Warunki zdrowotne wymagane od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 9 grudnia 2015 r.
w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim 2

Na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. poz. 1569) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wykaz chorób i stanów chorobowych, które mogą spowodować niezdolność marynarza do pracy na statku morskim, zwanym dalej "statkiem", zakres przeciwwskazań, ograniczeń lub warunków wykonywania pracy na statku;
2)
zakres badań lekarskich przeprowadzanych w celu wydania świadectwa zdrowia oraz warunki ich przeprowadzania;
3)
wzór świadectwa zdrowia.
§  2. 
Wykaz chorób i stanów chorobowych, o których mowa w § 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
1. 
W ramach badania lekarskiego, przeprowadzanego w celu wydania świadectwa zdrowia, zwanego dalej "badaniem lekarskim", uprawniony lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia marynarza w zakresie:
1)
narządu wzroku;
2)
narządu słuchu, z uwzględnieniem wyników badania audiometrycznego i narządu równowagi;
3)
układu ruchu;
4)
układu sercowo-naczyniowego, z uwzględnieniem wyników spoczynkowej elektrokardiografii;
5)
układu oddechowego, z uwzględnieniem wyników badania radiologicznego klatki piersiowej oraz w przypadkach uzasadnionych - testów służących wykryciu zakażenia prątkami gruźlicy;
6)
układu krwiotwórczego, z uwzględnieniem morfologii wraz ze wzorem odsetkowym, poziomem płytek krwi, retikulocytów i odczynem opadania krwi;
7)
układu nerwowego;
8)
czynności nerek, z uwzględnieniem ogólnego badania moczu i stężenia kreatyniny w surowicy krwi;
9)
czynności wątroby, z uwzględnieniem poziomu gamma-glutamylotransferazy (GGTP) i aminotransferazy alaninowej (ALT);
10)
cukrzycy, z uwzględnieniem wyników badania poziomu glikemii;
11)
stanu psychicznego;
12)
objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie;
13)
objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu lub ich nadużywanie;
14)
stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do pracy na morzu;
15)
innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą mieć wpływ na zdolność do pracy na morzu.
2. 
Przeprowadzając badanie lekarskie, w tym w przypadku konsultacji lub badań, o których mowa w art. 4 ust. 4 i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, lekarz uwzględnia u marynarza obecność i rodzaj schorzenia, stopień zaawansowania objawów chorobowych i ich dynamikę, w tym możliwość rozwoju choroby, jak i cofania się jej objawów, oraz bierze pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa statku, załogi statku i pasażerów.
3. 
Uprawniony lekarz, dokonując oceny stanu zdrowia marynarza, uwzględnia stanowisko pracy określone w skierowaniu na badania lekarskie.
§  4. 
Warunki przeprowadzania badania lekarskiego w zakresie:
1)
narządu wzroku określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
2)
narządu słuchu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
3)
oceny sprawności fizycznej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  5. 
Wzór świadectwa zdrowia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ CHORÓB I STANÓW CHOROBOWYCH, KTÓRE MOGĄ SPOWODOWAĆ NIEZDOLNOŚĆ MARYNARZA DO PRACY NA STATKU, ZAKRES PRZECIWWSKAZAŃ, OGRANICZEŃ LUB WARUNKÓW WYKONYWANIA PRACY NA STATKU

ICD-10

(kody diagnostyczne)

Choroba

(uzasadnienie dla kryteriów)

Marynarz niezdolny do prawidłowego wykonywania obowiązków rutynowych lub w sytuacjach zagrożenia w sposób bezpieczny i wydajny

- zakładana niezdolność tymczasowa (T)

- zakładana niezdolność permanentna (P)

Marynarz zdolny do wykonywania niektórych, ale nie wszystkich obowiązków lub zdolny do pracy na niektórych, ale nie wszystkich wodach (R). Wymagana zwiększona częstość badań lekarskich (L) Marynarz zdolny do wykonywania wszystkich obowiązków w obrębie przypisanego działu w każdej szerokości i długości geograficznej
1 2 3 4 5
A00-B99 Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze
A00-09 Choroby zakaźne przewodu pokarmowego

(Przenoszenie na innych, nawroty)

T - jeżeli choroba została wykryta na lądzie (aktualnie występują objawy lub badanie na nosicielstwo jest w trakcie wykonywania) lub został potwierdzony stan nosicielstwa - do czasu eliminacji patogenu chorobotwórczego Nie dotyczy Dział bez kontaktu z żywnością: jeżeli zakażenie zostało skutecznie wyleczone lub wyeliminowane

Dział z kontaktem z żywnością: decyzja o zdolności do pracy musi być oparta o badanie lekarskie, w zależności od wskazań z potwierdzeniem braku nosicielstwa

A15-16 Gruźlica układu oddechowego

(Przenoszenie na innych, nawroty)

T - podejrzenie gruźlicy na podstawie dodatniego wyniku testu przesiewowego lub RTG płuc lub wywiadu klinicznego W przypadku zakażenia - do czasu ustabilizowania wyników leczenia i potwierdzenia braku zaraźliwości

P - nawroty lub powikłania trwale ograniczające zdolność do pracy na morzu

Nie dotyczy Pomyślne zakończenie pełnego cyklu leczenia, zgodnie z wytycznymi WHO dla leczenia gruźlicy
A50-64 Zakażenia przenoszone drogą płciową

(Ostre upośledzenie, nawrót)

T - jeżeli choroba została wykryta na lądzie, do czasu postawienia rozpoznania, rozpoczęcia leczenia i ustąpienia objawów ograniczających zdolność do pracy

P - powikłania trwale ograniczające zdolność do pracy na morzu

R - można uwzględnić ograniczenie - dozwolona praca wyłącznie na statku w żegludze przybrzeżnej*** jeżeli doustne przyjmowanie leków jest zapewnione w miejscu pracy, a objawy nie ograniczają zdolności do pracy Po pomyślnym zakończeniu leczenia
B15 Wirusowe zapalenie wątroby typu A

(Przenoszone ze skażoną żywnością lub wodą)

T - do czasu ustąpienia żółtaczki i powrotu prób wątrobowych do prawidłowych wartości Nie dotyczy Po całkowitym wyzdrowieniu
B16-19 Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B, inne ostre wirusowe zapalenia wątroby, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby, nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby

(Przenoszone w kontakcie z krwią lub innymi płynami fizjologicznymi. Możliwość całkowitego upośledzenia funkcji wątroby i raka wątroby)

T - do czasu ustąpienia żółtaczki i powrotu prób wątrobowych do prawidłowych wartości

P - trwałe upośledzenie funkcji wątroby z objawami ograniczającymi bezpieczną pracę na morzu lub z prawdopodobieństwem wystąpienia powikłań

R, L - brak potwierdzenia całkowitego wyzdrowienia lub wyeliminowania zaraźliwości. Każdy przypadek należy traktować indywidualnie w oparciu o zakres przewidzianych obowiązków i rodzaj rejsów Po całkowitym wyzdrowieniu i potwierdzeniu niskiego poziomu zaraźliwości
B20-24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)

(Przenoszone w kontakcie z krwią lub innymi płynami fizjologicznymi. Progresja do chorób związanych z HIV lub AIDS)

T - do czasu uzyskania stabilizacji wyników leczenia na poziomie CD4 > 350 lub w przypadku zmiany leczenia - do czasu uzyskania dobrej tolerancji dla nowego leku

P - powikłania lub skutki uboczne leczenia trwale ograniczające zdolność do pracy na morzu

R, L - zwiększona częstotliwość badań i/lub dozwolona praca wyłącznie na statku w żegludze przybrzeżnej***:

- osoby HIV+, z niskim prawdopodobieństwem progresji choroby

- osoby nie wymagające leczenia lub osoby w trakcie ustalonego leczenia, bez efektów ubocznych, lecz wymagające regularnych badań specjalistycznych

Osoby HIV+, bez bieżących ograniczeń, z bardzo niskim* prawdopodobieństwem progresji choroby. Bez efektów ubocznych leczenia lub wymagań dla regularnych badań kontrolnych.
A00-B99

Niewykazane odrębnie

Inne choroby zakaźne T- jeżeli choroba została wykryta na lądzie - do czasu wyeliminowania ryzyka przeniesienia zakażenia i osiągnięcia zdolności do pełnienia obowiązków

P- jeżeli występuje ryzyko nawrotu lub pogorszenia stanu zdrowia trwale ograniczające zdolność do pracy na morzu

Każdy przypadek oceniany indywidualnie w oparciu o naturalny przebieg infekcji Pełny powrót do zdrowia i potwierdzenie niskiego poziomu zaraźliwości
C00-48 Nowotwory
C00-48 Nowotwory złośliwe - w tym, nowotwory tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego itp. (Nawroty - szczególnie ostre powikłania, np. ryzyko dla siebie z powodu krwawienia lub ryzyko dla innych z powodu utraty przytomności) T - do czasu zakończenia diagnostyki, wdrożenia skutecznego leczenia oraz dokonania oceny rokowania

P - jeśli występuje wysokie prawdopodobieństwo nawrotu, lub pogorszenia stanu zdrowia trwale ograniczające zdolność do pracy na morzu

L - częstotliwość badań uzależniona od terminów specjalistycznych badań kontrolnych w przypadkach gdy:

- upłynęło mniej niż 5 lat od rozpoznania nowotworu oraz

- aktualnie nie stwierdza się żadnych ograniczeń w wykonywaniu obowiązków normalnych i w sytuacji zagrożenia życia na morzu

- stwierdza się niskie prawdopodobieństwo nawrotu choroby oraz minimalne ryzyko konieczności pilnego leczenia

R - dozwolona praca wyłącznie na statkach w żegludze przybrzeżnej***, jeżeli trwające ograniczenia nie zakłócają wykonywania podstawowych obowiązków a nawrót choroby, wymagający leczenia w trybie pilnym, jest mało prawdopodobny

Upłynęło ponad 5 lat od rozpoznania nowotworu lub nie są wymagane kontrolne specjalistyczne badania lekarskie lub występuje niskie prawdopodobieństwo ograniczeń wynikających z nawrotu choroby

Wymagane potwierdzenie remisji lub wyleczenia opinią lekarza leczącego

D50-89 Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych
D50-59 Niedokrwistości/ Hemoglobinopatie

(Ograniczona tolerancja wysiłku. Możliwość wystąpienia przełomu hemolitycznego)

T - dotyczy pracy na pełnym morzu - do czasu ustabilizowania i znormalizowania poziomu hemoglobiny

P - ciężka nawrotowa lub przewlekła niedokrwistość lub ciężkie objawy spowodowane hemolizą krwinek niepoddające się leczeniu

R, L - należy rozważyć:

- ograniczenie rejonu pływania - dozwolona praca wyłącznie na statkach w żegludze przybrzeżnej***

- konieczność regularnych badań lekarskich jeżeli występują obniżone, bezobjawowe poziomy hemoglobiny

Poziom hemoglobiny w granicach normy
D73 Splenectomia (zabieg operacyjny w wywiadzie) Zwiększona podatność na niektóre zakażenia T - stan po operacji, do czasu pełnego powrotu do zdrowia R - każdy przypadek oceniany indywidualnie. Badany nadaje się prawdopodobnie do prac lekkich i umiarkowanych na statkach w żegludze przybrzeżnej***, ale może nie być zdolny do wykonywania swoich obowiązków podczas rejsu w strefie tropikalnej Każdy przypadek oceniany indywidualnie
D50-89

Niewykazane odrębnie

Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych

(Możliwość wystąpienia nieprawidłowych krwawień, gorszej tolerancji wysiłku i obniżenia odporności na zakażenia)

T - do czasu zakończenia diagnostyki

P - przewlekłe zaburzenia krzepnięcia

Każdy przypadek oceniany indywidualnie Każdy przypadek oceniany indywidualnie
E00-90 Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej
E10 Cukrzyca insulinozależna

(Zagrożenia spowodowane incydentami nagłej ciężkiej hipoglikemii.

Powikłania związane z nieprawidłową kontrolą poziomów glikemii.

Zwiększone ryzyko powikłań okulistycznych, neurologicznych i kardiologicznych.)

T - od początku leczenia aż do uzyskania stabilizacji choroby

P - w przypadku:

- nieprawidłowej kontroli glikemii lub postępowania niezgodnego z zaleceniami terapeutycznymi

- incydentów ciężkiej hipoglikemii, w tym utraty przytomności w wywiadzie

- powikłań trwale ograniczających zdolność do pracy na morzu

R, L - pod warunkiem potwierdzonej skutecznej kontroli glikemii, postępowania zgodnie z zaleceniami terapeutycznymi i dobrej świadomości hipoglikemii

Zdolny do pracy i wykonywania obowiązków na wodach przybrzeżnych z wyłączeniem pełnienia wacht jednoosobowych

Częstotliwość badań uzależniona od terminów badań kontrolnych u specjalisty

Musi pozostawać pod regularną kontrolą specjalistyczną

Nie może aplikować
E11-14 Cukrzyca insulinoniezależna, leczona innymi lekami

(Ryzyko progresji choroby w kierunku konieczności przyjmowania insuliny, zwiększone ryzyko powikłań okulistycznych, neurologicznych i kardiologicznych.)

T - dotyczy pracy na pełnym morzu oraz pełnienia wacht do czasu ustabilizowania choroby R - w przypadku niestabilnego przebiegu choroby dozwolona praca wyłącznie na statkach w żegludze przybrzeżnej*** z wyłączeniem pełnienia wacht

R - dozwolona praca wyłącznie na statkach w żegludze przybrzeżnej***, z wyłączeniem pełnienia wacht jednoosobowych, jeżeli występują niewielkie efekty uboczne spowodowane przyjmowaniem leków. Szczególnie w przypadku przyjmowania pochodnych sulfonylomocznika

L - w przypadku nie przestrzegania zaleceń lekarza lub przyjmowany lek wymaga częstszych kontroli. Należy uwzględnić czynniki ryzyka związane z dietą, masą ciała, układem krążenia

Po ustabilizowaniu i przy braku powikłań ograniczających zdolność do pracy na morzu.
Cukrzyca insulinoniezależna, leczona dietą (Ryzyko progresji choroby w kierunku konieczności przyjmowania insuliny, zwiększone ryzyko powikłań okulistycznych, neurologicznych i kardiologicznych.) T - dotyczy pracy pełnym morzu i pełnienia wacht do czasu ustabilizowania choroby R - w przypadku niestabilnego przebiegu choroby praca na statkach w żegludze przybrzeżnej*** z wyłączeniem pełnienia wacht

L - w przypadku nie przestrzegania zaleceń lekarza. Należy uwzględnić czynniki ryzyka związane z dietą, masą ciała, układem krążenia

Po ustabilizowaniu i przy braku powikłań ograniczających zdolność do pracy na morzu.
E65-68 Otyłość i nieprawidłowa masa ciała - wysoka lub niska

(Wypadkowość, ograniczona ruchomość i słaba tolerancja wysiłku podczas wykonywania zadań rutynowych i w sytuacjach zagrożenia. Zwiększone prawdopodobieństwo rozwoju cukrzycy, chorób układu krążenia, chorób stawów)

T - brak możliwości wykonywania istotnych dla bezpieczeństwa zadań, brak spełnienia kryteriów w zakresie oceny sprawności fizycznej (załącznik nr 4)

P - brak możliwości wykonywania istotnych dla bezpieczeństwa zadań, brak spełnienia kryteriów w zakresie oceny sprawności fizycznej (załącznik nr 4) z nieudanymi próbami poprawy

Uwaga: wskaźnik masy ciała (BMI) jest użytecznym wskaźnikiem wpływającym na podjęcie decyzji o zasadności przeprowadzenia dodatkowych badań. BMI nie powinien stanowić jedynej podstawy dla podejmowania decyzji o zdolności do pracy.

R, L - zwiększona częstotliwość badań i dozwolona praca wyłącznie na statkach w żegludze przybrzeżnej*** lub w zmniejszonym zakresie zadań, jeżeli badany jest niezdolny do wykonywania pewnych prac, ale jest zdolny do pełnienia zarówno rutynowych zadań, jak i obowiązków w sytuacjach zagrożenia Spełnienie kryteriów w zakresie oceny sprawności fizycznej (załącznik nr 4), masa ciała stała lub zredukowana i brak chorób współistniejących.
E00-90 Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (tarczycy, nadnerczy - w tym choroba Addisona, przysadki, jajników, jąder)

(Prawdopodobieństwo nawrotów lub powikłań)

T - do czasu wdrożenia skutecznego leczenia i uzyskania stabilizacji bez efektów ubocznych

P - pogorszenie stanu zdrowia trwale ogranicza zdolność do pracy na morzu, występuje konieczność częstych zmian w terapii farmakologicznej lub zwiększone prawdopodobieństwo poważnych powikłań

R, L - każdy przypadek oceniany indywidualnie; w zależności od wskazań konsultacja specjalistyczna, szczególnie w przypadku wątpliwości odnośnie do rokowania lub niepożądanych efektów leczenia. Należy uwzględnić prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań wywoływanych samą chorobą lub jej leczeniem - w tym, problemy z przyjmowaniem leku oraz konsekwencje infekcji lub urazu podczas rejsu Jeżeli terapia farmakologiczna jest stabilna i nie ma problemów z jej stosowaniem na morzu, brak konieczności częstych badań lekarskich, brak jakichkolwiek ograniczeń i bardzo niskie prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań.

W chorobie Addisona ryzyko jest zwykle tak duże, że nie można wydać świadectwa zdrowia bez ograniczeń.

F00-99 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
F10 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (uzależnienie)

(Nawrót choroby, wypadki, nieobliczalne zachowania - wpływ na ogólne bezpieczeństwo)

T - do czasu zdiagnozowania, ustabilizowania choroby i spełnienia kryteriów sprawności. Do roku od rozpoznania choroby lub do roku od nawrotu choroby

P - jeżeli objawy choroby utrzymują się lub występuje choroba współistniejąca, mogąca spowodować progresję lub wywołać nawrót zaburzeń podczas rejsu na morzu

R, L - zwiększona częstotliwość badań; wykluczone jest stanowisko kapitana oraz stanowiska bez ścisłego nadzoru przełożonego; wymagana jest stała obserwacja uwzględniająca:

- informację od lekarza leczącego, potwierdzającą pomyślny udział w programie terapii

- wyniki prób wątrobowych (wykazujące systematyczną poprawę)

Pod warunkiem, że

- w ciągu trzech lat od zakończenia ostatniego epizodu nie było nawrotu choroby

- nie ma chorób współistniejących

- lekarz potwierdza pomyślny udział w terapii

- próby wątrobowe są w normie

F11-19 Uzależnienie od narkotyków / lub stałe nadużywanie substancji - obejmuje zarówno przyjmowanie narkotyków nielegalnych jak i uzależnienia od leków przepisywanych na receptę (Nawrót choroby, wypadki, nieobliczalne zachowania - wpływ na ogólne bezpieczeństwo) T - do czasu zdiagnozowania, ustabilizowania choroby i spełnienia kryteriów sprawności. Do roku od rozpoznania choroby lub do roku od nawrotu choroby

P - jeżeli objawy choroby utrzymują się lub występuje choroba współistniejąca, mogąca spowodować progresję lub wywołać nawrót zaburzeń podczas rejsu na morzu

R, L - zwiększona częstotliwość badań; wykluczone jest stanowisko kapitana oraz stanowiska bez ścisłego nadzoru przełożonego; wymagana jest stała obserwacja uwzględniająca:

- informację od lekarza leczącego, potwierdzającą pomyślny udział w programie terapii

- wyniki niezapowiedzianych badań przesiewowych na obecność narkotyków w organizmie (w okresie co najmniej trzymiesięcznym uzyskanie co najmniej trzech wyników ujemnych i żadnego dodatniego)

oraz kontynuacja udziału w programie badań przesiewowych na obecność narkotyków w organizmie

Pod warunkiem, że

- w ciągu trzech lat od zakończenia ostatniego epizodu nie było nawrotu choroby

- nie ma chorób współistniejących Konsultacja psychiatryczna w zależności od wskazań.

F20-31 Psychozy (ostre) - organiczne, w przebiegu schizofrenii lub należące do innej kategorii, wymienionej w klasyfikacji ICD.

Choroba afektywna dwubiegunowa (zaburzenia maniakalno- depresyjne)

(Nawrót choroby, prowadzący do zmian percepcji/kognitywnych, wypadków, nieobliczalnych i niebezpiecznych zachowań)

Po pojedynczym zdarzeniu wywołanym prowokującymi czynnikami:

T - do czasu zakończenia diagnostyki, ustabilizowania choroby i spełnienia kryteriów sprawności. Co najmniej trzy miesiące od incydentu

R, L - zwiększona częstotliwość badań, dozwolona praca wyłącznie na wodach przybrzeżnych, wykluczone jest stanowisko kapitana oraz stanowiska bez ścisłego nadzoru przełożonego; wymagana jest stała obserwacja uwzględniająca opinię lekarza prowadzącego leczenie, potwierdzającą, że badany:

- badany jest świadomy swojego stanu

- badany postępuje zgodnie z zaleceniami leczenia

- stosowana u badanego terapia nie powoduje efektów niepożądanych

Każdy przypadek oceniany indywidualnie po upływie co najmniej jednego roku od zakończenia epizodu psychozy, przy założeniu, że czynniki prowokujące mogą i zawsze będą wyeliminowane - na podstawie opinii lekarza prowadzącego leczenie lub konsultacji psychiatrycznej
Po pojedynczym zdarzeniu bez czynników prowokujących lub po więcej niż jednym zdarzeniu z czynnikami prowokującymi lub bez tych czynników

T - do czasu zakończenia diagnostyki, ustabilizowania choroby i spełnienia kryteriów sprawności. Co najmniej dwa lata od ostatniego zdarzenia

P - więcej niż trzy epizody psychozy lub wysokie prawdopodobieństwo nawrotu. Niespełnione kryteria zdolności do pracy z ograniczeniami lub bez

R, L - zwiększona częstotliwość badań, dozwolona praca wyłącznie na wodach przybrzeżnych, wykluczone jest stanowisko kapitana oraz stanowiska bez ścisłego nadzoru przełożonego; wymagana jest stała obserwacja uwzględniająca opinię lekarza prowadzącego leczenie, potwierdzającą, że:

- badany jest świadomy swojego stanu

- badany postępuje zgodnie z zaleceniami leczenia

- stosowana u badanego terapia nie powoduje efektów niepożądanych

Każdy przypadek oceniany indywidualnie po upływie co najmniej pięciu lat od zakończenia epizodu psychozy, a w ciągu ostatnich dwóch lat nie było konieczności leczenia farmakologicznego - na podstawie opinii lekarza prowadzącego leczenie lub konsultacji psychiatrycznej
F32-38 Zaburzenia nastroju / afektywne (Ciężkie stany lękowe, depresja lub inne zaburzenie psychiczne, mogące zaburzyć świadczenie pracy)

(Nawrót, ograniczona zdolność wykonywania obowiązków, szczególnie w sytuacjach zagrożenia)

T - w stanach ostrych, do czasu zakończenia diagnostyki lub jeżeli podczas leczenia farmakologicznego występują objawy uboczne upośledzające zdolność do pracy. Do czasu co najmniej trzech miesięcy stabilnej terapii farmakologicznej

P - trwałe lub nawrotowe objawy ograniczające zdolność do pracy na morzu

R, L - zwiększona częstotliwość badań, dozwolona praca wyłącznie na wodach przybrzeżnych, wykluczone jest stanowisko kapitana, wymagana jest opinia lekarza prowadzącego leczenie potwierdzająca, że badany wykazuje:

- odzyskanie prawidłowej funkcjonalności

- jest świadomy swojego stanu

- całkowicie przestrzega zaleceń terapii, nie występują u niego objawy niepożądane

- prawdopodobieństwo nawrotu jest niskie*

Każdy przypadek oceniany indywidualnie po co najmniej dwóch latach bez kolejnych epizodów i bez konieczności stosowania leczenia farmakologicznego lub ze skutecznym leczeniem farmakologicznym niepowodującym ograniczeń do pracy - na podstawie opinii lekarza prowadzącego leczenie lub konsultacji psychiatrycznej
Zaburzenia nastroju / afektywne (Niewielkie lub reaktywne objawy niepokoju/depresji)

(Nawrót, ograniczona zdolność wykonywania obowiązków, szczególnie w sytuacjach zagrożenia)

T - do czasu ustąpienia objawów, ustabilizowania leczenia farmakologicznego, ustąpienia ograniczeń wynikających z efektów ubocznych leczenia farmakologicznego

P - trwałe lub nawrotowe objawy ograniczające zdolność do pracy na morzu

R, L - zwiększona częstotliwość badań i uwzględnienie ograniczeń geograficznych, z ustabilizowanym i skutecznym leczeniem farmakologicznym niepowodującym ograniczeń do pracy Każdy przypadek oceniany indywidualnie po co najmniej jednym roku bez kolejnych epizodów i bez konieczności stosowania leczenia farmakologicznego lub ze skutecznym leczeniem farmakologicznym niepowodującym ograniczeń do pracy - na podstawie opinii lekarza prowadzącego leczenie lub konsultacji specjalistycznej
F00-99

Odrębnie niewykazywane

Inne zaburzenia, na przykład zaburzenia osobowości, uwagi (np. ADHD), rozwojowe (np. autyzm)

(Upośledzenie świadczenia pracy i wiarygodności postępowania oraz wpływ na relacje interpersonalne)

P - brak możliwości wykonywania istotnych dla bezpieczeństwa zadań R - zdolny do wykonywania tylko ograniczonych zadań; w zależności od wskazań konsultacja specjalistyczna Nie przewiduje się żadnych skutków niepożądanych podczas pracy na morzu. Nie było zdarzeń niepożądanych podczas poprzednich rejsów na morzu; w zależności od wskazań konsultacja specjalistyczna
G40-41 Pojedynczy napad padaczkowy

(Szkody dla statku, zagrożenia dla innych i dla własnej osoby z powodu napadów)

Pojedynczy napad

T - do czasu zakończenia diagnostyki i przez co najmniej rok od wystąpienia napadu

R - po upłynięciu roku od napadu i ze skutecznym leczeniem farmakologicznym.

Możliwość wykonywania obowiązków wyłącznie na statkach w żegludze przybrzeżnej*** z wyłączeniem pełnienia wacht

Po jednym roku od napadu i jednym roku od zakończenia leczenia. Jeżeli napad był prowokowany, konieczne jest wykluczenie narażenia na czynnik prowokujący
Padaczka - bez czynników prowokujących (mnogie napady)

(Szkody dla statku, zagrożenia dla innych i dla własnej osoby z powodu napadów)

T - do czasu zakończenia diagnostyki i przez co najmniej dwa lata od ostatniego napadu

P - nawracające napady drgawkowe niereagujące na stosowaną terapię

R - każdy przypadek oceniany indywidualnie. Możliwość wykonywania obowiązków wyłącznie na statkach w żegludze przybrzeżnej*** z wyłączeniem pełnienia wacht, pod warunkiem potwierdzenia braku konieczności stosowania leków lub stosowana stabilnej terapii farmakologicznej z całkowitym przestrzeganiem zaleconej terapii Pod warunkiem potwierdzenia, że napady nie występowały przez co najmniej ostatnie dziesięć lat, przez ten czas nie były przyjmowane leki przeciwpadaczkowe oraz nie występuje prawdopodobieństwo wystąpienia napadów
Padaczka - prowokowana alkoholem, lekami, urazem głowy (mnogie napady)

(Szkody dla statku, zagrożenia dla innych i dla własnej osoby z powodu napadów)

T - do czasu zakończenia diagnostyki i przez co najmniej dwa lata od ostatniego napadu

P - nawracające ataki drgawkowe niereagujące na stosowaną terapię

R - każdy przypadek oceniany indywidualnie. Możliwość wykonywania obowiązków wyłącznie na statkach w żegludze przybrzeżnej *** z wyłączeniem pełnienia wacht pod warunkiem potwierdzenia, że w ciągu ostatnich dwóch lat badany:

- nie miał kontaktu z czynnikami prowokującymi

- nie doświadczył napadu drgawek

- nie wymagał stosowania terapii farmakologicznej lub stosowana u niego terapia jest stabilna i właściwie przestrzegana

Pod warunkiem potwierdzenia, że napady nie występowały przez co najmniej ostatnie pięć lat, przez ten czas nie były przyjmowane leki przeciwpadaczkowe oraz nie występuje prawdopodobieństwo wystąpienia napadów; konieczne jest wykluczenie narażenia na czynnik prowokujący
G43 Migrena (częste ataki powodujące niesprawność w trakcie ich występowania)

(Prawdopodobieństwo upośledzających nawrotów)

P - częste ataki, ograniczające zdolność do pracy na morzu R - zdolny do wykonywania tylko ograniczonych zadań Podczas rejsu na morzu nie są spodziewane żadne ograniczenia zdolności do pracy. Nie odnotowano żadnych zdarzeń podczas poprzednich rejsów.
G47 Bezdech senny

(Zmęczenie, ryzyko zaśnięcia podczas pracy)

T - do czasu rozpoczęcia leczenia i przez następne trzy miesiące od początku wdrożenia skutecznej terapii

P - leczenie nie jest skuteczne lub nie są przestrzegane zalecenia terapeutyczne

L - pod warunkiem stosowania od co najmniej trzech miesięcy skutecznego leczenia, w tym z udokumentowanym wykorzystaniem aparatu utrzymującego stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP - continuous positive airway pressure)

Badanie lekarskie co sześć miesięcy; konieczna jest weryfikacja rejestru stosowania aparatu CPAP

Każdy przypadek oceniany indywidualnie z uwzględnieniem zakresu rutynowych obowiązków jak i w sytuacji zagrożenia, na podstawie opinii lekarza prowadzącego leczenie
Narkolepsja

(Zmęczenie, ryzyko zaśnięcia podczas pracy)

T - do czasu co najmniej dwóch lat skutecznej terapii

P - leczenie nie jest skuteczne lub nie są przestrzegane zalecenia terapeutyczne

R, L - dozwolona praca wyłącznie na statkach w żegludze przybrzeżnej*** z wyłączeniem pełnienia wacht pod warunkiem, że lekarz prowadzący leczenie potwierdzi co najmniej dwa lata skutecznej terapii

Badanie lekarskie co rok

Nie może aplikować
G00-99

Odrębnie niewykazywany

Inne, organiczne choroby układu nerwowego,

np. stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona

(Nawroty, progresje. Ograniczenia siły mięśni, zaburzenia równowagi, koordynacji i ruchomości)

T - do czasu zakończenia diagnostyki i ustabilizowania choroby

P - brak możliwości wykonywania istotnych dla bezpieczeństwa zadań lub jeżeli badany nie spełnia kryteriów sprawności fizycznej (załącznik nr 4)

R, L - każdy przypadek oceniany indywidualnie z uwzględnieniem zakresu obowiązków rutynowych i w sytuacjach zagrożenia/awaryjnych, na podstawie opinii lekarza prowadzącego leczenie Każdy przypadek oceniany indywidualnie z uwzględnieniem zakresu obowiązków rutynowych i w sytuacjach zagrożenia/awaryjnych, na podstawie opinii lekarza prowadzącego leczenie
R55 Omdlenie i inne zaburzenia świadomości

Nawroty, powodujące urazy lub utratę kontroli

T - do czasu zdiagnozowania przyczyny i zastosowania skutecznej terapii.

W przypadku:

a) omdlenia

b) omdlenia o niewyjaśnionej przyczynie, ale niemające charakteru omdlenia kardiogennego, neurogennego i metabolicznego

T - cztery tygodnie

c) zaburzenia świadomości: nawracające lub z podejrzeniem przyczyny kardiologicznej, neurologicznej lub metabolicznej

T - co najmniej sześć miesięcy po zdarzeniu, w przypadkach kiedy nie ma nawrotów, kiedy nie zdiagnozowano przyczyny zaburzeń lub nie ma skutecznej terapii

T - co najmniej jeden miesiąc po rozpoczęciu skutecznego leczenia, w przypadku kiedy zdiagnozowano przyczynę zaburzeń

d) zaburzenia świadomości z cechami napadowymi (zob. G40-41)

P - dla wszystkich ww. przypadków, jeżeli omdlenia lub zaburzenia świadomości utrzymują się pomimo zdiagnozowania i właściwego leczenia

R, L - każdy przypadek oceniany indywidualnie, dozwolona praca wyłącznie na statkach w żegludze przybrzeżnej*** z wyłączeniem pełnienia wacht jednoosobowych

R, L - każdy przypadek oceniany indywidualnie, dozwolona praca wyłącznie na statkach w żegludze przybrzeżnej*** z wyłączeniem pełnienia wacht jednoosobowych

Omdlenie, bez nawrotów

Po trzech miesiącach od zdarzenia, jeżeli w tym czasie nie było nawrotów.

Zaburzenia świadomości: z podejrzeniem przyczyny kardiologicznej, neurologicznej lub metabolicznej, ale niepotwierdzone i nieleczone - po upływie jednego roku od zdarzenia, pod warunkiem braku nawrotów

Zaburzenia świadomości: z podejrzeniem przyczyny kardiologicznej, neurologicznej lub metabolicznej zdiagnozowane i skutecznie leczone - po upływie trzech miesięcy od rozpoczęcia leczenia

Z objawami sugerującymi stan napadowy - nie dotyczy

T90 Chirurgia wewnątrzczaszkowa / urazy wewnątrzczaszkowe, włączając w to leczenie nieprawidłowości naczyniowych lub poważnych urazów głowy z uszkodzeniem mózgu

(Szkody dla statku, zagrożenie dla innych i dla własnej osoby. Zaburzenia funkcji poznawczych, czuciowych lub ruchowych. Nawrót lub powikłania choroby przyczynowej)

T - co najmniej rok lub dłużej - do czasu uzyskania opinii lekarza leczącego, że prawdopodobieństwo napadów jest niskie*

P - zaburzenia ograniczające zdolność do pracy na morzu, będące skutkiem choroby lub urazu lub nawroty napadów drgawkowych

R - po co najmniej jednym roku, dozwolona praca wyłącznie na statkach w żegludze przybrzeżnej*** z wykluczeniem pełnienia wacht jednoosobowych, pod warunkiem, że:

- prawdopodobieństwo napadów jest niskie*

- nie występują ograniczenia będące skutkiem choroby lub urazu

- badany stosuje się do zaleceń terapeutycznych i dotyczących okresowych badań, wydawanych przez lekarza leczącego

Pod warunkiem, że:

- nie występują ograniczenia będące skutkiem choroby lub urazu

- badany nie wymaga leczenia przeciwpadaczkowego

- prawdopodobieństwo napadów jest bardzo niskie*

- badany stosuje się do zaleceń terapeutycznych i dotyczących okresowych badań, wydawanych przez lekarza leczącego

H00-99 Choroby oka i ucha
H00-59 Choroby oka: postępujące lub nawrotowe (np. jaskra, zwyrodnienie plamki żółtej, zmiany cukrzycowe, retinopatia, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, stożek rogówki, podwójne widzenie, kurcz powiek, zapalenie błony naczyniowej oka, owrzodzenie rogówki i odwarstwienie siatkówki)

(Progresja choroby skutkująca brakiem spełnienia kryteriów widzenia, ryzyko nawrotów)

T - w przypadku gdy brak spełnienia kryteriów widzenia (załącznik nr 2) jest przejściowy, a po uzyskaniu poprawy, prawdopodobieństwo nawrotu choroby lub pogorszenia wzroku jest niskie

P - w przypadku gdy:

- brak jest spełnienia kryteriów widzenia (załącznik nr 2) lub gdy

- pomimo stosowanego leczenia, występuje wysokie prawdopodobieństwo pogorszenia obecnego stanu lub nawrotu choroby

R - dozwolona praca wyłącznie na statkach w żegludze przybrzeżnej***, jeżeli nawrót choroby jest mało prawdopodobny, ale przewidywalny i dający się leczyć pod warunkiem szybkiego rozpoczęcia leczenia

L - jeżeli ryzyko pogorszenia wzroku jest przewidywalne, ale mało prawdopodobne i możliwe do wykrycia przy regularnych badaniach kontrolnych

W okresie obowiązywania świadectwa zdrowia występuje bardzo niskie prawdopodobieństwo:

- nawrotu choroby

- pogorszenia stanu zdrowia skutkującego brakiem spełnienia kryteriów widzenia (załącznik nr 2)

H65-67 Zapalenie ucha - zewnętrznego lub środkowego

(Nawroty, osoby pracujące w kontakcie z żywnością mogą być źródłem zakażenia, problemy ze stosowaniem ochronników słuchu)

T - do czasu wyleczenia

P - jeżeli występuje przewlekły wyciek z ucha u osoby pracującej w kontakcie z żywnością

Każdy przypadek oceniany indywidualnie. W przypadku zapalenia ucha zewnętrznego, należy rozważyć wpływ upału, wilgotności i możliwość stosowania ochronników słuchu. Skuteczne leczenie i niskie prawdopodobieństwa nawrotów
H68-95 Choroby ucha: postępujące (np. otoskleroza) T - w przypadku gdy brak spełnienia kryteriów słuchu (załącznik nr 3) jest przejściowy, a po uzyskaniu poprawy, prawdopodobieństwo nawrotu choroby lub pogorszenia słuchu jest niskie

P - w przypadku gdy:

- brak jest spełnienia kryteriów słuchu (załącznik nr 3) lub gdy

- pomimo stosowanego leczenia, występuje wysokie prawdopodobieństwo pogorszenia obecnego stanu lub nawrotu choroby

L - ryzyko pogorszenia słuchu jest przewidywalne, mało prawdopodobne i może zostać wykryte w badaniach kontrolnych W okresie obowiązywania świadectwa zdrowia występuje bardzo niskie prawdopodobieństwo:

- nawrotu choroby

- pogorszenia stanu zdrowia skutkującego brakiem spełnienia kryteriów słuchu (załącznik nr 3)

H81 Choroba Meniere'a oraz inne postacie przewlekłych lub nawrotowych i powodujących niezdolność zawrotów głowy

(Zaburzenia równowagi, problemy z poruszaniem się, nudności)

Zob. załącznik nr 4

T - w fazie ostrej

P - częste ataki ograniczające zdolność do pracy na morzu

R - każdy przypadek oceniany indywidualnie

R, L - jeżeli są wymagane częste badania specjalistyczne

Niskie* prawdopodobieństwo wystąpienia choroby w czasie pracy na morzu
I00-99 Choroby układu krążenia
I05-08

I34-39

Wady zastawkowe wrodzone i nabyte (w tym przebyte operacje ww. chorób). Szmery serca poprzednio niebadane

(Prawdopodobieństwo progresji, ograniczenie tolerancji wysiłku fizycznego)

T - do czasu zdiagnozowania i jeśli trzeba podjęcia leczenia

P - przy ograniczonej tolerancji wysiłku lub jeśli występują epizody ograniczonej sprawności lub konieczność stosowania leków przeciwzakrzepowych lub jeżeli występuje stałe, wysokie prawdopodobieństwo wypadku

R - każdy przypadek oceniany indywidualnie. Dozwolona praca wyłącznie na statkach w żegludze przybrzeżnej***, jeżeli występuje prawdopodobieństwo ostrych powikłań lub gwałtownego pogorszenia zdrowia

L - jeżeli zalecane są częste badania kontrolne

Szmery sercowe - jeżeli nie towarzyszą im inne nieprawidłowości mięśnia sercowego i zostały uznane za łagodne przez specjalistę kardiologa po przeprowadzonym badaniu

Inne choroby - każdy przypadek oceniany indywidualnie w oparciu o konsultację specjalisty/lekarza leczącego

I10-15 Nadciśnienie tętnicze

(Zwiększone prawdopodobieństwo choroby niedokrwiennej serca, uszkodzenia oczu i nerek oraz udaru. Możliwość wystąpienia przełomu nadciśnieniowego)

T - jeżeli ciśnienie skurczowe wynosi > 160 mmHg lub ciśnienie rozkurczowe > 100 mmHg - do czasu zdiagnozowania i wdrożenia skutecznego leczenia zgodnie z krajowymi lub międzynarodowymi wytycznymi postępowania w przypadkach nadciśnienia L - jeżeli wymagane są dodatkowe badania potwierdzające, że poziom ciśnienia krwi utrzymuje się w granicach normy. Nadciśnienie przebiega bez powikłań, leczone jest zgodnie z krajowymi lub międzynarodowymi wytycznymi, jest skuteczne i pozbawione efektów ubocznych
I20-25 Zdarzenie sercowe, np. zawał serca, zapis EKG wskazujący na stan pozawałowy lub świeżo rozpoznany blok lewej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego, dusznica bolesna, zatrzymanie czynności serca, wszczepienie pomostowania aortalno-wieńcowego, angioplastyka naczyń wieńcowych

(Nagła utrata sprawności, ograniczenie tolerancji wysiłku fizycznego. Problemy z leczeniem powtarzających się zdarzeń sercowych na morzu)

T - przez co najmniej trzy miesiące od wstępnej diagnozy i rozpoczęcia leczenia, dłużej, jeżeli objawy nie ustąpiły

P - jeżeli kryteria dla wystawienia świadectwa zdrowia nie są spełnione, jak i nie przewiduje się poprawy stanu zdrowia

L - jeżeli prawdopodobieństwo nawrotu jest bardzo niskie*, a badany stosuje się ściśle do zaleceń terapeutycznych i nie występuje istotna choroba współistniejąca.

Pierwsze świadectwo zdrowia na sześć miesięcy, a następne na okresy roczne.

R, L - jeżeli prawdopodobieństwo nawrotu jest niskie.* Dozwolona praca:

- wyłącznie w obecności innych osób z wykluczeniem pełnienia wacht jednoosobowych oraz

- wyłącznie na statkach w żegludze przybrzeżnej***, jeżeli na pokładzie statku nie jest zatrudniony lekarz

Pierwsze świadectwo zdrowia na sześć miesięcy, a następne na okresy roczne.

R, L - jeżeli prawdopodobieństwo nawrotu jest umiarkowane*, a choroba ma przebieg bezobjawowy. Badany spełnia kryteria sprawności fizycznej lub normalnie wykonuje zadania rutynowe i w sytuacjach zagrożenia. Dozwolona praca:

- wyłącznie w obecności innych osób z wykluczeniem pełnienia wacht jednoosobowych oraz

- wyłącznie na statkach pływających w takiej odległości od portu, którą można pokonać w ciągu jednej godziny, jeżeli na statku nie ma zatrudnionego na stałe lekarza

Każdy przypadek oceniany indywidualnie w celu ustalenia ograniczeń.

Badanie co rok

Nie może aplikować
I44-49 Zaburzenia rytmu serca i zaburzenia przewodnictwa (dotyczy również osób z wszczepionymi kardiostymulatorami lub kardiowerterami-defibrylatorami serca (ICD - implanted cardioverter defibrillators))

(Ryzyko nawrotu choroby, nagłej dekompensacji krążeniowej, ograniczenie tolerancji wysiłku fizycznego. Praca kardiostymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów serca może zostać zakłócona oddziaływaniem silnych pól elektromagnetycznych)

T - do czasu zakończenia diagnostyki, wdrożenia leczenia i potwierdzenia jego skuteczności

P - jeżeli występują objawy ograniczające zdolność do pracy lub istnieje duże prawdopodobieństwo obniżenia sprawności ustroju w efekcie nawrotu choroby; osoby z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem serca (ICD)

L - wymagana jest zwiększona częstotliwość badań oraz opinia specjalisty potwierdzająca, że u badanego:

- nie występują objawy obniżające sprawność oraz

- prawdopodobieństwo wystąpienia ograniczeń spowodowanych nawrotem choroby jest bardzo niskie

R - w przypadku niskiego prawdopodobieństwa wystąpienia ostrych ograniczeń spowodowanych nawrotem choroby lub konieczności dostępu do opieki specjalistycznej, dozwolona jest praca:

- wyłącznie w obecności innych osób

- wyłącznie na statkach pływających w żegludze przybrzeżnej***

Należy uwzględnić schemat badań i leczenia. Jeżeli badany posiada kardiostymulator, okres ważności świadectwa zdrowia powinien być zbieżny z terminami kontroli rozrusznika

Pod warunkiem przedstawienia opinii specjalisty potwierdzającej, że u badanego:

- badania kontrolne są niewymagane lub wymagane w odstępach czasu dłuższych niż dwa lata

- nie występują objawy obniżające sprawność

- prawdopodobieństwo ograniczeń spowodowanych nawrotem choroby jest bardzo niskie*

I61-69

G46

Choroby naczyń mózgowych (udar lub przemijający atak niedokrwienny (TIA))

(Zwiększone ryzyko nawrotu choroby, nagła utrata wydolności funkcjonalnej, zaburzenia poruszania. Prawdopodobny rozwój innych chorób układu krążenia, powodujących nagłą utratę wydolności funkcjonalnej)

T - do czasu wyleczenia i ustabilizowania stanu zdrowia oraz przez co najmniej trzy miesiące po zdarzeniu

P - jeżeli neurologiczne objawy ubytkowe zaburzają wykonywanie obowiązków lub występuje zwiększone prawdopodobieństwo nawrotu choroby

R, L - każdy przypadek oceniany indywidualnie w zakresie zdolności do wykonywania obowiązków; z wyłączeniem pełnienia wacht jednoosobowych. Ocena powinna obejmować prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych w przyszłości. Badany powinien spełniać kryteria sprawności fizycznej (załącznik nr 4)

Badania raz do roku

Nie może aplikować
I73 Choroby tętnic obwodowych - chromanie przestankowe

(Prawdopodobieństwo innej choroby krążenia, powodującej nagłą utratę funkcjonalnej wydolności. Ograniczenia możliwości wysiłkowych)

T - do czasu zakończenia diagnostyki

P - jeżeli badany nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków

R, L - należy rozważyć ograniczenie: zdolność do pracy wyłącznie na statkach w żegludze przybrzeżnej*** i z wykluczeniem pełnienia wacht, pod warunkiem, że objawy są niewielkie i nie upośledzają wykonywania podstawowych zadań lub też jeżeli zostały wyeliminowane za pomocą interwencji chirurgicznej lub innej terapii, umożliwiając spełnienie kryteriów sprawności zdrowotnej (załącznik nr 4). Należy ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów kardiologicznych w przyszłości (zob. I20-25)

Badania co najmniej raz w roku

Nie może aplikować
I83 Żylaki kończyn dolnych

(Ryzyko krwawień w przypadku urazu, zmiany troficzne skóry i owrzodzenia)

T - do czasu wyleczenia, jeżeli występują objawy ograniczające sprawność. Po zabiegu chirurgicznym co najmniej jeden miesiąc Nie dotyczy Bez objawów ograniczających sprawność lub powikłań
I80.2-3 Zakrzepowe zapalenie żył głębokich kończyn dolnych / zatorowość płucna

(Prawdopodobieństwo nawrotu i poważnego zatoru płucnego.

Prawdopodobieństwo krwawienia z powodu leczenia przeciwzakrzepowego)

T - do czasu zdiagnozowania i skutecznego leczenia oraz w trakcie krótkoterminowej terapii przeciwzakrzepowej

P - występowanie nawrotów lub stała terapia przeciwzakrzepowa

R, L - można uznać zdolność do pracy przy niskim stopniu zagrożenia urazem na statkach w żegludze przybrzeżnej***, po ustabilizowaniu się reakcji na leki przeciwzakrzepowe, przy regularnej kontroli poziomu krzepnięcia Całkowity powrót do zdrowia bez konieczności przyjmowania leków przeciwzakrzepowych
I00-99

Odrębnie niewykazywane

Inne choroby serca, np. kardiomiopatia, stan zapalny osierdzia, niewydolność serca (Ryzyko nawrotu choroby, nagłej dekompensacji krążeniowej, ograniczenie tolerancji wysiłku fizycznego.) T - do czasu zakończenia diagnostyki i wdrożenia skutecznego leczenia

P - jeżeli występują objawy ograniczające sprawność lub prawdopodobieństwo nawrotu

Każdy przypadek oceniany indywidualnie, w zależności od wskazań opinia lekarza leczącego Każdy przypadek oceniany indywidualnie pod warunkiem bardzo niskiego* prawdopodobieństwa nawrotu
J00-99 Układ oddechowy
J02-04

J30-39

Choroby nosa, gardła i zatok

(Upośledzające dla cierpiącej na nie osoby. Mogą nawracać. W niektórych przypadkach, przenoszenie zakażenia na żywność / innych członków załogi)

T - do czasu wyleczenia

P - jeżeli ograniczają sprawność bądź mają charakter nawrotowy

Każdy przypadek oceniany indywidualnie Po zakończeniu leczenia, jeżeli nie występują czynniki predysponujące do nawrotu
J40-44 Przewlekłe zapalenie oskrzeli i/lub rozedma płuc

Zmniejszona tolerancja wysiłku, objawy upośledzające zdolność do pracy

T - w trakcie zaostrzenia

P - jeżeli powtarzają się ciężkie nawroty lub jeżeli badany nie spełnia kryteriów sprawności zdrowotnej

R, L - każdy przypadek oceniany indywidualnie

W przypadku badanych, którzy mają pracować na otwartym morzu należy uwzględnić wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia ograniczeń. Badany spełnia kryteria sprawności fizycznej lub normalnie wykonuje zadania rutynowe i w sytuacjach awaryjnych (załącznik nr 4)

Badania raz w roku

Nie może aplikować
J45-46 Astma (szczegółowa ocena z informacją specjalisty u wszystkich nowych kandydatów)

Nieprzewidywalne zdarzenia ciężkiego bezdechu

T - do czasu zakończenia diagnostyki, wykluczenia związku z pracą i wdrożenia skutecznego leczenia

U osoby poniżej 20 roku życia, która w ciągu ostatnich trzech lat była hospitalizowana lub przyjmowała doustne leki steroidowe

P - jeżeli występuje prawdopodobieństwo zagrażającego życiu ataku astmy na morzu lub z niekontrolowaną astmą w wywiadzie (np. z historią wielu hospitalizacji)

R, L - dozwolona praca wyłącznie na statkach w żegludze przybrzeżnej*** lub na statku z lekarzem, pod warunkiem, że jest to:

- umiarkowana** astma wieku dorosłego, prawidłowo kontrolowana lekami wziewnymi i bez zdarzeń wymagających hospitalizacji lub podawania doustnych leków steroidowych w ciągu ostatnich dwóch lat

lub

- łagodna lub wysiłkowa astma, wymagająca regularnego leczenia

Osoby poniżej 20 roku życia, jeżeli:

- w wywiadzie jest łagodna lub umiarkowana** astma wieku dziecięcego

- w ciągu ostatnich trzech lat nie było konieczności hospitalizacji lub przyjmowania doustnych leków steroidowych

- nie ma konieczności kontynuacji regularnego leczenia

Osoby powyżej 20 roku życia, jeżeli:

- w wywiadzie jest łagodna** lub wysiłkowa astma

- nie ma konieczności kontynuacji regularnego leczenia

J93 Odma opłucnowa (samoistna lub urazowa)

Ostre upośledzenia zdolności do pracy w przebiegu nawrotów

T - przez 12 miesięcy od wystąpienia odmy lub krócej, jeżeli pozwala na to opinia lekarza leczącego/specjalisty

P - w przypadku nawrotów choroby, jeżeli nie została wykonana częściowa resekcja płuc lub obliterowanie jamy opłucnej

R - po wyzdrowieniu dozwolona praca wyłącznie w obszarach portowych Po 12 miesiącach od pierwszego zdarzenia lub krócej - zależnie od opinii lekarza leczącego/ specjalisty

Po zabiegu chirurgicznym - zależnie od opinii lekarza leczącego

K00-99 Układ trawienny
K01-06 Choroby jamy ustnej

Ostry ból zęba. Nawrotowe zakażenia jamy ustnej i dziąseł

T - stwierdzenie nieleczonych ubytków / wad uzębienia lub chorób jamy ustnej

P - jeżeli utrzymuje się wysokie prawdopodobieństwo konieczności nagłej interwencji dentystycznej pomimo zakończonego leczenia lub jeżeli badany nie przestrzega zaleceń lekarza dentysty

R - jeżeli nie są w pełni spełnione kryteria zdrowotne, dozwolona jest praca wyłącznie na statkach w żegludze przybrzeżnej***, pod warunkiem, że rodzaj rejsu umożliwi dostęp do opieki dentystycznej (bez zagrożeń dla statku, związanych z nieobecnością marynarza) Jeżeli zęby i dziąsła (same dziąsła u osoby bez własnych zębów i z dobrze dopasowanymi protezami dentystycznymi wyglądają prawidłowo lub jeżeli kontrola dentystyczna miała miejsce w ciągu ostatniego roku i od tamtego czasu nie wystąpiły żadne problemy
K25-28 Wrzód trawienny

Nawroty z bólem, krwawieniem lub perforacją

T - do czasu wygojenia lub wyleczenia metodą chirurgiczną lub odbycia skutecznej farmakologicznej eradykacji Helicobacter pylorii, a następnie przebycia trzymiesięcznego okresu stosowania normalnej diety

P - jeżeli wrzód trawienny utrzymuje się pomimo wykonania zabiegu chirurgicznego i zastosowanej farmakoterapii

R - w indywidualnych przypadkach można rozważyć wcześniejszy powrót do pracy na statkach w żegludze przybrzeżnej*** Po wyleczeniu i stosowaniu normalnej diety przez trzy miesiące
K40-41 Przepukliny - pachwinowe i udowe

Prawdopodobieństwo uwięźnięcia

T - do czasu uzyskania opinii chirurgicznej, że nie ma ryzyka uwięźnięcia przepukliny lub do czasu dojścia do pełni sprawności po zabiegu operacyjnym, o ile był on konieczny R - nieleczone: w indywidualnych przypadkach można rozważyć pracę na statkach w żegludze przybrzeżnej*** Po skutecznym wyleczeniu lub w wyjątkowych przypadkach, w oparciu o opinię/konsultację chirurgiczną potwierdzającą brak prawdopodobieństwa uwięźnięcia przepukliny
K42-43 Przepukliny - pępkowe, brzuszne

Niestabilność ściany jamy brzusznej przy skłonach i podnoszeniu

Każdy przypadek oceniany indywidualnie, zależnie od nasilenia objawów lub dysfunkcji. W ocenie należy rozważyć wpływ regularnego, dużego wysiłku fizycznego całego ciała. Każdy przypadek oceniany indywidualnie, zależnie od nasilenia objawów lub dysfunkcji. W ocenie należy rozważyć wpływ regularnego, dużego wysiłku fizycznego całego ciała. Każdy przypadek oceniany indywidualnie, zależnie od nasilenia objawów lub dysfunkcji. W ocenie należy rozważyć wpływ regularnego, dużego wysiłku fizycznego całego ciała
K44 Przepukliny - przeponowe (rozwór)

Refluks żołądkowy i powodująca zgagę nadkwasota, itp.

Każdy przypadek oceniany indywidualnie z uwzględnieniem nasilenia objawów podczas leżenia i spowodowanych nimi zaburzeń snu Każdy przypadek oceniany indywidualnie z uwzględnieniem nasilenia objawów podczas leżenia i spowodowanych nimi zaburzeń snu Każdy przypadek oceniany indywidualnie z uwzględnieniem nasilenia objawów podczas leżenia i spowodowanych nimi zaburzeń snu
K50, 51, 57, 58, 90 Niezakaźne zapalenie jelit, zapalenie okrężnicy, choroba Crohna, zapalenie uchyłka, itp.

(Upośledzenie i ból )

T - do czasu zdiagnozowania i wyleczenia

P - ciężki przebieg choroby lub nawroty

R - brak spełnienia wymagań dla wystawienia nieograniczonego świadectwa zdrowia, ale jest niskie prawdopodobieństwo nawrotu choroby; dozwolona jest praca wyłącznie na statkach w żegludze przybrzeżnej*** Każdy przypadek oceniany indywidualnie w oparciu o opinię lekarza specjalisty/lekarza leczącego. Choroba w pełni kontrolowana przy niskim prawdopodobieństwie nawrotu
K60

I84

Choroby odbytu: żylaki odbytu, szczeliny, przetoki

(Prawdopodobieństwo zdarzenia, powodującego ból i ograniczającego aktywność)

T - w przypadku:

- wystąpienia wypadnięcia żylaków wewnętrznych, wielokrotnego krwawienia i objawów współistniejących

- gdy szczeliny lub przetoki są bolesne, zakażone, wielokrotnie krwawiące lub powodujące nietrzymanie kału

P - rozważyć, jeżeli hemoroidy są oporne na leczenie lub nawracające

Każdy przypadek oceniany indywidualnie; przy braku podjęcia leczenia - możliwa praca wyłącznie na statkach w żegludze przybrzeżnej*** Pod warunkiem skutecznego leczenia
K70, 72 Marskość wątroby

(Niewydolność wątroby. Krwawienie z żylaków przełyku)

T - do czasu pełnego zdiagnozowania

P - jeżeli stan jest ciężki lub powikłany wodobrzuszem lub żylakami przełyku

R, L - każdy przypadek oceniany indywidualnie w oparciu o opinię lekarza leczącego/specjalisty Nie może aplikować
K80-83 Choroba dróg żółciowych

(Kolka żółciowa spowodowana obecnością kamieni żółciowych, żółtaczka, niewydolność wątroby)

T - w przypadku kolki żółciowej - do czasu całkowitego wyleczenia

P - zaawansowana choroba wątroby, nawrotowe lub uporczywe objawy ograniczające zdolność do pracy na morzu

R, L - tylko w przypadku gdy nagłe wystąpienie kolki żółciowej jest mało prawdopodobne. Każdy przypadek oceniany indywidualnie w oparciu o opinię lekarza leczącego/specjalisty, jednak nie ma możliwości wystawienia nieograniczonego świadectwa zdrowia Tylko w przypadku gdy prawdopodobieństwo nawrotu choroby lub pogorszenia stanu zdrowia w ciągu dwóch następnych lat jest bardzo niskie.

Każdy przypadek oceniany indywidualnie w oparciu o opinię lekarza leczącego/specjalisty.

K85-86 Zapalenie trzustki

(Prawdopodobieństwo nawrotu)

T - do czasu wyleczenia

P - jeżeli choroba ma charakter nawracający lub jest spowodowana spożywaniem alkoholu i badany nie udokumentuje abstynencji

Każdy przypadek oceniany indywidualnie w oparciu o opinię lekarza leczącego/specjalisty Tylko w przypadku gdy prawdopodobieństwo nawrotu choroby jest bardzo niskie.

Każdy przypadek oceniany indywidualnie w oparciu o opinię lekarza leczącego/specjalisty.

Y83 Stomia (ileostomia, kolostomia)

(Upośledzenie przy braku kontroli - potrzeba torebek stomijnych, itd. Potencjalne problemy podczas przedłużających się sytuacji nadzwyczajnych)

T - do czasu ustabilizowania choroby

P - nieskuteczna kontrola choroby

R - każdy przypadek oceniany indywidualnie w oparciu o opinię lekarza leczącego/specjalisty Każdy przypadek oceniany indywidualnie w oparciu o opinię lekarza leczącego/specjalisty.
N00-99 Choroby układu moczowo-płciowego
N00, N17 Ostre zapalenie nerek

(Niewydolność nerek, nadciśnienie tętnicze)

T - do czasu wyleczenia Każdy przypadek oceniany indywidualnie z uwzględnieniem funkcji nerek. Całkowite wyzdrowienie z normalnym funkcjonowaniem nerek i w badaniach diagnostycznych bez odchyleń od normy.
N03-05, N18-19 Podostre lub przewlekłe zapalenie nerki lub zespół nerczycowy

(Niewydolność nerek, nadciśnienie)

T - do czasu wyleczenia R, L - każdy przypadek oceniany indywidualnie w oparciu o opinię lekarza leczącego/specjalisty z uwzględnieniem funkcji nerek i prawdopodobieństwa wystąpienia powikłań Każdy przypadek oceniany indywidualnie w oparciu o opinię lekarza leczącego/specjalisty z uwzględnieniem funkcji nerek i prawdopodobieństwa wystąpienia powikłań
N20-23 Kamica nerkowa i moczowodowa

Ból z powodu kolki nerkowej

T - do czasu zakończenia diagnostyki i wyleczenia

P - nawracające tworzenia się kamieni

R - należy uwzględnić zwiększone ryzyko pracy w strefie tropikalnej lub w mikroklimacie gorącym. Każdy przypadek oceniany indywidualnie pod kątem pracy wyłącznie na statkach w żegludze przybrzeżnej*** Każdy przypadek oceniany indywidualnie w oparciu o opinię lekarza leczącego/specjalisty z uwzględnieniem badania moczu, funkcji nerek i wykluczenia nawrotów.
N33, N40 Rozrost gruczołu krokowego / niedrożność dróg moczowych

Ostre zatrzymanie moczu

T - do czasu zakończenia diagnostyki i podjęcia skutecznego leczenia

P - jeżeli choroba nie poddaje się leczeniu

R - każdy przypadek oceniany indywidualnie pod kątem pracy wyłącznie na statkach w żegludze przybrzeżnej*** Skuteczne leczenie; niskie* prawdopodobieństwo nawrotu
N70-98 Choroby ginekologiczne - ciężkie krwawienia z dróg rodnych, silne bóle miesiączkowe, endometrioza, wypadanie narządów rozrodczych lub inne Upośledzenie sprawności z powodu bólu lub krwawienia T - do czasu zakończenia diagnostyki i wyleczenia R - każdy przypadek oceniany indywidualnie z uwzględnieniem konieczności leczenia podczas rejsu lub obniżenia sprawności w pracy Choroba całkowicie wyleczona, z niskim* prawdopodobieństwem nawrotów
R31, 80, 81, 82 Białkomocz, krwiomocz, cukromocz lub inne nieprawidłowości układu moczowego Wskaźnik choroby nerek lub innych chorób T - jeżeli w badaniach stwierdzono istotne odchylenia od normy

P - choroba powodująca objawy jest ciężka lub nie poddaje się leczeniu - np. niewydolność nerek

L - zwiększona częstotliwość badań

R, L - w trakcie diagnostyki przyczynowej, ale bez ryzyka nagłego pogorszenia stanu zdrowia

Bardzo małe prawdopodobieństwo, że choroba powodująca objawy będzie miała przebieg ograniczający zdolność do pracy na morzu.
Z90.5 Resekcja nerki lub jedna nerka nie funkcjonuje

Ograniczenia regulacji płynów w skrajnych warunkach, jeżeli druga nerka nie w pełni sprawna

P - jakiekolwiek ograniczenie czynnościowe w pozostałej nerce u badanego rozpoczynającego prace na morzu. Istotna dysfunkcja w pozostałej nerce u badanego już pracującego. R - wykluczona praca w strefie tropikalnej lub w mikroklimacie gorącym dla badanego już pracującego z niewielką dysfunkcją w pozostałej nerce Pozostała nerka musi być w pełni funkcjonalna i nieobarczona ryzykiem rozwoju choroby - decyzja w oparciu o badania nerek i opinię lekarza specjalisty/lekarza leczącego
O00-99 Ciąża
O00-99 Ciąża

Powikłania, ograniczenia mobilności w późnych etapach ciąży. Niebezpieczeństwo dla matki i dziecka podczas przedwczesnego porodu na morzu

T - późne stadium ciąży (powyżej 24 tygodnia) oraz wczesny okres poporodowy

Patologia ciąży wymagająca opieki specjalistycznej.

R, L - przy wystąpieniu niewielkich objawów upośledzających sprawność - każdy przypadek oceniany indywidualnie. Można rozważać dopuszczenie do pracy wyłącznie na statkach w żegludze przybrzeżnej*** (maksymalnie do 24 tygodnia ciąży) Ciąża bez powikłań i ograniczenia sprawności fizycznej - maksymalnie do 24 tygodnia. Decyzje muszą być podejmowane zgodnie z krajową praktyką i obowiązującym prawem. Ciąża powinna być zgłoszona na wczesnym etapie tak, aby można było spełnić krajowe zalecenia dotyczące opieki prenatalnej i związanych z nią badań przesiewowych.
L00-99 Skóra
L00-08 Zakażenia skóry

(Nawroty, przenoszenie zakażeń na inne osoby)

T - do czasu wyleczenia

P - rozważyć dla personelu pracującego w kontakcie z żywnością, w przypadku nawracających infekcji skórnych

R, L - każdy przypadek oceniany indywidualnie w oparciu o naturalny przebieg i ciężkość infekcji Po wyleczeniu, przy małym prawdopodobieństwie nawrotu
L10-99 Inne choroby skóry, np. wyprysk, zapalenie skóry, łuszczyca

(Nawrót, czasami przyczyny zawodowe)

T - do czasu zakończenia diagnostyki i wdrożenia skutecznego leczenia Każdy przypadek oceniany indywidualnie

R - w przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu wysokiej temperatury lub czynników środowiska pracy na skórę.

Stan stabilny, nieograniczający zdolności do pracy
M00-99 Choroby układu mięśniowo-szkieletowego
M10-23 Choroba zwyrodnieniowa stawów, inne choroby stawów, następcza alloplastyka

(Ból i ograniczenia ruchowe wpływające na wykonywanie obowiązków rutynowych oraz w stanach zagrożenia. Możliwość zakażenia lub zwichnięcia i ograniczona żywotność endoprotez

T - do czasu przywrócenia pełnej sprawności. W przypadku implantacji sztucznego stawu biodrowego lub kolanowego wymagana konsultacja specjalistyczna przed powrotem do pracy na morzu

P - dla chorób ograniczających zdolność do pracy na morzu

R - z uwzględnieniem wymagań na danym stanowisku pracy i historii choroby. Należy rozważyć możliwość wykonywania obowiązków w sytuacjach zagrożenia i podczas ewakuacji ze statków. Badany powinien spełniać kryteria sprawności fizycznej (załącznik nr 4) Każdy przypadek oceniany indywidualnie Wymagana zdolność pełnego wypełniania obowiązków rutynowych oraz w sytuacjach zagrożenia, przy bardzo niskim prawdopodobieństwie pogorszenia zdrowia w stopniu, uniemożliwiającym wykonywanie zadań.
M24.4 Nawykowa niestabilność stawów ramiennych i kolanowych

Nagłe ograniczenie z bólem

T - do czasu wyleczenia R - każdy przypadek oceniany indywidualnie pod katem incydentów niestabilności stawów. Choroba wyleczona; bardzo niskie* prawdopodobieństwo nawrotu
M54.5 Ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej

Ból i ograniczenie ruchu, wpływające na wykonywanie obowiązków rutynowych lub w sytuacji zagrożenia

T - w stadium ostrym

P - w przypadku nawrotów lub ograniczających zdolność do pracy na morzu

Każdy przypadek oceniany indywidualnie Każdy przypadek oceniany indywidualnie
Y83.4

Z97.1

Proteza kończyny

Ograniczenia ruchu, wpływające na wykonywanie obowiązków rutynowych lub w sytuacji zagrożenia

P - jeżeli nie mogą być wykonywane podstawowe obowiązki R - jeżeli obowiązki rutynowe, jak i w sytuacjach zagrożenia mogą być wykonywane, ale są ograniczenia możliwości wykonywania niektórych czynności niewchodzących w zakres podstawowych obowiązków Po warunkiem spełnienia kryteriów sprawności fizycznej (załącznik nr 4). Wymagana jest umiejętność samodzielnego założenia protezy w sytuacjach zagrożenia
Ogólne
R47, F80 Zaburzenia mowy i głosu

(Ograniczenia zdolności porozumiewania się)

P - brak możliwości wykonywania istotnych dla bezpieczeństwa zadań i zadań rutynowych w sposób bezpieczny i efektywny R - jeżeli do prawidłowej realizacji obowiązków rutynowych, jak i w sytuacji zagrożenia wymagana jest pomoc w komunikowaniu się. Należy określić pomoc. Po warunkiem zachowania niezbędnej komunikacji słownej.
T78

Z88

Alergie (inne niż alergiczne zapalenie skóry i astma)

(Prawdopodobieństwo nawrotów i rosnącego nasilenia reakcji. Ograniczona zdolność do wykonywania obowiązków)

T - do czasu zakończenia pełnej diagnostyki specjalistycznej

P - jeżeli w sposób uzasadniony przewiduje się zagrażającą życiu reakcję alergiczną

Każdy przypadek oceniany indywidualnie pod kątem prawdopodobieństwa reakcji, postępowania terapeutycznego i dostępności do opieki medycznej.

R - kiedy reakcja alergiczna skutkuje jedynie ograniczeniem sprawności organizmu, a nie zagrożeniem życia i jest możliwe zastosowanie środków zmniejszających prawdopodobieństwo nawrotu

Pod poniższymi warunkami:

- reakcja alergiczna skutkuje jedynie ograniczeniem sprawności organizmu, a nie zagrożeniem życia

- skutki reakcji alergicznej można w pełni kontrolować długoterminową, niesteroidową farmakoterapią, przyjmowaną we własnym zakresie lub poprzez zmiany w stylu życia

- farmakoterapia jest możliwa do stosowania na morzu i nie powoduje istotnych dla bezpieczeństwa skutków niepożądanych

Z94 Przeszczepy - nerki, serca, płuca, wątroby (w przypadku protezoplastyki, wszczepu soczewki, aparatu słuchowego, itp. - zobacz sekcje swoiste dla poszczególnych chorób.

(Możliwość odrzutu. Efekty uboczne przyjmowania leków)

T - do czasu ustabilizowania stanu zdrowia po zabiegu oraz reakcji na zastosowaną farmakoterapię zapobiegającą odrzuceniu przeszczepu

P - każdy przypadek oceniany indywidualnie w oparciu o opinię lekarza leczącego/konsultację specjalistyczną

R, L - każdy przypadek oceniany indywidualnie w oparciu o opinię lekarza leczącego/konsultację specjalistyczną Nie może aplikować
Klasyfikacja według choroby Choroby przewlekłe postępujące, które aktualnie nie dają żadnych objawów chorobowych, np. pląsawica Huntingtona (włączając wywiad rodzinny), stożek rogówki T - od momentu pojawienia się pierwszych objawów, do czasu zakończenia diagnostyki i wdrożenia skutecznego leczenia

P - należy rozważyć wydanie certyfikatu o stałych przeciwwskazaniach do pracy na morzu już na etapie wstępnych badań medycznych kandydata, jeżeli choroba może uniemożliwić mu zakończenie wymaganych szkoleń i treningów

Każdy przypadek oceniany indywidualnie w oparciu o opinię lekarza leczącego/konsultację specjalistyczną. Tego rodzaju choroby nie stanowią bezwzględnego przeciwwskazania do pracy, jeżeli nie występuje prawdopodobieństwo progresji przed kolejnym badaniem. Każdy przypadek oceniany indywidualnie w oparciu o opinię lekarza leczącego/konsultację specjalistyczną. Tego rodzaju choroby nie stanowią bezwzględnego przeciwwskazania do pracy, jeżeli nie występuje prawdopodobieństwo progresji przed kolejnym badaniem.
Klasyfikacja według choroby Choroby niewykazane T - do zakończenia diagnostyki i wdrożenia skutecznego leczenia

P - jeżeli w sposób ciągły ograniczają zdolność do pracy na morzu

Należy postępować analogicznie do przypadków chorób o podobnym przebiegu. Rozważać prawdopodobieństwo nagłego pogorszenia stanu zdrowia ograniczającego zdolność do pracy na morzu, nawrotu lub progresji choroby, jak i związanych z nią ograniczeń dla wykonywania zadań normalnych i w sytuacji zagrożeń. W przypadkach wątpliwości, należy się konsultować lub rozważać ograniczenia i ewentualną konieczność innych konsultacji. Należy postępować analogicznie do przypadków chorób o podobnym przebiegu. Rozważać prawdopodobieństwo nagłego pogorszenia stanu zdrowia ograniczającego zdolność do pracy na morzu, nawrotu lub progresji choroby, jak i związanych z nią ograniczeń dla wykonywania zadań normalnych i dla sytuacji zagrożeń.

W przypadkach wątpliwości, należy się konsultować lub rozważać ograniczenia i ewentualną konieczność innych konsultacji.

Objaśnienia:

* Do określenia prawdopodobieństwa nawrotu stosuje się terminy: bardzo niskie, niskie i umiarkowane. Zasadniczo prawdopodobieństwo to jest ustalane w oparciu o ocenę kliniczną konkretnego przypadku. Jednakże dla niektórych chorób (np. napady padaczkowe, zdarzenia kardiologiczne), możliwa jest ocena prawdopodobieństwa nawrotu w oparciu o dowody ilościowe. W tych sytuacjach może istnieć konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań dla określenia prawdopodobieństwa nawrotu w indywidualnym przypadku.

Ocena ilościowa prawdopodobieństwa nawrotów:

- bardzo niskie: częstość nawrotów poniżej 2 % na rok,

- niskie: częstość nawrotów 2-5 % na rok,

- umiarkowane: częstość nawrotów powyżej 5-20 % na rok.

** Określenia stopnia nasilenia astmy:

Astma wieku dziecięcego:

- stopień łagodny: początek choroby powyżej 10 roku życia; w wywiadzie bez hospitalizacji lub z kilkoma hospitalizacjami; normalne funkcjonowanie pomiędzy hospitalizacjami; choroba kontrolowana samą terapią wziewną; remisja do 16 roku życia; prawidłowa czynność płuc,

- stopień umiarkowany: wiele hospitalizacji; konieczność częstego używania inhalatora pomiędzy hospitalizacjami; ograniczenie normalnej aktywności wysiłkowej; remisja do 16 roku życia; prawidłowa czynność płuc,

- stopień ciężki: częste napady duszności, wymagające bardziej intensywnego leczenia; regularne hospitalizacje; częste stosowanie steroidów doustnych lub dożylnych; zwolnienia z zajęć szkolnych; nieprawidłowa czynność płuc.

Astma wieku dorosłego:

Astma może przetrwać z wieku dziecięcego lub też rozpocząć się po 16 roku życia. Istnieje szeroka gama czynników endogennych i egzogennych mogących być przyczyną rozwoju astmy w wieku dorosłym. U starszych kandydatów do zawodu marynarza, z wywiadem wskazującym na astmę wieku dorosłego, należy zbadać rolę swoistych alergenów - w tym, alergenów, powodujących astmę zawodową. Należy również uwzględnić mniej swoiste czynniki, takie jak przeziębienie, wysiłek i zakażenia dróg oddechowych, ponieważ wszystkie one mogą wpływać na sprawność organizmu i zdolność do pracy na morzu.

- łagodna astma I stopnia: pojedyncze epizody świszczącego oddechu, występujące rzadziej niż raz na dwa tygodnie i szybko ustępujące po zastosowaniu wziewnych preparatów agonistów receptorów beta,

- łagodna astma: częste epizody świszczącego oddechu, wymagające stosowania inhalatora z preparatem agonistów receptorów beta lub wprowadzenia inhalatora z preparatem kortykosteroidów. Regularne stosowanie wziewnych steroidów (lub wziewnych preparatów łączących steroidy z długo działającymi agonistami receptorów beta), może skutecznie wyeliminować objawy i potrzebę stosowania terapii z użyciem agonistów receptorów beta,

- astma wysiłkowa: epizody świszczącego oddechu i duszności, wywoływanej wysiłkiem fizycznym, szczególnie na zimnym powietrzu. Stany te dają się skutecznie leczyć wziewnymi steroidami (lub wziewnymi preparatami łączącymi steroidy z długo działającymi agonistami receptorów beta) lub innymi lekami doustnymi,

- astma umiarkowana: częste epizody świszczącego oddechu pomimo regularnego stosowania wziewnych steroidów (lub wziewnych preparatów łączących steroidy z długo działającymi agonistami receptorów beta), wymagające stałego, częstego przyjmowania wziewnych agonistów receptorów beta lub dodatkowego wprowadzenia innych leków; istnieje konieczność okresowego wprowadzenia doustnych leków steroidowych,

- astma ciężka: częste epizody świszczącego oddechu lub duszności, częste hospitalizacje, częste stosowanie doustnych preparatów steroidowych.

***Żegluga przybrzeżna, zalecenia odnoszą się również do żeglugi krajowej, osłoniętej i portowej.

Statki są używane w następujących rodzajach żeglugi:

1) portowa - na akwenach portu;

2) osłonięta - na zatokach, zalewach itp.;

3) krajowa - do 12 mil od brzegu;

4) przybrzeżna - do 20 mil od brzegu;

5) międzynarodowa - nieograniczona.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARUNKI PRZEPROWADZANIA BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE NARZĄDU WZROKU

Kategoria marynarza Ostrość wzroku do dali z korekcją1) Ostrość wzroku do bliży, obuoczna z korekcją lub bez Widzenie barwne Pole widzenia2) Widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie3) Diplopia4)
Jedno oko Drugie oko
1 2 3 4 5 6 7 8
Kapitanowie, oficerowie pokładowi

i marynarze, od których wymaga się podjęcia obowiązków obserwatora

0,55) 0,5 Wzrok wymagany dla nawigacji statkiem (np. korzystanie z map i publikacji nautycznych, używanie instrumentów i sprzętu na mostku oraz urządzeń nawigacyjnych) Prawidłowe odczytanie tablic Ishihary - zaprezentowane losowo 15 pierwszych tablic w teście 24-tablicowym zostanie odczytane bezbłędnie lub w przypadku błędnego odczytania prawidłowy wynik badania metodą denominacyjną, np. przy pomocy lampy Holmes-Wright lub prawidłowy wynik badania anomaloskopowego (Nagela lub równoważnego). Test ten zostanie uznany za zaliczony, jeżeli dopasowanie kolorów będzie zgodne z trzema podstawowymi barwami lub dopasowanie barw nie przekroczy 4 jednostek Normalne pola

widzenia

Prawidłowe Brak istotnych zmian
Wszyscy oficerowie mechanicy, oficerowie elektroautomatycy, marynarze elektrycy oraz marynarze i inni członkowie załogi stanowiący część wachty maszynowej 0,46) 0,46) Wzrok wymagany do odczytywania wskazań przyrządów z małej odległości, obsługi sprzętu oraz identyfikacji systemów / podzespołów Prawidłowe odczytanie tablic Ishihary - zaprezentowane losowo 15 pierwszych tablic w teście 24-tablicowym zostanie odczytane bezbłędnie lub w przypadku błędnego odczytania prawidłowy wynik badania metodą denominacyjną, np. przy pomocy lampy Holmes-Wright lub prawidłowy wynik badania anomaloskopowego (Nagela lub równoważnego). Test ten zostanie uznany za zaliczony, jeżeli dopasowanie kolorów będzie zgodne z trzema podstawowymi barwami lub dopasowanie barw nie przekroczy 4 jednostek lub będzie prawidłowy wynik w teście Farnswortha D15, to znaczy, że badany powinien ułożyć piętnaście barwnych pionków według właściwej kolejności Wystarczające do pełnienia obowiązków Prawidłowe Brak istotnych zmian
Radiooperatorzy

GMDSS

0,4 0,4 Wzrok wymagany do odczytywania wskazań przyrządów z małej odległości, obsługi sprzętu oraz identyfikacji systemów /podzespołów Prawidłowe odczytanie tablic Ishihary - zaprezentowane losowo 15 pierwszych tablic w teście 24-tablicowym zostanie odczytane bezbłędnie lub w przypadku błędnego odczytania prawidłowy wynik badania metodą denominacyjną, np. przy pomocy lampy Holmes-Wright lub prawidłowy wynik badania anomaloskopowego (Nagela lub równoważnego). Test ten zostanie uznany za zaliczony, jeżeli dopasowanie kolorów będzie zgodne z trzema podstawowymi barwami lub dopasowanie barw nie przekroczy 4 jednostek lub będzie prawidłowy wynik w teście Farnswortha D15, to znaczy, że badany powinien ułożyć piętnaście barwnych pionków według właściwej kolejności Wystarczające do pełnienia obowiązków Prawidłowe Brak istotnych zmian
Objaśnienia:

1) Wartości podane w skali dziesiętnej Snellena.

2) Badanie pola widzenia orientacyjne, a w przypadku stwierdzenia ograniczenia pola widzenia lub chorób narządu wzroku mogących powodować ograniczenia pola widzenia wskazana konsultacja okulistyczna z badaniem perymetrycznym.

3) Jeżeli marynarz ma wszczepione soczewki wewnątrzgałkowe lub jest po laserowej korekcji wad wzroku lub stwierdza się inne powody wynikające z badania wskazana konsultacja okulistyczna.

4) W przypadku stwierdzenia diplopii wskazana konsultacja okulistyczna.

5) Zaleca się minimalną wartość 0,7 w jednym oku dla ograniczenia ryzyka ukrytej choroby oczu.

6) Obuoczne widzenie personelu działu maszynowego powinno wynosić co najmniej 0,4.

Uwagi:

1. Lekarz informuje osobę, wymagającą okularów lub soczewek kontaktowych przy świadczeniu pracy, o konieczności posiadania dodatkowej pary /dodatkowych par okularów bądź dodatkowej pary / dodatkowych par soczewek kontaktowych, zależnie od sytuacji. Zapasowe okulary /soczewki kontaktowe powinny być przechowywane na statku w miejscu łatwo dostępnym dla marynarza.

2. Marynarze objęci wyszczególnionymi w powyższej tabeli normami widzenia powinni w badaniu wzroku uzyskać co najmniej poziom 0,1 w każdym oku bez korekcji. Norma ta jest zalecana także dla innych marynarzy, stanowiąc gwarancję zdolności widzenia w warunkach zagrożenia, kiedy korygujące widzenie okulary / soczewki kontaktowe mogą ulec zagubieniu lub zniszczeniu.

3. W stosunku do marynarzy, nieobjętych wyszczególnionymi w powyższej tabeli normami widzenia, stosuje się zasadę, że ich wzrok powinien charakteryzować się dostateczną jakością dla bezpiecznego i wydajnego wykonywania obowiązków rutynowych, jak i wymaganych w sytuacjach zagrożeń.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WARUNKI PRZEPROWADZANIA BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE NARZĄDU SŁUCHU

1. Zdolność słyszenia u marynarzy powinna się kształtować na średnim poziomie 30 dB (bez wspomagania) w sprawniejszym uchu i na średnim poziomie 40 dB (bez wspomagania) w uchu o gorszej sprawności słuchowej, przy częstotliwościach dźwięku 500, 1.000, 2.000 i 3.000 Hz (co w przybliżeniu odpowiada słyszeniu mowy ludzkiej w odległości odpowiednio 3 i 2 metrów potwierdzone badaniem audiometrycznym tonalnym). W przypadku stwierdzenia ubytku słuchu wskazana ocena otoskopowa i/lub konsultacja otolaryngologiczna.

2. Marynarze pełniący służbę na pokładzie / na mostku statku powinni być w stanie słyszeć szept z odległości 3 metrów.

3. Aparaty słuchowe są u marynarzy dopuszczalne tylko wtedy, kiedy zostanie potwierdzona zdolność marynarza pracującego z aparatem słuchowym do bezpiecznego i wydajnego wykonywania obowiązków rutynowych oraz w sytuacjach zagrożenia przez cały okres ważności posiadanego przez niego świadectwa zdrowia.

Uwagi:

Lekarz informuje osoby wymagające aparatu słuchowego o:

1) konieczności posiadania zapasowego aparatu słuchowego, wystarczającej liczby akumulatorków oraz innych zużywających się elementów,

2) konieczności noszenia aparatu słuchowego przez cały czas, nawet podczas snu, aby zapewnić sobie skuteczne budzenie akustycznym sygnałem alarmowym na wypadek sytuacji zagrożenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WARUNKI PRZEPROWADZANIA BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE OCENY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Zadania pokładowe, funkcje, zdarzenia lub warunki1) Wymagana sprawność fizyczna Badany spełnia kryteria, jeżeli2):
1 2 3
Rutynowe poruszanie się po statku:

1) na kołyszącym się pokładzie;

2) pomiędzy poziomami;

3) pomiędzy przedziałami.

1) utrzymywanie równowagi i sprawne poruszanie się;

2) wspinanie się i schodzenie po pionowych drabinkach i schodkach;

3) wchodzenie na zrębnice (np. Międzynarodowa Konwencja w sprawie Linii Ładunkowych wymaga, aby zrębnice miały wysokość 600 mm);

4) otwieranie i zamykanie drzwi wodoszczelnych.

1) nie występują zaburzenia zmysłu równowagi;

2) nie ma chorób i ograniczeń, które utrudniałyby wykonywanie wymienionych czynności;

3) jest w stanie, bez żadnej pomocy3):

a) wspinać się po pionowych drabinkach i schodkach,

b) przekraczać wysokie progi,

c) obsługiwać systemy zamykania drzwi.

Rutynowe zadania na pokładzie:

1) posługiwanie się narzędziami ręcznymi;

2) przemieszczanie zasobów statku;

3) prace powyżej poziomu głowy;

4) prace z zaworami;

5) odbywanie czterogodzinnej wachty;

6) praca w pomieszczeniach zamkniętych;

7) reagowanie na alarmy, ostrzeżenia i instrukcje;

8) komunikowanie się werbalne.

1) siła, zręczność i wytrwałość w manipulowaniu narzędziami mechanicznymi;

2) podnoszenie, przeciąganie i przenoszenie ciężarów (np. 18 kg);

3) sięganie do góry;

4) stanie, chodzenie i pozostawanie czujnym przez dłuższy czas;

5) praca w ograniczonej przestrzeni i przemieszczanie się przez ciasne otwory;

6) wizualne rozróżnianie obiektów, kształtów i sygnałów;

7) prawidłowy odbiór ostrzeżeń i instrukcji akustycznych;

8) opisywanie sytuacji spokojnym głosem.

1) nie ma zdiagnozowanych chorób i ograniczeń, które obniżałyby jego zdolność do wykonywania rutynowych obowiązków, mających zasadnicze znaczenie dla bezpiecznego funkcjonowania statku;

2) wykazuje się zdolnością do:

a) pracy z podniesionymi ramionami,

b) stania i chodzenia przez dłuższy czas,

c) przebywania w pomieszczeniach zamkniętych,

3) spełnia normy wzroku, słuchu i mowy.

Obowiązki w sytuacjach awaryjnych4) na pokładzie:

1) ucieczka;

2) zwalczanie pożaru;

3) ewakuacja.

1) zakładanie pasa ratunkowego lub kombinezonu ratunkowego;

2) ucieczka z pomieszczeń wypełnionych dymem;

3) udział w akcjach gaszenia pożaru, włącznie z używaniem aparatu tlenowego;

4) uczestniczenie w procedurach ewakuacji ze statku.

1) nie ma zdiagnozowanych chorób i ograniczeń, który obniżałyby jego zdolność do wykonywania obowiązków w sytuacjach awaryjnych, mających zasadnicze znaczenie dla bezpiecznego funkcjonowania statku;

2) wykazuje się zdolnością do:

a) zakładania pasa lub kombinezonu ratunkowego,

b) czołgania się,

c) odczuwania różnic temperatur,

d) posługiwania się sprzętem przeciwpożarowym.

Objaśnienia:

1) Należy wziąć pod uwagę szczególne okoliczności w przypadku konkretnych osób oraz występowanie wyspecjalizowanych lub ograniczonych zakresów obowiązków.

2) W przypadku wątpliwości, lekarz powinien dokonać kwantyfikacji stopnia lub wielkości ograniczeń/chorób za pomocą obiektywnych testów, wszędzie tam, gdzie odpowiednie testy są dostępne, lub poprzez skierowanie kandydata na dodatkowe badania.

3) Termin "pomoc" oznacza skorzystanie z pomocy innej osoby do realizacji danego zadania.

4) Termin "obowiązki w sytuacjach awaryjnych" obejmuje wszystkie standardowe sytuacje reagowania awaryjnego, takie jak opuszczenie statku lub gaszenie pożaru, jak również procedury, które powinny być przestrzegane przez każdego członka załogi dla uratowania się.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

ŚWIADECTWO ZDROWIA

wzór

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
2 Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 2009/13/WE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2009, str. 30).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 1993 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na morskich statkach handlowych, trybu uznawania osób za zdolne lub niezdolne do wykonywania pracy oraz rodzajów i częstotliwości wymaganych badań lekarskich (Dz. U. Nr 17, poz. 80), które utraciło moc z dniem 9 listopada 2015 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. poz. 1569).

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku 8-10 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 18.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024