Wzory sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacja zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 15 maja 2012 r.
w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 9t ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wzór kwartalnego sprawozdania sporządzanego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
2)
wzór kwartalnego sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
3)
wzór rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta;
4)
wzór rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanego przez marszałka województwa.
§  2. 
1. 
Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. 
Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 1 pkt 3, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
4. 
Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 1 pkt 4, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

SPRAWOZDANIE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO

ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI

NIERUCHOMOŚCI

ZA ... KWARTAŁ ......... ROKU

ADRESAT1)
.............................
I. DANE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
Numer rejestrowy2), 3)
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu
Oznaczenie siedziby i adres
Województwo Miejscowość
Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu
NIP3)
REGON3)
II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH ODPADÓW

KOMUNALNYCH4) ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA5)

Nazwa i adres

instalacji,

do której zostały

przekazane

odpady

komunalne6)

Kod

odebranych

odpadów

komunalnych7)

Rodzaj

odebranych

odpadów

komunalnych7)

Masa odebranych

odpadów

komunalnych8)

[Mg]

Sposób

zagospodarowania

odebranych

odpadów

komunalnych9)

Masa odebranych

odpadów o kodzie

20 03 018)

[Mg]

Masa odpadów

o kodzie 20 03 01

poddanych

składowaniu8)

[Mg]

Masa odpadów

o kodzie 20 03 01

poddanych innym niż

składowanie procesom

przetwarzania8)

[Mg]

Odebranych z obszarów miejskich
Odebranych z obszarów wiejskich
III. INFORMACJA O MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH

BIODEGRADACJI10)

Łączna masa selektywnie odebranych odpadów

komunalnych ulegających biodegradacji8) [Mg]

a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów
Nazwa i adres

składowiska, na które

przekazano odpady

komunalne ulegające

biodegradacji

Kod odebranych

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji7)

Rodzaj

odebranych

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji7)

Masa odpadów

komunalnych ulegających

biodegradacji przekazanych

do składowania

na składowisku odpadów8)

[Mg]

b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów
Nazwa i adres

instalacji,

do której

przekazano

odpady

komunalne

ulegające

biodegradacji6)

Kod

odebranych

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji7)

Rodzaj

odebranych

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji7)

Masa odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji

nieprzekazanych

do składowania

na składowiska

odpadów8)

[Mg]

Sposób

zagospodarowania

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji11)

nieprzekazanych

do składowania

na składowiska

odpadów

IV. OGRANICZENIE MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH

BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA12)

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów

komunalnych ulegających biodegradacji

przekazywanych do składowania13)

V. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA

NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI,

TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA14) ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY

Kod odebranych

odpadów

komunalnych7)

Rodzaj odebranych

odpadów

komunalnych7)

Łączna masa

odebranych

odpadów

komunalnych8)

[Mg]

Masa

odpadów

poddanych

recyklingowi8)

[Mg]

Masa odpadów

przygotowanych

do ponownego

użycia8)

[Mg]

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania

do ponownego użycia15) następujących frakcji

odpadów komunalnych: papieru, metali,

tworzyw sztucznych i szkła12) [%]

VI. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU

INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH

I ROZBIÓRKOWYCH16) Z ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW

KOMUNALNYCH

Kod

odebranych

odpadów7)

Rodzaj

odebranych

odpadów7)

Łączna

masa

odebranych

odpadów8)

[Mg]

Masa

odpadów

poddanych

recyklingowi8)

[Mg]

Masa odpadów

przygotowanych

do ponownego

użycia8)

[Mg]

Masa

odpadów

poddanych

odzyskowi

innymi

metodami

niż recykling

i ponowne

użycie8)

[Mg]

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania

do ponownego użycia i odzysku innymi

metodami15) innych niż niebezpieczne odpadów

budowlanych i rozbiórkowych12) [%]

VII. WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE ODPADY

KOMUNALNE

Liczba właścicieli nieruchomości, od których

zostały odebrane odpady komunalne

Do sprawozdania dołączono wykaz

właścicieli nieruchomości, z którymi podmiot

w okresie objętym sprawozdaniem zawarł

umowy na odbieranie odpadów komunalnych,

oraz wykaz właścicieli nieruchomości,

z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub

wygasły.

Liczba stron załączników12), 17)

VIII. WSKAZANIE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY ZBIERAJĄ ODPADY

KOMUNALNE W SPOSÓB NIEZGODNY Z REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY18)

Imię i nazwisko lub nazwa właściciela

nieruchomości

Adres nieruchomości
IX. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE
Imię Nazwisko
Telefon służbowy3) Faks służbowy3) E-mail służbowy3)
Data Podpis i pieczątka3) odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości19)
Objaśnienia:

1) Należy wpisać właściwego ze względu na obszar prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicie-

li nieruchomości wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

2) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 9c ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

3) Jeżeli posiada.

4) Z wyłączeniem selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji.

5) Jeżeli podmiot odbierający odpady komunalne prowadzi segregację odebranych odpadów komunalnych w sortowni niebędącej częścią

regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, to w części tej powinny również zostać uwzględnione pozostałości

z sortowania odpadów komunalnych.

6) Lub nazwa i adres podmiotu posiadającego zezwolenie na zbieranie i transport odpadów, któremu przekazano odebrane odpady komu-

nalne.

7) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

8) Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

9) Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione w załączniku nr 5 do ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) oraz procesy unieszkodliwiania odpadów wymienione

w załączniku nr 6 do tej ustawy. W przypadku przekazywania odpadów do instalacji prowadzącej sortowanie należy wpisać proces R15.

10) Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 03, ex 15 01 09 Opakowania z tekstyliów z włókien naturalnych, 20 01 01, 20 01 08,

ex 20 01 10 Odzież z włókien naturalnych, ex 20 01 11 Tekstylia z włókien naturalnych, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, zgod-

nie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

11) Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji rozumie się: kompostowanie, mechaniczno-biolo-

giczne przetwarzanie, fermentację, inne biologiczne procesy przekształcania, termiczne przekształcanie, recykling materiałowy, prze-

kazanie osobom fizycznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów od-

padów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym

przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527, z późn. zm.).

12) Wypełnia podmiot, o którym mowa w art. 9n ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

13) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oblicza się zgodnie z prze-

pisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

14) Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40,

ex 20 01 99 Odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września

2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

15) Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na

podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

16) Należy uwzględnić odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02,

17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 Inne niż niebezpieczne

odpady budowlane i rozbiórkowe, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu

odpadów.

17) Na podstawie art. 9n ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wykaz zawiera imię i na-

zwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

18) W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych

– wynika z art. 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

19) Lub podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu prowadzącego działalność na podstawie pełnomocnictwa.

)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

SPRAWOZDANIE PODMIOTU PROWADZĄCEGO

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA

ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU

NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

ZA ... KWARTAŁ ......... ROK

ADRESAT1)
.......................................
I. DANE PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA

ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu
Numer zezwolenia na świadczenie usług2)
Oznaczenie siedziby i adres
Województwo Miejscowość
Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu
NIP2)
REGON2)
II. ILOŚĆ I RODZAJ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY
Rodzaj

odebranych

z obszaru gminy

nieczystości

ciekłych3)

Ilość odebranych

z obszaru gminy

nieczystości ciekłych4)

[m3]

Ilość przekazanych

nieczystości ciekłych

do stacji zlewnej4)

[m3]

Nazwa i adres stacji

zlewnej, do której

zostały przekazane

odebrane nieczystości

ciekłe

Uwagi5)
III. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

Do sprawozdania dołączono wykaz właścicieli

nieruchomości, z którymi podmiot w okresie

objętym sprawozdaniem zawarł umowy na

opróżnianie zbiorników bezodpływowych

i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz

właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te

uległy rozwiązaniu lub wygasły.6)

Liczba stron załączników

IV. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE
Imię Nazwisko
Telefon służbowy2) Faks służbowy2) E-mail służbowy2)
Data Podpis i pieczątka2) prowadzącego działalność w zakresie

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu

nieczystości ciekłych7)

Objaśnienia:

1) Należy wpisać właściwego ze względu na obszar prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

2) Jeżeli posiada.

3) Przez rodzaj odebranych nieczystości ciekłych rozumie się: ścieki bytowe, ścieki komunalne oraz ścieki przemysłowe, w rozumieniu

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145).

4) Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

5) Należy umieścić wyjaśnienia, jeżeli występuje różnica pomiędzy ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy a ilością

tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnych.

6) W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

7) Lub podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu prowadzącego działalność na podstawie pełnomocnictwa.

)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA

LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI

ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA

ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZA ........... ROK

ADRESAT1)

1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

.....................................................

2) ....................................... INSPEKTOR

OCHRONY ŚRODOWISKA

I. NAZWA GMINY (MIASTA)
II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH

Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH2) ORAZ SPOSOBIE ICH

ZAGOSPODAROWANIA3)

Nazwa i adres

instalacji,

do której zostały

przekazane

odpady

komunalne

Kod

odebranych

odpadów

komunalnych4)

Rodzaj

odebranych

odpadów

komunalnych4)

Masa odebranych

odpadów

komunalnych5)

[Mg]

Sposób

zagospodarowania

odebranych odpadów

komunalnych6)

Masa odebranych

odpadów o kodzie

20 03 015)

[Mg]

Masa odpadów

o kodzie 20 03 01

poddanych

składowaniu5)

[Mg]

Masa odpadów

o kodzie 20 03 01

poddanych innym niż

składowanie procesom

przetwarzania5)

[Mg]

Odebranych z obszarów

miejskich

Odebranych z obszarów

wiejskich

Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów

komunalnych, funkcjonujących na terenie gminy

Nazwa i adres punktu Kod zebranych

odpadów

komunalnych4)

Rodzaj zebranych

odpadów

komunalnych4)

Masa zebranych

odpadów

komunalnych5)

[Mg]

III. INFORMACJA O MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH

BIODEGRADACJI7)

Łączna masa selektywnie odebranych odpadów

komunalnych ulegających biodegradacji5) [Mg]

a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów
Nazwa i adres

składowiska, na które

przekazano odpady

komunalne ulegające

biodegradacji

Kod

odebranych

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji4)

Rodzaj

odebranych

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji4)

Masa odpadów komunalnych

ulegających biodegradacji

przekazanych

do składowania

na składowisku odpadów5)

[Mg]

b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów
Nazwa i adres

instalacji,

do której

przekazano

odpady

komunalne

ulegające

biodegradacji

Kod

odebranych

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji4)

Rodzaj

odebranych

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji4)

Masa odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji

nieprzekazanych

do składowania

na składowiska

odpadów5)

[Mg]

Sposób

zagospodarowania

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji8)

nieprzekazanych

do składowania na

składowiska odpadów

IV. OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH

ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA9)

V. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA

NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI,

TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA10) ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY

Kod odebranych

odpadów

komunalnych4)

Rodzaj

odebranych

odpadów

komunalnych4)

Łączna masa

odebranych

odpadów

komunalnych5) [Mg]

Masa

odpadów

poddanych

recyklingowi5)

[Mg]

Masa odpadów

przygotowanych

do ponownego

użycia5)

[Mg]

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania

do ponownego użycia11) następujących frakcji

odpadów komunalnych: papieru, metali,

tworzyw sztucznych i szkła [%]

VI. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU

INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH

I ROZBIÓRKOWYCH12) Z ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW

KOMUNALNYCH

Kod

odebranych

odpadów4)

Rodzaj

odebranych

odpadów4)

Łączna masa

odebranych

odpadów5)

[Mg]

Masa

odpadów

poddanych

recyklingowi5)

[Mg]

Masa odpadów

przygotowanych

do ponownego

użycia5)

[Mg]

Masa

odpadów

poddanych

odzyskowi

innymi

metodami

niż

recykling

i ponowne

użycie5)

[Mg]

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania

do ponownego użycia i odzysku innymi

metodami11) innych niż niebezpieczne odpadów

budowlanych i rozbiórkowych [%]

VII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE

ODPADY KOMUNALNE

VIII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY ZBIERAJĄ ODPADY

KOMUNALNE W SPOSÓB NIEZGODNY Z REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY13)

IX. RODZAJ I ILOŚĆ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY
Rodzaj odebranych z obszaru gminy

nieczystości ciekłych14)

Ilość odebranych z obszaru gminy

nieczystości ciekłych5)

[m3]

X. DODATKOWE UWAGI
XI. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE
Imię Nazwisko
Telefon służbowy15) Faks służbowy15) E-mail służbowy15)
Data Podpis i pieczątka wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
Objaśnienia:

1) Należy wpisać właściwego ze względu na położenie gminy marszałka województwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowi-

ska.

2) Z wyłączeniem selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji.

3) Jeżeli podmioty odbierające odpady komunalne prowadzące działalność na terenie gminy prowadzą segregację odebranych odpadów

komunalnych w sortowniach niebędących częścią regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, to w części tej powin-

ny również zostać uwzględnione pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

4) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

5) Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

6) Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione w załączniku nr 5 do ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) oraz procesy unieszkodliwiania odpadów wymienione

w załączniku nr 6 do tej ustawy.

7) Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 03, ex 15 01 09 Opakowania z tekstyliów z włókien naturalnych, 20 01 01, 20 01 08,

ex 20 01 10 Odzież z włókien naturalnych, ex 20 01 11 Tekstylia z włókien naturalnych, 20 01 25, 2001 38, 20 02 01, 20 03 02, zgodnie

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

8) Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji rozumie się: kompostowanie, mechaniczno-biolo-

giczne przetwarzanie, fermentację, inne biologiczne procesy przekształcania, termiczne przekształcanie odpadów, recykling materiało-

wy, przekazanie osobom fizycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodza-

jów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527, z późn. zm.).

9) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oblicza się zgodnie z prze-

pisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.

z 2012 r. poz. 391).

10) Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40,

ex 20 01 99 Odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września

2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

11) Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na

podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

12) Należy uwzględnić odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02,

17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 Inne niż niebezpieczne

odpady budowlane i rozbiórkowe, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu

odpadów.

13) W szczególności nie dopełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

14) Przez rodzaj odebranych nieczystości ciekłych rozumie się: ścieki bytowe, ścieki komunalne oraz ścieki przemysłowe, w rozumieniu

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145).

15) Jeżeli posiada.

)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

SPRAWOZDANIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

.......................................................................

Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZA ..... ROK

ADRESAT

MINISTER ŚRODOWISKA1)

I. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU

WOJEWÓDZTWA ODPADÓW KOMUNALNYCH2) ORAZ SPOSOBIE ICH

ZAGOSPODAROWANIA3)

Nazwa i adres

instalacji,

do której zostały

przekazane

odpady

komunalne

Kod

odebranych

odpadów

komunalnych4)

Rodzaj

odebranych

odpadów

komunalnych4)

Masa

odebranych

odpadów

komunalnych5)

[Mg]

Sposób

zagospodarowania

odebranych

odpadów

komunalnych6)

Masa odebranych

odpadów o kodzie

20 03 015)

[Mg]

Masa odpadów

o kodzie 20 03 01

poddanych

składowaniu5)

[Mg]

Masa odpadów

o kodzie 20 03 01

poddanych innym niż

składowanie procesom

przetwarzania5)

[Mg]

Odebranych z obszarów

miejskich

Odebranych z obszarów

wiejskich

Liczba punktów selektywnego zbierania

odpadów komunalnych, funkcjonujących na

terenie województwa

II. INFORMACJA O MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH

BIODEGRADACJI7)

Łączna masa selektywnie odebranych odpadów

komunalnych ulegających biodegradacji5) [Mg]

a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów
Nazwa i adres

składowiska, na które

przekazano odpady

komunalne ulegające

biodegradacji

Kod odebranych

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji4)

Rodzaj

odebranych

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji4)

Masa odpadów

komunalnych ulegających

biodegradacji

przekazanych

do składowania

na składowisku odpadów5)

[Mg]

b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów
Nazwa i adres

instalacji,

do której

przekazano

odpady

komunalne

ulegające

biodegradacji

Kod

odebranych

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji4)

Rodzaj

odebranych

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji4)

Masa odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji

nieprzekazanych

do składowania

na składowiska

odpadów5)

[Mg]

Sposób

zagospodarowania

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji8)

nieprzekazanych

do składowania

na składowiska

odpadów

III. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO

PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY

ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO

SKŁADOWANIA

Nazwa gminy Osiągnięty poziom

ograniczenia masy

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji

przekazywanych

do składowania

Osiągnięty poziom

recyklingu

i przygotowania

do ponownego użycia

następujących frakcji

odpadów

komunalnych:

papieru, metali,

tworzyw sztucznych,

szkła

Osiągnięty poziom

recyklingu,

przygotowania

do ponownego użycia

i odzysku innymi

metodami innych niż

niebezpieczne

odpadów

budowlanych

i rozbiórkowych

a) informacja dotycząca recyklingu i przygotowania do ponownego użycia

następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw

sztucznych i szkła9)

Kod odebranych

odpadów

komunalnych4)

Rodzaj

odebranych

odpadów

komunalnych4)

Łączna masa

odebranych

odpadów

komunalnych5)

[Mg]

Masa

odpadów

poddanych

recyklingowi5)

[Mg]

Masa odpadów

przygotowanych

do ponownego

użycia5)

[Mg]

b) informacja dotycząca recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku

innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych

i rozbiórkowych10)

Kod

odebranych

odpadów4)

Rodzaj

odebranych

odpadów4)

Łączna

masa

odebranych

odpadów5)

[Mg]

Masa

odpadów

poddanych

recyklingowi5)

[Mg]

Masa odpadów

przygotowanych

do ponownego

użycia5)

[Mg]

Masa odpadów

poddanych

odzyskowi

innymi

metodami niż

recykling

i ponowne

użycie5)

[Mg]

IV. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE

ODPADY KOMUNALNE

V. RODZAJ I ILOŚĆ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU

WOJEWÓDZTWA

Rodzaj odebranych z obszaru województwa

nieczystości ciekłych11)

Ilość odebranych z obszaru województwa

nieczystości ciekłych5)

[m3]

VI. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE
Imię Nazwisko
Telefon służbowy12) Faks służbowy12) E-mail służbowy12)
Data Podpis i pieczątka marszałka województwa
Objaśnienia:

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493

i Nr 284, poz. 1671).

2) Z wyłączeniem selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji.

3) Należy również uwzględnić informacje o pozostałościach z sortowania odpadów komunalnych, przekazanych w sprawozdaniach wój-

tów, burmistrzów, prezydentów miast.

4) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

5) Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

6) Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione w załączniku nr 5 do ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) oraz procesy unieszkodliwiania odpadów wymienio-

ne w załączniku nr 6 do tej ustawy.

7) Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 03, ex 15 01 09 Opakowania z tekstyliów z włókien naturalnych, 20 01 01,

20 01 08, ex 20 01 10 Odzież z włókien naturalnych, ex 20 01 11 Tekstylia z włókien naturalnych, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02,

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

8) Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji rozumie się: kompostowanie, przetwarzanie me-

chaniczno-biologiczne, fermentację, inne biologiczne procesy przekształcania, termiczne przekształcanie odpadów, recykling materia-

łowy, przekazanie osobom fizycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy ro-

dzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym

przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527, z późn. zm.).

9) Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40,

ex 20 01 99 Odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września

2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

10) Należy uwzględnić odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03,17 03 02,17 04 01, 17 04 02,

17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 Inne niż niebezpieczne

odpady budowlane i rozbiórkowe, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu

odpadów.

11) Przez rodzaj odebranych nieczystości ciekłych rozumie się: ścieki bytowe, ścieki komunalne oraz ścieki przemysłowe, w rozumieniu

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145).

12) Jeżeli posiada.

)

Zmiany w prawie

Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2012.630

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wzory sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacja zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Data aktu: 15/05/2012
Data ogłoszenia: 05/06/2012
Data wejścia w życie: 20/06/2012