Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 23 lipca 2013 r.
w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa sposób, zakres, tryb i częstotliwość przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej, jednostki uprawnione do przeprowadzania tych badań, wzory druków stosowanych w związku z tymi badaniami oraz wysokość i tryb wnoszenia opłat za te badania.
§  2. 
1. 
Do przeprowadzania badań lekarskich jest uprawniony lekarz, który posiada:
1)
uprawnienie do wykonywania badań, o których mowa w art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),
2)
dodatkowe kwalifikacje wymagane do przeprowadzania badań lekarskich uzyskane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576 oraz z 2013 r. poz. 829)

- zwany dalej "uprawnionym lekarzem".

2. 
Do przeprowadzania badań psychologicznych jest uprawniony psycholog, który posiada:
1)
dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu psychologii,
2)
dodatkowe kwalifikacje wymagane do przeprowadzania badań psychologicznych, uzyskane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,
3)
co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, przy czym co najmniej przez 2 lata w ostatnim pięcioleciu wykonywał usługi psychologiczne w zakresie diagnozowania, orzekania lub opiniowania psychologicznego

- zwany dalej "uprawnionym psychologiem".

§  3. 
Badanie lekarskie obejmuje:
1)
ogólne badanie stanu zdrowia, w tym ocenę układu krążenia, układu ruchu i układu nerwowego;
2)
badania specjalistyczne:
a)
okulistyczne, w zakresie oceny narządu wzroku, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,
b)
psychiatryczne, w zakresie stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji;
3)
inne badania specjalistyczne i badania pomocnicze, w przypadku stwierdzenia przez uprawnionego lekarza, że są one niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się o wydanie lub posiadającej licencję pracownika ochrony fizycznej.
§  4. 
1. 
Badanie psychologiczne obejmuje:
1)
ocenę:
a)
sprawności intelektualnej,
b)
osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach,
c)
poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej;
2)
inne badania psychologiczne, w przypadku stwierdzenia przez uprawnionego psychologa, że są one niezbędne do prawidłowej oceny zdolności psychicznej osoby ubiegającej się o wydanie lub posiadającej licencję pracownika ochrony fizycznej.
2. 
Po przeprowadzeniu badania psychologicznego uprawniony psycholog wydaje opinię, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  5. 
1. 
Badania lekarskie i psychologiczne osoby ubiegającej się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej przeprowadza się na wniosek tej osoby.
2. 
Badania lekarskie i psychologiczne osoby posiadającej licencję pracownika ochrony fizycznej przeprowadza się na wniosek pracodawcy lub właściwego komendanta wojewódzkiego Policji, w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 3.
3. 
Wnioski wnosi się do uprawnionego lekarza.
4. 
Badania lekarskie i psychologiczne przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.
§  6. 
1. 
Po przeprowadzeniu badania lekarskiego oraz na podstawie opinii uprawnionego psychologa uprawniony lekarz wydaje orzeczenie lekarskie, według wzoru określonego w załączniku, nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Orzeczenie lekarskie wydaje się osobie badanej, drugi egzemplarz orzeczenia lekarskiego dołącza się do dokumentacji badań osoby badanej. W przypadku gdy orzeczenie lekarskie dotyczy osoby posiadającej licencję pracownika ochrony fizycznej, kolejne egzemplarze tego orzeczenia otrzymują pracodawca oraz właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji.
§  7. 
1. 
W przypadku stwierdzenia w orzeczeniu lekarskim nieposiadania zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, uprawniony lekarz sporządza dodatkowy egzemplarz orzeczenia lekarskiego i przekazuje niezwłocznie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, z zachowaniem poufności, właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji.
2. 
O przyczynach uzasadniających stwierdzenie w orzeczeniu lekarskim nieposiadania zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej uprawniony lekarz informuje osobę badaną po zakończeniu badania oraz dołącza pisemne uzasadnienie do dokumentacji badań osoby badanej.
§  8. 
1. 
Od orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w § 6 ust. 1, przysługuje odwołanie.
2. 
Odwołanie przysługuje osobie badanej, pracodawcy kierującemu na badania lekarskie i psychologiczne oraz właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji.
3. 
Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się na piśmie w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem uprawnionego lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej lub ze względu na siedzibę pracodawcy.
4. 
W przypadku gdy orzeczenie lekarskie, od którego następuje odwołanie, wydał uprawniony lekarz zatrudniony w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, odwołanie od tego orzeczenia wnosi się do:
1)
Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi,
2)
Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
3)
Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

- najbliższego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej lub ze względu na siedzibę pracodawcy.

5. 
W przypadku gdy orzeczenie lekarskie, od którego następuje odwołanie, wydał uprawniony lekarz zatrudniony w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, odwołanie od tego orzeczenia wnosi się do:
1)
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku,
2)
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi,
3)
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi

- najbliższego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej lub ze względu na siedzibę pracodawcy.

6. 
W przypadku gdy orzeczenie lekarskie, od którego następuje odwołanie, wydał uprawniony lekarz zatrudniony w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, odwołanie od tego orzeczenia wnosi się do Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie.
7. 
Uprawniony lekarz, za którego pośrednictwem jest wnoszone odwołanie, przekazuje je wraz z dokumentacją badań do podmiotu odwoławczego w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
8. 
Podmiot odwoławczy jest obowiązany do przeprowadzenia badania lekarskiego i psychologicznego oraz wydania orzeczenia lekarskiego, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.
9. 
Od orzeczenia lekarskiego wydanego w trybie odwoławczym nie przysługuje odwołanie.
§  9. 
1. 
Badanie lekarskie i psychologiczne osoby posiadającej licencję pracownika ochrony fizycznej przeprowadza się co 3 lata.
2. 
Badanie lekarskie i psychologiczne osoby, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się w okresach krótszych niż 3 lata:
1)
jeżeli w orzeczeniu lekarskim wskazano krótszy termin następnego badania;
2)
po okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 6 miesięcy;
3)
na wniosek pracodawcy lub właściwego komendanta wojewódzkiego Policji - w przypadku uzasadnionego podejrzenia utraty zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej.
3. 
O terminie wykonania następnego badania lekarskiego i psychologicznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, decyduje uprawniony lekarz na podstawie oceny stanu zdrowia osoby badanej.
§  10. 
1. 
Opłata za badania lekarskie i psychologiczne, o których mowa w:
1)
§ 3 i § 4 - wynosi łącznie 350 zł;
2)
§ 8 - wynosi 350 zł.
2. 
Stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne wykonywane przez podatników podatku od towarów i usług, zobowiązanych do rozliczenia podatku, podwyższa się odpowiednio o kwotę tego podatku.
3. 
Opłata podlega uiszczeniu przed przystąpieniem do badania lekarskiego i psychologicznego, o których mowa w § 3 i § 4, u uprawnionego lekarza albo na wskazany przez niego rachunek bankowy. W przypadku badania lekarskiego i psychologicznego, o których mowa w § 8, opłata podlega uiszczeniu w podmiocie odwoławczym albo na rachunek bankowy wskazany przez ten podmiot.
§  11. 
Opłatę za badanie lekarskie i psychologiczne ponosi w przypadku osoby:
1)
ubiegającej się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej - osoba badana;
2)
posiadającej licencję pracownika ochrony fizycznej - pracodawca lub właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji;
3)
badanej w trybie odwoławczym - wnoszący odwołanie.
§  12. 
Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
§  13. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WZÓR

.....................................................................

(pieczęć podmiotu wydającego orzeczenie)

ORZECZENIE LEKARSKIE

................../...............

(numer) (rok)

Na podstawie § 8 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicz-

nych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej (Dz. U. poz. 855)

stwierdzam

posiadanie/nieposiadanie*) zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej

przez Pana/Panią ....................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL ......................... (w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL, należy podać nazwę i numer

dokumentu tożsamości) .........................................................................................................................................................

zamieszkałego(-łą) .................................................................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu i nr mieszkania)

Data ponownego badania lekarskiego: ..................................................................................................................................

....................................... .......................................................................

(miejscowość, data) (podpis i pieczątka uprawnionego lekarza)

Niniejsze orzeczenie jest ostateczne.

_________________________

*) Niepotrzebne skreślić.

)

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej (Dz. U. Nr 30, poz. 299 oraz z 2000 r. Nr 81, poz. 917).

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2013.855

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej.
Data aktu: 23/07/2013
Data ogłoszenia: 30/07/2013
Data wejścia w życie: 31/07/2013