Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 6 grudnia 2013 r.
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej oraz pielęgniarki i położnej ubezpieczenia zdrowotnego, o której mowa w art. 5 pkt 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), wraz z określeniem:
1)
limitów ich finansowania ze środków publicznych i wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie,
2)
kryteriów ich przyznawania,
3)
okresów użytkowania,
4)
limitów cen ich napraw

- stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§  2.
1.
Wyrób medyczny oraz środek pomocniczy, w stosunku do którego uprawnienie do zaopatrzenia zostało potwierdzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być wydany, po tym dniu, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2014 r.
2.
Do okresu użytkowania i limitu cen naprawy wyrobu medycznego oraz środka pomocniczego, który został wydany przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z dotychczasowymi przepisami, użytkowanego po tym dniu, stosuje się te przepisy. Okres użytkowania jest liczony od daty potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego albo środka pomocniczego.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 2

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE

Lp. Wyroby medyczne Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne Limit finansowania ze środków publicznych Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych* Kryteria przyznawania Okres użytkowania** Limit cen napraw
Grupa A. Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy***
1. Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego obuwia Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i

traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii

naczyniowej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub

rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

200 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopy raz na 2 lata 0 zł
2. Proteza uzupełniająca stopę 600 zł 0% raz na 2 lata 0 zł
3. Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym 1.800 zł 0% raz na 3 lata 540 zł
Grupa B. Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie podudzia***
4. Proteza tymczasowa podudzia Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, 900 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudzia, w przypadku protezy ostatecznej z tuleją udową - krótki, niestabilny kikut jednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną 0 zł
5. Proteza ostateczna skorupowa podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu 2.800 zł 0% raz na 3 lata 840 zł
6. Proteza ostateczna modularna podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej 4.500 zł 0% raz na 3 lata 1.350 zł
7. Proteza ostateczna skorupowa podudzia Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej 1.800 zł 0% raz na 3 lata 540 zł
8. Proteza ostateczna modularna podudzia Lekarz posiadający specjalizację w 3.500 zł 0% raz na 3 lata 1.050 zł
9. Wymiana leja w protezie

tymczasowej podudzia

dziedzinie chirurgii dziecięcej 500 zł 0% zaopatrzenie w protezę tymczasową podudzia raz w okresie

użytkowania protezy

0 zł
10. Wymiana leja w protezie

ostatecznej podudzia

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej 1.500 zł 0% zaopatrzenie w protezę ostateczną podudzia raz w okresie

użytkowania protezy

0 zł
11. Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu 1.800 zł 0% niedorozwój kończyny raz na 3 lata,

u dorosłych przy skróceniu powyżej 9 cm jeżeli nie można wyrównać obuwiem ortopedycznym

540 zł
Grupa C. Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie uda***
12. Proteza tymczasowa w obrębie uda Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub 1.600 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda jednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną 0 zł
13. Proteza ostateczna skorupowa w obrębie uda chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu 3.000 zł 0% raz na 3 lata 900 zł
14. Proteza ostateczna modularna w obrębie uda Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej 5.500 zł 0% raz na 3 lata 1.650 zł
15. Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej 5.000 zł 0% niedorozwój kończyny raz na 3 lata 1.500 zł
16. Wymiana leja w protezie

tymczasowej uda

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej 500 zł 0% zaopatrzenie w protezę tymczasową uda raz w okresie użytkowania protezy, potwierdzone wskazaniami medycznymi 0 zł
17. Wymiana leja w protezie

ostatecznej uda

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

2.000 zł 0% zaopatrzenie w protezę ostateczną uda raz w okresie użytkowania protezy, potwierdzone wskazaniami medycznymi 0 zł
Grupa D. Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju kończyny***
18. Proteza ostateczna skorupowa z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu 6.000 zł 0% amputacja lub wyłuszczenie w stawie biodrowym lub wrodzony brak kończyny raz na 3 lata 1.800 zł
19. Proteza ostateczna modularna z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

7.500 zł 0% amputacja lub wyłuszczenie w stawie biodrowym lub wrodzony brak kończyn raz na 3 lata 2.250 zł
20. Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

2.000 zł 0% zaopatrzenie w protezę ostateczną z koszem biodrowym raz w okresie użytkowania, potwierdzone wskazaniami medycznymi 0 zł
Grupa E. Protezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie ręki***
21. Proteza kosmetyczna w obrębie ręki Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

800 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie ręki raz na 3 lata 240 zł
Grupa F. Protezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie przedramienia***
22. Proteza kosmetyczna w obrębie przedramienia Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, 1.200 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie przedramienia raz na 3 lata 360 zł
23. Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienia lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii

naczyniowej

2.800 zł 0% raz na 3 lata 840 zł
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii

onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub

rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Grupa G. Protezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie ramienia***
24. Proteza kosmetyczna w obrębie ramienia Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub 2.400 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie ramienia raz na 3 lata 720 zł
25. Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub 4.000 zł 0% raz na 3 lata 1.200 zł
26. Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego ortopedii i traumatologii narządu ruchu 3.000 zł 0% raz na 3 lata 900 zł
27. Proteza robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii

naczyniowej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

4.600 zł 0% raz na 3 lata 1.380 zł
Grupa H. Ortezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie***
28. Orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO) 400 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia dysfunkcja kończyny dolnej raz na 3 lata 120 zł
10% dorośli
29. Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu DAFO lub GRAFO) Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii 500 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia raz na 3 lata 150 zł
10% dorośli
30. Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO) Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej 800 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia raz na 3 lata 240 zł
10% dorośli
31. Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu HKAFO) Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

2.500 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia dysfunkcja kończyn dolnych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w ortezę reciprokalną) raz na 3 lata 750 zł
10% dorośli
32. Orteza odciążająca kończynę dolną Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej 1.000 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia dysfunkcja kończyny dolnej raz na 3 lata 300 zł
10% dorośli
33 . Orteza reciprokalna z umożliwieniem ruchu w stawach skokowych i kolanowych Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

3.000 zł 0% parapareza wiotka; przepukliny oponowo-rdzeniowe z poziomem uszkodzenia od TH12 do L4; rdzeniowy zanik mięśni; dystrofie mięśniowe z zachowaną funkcją kończyn górnych możliwą do wykorzystania w celach podpórczych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w ortezę z ujęciem obręczy biodrowej, ud, goleni i stóp - typu HKAFO) raz na 3 lata dla dzieci do ukończenia 18. roku życia 900 zł
Grupa I. Wyposażenie dodatkowe do ortez kończyn dolnych
34. Pas biodrowy z szyną lub szynami Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

280 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia dysfunkcje kończyn dolnych raz na 3 lata 84 zł
10% dorośli
35. Kosz biodrowy Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

400 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia raz na 3 lata 120 zł
10% dorośli
Grupa J. Ortezy kończyn dolnych produkowane seryjnie*** (z wyłączeniem opasek elastycznych)
36. Orteza stabilizująca staw skokowy Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii 200 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia dysfunkcja kończyny dolnej raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
37. Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej 300 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia dysfunkcja kończyny dolnej raz na 3 lata 0 zł
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii 10% dorośli
38. Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, 350 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
39. Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, z regulacją zakresu ruchomości lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu 700 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
40. Orteza jednostronna lub obustronna unieruchamiająca lub stabilizująca staw biodrowy z regulowanym kątem zgięcia lub odwiedzenia Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

1.450 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
41. Szyna typu Saint-Germain Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej 50 zł 0% według wskazań medycznych dla dzieci do ukończenia 5. roku życia 0 zł
42. Szyna Denis-Browna z obuwiem Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub 200 zł 0% według wskazań medycznych dla dzieci do ukończenia 3. roku życia 0 zł
43. Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia w stawie kolanowym rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu 800 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
44. Orteza odwodząca do leczenia rozwój owej dysplazji stawu biodrowego 100 zł 0% dysplazja stawu biodrowego według wskazań medycznych dla dzieci do ukończenia 2. roku życia 0 zł
Grupa K. Ortezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie***
45. Orteza na rękę i przedramię Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii 250 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia dysfunkcja kończyny górnej raz na 3 lata 75 zł
10% dorośli
46. Orteza przedramienno-ramienna z ujęciem ręki Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

400 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia raz na 3 lata 120 zł
10% dorośli
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Grupa L. Ortezy kończyn górnych produkowane seryjnie*** (z wyłączeniem opasek elastycznych)
47. Orteza ręki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera) Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

160 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia dysfunkcja ręki raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
48. Orteza na rękę i przedramię Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub

250 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia dysfunkcja kończyny górnej raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
49. Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

600 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia dysfunkcja stawu łokciowego raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
50. Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

300 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
51. Orteza na ramię i bark (z wyłączeniem temblaków i ortez typu "Dessault") Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub 250 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia stany pourazowe; stany pooperacyjne stawu barkowego; zespoły bólowe barku raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
52. Orteza na ramię i bark

typu "Dessault"

rehabilitacji w chorobach narządu ruchu 150 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
53. Orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia 600 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
Grupa Ł. Gorsety ortopedyczne wykonywane na zamówienie***
54. Gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta) Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

700 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia dysfunkcja kręgosłupa raz na 3 lata w przypadku braku możliwości doboru wyrobu seryjnego 210 zł
10% dorośli
w dziedzinie ortopedii i

traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub

ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub

rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

55. Gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfoz Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i

traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub

rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

1.600 zł 0% skolioza o kącie skrzywienia co

najmniej 20° kąta Cobba; pogłębiona kyfoza odcinka piersiowego

dla dzieci do ukończenia 18. roku życia, nie częściej niż raz na 6 miesięcy,

według wskazań medycznych; domodelowanie gorsetu według wskazań medycznych w trakcie j ego użytkowania

0 zł
56. Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

400 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia dysfunkcja kręgosłupa raz na 3 lata w przypadku braku możliwości doboru wyrobu seryjnego 120 zł
10% dorośli
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i

traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii

urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii

narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Grupa M. Gorsety i ortezy ortopedyczne tułowia i szyi produkowane seryjnie***
57. Gorset stabilizująco-unieruchamiający Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii 260 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia dysfunkcja kręgosłupa w następstwie schorzeń i urazów raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
58. Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicę Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

100 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego; rozejście spojenia łonowego raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
59. Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinami Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów

400 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia dysfunkcja obejmująca odcinek L-S kręgosłupa oraz co najmniej kręgi Th11 i Th12 kręgosłupa (zespoły bólowe w odcinku lędźwiowym i piersiowym) raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
60. Orteza (sznurówka) lędźwiowo-krzyżowa ze stalkami lub fiszbinami Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej 200 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia dysfunkcja obejmująca odcinek L-S kręgosłupa (zespoły bólowe w odcinku lędźwiowym) raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
61. Kołnierz sztywny Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu 80 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia dysfunkcja kręgosłupa szyjnego ze zmianami strukturalnymi raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
62. Kołnierz półsztywny Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej 35 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia zespoły bólowe odcinka kręgosłupa szyjnego raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
63. Półgorsetowa orteza szyjna Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub

rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

200 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia niestabilność odcinka kręgosłupa szyjnego raz na 3 lata 0 zł
10% dorośli
Grupa N. Obuwie ortopedyczne wykonywane na zamówienie***
64. But na stopę o różnym zniekształceniu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

155 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia kryteria przyznawania zgodnie z opisem**** raz na 6 miesięcy 0 zł
30% dorośli raz na rok 0 zł
65. But wyrównujący skrócenie kończyny dolnej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii 210 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia raz na 6 miesięcy 0 zł
30% dorośli raz na rok 0 zł
66. But przy amputacji w obrębie stopy Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, 155 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia raz na 6 miesięcy 0 zł
30% dorośli raz na rok 0 zł
67. But do ortezy obejmującej stopę lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

210 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia zaopatrzenie w wykonywaną na zamówienie i połączoną z butem ortezę stabilizującą, odciążającą, korekcyjną lub unieruchamiającą kończynę dolną raz na 6 miesięcy 0 zł
30% dorośli raz na rok 0 zł
68. But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

100 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia but do pary raz na 6 miesięcy 0 zł
30% dorośli raz na rok 0 zł
Grupa O. Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie
69. Rękaw uciskowy płaskodziany z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 2 0 mmHg Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie angiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

400 zł 30% po przebytej rehabilitacji, podczas której leczono obrzęki limfatyczne pierwotne i wtórne II, III i IV stopnia raz na rok 0 zł
70. Nogawica uciskowa płaskodziana z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 30 mmHg Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie angiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

800 zł 30% po przebytej rehabilitacji, podczas której leczono obrzęki

limfatyczne pierwotne i wtórne II, III i IV stopnia

raz na rok 0 zł
Grupa P. Wyroby medyczne wykonywane seryjnie
71. Soczewka okularowa korekcyjna do bliży Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki 25 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia wady wzroku wymagające korekcji sfera do ± 6,00 dptr i cylinder do ± 2,00 dptr według wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy 0 zł
72. Soczewka okularowa korekcyjna do dali 30% dorośli raz na 2 lata
73. Soczewka okularowa korekcyjna do bliży 50 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia wady wzroku wymagające korekcji sfera od ± 6,25 dptr i cylinder od 0,00 według wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy
74. Soczewka okularowa korekcyjna do dali 30% dorośli dptr; sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2, 25

dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną

raz na 2 lata
75. Soczewka kontaktowa twarda 500 zł 30% stożek rogówki; anizometropia powyżej 4 dptr; afakia raz na rok 0 zł
76. Soczewka kontaktowa miękka 150 zł
77. Epiproteza oka 800 zł 0% zmiany wielkości i kształtu gałki ocznej wymagające uzupełnienia epiproteza dzieci do ukończenia 18. roku życia według wskazań medycznych, dorośli raz na 5 lat
78. Proteza oka 700 zł 0% brak gałki ocznej
79. Lupa 80 zł 0% umożliwienie obserwacji jednoocznej lub raz na 3 lata
80. Monookular 350 zł dwuocznej przedmiotów raz na 5 lat
81. Okulary lupowe 350 zł bliskich i dalekich osobom raz na 5 lat
82. Okulary lornetkowe do bliży 350zł niedowidzącym przy chorobach siatkówki lub osobom niedowidzącym, gdy raz na 5 lat
83. Okulary lornetkowe do dali 350 zł ostrość wzroku po korekcji w lepszym oku nie przekracza Vis 0,3 raz na 5 lat
84. Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne przy jednostronnym ubytku słuchu, albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne przy obustronnym ubytku słuchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

2.000 zł

za sztukę

0% niepełnosprawność słuchowa (przekraczająca wartość 30 dB) dla pacjentów do ukończenia 26. roku życia raz na 3 lata 0 zł
1.000 zł

za sztukę

30% niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu (przekraczająca wartość 40 dB) dla pacjentów powyżej 26. roku życia raz na 5 lat 0 zł
85. Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne przy jednostronnym ubytku słuchu, albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne przy obustronnym ubytku słuchu; z wyłączeniem aparatów słuchowych mocowanych na stałe Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

1.800 zł

za sztukę

0% niepełnosprawność słuchowa (przekraczająca wartość 30 dB) dla pacjentów do ukończenia 26. roku życia raz na 3 lata 0 zł
1.800 zł

za sztukę

30% niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu (przekraczająca wartość 40 dB) dla pacjentów powyżej 26. roku życia raz na 5 lat 0 zł
86. Wkładka uszna wykonana indywidualnie Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

60 zł

za sztukę

0% pacjenci do ukończenia 26. roku życia wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, które dodatkowo wymagaj ą używania wkładki usznej każdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarza 0 zł
50 zł

za sztukę

0% pacjenci powyżej 26. roku życia wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, które dodatkowo wymagaj ą używania wkładki usznej raz na 5 lat 0 zł
87. Systemy wspomagające słyszenie Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

5.500 zł 50% wady słuchu utrudniające lub ograniczające zrozumienie mowy dla pacjentów do ukończenia 26. roku życia raz na 5 lat 0 zł
88. Krtań elektroniczna (aparat wspomagający mowę) Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii lub laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii

Lekarz posiadający specjalizację

1.600 zł 0% stan po usunięciu krtani z powodu nowotworu; stan po ciężkich urazach krtani raz na 5 lat 0 zł
w dziedzinie foniatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

89. Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii lub laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń

150 zł 0% tracheostomia raz na rok 0 zł
90. Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych do 180 sztuk Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie anestezjologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ftyzjatrii lub ftyzjatrii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń

Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 3 miesięcy od dnia określonego w

dokumentacji medycznej

0,80 zł za

sztukę

0% schorzenia wymagające odsysania górnych dróg oddechowych raz na miesiąc 0 zł
91. Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 sztuk (obejmujące wkłucie, łącznik i dren) Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii

Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 3 miesięcy od dnia określonego w

dokumentacji medycznej

30 zł za

sztukę

0% pacjenci do ukończenia 26. roku życia, zgodnie z zaleceniami lekarza leczenie cukrzycy typu I przy pomocy pompy insulinowej raz na miesiąc 0 zł
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii

Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 3 miesięcy od dnia określonego w

dokumentacji medycznej

30% pacjenci powyżej 26. roku życia, zgodnie z zaleceniami lekarza
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

0% kobiety ciężarne, zgodnie z zaleceniami lekarza
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii

ginekologicznej i rozrodczości

Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia

zdrowotnego przez okres do 3 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

92. Proteza piersi Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii

onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie radioterapii

onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

280 zł 0% operacyjne leczenie nowotworów piersi; wady rozwój owe; urazy raz na 2 lata 0 zł
93. Peruka Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie radioterapii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie dermatologii i wenerologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie hematologii

250 zł 0% w przebiegu leczenia chorób nowotworowych; przy trwałym uszkodzeniu głowy w wyniku urazu lub oparzeń; choroby powodujące trwałą utratę włosów raz na rok 0 zł
94. Cewniki zewnętrzne do 30 sztuk Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 2 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń

Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

4 zł za

sztukę

30% choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych na prącie raz na miesiąc 0 zł
95. Cewniki urologiczne do 4 sztuk Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii

onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz ze specjalizacją w zakresie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie

art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń

Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

4 zł za

sztukę

30% choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego raz na miesiąc 0 zł
96. Cewniki jednorazowe urologiczne do 180 sztuk miesięcznie lub w równowartości ich kosztu jednorazowe hydrofilowe cewniki urologiczne Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz ze specjalizacją w zakresie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń

Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w

dokumentacji medycznej

0,80 zł za

sztukę

30% choroby wymagające wielokrotnego

cewnikowania pęcherza moczowego

raz na miesiąc 0 zł
97. Worki do zbiórki moczu z odpływem do 12 sztuk Lekarz ze specjalizacją w zakresie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń

Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w

dokumentacji medycznej

6,50 zł za

sztukę

0% choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego; choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych; nadpęcherzowe odprowadzenie moczu

(z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrotomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny)

raz na miesiąc 0 zł
98. Worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrostomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące itp.) Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie nefrologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

120 zł 0% nefrostomia

(z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w worki do zbiórki moczu z odpływem do 12 sztuk)

raz na miesiąc 0 zł
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń

Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w

dokumentacji medycznej

99. Worki stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk w systemie jednoczęściowym lub w równowartości ich kosztu worki i płytki w systemie dwuczęściowym lub inny Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej 400 zł 0% stomia na jelicie cienkim (ileostomia) raz na miesiąc 0 zł
sprzęt stomijny: zestawy irygacyjne, nocne zbiorniki na mocz, pasty, pudry oraz paski, półpierścienie, pierścienie Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii

onkologicznej

300 zł stomia na jelicie grubym (kolostomia)
o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

480 zł stomia na układzie moczowym (urostomia)
Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

W przypadku urostomii także Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń

Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 12 miesięcy od dnia określonego w

dokumentacji medycznej

100. Pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie majtki chłonne do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie podkłady do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie wkłady anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

77 zł 0% choroba nowotworowa przebiegająca w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy krzyżowej; przetoki nowotworowe lub popromienne; nietrzymanie stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych raz na miesiąc 0 zł
101. Pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie majtki chłonne do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie podkłady do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie wkłady anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

90 zł 30% neurogenne i nieneurogenne nietrzymania moczu lub stolca (z wyłączeniem wysiłkowego nietrzymania moczu) i występowanie co najmniej jednego z kryteriów: - głębokie upośledzenie raz na miesiąc 0 zł
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 12 miesięcy od dnia określonego w

dokumentacji medycznej

umysłowe, - zespoły otępienne o różnej etiologii,

- wady wrodzone i choroby układu nerwowego, trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, - wady wrodzone dolnych dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu, - jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu, - jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie układu pokarmowego będące przyczyną nietrzymania stolca

102. Aparat z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (obejmujący aparat, maskę twarzową lub nosową oraz sprężarkę) Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci 2.100 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia obturacyjny bezdech senny raz na 5 lat 0 zł
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ftyzjatrii lub ftyzjatrii dziecięcej 10% dorośli
103. Nebulizator (generator aerozolu) lub głowica do

inhalatora membranowego

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci 150 zł 0% mukowiscydozą; pierwotna dyskineza rzęsek raz na 6 miesięcy 0 zł
104 . Sprężarka powietrza lub

inhalator membranowy

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ftyzjatrii lub ftyzjatrii dziecięcej 800 zł 0% mukowiscydozą; pierwotna dyskineza rzęsek raz na 4 lata 0 zł
105. Sprzęt do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego - urządzenia do drenażu, wytwarzające podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer ubezpieczenia zdrowotnego 200 zł 0% chorzy na mukowiscydozę powyżej raz na 2 lata 0 zł
4. roku życia; chorzy na pierwotną dyskinezę rzęsek powyżej 4. roku życia
106. Pończocha kikutowa - po pełnej amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy do 12 sztuk Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej 220 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopy raz na rok 0 zł
107. Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie podudzia do 12 sztuk Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

240 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudzia raz na rok 0 zł
108. Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie uda do 12 sztuk Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu 240 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda raz na rok 0 zł
109. Maj teczki - po wyłuszczeniu lub w przypadku wrodzonego braku w stawie biodrowym do 12 sztuk Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

360 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie kończyny dolnej raz na rok 0 zł
110. Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie przedramienia do 12 sztuk Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu 180 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie przedramienia raz na rok 0 zł
111. Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie ramienia do 12 sztuk 120 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie ramienia raz na rok 0 zł
112 . Pończocha kikutowa - po pełnej amputacji lub w przypadku braku kończyny górnej do 12 sztuk 144 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie kończyny górnej raz na rok 0 zł
113. Pas przepuklinowy pachwinowy jednostronny Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej 80 zł 30% przepuklina

pachwinowa jednostronna

raz na rok 0 zł
114 . Pas przepuklinowy pachwinowy obustronny 100 zł 30% przepuklina

pachwinowa obustronna

raz na rok 0 zł
115. Pas brzuszny Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej 100 zł 30% przepuklina powłok jamy brzusznej raz na rok 0 zł
116. Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii lub

neurochirurgii i neurotraumatologii

500 zł 30% paraplegia; tetraplegia; inne choroby wymagające stałego użytkowania poduszki przeciwodleżynowej raz na 2 lata 0 zł
117. Materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych) Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej 400 zł 30% paraplegia; tetraplegia; inne trwałe choroby wymagające stałego przebywania w łóżku raz na 3 lata 0 zł
118. Kula łokciowa ze stopniową regulacją Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu 30 zł 30% trwała dysfunkcja chodu raz na 3 lata 0 zł
119. Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

140 zł 30% trwała dysfunkcja chodu i zaburzenia czynności chwytnej ręki raz na 3 lata 0 zł
120. Kula pachowa Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

40 zł 30% trwała dysfunkcja chodu raz na 3 lata 0 zł
121. Trójnóg albo czwórnóg Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej 75 zł 30% trwała dysfunkcja chodu raz na 3 lata 0 zł
122. Laska dla niewidomych (biała) Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub 100 zł 0% osoby niewidome i niedowidzące raz na 6 miesięcy 0 zł
123. Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, a w przypadku lasek dla niewidomych także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

240 zł 30% trwała dysfunkcja chodu raz na 5 lat 0 zł
124. Balkonik specjalny dla dzieci z odciążeniem tułowia, umożliwiający przemieszczanie się Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub

ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

600 zł 0% dzieci od 3. do ukończenia 18. roku życia wymagające wspomagania chodu z odciążeniem tułowia (z wyłączeniem

jednoczesnego zaopatrzenia w pionizator)

raz na 3 lata 0 zł
125. Pionizator Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu 2.000 zł 0% schorzenia wymagające pionizacji ze stabilizacją tułowia, obręczy biodrowej i kończyn dolnych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w balkonik specjalny) raz na 5 lat 600 zł
126. Urządzenie multifunkcyjne: funkcja pionizacji, stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej z funkcją transportową Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu 3.200 zł 0% Dzieci do ukończenia 18. roku życia - schorzenia wymagające pionizacji ze stabilizacją tułowia, obręczy biodrowej i kończyn dolnych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w balkonik specjalny i pionizator) raz na 5 lat 960 zł
127. Wózek inwalidzki ręczny Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii 600 zł 0% trwałe ograniczenie samodzielnego

chodzenia

raz na 5 lat 180 zł
128. Wózek inwalidzki dziecięcy Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii ogólnej

trwałe ograniczenie zdolności samodzielnego chodzenia dla dzieci od 3. do ukończenia 18. roku życia raz na 3 lata 180 zł
129. Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

1.700 zł 0% trwałe ograniczenie samodzielnego chodzenia dla osób dorosłych samodzielnie poruszających się na wózku (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wózek raz na 4 lata 510 zł
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu inwalidzki specjalny)
ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

trwałe ograniczenie zdolności samodzielnego chodzenia dla dzieci od 3. do ukończenia 18. roku życia samodzielnie poruszających się na wózku (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wózek inwalidzki specjalny dziecięcy) raz na 3 lata 510 zł
130. Wózek inwalidzki specjalny (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego

toaletowego)

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej

3.000 zł 0% przy porażeniach i niedowładach trzy lub czterokończynowych; przy porażeniach dwukończynowych jednostronnych lub skrzyżowanych

(z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku)

raz na 4 lata 900 zł
131. Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego

toaletowego)

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

dzieci od 2. do

ukończenia 18. roku życia przy porażeniach i niedowładach trzy lub czterokończynowych; przy porażeniach dwukończynowych jednostronnych lub skrzyżowanych

raz na 3 lata
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

(z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku)
132. Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

700 zł 0% Dzieci do ukończenia 18. roku życia - trwałe choroby uniemożliwiające samodzielne utrzymanie prawidłowej postawy ciała oraz stany wymagające stabilizacji pleców i głowy (pełnokontakowego oparcia tułowia siedząc oraz stabilizacji głowy) raz na 2 lata 0 zł
133. Pełzak do raczkowania Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu 120 zł 0% niedowłady mięśniowe u dzieci raz na 2 lata 0 zł
Objaśnienia

*) Jeżeli cena wyrobu medycznego jest niższa niż limit finansowania ze środków publicznych, wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy jest liczona od tej ceny.

**) Okres użytkowania jest liczony od daty potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego.

***) Podstawowe kryteria przyznawania wyrobów medycznych, których okres użytkowania może ulec skróceniu:

1) u osób dorosłych w przypadkach zmian w stanie fizycznym osoby, powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, a możliwości regulacji tego wyroby zostały wyczerpane;

2) u dzieci do 18. roku życia, gdy możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku:

a) zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego,

b) rehabilitacji,

c) rozwoju fizycznego;

3) wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego wystawiony przez lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia, musi zawierać szczegółowe uzasadnienie medyczne zgodne z podstawowymi kryteriami przyznawania tego wyrobu.

****) Podstawowe kryteria przyznawania obuwia ortopedycznego:

1) wrodzone lub nabyte wady stopy i goleni zaburzające funkcję chodu (z wyłączeniem stopy płasko-koślawej statycznej:

a) nieprawidłowe ustawienie stopy zmniejszające jej naturalna powierzchnię podparcia (np. stopa końsko-szpotawa, piętowa, koślawość palucha przekraczająca 45°), jeżeli powoduję to niewydolność statyczna nadmiernie obciążonych tkanek,

b) rozległe zniekształcenia tkanek miękkich i kości lub rozległe owrzodzenia na naturalnych płaszczyznach podparcia stopy (np. stopa cukrzycowa, stopa naczyniowa, stopa reumatoidalna),

c) stopa olbrzymia wskutek rozrostu tkanek miękkich lub szkieletu (np. wrodzone połączenia tętniczo-żylne, słoniowacizna) oraz stopa krótsza o co najmniej 3 cm, wymagająca zaopatrzenia w obuwie różnej wielkości;

2) skrócenie kończyny dolnej:

a) u osób dorosłych co najmniej 3 cm,

b) u dzieci do 18. roku życia co najmniej 2 cm;

3) amputacja części stopy, tj. ubytki szkieletu stopy ku tyłowi od głów kości śródstopia, a także inne ubytki, z wyjątkiem palców, utrudniające utrzymanie na stopię obuwia standardowego;

4) utrwalone przykurczę stawów kolanowych lub biodrowych wymagające wyrównania ustawieniem końskim stóp o co najmniej 4 cm (zgięcie podeszwowe);

5) niedowłady i porażania mięśni stabilizujących staw skokowy i stopę.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. Nr 139, poz. 1141, z 2010 r. Nr 31, poz. 166 oraz z 2011 r. Nr 23, poz. 127), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 95 i 742 oraz z 2013 r. poz. 766 i 1290).

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2013.1565

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
Data aktu: 06/12/2013
Data ogłoszenia: 17/12/2013
Data wejścia w życie: 01/01/2014