Badania lekarskie i psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 marca 2002 r.
w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

Na podstawie art. 57 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie ustala:
1)
szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego, zwanych dalej "kandydatami",
2)
kwalifikacje lekarzy i psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań kandydatów i wydawania zaświadczeń o zdolności do pełnienia obowiązków sędziego, zwanych dalej odpowiednio "lekarzami uprawnionymi" lub "psychologami uprawnionymi".
§  2. 
Badania lekarskie kandydata obejmują:
1)
ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego i stanu psychicznego,
2)
badania specjalistyczne, konsultacje lekarzy specjalistów, a także badania pomocnicze (laboratoryjne, EKG, EEG, RTG i inne), jeżeli lekarz uprawniony uzna je za niezbędne.
§  3. 
1. 
Badania psychologiczne kandydata obejmują określenie i opis cech osobowości, z uwzględnieniem zdolności do podejmowania decyzji, zdolności do samodzielnego oceniania sytuacji oraz odporności na trudne sytuacje.
2. 
Zakres badań psychologicznych może zostać rozszerzony, jeżeli psycholog uprawniony uzna to za niezbędne do prawidłowego określenia sprawności psychologicznej kandydata.
§  4. 
1. 
Lekarz uprawniony, na podstawie wyników badań, o których mowa w § 2, wydaje zaświadczenie o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków sędziego, w zakresie dotyczącym stanu zdrowia, zwane dalej "zaświadczeniem lekarskim".
2. 
Zaświadczenie lekarskie wydaje się kandydatowi, wraz z wynikami badań specjalistycznych i pomocniczych.
3. 
Lekarz uprawniony prowadzi dokumentację badań lekarskich kandydatów. Dokumentację dotyczącą kandydata, a w szczególności kopię zaświadczenia lekarskiego oraz kopie wyników badań, o których mowa w ust. 2, przechowuje się przez okres 10 lat.
§  5. 
1. 
Psycholog uprawniony, na podstawie wyników badań, o których mowa w § 3, wydaje zaświadczenie o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków sędziego, w zakresie dotyczącym sprawności psychologicznej, zwane dalej "zaświadczeniem psychologicznym".
2. 
Zaświadczenie psychologiczne wraz z wynikami badań psychologicznych wydaje się kandydatowi.
3. 
Psycholog uprawniony prowadzi dokumentację badań psychologicznych kandydatów. Dokumentację dotyczącą kandydata, a w szczególności kopię zaświadczenia psychologicznego oraz kopie wyników badań, o których mowa w ust. 2, przechowuje się przez okres 10 lat.
§  6. 
1. 
Lekarzem uprawnionym może być lekarz, który jest wpisany do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, prowadzonego na podstawie przepisów wydanych w celu wykonania art. 229 Kodeksu pracy, i mający prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie.
2. 
Lekarz uprawniony traci uprawnienia do przeprowadzania badań i wydawania zaświadczeń lekarskich w razie:
1)
pozbawienia prawa wykonywania zawodu,
2)
zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
3)
ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych,
4)
zaprzestania wykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat - w razie niedopełnienia obowiązku wynikającego z art. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204),
5)
orzeczenia prawomocnym wyrokiem środka karnego pozbawienia praw publicznych.
§  7. 
1. 
Psychologiem uprawnionym może być psycholog wpisany do rejestru prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego Policji, na podstawie przepisów wydanych w celu wykonania art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549 i z 2001 r. Nr 27, poz. 298), i mający prawo wykonywania zawodu psychologa oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, przy czym co najmniej 3 lata w ostatnim pięcioleciu był zatrudniony na stanowisku psychologa.
2. 
Psycholog uprawniony traci uprawnienia do przeprowadzania badań i wydawania zaświadczeń psychologicznych w razie:
1)
skreślenia z listy psychologów, na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 i Nr 154, poz. 1798),
2)
orzeczenia prawomocnym wyrokiem środka karnego pozbawienia praw publicznych.
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2002.26.263

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Badania lekarskie i psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego.
Data aktu: 08/03/2002
Data ogłoszenia: 25/03/2002
Data wejścia w życie: 09/04/2002