Podatek akcyzowy.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 grudnia 1999 r.
w sprawie podatku akcyzowego.

.................................................
Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany nin. rozporządzenia, wprowadzone wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lipca 2009 r. (Dz.U.09.112.935), nie zostały naniesione na tekst, gdyż data wejścia w życie tych zmian jest późniejsza od daty utraty mocy przez nin. rozporządzenie.

.................................................

Na podstawie art. 6 ust. 10 pkt 2, art. 32 ust. 5, art. 35 ust. 4, art. 36 ust. 5, art. 37 ust. 2, ust. 3 pkt 1 lit. a)-c), pkt 2 i ust. 4, art. 38 ust. 2 oraz art. 47 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231, Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100) zarządza się, co następuje:

§  1.
1. 1
Stawki podatku akcyzowego wymienione w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231, Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100), zwanej dalej "ustawą", obniża się, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, do wysokości określonej w:
1)
załączniku nr 1 - dla wyrobów akcyzowych sprzedawanych w kraju, z wyłączeniem wyrobów wymienionych w poz. 13 i 19 załącznika nr 6 do ustawy,
2)
załączniku nr 2 - dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz niektórych innych napojów alkoholowych sprzedawanych w kraju,
3)
załączniku nr 3 - dla wyrobów akcyzowych importowanych.
1a. 2
Podatnik, niezależnie od podatku akcyzowego określonego na podstawie stawki ustalonej w art. 37 ust. 3 pkt 1 lit. e) ustawy, płaci podatek od papierosów produkowanych w kraju oraz importowanych przy zastosowaniu stawki kwotowej obniżonej do wysokości:
1)
37,50 zł za 1000 sztuk - w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września 2000 r.,
2)
42,00 zł za 1000 sztuk - od dnia 1 października 2000 r.
2.
W okresie od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 sierpnia 2000 r. obowiązują obniżone stawki podatku akcyzowego w wysokości określonej w:
1)
załączniku nr 4 - dla niektórych wyrobów akcyzowych wymienionych w poz. 1 i dla wyrobów akcyzowych wymienionych w poz. 18 załącznika nr 1 do rozporządzenia,
2)
załączniku nr 5 - dla wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
3)
załączniku nr 6 - dla wyrobów akcyzowych wymienionych w poz. 1 i w poz. 3, dla niektórych wyrobów akcyzowych wymienionych w poz. 4-6 oraz dla wyrobów akcyzowych wymienionych w poz. 7-9, w poz. 14-15 i w poz. 17 załącznika nr 3 do rozporządzenia.
§  1a. 3
 
1.
Stawki podatku akcyzowego, ustalone w art. 37 ust. 3 pkt 1 lit. e) ustawy i w § 1 ust. 1a, nie mają zastosowania do papierosów w opakowaniach, które nie zostały oznaczone ceną detaliczną zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy.
2.
Do papierosów, o których mowa w ust. 1, stosuje się stawki podatku akcyzowego ustalone w art. 37 ust. 1 pkt 3 ustawy.
§  2.
1.
Stawki podatku akcyzowego określone w poz. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia mają zastosowanie również do sprzedaży paliw silnikowych wytwarzanych w kraju w drodze mieszania lub przeklasyfikowania produktów naftowych.
2.
Stawki podatku akcyzowego określone w poz. 1 pkt 4 i pkt 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia dotyczą podatników spełniających łącznie następujące warunki:
1)
wytwarzających paliwa silnikowe z przerobu ropy naftowej,
2)
posiadających zorganizowany w kraju system zbiórki olejów przepracowanych,
3)
posiadających specjalistyczne instalacje umożliwiające prowadzenie procesów oczyszczania olejów przepracowanych, destylacji i mieszania gotowych olejów napędowych,
4)
stosujących ciąg technologiczny przerobu olejów przepracowanych składający się co najmniej z następujących procesów jednostkowych:
a)
odwadniania i filtracji,
b)
podgrzewania,
c)
destylacji,
d)
mieszania,
5)
posiadających zezwolenie na odbiór i wykorzystanie odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715), zwanej dalej "ustawą o odpadach".
3.
Przez oleje przepracowane, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 i ust. 6, rozumie się oleje pochodzenia naftowego lub estrowego, które w czasie stosowania utraciły swoje niektóre właściwości i nie mogą być dłużej stosowane w zakresie, do którego były pierwotnie przeznaczone, określone jako grupa 13 albo podgrupa 16-07 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz. U. Nr 162, poz. 1135).
4.
Warunkiem stosowania przez podatnika stawek podatku akcyzowego określonych w poz. 1 pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia jest posiadanie dowodów zakupu oleju przepracowanego wystawionych przez wytwarzających odpady w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy o odpadach.
5.
Do faktury VAT lub innego dokumentu potwierdzającego sprzedaż oleju przepracowanego podatnikom, określonym w ust. 2, powinny być dołączone dowody zakupu oleju przepracowanego wystawione przez wytwarzających odpady, zawierające oryginalną pieczątkę sprzedawcy, numer identyfikacji podatkowej, podpis osoby uprawnionej do wystawienia tego dowodu oraz oryginalną pieczątkę tej osoby.
6.
Podatnicy, o których mowa w ust. 2, są obowiązani przesyłać właściwemu urzędowi skarbowemu za okresy miesięczne w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, wykazy dowodów zakupu oleju przepracowanego zawierające:
1)
nazwę i numer identyfikacji podatkowej podmiotu wytwarzającego odpady oraz ilość sprzedanego przez ten podmiot oleju przepracowanego,
2)
nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy oleju przepracowanego, jeżeli sprzedawcą jest podmiot prowadzący działalność w zakresie skupu tego oleju.
7.
W przypadku stwierdzenia, że olej przepracowany został nabyty z naruszeniem warunków określonych w ust. 4-6, podatnicy, o których mowa w ust. 2, stosują stawki podatku akcyzowego określone w poz. 1 pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
8.
Przepisy § 1 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  3.
1.
Wyroby wymienione w poz. 1 pkt 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w poz. 14 pkt 5 i w poz. 15 załącznika nr 3 do rozporządzenia podlegają oznaczeniu nieusuwalnym znacznikiem.
2.
Przez znacznik, o którym mowa w ust. 1, rozumie się substancję chemiczną N-etylo-N-[2-(1-izobutoxyetoxy)etylo]azobenzeno-4-amina (o nazwie katalogowej Solvent Yellow 124) stosowaną do bezbarwnego znakowania olejów opałowych przeznaczonych na cele opałowe.
3.
Przez prawidłowo oznaczony olej opałowy rozumie się olej opałowy, do którego dodano znacznik w ilości nie mniejszej niż 5,4 mg/kg oleju opałowego.
§  4.
1.
Jeżeli wyroby, o których mowa w § 3, nie są prawidłowo oznaczone i nie są zabarwione na czerwono, stosuje się dla:
1)
wyrobów wymienionych w poz. 1 pkt 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia - stawki podatku akcyzowego określone w poz. 1 pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia,
2)
wyrobów wymienionych w poz. 14 pkt 5 i w poz. 15 załącznika nr 3 do rozporządzenia - stawki podatku akcyzowego określone w poz. 14 pkt 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia.
2.
Przepis § 1 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  5.
1.
Podatnikami podatku akcyzowego są również osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby prawne sprzedające lub zużywające wyroby, o których mowa w § 3, dla celów innych niż opałowe.
1a. 4
Za sprzedaż oleju opałowego dla celów innych niż opałowe przez podatników, o których mowa w ust. 1, uważa się również sprzedaż tego oleju na stacjach benzynowych przy użyciu dystrybutorów technicznie przystosowanych do sprzedaży paliw silnikowych.
2.
Obowiązek podatkowy dla podatników, o których mowa w ust. 1, powstaje z chwilą sprzedaży lub zużycia wyrobów wymienionych w poz. 1 pkt 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w poz. 14 pkt 5 i w poz. 15 załącznika nr 3 do rozporządzenia dla celów innych niż opałowe.
3. 5
(skreślony).
4.
Podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą obniżyć należny podatek akcyzowy o podatek akcyzowy zawarty w cenach zakupu, a także zapłacony od importu olejów opałowych.
5.
Przepis § 1 ust. 2 i § 4 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§  6.
Stawka podatku akcyzowego określona w poz. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia ma zastosowanie do każdej sprzedaży samochodu osobowego dokonanej przed pierwszą jego rejestracją na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 99, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872).
§  7.
W przypadku sprzedaży tytoniu przeznaczonego do sporządzania papierosów przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, producent tego tytoniu stosuje stawkę podatku akcyzowego w wysokości 60% wartości sprzedaży, pomniejszonej o podatek od towarów i usług.
§  8.
1.
Stawki podatku akcyzowego dla spirytusu, niższe od stawki najwyższej, i zwolnienia od podatku akcyzowego, wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia, oraz zwolnienia, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 6 i 10, mogą być stosowane przy sprzedaży nabywcom objętym, zgodnie z odrębnymi przepisami, szczególnym nadzorem podatkowym.
2.
Stawki i zwolnienia, o których mowa w ust. 1, stosuje się przy sprzedaży spirytusu nabywcom, którzy przedstawili zamówienie potwierdzone przez właściwy urząd kontroli skarbowej; urząd kontroli skarbowej dokonuje potwierdzenia zamówienia po przedstawieniu zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego, że nabywca nie zalega z płatnością podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług.
3.
Przepis ust. 1 nie dotyczy sprzedaży:
1)
spirytusu skażonego środkiem skażającym, na podstawie odrębnych przepisów:
a)
w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 10 l,
b)
odwodnionego, przeznaczonego jako dodatek do paliw, do którego ponadto dodano inne substancje w ilości nie mniejszej niż 15%,
2)
denaturatu,
3)
spirytusu posiarczynowego.
4.
Zaświadczenie urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 2, ważne jest do najbliższego terminu zapłaty podatku akcyzowego, określonego w § 23 ust. 5.
§  9.
1.
Obowiązek zapłaty podatku akcyzowego od nadmiernych ubytków i zawinionych niedoborów powstaje w przypadku wystąpienia tych ubytków i niedoborów w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu spirytusu i wyrobów spirytusowych (SWW: 244), wyrobów winiarskich (SWW: 247) oraz piwa (SWW: 2483).
2.
Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku stwierdzenia nadmiernych ubytków i zawinionych niedoborów:
1)
przed powstaniem obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym,
2)
w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu spirytusu nabytego po cenie nie zawierającej podatku akcyzowego oraz po cenie zawierającej podatek akcyzowy w wysokości niższej od najwyższej stawki określonej dla spirytusu w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3.
Do nadmiernych ubytków i zawinionych niedoborów stosuje się najwyższą stawkę podatku akcyzowego, ustaloną dla wyrobu akcyzowego wytworzonego przez producenta, u którego powstały te ubytki lub niedobory.
4.
Do nadmiernych ubytków i zawinionych niedoborów spirytusu stosuje się najwyższą stawkę podatku akcyzowego, z tym że podatek akcyzowy pomniejsza się o podatek akcyzowy zawarty w cenie nabytego spirytusu.
5.
Podatek akcyzowy od nadmiernych ubytków wyrobów winiarskich pomniejsza się o podatek akcyzowy zawarty w cenach zakupu zużytych do ich wytworzenia wyrobów winiarskich i podatek akcyzowy zapłacony od importu tych wyrobów.
6.
Przepisy § 1 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  10.
W przypadku gdy producent:
1)
oddaje wyrób akcyzowy w odpłatne użytkowanie - obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstaje nie później niż w dniu opuszczenia przez wyrób terenu zakładu, w którym został wyprodukowany,
2)
zużywa spirytus własnej produkcji do wytwarzania innych towarów lub zużywa nabyty spirytus na inny cel, niż określono w zamówieniu - obowiązek podatkowy powstaje nie później niż w dniu przekazania tego spirytusu do produkcji; przepis § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio,
3)
opakowań z tworzyw sztucznych zużywa je do pakowania (rozlewania) wyrobów gotowych - obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstaje zgodnie z art. 6 ust. 1 i 4 ustawy,
4)
przechowuje paliwa silnikowe stanowiące zapasy obowiązkowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. Nr 90, poz. 404 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770), poza zakładem, w którym zostały wyprodukowane, obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstaje w dniu opuszczenia pomieszczenia, w którym paliwo jest przechowywane.
§  11.
Przy sprzedaży i wysyłce paliw do silników przesyłanych do odbiorcy rurociągiem, za datę opuszczenia terenu zakładu, w którym zostały wyprodukowane, przyjmuje się datę odbioru paliw, potwierdzoną pisemnym protokołem komisyjnego przyjęcia paliwa przez odbiorcę.
§  12.
1.
Zwalnia się od podatku akcyzowego:
1)
opakowania z tworzyw sztucznych dla środków farmaceutycznych i materiałów medycznych dopuszczonych do obrotu na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 452, z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, Nr 43, poz. 272, Nr 60, poz. 369, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 70, poz. 778),
2)
import powracających z zagranicy, zwolnionych od cła:
a)
opakowań z tworzyw sztucznych, dokonywany przez podatnika, który zastosował te opakowania do towarów wywiezionych za granicę,
b)
pozostałych towarów, jeżeli jest dokonywany przez podatnika, który wcześniej wywiózł za granicę te towary, a ilość przywożonych towarów nie wskazuje na ich przeznaczenie handlowe,
3)
opakowania z tworzyw sztucznych, wytwarzane w całości z następujących surowców:
a)
polietylenu (PE) i polipropylenu (PP) - w części odpowiadającej 90% kwoty podatku, obliczonego według stawek określonych w załącznikach nr 1 i 3 do rozporządzenia,
b)
poliwęglanu (PC), polistyrenu (PS), politereftalanu etylenu (PET) - w części odpowiadającej 80% kwoty podatku, obliczonego według stawek określonych w załącznikach nr 1 i 3 do rozporządzenia,
4)
sprzedaż odzieży futrzanej i innych wyrobów futrzarskich wytworzonych z wyprawionych skór zwierząt szlachetnych, zakupionych po cenach zawierających podatek akcyzowy lub od których podatek ten został zapłacony w urzędzie celnym,
5)
rozlew importowanych wódek gatunkowych, od których podatek akcyzowy został zapłacony w urzędzie celnym,
6)
sprzedaż spirytusu i wyrobów spirytusowych, pochodzących z przepadku tych wyrobów, dokonywaną przez uprawnione organy, z przeznaczeniem do przerobu na spirytus surowy, rektyfikowany, odwodniony i bezpirydynowy,
7)
próby wyrobów spirytusowych i spirytusu, pobierane przez organy kontroli, oraz spirytus surowy przekazywany przez gorzelnie do prób i analiz w zakresie potrzeb kontroli produkcji, w ilości nie przekraczającej 3 l miesięcznie,
8)
rozlew denaturatu oraz spirytusu skażonego ogólnym środkiem skażającym AT 80, zakupionych po cenach zawierających podatek akcyzowy,
9)
spirytus skażony u nabywcy, jeżeli środek skażający został dodany do spirytusu nabytego po cenach zawierających podatek akcyzowy lub od którego podatek ten został zapłacony w urzędzie celnym,
10)
sprzedaż spirytusu rektyfikowanego oraz spirytusu, o którym mowa w pkt 6, szpitalom, pod warunkiem że będzie stosowany wyłącznie:
a)
przy czynnościach leczniczych i do zabiegów dezynfekcyjnych powierzchni i przedmiotów mających bezpośredni kontakt z pacjentem,
b)
do wytwarzania leków recepturowych w aptekach szpitalnych,
11)
sprzedaż spirytusu rektyfikowanego technicznego (SWW: 2442-4), spirytusu skażonego (SWW: 2444-2), z wyjątkiem spirytusu wymienionego w poz. 7 pkt 1-4 załącznika nr 2 do rozporządzenia, a także spirytusu porektyfikacyjnego (SWW: 2449-3) jednostkom, podporządkowanym Ministrowi Obrony Narodowej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, jednostkom wojskowym podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz jednostkom organizacyjnym Urzędu Ochrony Państwa,
12)
rozlew piwa zakupionego po cenach zawierających podatek akcyzowy lub od którego podatek ten został zapłacony w urzędzie celnym,
13)
sprzedaż wyrobów akcyzowych do wolnych obszarów celnych umiejscowionych na terenie lotniczego, morskiego lub rzecznego przejścia granicznego, z przeznaczeniem do odprzedaży podróżnym,
14) 6
(skreślony),
15) 7
import materiałów pędnych w zbiorniku paliwa wbudowanym fabrycznie na stałe do środka przewozowego, przewożonych w pojazdach samochodowych przeznaczonych do działalności gospodarczej, jeżeli stawka celna na te materiały jest zawieszona w całości na podstawie odrębnych przepisów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2000 r.
2.
Zwolnienia od podatku akcyzowego, o których mowa w ust. 1 pkt 3, dla opakowań z tworzyw sztucznych importowanych stosuje się w przypadku, gdy importer przedstawi w urzędzie celnym dokument stwierdzający, że opakowania te zostały wytworzone z surowców wymienionych w ust. 1 pkt 3.
§  13.
1.
W przypadku sprzedaży paliw silnikowych wytwarzanych z komponentów uzyskiwanych z przerobu ropy naftowej oraz organicznych związków tlenowych, a także wytwarzanych w drodze mieszania, przeklasyfikowania produktów naftowych, etylizacji lub potasacji benzyn oraz depresacji olejów napędowych, należny podatek akcyzowy obniża się o podatek akcyzowy zapłacony przy nabyciu lub imporcie komponentów przeznaczonych do wytworzenia tych paliw.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku sprzedaży olejów napędowych, wytwarzanych z udziałem komponentów uzyskiwanych z regeneracji olejów przepracowanych, w których udział komponentów w produkcie gotowym wynosi minimum 10%, z tym że jeżeli różnica między kwotą należnego podatku akcyzowego od sprzedaży tych olejów a kwotą podatku akcyzowego zapłaconego przy nabyciu lub imporcie komponentów przeznaczonych do wytworzenia tych olejów stanowi liczbę ujemną, kwota ta zwiększa podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy.
3.
W przypadku gdy podatnik przechowuje paliwa silnikowe stanowiące zapasy obowiązkowe w rozumieniu ustawy wymienionej w § 10 pkt 4, należny podatek akcyzowy od sprzedaży wyrobów akcyzowych obniża się o podatek akcyzowy zapłacony przy nabyciu lub imporcie paliw silnikowych przechowywanych jako zapasy obowiązkowe, a także o podatek akcyzowy zapłacony przy nabyciu lub imporcie komponentów przeznaczonych do wytworzenia tych paliw; jeśli różnica ta stanowi liczbę ujemną, zwiększa ona podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy.
4.
Podatek akcyzowy należny od sprzedaży soli (SWW: 1212) obniża się o podatek akcyzowy zawarty w cenach zakupu zużytych do jej wytwarzania surowców lub podatek akcyzowy zapłacony od importu tych surowców.
5.
W przypadku sprzedaży wyrobów wymienionych w poz. 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia, podatek akcyzowy należny od tych wyrobów obniża się o podatek akcyzowy zawarty w cenach zakupu zużytych do ich wytwarzania materiałów zaliczanych według Systematycznego wykazu wyrobów do grupy 1324-4, 1324-5, 1324-9 lub podatek akcyzowy zapłacony od importu tych materiałów.
6.
Podatek akcyzowy należny od sprzedaży wódek gatunkowych obniża się o podatek akcyzowy zapłacony od importu napojów alkoholowych otrzymanych przez destylację wina z winogron lub wytłoków z winogron oraz złożonych preparatów i koncentratów alkoholowych, zakupionych z przeznaczeniem do produkcji tych wódek.
7.
W przypadku odprzedaży spirytusu na inny cel, niż to określono w zamówieniu, o którym mowa w § 8 ust. 2, należny podatek akcyzowy pomniejsza się o podatek akcyzowy zawarty w cenie nabycia spirytusu.
8.
Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio w przypadku zużycia spirytusu na inny cel, niż to określono w zamówieniu.
9.
Podatnicy sprzedający denaturat mogą obniżyć należny podatek akcyzowy o podatek zawarty w cenach zakupu zużytego do produkcji spirytusu skażonego ogólnym środkiem skażającym AT 80 lub o podatek akcyzowy zapłacony od importu tego spirytusu.
10.
Podatnicy, którzy przed sprzedażą wyrobów winiarskich:
1)
dokonują ich rozlewu,
2)
poddają je leżakowaniu, kupażowaniu, czyli mieszaniu w celu osiągnięcia właściwych efektów barwy, smaku i aromatu, dosładzaniu, doprawianiu nalewką ziołową, nasycaniu dwutlenkiem węgla, podbarwianiu karmelem, doalkoholizowaniu lub maderyzacji, tzn. przyśpieszeniu procesu dojrzewania przez zastosowanie oddziaływania termicznego

- mogą obniżyć podatek akcyzowy należny od sprzedaży tych wyrobów o podatek akcyzowy od wyrobów winiarskich zużytych do ich wytworzenia, zawarty w cenach zakupu lub zapłacony od ich importu, z zastrzeżeniem ust. 11.

11. 8
Podatnicy, o których mowa w ust. 10, mogą obniżyć należny podatek akcyzowy, jeżeli do faktur dokumentujących zakup wyrobów winiarskich po cenach zawierających podatek akcyzowy dołączone zostało zaświadczenie wystawione przez właściwy urząd skarbowy, że sprzedawca nie zalega z płatnością podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z zastrzeżeniem § 26 ust. 2a.
§  14.
1.
Podatnicy importujący wyroby akcyzowe, wymienione w poz. 1 załącznika nr 6 do ustawy, z przeznaczeniem do ich chemicznego przerobu w procesie pirolizy, mogą zwiększyć podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, o kwotę podatku akcyzowego zapłaconego od importu tych wyrobów.
2. 9
W przypadku gdy podatnik dokonuje sprzedaży oleju napędowego armatorom rybołówstwa morskiego, według zasad określonych odrębnie przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, podatnik ten może zwiększyć podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, o kwotę 948 zł/1000 l.
2a. 10
Przepis ust. 2 stosuje się w przypadku, gdy w cenach zakupu oleju napędowego zawarty był podatek akcyzowy lub gdy podatek akcyzowy został zapłacony od importu tych olejów.
3.
Podatnicy nabywający paliwo lotnicze mogą zwiększyć podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, o kwotę podatku akcyzowego zawartego w cenach zakupu lub o kwotę podatku akcyzowego zapłaconego od importu paliw zużytych do napędu silników stosowanych w środkach transportu lotniczego.
4. 11
Podatnicy nabywający benzynę lakierniczą, z przeznaczeniem jej do chemicznego przerobu, mogą zwiększyć podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, o kwotę podatku akcyzowego zawartego w cenach zakupu lub o kwotę podatku akcyzowego zapłaconego od importu tej benzyny.
5. 12
Podatnicy sprzedający olej napędowy i opałowy mogą zwiększyć podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, o kwotę podatku akcyzowego zawartego w cenach zakupu lub o kwotę podatku akcyzowego zapłaconego od importu tego oleju, w przypadku bezpośredniej sprzedaży oleju, z przeznaczeniem do napędu silników okrętowych, podmiotom posiadającym środki transportu morskiego.
§  15.
Podatnicy nabywający wyroby wymienione w poz. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia, z przeznaczeniem do ich chemicznego przerobu, mogą zwiększyć podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, o kwotę podatku akcyzowego zawartego w cenach tych wyrobów.
§  16.
W przypadku zlecenia wykonania wyrobu akcyzowego, podatnikiem podatku akcyzowego jest zleceniobiorca; jeżeli stawka podatku akcyzowego została wyrażona w formie procentowej, zleceniobiorca oblicza podatek od wartości wyrobu akcyzowego, obliczonej na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, zmniejszonych o podatek od towarów i usług.
§  17.
W przypadku importu towarów w opakowaniach z tworzyw sztucznych, wymienionych w poz. 34 załącznika nr 3 do rozporządzenia, podatek akcyzowy od tych opakowań jest płacony według zasad i w terminach określonych w art. 11 i 11a ustawy.
§  18.
1.
Podatnikami podatku akcyzowego są również osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby prawne:
1)
wytwarzające paliwa silnikowe w drodze mieszania lub przeklasyfikowania produktów naftowych,
2)
sprzedające paliwa silnikowe pochodzące z zapasów obowiązkowych w rozumieniu ustawy wymienionej w § 10 pkt 4,
3)
dokonujące uszlachetniania soli (SWW: 1212) w procesach dosuszania, oczyszczania, jodowania i wzbogacania,
4)
wykonujące czynności polegające na powiększaniu wartości użytkowej wyrobów zaliczanych według Systematycznego wykazu wyrobów do grupy 1324-4, 1324-5, 1324-9,
5)
dokonujące rozlewu wyrobów winiarskich, a także podmioty, które poddają te wyroby leżakowaniu, kupażowaniu, dosładzaniu, doprawianiu nalewką ziołową i nasycaniu dwutlenkiem węgla, podbarwianiu karmelem, doalkoholizowaniu lub maderyzacji,
6)
posiadające importowane wyroby akcyzowe, od których nie pobrano podatku akcyzowego,
7)
dokonujące sprzedaży wyrobów akcyzowych podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, od których nie zapłacono podatku akcyzowego,
8)
odprzedające nabyty spirytus na inny cel, niż określono w zamówieniu,
9)
zużywające nabyty spirytus na inny cel, niż określono w zamówieniu,
10)
zużywające spirytus własnej produkcji do wytwarzania innych towarów,
11)
sprzedające samochód osobowy przed jego pierwszą rejestracją dokonywaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Obowiązek podatkowy dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 6, powstaje z chwilą nabycia wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
3.
W przypadku gdy stawka podatku została wyrażona w formie procentowej, podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 6, obliczają podatek od wartości wyrobu akcyzowego, obliczonej na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu nabycia wyrobu.
4.
Przepisów ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 i 3 nie stosuje się do osób fizycznych nabywających wyroby akcyzowe na własne cele konsumpcyjne.
5.
Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 11, mogą obniżyć należny podatek akcyzowy o podatek akcyzowy zawarty w cenach zakupu, a także zapłacony od importu tych towarów.
§  19.
W przypadku sprzedaży gazu płynnego służącego do napędu pojazdów samochodowych oraz napełniania butli turystycznych o masie do 5 kg, podatnikami podatku akcyzowego są również osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby prawne dokonujące:
1)
tankowania gazem płynnym pojazdów samochodowych, przystosowanych technicznie do zasilania tym paliwem,
2)
napełniania gazem płynnym butli turystycznych o masie do 5 kg.
§  20.
1.
W przypadku gdy eksportowany wyrób akcyzowy został nabyty po cenach zawierających podatek akcyzowy, kwota tego podatku zwiększa u eksportera podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy; dotyczy to również podatku akcyzowego zawartego w cenach surowców i materiałów zużytych do wytworzenia wyeksportowanych towarów.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku eksportu wyrobu akcyzowego, od którego podatek akcyzowy został zapłacony w urzędzie celnym.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą eksportu wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami skarbowymi akcyzy.
§  21.
1.
W przypadku gdy wyrób akcyzowy jest sprzedawany podróżnym na pasażerskich statkach pełnomorskich, promach pasażersko-samochodowych i w samolotach obsługujących linie międzynarodowe, kwota podatku akcyzowego zwiększa podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyrobów akcyzowych, przeznaczonych do konsumpcji przez pasażerów statków pełnomorskich, promów pasażersko-samochodowych i samolotów obsługujących linie międzynarodowe.
§  22.
1.
Podatnicy płacą podatek akcyzowy za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek właściwego urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem § 23 i 24.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy podatku akcyzowego płaconego w urzędzie celnym.
§  23.
1.
Podatnicy wytwarzający wyroby akcyzowe określone w poz. 1, 13-15, 17 i 19 załącznika nr 6 do ustawy oraz podatnicy, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, uiszczają podatek akcyzowy:
1)
wstępnie - za okresy dzienne,
2)
za okresy miesięczne.
2.
Wpłaty dzienne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są dokonywane przy zastosowaniu procentowej stawki obliczonej według następującego wzoru (z dokładnością do 0,01%):

PA

stawka % = ----- x 100

Ws

gdzie:

PA - oznacza kwotę podatku akcyzowego z miesiąca poprzedzającego ostatni miesiąc rozliczeniowy, obliczoną według obowiązujących stawek podatku akcyzowego, pomniejszoną o kwoty przysługujących podatnikowi zwolnień i pomniejszeń podatku akcyzowego,

Ws - oznacza wartość sprzedaży wyrobów akcyzowych, od których płacony jest podatek akcyzowy, nie zawierającą podatku od towarów i usług, z miesiąca poprzedzającego ostatni miesiąc rozliczeniowy; w kwocie tej uwzględnia się również wartość wyrobów akcyzowych, które opuściły zakład, w którym zostały wyprodukowane, obliczoną według cen ewidencyjnych.

3.
Podatek za okresy dzienne stanowi iloczyn wartości sprzedaży w danym dniu wyrobów akcyzowych, od których płacony jest podatek akcyzowy, pomniejszonej o należny podatek od towarów i usług oraz stawki procentowej, wynikającej ze wzoru określonego w ust. 2.
4.
Wpłaty kwot określonych zgodnie z ust. 3 powinny być dokonywane nie później niż do 25 dnia, licząc od dnia następującego po dniu opuszczenia przez wyrób terenu zakładu, w którym został wyprodukowany.
5.
Podatek akcyzowy jest rozliczany ostatecznie za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy w tym podatku, z uwzględnieniem wstępnych wpłat dziennych.
§  24.
1.
W okresie dwóch miesięcy kalendarzowych od dokonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu, podatnicy podejmujący działalność w zakresie wytwarzania wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 23 ust. 1, rozliczają podatek akcyzowy za okresy dzienne, w wysokości 80% kwoty należnego podatku akcyzowego, obliczonej według obowiązujących stawek podatku akcyzowego.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku wznowienia wytwarzania wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 23 ust. 1, po przerwie trwającej dłużej niż trzy miesiące.
§  25.
1.
Wpłaty dzienne, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, zmniejszane są o kwotę zaliczki na podatek akcyzowy, wpłaconej na nabycie banderol podatkowych stosowanych na podstawie odrębnych przepisów; jeżeli kwota zaliczki została zwrócona podatnikowi przez urząd skarbowy, kwota ta zwiększa podatek akcyzowy należny za miesiąc, w którym dokonano zwrotu.
2.
Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio przy nabyciu banderol legalizacyjnych przez podatników, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 5.
§  26.
1.
Na żądanie nabywcy podatnik podatku akcyzowego jest obowiązany określić w fakturze kwotę podatku akcyzowego, zawartą w wartości sprzedaży towarów wykazanych w tej fakturze.
2.
W przypadku sprzedaży wyrobów winiarskich do faktury, w której określono kwotę podatku akcyzowego, powinno być dołączone zaświadczenie właściwego w sprawach podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego urzędu skarbowego, że sprzedawca nie zalega z płatnością podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług.
2a. 13
Wymóg dołączania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy sprzedaży wyrobów winiarskich, dokonywanej w trybie egzekucji, stanowiących własność dłużnika lub w których posiadanie dłużnik wszedł z naruszeniem prawa.
3.
W przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed upływem pierwszego dla tego podatnika terminu płatności podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług, zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, może być wydane nie wcześniej niż po dokonaniu zapłaty tych podatków.
§  27.
W przypadkach określonych w § 5, 13-15 oraz § 18, 20 i 21 podatnik może obniżyć należny podatek akcyzowy lub zwiększyć podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, pod warunkiem że posiada dowód, iż zapłacił kwoty podatku akcyzowego wynikające z faktur i faktur korygujących, a w przypadku dokumentów celnych - kwoty podatku akcyzowego wynikające z tych dokumentów.
§  28.
1.
W okresie do 31 grudnia 2000 r. zwalnia się od podatku akcyzowego sprzedaż:
1)
paliw silnikowych oraz olejów smarowych i specjalnych wytwarzanych przez rafinerie ropy naftowej, do których ropa naftowa dostarczana jest transportem kolejowym lub samochodowym, w części odpowiadającej kwocie 65 zł od każdej tony zakupionej do przerobu ropy naftowej, dostarczonej tym transportem,
2)
etylin 98, etylin 94 E i innych etylin 94 oraz benzyn bezołowiowych z zawartością od 4,5% do 5% alkoholu etylowego, w części odpowiadającej kwocie 91 zł od każdego 1.000 l tych paliw,
3)
paliwa lotniczego oraz paliwa do silników turbospalinowych, dokonywaną przez producenta tych paliw na zamówienie:
a)
Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
b)
jednostek organizacyjnych Aeroklubu Polskiego,
c)
Agencji Rezerw Materiałowych na uzupełnienie rezerw państwowych,
d)
jednostek organizacyjnych lotnictwa sanitarnego,
e) 14
Agencji Rezerw Materiałowych,
3a) 15
oleju napędowego i opałowego dokonywaną przez producenta tego paliwa na zamówienie:
a)
Polskiego Koncernu Naftowego "Orlen" S.A.,
b)
BGM Petrotrade Poland sp. z o.o.,
c)
Przedsiębiorstwa Usług Morskich "SHIP-SERVICE" S.A.,
d)
Porta Baltic Service S.A.

- z przeznaczeniem na zaopatrzenie podmiotów posiadających środki transportu morskiego oraz armatorów rybołówstwa morskiego, w celu zużycia do napędu silników środków transportu morskiego lub jednostek rybołówstwa morskiego tych podmiotów,

4)
spirytusu, z wyłączeniem spirytusu butelkowanego (SWW: 2443-15), na zamówienie Agencji Rynku Rolnego.
1a. 16
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a, stosuje się odpowiednio w przypadku importu oleju napędowego i opałowego.
1b. 17
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a i ust. 1a, ma zastosowanie w przypadku, gdy do zamówienia zostanie załączone oświadczenie stwierdzające, że zakupione paliwa zostaną zużyte zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a.
2.
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ma zastosowanie, w przypadku, gdy do zamówienia zostanie załączone oświadczenie stwierdzające, że zakupione paliwa zostaną zużyte do napędu silników stosowanych na statkach powietrznych.
3.
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, stosuje się również w przypadku importu paliwa lotniczego i paliwa do silników turbospalinowych importowanego bezpośrednio przez wymienione podmioty lub na ich pisemne zamówienie; przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  29.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  18 TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA NIEKTÓRYCH WYROBÓW AKCYZOWYCH SPRZEDAWANYCH W KRAJU

Poz. Symbol Systematycznego wykazu wyrobów (SWW) Nazwa grupy towarów (towaru) Stawka podatku akcyzowego w % obrotu lub w zł na jednostkę wyrobu
1 2 3 4
1 024 Produkty naftowe i syntetyczne paliwa płynne:1)
1) paliwa silnikowe benzynowe

oraz benzyny bazowe

1.403,00 zł/1.000 l
w tym:
a) etylina 94 i benzyna bazowa

tej etyliny

1.399,00 zł/1000 l
b) benzyny bezołowiowe 1.257,00 zł/1000 l
c) paliwo lotnicze 1.463,00 zł/1000 l
1a) benzyna lakiernicza 1399,00 zł/1000 l
2) oleje napędowe 948,00 zł/1000 l
w tym oleje o zawartości

siarki:

a) powyżej 0,05% do 0,2% włącznie 926,00 zł/1000 l
b) powyżej 0,005% do 0,05%

włącznie

881,00 zł/1000 l
c) do 0,005% włącznie 850,00 zł/1000 l
3) paliwa do silników lotniczych

turbospalinowych

862,00 zł/1000 l
4) oleje napędowe, wytwarzane z

udziałem komponentów

uzyskiwanych z regeneracji

olejów przepracowanych, w

których udział komponentów

uzyskanych z regeneracji zużytych

olejów przepracowanych w

produkcie gotowym wynosi

minimum 10%

418,00 zł/1000 l
w tym oleje o zawartości siarki:
a) powyżej 0,05% do 0,2%

włącznie

413,00 zł/1000 l
b) powyżej 0,005% do 0,05%

włącznie

403,00 zł/1000 l
c) do 0,005% włącznie 393,00 zł/1000 l
5) oleje opałowe, z których 60% lub

więcej objętościowo destyluje

przy 350°C, w przypadku

gdy sprzedaż dotyczy oleju

zabarwionego na czerwono,

przeznaczonego na cele opałowe

115,00 zł/1000 l
6) nafta 1.463,00 zł/1000 l
7) oleje silnikowe, z wyjątkiem

olejów DS-M do silników okrętowych

(SWW 0243-135), olejów

DS-H do silników okrętowych

(SWW 0243-136), olejów SC22

do silników okrętowych

(SWW 0243-137), olejów do

silników z zapłonem samoczynnym

(wysokoprężnych) pozostałych

(SWW 0243-139), olejów do

silników lotniczych (SWW 0243-14),

olejów silnikowych pozostałych

(SWW 0243-19)oraz olejów do

silników okrętowych określonych

przez Polską Normę PN-75C-

96089/01-04 jako

Marinol typu CA, CB, CC, CD

20
8) oleje silnikowe wytwarzane z

udziałem komponentów

uzyskiwanych z regeneracji

zużytych olejów przepracowanych,

w których udział komponentów z

regeneracji w produkcie

gotowym stanowi minimum 10%

5
9) pozostałe wolne od podatku
2 0675-931, -991 Broń palna myśliwska, pistolety obronne na naboje gazowe 20
3 0844-9 Wyposażenie specjalistyczne obiektów działalności rozrywkowej pozostałe:
1) rulety wraz ze stołami do rulety 15
2) stoły do gry w karty 15
3) automaty hazardowe 15
4) maszyny i urządzenia losujące 15
5) elektroniczne maszyny i urządzenia

do gry

15
4 1021, 1022 Samochody osobowe:
1) o pojemności silnika powyżej 2000

cm3

15
2) pozostałe 6
5 1055-1 Jachty pełnomorskie:2)
1) których cena jest wyższa od

równowartości 2400 EURO

20
2) pozostałe wolne od podatku
6 1153 Sprzęt elektroniczny powszechnego użytku:2)
1) odbiorniki telewizyjne z ekranem

do odbioru kolorowego,

których cena jest wyższa od

równowartości 750 EURO

10
2) magnetowidy i odtwarzacze, których

cena jest wyższa od równowartości

350 EURO

10
3) kamery wideo, których cena jest

wyższa od równowartości

600 EURO

10
4) zestawy sprzętu elektronicznego

składające się z:

a) odbiornika telewizyjnego i

magnetowidu lub odtwarzacza,

których cena jest wyższa od

równowartości 1.100 EURO

10
b) odbiornika telewizyjnego i

kamery wideo, których cena jest

wyższa od równowartości 1.350

EURO

10
c) odbiornika telewizyjnego,

magnetowidu lub odtwarzacza i

kamery wideo, których cena jest

wyższa od równowartości 1.700

EURO

10
5) pozostały wolny od podatku
7 1212 Sól:
1) sól warzona zwykła

(SWW: 1212-111,-121)

15
2) sól warzona jodowana

(SWW: 1212-112, -122)

7
3) sól kamienna i sól kamienna z

mikroelementami (SWW: 1212-211)

15
4) sól kamienna jodowana

(SWW: 1212-212)

7
5) pozostała wolna od podatku
8 1324-4, -5, -9 Środki upiększające i wyroby perfumeryjne oraz wyroby kosmetyczne i perfumeryjne (bez ziołowych) pozostałe 20
9 1364-1,-2 Opakowania z tworzyw sztucznych:
1) balony z tworzyw sztucznych

(SWW: 1364-11)

0,60 zł/szt.
2) beczki z tworzyw sztucznych

(SWW: 1364-12)

6,00 zł/szt.
3) bębny z tworzyw sztucznych

(SWW: 1364-13)

7,20 zł/szt.
4) skrzynki z tworzyw sztucznych

(SWW: 1364-14)

0,90 zł/szt.
5) kanistry z tworzyw sztucznych

(SWW: 1364-16)

0,50 zł/szt.
6) transporterki z tworzyw sztucznych

(SWW: 1364-17)

0,90 zł/szt.
7) butelki z tworzyw sztucznych

(SWW: 1364-21):

a) o pojemności do 1,5 l włącznie 0,04 zł/szt.
b) o pojemności powyżej 1,5 l 0,06 zł/szt.
8) fiolki z tworzyw sztucznych

(SWW: 1364-22)

1,20 zł/1.000 szt.
9) tuby z tworzyw sztucznych

(SWW: 1364-23)

1,20 zł/1.000 szt.
10) puszki i pudełka z tworzyw

sztucznych (SWW: 1364-24)

12,00 zł/1.000 szt.
11) słoje i słoiki z tworzyw

sztucznych (SWW: 1364-25)

24,00 zł/1.000 szt.
12) pozostałe wolne od podatku
10 1829-13 Karty do gry, z wyłączeniem kart do gry dla dzieci 25
11 2215-2 Skóry futrzane zwierząt szlachetnych wyprawione:
1) norek, lisów, piżmaków, kun,

tchórzy, tchórzofretek i fretek

20
2) pozostałe wolne od podatku
12 2233, 2234, 2239 Odzież futrzana i inne wyroby futrzarskie:
1) ze skór wymienionych w poz.

11 pkt 1

15
2) pozostała wolna od podatku
13 247 Wyroby winiarskie:
1) wina owocowe (SWW: 2471-1),

owocowo-ziołowe (SWW: 2471-3)

i owocowe gazowane (SWW: 2471-5)

112,00 zł/hl
2) napoje alkoholowe typu win i

napoje winopochodne

niskoprocentowe

na bazie alkoholu winnego

(SWW: 2471-6)

224,00 zł/hl
3) wina gronowe i gronowo-ziołowe

(SWW: 2472)

112,00 zł/hl
4) miody pitne (SWW: 2473) 67,00 zł/hl
5) osady winiarskie z moszczy i

pofermentacyjne (SWW: 2474-2,-3)

wolne od podatku
6) pozostałe 224,00 zł/hl
14 2483-1, -2, -3 Piwo od 1 hl za każdy ° Plato3) 5,78 zł
15 niezależnie od symbolu SWW Napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% - od 1 hl za każdy ° Plato3) 5,78 zł
16 2552-3, -4, -7 Wyroby tytoniowe:
1) cygara i cygaretki 124,70 zł/1000 szt.
2) pozostałe wyroby tytoniowe,

z wyłączeniem tabaki

60
17 niezależnie od

symbolu SWW

Łodzie żaglowe, łodzie z silnikiem i łodzie z dostosowaniem do silników (drewniane, z tworzyw sztucznych i innych materiałów), z wyłączeniem łodzi rybackich, roboczych i ratowniczych:2)
1) których cena jest wyższa od

równowartości 2400 EURO

15
2) pozostałe wolne od podatku
18 niezależnie od

symbolu SWW

Gaz płynny służący do tankowania pojazdów samochodowych przystosowanych technicznie do zasilania tym paliwem oraz do napełniania butli turystycznych o masie do 5 kg 230 zł/t4)
19 Wyroby nie wymienione w poz. 1-18 wolne od podatku
Objaśnienia:

1) Dla celów podatkowych przyjmuje się objętość paliw w temperaturze 15°C; w przypadku wyznaczania objętości paliw poprzez ważenie i pomiar gęstości, jako podstawę do obliczeń należy przyjąć masę paliwa.

2) Za cenę wyrobu, o której mowa w poz. 5, 6 i 17 tabeli, uważa się cenę nie zawierającą podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Podstawą ustalenia równowartości tej ceny w EURO jest kurs średni ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z dnia sprzedaży wyrobu.

3) Za 1° Plato, w którym wyrażona jest stawka podatku akcyzowego dla piwa, uważa się 1% wag. ekstraktu brzeczki podstawowej.

4) Dla obliczenia kwoty należnego podatku akcyzowego od wyrobów wymienionych w poz. 18 tabeli przyjmuje się stały przelicznik w wysokości 1,78 litra na kilogram gazu.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  19 TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO

DLA WYROBÓW PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO I DROŻDŻOWEGO ORAZ NIEKTÓRYCH NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH SPRZEDAWANYCH W KRAJU

Poz. Symbol Systematycznego

wykazu wyrobów

(SWW)

Nazwa grupy towarów (towaru) Stawka podatku akcyzowego w zł za 1 hl 100% spirytusu lub w % obrotu lub w zł za 1 hl
1 2 3 4
1 2441 Spirytus surowy (od 1 hl 100% spirytusu):
1) przeznaczony do skażenia u nabywcy 30,00
2) przeznaczony do produkcji spirytusu

rektyfikowanego, odwodnionego i

bezpirydynowego

wolny od podatku
3) spirytus surowy zbożowy (SWW: 2441-2) i

spirytus owocowy (SWW : 2441-3)

przeznaczony do produkcji wódek

gatunkowych

wolny od podatku
4) spirytus surowy posiarczynowy i

popektynowy

wolny od podatku
5) pozostały 6.020,00
2 2442-1,-2,-3 Spirytus rektyfikowany zwykły, wyborowy i luksusowy

(od 1 hl 100% spirytusu):

1) do wytwarzania napojów alkoholowych typu

win niskoprocentowych i napojów

winopochodnych na bazie alkoholu

winnego do 18% mocy (SWW : 2471-6) oraz

do wytwarzania napojów alkoholowych o

mocy powyżej 1,2%, nie zaliczanych do

wyrobów spirytusowych, piwa i wyrobów

winiarskich

6.020,00
2) do produkcji aromatów i esencji

spożywczych

6.020,00
3) (skreślony)
4) do produkcji artykułów nie

przeznaczonych do spożycia,

jeżeli nie może być stosowany spirytus

skażony

50,00
5) do skażenia u nabywcy 30,00
6) do produkcji leków, octu oraz do

wytwarzania wyrobów spirytusowych

(SWW: 2443), spirytusu odwodnionego

(SWW: 2444-1) i półproduktów do wódek

gatunkowych (SWW: 2449-5)

wolny od podatku
7) pozostały 6.020,00
3 2442-4 Spirytus rektyfikowany techniczny (od 1 hl 100% spirytusu):
1) do produkcji artykułów nie

przeznaczonych do spożycia,

jeżeli nie może być stosowany spirytus

skażony

45,00
2) przeznaczony do skażenia u nabywcy 30,00
3) do produkcji spirytusu odwodnionego wolny od podatku
4) pozostały 6.020,00
4 2442-9 Spirytus rektyfikowany pozostały - alkohol etylowy 96% czysty i czysty do analizy (od 1 hl 100% spirytusu) 6.020,00
5 2443 Wyroby spirytusowe czyste i gatunkowe własnej produkcji, w tym również napoje alkoholowe niskoprocentowe do 18% mocy (SWW: 2443-52) (od 1 hl 100% spirytusu zawartego w tych wyrobach) 6.020,00
6 2444-1 Spirytus odwodniony (od 1 hl 100% spirytusu):
1) zwykły przeznaczony bezpośrednio do

produkcji wyrobów nie będących

artykułami spożywczymi, esencjami i

aromatami spożywczymi oraz wyrobami

tytoniowymi

50,00
2) farmaceutyczny ( F i FS) - przeznaczony

do kontroli produkcji leków oraz prac

badawczych w farmacji

wolny od podatku
3) zwykły przeznaczony do skażenia

u nabywcy

30,00
4) zwykły przeznaczony do wytwarzania

etylin oraz benzyn bezołowiowych

z zawartością 4,5-5% alkoholu

etylowego

wolny od podatku
5) pozostały 6.020,00
7 2444-2 Spirytus skażony1):
1) denaturat butelkowany 35%
2) denaturat luzem 40%
3) sprzedawany w opakowaniach zawierających

10 l lub mniej

35%
4) ogólnym środkiem skażającym AT 80:
a) w opakowaniach 10 l lub mniej 35%
b) luzem 40%
5) przeznaczony do wytwarzania etylin oraz

benzyn bezołowiowych z zawartością 4,5-

5% alkoholu etylowego

wolny od podatku
6) sprzedawany podmiotom innym niż

określone w § 8 niniejszego

rozporządzenia (od 1 hl 100% spirytusu)

6.020,00
7) pozostały (od 1 hl 100% spirytusu)

z czego:

30,00
spirytus porektyfikacyjny wolny od podatku
8 2449-3 Spirytus porektyfikacyjny (od 1 hl 100% spirytusu):
1) przeznaczony bezpośrednio do produkcji

wyrobów nie będących artykułami

spożywczymi, esencjami i aromatami

spożywczymi oraz wyrobami tytoniowymi

10,00
2) przeznaczony do skażenia u nabywcy wolny od podatku
3) przeznaczony do produkcji spirytusu

odwodnionego stosowanego do wytwarzania

etylin i benzyn bezołowiowych z

dodatkiem 4,5-5% alkoholu etylowego

wolny od podatku
4) pozostały 6.020,00
9 2449-4 Oleje fuzlowe i frakcje propanolowo-izobutanolowe 5%
10 2449-5 Półprodukty do wódek gatunkowych (od 1 hl 100% spirytusu zawartego w tych wyrobach):
1) do wytwarzania wyrobów spirytusowych wolne od podatku
2) pozostałe 6.020,00
11 2449-9 Spirytus bezpirydynowy o niskiej zawartości ubocznych produktów fermentacji alkoholowej, nie zawierający pirydyny

(od 1 hl 100% spirytusu):

1) do produkcji octu wolny od podatku
2) przeznaczony do produkcji spirytusu

rektyfikowanego

wolny od podatku
3) przeznaczony do skażenia u nabywcy 30,00
4) przeznaczony do produkcji spirytusu

odwodnionego stosowanego do wytwarzania

etylin oraz benzyn bezołowiowych

z zawartością 4,5-5% alkoholu

etylowego

wolny od podatku
5) pozostały 6.020,00
12 bez względu na symbol Napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, nie zaliczone do wyrobów spirytusowych, piwa oraz wyrobów winiarskich 224,00 zł/hl
13 244 Wyroby przemysłu spirytusowego i drożdżowego nie wymienione w poz. 1-12 tabeli wolne od podatku
1) Spirytus surowy, rektyfikowany, odwodniony, bezpirydynowy i porektyfikacyjny skażony środkami wymienionymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 listopada 1993 r. w sprawie warunków skażania spirytusu oraz ustalania ubytków naturalnych w produkcji i magazynowaniu spirytusu (Dz. U. Nr 121, poz. 542 i z 1994 r. Nr 78, poz. 361).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  20 TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA NIEKTÓRYCH IMPORTOWANYCH TOWARÓW

Poz. Kod PCN Nazwa grupy towarów (towaru) Stawka podatku akcyzowego w zł na

jednostkę wyrobu

lub w % podstawy

opodatkowania1)

1 2 3 4
1 ex 2008 Owoce, orzechy i inne jadalne części roślin zawierające dodatek alkoholu o rzeczywistej mocy alkoholu przewyższającej w masie 1,2% obj. (od 1 hl 100% spirytusu zawartego w tych wyrobach) 6.020,00 zł
2 2203 00 Piwo otrzymywane ze słodu (od 1 hl za każdy ° Plato)3) 5,78 zł
3 2103 90 30 0 Gorzkie aromatyczne zaprawy o objętościowej mocy alkoholu od 44,2 do 49,2% obj., zawierające w masie od 1,5 do 6% goryczki, przypraw i różnych składników oraz od 4 do 10% cukru, w pojemnikach zawierających 0,5 litra lub mniej (od 1 hl 100% spirytusu zawartego w tych wyrobach) 6.020,00 zł
4 2204 Wino ze świeżych winogron, łącznie z winami wzmocnionymi, moszcz winogronowy inny niż z pozycji nr 2009

w tym:

o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 22% obj. (od 1 hl 100% spirytusu zawartego w tych wyrobach)

112,00 zł/hl

6.020,00 zł

5 2205 Wermut i inne wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi

w tym:

o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 18% obj. (od 1 hl 100% spirytusu zawartego w tych wyrobach)

112,00 zł/hl

6.020,00 zł

6 ex 2206 00 Pozostałe napoje fermentowane (np. jabłecznik, moszcz gruszkowy i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych nie wymienione ani nie włączone gdzie indziej

w tym:

112,00 zł/hl
a) o rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 18% obj.

(od 1 hl 100% spirytusu zawartego w

tych wyrobach)

6.020,00 zł
b) miody pitne 67,00 zł/hl
7 2106 90 20 0 Złożone preparaty alkoholowe, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju używanych do produkcji napojów

(od 1 hl 100 % spirytusu zawartego w tych wyrobach)

6.020,00 zł
8 2207 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80% obj. lub więcej; alkohol etylowy skażony i pozostałe wyroby alkoholowe o dowolnej mocy, skażone (od 1 hl 100% spirytusu zawartego w tych wyrobach) 6.020,00 zł
9 2208 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i inne napoje alkoholowe (od 1 hl 100 % spirytusu zawartego w tych wyrobach)

z czego:

6.020,00 zł
2208 20 1) napoje alkoholowe otrzymywane przez

destylację wina z winogron lub

wytłoków z winogron

6.020,00 zł
2208 30 2) whisky 6.020,00 zł
2208 40 3) rumy i tafia 6.020,00 zł
2208 50 4) giny i gin Geneva 6.020,00 zł
2208 60 5) Vodka 6.020,00 zł
10 2208 90 69 1 Gotowe preparaty ziołowe będące farmaceutykami, na bazie alkoholu wolne od podatku
11 ex 2402 Cygara, również z obciętymi końcami, cygaretki z tytoniu lub namiastek tytoniu 124,70 zł/1000 szt.
12 2403 10 10 0 Tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w dowolnej proporcji w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 500 g 150
13 2501 00 91 0 Sól odpowiednia do spożycia przez ludzi 17,6
w tym:
sól jodowana 7,5
14 ex 2710 00 Paliwa do silników2):
1) paliwa silnikowe benzynowe oraz

benzyny bazowe

w tym:

1.403,00 zł/1000 l
a) etylina 94 1.399,00 zł/1000 l
b) benzyny bezołowiowe 1.257,00 zł/1000 l
c) benzyny lotnicze, paliwa

typu benzyny do silników

odrzutowych

1.463,00 zł/1000 l
1a) benzyna lakiernicza 1.399,00 zł/1000 l
2) oleje napędowe 948,00 zł/1000 l
w tym oleje napędowe o

zawartości siarki:

a) powyżej 0,05% do 0,2%

włącznie

926,00 zł/1000 l
b) powyżej 0,005% do 0,05% włącznie 881,00 zł/1000 l
c) do 0,005% włącznie 850,00 zł/1000 l
3) paliwa do silników odrzutowych 862,00 zł/1000 l
4) nafta 1.463,00 zł/1000 l
2710 00 66 9

2710 00 67 9

2710 00 68 9

5) pozostałe oleje napędowe, w

przypadku gdy import

dotyczy oleju zabarwionego na

czerwono, przeznaczonego na

cele opałowe

115,00 zł/1000 l
15 bez względu na kod PCN Oleje opałowe, z których 60% lub więcej objętościowo destyluje przy 350oC, w przypadku gdy import dotyczy oleju zabarwionego na czerwono, przeznaczonego na cele opałowe 115,00 zł/1000 l
16 ex 2710 00 87 0 Oleje silnikowe 25
17 ex 3302 10 Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (łącznie z roztworami alkoholowymi) oparte na jednej lub na wielu takich substancjach, stosowane jako surowce w przemyśle; inne preparaty oparte na substancjach zapachowych, stosowane do wytwarzania napojów; w rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym i w przemyśle napojów; o zawartości alkoholu etylowego (spirytusu) większej niż 1,2% obj. - od 1 hl 100% spirytusu w produkcie 6.020,00 zł
18 3303 00 Perfumy i wody toaletowe 25
19 ex 3304 Preparaty do upiększania i makijażu oraz preparaty do pielęgnacji skóry (z wyjątkiem leków), łącznie z preparatami do opalania, do manicure i pedicure, z wyłączeniem towarów

klasyfikowanych do kodu PCN 3304 99 00 0

25
20 ex 3506 Kleje do rzęs i peruk 25
21 ex 4302 Garbowane lub wykończone skóry futerkowe (łącznie z łbami, ogonami, łapami i innymi kawałkami lub ścinkami), nawet połączone (bez dodatku z innych materiałów), z wyjątkiem króliczych i zajęczych, z owiec i jagniąt, z jagniąt astrachańskich, szerokoogonowych karakułowych, perskich i podobnych jagniąt indyjskich, chińskich, mongolskich lub tybetańskich, z wydr morskich lub nutrii 25
22 ex 4303 Artykuły odzieżowe, dodatki do ubiorów i pozostałe wyroby futrzarskie - z wyjątkiem wytworzonych ze skór króliczych

i zajęczych, z owiec i jagniąt, z jagniąt astrachańskich, szerokoogonowych karakułowych, perskich i podobnych jagniąt indyjskich, chińskich, mongolskich lub tybetańskich, z wydr morskich lub nutrii

17,6
23 8525 40 Kamery wideo, ze stop-klatką oraz pozostałe kamery wideo rejestrujące, których wartość celna jest wyższa od równowartości 600 EURO 11,1
24 ex 8521 10 30 0

ex 8521 10 80 0

Magnetowidy i odtwarzacze, których wartość celna jest wyższa od równowartości 350 EURO 11,1
25 ex 8528 Odbiorniki telewizyjne z ekranem do odbioru kolorowego (barwne), których wartość celna jest wyższa od równowartości 750 EURO 11,1
26 ex 8528 Zestawy sprzętu elektronicznego:
1) odbiornika telewizyjnego i magnetowidu

lub odtwarzacza, jeżeli wartość celna

zestawu jest wyższa od równowartości

1.100 EURO

11,1
2) odbiornika telewizyjnego i kamery

wideo, jeżeli wartość celna zestawu

jest wyższa od równowartości 1.350

EURO

11,1
3) odbiornika telewizyjnego, magnetowidu

lub odtwarzacza i kamery wideo, jeżeli

wartość celna zestawu jest wyższa

od równowartości 1.700 EURO

11,1
27 ex 8703 Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż z pozycji nr 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi:
1) o pojemności silnika powyżej 2.000 cm3 17,6
2) pozostałe 6,4
28 ex 8903 Jachty i inne jednostki pływające wypoczynkowe lub sportowe, których wartość celna jest wyższa od równowartości 2.400 EURO 25
29 ex 9303 Broń myśliwska 25
30 ex 9304 00 00 0 Broń gazowa 25
31 ex 9504 40 00 0 Karty do gry, z wyłączeniem kart do gry dla dzieci 33,3
32 ex 9403

ex 9504

Wyposażenie specjalistyczne obiektów działalności rozrywkowej:
1) rulety wraz ze stołami do rulety 17,6
2) automaty hazardowe 17,6
3) stoły do gry w karty 17,6
4) maszyny i urządzenia losujące 17,6
5) elektroniczne maszyny i urządzenia do

gry

17,6
33 niezależnie od kodu PCN Kasety zawierające preparaty do upiększania i makijażu oraz preparaty do pielęgnacji skóry, wymienione w poz. 18 i 19 25
34 niezależnie od kodu PCN Opakowania z tworzyw sztucznych:
1) balony z tworzyw sztucznych 0,60 zł/szt.
2) beczki z tworzyw sztucznych 6,00 zł/szt.
3) bębny z tworzyw sztucznych 7,20 zł/szt.
4) skrzynki z tworzyw sztucznych 0,90 zł/szt.
5) kanistry z tworzyw sztucznych 0,50 zł/szt.
6) transporterki z tworzyw sztucznych 0,90 zł/szt.
7) butelki z tworzyw sztucznych:
a) o pojemności do 1,5 l włącznie 0,04 zł/szt.
b) o pojemności powyżej 1,5 l 0,06 zł/szt.
8) fiolki z tworzyw sztucznych 1,20 zł/1.000 szt.
9) tuby z tworzyw sztucznych 1,20 zł/1000 szt.
10) puszki i pudełka z tworzyw sztucznych 12,00 zł/1.000 szt.
11) słoje i słoiki z tworzyw sztucznych 24,00 zł/1.000 szt.
12) pozostałe wolne od podatku
35 niezależnie od kodu PCN Napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% - od 1 hl za każdy ° Plato3) 5,78 zł
36 Pozostałe towary nie wymienione w poz. 1-35 wolne od podatku
Objaśnienia:

ex - zamieszczony przy kodzie PCN oznacza, że stawka podatku akcyzowego jest ustalona tylko dla niektórych towarów objętych danym kodem, określonych w kolumnie 3.

1) Określonej w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r . Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100).

2) Dla celów podatkowych przyjmuje się objętość paliw w temperaturze 15°C; w przypadku wyznaczania objętości paliw poprzez ważenie i pomiar gęstości, jako podstawę do obliczeń należy przyjąć masę paliwa.

3) Za 1° Plato, w którym wyrażona jest stawka podatku akcyzowego dla piwa, uważa się 1% wag. ekstraktu brzeczki podstawowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

  21 TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 STYCZNIA 2000 R. DO DNIA 31 SIERPNIA 2000 R. DLA PALIW SILNIKOWYCH ORAZ GAZU PŁYNNEGO SPRZEDAWANYCH W KRAJU

Poz. Symbol Systematycznego wykazu wyrobów Nazwa grupy towarów (towaru) Stawka podatku akcyzowego w zł na jednostkę wyrobu lub w % obrotu obowiązująca w okresie
1.01.2000 r. do 29.02.2000 r. 1.03.2000 r.

do 31.08.2000 r.

1 2 3 4 5
1 024 Produkty naftowe i syntetyczne paliwa płynne1):
1) paliwa silnikowe benzynowe oraz

benzyny bazowe

1.283,00 zł/1000 l 1.343,00 zł/1000 l
w tym:
a) etylina 94 i benzyna bazowa

tej etyliny

1.279,00 zł/1000 l 1.339,00 zł/1000 l
b) benzyny bezołowiowe 1.177,00 zł/1000 l 1.217,00 zł/1000 l
c) paliwo lotnicze 1.343,00 zł/1000 1 1.403,00 zł/1000 l
1a) benzyna lakiernicza - 1.339,00 zł/1000 l
2) oleje napędowe 868,00 zł/1000 l 908,00 zł/1000 l
w tym oleje o zawartości siarki:
a) powyżej 0,05% do 0,2% włącznie 846,00 zł/1000 l 886,00 zł/1000 l
b) powyżej 0,005% do 0,05%

włącznie

801,00 zł/1000 l 841,00 zł/1000 l
c) do 0,005% włącznie 795,00 zł/1000 l 830,00 zł/1000 l
3) paliwa do silników lotniczych

turbospalinowych

782,00 zł/1000 l 822,00 zł/1000 l
4) oleje napędowe wytwarzane z

udziałem komponentów uzyskiwanych

z regeneracji olejów smarowych,

w których udział komponentów

uzyskanych z regeneracji zużytych

olejów smarowych w produkcie

gotowym wynosi minimum 10%:

338,00 zł/1000 l 378,00 zł/1000 l
w tym oleje o zawartości siarki:
a) powyżej 0,05% do 0,2% włącznie 333,00 zł/1000 l 373,00 zł/1000 l
b) powyżej 0,005% do 0,05%

włącznie

323,00 zł/1000 l 363,00 zł/1000 l
c) do 0,005% włącznie 313,00 zł/1000 l 353,00 zł/1000 l
5) oleje opałowe, z których 60% lub

więcej objętościowo destyluje przy

350°C, w przypadku

gdy sprzedaż dotyczy oleju

zabarwionego na czerwono,

przeznaczonego na cele opałowe

105, 00 zł/1000 l 110,00 zł/1000 l
6) nafta 1.343,00 zł/1000 l 1.403,00 zł/1000 l
2 niezależnie od symbolu SWW Gaz płynny służący do tankowania pojazdów samochodowych przystosowanych technicznie do zasilania tym paliwem oraz do napełniania butli turystycznych o masie do 5 kg 110,00 zł/1000 l 120,00 zł/1000 l
1) Dla celów podatkowych przyjmuje się objętość paliw w temperaturze 15°C; w przypadku wyznaczania objętości paliw poprzez ważenie i pomiar gęstości, jako podstawę do obliczeń należy przyjąć masę paliwa.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

  22 TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO OBOWIĄZUJĄCYCH W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2000 R. DO DNIA 31 SIERPNIA 2000 R. DLA WYROBÓW PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO I DROŻDŻOWEGO ORAZ NIEKTÓRYCH NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH SPRZEDAWANYCH W KRAJU

Poz. Symbol Systematycznego wykazu wyrobów

(SWW)

Nazwa grupy towarów (towaru) Stawka podatku akcyzowego w zł na hl 100% spirytusu lub w % obrotu lub w zł/hl obowiązująca w okresie
1.01.2000 r. do 29.02.2000 r. 1.03.2000 r. do 31.08.2000 r.
1 2 3 4 5
1 2441 Spirytus surowy (od 1 hl 100% spirytusu):
1) przeznaczony do skażenia u nabywcy 30,00 30,00
2) przeznaczony do produkcji spirytusu

rektyfikowanego, odwodnionego i

bezpirydynowego

wolny od podatku wolny od podatku
3) spirytus surowy zbożowy (SWW: 2441-2)

i spirytus owocowy (SWW : 2441-3)

przeznaczony do produkcji wódek

gatunkowych

wolny od podatku wolny od podatku
4) spirytus surowy posiarczynowy i

popektynowy

wolny od podatku wolny od podatku
5) pozostały 5.677,00 5.790,00
2 2442-1,-2,-3 Spirytus rektyfikowany zwykły, wyborowy i luksusowy (od 1 hl 100% spirytusu):
1) do wytwarzania napojów alkoholowych

typu win niskoprocentowych i napojów

winopochodnych na bazie alkoholu

winnego do 18% mocy (SWW:2471-6) oraz

do wytwarzania napojów alkoholowych

o mocy powyżej 1,2%, nie zaliczanych

do wyrobów spirytusowych, piwa i

wyrobów winiarskich

5.677,00 5.790,00
2) do produkcji aromatów i esencji

spożywczych

5677,00 5790,00
3) (skreślony)
4) do produkcji artykułów nie

przeznaczonych do spożycia, jeżeli

nie może być stosowany spirytus

skażony

50,00 50,00
5) do skażenia u nabywcy 30,00 30,00
6) do produkcji leków, octu oraz do

wytwarzania wyrobów spirytusowych

(SWW:2443), spirytusu odwodnionego

(SWW: 2444-1) i półproduktów do wódek

gatunkowych (SWW: 2449-5)

wolny od podatku wolny od podatku
7) pozostały 5.677,00 5.790,00
3 2442-4 Spirytus rektyfikowany techniczny (od 1 hl 100% spirytusu):
1) do produkcji artykułów nie

przeznaczonych do spożycia, jeżeli

nie może być stosowany spirytus

skażony

45,00 45,00
2) przeznaczony do skażenia u nabywcy 30,00 30,00
3) do produkcji spirytusu odwodnionego wolny od podatku wolny od podatku
4) pozostały 5.677,00 5.790,00
4 2442-9 Spirytus rektyfikowany pozostały - alkohol etylowy 96% czysty i czysty do analizy (od 1 hl 100% spirytusu) 5.677,00 5.790,00
5 2443 Wyroby spirytusowe czyste i gatunkowe własnej produkcji, w tym również napoje alkoholowe niskoprocentowe do 18% mocy SWW:2443-52 (od 1 hl 100% spirytusu zawartego w tych wyrobach) 5.677,00 5.790,00
6 2444-1 Spirytus odwodniony (od 1 hl 100% spirytusu):
1) zwykły przeznaczony bezpośrednio do

produkcji wyrobów nie będących

artykułami spożywczymi, esencjami i

aromatami spożywczymi oraz wyrobami

tytoniowymi

50,00 50,00
2) farmaceutyczny (F i FS) -

przeznaczony do kontroli produkcji

leków oraz prac badawczych w farmacji

wolny od podatku wolny od podatku
3) zwykły przeznaczony do skażenia u

nabywcy

30,00 30,00
4) zwykły przeznaczony do wytwarzania

etylin oraz benzyn bezołowiowych z

zawartością 4,5-5% alkoholu etylowego

wolny od podatku wolny od podatku
5) pozostały 5.677,00 5.790,00
7 2444-2 Spirytus skażony1):
1) denaturat butelkowany 35% 35%
2) denaturat luzem 40% 40%
3) sprzedawany w opakowaniach

zawierających 10 l lub mniej

35% 35%
4) ogólnym środkiem skażającym AT 80:
a) w opakowaniach 10 l lub mniej 35% 35%
b) luzem 40% 40%
5) przeznaczony do wytwarzania etylin

oraz benzyn bezołowiowych z

zawartością 4,5-5% alkoholu etylowego

wolny od podatku wolny od podatku
6) sprzedawany podmiotom innym niż

określone w § 8 niniejszego

rozporządzenia (od 1 hl 100%

spirytusu)

5.677,00 5.790,00
7) pozostały (od 1 hl 100% spirytusu) 30,00 30,00
z czego:
spirytus porektyfikacyjny wolny od podatku wolny od podatku
8 2449-3 Spirytus porektyfikacyjny (od 1 hl 100% spirytusu):
1) przeznaczony bezpośrednio do

produkcji wyrobów nie będących

artykułami spożywczymi, esencjami i

aromatami spożywczymi oraz wyrobami

tytoniowymi

10,00 10,00
2) przeznaczony do skażenia u nabywcy wolny od podatku wolny od podatku
3) przeznaczony do produkcji spirytusu

odwodnionego stosowanego do

wytwarzania etylin oraz benzyn

bezołowiowych z zawartością 4,5-5%

spirytusu

wolny od podatku wolny od podatku
4) pozostały 5.677,00 5.790,00
9 2449-4 Oleje fuzlowe i frakcje propanolowo-izobutanolowe 5% 5%
10 2449-5 Półprodukty do wódek gatunkowych (od 1 hl 100% spirytusu zawartego w tych wyrobach):
1) do wytwarzania wyrobów spirytusowych wolne od podatku wolne od podatku
2) pozostałe 5.677,00 5.790,00
11 2449-9 Spirytus bezpirydynowy o niskiej zawartości ubocznych produktów fermentacji alkoholowej, nie zawierający pirydyny (od 1 hl 100% spirytusu):
1) do produkcji octu wolny od podatku wolny od podatku
2) przeznaczony do produkcji spirytusu

rektyfikowanego

wolny od podatku wolny od podatku
3) przeznaczony do skażenia u nabywcy 30,00 30,00
4) przeznaczony do produkcji spirytusu

odwodnionego stosowanego do

wytwarzania etylin oraz benzyn

bezołowiowych z zawartością 4,5-5%

alkoholu etylowego

wolny od podatku wolny od podatku
5) pozostały 5.677,00 5.790,00
12 bez względu na symbol Napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, nie zaliczone do wyrobów spirytusowych, piwa oraz wyrobów winiarskich 224,00 zł/hl 224,00 zł/hl
13 244 Wyroby przemysłu spirytusowego i drożdżowego nie wymienione w poz. 1-12 tabeli wolne od podatku wolne od podatku
1) spirytus surowy, rektyfikowany, odwodniony, bezpirydynowy i porektyfikacyjny skażony środkami wymienionymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 listopada 1993 r. w sprawie warunków skażania spirytusu oraz ustalania ubytków naturalnych w produkcji i magazynowaniu spirytusu (Dz. U. Nr 121, poz. 542 i z 1994 r. Nr 78, poz. 361).

ZAŁĄCZNIK Nr  6

  23 TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 STYCZNIA 2000 R. DO DNIA 31 SIERPNIA 2000 R. DLA IMPORTOWANYCH PALIW SILNIKOWYCH, NIEKTÓRYCH WYROBÓW WINIARSKICH ORAZ WYROBÓW PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO

Poz. Kod PCN Nazwa grupy towarów (towaru) Stawka podatku akcyzowego w zł na jednostkę wyrobu lub w % podstawy opodatkowania obowiązująca w okresie
1.01.2000 r.

do 29.02.2000 r.

1.03.2000 r.

do 31.08.2000 r.

1 2 3 4 5
1 ex 2008 Owoce, orzechy i inne jadalne części roślin zawierające dodatek alkoholu o rzeczywistej mocy alkoholu przewyższającej w masie 1,2% obj. (od 1 hl 100% spirytusu zawartego w tych wyrobach) 5.677,00 zł 5.790,00 zł
2 2103 90 30 0 Gorzkie aromatyczne zaprawy o objętościowej mocy alkoholu od 44,2 do 49,2% obj., zawierające w masie od 1,5 do 6% goryczki, przypraw i różnych

składników oraz 4 do 10% cukru, w pojemnikach zawierających 0,5 litra lub mniej (od 1 hl 100% spirytusu zawartego w tych wyrobach)

5.677,00 zł 5.790,00 zł
3 ex 2204 Wino ze świeżych winogron, łącznie z winami wzmocnionymi, moszcz winogronowy inny niż z pozycji 2009 o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 22% obj. (od 1 hl 100% spirytusu zawartego w tych wyrobach) 5.677,00 zł 5.790,00 zł
4 ex 2205 Wermut i inne wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 18% obj. (od 1 hl 100% spirytusu zawartego w tych wyrobach) 5.677,00 zł 5.790,00 zł
5 ex 2206 00 Pozostałe napoje fermentowane (np. jabłecznik, moszcz gruszkowy i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych nie wymienione ani nie włączone gdzie indziej o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 18% obj. (od 1 hl 100% spirytusu zawartego w tych wyrobach) 5.677,00 zł 5.790,00 zł
6 2106 90 20 0 Złożone preparaty alkoholowe, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju używanych do produkcji napojów (od 1 hl 100% spirytusu zawartego w tych wyrobach) 5.677,00 zł 5.790,00 zł
7 2207 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80% obj. lub więcej; alkohol etylowy skażony i pozostałe alkohole skażone o dowolnej mocy (od 1 hl 100% spirytusu zawartego w tych wyrobach) 5.677,00 zł 5.790,00 zł
8 2208 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i inne napoje alkoholowe (od 1 hl 100% spirytusu zawartego w tych wyrobach) 5.677,00 zł 5.790,00 zł
z czego:
2208 20 1) napoje alkoholowe otrzymywane przez

destylację wina z winogron lub

wytłoków z winogron

5.677,00 zł 5.790,00 zł
2208 30 2) whisky 5.677,00 zł 5.790,00 zł
2208 40 3) rum i tafia 5.677,00 zł 5.790,00 zł
2208 50 4) giny i gin Geneva 5.677,00 zł 5.790,00 zł
2208 60 5) Vodka 5.677,00 zł 5.790,00 zł
9 ex 2710 00 Paliwa do silników:
1) paliwa silnikowe benzynowe oraz

benzyny bazowe

1.283,00 zł/1000 l 1.343,00 zł/1000 l
w tym:
a) etylina 94 1.279,00 zł/1000 l 1.339,00 zł/1000 l
b) benzyny bezołowiowe 1.177,00 zł/1000 l 1.217,00 zł/1000 l
c) benzyny lotnicze, paliwa typu

benzyny do silników odrzutowych

1.343,00 zł/1000 l 1.403,00 zł/1000 l
1a) benzyna lakiernicza - 1.339,00 zł/1000 l
2) nafta 1.343,00 zł/1000 l 1.403,00 zł/1000 l
3) oleje napędowe 868,00 zł/1000 l 908,00 zł/1000 l
w tym oleje o zawartości siarki:
a) powyżej 0,05% do 0,2% włącznie 846,00 zł/1000 l 886,00 zł/1000 l
b) powyżej 0,005% do 0,05% włącznie 801,00 zł/1000 l 841,00 zł/1000 l
c) do 0,005% włącznie 795,00 zł/1000 l 830,00 zł/1000 l
4) paliwa do silników odrzutowych 782,00 zł/1000 l 822,00 zł/1000 l
2710 00 66 9

2710 00 67 9

2710 00 68 9

5) pozostałe oleje napędowe,

w przypadku gdy import

dotyczy oleju zabarwionego na

czerwono, przeznaczonego na cele

opałowe

105,00 zł/1000 l 110,00 zł/1000 l
bez względu na kod PCN 6) oleje opałowe, z których 60% lub

więcej objętościowo destyluje przy

350°C, w przypadku

gdy import dotyczy oleju

zabarwionego na czerwono,

przeznaczonego na cele opałowe

105,00 zł/1000 l 110,00 zł/1000 l
10 ex 3302 10 Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (łącznie z roztworami alkoholowymi) oparte na jednej lub na wielu takich substancjach, stosowane jako surowce w przemyśle; inne preparaty oparte na substancjach zapachowych, stosowane do wytwarzania napojów; rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym i w przemyśle napojów: o zawartości alkoholu etylowego (spirytusu) większej niż 1,2% obj. od 1 hl 100% spirytusu w produkcie 5.677,00 zł 5.790,00 zł
ex - zamieszczony przy kodzie PCN oznacza, że stawka podatku akcyzowego jest ustalona tylko dla niektórych towarów objętych danym kodem, określonych w kolumnie 3.
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 28 marca 2000 r. (Dz.U.00.21.267) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2000 r.
2 § 1 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 28 marca 2000 r. (Dz.U.00.21.267) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2000 r.
3 § 1a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 marca 2000 r. (Dz.U.00.21.267) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2000 r.
4 § 5 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 28 marca 2000 r. (Dz.U.00.21.267) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 kwietnia 2000 r.
5 § 5 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 28 marca 2000 r. (Dz.U.00.21.267) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 kwietnia 2000 r.
6 § 12 ust. 1 pkt 14 skreślony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 28 marca 2000 r. (Dz.U.00.21.267) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 kwietnia 2000 r.
7 § 12 ust. 1 pkt 15 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 października 2000 r. (Dz.U.00.91.1012) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 2000 r.
8 § 13 ust. 11 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 28 marca 2000 r. (Dz.U.00.21.267) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 kwietnia 2000 r.
9 § 14 ust. 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 listopada 2000 r. (Dz.U.00.101.1089) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2000 r.
10 § 14 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U.00.113.1187) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2000 r.
11 § 14 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 28 marca 2000 r. (Dz.U.00.21.267) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 kwietnia 2000 r.
12 § 14 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 28 marca 2000 r. (Dz.U.00.21.267) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 kwietnia 2000 r.
13 § 26 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 28 marca 2000 r. (Dz.U.00.21.267) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 kwietnia 2000 r.
14 § 28 ust. 1 pkt 3 lit. e) dodana przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 28 marca 2000 r. (Dz.U.00.21.267) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 kwietnia 2000 r.
15 § 28 ust. 1 pkt 3a dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U.00.113.1187) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2000 r.
16 § 28 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U.00.113.1187) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2000 r.
17 § 28 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U.00.113.1187) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2000 r.
18 Załącznik Nr 1 zmieniony:

- przez § 1 pkt 9 lit. a) i b) rozporządzenia z dnia 28 marca 2000 r. (Dz.U.00.21.267) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 kwietnia 2000 r.

- przez § 1 pkt 9 lit. c) i e) rozporządzenia z dnia 28 marca 2000 r. (Dz.U.00.21.267) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2000 r.

- przez § 1 pkt 9 lit. d) rozporządzenia z dnia 28 marca 2000 r. (Dz.U.00.21.267) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2000 r.

19 Załącznik Nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 28 marca 2000 r. (Dz.U.00.21.267) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 kwietnia 2000 r.
20 Załącznik Nr 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 11 lit. c), d) i e) rozporządzenia z dnia 28 marca 2000 r. (Dz.U.00.21.267) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 kwietnia 2000 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 11 lit. a), b), f) i g) rozporządzenia z dnia 28 marca 2000 r. (Dz.U.00.21.267) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2000 r.

21 Załącznik Nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 28 marca 2000 r. (Dz.U.00.21.267) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 kwietnia 2000 r.
22 Załącznik Nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 28 marca 2000 r. (Dz.U.00.21.267) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 kwietnia 2000 r.
23 Załącznik Nr 6 zmieniony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 28 marca 2000 r. (Dz.U.00.21.267) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 kwietnia 2000 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021