Właściwość organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz tryb postępowania w tych sprawach.

Dz.U.16.1470
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach.
Na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) ustawa - ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej;
2) funkcjonariusz - funkcjonariusza Straży Granicznej w służbie stałej, przygotowawczej lub kandydackiej;
3) sprawy osobowe - sprawy związane z nawiązaniem, zmianą i rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku służbowego, a także wynikające z jego treści obowiązki i prawa funkcjonariuszy, w tym dotyczące związku zwolnienia od zajęć służbowych z czynami o charakterze bohaterskim, sprawy związane z okresową zmianą warunków służby, w tym pełnienie obowiązków służbowych na innym stanowisku służbowym oraz delegowanie do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości, a także sprawy związane ze sprawowaną przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych kontrolą w zakresie prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego i spełnienia wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich oraz w zakresie oświadczenia funkcjonariusza, o którym mowa w art. 125c ust. 1 pkt 3 ustawy;
4) zmiana stosunku służbowego - zmianę stanowiska służbowego, składników uposażenia, charakteru służby lub trwałą zmianę miejsca pełnienia służby;
5) droga służbowa - zwracanie się funkcjonariusza do wyższego przełożonego za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego;
6) bezpośredni przełożony - osobę zajmującą stanowisko kierownicze bezpośrednio wyższe od stanowiska zajmowanego przez funkcjonariusza, poczynając od stanowiska kierownika sekcji (równorzędnego) lub dowódcy plutonu;
7) 2  komórka organizacyjna właściwa w sprawach osobowych - komórkę organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej właściwą do spraw kadr albo komórkę organizacyjną właściwą w sprawach kadrowych w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w oddziale Straży Granicznej, ośrodku Straży Granicznej lub ośrodku szkolenia Straży Granicznej.
§  2.  3  Przełożonymi właściwymi w sprawach osobowych funkcjonariuszy są:
1) Komendant Główny Straży Granicznej w stosunku do:
a) Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,
b) komendantów oddziałów Straży Granicznej,
c) komendantów ośrodków Straży Granicznej,
d) komendantów ośrodków szkolenia Straży Granicznej,
e) funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach służbowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej,
f) funkcjonariuszy pozostających w jego dyspozycji,
g) funkcjonariuszy, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami jest przełożonym właściwym w sprawach osobowych;
2) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka Straży Granicznej i komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej w stosunku do:
a) funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach służbowych, odpowiednio, w podległym mu Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w podległych im oddziałach, ośrodkach albo ośrodkach szkolenia,
b) funkcjonariuszy pozostających w ich dyspozycji,
c) funkcjonariuszy, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami są przełożonymi właściwymi w sprawach osobowych.
§  3.  4
1.  W Komendzie Głównej Straży Granicznej prowadzi się sprawy osobowe funkcjonariuszy, o których mowa w § 2 pkt 1, sprawy odwołań lub zażaleń funkcjonariuszy na rozstrzygnięcia w sprawach osobowych podjęte przez Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendantów oddziałów, ośrodków i ośrodków szkolenia Straży Granicznej oraz inne sprawy osobowe, w których właściwość Komendanta Głównego Straży Granicznej wynika z przepisów ustawy.
2.  W Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w komendzie oddziału Straży Granicznej, w ośrodku Straży Granicznej i ośrodku szkolenia Straży Granicznej prowadzi się kontrolę w zakresie określonym w art. 125e ust. 2 pkt 2 ustawy, dotyczącym funkcjonariuszy wymienionych w § 2 pkt 2 lit. a-c, oraz sprawy odwołań od rozstrzygnięć podjętych w wyniku takiej kontroli, w zakresie niezastrzeżonym dla Komendanta Głównego Straży Granicznej. W przypadku gdy wynika to z zakresu upoważnienia udzielonego przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych, kontrolę prowadzi się w placówkach lub dywizjonach Straży Granicznej.
§  3a.  5  Sprawy dotyczące prawa do zwolnienia od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny w zakresie długości okresu w roku kalendarzowym, w którym funkcjonariuszowi przysługuje to prawo, prowadzi się w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziału Straży Granicznej, ośrodka Straży Granicznej i ośrodka szkolenia Straży Granicznej, w których jest prowadzona ewidencja czasu służby funkcjonariuszy.
§  4. 
1.  Sprawy osobowe do załatwienia lub zaopiniowania przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych przygotowuje kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych.
2.  Sprawy, o których mowa w ust. 1, dotyczą w szczególności:
1) przyjęcia do służby w Straży Granicznej, zwolnienia z tej służby oraz stwierdzenia wygaśnięcia stosunku służbowego;
2) mianowania lub powołania na stanowisko służbowe, zwolnienia lub odwołania z tego stanowiska oraz należnego na nim uposażenia;
3) mianowania do służby stałej, skracania okresu służby przygotowawczej, zwalniania z odbywania tej służby lub przedłużania okresu jej trwania;
4) przenoszenia do pełnienia służby lub delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości;
5) delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa;
6) oddelegowania do wykonywania pracy poza Strażą Graniczną;
7) powierzania pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku;
8) zawieszania w czynnościach służbowych;
9) mianowania na stopnie Straży Granicznej, orzekania o utracie tych stopni, ich obniżaniu lub przywróceniu;
10) udzielania zezwoleń na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą;
11) udzielania zezwoleń na przynależność do organizacji lub stowarzyszeń zagranicznych albo międzynarodowych;
12) ustalania prawa do nagrody rocznej i nagrody jubileuszowej;
13) kierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
14) świadczeń pieniężnych przysługujących za okres pozostawania poza służbą w przypadku przywrócenia do służby;
15) ustalania związku zwolnienia od zajęć służbowych z czynami o charakterze bohaterskim dokonanymi w szczególnie niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia lub bezpieczeństwa obywateli;
16) stwierdzania utraty prawa do uposażenia w wyniku ustaleń przeprowadzonej kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby, prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego, spełnienia wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich albo oświadczenia funkcjonariusza;
17) uznania nieobecności w służbie za nieobecność nieusprawiedliwioną.
3.  Wnioski w sprawach osobowych funkcjonariuszy kieruje się drogą służbową do przełożonego właściwego w sprawach osobowych wraz z opinią dotyczącą sposobu załatwienia sprawy, z wyjątkiem przypadków określonych w odrębnych przepisach. Wnioski przesyła się za pośrednictwem kierownika komórki organizacyjnej, o którym mowa w ust. 1.
§  5. 
1.  Sprawy osobowe funkcjonariuszy załatwia się w formie rozkazu personalnego, z zastrzeżeniem ust. 2, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
2.  Załatwienie sprawy osobowej dotyczącej udzielenia funkcjonariuszowi zezwolenia na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą, zezwolenia na przynależność do organizacji lub stowarzyszeń zagranicznych lub międzynarodowych, skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wydania funkcjonariuszowi polecenia określonego zachowania się w związku z ciążącymi na nim obowiązkami wynikającymi z treści stosunku służbowego oraz sprawy, której załatwienie wymaga jedynie udzielenia odpowiedzi o charakterze informacyjnym, polega na pisemnym zawiadomieniu zainteresowanego funkcjonariusza o udzielonym zezwoleniu lub odmowie jego udzielenia, skierowaniu, wydaniu polecenia lub przedstawieniu niezbędnych informacji. Przepisy § 6 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
3.  Do postępowań w sprawach nawiązania, zmiany i rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku służbowego w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
§  6. 
1.  W rozkazie personalnym zamieszcza się rozstrzygnięcie oraz inne informacje istotne dla rozstrzygnięcia sprawy osobowej, w której jest wydawany, a w szczególności:
1) oznaczenie przełożonego właściwego w sprawach osobowych;
2) datę wydania;
3) podstawę prawną;
4) stopień, imię i nazwisko, imię ojca oraz numer identyfikacyjny PESEL funkcjonariusza;
5) charakter służby (kandydacka, przygotowawcza lub stała);
6) nazwę jednostki organizacyjnej i stanowisko służbowe funkcjonariusza;
7) grupę zaszeregowania stanowiska służbowego funkcjonariusza oraz przyznane dodatki do uposażenia, a także wysokość miesięcznych stawek uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia;
8) uzasadnienie faktyczne i prawne;
9) pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych i zaskarżenia;
10) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania rozkazu personalnego.
2.  Funkcjonariuszowi, z którym rozwiązuje się stosunek służbowy lub którego zwalnia się albo odwołuje z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego, w rozkładzie personalnym wyznacza się termin rozliczenia się z obowiązków służbowych.
3.  Rozkaz, o którym mowa w ust. 1, podpisuje przełożony właściwy w sprawach osobowych lub upoważniony pisemnie przez niego funkcjonariusz, z zastrzeżeniem przypadków, w których powołania lub odwołania dokonuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.
4.  Kopię rozkazu, o którym mowa w ust. 1, wraz z potwierdzeniem jego doręczenia, włącza się do akt osobowych funkcjonariusza, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.  Z rozkazem personalnym, któremu przyznano odpowiednią klauzulę tajności, funkcjonariusza zapoznaje bezpośredni przełożony lub funkcjonariusz komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych. Fakt zapoznania się z rozkazem personalnym funkcjonariusz potwierdza datą i własnoręcznym podpisem na rozkazie.
§  7. 
1.  Kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych lub upoważniona przez niego osoba zapoznaje funkcjonariusza nowo przyjętego do służby z przepisami regulującymi przebieg służby.
2.  Z przepisami regulującymi sposób pełnienia służby oraz z zakresem obowiązków i uprawnień na zajmowanym stanowisku służbowym funkcjonariusza zapoznaje bezpośredni przełożony, przed objęciem przez funkcjonariusza obowiązków służbowych.
3.  Zapoznanie z przepisami i zakresem obowiązków i uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, funkcjonariusz potwierdza pisemnie. Potwierdzenie włącza się do akt osobowych funkcjonariusza.
§  8. 
1.  O zamiarze rozwiązania stosunku służbowego z funkcjonariuszem, który nabył prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej, informuje się funkcjonariusza co najmniej 3 miesiące przed przewidywanym terminem zwolnienia ze służby.
2.  Czynność, o której mowa w ust. 1, przeprowadza przełożony właściwy w sprawach osobowych lub z jego upoważnienia kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której funkcjonariusz pełni służbę, w obecności bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza oraz funkcjonariusza komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.  6  W stosunku do funkcjonariusza zajmującego stanowisko Komendanta lub zastępcy Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta lub zastępcy komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta lub zastępcy komendanta ośrodka Straży Granicznej, komendanta lub zastępcy komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej czynność, o której mowa w ust. 1, przeprowadza Komendant Główny Straży Granicznej lub jego zastępca, w obecności kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej.
4.  Informując funkcjonariusza o zamiarze rozwiązania stosunku służbowego, wskazuje się powody rozwiązania stosunku służbowego, podstawę i tryb zwolnienia, ustala datę zwolnienia, wysłuchuje wniosków funkcjonariusza i informuje o możliwości ich realizacji, a także o uprawnieniach przysługujących mu po zwolnieniu ze służby.
5.  Z czynności, o których mowa w ust. 1 i 4, sporządza się protokół, który po zapoznaniu z nim funkcjonariusza włącza się do jego akt osobowych. Zapoznanie z protokołem funkcjonariusz potwierdza podpisem. Odmowę złożenia podpisu omawia się w protokole.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2015.1897).
2 § 1 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.236) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.
3 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.236) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.
4 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.236) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.
5 § 3a zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.236) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.
6 § 8 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 23 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.236) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2016.1470 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Właściwość organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz tryb postępowania w tych sprawach.
Data aktu: 14/06/2002
Data ogłoszenia: 15/09/2016
Data wejścia w życie: 13/07/2002