:
zaciągania pożyczek na cele inwestycyjne funduszu,
udzielania pożyczek,
udzielania gwarancji,
emisji obligacji,
e) struktury portfela inwestycyjnego ze względu na płynność inwestycji,
f) struktury portfela inwestycyjnego funduszu w ujęciu branżowym i geograficznym, z określeniem branż i rejonów geograficznych najistotniej szych z punktu widzenia polityki inwestycyjnej funduszu, oraz dane dotyczące procentowego udziału poszczególnych branż w aktywach funduszu,
g) sposobu podejmowania decyzji inwestycyjnych w funduszu, w tym opis kompetencji decyzyjnych i wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi szczeblami zarządzania,
h) podstawowych zasad organizacji zarządzania poszczególnymi częściami portfela inwestycyjnego.
2.  W przypadku emisji obligacji, z których zobowiązania mają zostać spłacone ze środków uzyskanych ze spłaty określonych wierzytelności lub z innych środków uzyskanych w celu spłaty tych obligacji, zamieszcza się dodatkowo:
1) informacje o umowach, na podstawie których fundusz będzie pobierał świadczenia z wierzytelności, stanowiących podstawę uzyskania środków na spłatę obligacji;
2) informacje o zasadach i terminach pobierania świadczeń wynikających z wierzytelności stanowiących podstawę uzyskania środków na spłatę obligacji oraz innych zasadach administrowania wierzytelnościami funduszu;
3) informacje o umowach zawartych przez fundusz w celu zapewnienia realizacji wypłat świadczeń z tytułu obligacji na rzecz obligatariuszy;
4) wskazanie podmiotu, któremu przysługiwały wierzytelności stanowiące podstawę uzyskania środków na spłatę obligacji przed ich przyporządkowaniem funduszowi (inicjator), oraz sposobu nabycia przez niego wierzytelności, wraz z podaniem podstawowych informacji o działalności inicjatora i jego grupy kapitałowej.
3.  W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 7, podaje się odrębnie dla każdego subfunduszu.
4.  Jeżeli emitentem jest fundusz powiązany, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 7, podaje się również o funduszu podstawowym.
§  46.  W rozdziale "Dane o osobach zarządzających i osobach nadzorujących, podmiotach zarządzających portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią oraz strukturze własności" zamieszcza się co najmniej:
1) w odniesieniu do osób zarządzających i osób nadzorujących fundusz:
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani,
b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach,
c) wskazanie, czy osoby te pełniły w przeszłości funkcje osób nadzorujących lub osób zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji,
d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub osoby nadzorującej zamieszczonym w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub osób nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób zarządzających i osób nadzorujących fundusz, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności funduszu,
g) informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez osoby zarządzające i osoby nadzorujące fundusz innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osób zarządzających i osób nadzorujących fundusz; w przypadku gdy nie występują takie konflikty interesów, należy to wskazać;
2) w odniesieniu do podmiotów zarządzających portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wskazanie firmy (nazwy) i siedziby:
a) podmiotu, o którym mowa w art. 46 ust. 1, 2, 2a, 3 lub 3a ustawy o funduszach, któremu towarzystwo funduszy inwestycyjnych zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią,
b) podmiotu, któremu przekazano wykonywanie czynności zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią na podstawie art. 45a ust. 4b lub 4c oraz art. 46 ust. 10 ustawy o funduszach

- oraz imion i nazwisk oraz stanowisk osób odpowiedzialnych za wykonywanie czynności zleconych w tych podmiotach, z opisem ich kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk i przebiegu pracy zawodowej;

3) dane o strukturze własności towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem albo zarządzającego z UE, w przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy o funduszach, zarządza funduszem oraz prowadzi jego sprawy.
§  47. 
1.  W rozdziale "Sprawozdania finansowe" zamieszcza się następujące informacje:
1) sprawozdanie finansowe funduszu za ostatni rok obrotowy, za który zostało sporządzone, obejmujące dane porównawcze, sporządzone zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz zbadane przez biegłego rewidenta, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami - połączone sprawozdanie finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy za ostatni rok obrotowy, za który zostały sporządzone, obejmujące dane porównawcze, sporządzone zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz zbadane przez biegłego rewidenta;
2) w przypadku gdy fundusz prowadzi działalność krócej niż przez okres, za który jest wymagane przedstawienie sprawozdania finansowego, o którym mowa w pkt 1, a jego prawnym poprzednikiem była inna osoba prawna lub nastąpiła zmiana formy prawnej (przekształcenie) - sprawozdanie finansowe prawnych poprzedników funduszu za okres nieobjęty sprawozdaniem finansowym funduszu, sporządzone zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz zbadane przez biegłego rewidenta;
3) sporządzone przez biegłego rewidenta sprawozdanie z badania sprawozdań finansowych, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) wskazanie miejsca, gdzie można zapoznać się ze sprawozdaniami finansowymi funduszu za poprzednie okresy obrotowe.
2.  W przypadku gdy fundusz prowadzi działalność krócej niż przez okres, za który przedstawia się sprawozdania finansowe oraz dane porównywalne, w rozdziale niniejszym zamieszcza się sprawozdania finansowe, oraz dane porównywalne za okres od dnia rejestracji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2.
3.  Emitent będący funduszem albo instytucją wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą może zamieścić w rozdziale "Sprawozdania finansowe" sprawozdania finansowe oraz dane porównawcze sporządzone zgodnie z MSR.
4.  W przypadku stosowania przez emitenta będącego funduszem po raz pierwszy MSR do sporządzania sprawozdań finansowych dane za poprzedni rok obrotowy mogą zostać sporządzone zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. W takim przypadku w memorandum zamieszcza się dodatkowo dane finansowe funduszu, obejmujące okres objęty sprawozdaniem finansowym, sporządzone zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Zamieszczone w memorandum dane porównywalne mogą być sporządzone zgodnie z MSR, jeżeli fundusz tak postanowi.
§  48.  W rozdziale "Załączniki" zamieszcza się:
1) odpis z właściwego dla funduszu rejestru;
2) aktualny tekst statutu funduszu oraz treść ogłoszonych zmian statutu, które jeszcze nie weszły w życie, wraz z terminem ich wejścia w życie;
3) definicje i objaśnienia skrótów.
Rozdział  6

Memorandum, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy

§  49.  Memorandum składa się z następujących części:
1) wstępu;
2) rozdziałów:
a) "Czynniki ryzyka",
b) "Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w memorandum",
c) "Dane o emisji",
d) "Dane o emitencie",
e) "Sprawozdania finansowe",
f) "Załączniki".
§  50.  We wstępie zamieszcza się co najmniej:
1) tytuł "Memorandum informacyjne";
2) firmę (nazwę) i siedzibę emitenta;
3) firmę (nazwę) lub imię i nazwisko oraz siedzibę (miejsce zamieszkania) oferującego;
4) w przypadku emisji obligacji - informację o tym, czy dane o wyemitowanych przez emitenta obligacjach, wysokości zobowiązań emitenta z tytułu tych papierów wartościowych oraz stopniu ich realizacji zostały udostępnione do publicznej wiadomości przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
5) liczbę, rodzaj, jednostkową wartość nominalną i oznaczenie emisji papierów wartościowych;
6) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego), ze wskazaniem zabezpieczenia;
7) cenę emisyjną (sprzedaży) oferowanych papierów wartościowych albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin udostępnienia ceny do publicznej wiadomości;
8) stwierdzenie o treści: "Oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w memorandum. Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i emitencie.";
9) określenie podstawy prawnej prowadzenia oferty publicznej na podstawie memorandum lub podstawy prawnej dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym na podstawie memorandum;
10) wskazanie firmy (nazwy) i siedziby firmy inwestycyjnej, która będzie pośredniczyć w ofercie papierów wartościowych objętych memorandum oraz gwarantów emisji;
11) datę ważności memorandum oraz datę, do której informacje aktualizujące memorandum zostały uwzględnione w jego treści;
12) tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w memorandum, w okresie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości;
13) spis treści zawierający listę podstawowych rozdziałów i punktów memorandum, ze wskazaniem numeru strony.
§  51.  W rozdziale "Czynniki ryzyka" zamieszcza się informacje o czynnikach powodujących ryzyko dla nabywcy papierów wartościowych, w szczególności czynnikach związanych z sytuacją finansową emitenta, jego grupy kapitałowej

i z jego otoczeniem, które mogą mieć wpływ na zdolność emitenta do wypełnienia na rzecz inwestorów zobowiązań wynikających z papierów wartościowych.

§  52.  W rozdziale "Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w memorandum" zamieszcza się:
1) wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w memorandum lub, jeżeli ma to miejsce, za jego określone części, ze wskazaniem tych części, za które poszczególne osoby odpowiadają; w przypadku osób fizycznych, w tym osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta, należy podać imię i nazwisko tej osoby oraz zajmowane stanowisko; w przypadku osób prawnych należy podać firmę (nazwę) i siedzibę;
2) oświadczenie osoby odpowiedzialnej za informacje zawarte w memorandum o treści: "Zgodnie z moją najlepszą wiedzą zawarte w memorandum informacje są zgodne ze stanem faktycznym i memorandum nie pomija niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie, w szczególności zawarte w nim informacje są prawdziwe, rzetelne i kompletne." lub - w zależności od przypadku - oświadczenie osoby odpowiedzialnej za informacje zawarte w określonych częściach memorandum o treści: "Zgodnie z moją najlepszą wiedzą informacje zawarte w częściach memorandum, za które jestem odpowiedzialny, są zgodne ze stanem faktycznym i nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie, w szczególności są prawdziwe, rzetelne i kompletne.".
§  53. 
1.  W rozdziale "Dane o emisji" zamieszcza się co najmniej:
1) szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości emitowanych papierów wartościowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, ograniczeń co do przenoszenia praw z papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych;
2) określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych, ze wskazaniem:
a) organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych,
b) daty i formy podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych, z przytoczeniem jej treści;
3) wskazanie praw i obowiązków z oferowanych papierów wartościowych, w tym wysokości oprocentowania, terminów, od których należy się oprocentowanie, terminów ustalania praw do oprocentowania i terminów wypłaty oprocentowania, terminów i zasad wykupu papierów wartościowych, zasad i sposobu realizacji praw z papierów wartościowych, w tym wypłaty świadczeń pieniężnych przez emitenta, podmiotów uczestniczących w realizacji praw z papierów wartościowych oraz zakresu ich odpowiedzialności wobec nabywców i emitenta oraz, w przypadku świadczeń pieniężnych, wskazanie waluty, w jakiej świadczenia te będą wypłacane;
4) określenie rodzaju, zakresu, formy i przedmiotu zabezpieczeń, jeżeli papiery wartościowe są zabezpieczone, a ponadto:
a) określenie rzeczy lub praw, na których ustanowiono zastaw lub hipotekę, z podaniem ich wartości i powołaniem opinii uprawnionego biegłego, wskazaniem położenia nieruchomości oraz podmiotu, w którego posiadaniu pozostają rzeczy objęte zastawem, a także informację, czy na rzeczy lub prawie ustanowiono również inne obciążenia - w przypadku gdy wierzytelności wynikające z papierów wartościowych zostały zabezpieczone przez ustanowienie zastawu lub hipoteki,
b) podanie firmy (nazwy), siedziby i adresu oraz wysokości kapitału własnego podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego), z omówieniem istotnych postanowień umowy dotyczącej gwarancji lub zabezpieczenia - w przypadku gdy wierzytelności wynikające z papierów wartościowych zostały zabezpieczone gwarancją bankową lub zabezpieczeniem ustanowionym przez bank lub międzynarodową instytucję publiczną,
c) wskazanie Skarbu Państwa lub państwa członkowskiego lub podanie nazwy jednostki samorządu terytorialnego, siedziby i adresu jej urzędu, wielkości dochodów i wydatków za ostatni rok budżetowy, w tym także wielkości dochodów własnych - w przypadku gdy papiery wartościowe są gwarantowane bezwarunkowo i nieodwołalnie przez Skarb Państwa, państwo członkowskie lub jednostkę samorządu terytorialnego,
d) omówienie istotnych warunków zabezpieczenia;
5) określenie innych praw wynikających z emitowanych papierów wartościowych;
6) informacje o banku-reprezentancie, administratorze zastawu lub administratorze hipoteki, ustanowionych w związku z emisją obligacji, zawierające:
a) firmę (nazwę) banku-reprezentanta, administratora zastawu lub administratora hipoteki, ich siedziby wraz z numerami telefonu lub faksu, określenie sądów rejestrowych i numerów rejestrów,
b) wskazanie istotnych postanowień umowy z bankiem-reprezentantem, administratorem zastawu lub administratorem hipoteki,
c) wskazanie obowiązków emitenta wobec banku-reprezentanta, administratora zastawu lub administratora hipoteki,
d) wskazanie obowiązków banku-reprezentanta, administratora zastawu lub administratora hipoteki wobec obligatariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych przez ten bank lub tego administratora, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez emitenta obowiązków wynikających z warunków emisji, a także w razie stwierdzenia, że sytuacja finansowa emitenta stwarza zagrożenie dla zdolności wykonywania przez niego obowiązków wobec obligatariuszy;
7) szczegółowe informacje o pierwszeństwie w spłacie zobowiązań wynikających z papierów wartościowych przed innymi zobowiązaniami emitenta;
8) informacje o warunkach i sytuacjach, w których emitent ma prawo albo jest obowiązany do wcześniejszego wykupu papierów wartościowych, jak również informacje o sytuacjach i warunkach, po spełnieniu których posiadacz papieru wartościowego uzyska prawo do wcześniejszego wykupu papieru wartościowego przez emitenta;
9) wskazanie źródeł pochodzenia środków na spłatę zobowiązań wynikających z emitowanych papierów wartościowych;
10) w przypadku gdy próg dojścia emisji do skutku jest określony - wskazanie tego progu;
11) w przypadku emisji obligacji, z których zobowiązania mają zostać spłacone ze środków uzyskanych ze spłaty określonych wierzytelności lub z innych środków uzyskanych w celu spłaty tych obligacji, zamieszcza się dodatkowo informacje o:
a) łącznej wartości wierzytelności, ich charakterze, ustanowionych na nich zabezpieczeniach, szacunkowym oprocentowaniu oraz o ogólnej ocenie wypłacalności dłużników z tytułu tych wierzytelności,
b) prawach emitenta w stosunku do wierzytelności,
c) zasadach dochodzenia roszczeń z tytułu tych wierzytelności;
12) informacje o kosztach emisji i przeprowadzenia publicznej oferty papierów wartościowych;
13) informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami wartościowymi, w tym wskazanie płatnika podatku;
14) wskazanie stron umów o gwarancję emisji oraz istotnych postanowień tych umów - w przypadku gdy emitent zawarł takie umowy;
15) określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych, w tym co najmniej wskazanie:
a) grupy inwestorów, do których oferta jest kierowana,
b) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży,
c) zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem,
d) zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej,
e) informacji o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne,
f) terminów i szczegółowych zasad przydziału papierów wartościowych,
g) zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot,
h) przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia,
i) sposobu i formy ogłoszenia o:
dojściu albo niedojściu oferty do skutku oraz sposobie i terminie zwrotu wpłaconych kwot,
odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu;
16) wskazanie celów emisji papierów wartościowych, które mają być realizowane z uzyskanych wpływów z emisji, wraz ze wskazaniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, oraz wskazanie, czy cele emisji mogą ulec zmianie;
17) wskazanie rynku regulowanego, na który emitent planuje wprowadzić papiery wartościowe, których dotyczy memorandum, ze wskazaniem planowanego terminu rozpoczęcia obrotu.
2.  W przypadku papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym w rozdziale "Dane o emisji" zamieszcza się co najmniej informacje, o których mowa w § 11.
§  54. 
1.  W rozdziale "Dane o emitencie" zamieszcza się co najmniej:
1) firmę (nazwę), formę prawną, kraj siedziby, siedzibę i adres emitenta wraz z numerami telefonu lub faksu, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej;
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony;
3) wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony emitent;
4) wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku gdy emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia - przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał;
5) krótki opis historii emitenta;
6) określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych emitenta oraz zasad ich tworzenia;
7) informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego;
8) wskazanie, na jakich rynkach papierów wartościowych są lub były notowane papiery wartościowe emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe;
9) informacje o ratingu przyznanym emitentowi lub emitowanym przez niego papierom wartościowym;
10) podstawowe informacje o działalności gospodarczej emitenta i jego grupy kapitałowej, ze wskazaniem w szczególności produktów, rynków zbytu, posiadanych istotnych zezwoleń i koncesji;
11) inne informacje dotyczące prowadzonej przez emitenta działalności gospodarczej, istotne dla oceny możliwości realizowania przez emitenta jego zobowiązań z emitowanych papierów wartościowych;
12) informacje o wszczętych wobec emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym, ugodowym, arbitrażowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym - jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności emitenta;
13) informację o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji publicznej, postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w tym o postępowaniach w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić według wiedzy emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową emitenta, albo stosowną informację o braku takich postępowań;
14) zobowiązania emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy papierów wartościowych, które związane są z emisją papierów wartościowych, w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli są ustanowione;
15) informacje o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w memorandum;
16) wskazanie istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w § 56;
17) w przypadku zamieszczenia w memorandum prognozy wyników finansowych emitenta lub jego grupy kapitałowej należy zamieścić następujące informacje:
a) prognozowane wyniki,
b) okres, którego prognoza dotyczy,
c) podstawy i istotne założenia tej prognozy,
d) sposób monitorowania przez emitenta możliwości realizacji prognozowanych wyników,
e) okresy, w jakich emitent będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz ewentualnej korekty prezentowanej prognozy wraz ze wskazaniem zastosowanych kryteriów tej oceny;
18) w odniesieniu do osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta:
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani,
b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach,
c) wskazanie, czy osoby te pełniły w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub osób zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji,
d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub osoby nadzorującej zamieszczonym w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub osób nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób zarządzających emitenta i osób nadzorujących emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta,
g) informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez osoby zarządzające i osoby nadzorujące emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta; w przypadku gdy nie występują takie konflikty interesów, należy to wskazać;
19) dane o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu, z uwzględnieniem podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy.
2.  W przypadku papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym w rozdziale

"Dane o emitencie" zamieszcza się co najmniej informacje, o których mowa w § 13.

§  55.  W przypadku emisji obligacji, z których zobowiązania mają zostać spłacone ze środków uzyskanych ze spłaty określonych wierzytelności lub z innych środków uzyskanych w celu spłaty tych obligacji, zamieszcza się dodatkowo:
1) informacje o umowach, na podstawie których emitent będzie pobierał świadczenia z wierzytelności, stanowiących podstawę uzyskania środków na spłatę obligacji;
2) informacje o zasadach i terminach pobierania świadczeń wynikających z wierzytelności stanowiących podstawę uzyskania środków na spłatę obligacji oraz innych zasadach administrowania wierzytelnościami emitenta;
3) informacje o umowach zawartych przez emitenta w celu zapewnienia realizacji wypłat świadczeń z tytułu obligacji na rzecz obligatariuszy;
4) wskazanie podmiotu, któremu przysługiwały wierzytelności stanowiące podstawę uzyskania środków na spłatę obligacji przed ich przyporządkowaniem emitentowi (inicjator), oraz sposobu nabycia przez niego wierzytelności, wraz z podaniem podstawowych informacji o działalności inicjatora i jego grupy kapitałowej.
§  56. 
1.  W rozdziale "Sprawozdania finansowe" zamieszcza się:
1) sprawozdanie finansowe emitenta za ostatni rok obrotowy, za który zostało sporządzone, obejmujące dane porównawcze, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta oraz zbadane przez biegłego rewidenta;
2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej emitenta za ostatni rok obrotowy, za który zostało sporządzone, obejmujące dane porównawcze, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta oraz zbadane przez biegłego rewidenta;
3) w przypadku gdy emitent prowadzi działalność krócej niż przez okres, za który wymagane jest przedstawienie sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o których mowa w pkt 1 i 2, a jego prawnym poprzednikiem była inna osoba prawna lub nastąpiła zmiana formy prawnej (przekształcenie) - sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe prawnych poprzedników emitenta, za okres nieobjęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym emitenta, sporządzone zgodnie z obowiązującymi ich przepisami oraz zbadane przez biegłego rewidenta;
4) sporządzone przez biegłego rewidenta sprawozdanie z badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, o których mowa w pkt 1-3.
2.  W przypadku gdy emitent sporządza zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdania finansowe, w memorandum zamieszcza się co najmniej skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
3.  W przypadku gdy emitent prowadzi działalność krócej niż przez okres, za który przedstawia się sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w rozdziale "Sprawozdania finansowe" zamieszcza się sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia rejestracji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3.
4.  W przypadku gdy emitentem jest podmiot, który wypełnia obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub podmiot, którego papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwie członkowskim, w memorandum można zamieścić sprawozdanie finansowe zawarte w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie rocznym.
§  57.  W rozdziale "Załączniki" zamieszcza się:
1) odpis z właściwego dla emitenta rejestru wraz z tłumaczeniem na język polski - w przypadku emitentów z siedzibą na terytorium państwa innego niż Rzeczpospolita Polska;
2) aktualny tekst statutu emitenta oraz treść ogłoszonych zmian statutu, które jeszcze nie weszły w życie, wraz z terminem ich wejścia w życie;
3) definicje i objaśnienia skrótów.
§  58. 
1.  W przypadku udzielenia zabezpieczenia memorandum dodatkowo zawiera:
1) informacje o podmiocie udzielającym zabezpieczenia (gwarantującym), o których mowa w § 54 i § 57 pkt 1 i 2;
2) informacje o czynnikach powodujących ryzyko dla nabywcy papierów wartościowych, w szczególności czynnikach związanych z sytuacją finansową podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego), jego grupy kapitałowej i z jego otoczeniem, które mogą mieć wpływ na zdolność podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego) do wypełnienia na rzecz inwestorów zobowiązań wynikających z udzielonego zabezpieczenia;
3) wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych za informacje o podmiocie udzielającym zabezpieczenia (gwarantującym); w przypadku osób fizycznych, w tym osób zarządzających i osób nadzorujących podmiot udzielający zabezpieczenia (gwarantującego), należy podać imię i nazwisko tej osoby oraz zajmowane stanowisko; w przypadku osób prawnych należy podać firmę (nazwę) i siedzibę;
4) oświadczenie osoby odpowiedzialnej za informacje o podmiocie udzielającym zabezpieczenia (gwarantującym) o treści: "Zgodnie z moją najlepszą wiedzą informacje zawarte w częściach memorandum, za które jestem odpowiedzialny, są zgodne ze stanem faktycznym i nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie, w szczególności są prawdziwe, rzetelne i kompletne.";
5) skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub odpowiednio sprawozdanie finansowe podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego) za ostatni rok obrotowy, za który zostało sporządzone, obejmujące dane porównawcze, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi ten podmiot i zbadane przez biegłego rewidenta, wraz ze sporządzonym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego lub sprawozdania finansowego.
2.  Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku, gdy gwarantującym bezwarunkowo i nieodwołalnie papiery wartościowe jest emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, pod warunkiem wskazania w memorandum miejsca udostępnienia do publicznej wiadomości, w terminie ważności memorandum, informacji, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy, a w przypadku podmiotów udzielających zabezpieczenia (gwarantujących) będących podmiotami zagranicznymi - informacji analogicznych do tych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy, przekazanych do publicznej wiadomości przez podmiot udzielający zabezpieczenia (gwarantujący), w okresie 18 miesięcy przed sporządzeniem memorandum.
3.  Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, w zakresie odnoszącym się do skonsolidowanego sprawozdania finansowego lub sprawozdania finansowego nie ma zastosowania w przypadku, gdy podmiotem udzielającym zabezpieczenia (gwarantującym) jest Europejski Bank Centralny, bank centralny państwa członkowskiego lub międzynarodowa instytucja publiczna.
4.  W przypadkach określonych w ust. 1-3 memorandum zawiera:
1) wskazanie miejsca udostępnienia umowy emitenta z podmiotem udzielającym zabezpieczenia (gwarantującym);
2) wskazanie i opis podmiotu innego niż podmioty włączone w obsługę emisji, posiadającego ekonomiczny interes w pozyskaniu przez emitenta środków w wyniku emisji papierów wartościowych zabezpieczonych, z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w ust. 5.
5.  Obowiązek określony w ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy gwarantującym bezwarunkowo i nieodwołalnie papiery wartościowe jest Skarb Państwa, państwo członkowskie albo jednostka samorządu terytorialnego.
Rozdział  7

Przepisy przejściowe i końcowe

§  59.  Do memorandum informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  60.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym (Dz. U. poz. 988), które traci moc z dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 45 pkt 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2020 r. poz. 288 i 695).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020