Powołanie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

Dz.U.15.1772
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 grudnia 2008 r.
w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
Na podstawie art. 228 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  1  Powołuje się Międzyresortową Komisję do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, zwaną dalej "Komisją", w składzie:
1) 2  przewodniczący - Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego;
2) 3  zastępcy przewodniczącego - po jednym przedstawicielu:
a) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi,
b) Głównego Inspektora Sanitarnego;
3) 4  sekretarz - pracownik Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, wyznaczony przez dyrektora tego Instytutu;
4) 5  pozostali członkowie:
a) dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw pracy,
b) po jednym przedstawicielu, wyznaczonym przez:
dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego,
dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa,
dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego,
dyrektora Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi,
dyrektora Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny,
Głównego Inspektora Pracy,
Głównego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego,
ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
ministra właściwego do spraw energii,
ministra właściwego do spraw gospodarki,
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej lub żeglugi śródlądowej,
ministra właściwego do spraw informatyzacji,
ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,
ministra właściwego do spraw środowiska,
ministra właściwego do spraw transportu,
ministra właściwego do spraw zdrowia,
reprezentatywne organizacje pracodawców, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232), zwanej dalej "ustawą",
reprezentatywne organizacje związkowe, w rozumieniu przepisów ustawy,
prezesa zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego,
prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
§  1a.  6  Podmioty, o których mowa w § 1, informują Przewodniczącego Komisji, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590), o zmianie swoich przedstawicieli w składzie Komisji, wskazując ich imiona i nazwiska, dane kontaktowe oraz kwalifikacje w obszarze działalności Komisji, niezwłocznie po dokonaniu tej zmiany.
§  2.  Komisja jest uprawniona do:
1) rozpatrywania i opiniowania propozycji dotyczących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
2) opracowywania i wydawania, w miarę potrzeb, ekspertyz dotyczących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
3) przedstawiania ministrowi właściwemu do spraw pracy wniosków dotyczących propozycji zmian wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
§  3. 
1.  Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy liczby członków Komisji.
2.  W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
§  4.  Przewodniczący Komisji:
1) zwołuje posiedzenia Komisji oraz inicjuje i koordynuje jej pracę;
2) może zapraszać do udziału w pracach i posiedzeniach Komisji także rzeczoznawców spoza Komisji oraz powoływać, w razie potrzeby, ekspertów w celu opracowywania materiałów stanowiących podstawę do ustalania wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
3) może zlecać opracowywanie poszczególnych tematów, wynikających z zadań Komisji, członkom lub rzeczoznawcom spoza Komisji.
§  5.  Komisja składa ministrowi właściwemu do spraw pracy roczne sprawozdanie ze swojej działalności do końca pierwszego kwartału następnego roku.
§  6. 
1.  Prace związane z realizacją zadań Komisji, w tym z obsługą administracyjno-biurową, wykonuje Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.
2.  Wydatki związane z posiedzeniami Komisji, a także wydatki związane z opracowywaniem przez Komisję dokumentacji i ekspertyz, są pokrywane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw pracy.
§  7.  Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2003 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (Dz. U. Nr 178, poz. 1740 oraz z 2006 r. Nr 182, poz. 1339).
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 września 2017 r. (Dz.U.2017.1731) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 września 2017 r.
2 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2019 r. (Dz.U.2019.2201) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 listopada 2019 r.
3 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2019 r. (Dz.U.2019.2201) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 listopada 2019 r.
4 § 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2019 r. (Dz.U.2019.2201) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 listopada 2019 r.
5 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2019 r. (Dz.U.2019.2201) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 listopada 2019 r.
6 § 1a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2019 r. (Dz.U.2019.2201) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 listopada 2019 r.

Zmiany w prawie

Weszła w życie nowelizacja rozporządzenia o ograniczeniach epidemicznych

Zwolnienie z kwarantanny po powrocie do kraju sportowców z kadry narodowej i osób z negatywnym wynikiem testu – przewiduje nowelizacja rozporządzenia epidemicznego. Wprowadza też zmiany w kolejności szczepień, jak dodanie do grupy I osób poniżej 60 lat z określonymi chorobami, pacjentów zakładów pielęgnacyjnych, hospicjów, szerszej grupy nauczycieli i pomocy społecznej oraz strażników gminnych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.01.2021
Prezydent podpisał ustawę poszerzającą wykorzystanie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe

Od 1 kwietnia zmienią się warunki nabywania nieruchomości gminnych z przeznaczeniem na cele inwestycyjne. Ustawa "lokal za grunt" została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. O zbyciu nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości rozstrzygać ma rada gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.01.2021
Ustawa uchwalona - pierwszeństwo dla pieszego i zakaz używania telefonu na przejściu

Piesi będą mieli pierwszeństwo przy wchodzeniu na przejście, ale jednocześnie przy przechodzeniu przez jezdnię obowiązywał będzie zakaz używania telefonów komórkowych. Obniżona zostanie także dopuszczalna prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach nocnych – do 50 km/h. Zakazana ma być też jazda na tzw. „zderzaku” na autostradach i drogach ekspresowych.

Krzysztof Sobczak 21.01.2021
Ustawa o zawodzie farmaceuty już opublikowana

Opublikowana została ustawa o zawodzie farmaceuty, która reguluje zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, zasady jego wykonywania oraz obowiązek rozwoju zawodowego. Wprowadza ona m.in. prawo do prowadzenia konsultacji farmaceutycznych i wykonywania prostych badań diagnostycznych.

Krzysztof Sobczak 17.01.2021
Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2015.1772 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Powołanie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.
Data aktu: 15/12/2008
Data ogłoszenia: 03/11/2015
Data wejścia w życie: 06/01/2009