Moc obowiązująca Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r.

Dz.U.2020.1002
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 3 kwietnia 2020 r.
w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r. (Dz. U. poz. 857) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 11 czerwca 2019 r. ratyfikował wyżej wymieniony protokół.
Zgodnie z art. 11 protokołu wszedł on w życie dnia 19 marca 2020 r. a jego stronami stały się:

Republika Albanii

Królestwo Belgii

Republika Bułgarii

Republika Chorwacji

Czarnogóra

Republika Czeska

Królestwo Danii

Republika Estońska

Republika Francuska

Republika Grecka

Królestwo Hiszpanii

Republika Islandii

Kanada

Republika Litewska

Wielkie Księstwo Luksemburga

Republika Łotewska

Królestwo Niderlandów 1

Republika Federalna Niemiec

Królestwo Norwegii

Rzeczpospolita Polska

Republika Portugalska

Rumunia

Republika Słowacka

Republika Słowenii

Stany Zjednoczone Ameryki

Republika Turcji

Węgry Zjednoczone

Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Republika Włoska

Zgodnie z art. 10 Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. 2 , Republika Macedonii Północnej stała się stroną wyżej wymienionego traktatu dnia 27 marca 2020 r.

1 Protokół ma zastosowanie tylko dla europejskiej części Królestwa Niderlandów.
2 Tekst Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r" został ogłoszony w Dz. U. z 2000 r. poz. 970.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1002

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Moc obowiązująca Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r.
Data aktu: 03/04/2020
Data ogłoszenia: 05/06/2020
Data wejścia w życie: 05/06/2020