Warunki i tryb przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 7 lutego 2002 r.
w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.

Na podstawie art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa warunki i tryb przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego, zwanych dalej odpowiednio "badaniami lekarskimi" i "badaniami psychologicznymi".
§  2. 
1. 
Badania lekarskie obejmują badania ogólne stanu zdrowia, badania specjalistyczne i pomocnicze, w tym obowiązkowe badanie psychiatryczne, okulistyczne i otolaryngologiczne.
2. 
Badania, o których mowa w ust. 1, kandydatów na inspektorów oraz inspektorów transportu drogowego, zwanych dalej "inspektorami", przeprowadza się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z 1997 r. Nr 60, poz. 375, z 1998 r. Nr 159, poz. 1057 i z 2001 r. Nr 37, poz. 451), z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozporządzenia.
3. 
Badania lekarskie przeprowadza się także, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie przeciwwskazań do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego, w szczególności w przypadku:
1)
użycia broni palnej niezgodnie z obowiązującymi przepisami,
2)
powrotu do pracy po okresie przerwy trwającej dłużej niż 6 miesięcy.
§  3. 
Badania, o których mowa w § 2, przeprowadza lekarz posiadający dodatkowe kwalifikacje uzyskane w:
1)
trybie określonym w § 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. Nr 69, poz. 772) lub
2)
trybie określonym w § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 79, poz. 898 i z 2001 r. Nr 22, poz. 261),

zwany dalej "lekarzem uprawnionym".

§  4. 
1. 
Po przeprowadzeniu badań lekarskich lekarz uprawniony wydaje pisemne orzeczenie stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.
2. 
Orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, lekarz uprawniony wydaje w formie zaświadczenia lekarskiego, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, zwanego dalej "zaświadczeniem lekarskim"; treść orzeczenia lekarz uprawniony wpisuje w dokumentacji badań lekarskich osoby badanej.
3. 
Zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 2, lekarz uprawniony wystawia w dwóch egzemplarzach - dla osoby badanej i dla pracodawcy.
§  5. 
1. 
Badania psychologiczne obejmują w szczególności określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej osoby badanej.
2. 
Badania psychologiczne przeprowadza psycholog posiadający dodatkowe kwalifikacje uzyskane w trybie przewidzianym w § 6 rozporządzenia, o którym mowa w § 3 pkt 2, zwany dalej "psychologiem uprawnionym".
§  6. 
Do badań psychologicznych stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 1-3, § 6, § 8 ust. 4 pkt 2 oraz § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 79, poz. 898 i z 2001 r. Nr 22, poz. 261), z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozporządzenia.
§  7. 
Badania psychologiczne przeprowadza się:
1)
przed wstępnymi badaniami lekarskimi,
2)
w terminach przewidzianych dla wykonywania badań lekarskich okresowych,
3)
w terminach przewidzianych dla wykonywania badań lekarskich kontrolnych, o ile lekarz przeprowadzający takie badania uzna za wskazane przeprowadzenie badań psychologicznych,
4)
w przypadku określonym w § 2 ust. 3 pkt 1.
§  8. 
1. 
Po przeprowadzeniu badań psychologicznych psycholog uprawniony wydaje pisemne orzeczenie stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego, zwane dalej "orzeczeniem psychologicznym".
2. 
Wzór orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. 
Orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, psycholog uprawniony wystawia w dwóch egzemplarzach - dla osoby badanej i dla pracodawcy; treść orzeczenia psycholog uprawniony wpisuje w dokumentacji badań psychologicznych osoby badanej.
§  9. 
1. 
Badania lekarskie lub psychologiczne wykonywane są na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.
2. 
Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1)
określenie rodzaju badania, jakie ma być wykonane,
2)
w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku inspektora - określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona,
3)
w przypadku inspektorów - określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta jest zatrudniona,
4)
informacje o występowaniu na stanowisku pracy, o którym mowa w pkt 2 i 3, czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.
§  10. 
1. 
Osoba badana lub pracodawca, niezgadzający się z orzeczeniem będącym podstawą wydania zaświadczenia lekarskiego lub z orzeczeniem psychologicznym, może wystąpić w terminie 7 dni od dnia wydania tego zaświadczenia lub orzeczenia, za pośrednictwem lekarza lub psychologa, który wydał zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie psychologiczne, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania.
2. 
Ponowne badania lekarskie lub psychologiczne przeprowadza lekarz lub psycholog właściwego podmiotu odwoławczego, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. Ustalone na jego podstawie orzeczenie lekarskie lub psychologiczne jest ostateczne.
3. 
Zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie psychologiczne wydawane w trybie odwoławczym uprawniony lekarz lub psycholog wystawia według wzoru określonego w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia.
4. 
Do lekarza lub psychologa przeprowadzającego ponowne badanie lekarskie lub psychologiczne stosuje się odpowiednio przepisy § 3 oraz § 5 ust. 2.
§  11. 
Do przechowywania dokumentacji badań lekarskich i psychologicznych stosuje się odpowiednio przepisy o dokumentacji medycznej.
§  12. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

pieczęć wydającego

orzeczenie

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

W wyniku badania lekarskiego przeprowadzonego na podstawie

§ 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego

2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań

lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia

lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności

inspektora transportu drogowego (Dz. U. Nr 12, poz. 117),

orzeka się, że:

Pan/i .........................................................

urodzony/a w .............. dnia ......... miesiąca ....... r.,

zamieszkały/a .................................................

...............................................................

(adres zamieszkania)

nr dowodu tożsamości .....................

zatrudniony(a)/przyjmowany(a) do pracy*

w .............................................................

(nazwa pracodawcy - zakładu pracy)

na stanowisku/stanowisko* .....................................

1) wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych jest zdolny/a

do wykonywania pracy na wyżej wymienionym stanowisku*

- data następnego badania okresowego .......................

2) wobec przeciwwskazań zdrowotnych jest niezdolny/a

do wykonywania pracy na wyżej wymienionym stanowisku*

............................................................

3) wobec przeciwwskazań zdrowotnych utracił/a zdolność do

wykonywania dotychczasowej pracy z dniem*

............................................................

Uwagi lekarza:

...............................................................

...............................................................

................ dnia ..............

pieczęć i podpis

lekarza uprawnionego

* Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE

Osoba zainteresowana lub pracodawca otrzymujący zaświadczenie

lekarskie - w przypadku zastrzeżeń co do treści tego

zaświadczenia - może wystąpić w ciągu 7 dni od daty otrzymania

zaświadczenia z wnioskiem o ponowne badanie lekarskie i wydanie

zaświadczenia do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy,

a w przypadku gdy zaświadczenie zostało wydane w wojewódzkim

ośrodku medycyny pracy - do jednostki badawczo-rozwojowej

w dziedzinie medycyny pracy. Wniosek składa się

za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

pieczęć wydającego

orzeczenie

ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE

W wyniku badania psychologicznego, przeprowadzonego

na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia

7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania

badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia

istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania

czynności inspektora transportu drogowego (Dz. U. Nr 12,

poz. 117) obejmującego:

1) ocenę poziomu umysłowego

............................................................

............................................................

2) ocenę osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania

w sytuacjach trudnych

............................................................

............................................................

3) ocenę poziomu dojrzałości społecznej

............................................................

............................................................

stwierdza się, że

Pan/i..........................................................

urodzony/a w ............... dnia ........ miesiąca ....... r.,

zamieszkały/a .................................................

...............................................................

(adres zamieszkania)

nr dowodu tożsamości...............

zatrudniony(a)/przyjmowany(a) do pracy*

w .............................................................

(nazwa pracodawcy - zakładu pracy)

na stanowisku/stanowisko* .....................................

Ocena końcowa:

...............................................................

...............................................................

...............................................................

................. dnia ...........

pieczęć i podpis

psychologa uprawnionego

* Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE

Osoba zainteresowana lub pracodawca otrzymujący orzeczenie

psychologiczne - w przypadku zastrzeżeń co do treści tego

orzeczenia - może wystąpić w ciągu 7 dni od daty otrzymania

orzeczenia do psychologa, wyznaczonego przez właściwego

wojewodę po zasięgnięciu opinii Polskiego Towarzystwa

Psychologicznego, z wnioskiem o ponowne badanie psychologiczne

i wydanie orzeczenia. Wniosek składa się za pośrednictwem

psychologa, który wydał orzeczenie.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

pieczęć wydającego

orzeczenie

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

(wydane w trybie odwoławczym)

W wyniku ponownego badania lekarskiego przeprowadzonego

na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia

7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania

badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia

istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania

czynności inspektora transportu drogowego (Dz. U. Nr 12, poz.

117)

orzeka się, że:

Pan/i .........................................................

urodzony/a w .............. dnia ......... miesiąca ....... r.,

zamieszkały/a .................................................

...............................................................

(adres zamieszkania)

nr dowodu tożsamości .....................

zatrudniony(a)/przyjmowany(a) do pracy*

w .............................................................

(nazwa pracodawcy - zakładu pracy)

na stanowisku/stanowisko* .....................................

1) wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych jest zdolny/a

do wykonywania pracy na wyżej wymienionym stanowisku*

- data następnego badania okresowego .......................

2) wobec przeciwwskazań zdrowotnych jest niezdolny/a

do wykonywania pracy na wyżej wymienionym stanowisku*

............................................................

3) wobec przeciwwskazań zdrowotnych utracił/a zdolność do

wykonywania dotychczasowej pracy z dniem*

............................................................

Uwagi lekarza:

...............................................................

...............................................................

................ dnia ..............

pieczęć i podpis

lekarza uprawnionego

* Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE

Od niniejszego zaświadczenia odwołanie nie przysługuje.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

pieczęć wydającego

orzeczenie

ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE

(wydane w trybie odwoławczym)

W wyniku ponownego badania psychologicznego,

przeprowadzonego na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków

i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych

w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań

zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu

drogowego (Dz. U. Nr 12, poz. 117), obejmującego:

1) ocenę poziomu umysłowego

............................................................

............................................................

2) ocenę osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania

w sytuacjach trudnych

............................................................

............................................................

3) ocenę poziomu dojrzałości społecznej

............................................................

............................................................

stwierdza się, że

Pan/i .........................................................

urodzony/a w ............... dnia ........ miesiąca ....... r.,

zamieszkały/a .................................................

...............................................................

(adres zamieszkania)

nr dowodu tożsamości...............

zatrudniony(a)/przyjmowany(a) do pracy*

w .............................................................

(nazwa pracodawcy - zakładu pracy)

na stanowisku/stanowisko* .....................................

Ocena końcowa:

...............................................................

...............................................................

...............................................................

................. dnia ...........

pieczęć i podpis

psychologa uprawnionego

* Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE

Od niniejszego orzeczenia odwołanie nie przysługuje.

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2002.12.117

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Warunki i tryb przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.
Data aktu: 07/02/2002
Data ogłoszenia: 15/02/2002
Data wejścia w życie: 23/02/2002