Powołanie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

Dz.U.15.1772
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 grudnia 2008 r.
w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
Na podstawie art. 228 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  1  Powołuje się Międzyresortową Komisję do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, zwaną dalej "Komisją", w składzie:
1) 2  przewodniczący - Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego;
2) 3  zastępcy przewodniczącego - po jednym przedstawicielu:
a) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi,
b) Głównego Inspektora Sanitarnego;
3) 4  sekretarz - pracownik Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, wyznaczony przez dyrektora tego Instytutu;
4) 5  pozostali członkowie:
a) dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw pracy,
b) po jednym przedstawicielu, wyznaczonym przez:
dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego,
dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa,
dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego,
dyrektora Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi,
dyrektora Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny,
Głównego Inspektora Pracy,
Głównego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego,
ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
ministra właściwego do spraw energii,
ministra właściwego do spraw gospodarki,
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej lub żeglugi śródlądowej,
ministra właściwego do spraw informatyzacji,
ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,
ministra właściwego do spraw środowiska,
ministra właściwego do spraw transportu,
ministra właściwego do spraw zdrowia,
reprezentatywne organizacje pracodawców, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232), zwanej dalej "ustawą",
reprezentatywne organizacje związkowe, w rozumieniu przepisów ustawy,
prezesa zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego,
prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
§  1a.  6  Podmioty, o których mowa w § 1, informują Przewodniczącego Komisji, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590), o zmianie swoich przedstawicieli w składzie Komisji, wskazując ich imiona i nazwiska, dane kontaktowe oraz kwalifikacje w obszarze działalności Komisji, niezwłocznie po dokonaniu tej zmiany.
§  2.  Komisja jest uprawniona do:
1) rozpatrywania i opiniowania propozycji dotyczących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
2) opracowywania i wydawania, w miarę potrzeb, ekspertyz dotyczących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
3) przedstawiania ministrowi właściwemu do spraw pracy wniosków dotyczących propozycji zmian wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
§  3. 
1.  Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy liczby członków Komisji.
2.  W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
§  4.  Przewodniczący Komisji:
1) zwołuje posiedzenia Komisji oraz inicjuje i koordynuje jej pracę;
2) może zapraszać do udziału w pracach i posiedzeniach Komisji także rzeczoznawców spoza Komisji oraz powoływać, w razie potrzeby, ekspertów w celu opracowywania materiałów stanowiących podstawę do ustalania wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
3) może zlecać opracowywanie poszczególnych tematów, wynikających z zadań Komisji, członkom lub rzeczoznawcom spoza Komisji.
§  5.  Komisja składa ministrowi właściwemu do spraw pracy roczne sprawozdanie ze swojej działalności do końca pierwszego kwartału następnego roku.
§  6. 
1.  Prace związane z realizacją zadań Komisji, w tym z obsługą administracyjno-biurową, wykonuje Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.
2.  Wydatki związane z posiedzeniami Komisji, a także wydatki związane z opracowywaniem przez Komisję dokumentacji i ekspertyz, są pokrywane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw pracy.
§  7.  Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2003 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (Dz. U. Nr 178, poz. 1740 oraz z 2006 r. Nr 182, poz. 1339).
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 września 2017 r. (Dz.U.2017.1731) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 września 2017 r.
2 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2019 r. (Dz.U.2019.2201) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 listopada 2019 r.
3 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2019 r. (Dz.U.2019.2201) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 listopada 2019 r.
4 § 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2019 r. (Dz.U.2019.2201) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 listopada 2019 r.
5 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2019 r. (Dz.U.2019.2201) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 listopada 2019 r.
6 § 1a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2019 r. (Dz.U.2019.2201) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 listopada 2019 r.

Zmiany w prawie

Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020
Krótsza kwarantanna dla domowników osób zakażonych

Rząd skrócił zaś czas kwarantanny dla domowników osoby zakażonej. Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu, podda się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby.

Katarzyna Nowosielska 26.11.2020
Od 1 grudnia cudzoziemcy z tzw. wizami humanitarnymi będą mogli ubiegać się o zezwolenia na pracę

Może to mieć szczególne znaczenie dla obywateli Białorusi, którzy opuszczają swój kraj w wyniku represji. Kolejną zmianą wprowadzaną od 1 grudnia 2020 roku jest objęcie wszystkich cudzoziemców ubiegających się o wizę krajową oraz wjeżdżających do Polski, obowiązkiem posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na cały okres pobytu.

Agnieszka Matłacz 25.11.2020
Zamieszanie z kodami GTU w nowych JPK

W środę, 25 listopada, mija termin złożenia nowych jednolitych plików kontrolnych. Podatnicy zwracają uwagę, że zamiast uproszczeń, resort finansów zafundował im kolejne problemy. Ich źródłem są m.in. kody GTU, które trzeba stosować. Do części transakcji trzeba zastosować kilka kodów, do niektórych – żadnego. O pomyłkę nietrudno. Błąd ma kosztować 500 złotych.

Krzysztof Koślicki 25.11.2020
Będą zmiany: pierwszeństwo dla pieszego i zakaz używania telefonu na przejściu

Piesi będą mieli pierwszeństwo przy wchodzeniu na przejście, ale jednocześnie przy przechodzeniu przez jezdnię obowiązywał będzie zakaz używania telefonów komórkowych. Obniżona zostanie także dopuszczalna prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach nocnych – do 50 km/h. Zakazana ma być też jazda na tzw. „zderzaku” na autostradach i drogach ekspresowych.

Krzysztof Sobczak 24.11.2020
Gminy będą liczyć poziom recyklingu za 2020 rok w odniesieniu do czterech frakcji odpadów

Gminy za 2020 rok będą rozliczały się z recyklingu metodą odnoszącą się do czterech frakcji odpadów - papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, a nie wszystkich wytworzonych – zdecydowali posłowie. Nowelizacja ustawy zwiększa też udział termicznego przekształcania odpadów komunalnych w stosunku do wytworzonych odpadów.

Katarzyna Kubicka-Żach 20.11.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2015.1772 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Powołanie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.
Data aktu: 15/12/2008
Data ogłoszenia: 03/11/2015
Data wejścia w życie: 06/01/2009